Årstiderne Arkitekter, Group A/S CVR-nr Årsrapport 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årstiderne Arkitekter, Group A/S CVR-nr. 10244196. Årsrapport 2013/14"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr Papirfabrikken 8600 Silkeborg Telefon Telefax Årstiderne Arkitekter, Group A/S CVR-nr Årsrapport Godkendt på selskabets generalforsamling, den Dirigent Navn: Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Årstiderne Arkitekter, Group A/S Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 8 Koncernens resultatopgørelse for 17 Koncernens balance pr Koncernens egenkapitalopgørelse for 20 Koncernens pengestrømsopgørelse for 21 Koncernens noter 22 Modervirksomhedens resultatopgørelse for 26 Modervirksomhedens balance pr Modervirksomhedens egenkapitalopgørelse for 29 Modervirksomhedens noter 30 pkarlsen/ :42/w.1.0.3/mstc_c Excel koncern 2014 DPT /E.1.1.0

3 Vir ksomhedsoplysninger Årstiderne Arkitekter, Group A/S 1 Virksomhedsoplysninger Virksomhed Årstiderne Arkitekter, Group A/S Papirfabrikken Silkeborg CVR-nr.: Stiftet: Hjemsted: Silkeborg Regnskabsår: Telefon: Hjemmeside: Bestyrelse Per Laustsen, formand Henrik Andersen Jesper Bo Jensen Mikkel Westfall Jensen Torben Klausen Direktion Torben Klausen Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Papirfabrikken Silkeborg

4 Ledelsespåtegning Årstiderne Arkitekter, Group A/S 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret for Årstiderne Arkitekter, Group A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Silkeborg, den Direktion Torben Klausen Bestyrelse Per Laustsen Henrik Andersen Jesper Bo Jensen formand Mikkel Westfall Jensen Torben Klausen

5 Årstiderne Arkitekter, Group A/S 3 Den uafhængige revisors erklæringer Den uaf hængige revisors er klæringer Til kapitalejerne i Årstiderne Arkitekter, Group A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Årstiderne Arkitekter, Group A/S for regnskabsåret , der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

6 Årstiderne Arkitekter, Group A/S 4 Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Silkeborg, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bo Odgaard statsautoriseret revisor Heidi Strandbygaard statsautoriseret revisor

7 Årstiderne Arkitekter, Group A/S 5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Hovedaktivitet Koncernens hovedaktiviteter er salg af arkitekt- og dermed beslægtede ydelser samt salg af digitale driftsoptimeringsløsninger og rådgivning til bolig- og ejendomsadministration. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Året har været præget af stærk vækst i både omsætning og indtjening. Koncernomsætningen er steget ca. 25% og EBITDA med 54%. Koncernoverskuddet før skat er steget fra 5,2 mio. dkk til 9,8 mio. dkk. Resultatet anses som tilfredsstillende og overstiger forventningerne opstillet i årsrapporten for. Den positive afvigelse skyldes såvel et højere omsætningsniveau end budgetteret samt væsentligt lavere finansielle omkostninger idet koncernen stort set er selvfinansierende. Der er i årets løb blevet investeret i såvel etablering af nye forretningsområder indenfor Eseebase og i udvikling af kompetencer indenfor bæredygtig projektering, hvor virksomheden har uddannet et antal DGNB konsulenter, ligesom der er udviklet nye metoder på området. Der har i årets løb været deltagelse i et antal større konkurrencer i arkitektvirksomheden, hvoraf en tilfredsstillende andel er vundet. Vi har i årets løb konstateret en stigende markedsandel indenfor kerneområderne private- og almene boliger, kontorer/domiciler og detailhandel. Området "digital driftsoptimering" er vokset stærkt, og i årets løb er vundet en række betydelige konkurrencer hos nogle af landets største boligselskaber. Ordrebeholdning er betydelig og dækker flere års produktion. Forventet udvikling Der forventes et stort set uændret koncernresultat i det kommende år. Begivenheder efter balancedagen Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

8 Årstiderne Arkitekter, Group A/S 6 Ledelsesberetning Koncernstruktur Årstiderne Arkitekter Group A/S Anders Kærsgaard Sven Jonas Snickert Mikkel Westfall Jensen 70 % 30 % Årstiderne Arkitekter Holding A/S 70 % 30 % 100 % 100 % 100 % 100 % Arctech A/S Årstiderne Arkitekter AB (Sverige) Årstiderne Arkitekter AS (Norge) Eseebase A/S Årstiderne Arkitekter P/S 55 % Brahe & Bestec JV Limited(Bangladesh)

9 Årstiderne Arkitekter, Group A/S 7 Ledelsesberetning t. t. 2011/12 t. 2010/11 t. 2009/10 t. Hoved- og nøgletal Hovedtal Omsætning Bruttofortjeneste EBITDA (690) Driftsresultat (4.329) Resultat af finansielle poster 173 (453) (401) (82) 139 Resultat af ordinære aktiviteter før skat (3.890) Årets resultat (3.343) Samlede aktiver Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital inkl. minoritetsinteresser Gennemsnitligt antal medarbejdere (stk.) Nøgletal Egenkapitalens forrentning (%) 40,4 29,6 8,8 10,8 (21,4) Soliditetsgrad inkl. minoritetsinteresser (%) 33,9 35,0 22,9 24,1 19,9 Datterselskabet Brahe & Bestec JV Limited er udeholdt af konsolideringen i årene 2009/ /11.

10 Årstiderne Arkitekter, Group A/S 8 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Regnskabsklasse Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (mellem). Koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden og de virksomheder, som kontrolleres af modervirksomheden. Modervirksomheden anses for at have kontrol, når den direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for modervirksomheden og dens dattervirksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis.

11 Årstiderne Arkitekter, Group A/S 9 Anvendt regnskabspraksis I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af resultatet og nettoaktiverne præsenteres som særskilte poster i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes nettoaktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi. Selskabet Brahe & Bestec JV Limited har regnskabsår, som løber fra 1. januar til 31. december. Som følge heraf er selskabet for perioden 1. januar juni 2014 indregnet i koncernregnskabet på baggrund af et perioderegnskab. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra henholdsvis overtagelsestidspunktet og stiftelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til henholdsvis afståelsestidspunktet og afviklingstidspunktet. Ved indregning af tilkøbte virksomheder anvendes sammenlægningsmetoden, hvorefter de bogførte værdier i tilkøbte virksomheders balancer lægges sammen med det købende selskabs. Balancerne lægges sammen, som havde de været sammenlagt fra og med den tidligste regnskabsperiode, der indgår i regnskabet. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af brugstiden, dog maksimalt 20 år. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill), der modsvarer en forventet ugunstig udvikling i de pågældende virksomheder, indregnes i balancen som en særskilt periodeafgrænsningspost og indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at den ugunstige udvikling realiseres. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser. Ved indregning af udenlandske dattervirksomheder, der opfylder kriterierne for selvstændige enheder, omregnes resultatopgørelserne og balanceposterne til balancedagens valutakurser. Kursdifferencer, opstået ved omregning af udenlandske dattervirksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser, indregnes direkte på egenkapitalen.

12 Årstiderne Arkitekter, Group A/S 10 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Nettoomsætning Udførte opgaver indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at arbejdet udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden). Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder lejeindtægter. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder honorarbetingede omkostninger, salgsfremmende omkostninger, administrationsomkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere og partnere. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Nedskrivning af omsætningsaktiver, der ikke er finansielle aktiver Nedskrivninger af omsætningsaktiver, der ikke er finansielle aktiver, omfatter nedskrivninger af varebeholdninger ud over sædvanlige nedskrivninger. Andre finansielle indtægter Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle indtægter samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

13 Årstiderne Arkitekter, Group A/S 11 Anvendt regnskabspraksis Andre finansielle omkostninger Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv. Skat Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Modervirksomheden er sambeskattet med alle koncernforbundne virksomheder. Den aktuelle elskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). Balance Goodwill Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør 5-10 år. Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Immaterielle rettigheder mv. Immaterielle rettigheder mv. omfatter igangværende og færdiggjorte udviklingsprojekter med tilknyttede immaterielle rettigheder, erhvervede immaterielle rettigheder og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver. Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne. Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 5 år. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønninger.

14 Årstiderne Arkitekter, Group A/S 12 Anvendt regnskabspraksis Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler 3-5 år 5-10 år Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg eller fradrag af henholdsvis uafskrevet positiv og negativ goodwill og med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab. Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, hvis det vurderes uerholdeligt. Hvis den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, hvis modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser. Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen. Goodwill opgøres som forskellen mellem kostprisen for kapitalandelene og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser. Goodwill afskrives over den forventede brugstid, som er 5 år. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger består af ejendom til videresalg. Ejendommen måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

15 Årstiderne Arkitekter, Group A/S 13 Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug. Hvis salgsværdien af en et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere. Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af om nettoværdien, opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ. Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og kapitalandele, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender. Udbytte Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

16 Årstiderne Arkitekter, Group A/S 14 Anvendt regnskabspraksis Egne kapitalandele Anskaffelses- og afståelsessummer samt udbytte for egne kapitalandele indregnes direkte på overført resultat under egenkapitalen. Gevinster og tab ved salg indregnes således ikke i resultatopgørelsen. Kapitalnedsættelse ved annullering af egne kapitalandele reducerer virksomhedskapitalen med et beløb svarende til kapitalandelenes nominelle værdi. Minoritetsinteresser Minoritetsinteresser omfatter minoritetsinteressers andel af dattervirksomhedernes egenkapital, hvor denne ikke er ejet 100% af modervirksomheden. Udskudt skat Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Andre hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser og forsikringssager. Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid ud over et år fra balancedagen måles til tilbagediskonteret værdi. Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af fejl og mangler inden for garantiperioden. Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger vil overstige de samlede indtægter på et igangværende arbejde for fremmed regning, hensættes til dækning af det samlede tab, der påregnes ved det pågældende arbejde. Leasingforpligtelser Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Efter første indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Forskellen mellem nutidsværdien og den nominelle værdi af leasingydelserne indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid som en finansiel omkostning. Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

17 Årstiderne Arkitekter, Group A/S 15 Anvendt regnskabspraksis Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Modtagne forudbetalinger fra kunder Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb modtaget fra kunder forud for tidspunktet for levering af den aftalte vare eller færdiggørelse af den aftalte tjenesteydelse. Tilgodehavende og skyldig selskabsskat Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte. Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld. Selskabet har med henvisning til årsregnskabslovens 86, stk. 4 ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse, da denne er indeholdt i pengestrømsopgørelsen for koncernen.

18 Årstiderne Arkitekter, Group A/S 16 Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Egenkapitalens forrentning (%) Soliditetsgrad inkl. minoritetsinteresser (%) Årets resultat ekskl. minoriteter x 100 Gns. egenkapital ekskl. minoriteter Egenkapital inkl. minoriteter x 100 Samlede aktiver Virksomhedens forrentning af den kapital, som ejerne har investeret i virksomheden. Koncernens finansielle styrke.

19 Koncernens resultatopgørelse for Årstiderne Arkitekter, Group A/S 17 Koncernens resultatopgørelse for Note Nettoomsætning Andre driftsindtægter Andre eksterne omkostninger ( ) ( ) Bruttoresultat Personaleomkostninger 1 ( ) ( ) Af- og nedskrivninger 2 ( ) ( ) Nedskrivninger af omsætningsaktiver, bortset fra finansielle aktiver ( ) 0 Driftsresultat Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger ( ) ( ) Resultat af ordinære aktiviteter før skat Skat af ordinært resultat 3 ( ) ( ) Koncernens resultat Minoritetsinteressers andel af resultatet ( ) ( ) Årets resultat Forslag til resultatdisponering Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen Overført resultat

20 Koncernens balance pr Årstiderne Arkitekter, Group A/S 18 Koncernens balance pr Note Færdiggjorte udviklingsprojekter Goodwill Immaterielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Fremstillede varer og handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Andre tilgodehavender Tilgodehavende selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

21 Årstiderne Arkitekter, Group A/S 19 Koncernens balance pr Note Virksomhedskapital Overført overskud eller underskud Forslag til udbytte for regnskabsåret Egenkapital Minoritetsinteresser Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Finansielle leasingforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Bankgæld Modtagne forudbetalinger fra kunder Igangværende arbejder for fremmed regning Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Dattervirksomheder 6 Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 14

22 Koncernens egenkapitalopgørelse for Årstiderne Arkitekter, Group A/S 20 Koncernens egenkapitalopgørelse for Virksomhedskapital Overført overskud eller underskud Forslag til udbytte for regnskabsåret I alt Egenkapital primo Kapitalnedsættelse ( ) Udbetalt ordinært udbytte 0 0 ( ) ( ) Valutakursreguleringer 0 ( ) 0 ( ) Årets resultat Egenkapital ultimo

23 Koncernens pe ngestrømsopgørelse for Årstiderne Arkitekter, Group A/S 21 Koncernens pengestrømsopgørelse for Note Driftsresultat Af- og nedskrivninger Nedskrivninger af omsætningsaktiver Andre hensatte forpligtelser (78.000) Ændringer i arbejdskapital 11 ( ) ( ) Pengestrømme vedrørende primær drift Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger ( ) ( ) Refunderet/(betalt) selskabsskat ( ) Andre pengestrømme ( ) ( ) Pengestrømme vedrørende drift Køb mv. af materielle anlægsaktiver ( ) ( ) Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme vedrørende investeringer ( ) ( ) Optagelse af lån Afdrag på lån mv. 0 ( ) Udbetalt udbytte ( ) ( ) Køb af egne aktier 0 ( ) Salg af egne aktier Kontant kapitalforhøjelse Andre pengestrømme vedrørende finansiering Pengestrømme vedrørende finansiering ( ) Ændring i likvider Likvider primo ( ) Valutakursreguleringer af likvider (43.885) Likvider ultimo Likvider ultimo sammensætter sig af: Likvide beholdninger Værdipapirer Kortfristet gæld til banker ( ) ( ) Likvider ultimo

24 Koncernens noter Årstiderne Arkitekter, Group A/S 22 Koncernens noter 1. Personaleomkostninger Gager og lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Andre personaleomkostninger Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere Ledelsesvederlag Ledelsesvederlag Samlet for ledelseskategorier Af- og nedskrivninger Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver Skat af ordinært resultat Aktuel skat Ændring af udskudt skat ( ) Effekt af ændrede skattesatser ( ) ( )

25 Årstiderne Arkitekter, Group A/S 23 Koncernens noter Færdiggjorte udviklingsprojekter Goodwill 4. Immaterielle anlægsaktiver Kostpris primo Valutakursreguleringer 0 (36.844) Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo ( ) ( ) Årets afskrivninger ( ) ( ) Af- og nedskrivninger ultimo ( ) ( ) Regnskabsmæssig værdi ultimo Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler 5. Materielle anlægsaktiver Kostpris primo Valutakursreguleringer (74.397) (4.346) Tilgange Afgange ( ) 0 Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo ( ) ( ) Valutakursreguleringer Årets afskrivninger ( ) ( ) Tilbageførsel ved afgange Af- og nedskrivninger ultimo ( ) ( ) Regnskabsmæssig værdi ultimo Ikke ejede aktiver

26 Årstiderne Arkitekter, Group A/S 24 Koncernens noter Ejerandel Hjemsted % 6. Dattervirksomheder Årstiderne Arkitekter Holding A/S Silkeborg 70,0 Årstiderne Arkitekter P/S Silkeborg 70,0 Eseebase A/S Silkeborg 70,0 Arctech A/S Silkeborg 70,0 Årstiderne Arkitekter AS Nesbyen, Norge 70,0 Årstiderne Arkitekter AB Göteborg, Sverige 70,0 Brahe & Bestec JV Limited Dhaka, Bangladesh 38,5 Koncernforhold, der ikke er baseret på majoritet af stemmerettigheder Brahe & Bestec JV Limited Koncernen besidder bestemmende indflydelse på selskabet Brahe & Bestec JV Limited, idet der i det 70% ejede datterselskab Eseebase A/S besiddes 55% af aktierne og stemmerettighederne i selskabet. 7. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning Foretagne acontofaktureringer ( ) ( ) Overført til gældsforpligtelser Minoritetsinteresser Årets ændring i minoritetsinteresser udgør minoritetsinteressers andel af koncernens resultat, valutakursreguleringer samt udloddet udbytte til minoritetsinteresser. 9. Udskudt skat Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver (2.400) Finansielle anlægsaktiver (37.000) 0 Tilgodehavender Gældsforpligtelser Fremførbare skattemæssige underskud ( )

27 Årstiderne Arkitekter, Group A/S 25 Koncernens noter Forfald inden for 12 måneder Forfald inden for 12 måneder Forfald efter 12 måneder 10. Langfristede gældsforpligtelser Finansielle leasingforpligtelser Ændring i arbejdskapital Ændring i tilgodehavender ( ) Ændring i leverandørgæld mv ( ) ( ) ( ) 12. Likvider Likvider i pengestrømsopgørelsen sammensætter sig af likvide beholdninger t., andre værdipapirer t. og bankgæld t. 13. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb Virksomheden har ikke leje- eller leasingforpligtelser, der forfalder efter 5 år. 14. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Koncernen har til sikkerhed for sine bankmellemværender stillet løsørepant i driftsmidler og inventar på nom t. Den regnskabsmæssige værdi af de pantsatte aktiver udgør t. Koncernen har til sikkerhed for sine bankmellemværender stillet virksomhedspant på nom t. Den regnskabsmæssige værdi heraf udgør t.

28 Modervir ksomhede ns resultatopgørelse for Årstiderne Arkitekter, Group A/S 26 Modervirksomhedens resultatopgørelse for Note Andre eksterne omkostninger (25.000) Driftsresultat (25.000) Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger 2 ( ) (47.271) Resultat af ordinære aktiviteter før skat Skat af ordinært resultat 3 ( ) ( ) Årets resultat Forslag til resultatdisponering Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat ( )

29 Modervir ksomhede ns balance pr Årstiderne Arkitekter, Group A/S 27 Modervirksomhedens balance pr Note Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende selskabsskat Tilgodehavender Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

30 Årstiderne Arkitekter, Group A/S 28 Modervirksomhedens balance pr Note Virksomhedskapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført overskud eller underskud Forslag til udbytte for regnskabsåret Egenkapital Udskudt skat Hensatte forpligtelser Gæld til tilknyttede virksomheder Skyldig selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 7 Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 8 Ejerforhold 9

31 Modervir ksomhede ns egenkapitalopgørelse for Årstiderne Arkitekter, Group A/S 29 Modervirksomhedens egenkapitalopgørelse for Virksomhedskapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført overskud eller underskud Forslag til udbytte for regnskabsåret Egenkapital primo Kapitalnedsættelse ( ) Udbetalt ordinært udbytte ( ) Valutakursreguleringer 0 ( ) 0 0 Udloddet udbytte fra tilknyttede virksomheder 0 ( ) Årets resultat ( ) Egenkapital ultimo I alt Egenkapital primo Kapitalnedsættelse 0 Udbetalt ordinært udbytte ( ) Valutakursreguleringer ( ) Udloddet udbytte fra tilknyttede virksomheder 0 Årets resultat Egenkapital ultimo

32 Modervir ksomhede ns noter Årstiderne Arkitekter, Group A/S 30 Modervirksomhedens noter 1. Andre finansielle indtægter Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder Øvrige finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder Øvrige finansielle omkostninger Skat af ordinært resultat Aktuel skat (14.112) Ændring af udskudt skat ( ) Effekt af ændrede skattesatser ( ) ( ) Finansielle anlægsaktiver Kostpris primo Kostpris ultimo Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Opskrivninger primo Valutakursreguleringer ( ) Afskrivninger på goodwill (34.753) Andel af årets resultat Udbytte ( ) Opskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo I regnskabsposten kapitalandele i tilknyttede virksomheder indgår goodwill på 58 t.

33 Årstiderne Arkitekter, Group A/S 31 Modervirksomhedens noter Kapitalandele i tilknyttede virksomheder består af: Årstiderne Arkitekter Holding A/S, Silkeborg, 70% Årstiderne Arkitekter P/S, Silkeborg, 70% Pålydende værdi Nominel værdi Antal 5. Virksomhedskapital Ordinære aktier / / /10 Bevægelser i virksomhedskapitalen Virksomhedskapital primo Kapitalnedsættelse ( ) Virksomhedskapital ultimo Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen de seneste 5 regnskabsår. Virksomhedskapitalen er ikke opdelt i klasser. 6. Udskudt skat Finansielle anlægsaktiver Gældsforpligtelser (21.200) (21.200) Fremførbare skattemæssige underskud Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution overfor henholdsvis Årstiderne Arkitekter Holding A/S, Årstiderne Arkitekter P/S og Eseebase A/S for bankmellemværender med Jyske Bank. Det samlede træk på kreditfaciliteterne i Årstiderne Arkitekter Holding A/S, Årstiderne Arkitekter P/S og Eseebase A/S udgør pr i alt t. Selskabet er administrationsselskab i en international sambeskatning. For danske selskaber i sambeskatningen hæfter selskabet derfor i henhold til skattelovgivningens regler herom fra og med 1. juli 2012 for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de danske sambeskattede selskaber.

34 Årstiderne Arkitekter, Group A/S 32 Modervirksomhedens noter 8. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse Selskabet er ikke underlagt bestemmende indflydelse fra nærtstående parter. 9. Ejerforhold Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi: BPL Holding Silkeborg A/S, Them v/arkitekt MMA Per Laustsen. TK Invest Holding ApS, Herning v/direktør Torben Klausen. BHKJ Holding ApS, Herning v/birgitte Egholm Jacobsen.

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Danish Crane Building A/S CVR-nr.

Læs mere

AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977. Årsrapport 2013

AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977

Læs mere

Tresu A/S CVR-nr. 15302798. Årsrapport 2012/13

Tresu A/S CVR-nr. 15302798. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Tresu A/S CVR-nr. 15302798 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890 Årsrapport

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700

Læs mere

AKF Holding A/S CVR-nr. 10 36 39 77. Årsrapport 2011

AKF Holding A/S CVR-nr. 10 36 39 77. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk AKF Holding A/S CVR-nr. 10 36 39

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Grenaa Havn A/S CVR-nr. 25137736. Årsrapport 2013

Grenaa Havn A/S CVR-nr. 25137736. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Grenaa Havn A/S CVR-nr.

Læs mere

Silkeborg Data A/S CVR-nr. 10425379. Årsrapport 2014

Silkeborg Data A/S CVR-nr. 10425379. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Data A/S CVR-nr. 10425379 Årsrapport

Læs mere

Orbicon A/S CVR-nr. 21265543. Årsrapport 2014

Orbicon A/S CVR-nr. 21265543. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Orbicon A/S CVR-nr. 21265543 Årsrapport Godkendt på

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 77 63 53 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9 /10 2014 Christian Christensen Dirigent

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2011/12 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport 2012

buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2014

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 830547 12001 / 2498059_1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Setiket A/S CVR-nr. 10320089. Årsrapport 2013/14

Setiket A/S CVR-nr. 10320089. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Setiket A/S CVR-nr. 10320089 Årsrapport

Læs mere