Struer Kommune. Udbud af kommunens hovedpengeinstitutforbindelse. August 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struer Kommune. Udbud af kommunens hovedpengeinstitutforbindelse. August 2010"

Transkript

1 Struer Kommune Udbud af kommunens hovedpengeinstitutforbindelse August

2 Indholdsfortegnelse 1. Udbud af Struer Kommunes hovedpengeinstitutforbindelse INDLEDNING AFTALEPERIODEN AFGRÆNSNING AF TILBUD FORMKRAV OG INDHOLD I TILBUD ANDRE FORHOLD OMKRING TILBUD ØKONOMISKE OG TEKNISKE MINIMUMSBETINGELSER TILDELINGSKRITERIER BESLUTNINGSPROCEDURE MV OPSIGELSE MISLIGHOLDELSE OG TVISTER OPFYLDELSESBETINGELSER, HERUNDER FORCE MAJEURE ÆNDRINGER I DIREKTIVER OG LOVE Beskrivelse af Struer Kommunes bankforretning mv STRUER KOMMUNES AKTIVITET LIKVIDITET Vilkår for tilbudsgivningen KONTOSYSTEMET FORRENTNING OG RENTETILSKRIVNING VALIDERINGSFORHOLD GEBYRER OG OMKOSTNINGER TILBUDSGIVERS SOLIDITET SERVICEYDELSER BETALINGER TIL OG FRA UDLANDET LEVERANDØRBETALINGER OG INDBETALINGSKORT NEM-KONTO SYSTEMET UDBETALINGSFORMER LIKVIDITETSPLEJE MV LET ADGANG TIL SERVICEYDELSER RÅDGIVNING BETALINGS- OG INFORMATIONSSYSTEMER KOMMUNIKATIONSMULIGHEDER FORBEHOLD ERKLÆRINGER DIVERSE FORVENTNINGER TIL AFTALEN OFFENTLIGHED I FORVALTNINGEN ØVRIGE UDBUDSBETINGELSER Bilag BILAG 1: TRO OG LOVEERKLÆRING...19 BILAG 2 SKAT, MILJØBESKYTTELSE OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN BILAG 3: STRUER KOMMUNES BUDGET FOR BILAG 4: STRUER KOMMUNES ÅRSREGNSKAB 2009 MED BILAGSHÆFTE

3 1. Udbud af Struer Kommunes hovedpengeinstitutforbindelse 1.1 Indledning Struer Kommune udbyder herved kommunens hovedpengeinstitutforbindelse i offentligt udbud i henhold til Tilbudslovens regler. På hjemmesiden er der mulighed for at læse mere om Struer Kommunes struktur såvel politisk som administrativt. Struer Kommune ønsker at etablere en 4-årig aftale med et pengeinstitut. De nærmere betingelser, som Struer Kommune ønsker aftalen indgået efter, fremgår af nærværende materiale. 1.2 Aftaleperioden Aftalen træder i kraft den 1. januar 2011 og udløber den 31. december Afgrænsning af tilbud Opgaven omfatter alle kommunens afdelinger og institutioner. Endvidere skal aftalen kunne dække selvejende institutioner og fonde med særlig tilknytning til kommunen, som ønsker at anvende kommunens hovedpengeinstitut. Uanset aftalen forventer kommunen at have en konto i samtlige pengeinstitutter i Struer Kommune til opsamling af indbetalinger fra borgere til kommunen. Aftalen skal som hovedregel dække samtlige kommunens daglige bankforretninger, herunder: Kommunes betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner der jfr. lovgivningen skal foregå via OBS-kontoen Øvrige forretninger såsom udstedelse af checks, valutaveksling m.v. Rådgivning om daglige transaktioner m.v. Aftalen omfatter ikke: Låneoptagelse Rådgivning om formue- og gældspleje Anden finansiel rådgivning Administration af legater 1.4 Formkrav og indhold i tilbud Tilbud skal være Struer Kommune, Økonomiafdelingen i hænde senest torsdag den 23. september 2010 kl Tilbud, der fremkommer senere end denne frist, vil blive afvist. Tilbuddet skal fremsendes i ét eksemplar i en lukket kuvert mærket udbud af hovedpengeinstitutforbindelse - må ikke åbnes ved poståbningen til: 3

4 Struer Kommune Økonomiafdelingen Østergade Struer Danmark Tlf Telefax Tilbud kan endvidere fremsendes pr. til: Materialet skal sendes som PDF eller tilsvarende filtype, der er låst for rettelser. I mailens overskrift/vedrørende-felt skrives: Tilbud på hovedpengeinstitutforbindelse. Bekræftelse på modtagelse af tilbud vil efterfølgende blive tilsendt tilbudsgiver. Afleveres tilbud personligt, vil der blive udstedt en kvittering. Tilbud vil blive registreret ved modtagelsen og rettidigt modtagne tilbud åbnes samlet efter tidsfristens udløb. Det skal bemærkes, at tilbudsgiver ikke har adgang til at overvære åbningen af tilbud eller til at få oplysninger om indholdet heraf. Ved udformningen af tilbud skal tilbudsgiver relatere sit tilbud til nedenstående disposition. Dispositionens dele er nærmere uddybet i udbudsmaterialets kapitel 3. Disposition for tilbud: 1. Indledning: Oplysning om tilbudsgivers navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson m.v. 2. Resumé af tilbuddet 3. Samlet økonomi: Forrentning og rentetilskrivning (afsnit 3.2) Valideringsregler (afsnit 3.3) Gebyrer og omkostninger (afsnit 3.4) 4. Tilbudsgivers soliditet (afsnit 3.5) 5. Serviceydelser (afsnit ) 6. Let adgang til serviceydelser (afsnit 3.12) 7. Rådgivning (afsnit 3.13) 8. Betalings- og informationssystemer (afsnit 3.14 og 3.15) 9. Forbehold (afsnit 3.16) 10. Erklæringer (afsnit 3.17) 11. Yderligere oplysninger 1.5 Andre forhold omkring tilbud Alle omkostninger, som tilbudsgiver måtte have ved udformningen af tilbuddet, er Struer Kommune uvedkommende. Tilbud returneres ikke til tilbudsgiver. Tilbud behandles fortroligt jfr. Offentlighedslovens 12, idet det lægges til grund, at det er af væsentlig økonomisk betydning for tilbudsgiver, at tilbuddet ikke kan offentliggøres, jfr Fremgangsmåden med offentligt udbud udelukker enhver forhandling med tilbudsgivere om grundlæggende elementer i aftalen, som ikke vil kunne ændres uden fare for konkurrencefordrejning, og der må navnlig ikke forhandles om priser. 4

5 Der må kun ske drøftelse mellem tilbudsgivere og kommunen med henblik på præcisering eller supplering af kommunens krav eller indhold af tilbud, og dette kun på en sådan måde, at der ikke opstår forskelsbehandling eller konkurrencefordrejning. Denne begrænsning i adgangen til at forhandle i traditionel forstand med tilbudsgiverne gør, at det er helt nødvendigt, at tilbudsgiver afgiver et fuldstændigt tilbud, der er præcist formuleret. Såfremt der er supplerende spørgsmål til udbudsmaterialet, skal disse sendes pr. mail til følgende adresse: Alle, der har rekvireret udbudsmateriale, vil samtidigt få tilsendt såvel spørgsmål som svar skriftligt i anonymiseret form, ligesom spørgsmål og svar vil blive lagt ud på Struer Kommunes hjemmeside. Supplerende spørgsmål skal være Struer Kommune i hænde senest mandag den 6. september 2010 kl Svar vil blive udsendt fredag den 10. september Spørgsmål, der modtages efter fristens udløb, vil blive besvaret i det omfang, det er muligt at nå. Tilbudsgiver er bundet af sit bud indtil den 31. december Struer Kommune forbeholder sig ret til at afvise tilbud, som ikke er skrevet på dansk. Herunder også tilbud, der ikke kan sandsynliggøre, at kommunikation med tilbudsgiver i hele aftalens løbetid kan ske på dansk. Struer Kommune forbeholder sig ret til at afvise tilbud, som ikke opfylder udbudsbetingelserne. Kommunen forbeholder sig ret til at annullere udbuddet eller dele heraf og gennemføre et nyt udbud, hvis der er saglige grunde eller forhold, der tilsiger dette. Fejl i tilbudsgiverens tilbud kan ikke medføre en forhøjelse af tilbudsprisen eller andre ændringer til ugunst for kommunen. 1.6 Økonomiske og tekniske minimumsbetingelser På baggrund af nedenstående udvælgelseskriterier foretager udbyder en vurdering af tilbudsgivernes generelle egnethed til at afgive tilbud. Tilbudsgiver bedes bemærke, at manglende fremsendelse af nedenstående oplysninger og dokumentation vil medføre, at tilbuddet afvises som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet indsende: Tro- og loveerklæring om gæld til det offentlige m.v. Blanket er vedlagt som bilag 1. Tilbudsgiver skal i tilbuddet angive, at der er taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold 5

6 i øvrigt, dvs. tilbudsgiver skal tilkendegive, at virksomheden overholder da danske love og regler på disse områder. Det kan gøres ved at underskrive bilag 2. Tilbudsgivers soliditet: o Tilbudsgiver skal leve op til følgende krav: En langsigtet rating på mindst A3 (Moody s) / A- (S&P) eller tilsvarende rating fra et andet anerkendt eksternt bureau En faktisk solvens, der er mindst 2 procentpoint over det individuelle solvensbehov i henhold til Finanstilsynets retningslinjer En Egenkapital der er mindst 20 gange større end kommunens forventede gennemsnitlige engagement på 75 mio. kr. o Tilbuddet vedlægges: Dokumentation for aktuel kreditvurdering Risikobog eller tilsvarende redegørelse for solvens og solvensbehov Det seneste årsregnskab Tilbudsgiver skal vedlægge en beskrivelse af virksomheden, herunder organisation og ejerforhold. Der skal endvidere redegøres for evt. nationale eller internationale samarbejdspartnere. 1.7 Tildelingskriterier De indkomne tilbud vurderes på grundlag af tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende delkriterier i prioriteret og vægtet rækkeføgle: Kriterier: Vægt: Samlet Økonomi 70% Serviceydelser 10% Let adgang til serviceydelser 10% Rådgivning 5% Betalings- og informationssystem 5% Samlet Økonomi: Forrentning mv.: Den tilbudte debet- og kreditrente på kommunens konti herunder de generelle valideringsforhold. Gebyrer og omkostninger: Gebyrer, IT-omkostninger, pris på tilkøbsydelser og andre omkostninger. Serviceydelser: Hvilke serviceydelser der tilbydes. Let adgang til serviceydelser: Det er udgangspunktet, at tilbudsgiver inden kontraktstart er repræsenteret lokalt med så stor en filial, at den fornødne ekspertise vil være til stede i forbindelse med afvikling af de daglige forretninger. Struer Kommune ønsker en fast kontaktperson, som er fuldtidsansat ved pengeinstituttet. Der forudsættes umiddelbar adgang til at komme i kontakt med vedkommende. 6

7 Rådgivning: Art og omfang af løbende rådgivning og information om alle relevante forhold vedrørende kommunens bankforrentninger. Betalings- og informationssystem: Hvilke systemer tilbyder pengeinstituttet, herunder hvilke sikkerhedsprocedurer der følges. 1.8 Beslutningsprocedure mv. Indkomne forslag behandles af Byrådet. Den endelige behandling af tilbudene forventes at ske tirsdag den 12. oktober Samtlige tilbudsgivere vil umiddelbart herefter få besked om Byrådets beslutning. Struer Kommune forbeholder sig ret til at kontakte en eller flere tilbudsgivere for afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål, inden der træffes afgørelse. Optagelse af kontakt betyder hverken forhåndsaccept eller forkastelse af det/de pågældende eller andre tilbud og åbner ikke mulighed for forhandling af de afgivne tilbud, jfr Opsigelse Kommunen skal have mulighed for at opsige aftalen med 6 måneders skriftlig varsel til ophør en 31. december. Tilbudsgiver kan opsige aftalen med 12 måneders skriftlig varsel til ophør en 31. december Misligholdelse og tvister Enhver tilsidesættelse af tilbudsgivers forpligtelser, det være sig om en hvilken som helst mangel, forsinkelse eller tilsvarende anses for misligholdelse. Foreligger der misligholdelse, skal tilbudsgiver uden ugrundet ophold meddele Struer Kommune dette, og tilbudsgiver skal ved samme lejlighed underrette kommunen om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad tilbudsgiver vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelser indtræder i fremtiden. Struer Kommune kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og de skridt der vil blive taget for at undgå tilsvarende misligholdelser fremover. Struer Kommune kan fastsætte en rimelig frist, indenfor hvilken tilbudsgiver skal opfylde sine forpligtelser. Undlader tilbudsgiver herefter at opfylde sine forpligtelser inden fristens udløb, er det at betragte som en væsentlig misligholdelse. For at en gentagen overtrædelse eller tilsidesættelse kan anses for væsentlig, skal Struer Kommune inden den fornyede overtrædelse eller tilsidesættelse fremsende en skriftlig advarsel herom til aftaleindehaveren. Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af kontrakten uden varsel. 7

8 Ved eventuel ophævelse af aftalen på grund af misligholdelse er aftaleindehaver ansvarlig for dækning af eventuelle tab, som ophævelsen pga. misligholdelse fra aftaleindehaverens side måtte medføre for Struer Kommune. Går tilbudsgiver konkurs eller indtræder der betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning eller likvidation, vil dette/disse forhold være at betragte som væsentlig misligholdelse, og de i tilknytning hertil fastsatte beføjelser vil kunne bringes i anvendelse i såvel umiddelbar forlængelse af Struer Kommunes kendskab hertil, som senere i forløbet, eksempelvis under en betalingsstandsning eller likvidation. Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af Konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel inden fem arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet ønsker at indtræde. I øvrigt er tilbudsgiver ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar m.v. Det forudsættes, at reglerne herom bringes i anvendelse samtidig, så betaling af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag m.v. ikke udelukker hinanden. Eventuelle tvister om forståelsen af aftalen, dens indhold, omfang, ophør eller udfyldelse skal, såfremt mindelig ordning ikke kan opnås, afgøres endeligt ved voldgift i henhold til bestemmelserne i Lov om Voldgift, lov nr. 553 af 24. juni 2005 med senere ændringer Opfyldelsesbetingelser, herunder force majeure I tilfælde af force majeure, som defineret i købeloven, som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtelser, i det omfang og så længe force majeure er til stede. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal give den anden part meddelelse herom skriftligt, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Er force majeure isoleret til tilbudsgivers virksomhed eller områder, tilbudsgiver bærer risikoen for, kan Struer Kommune kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede. Ved force majeure, der er forårsaget af strejke eller lockout eller anden konflikt, er parterne berettiget til at hæve kontrakten efter leveranceudeblivelse i 30 kalenderdage Ændringer i direktiver og love Sker der i kontraktperioden ændringer i direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav, regler eller regulativer m.v., som på væsentlige områder ændrer kravene til tilbudsgivers indsats, kan der optages forhandling mellem parterne. Tilsvarende gælder, såfremt Struer Kommune af strukturmæssige eller andre årsager ændrer den udbudte opgave væsentligt, hvis dette ikke er i strid med udbudsreglerne. 8

9 2. Beskrivelse af Struer Kommunes bankforretning mv. 2.1 Struer Kommunes aktivitet For at give indtryk af Struer Kommunes økonomiske aktivitet vedlægges budget for 2010 som bilag 3 og årsregnskab for 2009 som bilag Likviditet I det følgende vises i grafisk form Struer Kommunes likviditet (inkl. selvejende institutioner m.v.) i perioden juli 2009 til juni Figur 1. Struer Kommunes likviditet i perioden juli 2009 juni 2010: Daglig saldo Gennemsnit 12 mdr. Gennemsnit 3 mdr kr Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Til orientering kan oplyses følgende nøgletal omkring Struer Kommunes bankindestående: Gennemsnitligt indestående i perioden 1. januar december 2009 var 113,4 mio. kr. Den laveste saldo i perioden 1. januar december 2009 var 27,5 mio. kr. Den højeste saldo i perioden 1. januar december 2009 var 165,3 mio. kr. Der forventes i 2010 en ultimolikviditet på 69,7 mio. kr. Struer Kommunes løbende likviditet forventes at blive mindre de kommende år. Som udgangspunkt er over 95% af kommunens likviditet placeret i hovedpengeinstituttet. 9

10 3. Vilkår for tilbudsgivningen 3.1 Kontosystemet Struer Kommune ønsker følgende konti i sit hovedpengeinstitut: 1. En hovedkonto, der kan anvendes som kassekredit med et maksimalt træk på 10 mio. kr. (trækningsretten skal kunne ændres efter behov). Kontoen vil være kommunens daglige konto til løbende forretninger herunder til lønoverførsler og betaling af regninger mv. 2. En særskilt konto med checkadgang og dankort til skoleskibet Marilyn Anne. 3. En særskilt konto med dankort til Holstebro-Struer Havn. 4. Et mindre antal separatkonti med mulighed for dankort til forskellige udgiftsområder. 5. Andre konti skal i begrænset omfang kunne oprettes og konti skal kunne nedlægges efter behov. Såfremt der knytter sig særlige betingelser til ændringer i antallet af konti, skal det tydeligt fremgå af tilbuddet, ligesom eventuelle gebyrer skal angives. Tilbudsgiver skal dagligt kunne levere følgende oplysninger vedrørende konti omfattet af aftalen: Kontoudtog i elektronisk form med direkte overførselsadgang til excel regneark Bogføringssaldi og valørsaldi Kommunen skal have mulighed for at kunne trække kontoudtog i forskellige intervaller for hver enkelt konto, når som helst det ønskes, via det betalings- og informationssystem, som tilbudsgiver anvender. Der skal endvidere være mulighed for at bestille og få fremsendt papir-kontoudtog. Eventuelt gebyr på kontoudtog skal anføres. 3.2 Forrentning og rentetilskrivning Renteberegningen skal ske dagligt på grundlag af nettomellemværendet for de konti, som er omfattet af aftalen (rentenetting). Banken skal på anmodning kunne dokumentere sin renteberegning. Bankindestående på samtlige konti skal forrentes med samme procentsats som Struer Kommunes hovedkonto. Rentetilskrivning skal ske kvartalsvis, med rentedivisor 365/366. Der skal afgives tilbud på en variabel rentesats (debet/kredit) som et tillæg/fradrag i procentpoint i forhold til renten på Nationalbankens indskudsbeviser (ISBV). Rentesatsen bedes oplyst pr. 1. september

11 Såfremt der ønskes anvendt andre modeller for opgørelse af rentesatsen, bedes pengeinstituttet oplyse den daglige rente for perioden den 1. maj 2010 til den 31. juli 2010 sammenholdt med renten på Nationalbankens indskudsbeviser for samme periode. Skulle Nationalbankens indskudsbevisrente komme til at stå i misforhold til renten på det korte pengemarked, eller hvis Nationalbanken lader indskudsbevisrenten udgå som renteinstrument, er parterne berettiget til at optage forhandling om fastsættelse af et andet rentegrundlag på baggrund af det korte pengemarked. Kommunen vil ved vurdering af de indkomne tilbud beregne en årlig rente ud fra et gennemsnitligt indestående på 75 mio. kr. fordelt på følgende måde: 2 måneder á -10 mio. kr. 4 måneder á 50 mio. kr. 6 måneder á 120 mio. kr. Der ønskes i tilbuddet angivet en rentesats for hver af følgende beholdninger: < 0 kr. > 0 kr. Evt. yderligere rentesatser skal oplyses i tilbuddet. 3.3 Valideringsforhold Følgende valideringsregler forudsættes anvendt: Validering af indbetalinger: For almindelige indbetalinger normalt valør én bankdag efter indbetaling/bogføring. Indbetalinger ved checks normalt valør én bankdag efter indbetaling/bogføring. For overførsler fra staten via OBS-konto, valør pr. modtagelsesdagen. Overførsel mellem egne konti skal ikke medføre tab af valørdage. Validering af udbetalinger: Valør på udbetalingsdagen. Validering af checks udstedt af Struer Kommune: Den dag checken indløses i et pengeinstitut. Øvrige valideringsforhold anføres i tilbuddet. Hvis banken ønsker at anvende andre valideringsregler bedes disse angivet i tilbuddet. 3.4 Gebyrer og omkostninger Det er udgangspunktet, at alle daglige bankforretninger er gebyr- og vederlagsfrie. Af hensyn til beregning af det økonomisk mest fordelagtige tilbud er det vigtigt for kommunen at kende alle gebyrer m.v., som vil blive opkrævet i forbindelse med afvikling af de daglige bankforretninger. 11

12 Tilbudsgiver bedes derfor klart tilkendegive, om der er serviceydelser, der skal betales for, og hvor meget denne betaling vil udgøre. Serviceydelser, hvor der ikke udtrykkeligt er anført gebyr, vederlag eller anden betaling i tilbuddet, stilles vederlagsfrit til rådighed for Struer Kommune. Gebyr- og vederlagsbetaling m.v. kan ikke reguleres i opadgående retning i kontraktperioden. I forbindelse med et evt. skift af pengeinstitut skal tilbudsgiver stille den fornødne ekspertise vederlagsfrit til rådighed, således at skiftet bliver omkostningsfrit for kommunen. Ved et evt. skift af pengeinstitut skal kontonumre på eksisterende aftaler i betalingsservice ændres omkostningsfrit for kommunen. 3.5 Tilbudsgivers soliditet Med henblik på at minimere risikoen stiller Struer Kommune følgende krav til tilbudsgivers soliditet opgjort på koncernniveau: En langsigtet rating på mindst A3 (Moody s) / A- (S&P) eller tilsvarende rating fra et andet anerkendt eksternt bureau En faktisk solvens, der er mindst 2 procentpoint over det individuelle solvensbehov i henhold til Finanstilsynets retningslinjer En egenkapital, der er mindst 20 gange større end kommunens forventede gennemsnitlige engagement på 75 mio. kr. Tilbuddet vedlægges det seneste årsregnskab, dokumentation for aktuel kreditvurdering herunder dokumentation for ændret kreditvurdering gennem det seneste år og årsagen hertil samt risikobog eller tilsvarende redegørelse for solvens og solvensbehov. Lavere kreditvurdering, solvens eller balancesum eller manglende dokumentation herfor diskvalificerer tilbuddet. Tilbuddet skal indeholde en generel virksomhedsbeskrivelse med angivelse af organisationsopbygning og ejerforhold. Der skal desuden redegøres for evt. nationale eller internationale samarbejdspartnere. 3.6 Serviceydelser I det følgende angives de serviceydelser, som Struer Kommune ønsker at få leveret fra tilbudsgiver: 1. De allerede nævnte konti i afsnit 3.1 skal være omfattet af aftalen, samt andre konti som kommunen måtte få behov for i løbet af aftaleperioden 2. Indsætning af overskudslikviditet fra kommunens afdelingskasse i Borgerservice ca. 4 gange om måneden. Beløbet er svingende, men udgør i gennemsnit omkring kr. Kommunen afleverer beløbet hos tilbudsgiver, såfremt tilbudsgiver har repræsentation i Struer by. Hvis tilbudsgiver ikke har repræsentation i Struer by, afhenter tilbudsgiver beløbet i Borgerservice uden beregning 3. Til hovedkassen i Økonomiafdelingen skal der leveres kontanter efter behov. For tiden er behovet cirka fire leveringer om måneden. Beløbet vil være omkring kr. pr gang. Kommunen afhenter beløbet hos tilbudsgiver, såfremt tilbudsgiver har repræsentation i Struer by. Hvis tilbudsgiver ikke har repræsentation i Struer by, leverer tilbudsgiver beløbet i Økonomiafdelingen uden beregning 12

13 4. Indbetalinger (eksempelvis): Overførsel fra OBS-konto Via PBS m.v. NemKonto Kontantindbetalinger Indløsning af checks Udenlandsk valuta 5. Udbetalinger (eksempelvis): Via overførselsservice/pbs Via NemKonto/KMD-udbetaling Leverandørbetalinger fra eget økonomisystem Konto-til-konto overførsler Kontanthævninger Udenlandsk valuta 6. Checks: Pengeinstituttet skal levere checks til brug for kommunens egen udskrivning Pengeinstituttet skal kunne tilbyde en form for indløsningskontrol på udskrevne standardchecks Indløsning af inden- og udenlandske checks. Spærring af checks Kopi af checks Genfremfinding af checks Overførsel og udstedelse af checks ved betaling til udlandet 7. Kontoudtog: Opdaterede kontoudtog skal dagligt kunne trækkes i elektronisk form (se afsnit 3.15) Ekstra kontoudtog herunder papirkontoudtog i forbindelse med revisionsbesøg og lignende I overensstemmelse med de mellem Finansrådet og foreningen af Statsautoriserede Revisorer udarbejdede retningslinjer skal der kunne rekvireres en årlig engagementsopgørelsen til brug for Struer kommunes revision 3.7 Betalinger til og fra udlandet Tilbudsgiver bedes oplyse følgende forhold i forbindelse med ind- og udbetalinger i udenlandsk valuta: Kommunens muligheder for veksling til og fra kontant udenlandsk valuta Mulighed for effektuering af ind- og udbetalinger i udenlandsk valuta herunder ved kontoverførsel og check Antal dage for valutabestilling Eventuelle gebyrer i forbindelse med valutaveksling og betalinger i udenlandsk valuta 3.8 Leverandørbetalinger og indbetalingskort Leverandørbetalinger sker aktuelt via KMD-Udbetaling fra kommunens konto i pengeinstituttet, men der forventes overgang til KMD-OPUS ved årsskiftet Efterfølgende ændring af system kan forekomme. 13

14 Muligheden for benyttelse af indbetalingskort (+71) til udsendelse af regningskrav fra KMD-Debitor (fra 1/ KMD-OPUS) bedes oplyst. Herudover muligheden for at anvende løse indbetalingskort (+73) som udleveres og udfyldes manuelt. Tilbudsgiver bedes oplyse eventuelt gebyr for anvendelse af leverandørbetalinger og indbetalingskort. 3.9 Nem-konto systemet Det er et krav, at tilbudsgiver til enhver tid kan honorere lovgivningens krav til Nem-Konto. Det forventes, at pengeinstituttet gebyrfrit kan tilbyde alle kommunens borgere, som får udbetalt ydelser fra Struer Kommune, en Nem-Konto, hvor der som minimum kan ske én udbetaling (kontant/hævekort eller lignende) pr. indsættelse af beløb fra kommunens (det offentliges) side. Det skal oplyses, såfremt tilbudsgiver opstiller særlige betingelser i relation til tildeling af en bankkonto til de berørte borgere Udbetalingsformer Til udbetalinger benyttes KMDs udbetalingssystem, der via NemKonto fremsender til pengeinstituttets bogføringscentral. Skift af system kan forekomme. Kommunens foretager derudover i begrænset omfang udbetalinger ved udstedelse af checks (ca. 150 pr. år). Endvidere ønskes servicen i forbindelse med genfremfinding af checks belyst Likviditetspleje mv. Aftalen må ikke indeholde begrænsninger i adgangen til at foretage aftaleindskud eller optage lån i andre pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller tilsvarende Let adgang til serviceydelser Tilbudsgiver bedes oplyse, hvorfra kommunen bliver serviceret. Det er udgangspunktet, at tilbudsgiver inden kontraktstart er repræsenteret lokalt med så stor en filial, at den fornødne ekspertise vil være til stede i forbindelse med afvikling af de daglige forretninger. Samtidig bedes det oplyst, hvilken fast medarbejder der er daglig kontaktperson, samt hvilken erfaring vedkommende har med at arbejde med kommuner/regioner. Struer Kommune ønsker en fast kontaktperson, som er fuldtidsansat ved pengeinstituttet. Der forudsættes umiddelbar adgang til at komme i kontakt med vedkommende. Der oplyses adresse og direkte telefonnummer på den pågældende medarbejder. 14

15 3.13 Rådgivning Tilbudsgiver skal rådgive og informere i forbindelse med nye tiltag og ændringer som f.eks. informationsteknologi, betalingsservice, nationalbankoverførsel m.v. Det forventes endvidere, at tilbudsgiver giver kommunen rådgivning og information om alle relevante forhold vedrørende kommunens bankforretninger, jfr. 1.3 om afgræsning af tilbud Betalings- og informationssystemer Struer Kommune forventer gebyrfri tilslutning og anvendelse af tilbudsgivers ITinfrastruktur ved elektroniske pengeforretninger. Det forudsættes, at tilbudsgiveres on-line-bankingsystem kan anvendes til følgende: Internet baseret opkobling til tilbudsgiver via lokal PC Flerbrugersystem Online opdatering Pengeinstituttet skal vederlagsfrit informere/uddanne kommunens personale i anvendelse af pengeinstituttets programmer Kommunikationsmuligheder Struer Kommune vil anvende diverse programmer fra KMD, MicroSoft-office mv. Kommunens forbindelse til internettet går gennem en firewall, som administreres af kommunens IT-afdeling. Det skal fremgå af tilbuddet, hvordan tilbudsgiver vil sikre sammenhæng mellem kommunens udbetalingssystem og tilbudsgivers bogføringscentral, herunder om der skal installeres supplerende programmer eller forudsættes særligt hard- eller software eller IT-forbindelser på de PC ere, der skal anvende banksystemet. Tilbudsgivers on-line banking system skal beskrives. Det er et krav, at fuldmagtsforholdene skal kunne adskilles i en bestiller- og en godkenderfunktion, således at betaling kun kan gennemføres med 2 uafhængige fuldmagtsindehavere. Diverse sikkerhedsprocedurer omkring udveksling af data beskrives. Kontoudtog/daglige posteringer skal kunne hentes via det tilbudte on-line banking system, og informationerne skal umiddelbart kunne overføres til excel-regneark. Tilbuddet skal indeholde oplysninger om alle muligheder for elektronisk kommunikation med tilbudsgiver i relation til administration af kommunens daglige bankforretninger. Tilbud skal bl.a. indeholde alle systemkrav til kommunens IT-udstyr Forbehold I tilbuddet skal det godtgøres, at pengeinstituttet kan indestå for udførelsen af kommunens pengeforretninger mv., jf. de anførte oplysninger i udbudsmaterialet. Såfremt der tages forbehold for udførelsen af visse opgaver og betingelser, eller sådanne ikke kan løses, skal dette tydeligt fremgå af tilbudsmaterialet. Forbehold skal fremgå af en særskilt forbeholdsliste, der skal vedlægges tilbuddet. Forbeholdslisten skal have følgende opbygning: 15

16 Punkt i bilag Tilbudsgivers forbehold Begrundelse Konkret henvisning til punktet i udbudsmaterialet Kort og præcis redegørelse af forbeholdet. En kort begrundelse for forbeholdet skal angives. Såfremt tilbudsgiver tager forbehold overfor mindstekrav, vil tilbuddet blive anset for ukonditionsmæssigt og derfor blive forkastet af ordregiver. Øvrige forbehold vil blive kapitaliseret af ordregiver. Såfremt ordregiver ikke er i stand til at kapitalisere tilbudsgivers forbehold på en sikker og saglig vis, er ordregiver forpligtet til at kassere tilbuddet som ikkekonditionsmæssigt. Dog vil bagatelagtige forbehold, som ikke kan kapitaliseres, blive vurderet kvalitativt under de relevante evalueringskriterier, de måtte vedrøre. Selv om der ikke er tale om forbehold overfor mindstekrav, må tilbudsgiver ikke tage forbehold vedrørende grundlæggende betingelser i tilbudsanmodningen, hvis tilsidesættelse vil bevirke, at ordregiver indgår kontrakt om en ydelse, der adskiller sig væsentligt fra den udbudte ydelse. I tilfælde af usikkerhed, om et forbehold vil medføre kassation af tilbuddet i henhold til dette punkt, opfordres tilbudsgiver til at stille afklarende spørgsmål til tilbudsanmodningsmaterialet, jf. afsnit Erklæringer Tilbudsgiver skal afgive en tro og love erklæring vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jævnfør lov nr. 336 af 13. maj 1997: Lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Skemaet i bilag 1 benyttes. Som udgangspunkt må en ordregiver ikke antage et tilbud fra en tilbudsgiver, der ikke har afgivet denne erklæring, eller som har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr. Tilbudsgiver skal endvidere angive, at der er taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt, dvs. tilbudsgiver skal tilkendegive, at virksomheden overholder da danske love og regler på disse områder. Det kan gøres ved at underskrive bilag Diverse forventninger til aftalen I det følgende opstilles yderligere forventninger, som Struer Kommune har til aftalen med pengeinstituttet: Det er et krav, at pengeinstituttet klarer/hjælper med det praktiske arbejde ved overtagelse/omplacering af opgaven med kommunens pengeforretninger. Pengeinstituttet og dets ansatte er underlagt tavshedspligt om forhold vedrørende kommunen, som de bliver bekendt med i erhvervets medfør. 16

17 3.19 Offentlighed i forvaltningen Struer kommune er omfattet af Forvaltningsloven og Offentlighedsloven, der kan berettige parter og andre til at få aktindsigt. Struer Kommune meddeler dog normalt ikke aktindsigt i følsomme oplysninger, uden forinden at have givet den, som oplysningerne vedrører, adgang til at udtale sig herom. Struer Kommune er ikke bundet af udtalelsen. Særligt følsomme oplysninger, der efter lovgivningen er tavshedsbelagte, må normalt ikke videregives, idet der dog kan være pligt til at videregive dem til andre myndigheder. Struer Kommune skal i øvrigt henvise til offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt Øvrige udbudsbetingelser Der kan ikke afgives alternative tilbud. Tilbudsgiver anmodes om at henvise til en eller flere nuværende kommunale samarbejdspartnere, med angivelse af navn, adresse, telefonnummer, og kontaktperson, som Struer Kommune må rette henvendelse til. 17

18 4. Bilag 1: Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 2: Erklæring vedr. skat, arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen 3: Struer Kommune budget for : Struer Kommunes årsregnskab 2009 med bilagshæfte 18

19 Bilag 1: Tro og loveerklæring Virksomhedens navn: Adresse: CVR nr.: 1. Gæld til det offentlige: I henhold til Lov nr af 21. december 1994 som ændret ved Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 skal offentlige ordregivere ved køb af varer og tjenesteydelser kræve, at enhver tilbudsgiver afgiver en erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger. Uanset gældens størrelse kan ordregiver udelukke en tilbudsgiver fra at deltage i en udbudsprocedure. Ordregiver er forpligtet til at afvise et tilbud, såfremt tilbudsgivere har ubetalt, forfalden gæld som overstiger kr. Vi erklærer på tro og love med nedenstående underskrift at virksomheden ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, som overstiger kr Såfremt der er ubetalt forfalden gæld til det offentlige, anføres beløbet: kr. 2. Øvrige udelukkelsesforhold Jf. Direktiv 2004/18/EF artikel 45 stk. 1 og 2 Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver leverandør, mod hvem der er afsagt en endelig dom, som den ordregivende myndighed har kendskab til, af en eller flere af følgende grunde: a) deltagelse i en kriminel organisation b) bestikkelse c) svig som omhandlet i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. d) hvidvaskning af penge Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver leverandør: a) hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning. b) hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning. c) som ved en retskraftig dom er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed. d) som i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret. e) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af ydelser til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land. f) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til lovgivningen i det land hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land. 19

20 g) som svigagtigt har fremsat urigtige erklæringer i forbindelse med meddelelse af oplysninger, som kan kræves i dette kapitel. Vi erklærer på tro og love, at virksomheden ikke har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige som overstiger ovennævnte grænse samt at virksomheden ikke er omfattet af ovennævnte udelukkelseskriterier. Dato: Underskrift og stempel: 20

21 Bilag 2 Skat, miljøbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen. Adresse og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om skatter Told- og Skattestyrelsen Adresse: Østbanegade 123 By: København Ø Via hjemmesiden Internetadresse (URL): Postnummer: 2100 Telefon: Fax: Land: Danmark Adresse og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om miljøbeskyttelse Miljøstyrelsen Adresse: Strandgade 29 By: København K Internetadresse (URL): Postnummer: 1401 Telefon: Land: Danmark Adresse og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår Arbejdstilsynet Adresse: Postboks 1228 By: København C Internetadresse (URL): Virksomhedens navn: Adresse: CVR.nr: Postnummer: 0900 Telefon: Fax: Land: Danmark Det tilkendegives hermed, at der er taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Dato og virksomhedens underskrift 21

22 Bilag 3: Struer Kommunes budget for 2010 Link til kommunens budget: 22

23 Bilag 4: Struer Kommunes årsregnskab 2009 med bilagshæfte Link til kommunens årsregnskab: 23

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold Bilag 1 - Udelukkelsesforhold I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1-2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver

Læs mere

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1 og 2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Nationalt udbud. Lejre Kommunes. Daglige pengeinstitutforretninger

Nationalt udbud. Lejre Kommunes. Daglige pengeinstitutforretninger Nationalt udbud af Lejre Kommunes Daglige pengeinstitutforretninger Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formkrav til indhold m.m. 3. Tidsplan 4. Udvælgelseskriterier 5. Tildelingskriterium

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Assens Kommune Spørgsmål & Svar I

Assens Kommune Spørgsmål & Svar I Assens Kommune Spørgsmål & Svar I Spørgsmål 1 Vedr. punkt 1.4 Opsigelse Vil kommunen ændre udbuddet, så begge parter i stedet kan opsige aftalen med 6 måneders varsel uden særlig årsag, også i en eventuel

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Andre vilkår for tilbudsgivningen 3. Validering af pengetransaktioner 4. Serviceydelser 5.

Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Andre vilkår for tilbudsgivningen 3. Validering af pengetransaktioner 4. Serviceydelser 5. Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger... 1 1.1 Indledning... 1 1.2 Aftaleperiode... 1 1.3 Opsigelse... 1 1.4 Formkrav og indhold i tilbud... 1 1.5 Andre forhold omkring tilbud... 2 1.6 Beslutningsprocedure

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

EU-udbud 2006/S157-169657. Daglige bankforretninger i. Viborg Kommune

EU-udbud 2006/S157-169657. Daglige bankforretninger i. Viborg Kommune EU-udbud 2006/S157-169657 - Daglige bankforretninger i Viborg Kommune AUGUST 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser... 4 1.1 Ordregivende myndighed... 4 1.2 Udbudsform... 4 1.3 Formål og specifikation...

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

Nærværende udbud omhandler alene anvendelse af denne pulje, og ved evt. forlængelse for den pulje, som måtte blive tildelt kommunen i 2015.

Nærværende udbud omhandler alene anvendelse af denne pulje, og ved evt. forlængelse for den pulje, som måtte blive tildelt kommunen i 2015. Annoncering efter Rådgiverydelse i forbindelse med screening af byggeaffald under nedbrydningsopgaver i Vesthimmerlands Kommune, under Landsbypuljen for 2014 Indledning Med det formål at styrke bosætningen

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE SOLRØD KOMMUNE UDBUD & INDKØB UDBUD LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE Oktober 2016 Indledning Solrød Kommune udbyder hermed lovpligtig skorstensfejerarbejde for husejere i Solrød Kommune. Byrådet

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed

Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed Rammeaftale for ydelser vedrørende ajourføring af tegningsmateriale for indvendige arealer 2015 Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed Version 1 Side 1 af 6 Dokumentets anvendelse Hvis tilbudsgiver

Læs mere

Udbud af kommunens bankforretninger. Ny Frederikshavn Kommune august måned 2006. Dokument nr. 528.642

Udbud af kommunens bankforretninger. Ny Frederikshavn Kommune august måned 2006. Dokument nr. 528.642 Ny Frederikshavn Kommune august måned 2006 Dokument nr. 528.642 Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPLYSNINGER 4 1.1 INDLEDNING 4 1.2 AFTALEPERIODE 4 1.3 OPSIGELSE 4 1.4 FORMKRAV OG INDHOLD I TILBUD 4 1.5

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

Generelle oplysninger om ansøger

Generelle oplysninger om ansøger Skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger vedrørende Arbejdsskadestyrelsens begrænsede udbud af kontrakt vedrørende udvikling af anmeldesystem vedrørende arbejdsulykker, jf. udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud vedrørende Lederafklaringsforløb i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Østjysk Ledelsesakademi, som er et samarbejde

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring - Tilbudsgiver

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring - Tilbudsgiver Skabelon - Tilbudsgiver Version 1 Side 1 af 5 Dokumentets anvendelse Dette dokument udfyldes på tro og love af tilbudsgiver. Ved en sammenslutning af virksomhed (f.eks. et konsortium) udfyldes dokumentet

Læs mere

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring. Deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium)

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring. Deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) Skabelon Deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) Version 1 Side 1 af 7 Dokumentets anvendelse Når tilbud afgives af en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium)

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og love erklæring vedr. udelukkelse fra deltagelse i udbud 2 3. Erklæring vedr. økonomiske nøgletal

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER GARANTIFONDEN FOR INDSKYDERE OG INVESTORER UDBUDSBETINGELSER EU UDBUD 2014/S ------ 3. FEBRUAR 2014 Dok 1318843 Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

For yderligere oplysninger vedrørende kravsspecifikationer, kontakt venligst mekaniker Jens Wigh, mobil nr. 23445750

For yderligere oplysninger vedrørende kravsspecifikationer, kontakt venligst mekaniker Jens Wigh, mobil nr. 23445750 Afsender: Drifts- og anlægsafdelingen 16. februar 2015 ANONCERING AF INDKØB CPR / CVR: BrevID.: 1857640 Medarbejder: BKK Levering af 1 stk. fabriksny traktor, 105-115 HK 4WD 1. UDBYDER Drifts og Anlægsafdelingen

Læs mere

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud kantinedrift på Campus Emdrup Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Generel beskrivelse af indkøbet og formålet...

Læs mere

Tro og Love erklæring

Tro og Love erklæring Tro og Love erklæring OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE AKTØR Identifikation: Navn: Momsregistreringsnummer (hvis et sådant haves): Hvis et momsregistreringsnummer ikke haves, anføres et andet nationalt identifikationsnummer

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v.

Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v. U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v. Marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Tilbudsbetingelser...3 1.1 Udbudsform og omfang...3 1.2 Tilbudsfrist...3 1.3

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE midttrafik.dk J.nr. 1-23-4-216-1-12 MIDTTRAFIKS 36. UDBUD HOLSTEBRO BYBUSSER Juni 2013 UBUDSBETINGELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for a- dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Tilbudsgivers navn Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Oplysningsskemaer Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0027

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud Udbud af Amgros daglige bankforretninger 1 Indhold 1. 3 1.1 Indledning 3 1.2 Ordregiver og kontaktperson 3 1.3 Udbudsmaterialet 3 1.4 Spørgsmål 3 1.5 Tidsplan 4 1.6 Afgivelse

Læs mere

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Udfyldelse af bilag Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af anmodning

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Spørgsmål & Svar I

Ikast-Brande Kommune Spørgsmål & Svar I Nedenfor er de indkomne spørgsmål gengivet i anonymiseret form. Svarene til spørgsmålene findes efter hvert spørgsmål. Punkt 1.14 - Bod. 1) Det ønskes oplyst om boden i stedet kan omregnes til en økonomisk

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Fra vejledningen Udbud-trin-for-trin. Udvælgelseskriterier

Fra vejledningen Udbud-trin-for-trin. Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier Den første sortering af tilbuddene sker på baggrund af en række udvælgelseskriterier. Her er der typisk tale om en række mindstekrav, der skal sikre, at leverandøren kan magte opgaven.

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe.

Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. 1 Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud,TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner

ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner Rettet Tilbudsliste November 2014 Nomi4s i/s 1. Hovedtilbud Tilbuddet skal

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer - 2011-093590]

EU-UDBUD [Internt referencenummer - 2011-093590] EU-UDBUD [Internt referencenummer - 2011-093590] Varer Prækvalifikationsmateriale På levering af kaffe, te og maskiner til 12-By Gruppens Indkøbscentral 12-By Gruppens Indkøbscentral [juli, 2011] 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275

BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275 BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Kontraktperiode... 4 1.3 Udbudsmaterialet... 5 2. UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek)

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) (Konkurrenceudsættelse) 1 Indledning Det Kongelige Bibliotek og Københavns

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Februar 2014 Opdateret version II fra 17.02.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere