EU udbud 2012/ S September 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU udbud 2012/ S2012-65216. September 2012"

Transkript

1 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af Ledningsmateriel til Vandforsyningen for Esbjerg Forsyning A/S EU udbud 2012/ S September 2012 Rammeaftale på indkøb af Ledningsmateriel til distribution af vand til følgende Ordregiver: Esbjerg Forsyning A/S (herunder) Esbjerg Vand A/S

2 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af Ledningsmateriel til Vandforsyningen for Esbjerg Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Opgavens omfang Udbudsbetingelser Udbudsform Udvælgelseskriterier Tildelingskriterier Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Formkrav Mængder Alternative bud Forbehold Vedståelsesfrist for tilbud Spørgsmål til udbudsmaterialet Rammeaftaleudkast Parterne Rammeaftalegrundlag Rammeaftalens omfang Rammeaftaleperiode Bestilling af produkter Levering og leveringsbetingelser Forsinket Levering Følgeseddel Reklamationer Varemodtagelse og Returvarer Fakturering Priser Prisregulering Betaling Produkt- og ansvarsforsikring Ændring af produktsammensætning Offentlige påbud og forvaltningsloven Underleverandøren Tavshedspligt Miljø Etik og Socialt Ansvar Overdragelse af rettigheder og pligter Misligholdelse Opfyldelseshindringer, herunder force majeure

3 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af Ledningsmateriel til Vandforsyningen for Esbjerg Forsyning A/S 1.25 Erstatning og forsikring Tvist Rammeaftaleændringer Ændringer i gældende ret Underskrift Bilag 1a Tilbudsliste Vedhæftet som (Excel fil) Bilag 1b Tilbudsliste Vedhæftet som (Excel fil) Bilag 1c Tilbudsliste Vedhæftet som (Excel fil) Bilag 2 Kravspecifikation Generelt PE-trykrør PE-fittings Elektrofittings Ventiler med svejseender for direkte sammensvejsning med PE-rør Stikventiler i POM til PE-rør Flangeventiler Garniture for hoved- og stikledningsventiler Messingfittings Bilag 3 Erklæring om ubetalt, forfalden gæld Bilag 4 Tidsplan offentligt udbud Bilag 5 Kvittering for rettidig modtagelse

4 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af Geotekniske boringer for Esbjerg Forsyning A/S Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Esbjerg forsyning A/S og Esbjerg Vand A/S er selvstændige aktieselskaber i Esbjerg Forsyning Holding A/S koncernen (se nedenstående organisationsdiagram). Esbjerg Forsyning A/S vil på vegne af Esbjerg Vand A/S, udbyde en Rammeaftalen for indkøb af Ledningsmateriel til distribution af vand i Esbjerg Kommune. Esbjerg Forsyning Holding A/S Esbjerg Varme A/S Esbjerg Vand A/S Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Forsyning A/S Opgavens omfang Nærværende udbud omfatter leverance af PE-vandrør med tilhørende komponenter for renovering, reparation af eksisterende ledningsnet samt nyanlæg af hoved- og stikledninger i Esbjerg kommune. Udbuddet inddeles i 3 delaftaler hvor der kan afgives tilbud på en eller flere af delaftalerne. Delaftale 1: PE-trykrør Delaftale 2: Ventiler og ventiltilbehør Delaftale 3: Fittings Kravspecifikationen for produktområdet fremgår af udbudsmaterialets Bilag 1 (tilbudsliste) samt udbudsmaterialets Bilag 2 (kravspecifikation). En rammeaftale med én leverandør, som kan omfatte en eller flere deludbud. Der ønskes indgået en Rammeaftale med én leverandør på hvert deludbud, eller én totalleverandør omfattende alle 3 deludbud. Valget af leverandør er ikke afsluttet før Rammeaftalen er underskrevet af begge parter Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej Esbjerg Ø Telefon Fax

5 Rammeaftalen er gældende fra den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 med mulighed for at udbyder kan forlænge aftalen i op til 36 måneder af en eller flere gange. Udbudsbetingelser Udbudsform Udbuddet gennemføres i henhold til Forsyningsvirksomhedsdirektivet (Direktiv 2004/17/EF) bekendtgørelse nr. 936 af 16 / 9 / 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester. Udvælgelseskriterier Følgende udvælgelseskriterier anvendes til bedømmelse af tilbudsgivers egnethed som leverandør i forbindelse med denne rammeaftale for leverance af PE vandrør og komponenter. De nævnte udvælgelseskriterier skal kunne vurderes som acceptable for Ordregiver, inden tilbuddet kan vurderes. Der kræves en beskrivelse af virksomheden, herunder selskabsform, ejerforhold, organisation og faglige kvalifikationer. I relation til, at krav til leveringstider skal overholdes, bedes tilbudsgiveren beskrive placering og kapacitet af produktions- og lager faciliteter. Tilbudsgiver skal opgive referencer på lignende leverancer inden for de sidste 3 år, eller så længe virksomheden har eksisteret. Referencerne skal være på leverancer, der ligner i størrelse og type. Ordregiver forbeholder sig ret til at indhente yderligere oplysninger på de i referencerne nævnte kunder. Revisionspåtegnet beregning af nøgletal for minimum rentabilitet, likviditets- og soliditetsgrad for de seneste 3 år eller så længe virksomheden har eksisteret. Kopi af seneste regnskabs revisionspåtegning. Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige, jf. bilag 3. Afgivelse af et konditionsmæssigt tilbud forudsætter, at tilbudsgiveren har leveret den ovenstående krævede dokumentation samt udfyldt og underskrevet tilbudslisternes Ark 1 Samleskema samt udfyldt de øvrige Ark i hver af tilbudslisterne som tilbudsgiveren måtte ønske at afgive tilbud på. Endvidere skal tilbudsgiver Materiale for dokumentation af ovenstående skal fremsendes sammen med tilbuddet. Indeholder tilbuddet ikke samtlige krævede oplysninger, erklæres tilbuddet for ukonditionsmæssigt. Af hensyn til EU udbudsretningslinjer om ligebehandling og gennemsigtighed er Ordregiver forpligtiget til at se bort fra ukonditionsmæssige tilbud, med den konsekvens at tilbuddet ikke indgår i tilbudsvurderingen - 5 -

6 Tildelingskriterier Ordregiver vil vurdere de indkomne tilbud efter tildelingskriteriet: Det økonomiske mest fordelagtige tilbud Alle konditionsmæssige tilbud fra egnede tilbudsgivere vil blive vurderet efter følgende kriterier: Kriterier Underkriterier Vægt Pris. Konkurrencegrundlaget 70% Tekniske forhold Tilbudsgiverens tilbudte tekniske bistand til ordregiveren. Vurdering foretages på tilbudt bistand i forbindelse med bl.a.: 1. Projektering - Bistand til sikring af, at det færdige projekt bestykkes og indbygges optimalt under hensyntagen til det tilgrænsende rørsystem og de stedlige forhold. 2. Bestilling - Bistand i forbindelse med udskrivning af materialer og planlægning af bestilling og levering. 3. Montage - Bistand i forbindelse med 15% montagearbejdet. Herunder instruktioner på arbejdsstedet og skriftlige manualer. 4. Tilsyn - Bistand ved vurdering af kvaliteten af det udførte arbejde. Herunder kontroller. 5. Aflevering - Bistand ved vurdering af det færdige arbejde. Herunder gennemgang af kvalitetssikringsdokumentation og påpegning af forhold af garantimæssig karakter. Produktkvalitet 1. Hvorvidt det af tilbudsgiveren tilbudte produkt er nemt og hurtigt at montere. (Tilbudsgiverens montagevejledning anvendes) 2. Hvorvidt produktet er produceret på en virksomhed, som har indført kvalitets-, 15% miljø-, og arbejdsmiljøstyring. 3. Tilbudsgiveres markering af PEtrykrørene vor Vandgennemløb (vedr. delaftale 1) Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud på Offentligt udbud 2012/ S Må kun åbnes af Ordregiver, Indkøb. Tilbuddet skal være afleveret senest d. 26. oktober kl på følgende adresse: - 6 -

7 Esbjerg Forsyning A/S Indkøb Ravnevej Esbjerg Ø Att.: Poul Erik Lundsgaard Olesen Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Åbning af de indkomne tilbud. Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 1 eksemplarer, vedlagt en kopi på cd-rom eller USB-stik. Ved tilbudsafgivelsen skal udvælgelseskriterierne være oplyst og vedlagte formularer skal anvendes. Det er vigtigt, at tilbudsgiver besvarer alle punkter i tilbudslisten (Bilag 1), da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af disse. Evt. manglende oplysninger vil ikke blive indhentet, medmindre der er tale om mindre supplerende oplysninger. Vedlagt tilbudsliste bilag 1 i Excel format, skal benyttes i uændret form, i forbindelse med tilbudsafgivningen. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet og tilbuddet bør være udformet emnemæssigt i samme rækkefølge som udbudsmaterialet. Der skal afgives tilbud på samtlige varer på den eller de delaftaler tilbudsgiveren ønsker at afgive tilbud på. Alle varer i de enkelte delaftaler skal prissættes. For det enkelte delaftale skal tilbuddet vedlægges detaljerede oplysninger om fabrikat og type samt datablade. For svejsefittings skal endvidere vedlægges oplysninger om svejsedata, smelteindex mv.. Vedlagte specifikationer angives på tilbudslistens dokumentliste (sidste Ark i hver af tilbudslisterne) og nummereres fortløbende. Den bydendes underskrift på hovedtilbudslisten er bindende for samtlige de vedhæftede angivne priser, oplysninger mv. I tilfælde af uoverensstemmelse gælder hovedtilbudslistens beløb, og priser for de enkelte leverancer må korrigeres tilsvarende. Der ydes ingen godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. Tilbud med alt dertil hørende samt al kommunikation i aftaleperioden skal være på dansk. Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som udbyders ejendom og vil ikke blive returneret

8 Såfremt flere Tilbudsgivere byder i fællesskab, skal det angives hvilken Tilbudsgiveren, der optræder som Rammeaftaleansvarlig over for Ordregiver. Mængder På tilbudslisten er angivet de estimerede mængder for et års aftag. Disse mængder udgør sammen med de afgivne enhedspriser en del af konkurrencegrundlaget. De estimerede mængder, der alene anvendes til at vægte enhedspriserne, er estimerede års forbrug, baseret på de seneste 18 måneders forbrug og kan således ikke danne grundlag for nogen afregning af mængder idet det endelige aftag afhænger af Ordregivers aktivitetsniveau, Esbjerg Kommunes udstykningsplaner, uheld som følge af hærværk og forældelse samt alm. Vedligeholdelse. I henhold til tilbudsgivers øvrige sortiment indenfor samme produktkategori dvs. det sortiment som ikke er beskrevet i tilbudsskemaet ønskes angivet en rabatsats i forhold til tilbudsgiverens standardprisliste samt en kopi af prislisten vedlagt i tilbuddet. Det øvrige sortiment vil ikke blive bedømt under tildelingskriterierne. Alternative bud Der vil være mulighed for at afgive alternative bud i form af flere løsningsforslag som nøje svarer til den udbudte opgave. Forbehold Der kan ikke tages forbehold for vedhæftede udkastet til Rammeaftalen Eventuelle andre forbehold skal udtrykkelig fremgå af tilbuddet med specifikation af forbeholdet og med specificeret angivelse af, på hvilken måde og i hvilket omfang forbeholdet øver indflydelse økonomisk. Der kan ikke tages forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsgrundlaget, i givet fald vil tilbuddet blive kasseret som ukonditionsmæssigt, jvf. praksis fra Klagenævnet for Udbud. Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende indtil 31. december Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende dette udbud skal være skriftlige og rettes til Poul Erik Lundsgaard Olesen, på med samtidig kopi til John Nørgaard Jensen mærket med emnet: "Spørgsmål - Offentligt udbud 2012/ S (Levering af ledningsmaterialer til vandforsyningen). senest den 28. september 2012 kl Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive offentliggjort via TED og vil være at finde på vores hjemmeside fra den 7. okt kl

9 Rammeaftaleudkast Rammeaftale på levering af ledningsmateriel til primært Esbjerg Vandforsyning 1.1 Parterne Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej Esbjerg Ø CVR. Nr På vegne af: Esbjerg Spildevand A/S CVR nr: EAN nr: Esbjerg Vand A/S CVR nr: EAN nr: (i det følgende kaldet Ordregiver) Og [Firma] [Adresse] [Postnr.] [By] CVR nr. (i det følgende kaldet Leverandør). 1.2 Rammeaftalegrundlag Nærværende Rammeaftale er indgået efter afholdt udbud i overensstemmelse med Forsyningsvirksomhedsdirektivet (Direktiv 2004/17/EF) bekendtgørelse nr. 936 af 16 / 9 / 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet Rammeaftale beskriver Ordregivers og leverandørens forpligtigelser og rettigheder således, at Rammeaftalen og det udarbejdede udbudsmateriale med bilag, leverandørens tilbud af xx.xx samt referatet fra Rammeaftaleforhandlingsmødet af xx.xx.2012 i prioriteret rækkefølge udgør det samlede Rammeaftalemateriale. Er andet ikke bestemt i Rammeaftalen, gælder Købelovens regler. Leverandørens almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i denne Rammeaftale. 1.3 Rammeaftalens omfang Leverancer til Ordregiver af de i Bilag 1 (Tilbudslisten) og Bilag 2 (Kravspecifikation) beskrevne produkter j.fr. udbudsmaterialet. Den estimerede mængde er baseret på et gennemsnitlig årsforbrug de seneste år men er under forbehold af Ordregivers aktivitetsniveau i aftaleperioden, ligeledes tages der forbehold for mindre ændringer i antallet af leveringssteder og leveringsadresser, f.eks. som følge af beslutninger om omstruktureringer eller kapacitetstilpasninger. Ændringer skal varsles i rimelig tid

10 1.4 Rammeaftaleperiode Rammeaftalen er gældende fra den 1. januar 2013 og frem til den 31. december Rammeaftalen kan forlænges i op til 36 måneder af én eller flere gange. Forlængelse sker i givet fald på uændrede Rammeaftalevilkår. Meddelelse herom skal gives til leverandøren senest 3 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører Rammeaftalen uden særskilt opsigelse. Såfremt optionen udnyttes, ophører Rammeaftalen uden særskilt opsigelse ved optionens udløb. 1.5 Bestilling af produkter Ordregiver skal indenfor Leverandørens normale åbningstid have mulighed for at afgive varebestilling (elektronisk), pr. , telefon, ved konsulentbesøg m.m.. I forbindelse med køb af produkter skal der indgås en specifik Kontrakt bestående af en indkøbsordre og en ordrebekræftelse der fremsendes af Leverandøren (samlet kaldes det herefter en "Kontrakt"). Enhver Kontrakt skal udelukkende fastsætte produktbeskrivelse, Ordregivers vare nummer, mængden, leveringstid og -sted samt pris. I tilfælde af angivelse af Ordregiver s projekt nummer på indkøbs ordren skal dette ligeledes angives på ordrebekræftelsen. Enhver Kontrakt indgås alene på de i denne Rammeaftale indeholdte betingelser, uanset om ordren eller ordrebekræftelsen indeholder reference hertil eller ej. Eventuelle standardbetingelser eller andre fra denne aftale afvigende betingelser, der måtte være skrevet, fortrykt på eller refereret til i ordre, ordrebekræftelse eller andet dokument, som er eller vil blive udvekslet mellem parterne, skal ikke udgøre en del af parternes aftalegrundlag. 1.6 Levering og leveringsbetingelser Leveringsadressen er Ordregivers lager på Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø eller til anden anvist plads i Esbjerg Kommune. Leveringsstedet er angivet på Indkøbsordren eller vil på anden vis blive forudgående aftalt i forbindelse med afgivelse af en ordre. Såfremt leveringsadressen ikke er Ravnevej 10, 6705 skal leveringen ligeledes indeholde aflæsning fra vogn til anvist plads. Al håndtering m.v. i forbindelse med aflæsning skal forestås af leverandøren. Ordregiver anviser aflæsningsplads på stedet efter forudgående aftale. Leveringsbetingelse: DDP (Incoterms 2010) (Leverandøren er forpligtet til at afholde alle fragtomkostninger frem til Produkterne er ankommet til den angivne plads. Ligeledes afholder Leverandøren alle omkostninger frem til at Produkterne er aflæsset fra det ankomne transportmiddel.)

11 Alle Produkter skal leveres, aflæsses og stables på en sådan måde at de ikke udsættes for skadelig påvirkning. Alle Produkter emballeres til sikring mod indtrængende vand, snavs og andet smuds. Eksempelvis skal alle rør leveres med forseglingspropper i begge ender. Alle Produkter skal ved levering være pakket på en sådan måde, at der ved modtagelsen kan foretages en kontrol optælling uden at bryde emballeringen. Ved alle leverancer skal Leverandøren sikre kvittering for modtagelse af Produkterne af en af Ordregivers personale eller en af Ordregiver udpeget person. 1.7 Forsinket Levering Såfremt levering forsinkes som følge af de i 1.24 nævnte årsager eller som følge af Ordregiver forhold, skal leveringstidspunktet udskydes til et tidspunkt, der er rimeligt omstændighederne taget i betragtning. Såfremt en leverance forsinkes med mere end 1uger, kan Ordregiver efter forudgående skriftlig varsel med en frist på (2) to arbejdsdage ophæve den enkelte Kontrakt (leverance). Såfremt levering forsinkes som følge af andre årsager end de ovenfor nævnte, skal Ordregiver være berettiget til en skadeserstatning, svarende til de dokumenterede omkostninger som måtte opstå i forbindelse med forsinkelsen. Såfremt Leverandøren på et givet tidspunkt erkender eller burde erkende, at levering vil blive forsinket, skal han øjeblikkeligt give meddelelse herom til Ordregiver samt meddele, hvornår levering kan påregnes. Nævnte meddelelse skal ikke friholde Sælger for ansvar for forsinkelsen, medmindre dette accepteres skriftligt af Ordregiver. Rettidig levering er levering som følger: Mandag til torsdag i tidsrummet kl Fredag i tidsrummet kl Rettidig levering betragtes som en væsentlig forpligtigelse i aftalen. 1.8 Følgeseddel Med hver leverance skal der afleveres en følgeseddel som minimum skal indeholde flg.: Ordregivers Indkøbsordre nummer (IK nummer) Ordregivers varebeskrivelse Ordregivers vare nummer (hvis ikke dette fremgår af indkøbsordren, anvend. VVS vare nr.) Antal bestilte enheder pr. Produktlinje Antal leverede enheder pr. Produktlinje Antal enheder ved evt. restordre pr Produktlinje Totalvægt samt vægt pr. collie Dato for levering

12 1.9 Reklamationer Såfremt Ordregiver opdager eller bliver gjort opmærksom på en mangel i et produkt, skal Ordregiver give meddelelse herom til Leverandøren. Leverandøren skal behandle og besvare henvendelsen skrifteligt inden (2) to arbejdsdage fra modtagelse af henvendelsen. Sælger skal uden forsinkelse og i garantiperioden for egen regning og risiko udbedre manglen ved udskiftning eller reparation. For produkter, der videreforarbejdes hos Ordregiver, omfatter Leverandørens ansvar de af Ordregiver afholdte omkostninger indtil det tidspunkt, hvor manglen erkendes. Ordregiver vil samarbejde med Sælger for at tilsikre, at mangler udbedres mest hensigtsmæssigt Varemodtagelse og Returvarer Afviste Produkter skal kunne returneres til Leverandøren i op til (3) tre måneder efter Ordregivers modtagelse. Såfremt Ordregiver til et specifikt projekt, har ordret for mange produkter eller Ordregiver har foretaget en fejlbestilling skal disse Produkter kunne returneres til Leverandøren i op til (3) tre måneder fra Ordregiveres modtagelse. Leverandøren skal foretage fuld kreditering eller ombytte produktet til et andet Produkt af samme værdi efter aftale med Ordregiver. Skyldes returneringen en af Leverandørens handlinger er det Leverandøren, der afholder transportomkostningerne ved returneringen. Skyldes returneringen en af Ordregivers handlinger, er det Ordregiver, der afholder transportomkostningerne ved returneringen Fakturering Faktura skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. Lov nr af 27. december 2003 om offentlige betalinger, på baggrund af nedenstående oplyste EAN-lokationsnumre og skal indeholde følgende oplysninger: Rekvirent Projekt nummer (hvis angivet på Ordren) EAN nr. Indkøbsordre-/rekvisitionsnummer Antal leverede Produkter pr. Produktlinje Enhedspris pr. produktlinje Fakturabeløb 1.12 Priser For de i tilbudslisten anførte Produkter er der mellem parterne aftalt de priser som fremgår af leverandørs tilbud af dato xxxx

13 De anførte priser dækker alle med levering af Produkterne forbundne omkostninger, inkl. Paller og anden emballage. Sker der i Rammeaftaleperioden væsentlige ændringer som kan/vil have indflydelse på fastsættelse af priserne (herunder afvigelser i den aftalte årlige total volumen (+/- 25%)), kan begge parter anmode om en genforhandling af priserne. Første gang en sådan genforhandling kan finde sted, er efter 12 mdr.s fuld leverance. De aftalte priser er gældende for hele aftaleperioden inkl. de 36 måneders optioner under forudsætning af et stabilt marked. Alle priser er angivet i danske kr. med max 2 decimaler 1.13 Prisregulering Delaftale 1 (PE-rør): Såfremt prisudviklingen på Importeret plast i ubearbejdet form (Indeks fra Danmarks statistik) har ændret sig udover (+/-) 2% kan priserne reguleres 1 gang årligt med den procentvise faktiske ændring som flg.: 30 % af prisen er fast 70 % af prisen kan reguleres i. ht. Udviklingen i indeks for importeret plast i ubearbejdet form. Prisændringer angives med prisindeks pr. 1. oktober 2012 som basis (indeks 100). En evt. regulering kan tidligst finde sted ultimo 2013 med virkning for leverancer efter 1. januar 2014, hvor ændringen i prisindeks pr. 1. oktober 2013 anvendes som grundlag for prisreguleringen. Delaftale 2 & 3 (Ventiler og fittings): Såfremt prisudviklingen på Importeret halvfabrikata af jern og stål (Indeks fra Danmarks statistik) har ændret sig udover +/- 2% og prisudviklingen på Importeret plast i ubearbejdet form (Indeks fra Danmarks statistik) samlet har ændret sig udover (+/-) 2% kan priserne reguleres 1 gang årligt med den procentvise faktiske ændring som flg.: 30 % af prisen er fast 40 % index for pris på indkøb af importeret halvfabrikat af jern og stål 30 % index for pris på indkøb af importeret plast i ubearbejdet form Prisændringer angives med prisindeks pr. 1. oktober 2012 som basis (indeks 100). En evt. regulering kan tidligst finde sted ultimo 2013 med virkning for leverancer efter 1. januar 2014, hvor ændringen i prisindeks pr. 1. oktober 2013 anvendes som grundlag for prisreguleringen. Prisregulering sker på den af parterne, som måtte ønske reguleringens, foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes lagt til grund for prisændringen. Prisreguleringer skal meddeles skrifteligt til modparten senest 30 dage før ikrafttræden

14 1.14 Betaling Betalingsfristen er løbende måned plus 30 dage efter modtagelse af korrekt faktura. Omkring månedsskifte skal fakturaer for den foregående måned, være Ordregiver i hænde, senest den 5 hverdag i den efterfølgende måned. Fakturaer fremsendes som hovedregel elektronisk til Ordregiver via EAN nr eller det på indkøbsordren angivet EAN nr. Modtager Ordregiver fakturaer for foregående måned senere end 5 arbejdsdage i den efterfølgende måned, er Ordregier berettiget til at udskyde betalingen med beregnet fakturadato som værende modtagelsesdatoen. Ordregiver er ligeledes berettiget til at udskyde betalingen i henhold til ovenstående, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler Produkt- og ansvarsforsikring Leverandøren er forpligtet til at tegne fornøden Erhvervs- og produktansvarsforsikring i henhold til gældende lovgivning og/eller hvad der måtte være normalt kutyme i branchen. Leverandør skal senest 30 kalenderdage efter anmodning fra Ordregiver forelægge dokumentation for tegnet erhvervsansvarsforsikring i henhold til ovenstående Ændring af produktsammensætning Såfremt der som følge af lovgivningsmæssige ændringer mv. foretages korrektioner / ændringer i produkternes sammensætning er leverandøren pligtig til omgående at informere Ordregiver herom samt omgående at ændre på produktet, hvor dette følger af lovgivningen og / eller myndighedskrav. Såfremt leverandøren ved produktudvikling eller på anden måde udvider sit sortiment med tilsvarende produkter i samme prisniveau og af samme eller bedre kvalitet, skal leverandøren efter aftale med Ordregiver tilbyde sådanne produkter for afprøvning Offentlige påbud og forvaltningsloven Leverandøren er forpligtet til at overholde gældende ret som naturligt henhører under dette arbejdsområde såvel på aftaletidspunktet som i Rammeaftaleperioden. Overtrædelser af disse bestemmelser vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Ordregiver er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven, der kan berettige parter og andre til at få aktindsigt. Ordregiver meddeler dog normalt ikke aktindsigt i følsomme oplysninger, uden forinden at have givet den, som oplysningen vedrører, adgang til at udtale sig herom, Ordregiver er ikke bundet af udtalelsen. Ordregivers økonomiske interesser kan også være til hinder for aktindsigt. Særligt følsomme oplysninger, der efter lovgivningen er tavshedsbelagte, må normalt ikke videregives, idet der dog kan være pligt til at videregive dem til andre myndigheder

15 Ovenstående bestemmelse gælder ikke såfremt lovgivning, eller 3. part forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af Rammeaftalen. Ordregiver skal i øvrigt henvise til offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Overtrædelser af offentlige påbud vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse Underleverandøren Såfremt Leverandøren anvender eller ønsker at anvende underleverandører til opfyldelsen af Rammeaftalen, garanterer Leverandøren for opfyldelsen af Rammeaftalen i samme omfang, som hvis Leverandøren selv havde udført leverancen. En evt. ny underleverandør som ikke er Ordregiver bekendt ved Rammeaftalens indgåelse, skal skriftelig godkendes af Ordregiver inden underleverandøren må påbegynde leverancer. Overtrædelse af bestemmelser i dette afsnit vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse Tavshedspligt Nærværende Rammeaftale er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af Rammeaftalen i henhold til forvaltningslovens eller offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt j. fr. punkt Ved eventuelle senere udtalelser til pressen om det af Rammeaftalen omfattede, skal modparten orienteres om udtalelserne, inden udsendelse foretages. Leverandøren og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne Rammeaftales indhold. Dette gælder også efter Rammeaftalens udløb. Denne kontrakt træder i kraft på tidspunktet for begge parters underskrift af Rammeaftalen. Overtrædelse af bestemmelser i dette afsnit vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse jf. punkt Miljø Ordregiver ønsker med en miljøbevidst indkøbspolitik at arbejde aktivt for at nedsætte miljøbelastningen og fremme en udvikling og anvendelse af mindre miljøbelastende produkter og tjenesteydelser til gavn for det ydre miljø. Leverandøren garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende Rammeaftale opfylder den/de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EUdirektiver m.m

16 På Ordregivers forlangende skal Leverandøren, uden udgifter for Ordregiver, fremskaffe den dokumentation, Ordregiver måtte ønske omkring et produkt, til brug for deres miljøvurdering af produktet. Overtrædelse af bestemmelser i dette afsnit vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse jf punkt Etik og Socialt Ansvar Ordregiver forudsætter, at leverandør overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindste alder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Det forudsættes endvidere, at Leverandøren respekterer grundlæggende menneskerettigheder, og lever op til FN s Menneskerettighedserklæring samt EU s Menneskerettighedskonvention. Overtrædelse af bestemmelser i dette afsnit vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse jf punkt Overdragelse af rettigheder og pligter Overdragelse af rettigheder og pligter, der fremgår af Rammeaftalen og af de bilag, der hører til Rammeaftalen, kan Rammeaftaleshaveren ikke overdrage, hverken i fuldt omfang eller kun delvist, og de krav, som Rammeaftaleshaveren har ifølge Rammeaftalen med tilhørende bilag, kan Rammeaftaleshaveren ikke overdrage, sælge eller optage lån på grundlag af. Overtrædelse af bestemmelser i dette afsnit vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse jf punkt Misligholdelse Det fastsættes herved, at enhver tilsidesættelse af Leverandørens forpligtigelser, det være sig en hvilken som helst mangel, forsinkelse mv., er misligholdelse. Foreligger der misligholdelse, skal Leverandøren uden ugrundet ophold meddele Ordregiver dette, og Leverandøren skal ved samme lejlighed underrette Ordregiver om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad Leverandøren vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelser indtræder i fremtiden. Ordregiver kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og de skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover

17 Dersom Leverandøren gentagne gange ikke opfylder sine forpligtigelser iht. denne Rammeaftale, jf. eksempelvis ved reklamation, forsinkelser, fejlagtige ydelser, der er at betragte som misligholdelse, anses dette som væsentlig misligholdelse. Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af Rammeaftalen med tilhørende bilag uden varsel. Går Leverandøren konkurs eller indtræder der betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning eller likvidation, vil dette / disse forhold være at betragte som væsentlig misligholdelse, og de i tilknytning hertil fastsatte beføjelser vil kunne bringes i anvendelse i såvel umiddelbar forlængelse af Ordregivers kendskab hertil, som senere i forløbet, eksempelvis under en betalingsstandsning eller likvidation. Såfremt boet har ret til at indtræde i Rammeaftalen i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. I øvrigt er Leverandøren ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar mv. og det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure, hertil regnes kun generalstrejke, naturkatastrofer, krig o. lign., som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra leverandørs side for at kunne genoptage levering af ydelserne Er force majeure isoleret til leverandørs virksomhed, eller områder leverandør bærer risikoen for, kan Ordregiver kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede Erstatning og forsikring Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelige skader som måtte opstå i forbindelse med de af Rammeaftalen omfattede produkter og sideprodukter Tvist Nærværende Rammeaftale er undergivet dansk ret. Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af Rammeaftalen, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler

18 til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt for voldgift til pådømmelse efter dansk lov efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Værnetinget er Det danske Voldgiftsinstitut i København. Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af instituttet. Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet klage eller modtaget underretning om begæring af voldgift, har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af instituttet i overensstemmelse med førnævnte regler Rammeaftaleændringer Nærværende Rammeaftale, herunder bilag til Rammeaftalen, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Ordregiver og leverandør. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, underskrevet af begge parter. Prisændringer i henhold til punkt 1.13 betragtes ikke som en Rammeaftaleændring Ændringer i gældende ret Sker der i Rammeaftaleperioden ændringer i gældende ret, der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave vil parterne kunne anvende reglerne i punkt 1.22, såfremt der måtte opstå tvivl som følge heraf. Tilsvarende er gældende, såfremt Ordregiver af strukturmæssige årsager ændrer den udbudte opgave / ydelse væsentligt, og dette ikke er i strid med udbudsreglerne Underskrift Nærværende Rammeaftale underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. Dato: Dato: Ordregiver: Leverandør: Eric Lauridsen Poul Erik Lundsgaard Olesen Indkøbschef

19 Bilag 1a Tilbudsliste Vedhæftet som (Excel fil) Bilag 1b Tilbudsliste Vedhæftet som (Excel fil) Bilag 1c Tilbudsliste Vedhæftet som (Excel fil)

20 Bilag 2 Kravspecifikation Kravspecifikationen indeholder specifikke krav til ledningsmaterialet. Opfyldelse af disse krav skal dokumenteres, såfremt Ordregiver stiller krav derom. 2.1 Generelt Samlings- og monteringsvejledninger samt øvrige instruktioner og forskrifter skal leveres på dansk. Såfremt der stilles krav til produktgodkendelser skal alle godkendelser være i henhold til Danske såvel som Europæiske normer og standarder. Leverandøren skal levere de nødvendige fabriksstandarder såfremt Ordregiver stiller krav derom. 2.2 PE-trykrør Trykrørene skal være i henhold til DS/EN og skal være certificeret efter INSTA SBC 12201:2003 og mærket med Nordic Poly Mark eller tilsvarende kvalitetsniveau. Trykrørene skal endvidere være godkendt af Miljøstyrelsen som egnet til drikkevandsforsyning og være DS-mærket. Trykrørene leveres i materialet polyethylen som PE-80 og PE-100 rør i trykklassen PN 10. Dimensioner, trykklasser og typer fra DN 32 til DN 400 som nedenfor anført. Trykrørtype Dimension Trykklasse Beskrivelse PE 80 DN 32 DN 63 PN 10 / SDR 11 Uden kappe PE 100 DN 63 PN 16/ SDR 11 Med kappe af PP PE 100 DN 63 DN 400 PN 10 / SDR 17 Med kappe af PP For PE 80 i dimensionerne DN 32 DN 63 skal rørene kunne leveres i ruller á minimum 50 m. For PE 100 i dimensionerne DN 63 DN 400 skal rørene kunne leveres i 12 m lige længder. Ordregiver ønsker at der på rørene er en markering for vand gennemløb (eks. blå rør eller med en blå markering eller lignende) Diffussionstæt PE-rør skal være en del af et diffussionstæt rørsystem egnet til lægning i forurenet jord. 2.3 PE-fittings Segmentsvejst og formstøbt PE-fittings skal være i henhold til DS/EN og certificeret efter INSTA SBC 12201:2003 eller tilsvarende kvalitetsniveau. Produkterne skal endvidere være godkendt som egnet til drikkevandsforsyning. Leverandøren skal kunne dokumentere en høj kvalitet ved sammensvejsning med øvrige PE 100 og PE 80 produkter. Leverandøren skal levere de nødvendige dokumentationer såfremt Ordregiver stiller krav derom. 2.4 Elektrofittings Elektrosvejsefittings skal være i henhold til DS/EN og certificeret efter INSTA SBC 12201:2003 eller tilsvarende kvalitetsniveau. Produkterne skal endvidere være godkendt som egnet til drikkevandsforsyning. Leverandøren skal levere de fornødne dokumentationer såfremt Ordregiver stiller krav derom. Elektrosvejsefittings skal være forsynet med stregkode, der skal kunne anvendes til indlæsning af svejsedata (svejsestrøm, tid, afkøling mv.) i svejsemaskine så svejsningen udføres automatisk og korrekt. Anboringsbøjler skal leveres med underskål og skal kunne monteres uden specialværktøj

21 Leverandøren skal kunne dokumentere en høj kvalitet ved sammensvejsning med øvrige PE 100 og PE 80 produkter. 2.5 Ventiler med svejseender for direkte sammensvejsning med PE-rør Ventilen skal være en skydeventil med hus og top i ductil støbejern Ventilen skal leveres i dimensionerne DN65 DN300 med fuldt gennemløb. Ventilen skal være i henhold til DS/EN 1074 eller tilsvarende kvalitetsniveau og produkterne skal være godkendt som egnet til drikkevandsforsyning. Ventilen skal være epoxy belagt efter DIN Skyder skal være vulkaniseret med. EPDM gummi på tætningsfladerne, der skal sikre en tæt afspærring. Ventilen skal være monteret med PE 100 ender i henhold til DS/EN eller tilsvarende kvalitetsniveau for direkte sammensvejsning med PE-100 rør. Spindel skal være i rustfrit stål. 2.6 Stikventiler i POM til PE-rør Ventilen skal være en skydeventil med hus og top i POM Ventilen skal leveres i dimensionerne DN25 DN65 med fuldt gennemløb. Ventilen skal være i henhold til DS/EN 1074 eller tilsvarende kvalitetsniveau og produkterne skal være godkendt som egnet til drikkevandsforsyning. Skyder skal være vulkaniseret med. EPDM gummi på tætningsfladerne, der skal sikre en tæt afspærring. Ventilen skal være monteret med PE ender for direkte sammensvejsning eller med hhv. udvendig gevind og trækfast skruekobling i plast. Spindel skal være i rustfrit stål. 2.7 Flangeventiler Ventilen skal være en skydeventil med hus og top i ductil støbejern Ventilen skal leveres i dimensionerne DN65 DN300 med fuldt gennemløb. Ventilen skal være i henhold til DS/EN 1074 eller tilsvarende kvalitetsniveau og produkterne skal være godkendt som egnet til drikkevandsforsyning. Ventilen skal være epoxy belagt efter DIN Skyder skal være vulkaniseret med. EPDM gummi på tætningsfladerne, der skal sikre en tæt afspærring. Spindel skal være i rustfrit stål. 2.8 Garniture for hoved- og stikledningsventiler Garniture skal passe til de leverede ventiler. Garniture skal kunne leveres med teleskopgarniture og PP beskyttelse i forskellige længder ( ). Udført min. 20x20mm galvaniseret stål. Spindelovergang skal kunne fastgøres til ventilen med rustfri split eller med snapkobling. 2.9 Messingfittings Messingfittings skal være godkendt til anvendelse til drikkevand og være af afzinkningsfrit messing. Kobling til PE-rør skal være trækfast

22 Bilag 3 Erklæring om ubetalt, forfalden gæld 1: jfr. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldners deltagelse i udbudsforretninger Stamdata Nærværende erklæring afgives på vegne af følgende virksomhed: CVR-nummer: Firmanavn: Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen giver samtykke til, at Ordregiver må kontrollere oplysningerne i erklæringen hos de relevante myndigheder Navn: Titel: Dato: Underskrift: Oplysning om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Det erklæres hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige på tilbudstidspunktet udgør: kr. Supplerende oplysninger ved gæld over kr. Der er stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag nr. Ja Nej Der er den (dato) indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt på tilbudstidspunktet. Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag nr.. Ja Nej a) Ved gæld til det offentlige forstås: skatter afgifter bidrag til sociale sikringsordninger b) Ved det offentlige forstås offentlige myndigheder i Danmark i det land, hvor virksomheden er etableret Dato og underskrift

23 Bilag 4 Tidsplan offentligt udbud Afsendelse af bekendtgørelse til EU-tiden den 10. sept Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål den 28. sept Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar den 7. okt Sidste frist for modtagelse af tilbud (45 dage) den 26. okt kl. Tilbudsvurdering uge 44 Forventet beslutning om leverandørenvalg uge 44 Stand still periodeudløb (min. 10 dage) den 13. nov Rammeaftalen underskrives den 47 Opstartsmøde uge 49 Ikrafttrædelse af Rammeaftale Afsendelse af bekendtgørelse om indgået aftale (senest 48 dg. efter indgået Rammeaftale)

24 Bilag 5 Kvittering for rettidig modtagelse (Rettidig modtagelse senest 26. oktober 2012 kl ) Herved kvitteres for rettidig modtagelse af tilbud på Eu-udbud på levering af ledningsmaterialer sags nr. D (dato /klokkeslæt) (Ordregiver / underskrift)

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - kontrakt Side 1 af 8 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89591000 Norddjurs@norddjurs.dk og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud På levering af Tandproteser og tilhørende ydelser til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbyders

Læs mere

Aftalehavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende aftale.

Aftalehavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende aftale. Aftale vedrørende levering af drikkevarer, udskænknings- og salgsudstyr til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 4. juli til 7. juli 2013 Aftale vedr. levering af drikkevarer, udskænknings- og salgsudstyr

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af digitale byportaler

Kontrakt vedr. levering af digitale byportaler [1] Bilag 2 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN)

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Bilag 1 Kontrakt På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag...

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 6. februar 2008 Reguleringsreserver Tilbudsgivning for marts måned 2008 Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Aftalegrundlag 3 3. Tilbudsgivning 4 3.1 Generelt 4 3.2

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland (UCN) Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Tlf. 72 69 50 00 http://www.ucn.dk/

Læs mere

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune.

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. 02102012 Annoncering Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Opgavens art og omfang... 4

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på

Tilbudsforespørgsel på Tilbudsforespørgsel på Levering af frokostretter til Tønder Kommunes Rådhus 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 1.3 Kontraktperiode og optioner...

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune er i gang med en udbygning af dagplejens legestue Sydstjernen. Sydstjernen vil fremadrettet både bestå af en legestue

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune CVR nr.: Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale EU-udbud af helhedsløsning til optimering af bade- og hygiejnesituationer og de dermed forbundne forflytninger på plejehjem i Faaborg- Midtfyn Kommune Side 1 af 12 1. Parterne Nærværende

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune har et offentligt parkområde ved Rissingevej, hvor der er opført offentlig legeplads. Området fremstår hovedsageligt som

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

2. Aftalegrundlag Denne kontrakt er indgået efter gensidig aftale mellem Jobcenter Roskilde og INSP!mad

2. Aftalegrundlag Denne kontrakt er indgået efter gensidig aftale mellem Jobcenter Roskilde og INSP!mad 1. Parterne Roskilde Kommune Jobcenter Roskilde Rådhusbuen 3 4000 Roskilde (i det følgende kaldet udbyder) og INSP!mad Køgevej 4 4000 Roskilde har i fællesskab indgået nærværende kontrakt om vejlednings-

Læs mere

Bilag 2 - Kontrakt. Delaftale B

Bilag 2 - Kontrakt. Delaftale B Bilag 2 - Kontrakt Delaftale B Side 1 af 13 Indhold 1. Parterne... 4 2. Kontraktgrundlag... 4 3. Kontraktens omfang... 4 4. Levering og leveringsbetingelser... 4 5. Kontraktperiode... 5 6. Kontakt mellem

Læs mere

Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune

Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD Vareindkøb Offentligt udbud På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Nærværende aftale er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Parterne er: Slagelse Kommune, Center for Børn og Familie Afdeling for voksne

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. 1 af 11

Bilag 1 Rammeaftale. 1 af 11 Bilag 1 Rammeaftale 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89 59 10 00 norddjurs@norddjurs.dk http://www.norddjurs.dk og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By Leverancekontrakt 1. Parterne Mellem KEA Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 2200 Kbh. N. Cvr.: 31 65 62 06 Tlf.: 46 46 00 00 (i det følgende kaldet køberen) Og Firmanavn leverandør /CVR nummer

Læs mere

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser til borgere ved Vejen Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent Lisbeth

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 Bilag 1 - kontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Tlf. 99 15 55 00 og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune 22-10-2015 Sagsnummer.: 15/42625 UDKAST Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune Budgetafdeling Ebeltoft Lundbergsvej

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Inde- og udelegetøj/institutionskøretøjer. Bilag 3 Udkast til rammeaftale (Røde markeringer tilpasses ved kontraktindgåelse)

Fællesindkøb Nord. Inde- og udelegetøj/institutionskøretøjer. Bilag 3 Udkast til rammeaftale (Røde markeringer tilpasses ved kontraktindgåelse) Fællesindkøb Nord Bilag 3 Udkast til rammeaftale (Røde markeringer tilpasses ved kontraktindgåelse) Levering af Inde- og udelegetøj/institutionskøretøjer 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Aftalegrundlag...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune Fritvalgsbeviser Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet Herning Kommunes krav til leverandører Sundhed og Ældre Herning Kommune Indholdsfortegnelse 1. Fritvalgsbeviser hvad er det?... 3 2. Aftalens

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Kontraktudkast på Udførelse af vintertjeneste Entreprisekontrakt rute(r)

Kontraktudkast på Udførelse af vintertjeneste Entreprisekontrakt rute(r) Kontraktudkast på Udførelse af vintertjeneste Entreprisekontrakt rute(r) mellem [Leverandør] [CVR-nr.] [Adresse] [Telefon] [Telefax] (herefter benævnt Leverandør) og Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000

Læs mere