BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE"

Transkript

1 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose ? Kommunalbestyrelsen 29. august 2013

2 Side 2 af 47

3 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man aflæse tendenserne i udviklingen, under forudsætning af at de præmisser, prognosen er konstrueret ud fra, fortsat gælder. Den kan derfor bruges til overvejelser, om der på langt sigt skal planlægges en udvidelse eller indskrænkning af f.eks. børnehaverne i et givet område. Den kan også føre til overvejelser om, det fremtidsbillede, prognosen tegner, er lig den ønskelige udvikling, eller om kommunalbestyrelsen snarere skal arbejde for at ændre de præmisser, der ligger til grund for prognosen. Derimod kan befolkningsprognosen ikke bruges til at aflæse, om der f.eks. bliver behov for en ekstra børnehaveklasse eller 8. klasse om fire år. Hvert år flytter personer til og fra regionskommunen, og personer flytter internt i kommunen; hvert år varierer den andel af en årgang, der vælger privatskole, og hvert år varierer den andel af en årgang, hvis forældre vælger at udsætte skolegangen et år. Og i øvrigt revideres prognosen hvert år ud fra den seneste kendte udvikling. Befolkningsprognosen danner grundlag for regionskommunens planlægnings- og budgetarbejde. I dette hæfte indgår en række tabeller over befolkningen i udvalgte aldersgrupper og udvalgte delområder af regionskommunen. Andre aldersopdelinger, beregninger og områder kan fås ved henvendelse til Strategi og Analyse. Side 3 af 47

4 Side 4 af 47

5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse Resume Læsevejledning Prognosens baggrund Samfundsmæssige betingelser Erhvervsmæssig udvikling Arbejdsløshed Uddannelse Boligbyggeriet Flygtninge Befolkningsudviklingen i de senere år Arbejdsstyrken Konklusion Prognosemetode Modellens udgangspunkt Parametre Historisk periode Udtynding Fertilitetsniveau Dødelighed Boligbyggeriet Delområder Prognoseresultat Aldersfordeling Gennemsnitsalder Prognosen genererer børn! Geografisk fordeling Byer og landdistrikter Husstandsstørrelsen Skoledistrikter Bilagsoversigt Side 5 af 47

6 0. Resume Ifølge Bornholms Regionskommunes befolkningsprognose vil indbyggertallet falde med ca personer til omkring ved slutningen af prognoseperioden. Det svarer til en tilbagegang på ca. 8 pct. Det er en lidt mindre tilbagegang end forudset i sidste års prognose. Samtidig må man forvente store aldersforskydninger i forhold til den nuværende befolkningssammensætning. Den største tilbagegang forventes i gruppen af børn og unge (2-26-årige) samt deres forældre (37-56-årige) med ca pct. Omvendt forventes antallet af 72+-årige at stige kraftigt, nemlig med ca. 45 pct. i løbet af prognoseperioden. Generelt forventes gennemsnitsalderen i regionskommunen at stige fra 45,8 år i 2013 til 49,8 år i Indbyggertallet forventes at falde mindst i byerne (5,0 pct.) og mest i landdistrikterne (ca. 17,9 pct.). Målt i forhold til bykategorier forventes de større erhvervs-, handels- og servicebyer at fastholde deres indbyggertal på bekostning af især de mindre byer. Der forventes en mindre tilbagegang i kommunecenteret Rønne. Set i forhold til de fire skoledistrikter vil folketallet kun gå omkring 4 pct. tilbage i Distrikt Vest og 9-13 pct. i de tre øvrige distrikter. Tilsvarende ventes antallet af børn at falde med pct. i Distrikt Vest og falde med pct. i de øvrige distrikter. I store aldersgrupper kan man sige, at børnene (0-17 år) i 2013 bor i Midt, de unge/yngre (18-39 år) i Vest, de midaldrende (40-64 år) i Nord og de ældre (65+ år) i Øst. Denne 'arbejdsdeling' vil ændre sig en smule over tid, således at Vest i 2025 vil huse både børnene og de unge/yngre, mens de midaldrende og de ældre vil være flest i henholdsvis Nord og Øst. Den gennemsnitlige beregnede husstandsstørrelse i regionskommunen forventes at falde fra 2,03 i 2013 til 1,77 i Læsevejledning Hæftet er opdelt i tre hovedafsnit. I første afsnit er både den samfundsmæssige baggrund for befolkningsudviklingen samt den faktiske udvikling de sidste fem år beskrevet. Andet afsnit redegør for prognosemetoden og de valgte forudsætninger for udarbejdelsen af dette års prognose. Prognosens hovedresultater findes i tredje afsnit, herunder alderssammensætningen samt fordelingen på delområder af regionskommunen (skoledistrikter samt by/land). Hæftets sidste halvdel indeholder bilagstabeller. Side 6 af 47

7 1. Prognosens baggrund Den prognosemodel, regionskommunen anvender, bygger hovedsageligt på de demografiske forhold i en given historisk periode. Det har derfor betydning for prognosen, om der kan forventes ændringer i den samfundsmæssige udvikling, som vil bryde med de historiske forudsætninger, som kommer til udtryk i form af flytninger, vandringer og fødsler/dødsfald. 1.1 Samfundsmæssige betingelser Med de samfundsmæssige betingelser menes først og fremmest udviklingen i antallet af arbejdspladser, men for eksempel også ledigheden, uddannelsesmulighederne, boligbyggeriet, trafikforbindelserne og flygtninge er parametre, der påvirker befolkningsudviklingen Erhvervsmæssig udvikling Bornholms Regionskommunes erhvervsstruktur er baseret på nogle få hovederhverv: Landbrug, turisme, fiskeri samt transporterhverv; med andre ord en erhvervsstruktur, som er typisk for udkantsområder, og som ud over at være præget af lav vækst også er sårbar i forhold til ændringer i de givne rammebetingelser. Det er nu tyve år siden, at fiskeriets økonomiske betydning for Bornholm toppede, og i dag er det samlede fiskeri med fiskere, fiskeindustri og følgeerhverv næppe betydningsfuldt nok til, at det fortsat kan betegnes som hovederhverv. Landbrugserhvervene er præget af stadige koncentrationer, og slagteriets eksistens på Bornholm har i flere omgange været truet. Indtil videre er det dog lykkedes at fastholde de store arbejdspladser på Bornholm, som er knyttet til landbruget. På positivsiden tæller viljen til og enigheden om at vende udviklingen. Det kommer blandt andet til udtryk i de fælles bestræbelser på at samarbejde og realisere de forskellige udviklingsstrategier, herunder brandingstrategien, energistrategierne og erhvervsudviklingsstrategien, og her senest ses det i de samlede kræfter, der er sat ind på at gøre Folkemødet til en tilbagevendende begivenhed. Trafikken til og fra Bornholm er en væsentlig rammebetingelse for både produktionserhvervene og turismeerhvervene, og i øvrigt for opfattelsen af Bornholm som et attraktivt sted at flytte til. Finanskrisen er ikke løbet sporløst hen over Bornholm, som på nuværende tidspunkt (juli 2013) er den landsdel med de laveste boligpriser. Også det vigende boligsalg har haft negativ betydning for Bornholm, da mobiliteten blandt de fraflyttende unge stort set er uændret, mens nettotilflytningen af familier er gået noget tilbage. Side 7 af 47

8 1.1.2 Arbejdsløshed Arbejdsløsheden på Bornholm lå frem til 1989 lavere end landsgennemsnittet, men især de gentagne fiskerikriser i 90 erne gjorde arbejdsløsheden på Bornholm trods den samtidige intensiverede fraflytning til landets absolut største (målt på landsdelsniveau) i en lang årrække. Den seneste halve snes år har Bornholm både haft del i opsvinget og i den efterfølgende finanskrise. Fra september 2011 har den sæsonkorrigerede arbejdsløshed på Bornholm ikke adskilt sig væsentligt fra landsgennemsnittet og ligger nu under Fyn og København by. Figur 1. Sæsonkorrigerede fuldtidsledige i procent procent 12 Sæsonkorrigerede fuldtidsledige i landsdelene, april maj 2013 (pct.) Byen København Bornholm Fyn Vest- og Sydsjælland Københavns omegn Hele landet Nordjylland Sydjylland Østjylland Kilde: Statistikbanken Vestjylland Nordsjælland Østsjælland Uddannelse De fleste videregående uddannelser på Bornholm er rettet mod det offentlige arbejdsmarked. Det gælder de fire professionsbacheloruddannelser (sygeplejerske, lærer, socialrådgiver og pædagog) og de to videreuddannelser på højt niveau: Diplomuddannelse i ledelse og master i offentlig ledelse (MPM) med glas- og keramikuddannelsen som en undtagelse. Det offentlige arbejdsmarked er i øvrigt domineret af kvinder, og tidligere har tilstedeværelsen af disse uddannelser blandt andet medvirket til, at der på Bornholm i modsætning til i andre udkantsområder var en nogenlunde kønsmæssig balance blandt yngre borgere. De sidste par år er andelen af yngre kvinder dog faldet markant også på Bornholm, fra 48,1 pct. i 2008 til 46,8 pct. i Side 8 af 47

9 1.1.4 Boligbyggeriet Selv om Bornholms indbyggertal har været faldende siden 1980 (hvor Bornholm havde indbyggere), er der stadig behov for nye boliger. I nedenstående diagram (figur 2) er vist både antallet af indbyggere (mørkeblå og højre y-akse) og antallet af beboede boliger (turkis og venstre y- akse) gennem de sidste 30 år; dvs. at tomme boliger ikke indgår i statistikken. Diagrammet viser, at mens indbyggertallet faldt med næsten personer, steg antallet af beboede boliger med ca Denne sammenhæng udtrykker de reelle ændringer i husstandsstørrelsen over tid; fra 2,65 i 1981 til 2,03 i Figur 2. Den faldende husstandsstørrelse Antal boliger Indbyggertal og antal beboede boliger, Bornholm, Antal personer Beboede boliger Indbyggere Kilde: Statistikbanken På Bornholm nåede opsvinget i ikke at slå igennem i boligbyggeriet. Fra midt i 60 erne og op gennem 80'erne blev der gennemsnitligt opført 200 boliger pr. år, mens der siden 1991 kun er opført omkring 50 boliger om året i gennemsnit, jf. figur 3 (der ikke omfatter de beboede boliger, der er opført før 1900). Heraf har størsteparten været støttet boligbyggeri, især ældrevenlige boliger. Figur 3. Antal opførte boliger i årene Antal boliger 250 Beboede boliger i 2013 efter opførelsesperiode (pr. år over 10 år) Kilde: Statistikbanken Side 9 af 47

10 1.1.5 Flygtninge Bornholm har først i de sidste femten år fået andel i den indvandring, det øvrige land har oplevet siden slutningen af 1960 erne. Der har indtil 1995 alene været tale om enkeltstående tilfælde, og først med særlovgivningen i 1995, hvor flygtninge fra det tidligere Jugoslavien fik opholdstilladelse, er der tale om en indvandring, der påvirker befolkningstallet. I lighed med alle øvrige kommuner er Bornholms Regionskommune pålagt at tage imod en bestemt flygtningekvote hvert år. Hovedparten af de såkaldte kvoteflygtninge fraflytter dog Bornholm efter udløbet af den treårige integrationsperiode, hvilket har betydning i prognosesammenhæng. Imidlertid er flygtningestrømmen til Danmark nu reduceret ganske væsentligt, hvorfor det ikke længere er aktuelt at opgøre flygtninge som en særskilt del af befolkningen i prognosen. 1.2 Befolkningsudviklingen i de senere år I figur 4 er befolkningsudviklingen på Bornholm sammenlignet med resten af landet i perioden Frem til 1985 var Bornholm karakteriseret ved et stabilt indbyggertal, mens resten af landet havde en begrænset vækst i 1970 erne og stagnation i 1980 erne. Siden 1985 er befolkningstallet på Bornholm med få undtagelser gået støt tilbage hvert år. I resten af landet skyldes væksten de seneste 15 år især øget indvandring. Figur 4. Befolkningsudviklingen Befolkningsudviklingen, Bornholm og øvrige Danmark, (indeks: 1971=100) Kilde: Statistikbanken For tyve år siden havde Bornholm en alderssammensætning, som i store træk svarede til resten af landets, dog med lidt færre unge og lidt flere børn og årige (se bilag 1, side 28-30, hvor aldersfordelingen på Bornholm er sammenlignet med hele landet for 1993, 2003 og 2013). Allerede ti år senere var antallet af unge reduceret betragteligt, og der var relativt færre børn end på landsplan. I 2013 er disse udviklingstendenser slået yderligere igennem, således at antallet af unge i 20 erne i visse årgange nu er mindre end antallet af ældre i 80 erne på Bornholm. Side 10 af Bornholm

11 De sidste seks års befolkningsbevægelser på Bornholm er vist i nedenstående tabel 1, hvor flytninger betegner til- og fraflytninger mellem danske kommuner, mens vandringer er til- og fraflytninger over landegrænsen. Tabel 1. Befolkningens bruttobevægelser, BRK, Befolkningen primo Levendefødte Døde Fødselsoverskud Tilflyttede Fraflyttede Nettotilflyttede Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Befolkningstilvækst Korrektioner Befolkningen ultimo Kilde: Statistikbanken Note: Differencen mellem ultimo-tallene den ene år og primo-tallene det følgende år skyldes den anvendte opgørelsesmetode hos Danmarks Statistik I løbet af 2012 faldt regionskommunens indbyggertal med 549 personer til , hvilket var en væsentlig større tilbagegang end rekorden fra året før. Heraf udgjorde fødselsunderskuddet ca. 55 pct. (305 personer) og flytte- og vandringsunderskuddet resten (244 personer). Fødselstallet i 2012 lå med 261 levendefødte noget højere end sidste års bundrekord, mens dødstallet var mere 'normalt'. Antallet af tilflyttere til Bornholm lå endnu lavere end det i forvejen lave niveau fra (se desuden bilag 2, side 31-32, hvor befolkningens bevægelser siden 1985 er gengivet), mens antallet af fraflyttere igen steg til næsten samme niveau som før finanskrisen. Det skyldes især, at nettofraflytningen af årige er meget høj (i alt 394 personer), da ungdomsårgangene er størst i disse år. Generelt kan det forholdsvis lave flytteniveau antagelig tilskrives nedgangen i boligomsætningen på grund af finanskrisen. Denne hypotese bekræftes dels af, at antallet af interne flytninger på Bornholm de seneste fem år er faldet med 15 pct., dels af at antallet af unge, der fraflytter øen stort set er uændret. Tabel 2. Indenlandske nettoflytninger , udvalgte aldersgrupper Nettotilflytning Pr. år til Bornholm år år år år år år år år I alt Kilde: Statistikbanken Side 11 af 47

12 Den gennemsnitlige nettotilflytning (fra det øvrige Danmark) set over fem år er faldet fra minus 92 personer pr. år i til minus 231 i Der er store forskelle på flyttehyppigheden i de enkelte aldersgrupper. Fraflytningen er næsten helt koncentreret i aldersgruppen årige (se tabel 2 og figur 5), og denne aldersgruppe står for 40 pct. af alle flytninger fra Bornholm, mens den største tilflytning finder sted i aldersgrupperne år og 0-5 år. Figur 5. Indenlandske bruttoflytninger , etårsaldersgrupper Antal personer i gennemsnit/år Til- og fraflytning i etårsaldersklasser, Bornholm, gennemsnit pr. år Netto år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år Alder Kilde: Statistikbanken De indenlandske flytninger gennem de seneste fem år (se figur 6) viser, at regionskommunen nu har flytteunderskud i forhold til alle områder i landet. Så sent som i femårsperioden havde regionskommunen flytteoverskud i forhold til Region Hovedstaden uden for Københavns og Frederiksberg Kommuner og flytteunderskud i forhold til resten af landet. Figur 6. Indenlandske bruttoflytninger Til Fra Kbh. og Fr.berg Kommuner Øvrige hovedstadsregion Øvrige Sjælland og Fyn Flytninger til og fra Bornholm, gennemsnit pr. år, Jylland Antal personer Kilde: Statistikbanken Omkring halvdelen af de årige fraflyttere flytter til Københavns Kommune, og en lige så stor andel af de tilflyttende 0-5-årige kommer fra Københavns Kommune. Side 12 af Til Bornholm fra 968 pr. år) Fra Bornholm til pr. år)

13 I bilag 3 er flytningerne til og fra Bornholm vist fordelt på henholdsvis de tidligere amter og aldersgrupper. Nettoindvandring på i gennemsnit 92 personer/år (se tabel 3) opvejer ca. 40 pct. af den indenlandske fraflytning i de fem undersøgte år. Ca. 30 pct. af de indvandrede udenlandske statsborgere kommer fra Asien (heraf to tredjedele fra Malaysia, Nepal, Japan og Thailand). Godt 60 pct. kommer fra europæiske lande (heraf to tredjedele fra Tyskland, Sverige, Polen og Norge i nævnte rækkefølge). Nettoindvandringen til Bornholm har i øvrigt været positiv siden 1990 og kunne frem til 2008 stort set opveje nettofraflytningen. Tabel 3. Vandringer til og fra Bornholm fordelt på statsborgerskab, Danske statsborgere Pr. år Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Udenlandske statsborgere Pr. år Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Nettoindvandrede i alt Kilde: Statistikbanken Af de nettoindvandrede i perioden var 80 pct. under 40 år, og heraf udgjorde børn og unge (under 20 år) ca. 40 pct. 1.3 Arbejdsstyrken Gennem de seneste år er antallet af personer i den arbejdsdygtige alder (16-64-årige) faldet på Bornholm, og i de kommende år vil faldet øges, efterhånden som 40'ernes store årgange forlader arbejdsmarkedet. En mulig konsekvens af denne udvikling er søgt illustreret i figur 7 på næste side: Antallet af årige er dels den historiske udvikling frem til 2013, dels dette års befolkningsprognose frem til Arbejdsstyrken 1 (dvs. beskæftigede + ledige) er sat til 72 pct. af befolkningen (svarende til gennemsnittet i ), og endelig er antallet af arbejdspladser på Bornholm forudsat at falde med 0,8 pct./år, svarende til den gennemsnitlige tilbagegang i årene og (databrud i 2009). Som det ses, krydser de to kurver (arbejdsstyrken og antal arbejdspladser) hinanden omkring Hvis disse forudsætninger holder, vil den forventede reduktion af arbejdsstyrken derfor inden for få år kunne vende den nuværende arbejdsløshed til en efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft, der hvis den kan honoreres både vil betyde efteruddannelse af ledige og øget tilflytning til Bornholm, eller modsat hvis den ikke kan honoreres vil kunne føre til øget fraflytning/lukning af arbejdspladser på Bornholm. Eller måske føre til en udvikling, der ligger midt imellem disse scenarier? 1 Forskellen mellem antal årige og antal personer i arbejdsstyrken udgøres af uddannelsessøgende, førtidspensionister, efterlønnere m.fl. Side 13 af 47

14 Figur 7. Arbejdsstyrken Arbejdsstyrke, arbejdspladser og befolkning - en mulig udvikling Antal 16-64/66-årige Arbejdsstyrken Antal arbejdsspladser Kilde: Statistikbanken 1.4 Konklusion Udviklingen i arbejdsstyrken kan som nævnt føre til, at de senere års accelererende befolkningsnedgang opbremses eller måske endda afløses af en tilvækst på grund af øget tilflytning. Imidlertid synes et sådant "knæk i kurverne" endnu at være meget usikkert, og da befolkningsprognosen samtidig er udgangspunkt for budgettildelingsmodellerne, vil dette års prognose følge det hidtidige fremskrivningsmønster, dog således at prognosen frem til og med 2016 baserer sig på de seneste fire års flyttemønster, mens prognosen herefter har flyttemønsteret fra ide sidste fire år før finanskrisen som baggrund. For detaljer i de historiske forudsætninger henvises til afsnit Side 14 af 47

15 2. Prognosemetode Bornholms Regionskommune anvender Demografix en prognosemodel udviklet af konsulentfirmaet Cowi. 2.1 Modellens udgangspunkt Modellen er næsten opbygget på samme måde som regionskommunens tidligere model (Jeppe), men er i modsætning til denne uafhængig af udviklingen i nabokommunerne. Den er derfor særdeles velegnet til en isoleret ø som Bornholm og samtidig simplere at anvende. 2.2 Parametre I befolkningsudviklingen fra et år til et andet indgår antagelser om, hvordan forskellige parametre udvikler sig over tid. Parametrene er fødsler, dødsfald og flytninger (inkl. vandringer). Endvidere indgår den valgte historiske periode og det forventede boligbyggeri med forholdsvis stor vægt Historisk periode Normalt omfatter den historiske periode fire år. Ved at medtage flere år er der risiko for, at nogle flyttemønstre, som ikke længere er aktuelle, indgår i den historiske periode. På den anden side har netop de seneste års demografiske udvikling været stærk påvirket dels af den manglende mobilitet på boligmarkedet, dels af store skift i fertilitetsniveauet, jf. afsnit På grund af disse store skift er valget af historisk periode helt afgørende for prognoseresultatet. I afsnit 3 er vist resultatet af tre scenarier med forskellige historiske forudsætninger. I det scenarie, der danner grundlag for regionskommunens befolkningsprognose , er valgt forskellige historiske periode til de enkelte parametre Udtynding Prognosemodellen måler i hvert af de historiske år, hvor mange indbyggere (fordelt på alder og køn) der var i hver enkelt bolig pr. 1. januar og sammenligner med de tilsvarende oplysninger pr. 31. december (ekskl. fødsler). Det er normalt, at ultimo-tallet er mindre end primo-tallet, idet husstandsstørrelsen falder på grund af dødsfald og almindelige husstandsspaltninger (unge flytter hjemmefra, skilsmisser mm.). Der sker altså en såkaldt udtynding af indbyggerne i den eksisterende boligmasse. På baggrund af disse historiske oplysninger beregner modellen befolkningsudviklingen i den eksisterende boligmasse, og hertil lægges antallet af fødsler i løbet af året samt antallet af tilflyttede til boliger, der er taget i brug i løbet af året, idet der er beregnet en standardprofil af tilflytterne ud fra den konkrete boligtype. Side 15 af 47

16 Som historisk periode for dødsfald er regnet med otte år, nemlig perioden Som der er gjort rede for i afsnit 1 er flyttemønsteret ændret radikalt, efter finanskrisen ramte Bornholm. Det er baggrunden for, at den historiske periode for flytninger er delt op i prognoseperioden: Prognoseperiode : flyttemønster som i Prognoseperiode : flyttemønster som i Fertilitetsniveau Fertiliteten er defineret som, hvor mange børn en kvinde får i løbet af sit liv (mænd får ikke nogen børn!). Reproduktionsniveauet ligger ved en fertilitet på ca. 2,1. På landsplan er fertiliteten vokset kraftigt, fra lavpunktet 1,377 i 1983 til et foreløbigt højdepunkt 1,892 i 2008, for efterfølgende at falde igen de sidste to år, se figur 8. På Bornholm lå fertiliteten noget højere i 80 erne, men har i årene omkring århundredeskiftet ligget tæt på landsgennemsnittet. I steg fertiliteten kraftigt på Bornholm og lå med 2,233 i 2008 endda noget over reproduktionsniveauet. I 2009 faldt fertiliteten på Bornholm med 15 pct. og faldt så endnu en gang i 2011 og nåede dermed et ned til et niveau på 1,536 langt under landsgennemsnittet. I 2012 var fertiliteten på Bornholm og i hele landet igen næsten ens, med henholdsvis 1,788 og 1,733. Figur 8. Antal børn pr. kvinde i den fødedygtige alder på Bornholm og i hele landet Fertiliteten , Bornholm og hele landet 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Bornholm Hele landet Reproduktionsniveau Kilde: Statistikbanken Dødelighed Som nævnt indgår dødeligheden i beregningen af udtyndingsfaktoren, men for de 85+-årige er denne beregning i modellen erstattet af Danmarks Statistiks overlevelsestavler for Bornholm årene Side 16 af 47

17 Levealderen forudsættes at være stigende i hele perioden for både mænd og kvinder Boligbyggeriet Boligbyggeriet er en meget væsentlig parameter i prognosemodellen og samtidig en af de få parametre, hvor kommunalbestyrelsen har mulighed for direkte at have indflydelse på opfyldelsen. I prognosemodellen er indregnet et nettoboligbyggeri på nogenlunde samme niveau som det nuværende, nemlig ca. 50 boliger pr. år i regionskommunen. Boligbyggeriet er specificeret på boligtyper, idet modellen beregner indflytning af forskellige standardfamilier i de forskellige boligtyper. I 2013-prognosen er valgt den fordeling på de boligtyper, der er vist i nedenstående tabel (uanset ejerform): Boligtyper Boligbyggeriet forventes alene opført i byerne. Byggeriet er fordelt mellem de enkelte bysamfund som følger: Boligbyggeprogram BRK 1. parcelhuse andelsboliger tæt-lav boliger nye plejeboliger 86 I alt 750 Opførte pr. by Opførte Rønne Nexø Aakirkeby Allinge-Sandvig Hasle Svaneke Snogebæk Tejn, Gudhjem Nyker, Klemensker 8 16 Østerlars, Listed, Østermarie, Sorthat-Muleby, Aarsdale, Nylars, Vestermarie, Pedersker, Lobbæk i alt 1 9 I alt Kilde: Boligbyggeprogram , bilag 8, side Delområder Til brug for prognosen er regionskommunen geografiske område opdelt i 156 fremskrivningsområder. Det betyder, at der er mulighed for at sammenstille prognosens resultater på flere typer af områdeinddelinger, for eksempel i forbindelse med dannelse af nye skoledistrikter. I afsnit 3 og i bilagene er medtaget hovedresultater på følgende områdeinddelinger: Byer og landområder Skoledistrikter Side 17 af 47

18 3. Prognoseresultat I figur 9 er vist antallet af indbyggere på Bornholm i perioden samt fire forskellige fremskrivninger for perioden frem til 1. januar 2025: Danmarks Statistiks fremskrivning fra juni 2013 Scenarie 1: Flyttemønster i hele prognoseperioden som i Scenarie 2: Som scenarie 1, men med flyttemønster som i i den sidste del af prognoseperioden ( ) Scenarie 3: Som scenarie 2, men i perioden er indlagt en ekstraordinær tilflytning af yngre børnefamilier, svarende til en ekstern tilflytning til 120 parcelhuse om året. Fremskrivningen og scenarie 1 følges stort set ad, og det skyldes at Danmarks Statistik stort set baserer sine fremskrivninger på samme flyttemønster som de forudgående fire år. Alle fire alternativer følges ad til 1. januar 2017, hvor indbyggertallet forventes at være faldet til , jf. figur 9 nedenfor. Scenarie 3 viser en mulig udvikling, hvis det nuværende antal arbejdspladser på Bornholm bevares og efterspørgslen på arbejdskraft derfor skal opfyldes gennem tilflytning. Figur 9. Faktisk udvikling samt alternative Demografix-prognoser og DS fremskrivning Antal indbyggere på Bornholm, Faktisk udvikling og alternative prognoser Faktisk udvikling DS-prognose 2013 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie Kilde: Demografix og Statistikbanken Scenarie 2 er valgt som hovedmodel. Ifølge dette scenarie opbremses befolkningstilbagegangen omkring 2017, og i årene herefter ligger tilbagegangen på samme niveau som i perioden før finanskrisen. De følgende beskrivelser og bilagstabellerne knytter sig alene til den valgte hovedmodel af Demografix-prognosen 2013 (scenarie 2 ovenfor). Side 18 af 47

19 3.1 Aldersfordeling Prognosen forudser meget store aldersmæssige forskydninger i forhold til i dag. I nedenstående tabel 4 er angivet den absolutte og relative aldersfordeling for udvalgte aldersgrupper. Tabel 4. Aldersfordeling i BRK, Alder pr. 1. januar Vækst Absolut Relativ Absolut Relativ Absolut Relativ 0-5 år ,8 % ,5 % ,0 % 6-14 år ,6 % ,0 % ,1 % år ,0 % ,1 % ,7 % år ,2 % ,0 % ,1 % år ,8 % ,8 % ,9 % år ,3 % ,3 % ,2 % år ,6 % ,9 % ,0 % år ,6 % ,6 % 302 5,1 % 75+ år ,2 % ,7 % ,7 % I alt ,0 % ,0 % ,0 % Kilde: Statistikbanken og Demografix Mest iøjnefaldende er den voldsomme stigning i antallet af over 65-årige, hvis andel af hele befolkningen vokser fra at udgøre 24,8 pct. i 2013 til 33,3 pct. i Det skyldes dels, at 40'ernes store årgange i løbet af prognoseperioden vil være vokset helt ind i denne aldersgruppe, dels at tilgangen af årige ikke kan opveje den stadige fraflytning af årige, jf. tabel 2. I den første halvdel af prognoseperioden er det især antallet af årige, der vokser, mens det i den sidste halvdel er de årige. Figur årige i femårsaldersgrupper, Antal Antal 60+-årige fordelt på femårsaldersgrupper, 1. jan. 2007, 2013, 2019 og 2025 Alder Kilde: Statistikbanken og Demografix Side 19 af 47

20 Tilbagegangen i antallet af årige slår også igennem i antallet af børn. Tilbagegangen er dels et resultat af de sidste 15 års store fraflytning af årige, dels et resultat af de stadig mindre fødselsårgange op gennem 70'erne og i starten af 80'erne. I midten 1940'erne blev der i gennemsnit født børn pr. år, og i børn den mindste fødselsårgang i hele det 20. århundrede. Siden årtusindeskiftet er der født ca børn pr. år i Danmark, men både i 2011 og 2012 blev der født omkring børn. Se endvidere bilag 5 med indekskurver over udvalgte aldersgrupper samt bilag 6, der viser regionskommunens befolkning i 2013 og 2025 som befolkningspyramider. At forholdsmæssige store forskydninger mellem aldersgrupperne ikke er usædvanlige heller ikke på landsplan viser figur 11, hvor de seneste ti års relative udvikling er gengivet. Figur 11. Relativ vækst i aldersgrupper år 6-14 år år år år år Relativ vækst år 80+ år Bornholm Hele landet -35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% Kilde: Statistikbanken Figur 12. Forventet relativ vækst i aldersgrupper, Forventet relativ vækst år 6-14 år år år år år år 80+ år Bornholm Hele landet -35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% Kilde: Statistikbanken og Demografix I de fleste aldersgrupper har de sidste ti års ændringer på Bornholm adskilt sig markant fra resten af landet. Det gælder særligt den store tilbage- Side 20 af 47

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene De bornholmske befolkningsprognoser med fokus på ungdomsårgangene Center for Regional og Turismeforskning 31-01-2012 Grænsen mellem demografi og demagogi er hårfin. Hans Oluf Hansen, lektor i demografi

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER ANALYSE SBI 2014:05 Boligmarkedet uden for de store byer Analyse Jacob Norvig Larsen Hans Thor Andersen

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse af Rolf Norstrand Anne Kaag Andersen Karsten Bo Larsen AKF Forlaget Marts 2001 Forord Set i internationalt perspektiv er Danmark en rig region med små indkomstforskelle

Læs mere

Højskolens elever 1893-1953 i tal

Højskolens elever 1893-1953 i tal Fjerde del Indledende bemærkninger Højskolens elever 1893-1953 i tal I denne sidste del af bogen skal resultaterne af en statistisk bearbejdning af dataene for elevholdene fra årene 1893-1953 fremlægges.

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Når teltpælene rykkes op

Når teltpælene rykkes op SBi 2010:12 Når teltpælene rykkes op Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager Når teltpælene rykkes op Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager Hans Skifter Andersen SBi 2010:12 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7 Opgørelse af tillægsafgift... 8 Strukturudvikling i EU... 12 Storbritannien... 14 Holland... 15 Tyskland... 16 Frankrig... 17 Sverige...

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Udarbejdet af Niels Anker, Poul Sørensen, Morten Hørmann, COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde 12:10 Steen Bengtsson 12:10 VÆKSTFAKTORER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STEEN BENGTSSON KØBENHAVN 2012 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

Læs mere

Indvandrere, offentlige udgifter. og finanspolitisk holdbarhed. Danish Rational Economic Agents Model, DREAM

Indvandrere, offentlige udgifter. og finanspolitisk holdbarhed. Danish Rational Economic Agents Model, DREAM Indvandrere, offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed Danish Rational Economic Agents Model, DREAM Oktober 2004 Indvandrere, offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed Udgiver: Danish Rational

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Lige børn leger helst

Lige børn leger helst Nyt fra Juni 2011 Etnisk diskrimination: Lige børn leger helst Mange er villige til at gå ned i løn for at arbejde sammen med mennesker med samme etnicitet som sig selv. Det viser et nyt og økonomisk eksperiment,

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere