BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE"

Transkript

1 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose ? Kommunalbestyrelsen 29. august 2013

2 Side 2 af 47

3 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man aflæse tendenserne i udviklingen, under forudsætning af at de præmisser, prognosen er konstrueret ud fra, fortsat gælder. Den kan derfor bruges til overvejelser, om der på langt sigt skal planlægges en udvidelse eller indskrænkning af f.eks. børnehaverne i et givet område. Den kan også føre til overvejelser om, det fremtidsbillede, prognosen tegner, er lig den ønskelige udvikling, eller om kommunalbestyrelsen snarere skal arbejde for at ændre de præmisser, der ligger til grund for prognosen. Derimod kan befolkningsprognosen ikke bruges til at aflæse, om der f.eks. bliver behov for en ekstra børnehaveklasse eller 8. klasse om fire år. Hvert år flytter personer til og fra regionskommunen, og personer flytter internt i kommunen; hvert år varierer den andel af en årgang, der vælger privatskole, og hvert år varierer den andel af en årgang, hvis forældre vælger at udsætte skolegangen et år. Og i øvrigt revideres prognosen hvert år ud fra den seneste kendte udvikling. Befolkningsprognosen danner grundlag for regionskommunens planlægnings- og budgetarbejde. I dette hæfte indgår en række tabeller over befolkningen i udvalgte aldersgrupper og udvalgte delområder af regionskommunen. Andre aldersopdelinger, beregninger og områder kan fås ved henvendelse til Strategi og Analyse. Side 3 af 47

4 Side 4 af 47

5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse Resume Læsevejledning Prognosens baggrund Samfundsmæssige betingelser Erhvervsmæssig udvikling Arbejdsløshed Uddannelse Boligbyggeriet Flygtninge Befolkningsudviklingen i de senere år Arbejdsstyrken Konklusion Prognosemetode Modellens udgangspunkt Parametre Historisk periode Udtynding Fertilitetsniveau Dødelighed Boligbyggeriet Delområder Prognoseresultat Aldersfordeling Gennemsnitsalder Prognosen genererer børn! Geografisk fordeling Byer og landdistrikter Husstandsstørrelsen Skoledistrikter Bilagsoversigt Side 5 af 47

6 0. Resume Ifølge Bornholms Regionskommunes befolkningsprognose vil indbyggertallet falde med ca personer til omkring ved slutningen af prognoseperioden. Det svarer til en tilbagegang på ca. 8 pct. Det er en lidt mindre tilbagegang end forudset i sidste års prognose. Samtidig må man forvente store aldersforskydninger i forhold til den nuværende befolkningssammensætning. Den største tilbagegang forventes i gruppen af børn og unge (2-26-årige) samt deres forældre (37-56-årige) med ca pct. Omvendt forventes antallet af 72+-årige at stige kraftigt, nemlig med ca. 45 pct. i løbet af prognoseperioden. Generelt forventes gennemsnitsalderen i regionskommunen at stige fra 45,8 år i 2013 til 49,8 år i Indbyggertallet forventes at falde mindst i byerne (5,0 pct.) og mest i landdistrikterne (ca. 17,9 pct.). Målt i forhold til bykategorier forventes de større erhvervs-, handels- og servicebyer at fastholde deres indbyggertal på bekostning af især de mindre byer. Der forventes en mindre tilbagegang i kommunecenteret Rønne. Set i forhold til de fire skoledistrikter vil folketallet kun gå omkring 4 pct. tilbage i Distrikt Vest og 9-13 pct. i de tre øvrige distrikter. Tilsvarende ventes antallet af børn at falde med pct. i Distrikt Vest og falde med pct. i de øvrige distrikter. I store aldersgrupper kan man sige, at børnene (0-17 år) i 2013 bor i Midt, de unge/yngre (18-39 år) i Vest, de midaldrende (40-64 år) i Nord og de ældre (65+ år) i Øst. Denne 'arbejdsdeling' vil ændre sig en smule over tid, således at Vest i 2025 vil huse både børnene og de unge/yngre, mens de midaldrende og de ældre vil være flest i henholdsvis Nord og Øst. Den gennemsnitlige beregnede husstandsstørrelse i regionskommunen forventes at falde fra 2,03 i 2013 til 1,77 i Læsevejledning Hæftet er opdelt i tre hovedafsnit. I første afsnit er både den samfundsmæssige baggrund for befolkningsudviklingen samt den faktiske udvikling de sidste fem år beskrevet. Andet afsnit redegør for prognosemetoden og de valgte forudsætninger for udarbejdelsen af dette års prognose. Prognosens hovedresultater findes i tredje afsnit, herunder alderssammensætningen samt fordelingen på delområder af regionskommunen (skoledistrikter samt by/land). Hæftets sidste halvdel indeholder bilagstabeller. Side 6 af 47

7 1. Prognosens baggrund Den prognosemodel, regionskommunen anvender, bygger hovedsageligt på de demografiske forhold i en given historisk periode. Det har derfor betydning for prognosen, om der kan forventes ændringer i den samfundsmæssige udvikling, som vil bryde med de historiske forudsætninger, som kommer til udtryk i form af flytninger, vandringer og fødsler/dødsfald. 1.1 Samfundsmæssige betingelser Med de samfundsmæssige betingelser menes først og fremmest udviklingen i antallet af arbejdspladser, men for eksempel også ledigheden, uddannelsesmulighederne, boligbyggeriet, trafikforbindelserne og flygtninge er parametre, der påvirker befolkningsudviklingen Erhvervsmæssig udvikling Bornholms Regionskommunes erhvervsstruktur er baseret på nogle få hovederhverv: Landbrug, turisme, fiskeri samt transporterhverv; med andre ord en erhvervsstruktur, som er typisk for udkantsområder, og som ud over at være præget af lav vækst også er sårbar i forhold til ændringer i de givne rammebetingelser. Det er nu tyve år siden, at fiskeriets økonomiske betydning for Bornholm toppede, og i dag er det samlede fiskeri med fiskere, fiskeindustri og følgeerhverv næppe betydningsfuldt nok til, at det fortsat kan betegnes som hovederhverv. Landbrugserhvervene er præget af stadige koncentrationer, og slagteriets eksistens på Bornholm har i flere omgange været truet. Indtil videre er det dog lykkedes at fastholde de store arbejdspladser på Bornholm, som er knyttet til landbruget. På positivsiden tæller viljen til og enigheden om at vende udviklingen. Det kommer blandt andet til udtryk i de fælles bestræbelser på at samarbejde og realisere de forskellige udviklingsstrategier, herunder brandingstrategien, energistrategierne og erhvervsudviklingsstrategien, og her senest ses det i de samlede kræfter, der er sat ind på at gøre Folkemødet til en tilbagevendende begivenhed. Trafikken til og fra Bornholm er en væsentlig rammebetingelse for både produktionserhvervene og turismeerhvervene, og i øvrigt for opfattelsen af Bornholm som et attraktivt sted at flytte til. Finanskrisen er ikke løbet sporløst hen over Bornholm, som på nuværende tidspunkt (juli 2013) er den landsdel med de laveste boligpriser. Også det vigende boligsalg har haft negativ betydning for Bornholm, da mobiliteten blandt de fraflyttende unge stort set er uændret, mens nettotilflytningen af familier er gået noget tilbage. Side 7 af 47

8 1.1.2 Arbejdsløshed Arbejdsløsheden på Bornholm lå frem til 1989 lavere end landsgennemsnittet, men især de gentagne fiskerikriser i 90 erne gjorde arbejdsløsheden på Bornholm trods den samtidige intensiverede fraflytning til landets absolut største (målt på landsdelsniveau) i en lang årrække. Den seneste halve snes år har Bornholm både haft del i opsvinget og i den efterfølgende finanskrise. Fra september 2011 har den sæsonkorrigerede arbejdsløshed på Bornholm ikke adskilt sig væsentligt fra landsgennemsnittet og ligger nu under Fyn og København by. Figur 1. Sæsonkorrigerede fuldtidsledige i procent procent 12 Sæsonkorrigerede fuldtidsledige i landsdelene, april maj 2013 (pct.) Byen København Bornholm Fyn Vest- og Sydsjælland Københavns omegn Hele landet Nordjylland Sydjylland Østjylland Kilde: Statistikbanken Vestjylland Nordsjælland Østsjælland Uddannelse De fleste videregående uddannelser på Bornholm er rettet mod det offentlige arbejdsmarked. Det gælder de fire professionsbacheloruddannelser (sygeplejerske, lærer, socialrådgiver og pædagog) og de to videreuddannelser på højt niveau: Diplomuddannelse i ledelse og master i offentlig ledelse (MPM) med glas- og keramikuddannelsen som en undtagelse. Det offentlige arbejdsmarked er i øvrigt domineret af kvinder, og tidligere har tilstedeværelsen af disse uddannelser blandt andet medvirket til, at der på Bornholm i modsætning til i andre udkantsområder var en nogenlunde kønsmæssig balance blandt yngre borgere. De sidste par år er andelen af yngre kvinder dog faldet markant også på Bornholm, fra 48,1 pct. i 2008 til 46,8 pct. i Side 8 af 47

9 1.1.4 Boligbyggeriet Selv om Bornholms indbyggertal har været faldende siden 1980 (hvor Bornholm havde indbyggere), er der stadig behov for nye boliger. I nedenstående diagram (figur 2) er vist både antallet af indbyggere (mørkeblå og højre y-akse) og antallet af beboede boliger (turkis og venstre y- akse) gennem de sidste 30 år; dvs. at tomme boliger ikke indgår i statistikken. Diagrammet viser, at mens indbyggertallet faldt med næsten personer, steg antallet af beboede boliger med ca Denne sammenhæng udtrykker de reelle ændringer i husstandsstørrelsen over tid; fra 2,65 i 1981 til 2,03 i Figur 2. Den faldende husstandsstørrelse Antal boliger Indbyggertal og antal beboede boliger, Bornholm, Antal personer Beboede boliger Indbyggere Kilde: Statistikbanken På Bornholm nåede opsvinget i ikke at slå igennem i boligbyggeriet. Fra midt i 60 erne og op gennem 80'erne blev der gennemsnitligt opført 200 boliger pr. år, mens der siden 1991 kun er opført omkring 50 boliger om året i gennemsnit, jf. figur 3 (der ikke omfatter de beboede boliger, der er opført før 1900). Heraf har størsteparten været støttet boligbyggeri, især ældrevenlige boliger. Figur 3. Antal opførte boliger i årene Antal boliger 250 Beboede boliger i 2013 efter opførelsesperiode (pr. år over 10 år) Kilde: Statistikbanken Side 9 af 47

10 1.1.5 Flygtninge Bornholm har først i de sidste femten år fået andel i den indvandring, det øvrige land har oplevet siden slutningen af 1960 erne. Der har indtil 1995 alene været tale om enkeltstående tilfælde, og først med særlovgivningen i 1995, hvor flygtninge fra det tidligere Jugoslavien fik opholdstilladelse, er der tale om en indvandring, der påvirker befolkningstallet. I lighed med alle øvrige kommuner er Bornholms Regionskommune pålagt at tage imod en bestemt flygtningekvote hvert år. Hovedparten af de såkaldte kvoteflygtninge fraflytter dog Bornholm efter udløbet af den treårige integrationsperiode, hvilket har betydning i prognosesammenhæng. Imidlertid er flygtningestrømmen til Danmark nu reduceret ganske væsentligt, hvorfor det ikke længere er aktuelt at opgøre flygtninge som en særskilt del af befolkningen i prognosen. 1.2 Befolkningsudviklingen i de senere år I figur 4 er befolkningsudviklingen på Bornholm sammenlignet med resten af landet i perioden Frem til 1985 var Bornholm karakteriseret ved et stabilt indbyggertal, mens resten af landet havde en begrænset vækst i 1970 erne og stagnation i 1980 erne. Siden 1985 er befolkningstallet på Bornholm med få undtagelser gået støt tilbage hvert år. I resten af landet skyldes væksten de seneste 15 år især øget indvandring. Figur 4. Befolkningsudviklingen Befolkningsudviklingen, Bornholm og øvrige Danmark, (indeks: 1971=100) Kilde: Statistikbanken For tyve år siden havde Bornholm en alderssammensætning, som i store træk svarede til resten af landets, dog med lidt færre unge og lidt flere børn og årige (se bilag 1, side 28-30, hvor aldersfordelingen på Bornholm er sammenlignet med hele landet for 1993, 2003 og 2013). Allerede ti år senere var antallet af unge reduceret betragteligt, og der var relativt færre børn end på landsplan. I 2013 er disse udviklingstendenser slået yderligere igennem, således at antallet af unge i 20 erne i visse årgange nu er mindre end antallet af ældre i 80 erne på Bornholm. Side 10 af Bornholm

11 De sidste seks års befolkningsbevægelser på Bornholm er vist i nedenstående tabel 1, hvor flytninger betegner til- og fraflytninger mellem danske kommuner, mens vandringer er til- og fraflytninger over landegrænsen. Tabel 1. Befolkningens bruttobevægelser, BRK, Befolkningen primo Levendefødte Døde Fødselsoverskud Tilflyttede Fraflyttede Nettotilflyttede Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Befolkningstilvækst Korrektioner Befolkningen ultimo Kilde: Statistikbanken Note: Differencen mellem ultimo-tallene den ene år og primo-tallene det følgende år skyldes den anvendte opgørelsesmetode hos Danmarks Statistik I løbet af 2012 faldt regionskommunens indbyggertal med 549 personer til , hvilket var en væsentlig større tilbagegang end rekorden fra året før. Heraf udgjorde fødselsunderskuddet ca. 55 pct. (305 personer) og flytte- og vandringsunderskuddet resten (244 personer). Fødselstallet i 2012 lå med 261 levendefødte noget højere end sidste års bundrekord, mens dødstallet var mere 'normalt'. Antallet af tilflyttere til Bornholm lå endnu lavere end det i forvejen lave niveau fra (se desuden bilag 2, side 31-32, hvor befolkningens bevægelser siden 1985 er gengivet), mens antallet af fraflyttere igen steg til næsten samme niveau som før finanskrisen. Det skyldes især, at nettofraflytningen af årige er meget høj (i alt 394 personer), da ungdomsårgangene er størst i disse år. Generelt kan det forholdsvis lave flytteniveau antagelig tilskrives nedgangen i boligomsætningen på grund af finanskrisen. Denne hypotese bekræftes dels af, at antallet af interne flytninger på Bornholm de seneste fem år er faldet med 15 pct., dels af at antallet af unge, der fraflytter øen stort set er uændret. Tabel 2. Indenlandske nettoflytninger , udvalgte aldersgrupper Nettotilflytning Pr. år til Bornholm år år år år år år år år I alt Kilde: Statistikbanken Side 11 af 47

12 Den gennemsnitlige nettotilflytning (fra det øvrige Danmark) set over fem år er faldet fra minus 92 personer pr. år i til minus 231 i Der er store forskelle på flyttehyppigheden i de enkelte aldersgrupper. Fraflytningen er næsten helt koncentreret i aldersgruppen årige (se tabel 2 og figur 5), og denne aldersgruppe står for 40 pct. af alle flytninger fra Bornholm, mens den største tilflytning finder sted i aldersgrupperne år og 0-5 år. Figur 5. Indenlandske bruttoflytninger , etårsaldersgrupper Antal personer i gennemsnit/år Til- og fraflytning i etårsaldersklasser, Bornholm, gennemsnit pr. år Netto år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år Alder Kilde: Statistikbanken De indenlandske flytninger gennem de seneste fem år (se figur 6) viser, at regionskommunen nu har flytteunderskud i forhold til alle områder i landet. Så sent som i femårsperioden havde regionskommunen flytteoverskud i forhold til Region Hovedstaden uden for Københavns og Frederiksberg Kommuner og flytteunderskud i forhold til resten af landet. Figur 6. Indenlandske bruttoflytninger Til Fra Kbh. og Fr.berg Kommuner Øvrige hovedstadsregion Øvrige Sjælland og Fyn Flytninger til og fra Bornholm, gennemsnit pr. år, Jylland Antal personer Kilde: Statistikbanken Omkring halvdelen af de årige fraflyttere flytter til Københavns Kommune, og en lige så stor andel af de tilflyttende 0-5-årige kommer fra Københavns Kommune. Side 12 af Til Bornholm fra 968 pr. år) Fra Bornholm til pr. år)

13 I bilag 3 er flytningerne til og fra Bornholm vist fordelt på henholdsvis de tidligere amter og aldersgrupper. Nettoindvandring på i gennemsnit 92 personer/år (se tabel 3) opvejer ca. 40 pct. af den indenlandske fraflytning i de fem undersøgte år. Ca. 30 pct. af de indvandrede udenlandske statsborgere kommer fra Asien (heraf to tredjedele fra Malaysia, Nepal, Japan og Thailand). Godt 60 pct. kommer fra europæiske lande (heraf to tredjedele fra Tyskland, Sverige, Polen og Norge i nævnte rækkefølge). Nettoindvandringen til Bornholm har i øvrigt været positiv siden 1990 og kunne frem til 2008 stort set opveje nettofraflytningen. Tabel 3. Vandringer til og fra Bornholm fordelt på statsborgerskab, Danske statsborgere Pr. år Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Udenlandske statsborgere Pr. år Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Nettoindvandrede i alt Kilde: Statistikbanken Af de nettoindvandrede i perioden var 80 pct. under 40 år, og heraf udgjorde børn og unge (under 20 år) ca. 40 pct. 1.3 Arbejdsstyrken Gennem de seneste år er antallet af personer i den arbejdsdygtige alder (16-64-årige) faldet på Bornholm, og i de kommende år vil faldet øges, efterhånden som 40'ernes store årgange forlader arbejdsmarkedet. En mulig konsekvens af denne udvikling er søgt illustreret i figur 7 på næste side: Antallet af årige er dels den historiske udvikling frem til 2013, dels dette års befolkningsprognose frem til Arbejdsstyrken 1 (dvs. beskæftigede + ledige) er sat til 72 pct. af befolkningen (svarende til gennemsnittet i ), og endelig er antallet af arbejdspladser på Bornholm forudsat at falde med 0,8 pct./år, svarende til den gennemsnitlige tilbagegang i årene og (databrud i 2009). Som det ses, krydser de to kurver (arbejdsstyrken og antal arbejdspladser) hinanden omkring Hvis disse forudsætninger holder, vil den forventede reduktion af arbejdsstyrken derfor inden for få år kunne vende den nuværende arbejdsløshed til en efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft, der hvis den kan honoreres både vil betyde efteruddannelse af ledige og øget tilflytning til Bornholm, eller modsat hvis den ikke kan honoreres vil kunne føre til øget fraflytning/lukning af arbejdspladser på Bornholm. Eller måske føre til en udvikling, der ligger midt imellem disse scenarier? 1 Forskellen mellem antal årige og antal personer i arbejdsstyrken udgøres af uddannelsessøgende, førtidspensionister, efterlønnere m.fl. Side 13 af 47

14 Figur 7. Arbejdsstyrken Arbejdsstyrke, arbejdspladser og befolkning - en mulig udvikling Antal 16-64/66-årige Arbejdsstyrken Antal arbejdsspladser Kilde: Statistikbanken 1.4 Konklusion Udviklingen i arbejdsstyrken kan som nævnt føre til, at de senere års accelererende befolkningsnedgang opbremses eller måske endda afløses af en tilvækst på grund af øget tilflytning. Imidlertid synes et sådant "knæk i kurverne" endnu at være meget usikkert, og da befolkningsprognosen samtidig er udgangspunkt for budgettildelingsmodellerne, vil dette års prognose følge det hidtidige fremskrivningsmønster, dog således at prognosen frem til og med 2016 baserer sig på de seneste fire års flyttemønster, mens prognosen herefter har flyttemønsteret fra ide sidste fire år før finanskrisen som baggrund. For detaljer i de historiske forudsætninger henvises til afsnit Side 14 af 47

15 2. Prognosemetode Bornholms Regionskommune anvender Demografix en prognosemodel udviklet af konsulentfirmaet Cowi. 2.1 Modellens udgangspunkt Modellen er næsten opbygget på samme måde som regionskommunens tidligere model (Jeppe), men er i modsætning til denne uafhængig af udviklingen i nabokommunerne. Den er derfor særdeles velegnet til en isoleret ø som Bornholm og samtidig simplere at anvende. 2.2 Parametre I befolkningsudviklingen fra et år til et andet indgår antagelser om, hvordan forskellige parametre udvikler sig over tid. Parametrene er fødsler, dødsfald og flytninger (inkl. vandringer). Endvidere indgår den valgte historiske periode og det forventede boligbyggeri med forholdsvis stor vægt Historisk periode Normalt omfatter den historiske periode fire år. Ved at medtage flere år er der risiko for, at nogle flyttemønstre, som ikke længere er aktuelle, indgår i den historiske periode. På den anden side har netop de seneste års demografiske udvikling været stærk påvirket dels af den manglende mobilitet på boligmarkedet, dels af store skift i fertilitetsniveauet, jf. afsnit På grund af disse store skift er valget af historisk periode helt afgørende for prognoseresultatet. I afsnit 3 er vist resultatet af tre scenarier med forskellige historiske forudsætninger. I det scenarie, der danner grundlag for regionskommunens befolkningsprognose , er valgt forskellige historiske periode til de enkelte parametre Udtynding Prognosemodellen måler i hvert af de historiske år, hvor mange indbyggere (fordelt på alder og køn) der var i hver enkelt bolig pr. 1. januar og sammenligner med de tilsvarende oplysninger pr. 31. december (ekskl. fødsler). Det er normalt, at ultimo-tallet er mindre end primo-tallet, idet husstandsstørrelsen falder på grund af dødsfald og almindelige husstandsspaltninger (unge flytter hjemmefra, skilsmisser mm.). Der sker altså en såkaldt udtynding af indbyggerne i den eksisterende boligmasse. På baggrund af disse historiske oplysninger beregner modellen befolkningsudviklingen i den eksisterende boligmasse, og hertil lægges antallet af fødsler i løbet af året samt antallet af tilflyttede til boliger, der er taget i brug i løbet af året, idet der er beregnet en standardprofil af tilflytterne ud fra den konkrete boligtype. Side 15 af 47

16 Som historisk periode for dødsfald er regnet med otte år, nemlig perioden Som der er gjort rede for i afsnit 1 er flyttemønsteret ændret radikalt, efter finanskrisen ramte Bornholm. Det er baggrunden for, at den historiske periode for flytninger er delt op i prognoseperioden: Prognoseperiode : flyttemønster som i Prognoseperiode : flyttemønster som i Fertilitetsniveau Fertiliteten er defineret som, hvor mange børn en kvinde får i løbet af sit liv (mænd får ikke nogen børn!). Reproduktionsniveauet ligger ved en fertilitet på ca. 2,1. På landsplan er fertiliteten vokset kraftigt, fra lavpunktet 1,377 i 1983 til et foreløbigt højdepunkt 1,892 i 2008, for efterfølgende at falde igen de sidste to år, se figur 8. På Bornholm lå fertiliteten noget højere i 80 erne, men har i årene omkring århundredeskiftet ligget tæt på landsgennemsnittet. I steg fertiliteten kraftigt på Bornholm og lå med 2,233 i 2008 endda noget over reproduktionsniveauet. I 2009 faldt fertiliteten på Bornholm med 15 pct. og faldt så endnu en gang i 2011 og nåede dermed et ned til et niveau på 1,536 langt under landsgennemsnittet. I 2012 var fertiliteten på Bornholm og i hele landet igen næsten ens, med henholdsvis 1,788 og 1,733. Figur 8. Antal børn pr. kvinde i den fødedygtige alder på Bornholm og i hele landet Fertiliteten , Bornholm og hele landet 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Bornholm Hele landet Reproduktionsniveau Kilde: Statistikbanken Dødelighed Som nævnt indgår dødeligheden i beregningen af udtyndingsfaktoren, men for de 85+-årige er denne beregning i modellen erstattet af Danmarks Statistiks overlevelsestavler for Bornholm årene Side 16 af 47

17 Levealderen forudsættes at være stigende i hele perioden for både mænd og kvinder Boligbyggeriet Boligbyggeriet er en meget væsentlig parameter i prognosemodellen og samtidig en af de få parametre, hvor kommunalbestyrelsen har mulighed for direkte at have indflydelse på opfyldelsen. I prognosemodellen er indregnet et nettoboligbyggeri på nogenlunde samme niveau som det nuværende, nemlig ca. 50 boliger pr. år i regionskommunen. Boligbyggeriet er specificeret på boligtyper, idet modellen beregner indflytning af forskellige standardfamilier i de forskellige boligtyper. I 2013-prognosen er valgt den fordeling på de boligtyper, der er vist i nedenstående tabel (uanset ejerform): Boligtyper Boligbyggeriet forventes alene opført i byerne. Byggeriet er fordelt mellem de enkelte bysamfund som følger: Boligbyggeprogram BRK 1. parcelhuse andelsboliger tæt-lav boliger nye plejeboliger 86 I alt 750 Opførte pr. by Opførte Rønne Nexø Aakirkeby Allinge-Sandvig Hasle Svaneke Snogebæk Tejn, Gudhjem Nyker, Klemensker 8 16 Østerlars, Listed, Østermarie, Sorthat-Muleby, Aarsdale, Nylars, Vestermarie, Pedersker, Lobbæk i alt 1 9 I alt Kilde: Boligbyggeprogram , bilag 8, side Delområder Til brug for prognosen er regionskommunen geografiske område opdelt i 156 fremskrivningsområder. Det betyder, at der er mulighed for at sammenstille prognosens resultater på flere typer af områdeinddelinger, for eksempel i forbindelse med dannelse af nye skoledistrikter. I afsnit 3 og i bilagene er medtaget hovedresultater på følgende områdeinddelinger: Byer og landområder Skoledistrikter Side 17 af 47

18 3. Prognoseresultat I figur 9 er vist antallet af indbyggere på Bornholm i perioden samt fire forskellige fremskrivninger for perioden frem til 1. januar 2025: Danmarks Statistiks fremskrivning fra juni 2013 Scenarie 1: Flyttemønster i hele prognoseperioden som i Scenarie 2: Som scenarie 1, men med flyttemønster som i i den sidste del af prognoseperioden ( ) Scenarie 3: Som scenarie 2, men i perioden er indlagt en ekstraordinær tilflytning af yngre børnefamilier, svarende til en ekstern tilflytning til 120 parcelhuse om året. Fremskrivningen og scenarie 1 følges stort set ad, og det skyldes at Danmarks Statistik stort set baserer sine fremskrivninger på samme flyttemønster som de forudgående fire år. Alle fire alternativer følges ad til 1. januar 2017, hvor indbyggertallet forventes at være faldet til , jf. figur 9 nedenfor. Scenarie 3 viser en mulig udvikling, hvis det nuværende antal arbejdspladser på Bornholm bevares og efterspørgslen på arbejdskraft derfor skal opfyldes gennem tilflytning. Figur 9. Faktisk udvikling samt alternative Demografix-prognoser og DS fremskrivning Antal indbyggere på Bornholm, Faktisk udvikling og alternative prognoser Faktisk udvikling DS-prognose 2013 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie Kilde: Demografix og Statistikbanken Scenarie 2 er valgt som hovedmodel. Ifølge dette scenarie opbremses befolkningstilbagegangen omkring 2017, og i årene herefter ligger tilbagegangen på samme niveau som i perioden før finanskrisen. De følgende beskrivelser og bilagstabellerne knytter sig alene til den valgte hovedmodel af Demografix-prognosen 2013 (scenarie 2 ovenfor). Side 18 af 47

19 3.1 Aldersfordeling Prognosen forudser meget store aldersmæssige forskydninger i forhold til i dag. I nedenstående tabel 4 er angivet den absolutte og relative aldersfordeling for udvalgte aldersgrupper. Tabel 4. Aldersfordeling i BRK, Alder pr. 1. januar Vækst Absolut Relativ Absolut Relativ Absolut Relativ 0-5 år ,8 % ,5 % ,0 % 6-14 år ,6 % ,0 % ,1 % år ,0 % ,1 % ,7 % år ,2 % ,0 % ,1 % år ,8 % ,8 % ,9 % år ,3 % ,3 % ,2 % år ,6 % ,9 % ,0 % år ,6 % ,6 % 302 5,1 % 75+ år ,2 % ,7 % ,7 % I alt ,0 % ,0 % ,0 % Kilde: Statistikbanken og Demografix Mest iøjnefaldende er den voldsomme stigning i antallet af over 65-årige, hvis andel af hele befolkningen vokser fra at udgøre 24,8 pct. i 2013 til 33,3 pct. i Det skyldes dels, at 40'ernes store årgange i løbet af prognoseperioden vil være vokset helt ind i denne aldersgruppe, dels at tilgangen af årige ikke kan opveje den stadige fraflytning af årige, jf. tabel 2. I den første halvdel af prognoseperioden er det især antallet af årige, der vokser, mens det i den sidste halvdel er de årige. Figur årige i femårsaldersgrupper, Antal Antal 60+-årige fordelt på femårsaldersgrupper, 1. jan. 2007, 2013, 2019 og 2025 Alder Kilde: Statistikbanken og Demografix Side 19 af 47

20 Tilbagegangen i antallet af årige slår også igennem i antallet af børn. Tilbagegangen er dels et resultat af de sidste 15 års store fraflytning af årige, dels et resultat af de stadig mindre fødselsårgange op gennem 70'erne og i starten af 80'erne. I midten 1940'erne blev der i gennemsnit født børn pr. år, og i børn den mindste fødselsårgang i hele det 20. århundrede. Siden årtusindeskiftet er der født ca børn pr. år i Danmark, men både i 2011 og 2012 blev der født omkring børn. Se endvidere bilag 5 med indekskurver over udvalgte aldersgrupper samt bilag 6, der viser regionskommunens befolkning i 2013 og 2025 som befolkningspyramider. At forholdsmæssige store forskydninger mellem aldersgrupperne ikke er usædvanlige heller ikke på landsplan viser figur 11, hvor de seneste ti års relative udvikling er gengivet. Figur 11. Relativ vækst i aldersgrupper år 6-14 år år år år år Relativ vækst år 80+ år Bornholm Hele landet -35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% Kilde: Statistikbanken Figur 12. Forventet relativ vækst i aldersgrupper, Forventet relativ vækst år 6-14 år år år år år år 80+ år Bornholm Hele landet -35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% Kilde: Statistikbanken og Demografix I de fleste aldersgrupper har de sidste ti års ændringer på Bornholm adskilt sig markant fra resten af landet. Det gælder særligt den store tilbage- Side 20 af 47

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 26. juni 2009 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Flytteanalyse for Bornholm 2000-2011

Flytteanalyse for Bornholm 2000-2011 Flytteanalyse for Bornholm 2000-2011 November 2012 Flytteanalyse for Bornholm 2000-2011 Udarbejdet for Bornholms Regionskommune af Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismeforskning November

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 18 BORNHOLMS. Temarevision af kommuneplan 2009 vedrørende. og afsnit 4.1 - Boliger. November 2013

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 18 BORNHOLMS. Temarevision af kommuneplan 2009 vedrørende. og afsnit 4.1 - Boliger. November 2013 BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Forslag Kommuneplantillæg nr. 18 Temarevision af kommuneplan 2009 vedrørende afsnit 2.2 - Bymønster og byudvikling og afsnit 4.1 - Boliger November 2013 1 Teknik &

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Demografi Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 6 Overordnede prognoseforudsætninger... 6 Boligbyggeri...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

Undersøgelse af udvalgte boligscenarier på Bornholm

Undersøgelse af udvalgte boligscenarier på Bornholm BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Undersøgelse af udvalgte boligscenarier på Bornholm Teknik & Miljø, april 2013 Titel: Journalnummer: Tekst og fotos: Produktion: Undersøgelse af udvalgte boligscenarier

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES Mange

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Sogneprofil Sydhavn Sogn 2014

Sogneprofil Sydhavn Sogn 2014 Sogneprofil Sydhavn Sogn 214 Profil af Sydhavn Sogn Oktober 214 Sydhavn Sogn Vor Frue-Vesterbro Provsti Københavns Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet,

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Charlotte Glümer, professor, overlæge 1 Hvad kommer jeg ind på? Hvorfor er det svært at forudsige sygdomsmønsteret

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014.

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. 1. Indledning og metode Ved opgørelsen af det faktiske elevtal for folkeskolerne i Randers Kommune pr. 5. september

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

De sociale klasser i folkeskolen i 2012

De sociale klasser i folkeskolen i 2012 De sociale klasser i folkeskolen i 12 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen er der fokus på den sociale klasse for folkeskoleelever og deres klassekammerater.

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Ufaglærte har typisk været karakteriseret ved en almindelig dansk lønmodtager med ansættelse i den offentlige sektor eller i en. Sådan er det ikke længere.

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Simrishamn. Sandvig Allinge. Christiansø. Hammershus. Sandkås Tejn Olsker. Vang. Rutsker. Hasle. Klemensker. Muleby Sorthat. Årsballe.

Simrishamn. Sandvig Allinge. Christiansø. Hammershus. Sandkås Tejn Olsker. Vang. Rutsker. Hasle. Klemensker. Muleby Sorthat. Årsballe. BAT - din bus på Bornholm Middelaldercenter SOMMER KØREPLAN 27. juni -9. august 2015 Planlæg din rejse på www.rejseplanen.dk Takster - øvrige køreplaner samt rejseregler - se www.bat.dk Rønne Ystad Køge

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg I årets sidste udgave af BEDRE Overblik tager Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling temperaturen på iværksætteri.

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd ældre løshed Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæg Grundbeløb Indkomstinterval Helbredstillæg Boligydelse i tal indvandrer

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har

Læs mere