BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE"

Transkript

1 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose ? Kommunalbestyrelsen 29. august 2013

2 Side 2 af 47

3 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man aflæse tendenserne i udviklingen, under forudsætning af at de præmisser, prognosen er konstrueret ud fra, fortsat gælder. Den kan derfor bruges til overvejelser, om der på langt sigt skal planlægges en udvidelse eller indskrænkning af f.eks. børnehaverne i et givet område. Den kan også føre til overvejelser om, det fremtidsbillede, prognosen tegner, er lig den ønskelige udvikling, eller om kommunalbestyrelsen snarere skal arbejde for at ændre de præmisser, der ligger til grund for prognosen. Derimod kan befolkningsprognosen ikke bruges til at aflæse, om der f.eks. bliver behov for en ekstra børnehaveklasse eller 8. klasse om fire år. Hvert år flytter personer til og fra regionskommunen, og personer flytter internt i kommunen; hvert år varierer den andel af en årgang, der vælger privatskole, og hvert år varierer den andel af en årgang, hvis forældre vælger at udsætte skolegangen et år. Og i øvrigt revideres prognosen hvert år ud fra den seneste kendte udvikling. Befolkningsprognosen danner grundlag for regionskommunens planlægnings- og budgetarbejde. I dette hæfte indgår en række tabeller over befolkningen i udvalgte aldersgrupper og udvalgte delområder af regionskommunen. Andre aldersopdelinger, beregninger og områder kan fås ved henvendelse til Strategi og Analyse. Side 3 af 47

4 Side 4 af 47

5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse Resume Læsevejledning Prognosens baggrund Samfundsmæssige betingelser Erhvervsmæssig udvikling Arbejdsløshed Uddannelse Boligbyggeriet Flygtninge Befolkningsudviklingen i de senere år Arbejdsstyrken Konklusion Prognosemetode Modellens udgangspunkt Parametre Historisk periode Udtynding Fertilitetsniveau Dødelighed Boligbyggeriet Delområder Prognoseresultat Aldersfordeling Gennemsnitsalder Prognosen genererer børn! Geografisk fordeling Byer og landdistrikter Husstandsstørrelsen Skoledistrikter Bilagsoversigt Side 5 af 47

6 0. Resume Ifølge Bornholms Regionskommunes befolkningsprognose vil indbyggertallet falde med ca personer til omkring ved slutningen af prognoseperioden. Det svarer til en tilbagegang på ca. 8 pct. Det er en lidt mindre tilbagegang end forudset i sidste års prognose. Samtidig må man forvente store aldersforskydninger i forhold til den nuværende befolkningssammensætning. Den største tilbagegang forventes i gruppen af børn og unge (2-26-årige) samt deres forældre (37-56-årige) med ca pct. Omvendt forventes antallet af 72+-årige at stige kraftigt, nemlig med ca. 45 pct. i løbet af prognoseperioden. Generelt forventes gennemsnitsalderen i regionskommunen at stige fra 45,8 år i 2013 til 49,8 år i Indbyggertallet forventes at falde mindst i byerne (5,0 pct.) og mest i landdistrikterne (ca. 17,9 pct.). Målt i forhold til bykategorier forventes de større erhvervs-, handels- og servicebyer at fastholde deres indbyggertal på bekostning af især de mindre byer. Der forventes en mindre tilbagegang i kommunecenteret Rønne. Set i forhold til de fire skoledistrikter vil folketallet kun gå omkring 4 pct. tilbage i Distrikt Vest og 9-13 pct. i de tre øvrige distrikter. Tilsvarende ventes antallet af børn at falde med pct. i Distrikt Vest og falde med pct. i de øvrige distrikter. I store aldersgrupper kan man sige, at børnene (0-17 år) i 2013 bor i Midt, de unge/yngre (18-39 år) i Vest, de midaldrende (40-64 år) i Nord og de ældre (65+ år) i Øst. Denne 'arbejdsdeling' vil ændre sig en smule over tid, således at Vest i 2025 vil huse både børnene og de unge/yngre, mens de midaldrende og de ældre vil være flest i henholdsvis Nord og Øst. Den gennemsnitlige beregnede husstandsstørrelse i regionskommunen forventes at falde fra 2,03 i 2013 til 1,77 i Læsevejledning Hæftet er opdelt i tre hovedafsnit. I første afsnit er både den samfundsmæssige baggrund for befolkningsudviklingen samt den faktiske udvikling de sidste fem år beskrevet. Andet afsnit redegør for prognosemetoden og de valgte forudsætninger for udarbejdelsen af dette års prognose. Prognosens hovedresultater findes i tredje afsnit, herunder alderssammensætningen samt fordelingen på delområder af regionskommunen (skoledistrikter samt by/land). Hæftets sidste halvdel indeholder bilagstabeller. Side 6 af 47

7 1. Prognosens baggrund Den prognosemodel, regionskommunen anvender, bygger hovedsageligt på de demografiske forhold i en given historisk periode. Det har derfor betydning for prognosen, om der kan forventes ændringer i den samfundsmæssige udvikling, som vil bryde med de historiske forudsætninger, som kommer til udtryk i form af flytninger, vandringer og fødsler/dødsfald. 1.1 Samfundsmæssige betingelser Med de samfundsmæssige betingelser menes først og fremmest udviklingen i antallet af arbejdspladser, men for eksempel også ledigheden, uddannelsesmulighederne, boligbyggeriet, trafikforbindelserne og flygtninge er parametre, der påvirker befolkningsudviklingen Erhvervsmæssig udvikling Bornholms Regionskommunes erhvervsstruktur er baseret på nogle få hovederhverv: Landbrug, turisme, fiskeri samt transporterhverv; med andre ord en erhvervsstruktur, som er typisk for udkantsområder, og som ud over at være præget af lav vækst også er sårbar i forhold til ændringer i de givne rammebetingelser. Det er nu tyve år siden, at fiskeriets økonomiske betydning for Bornholm toppede, og i dag er det samlede fiskeri med fiskere, fiskeindustri og følgeerhverv næppe betydningsfuldt nok til, at det fortsat kan betegnes som hovederhverv. Landbrugserhvervene er præget af stadige koncentrationer, og slagteriets eksistens på Bornholm har i flere omgange været truet. Indtil videre er det dog lykkedes at fastholde de store arbejdspladser på Bornholm, som er knyttet til landbruget. På positivsiden tæller viljen til og enigheden om at vende udviklingen. Det kommer blandt andet til udtryk i de fælles bestræbelser på at samarbejde og realisere de forskellige udviklingsstrategier, herunder brandingstrategien, energistrategierne og erhvervsudviklingsstrategien, og her senest ses det i de samlede kræfter, der er sat ind på at gøre Folkemødet til en tilbagevendende begivenhed. Trafikken til og fra Bornholm er en væsentlig rammebetingelse for både produktionserhvervene og turismeerhvervene, og i øvrigt for opfattelsen af Bornholm som et attraktivt sted at flytte til. Finanskrisen er ikke løbet sporløst hen over Bornholm, som på nuværende tidspunkt (juli 2013) er den landsdel med de laveste boligpriser. Også det vigende boligsalg har haft negativ betydning for Bornholm, da mobiliteten blandt de fraflyttende unge stort set er uændret, mens nettotilflytningen af familier er gået noget tilbage. Side 7 af 47

8 1.1.2 Arbejdsløshed Arbejdsløsheden på Bornholm lå frem til 1989 lavere end landsgennemsnittet, men især de gentagne fiskerikriser i 90 erne gjorde arbejdsløsheden på Bornholm trods den samtidige intensiverede fraflytning til landets absolut største (målt på landsdelsniveau) i en lang årrække. Den seneste halve snes år har Bornholm både haft del i opsvinget og i den efterfølgende finanskrise. Fra september 2011 har den sæsonkorrigerede arbejdsløshed på Bornholm ikke adskilt sig væsentligt fra landsgennemsnittet og ligger nu under Fyn og København by. Figur 1. Sæsonkorrigerede fuldtidsledige i procent procent 12 Sæsonkorrigerede fuldtidsledige i landsdelene, april maj 2013 (pct.) Byen København Bornholm Fyn Vest- og Sydsjælland Københavns omegn Hele landet Nordjylland Sydjylland Østjylland Kilde: Statistikbanken Vestjylland Nordsjælland Østsjælland Uddannelse De fleste videregående uddannelser på Bornholm er rettet mod det offentlige arbejdsmarked. Det gælder de fire professionsbacheloruddannelser (sygeplejerske, lærer, socialrådgiver og pædagog) og de to videreuddannelser på højt niveau: Diplomuddannelse i ledelse og master i offentlig ledelse (MPM) med glas- og keramikuddannelsen som en undtagelse. Det offentlige arbejdsmarked er i øvrigt domineret af kvinder, og tidligere har tilstedeværelsen af disse uddannelser blandt andet medvirket til, at der på Bornholm i modsætning til i andre udkantsområder var en nogenlunde kønsmæssig balance blandt yngre borgere. De sidste par år er andelen af yngre kvinder dog faldet markant også på Bornholm, fra 48,1 pct. i 2008 til 46,8 pct. i Side 8 af 47

9 1.1.4 Boligbyggeriet Selv om Bornholms indbyggertal har været faldende siden 1980 (hvor Bornholm havde indbyggere), er der stadig behov for nye boliger. I nedenstående diagram (figur 2) er vist både antallet af indbyggere (mørkeblå og højre y-akse) og antallet af beboede boliger (turkis og venstre y- akse) gennem de sidste 30 år; dvs. at tomme boliger ikke indgår i statistikken. Diagrammet viser, at mens indbyggertallet faldt med næsten personer, steg antallet af beboede boliger med ca Denne sammenhæng udtrykker de reelle ændringer i husstandsstørrelsen over tid; fra 2,65 i 1981 til 2,03 i Figur 2. Den faldende husstandsstørrelse Antal boliger Indbyggertal og antal beboede boliger, Bornholm, Antal personer Beboede boliger Indbyggere Kilde: Statistikbanken På Bornholm nåede opsvinget i ikke at slå igennem i boligbyggeriet. Fra midt i 60 erne og op gennem 80'erne blev der gennemsnitligt opført 200 boliger pr. år, mens der siden 1991 kun er opført omkring 50 boliger om året i gennemsnit, jf. figur 3 (der ikke omfatter de beboede boliger, der er opført før 1900). Heraf har størsteparten været støttet boligbyggeri, især ældrevenlige boliger. Figur 3. Antal opførte boliger i årene Antal boliger 250 Beboede boliger i 2013 efter opførelsesperiode (pr. år over 10 år) Kilde: Statistikbanken Side 9 af 47

10 1.1.5 Flygtninge Bornholm har først i de sidste femten år fået andel i den indvandring, det øvrige land har oplevet siden slutningen af 1960 erne. Der har indtil 1995 alene været tale om enkeltstående tilfælde, og først med særlovgivningen i 1995, hvor flygtninge fra det tidligere Jugoslavien fik opholdstilladelse, er der tale om en indvandring, der påvirker befolkningstallet. I lighed med alle øvrige kommuner er Bornholms Regionskommune pålagt at tage imod en bestemt flygtningekvote hvert år. Hovedparten af de såkaldte kvoteflygtninge fraflytter dog Bornholm efter udløbet af den treårige integrationsperiode, hvilket har betydning i prognosesammenhæng. Imidlertid er flygtningestrømmen til Danmark nu reduceret ganske væsentligt, hvorfor det ikke længere er aktuelt at opgøre flygtninge som en særskilt del af befolkningen i prognosen. 1.2 Befolkningsudviklingen i de senere år I figur 4 er befolkningsudviklingen på Bornholm sammenlignet med resten af landet i perioden Frem til 1985 var Bornholm karakteriseret ved et stabilt indbyggertal, mens resten af landet havde en begrænset vækst i 1970 erne og stagnation i 1980 erne. Siden 1985 er befolkningstallet på Bornholm med få undtagelser gået støt tilbage hvert år. I resten af landet skyldes væksten de seneste 15 år især øget indvandring. Figur 4. Befolkningsudviklingen Befolkningsudviklingen, Bornholm og øvrige Danmark, (indeks: 1971=100) Kilde: Statistikbanken For tyve år siden havde Bornholm en alderssammensætning, som i store træk svarede til resten af landets, dog med lidt færre unge og lidt flere børn og årige (se bilag 1, side 28-30, hvor aldersfordelingen på Bornholm er sammenlignet med hele landet for 1993, 2003 og 2013). Allerede ti år senere var antallet af unge reduceret betragteligt, og der var relativt færre børn end på landsplan. I 2013 er disse udviklingstendenser slået yderligere igennem, således at antallet af unge i 20 erne i visse årgange nu er mindre end antallet af ældre i 80 erne på Bornholm. Side 10 af Bornholm

11 De sidste seks års befolkningsbevægelser på Bornholm er vist i nedenstående tabel 1, hvor flytninger betegner til- og fraflytninger mellem danske kommuner, mens vandringer er til- og fraflytninger over landegrænsen. Tabel 1. Befolkningens bruttobevægelser, BRK, Befolkningen primo Levendefødte Døde Fødselsoverskud Tilflyttede Fraflyttede Nettotilflyttede Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Befolkningstilvækst Korrektioner Befolkningen ultimo Kilde: Statistikbanken Note: Differencen mellem ultimo-tallene den ene år og primo-tallene det følgende år skyldes den anvendte opgørelsesmetode hos Danmarks Statistik I løbet af 2012 faldt regionskommunens indbyggertal med 549 personer til , hvilket var en væsentlig større tilbagegang end rekorden fra året før. Heraf udgjorde fødselsunderskuddet ca. 55 pct. (305 personer) og flytte- og vandringsunderskuddet resten (244 personer). Fødselstallet i 2012 lå med 261 levendefødte noget højere end sidste års bundrekord, mens dødstallet var mere 'normalt'. Antallet af tilflyttere til Bornholm lå endnu lavere end det i forvejen lave niveau fra (se desuden bilag 2, side 31-32, hvor befolkningens bevægelser siden 1985 er gengivet), mens antallet af fraflyttere igen steg til næsten samme niveau som før finanskrisen. Det skyldes især, at nettofraflytningen af årige er meget høj (i alt 394 personer), da ungdomsårgangene er størst i disse år. Generelt kan det forholdsvis lave flytteniveau antagelig tilskrives nedgangen i boligomsætningen på grund af finanskrisen. Denne hypotese bekræftes dels af, at antallet af interne flytninger på Bornholm de seneste fem år er faldet med 15 pct., dels af at antallet af unge, der fraflytter øen stort set er uændret. Tabel 2. Indenlandske nettoflytninger , udvalgte aldersgrupper Nettotilflytning Pr. år til Bornholm år år år år år år år år I alt Kilde: Statistikbanken Side 11 af 47

12 Den gennemsnitlige nettotilflytning (fra det øvrige Danmark) set over fem år er faldet fra minus 92 personer pr. år i til minus 231 i Der er store forskelle på flyttehyppigheden i de enkelte aldersgrupper. Fraflytningen er næsten helt koncentreret i aldersgruppen årige (se tabel 2 og figur 5), og denne aldersgruppe står for 40 pct. af alle flytninger fra Bornholm, mens den største tilflytning finder sted i aldersgrupperne år og 0-5 år. Figur 5. Indenlandske bruttoflytninger , etårsaldersgrupper Antal personer i gennemsnit/år Til- og fraflytning i etårsaldersklasser, Bornholm, gennemsnit pr. år Netto år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år Alder Kilde: Statistikbanken De indenlandske flytninger gennem de seneste fem år (se figur 6) viser, at regionskommunen nu har flytteunderskud i forhold til alle områder i landet. Så sent som i femårsperioden havde regionskommunen flytteoverskud i forhold til Region Hovedstaden uden for Københavns og Frederiksberg Kommuner og flytteunderskud i forhold til resten af landet. Figur 6. Indenlandske bruttoflytninger Til Fra Kbh. og Fr.berg Kommuner Øvrige hovedstadsregion Øvrige Sjælland og Fyn Flytninger til og fra Bornholm, gennemsnit pr. år, Jylland Antal personer Kilde: Statistikbanken Omkring halvdelen af de årige fraflyttere flytter til Københavns Kommune, og en lige så stor andel af de tilflyttende 0-5-årige kommer fra Københavns Kommune. Side 12 af Til Bornholm fra 968 pr. år) Fra Bornholm til pr. år)

13 I bilag 3 er flytningerne til og fra Bornholm vist fordelt på henholdsvis de tidligere amter og aldersgrupper. Nettoindvandring på i gennemsnit 92 personer/år (se tabel 3) opvejer ca. 40 pct. af den indenlandske fraflytning i de fem undersøgte år. Ca. 30 pct. af de indvandrede udenlandske statsborgere kommer fra Asien (heraf to tredjedele fra Malaysia, Nepal, Japan og Thailand). Godt 60 pct. kommer fra europæiske lande (heraf to tredjedele fra Tyskland, Sverige, Polen og Norge i nævnte rækkefølge). Nettoindvandringen til Bornholm har i øvrigt været positiv siden 1990 og kunne frem til 2008 stort set opveje nettofraflytningen. Tabel 3. Vandringer til og fra Bornholm fordelt på statsborgerskab, Danske statsborgere Pr. år Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Udenlandske statsborgere Pr. år Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Nettoindvandrede i alt Kilde: Statistikbanken Af de nettoindvandrede i perioden var 80 pct. under 40 år, og heraf udgjorde børn og unge (under 20 år) ca. 40 pct. 1.3 Arbejdsstyrken Gennem de seneste år er antallet af personer i den arbejdsdygtige alder (16-64-årige) faldet på Bornholm, og i de kommende år vil faldet øges, efterhånden som 40'ernes store årgange forlader arbejdsmarkedet. En mulig konsekvens af denne udvikling er søgt illustreret i figur 7 på næste side: Antallet af årige er dels den historiske udvikling frem til 2013, dels dette års befolkningsprognose frem til Arbejdsstyrken 1 (dvs. beskæftigede + ledige) er sat til 72 pct. af befolkningen (svarende til gennemsnittet i ), og endelig er antallet af arbejdspladser på Bornholm forudsat at falde med 0,8 pct./år, svarende til den gennemsnitlige tilbagegang i årene og (databrud i 2009). Som det ses, krydser de to kurver (arbejdsstyrken og antal arbejdspladser) hinanden omkring Hvis disse forudsætninger holder, vil den forventede reduktion af arbejdsstyrken derfor inden for få år kunne vende den nuværende arbejdsløshed til en efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft, der hvis den kan honoreres både vil betyde efteruddannelse af ledige og øget tilflytning til Bornholm, eller modsat hvis den ikke kan honoreres vil kunne føre til øget fraflytning/lukning af arbejdspladser på Bornholm. Eller måske føre til en udvikling, der ligger midt imellem disse scenarier? 1 Forskellen mellem antal årige og antal personer i arbejdsstyrken udgøres af uddannelsessøgende, førtidspensionister, efterlønnere m.fl. Side 13 af 47

14 Figur 7. Arbejdsstyrken Arbejdsstyrke, arbejdspladser og befolkning - en mulig udvikling Antal 16-64/66-årige Arbejdsstyrken Antal arbejdsspladser Kilde: Statistikbanken 1.4 Konklusion Udviklingen i arbejdsstyrken kan som nævnt føre til, at de senere års accelererende befolkningsnedgang opbremses eller måske endda afløses af en tilvækst på grund af øget tilflytning. Imidlertid synes et sådant "knæk i kurverne" endnu at være meget usikkert, og da befolkningsprognosen samtidig er udgangspunkt for budgettildelingsmodellerne, vil dette års prognose følge det hidtidige fremskrivningsmønster, dog således at prognosen frem til og med 2016 baserer sig på de seneste fire års flyttemønster, mens prognosen herefter har flyttemønsteret fra ide sidste fire år før finanskrisen som baggrund. For detaljer i de historiske forudsætninger henvises til afsnit Side 14 af 47

15 2. Prognosemetode Bornholms Regionskommune anvender Demografix en prognosemodel udviklet af konsulentfirmaet Cowi. 2.1 Modellens udgangspunkt Modellen er næsten opbygget på samme måde som regionskommunens tidligere model (Jeppe), men er i modsætning til denne uafhængig af udviklingen i nabokommunerne. Den er derfor særdeles velegnet til en isoleret ø som Bornholm og samtidig simplere at anvende. 2.2 Parametre I befolkningsudviklingen fra et år til et andet indgår antagelser om, hvordan forskellige parametre udvikler sig over tid. Parametrene er fødsler, dødsfald og flytninger (inkl. vandringer). Endvidere indgår den valgte historiske periode og det forventede boligbyggeri med forholdsvis stor vægt Historisk periode Normalt omfatter den historiske periode fire år. Ved at medtage flere år er der risiko for, at nogle flyttemønstre, som ikke længere er aktuelle, indgår i den historiske periode. På den anden side har netop de seneste års demografiske udvikling været stærk påvirket dels af den manglende mobilitet på boligmarkedet, dels af store skift i fertilitetsniveauet, jf. afsnit På grund af disse store skift er valget af historisk periode helt afgørende for prognoseresultatet. I afsnit 3 er vist resultatet af tre scenarier med forskellige historiske forudsætninger. I det scenarie, der danner grundlag for regionskommunens befolkningsprognose , er valgt forskellige historiske periode til de enkelte parametre Udtynding Prognosemodellen måler i hvert af de historiske år, hvor mange indbyggere (fordelt på alder og køn) der var i hver enkelt bolig pr. 1. januar og sammenligner med de tilsvarende oplysninger pr. 31. december (ekskl. fødsler). Det er normalt, at ultimo-tallet er mindre end primo-tallet, idet husstandsstørrelsen falder på grund af dødsfald og almindelige husstandsspaltninger (unge flytter hjemmefra, skilsmisser mm.). Der sker altså en såkaldt udtynding af indbyggerne i den eksisterende boligmasse. På baggrund af disse historiske oplysninger beregner modellen befolkningsudviklingen i den eksisterende boligmasse, og hertil lægges antallet af fødsler i løbet af året samt antallet af tilflyttede til boliger, der er taget i brug i løbet af året, idet der er beregnet en standardprofil af tilflytterne ud fra den konkrete boligtype. Side 15 af 47

16 Som historisk periode for dødsfald er regnet med otte år, nemlig perioden Som der er gjort rede for i afsnit 1 er flyttemønsteret ændret radikalt, efter finanskrisen ramte Bornholm. Det er baggrunden for, at den historiske periode for flytninger er delt op i prognoseperioden: Prognoseperiode : flyttemønster som i Prognoseperiode : flyttemønster som i Fertilitetsniveau Fertiliteten er defineret som, hvor mange børn en kvinde får i løbet af sit liv (mænd får ikke nogen børn!). Reproduktionsniveauet ligger ved en fertilitet på ca. 2,1. På landsplan er fertiliteten vokset kraftigt, fra lavpunktet 1,377 i 1983 til et foreløbigt højdepunkt 1,892 i 2008, for efterfølgende at falde igen de sidste to år, se figur 8. På Bornholm lå fertiliteten noget højere i 80 erne, men har i årene omkring århundredeskiftet ligget tæt på landsgennemsnittet. I steg fertiliteten kraftigt på Bornholm og lå med 2,233 i 2008 endda noget over reproduktionsniveauet. I 2009 faldt fertiliteten på Bornholm med 15 pct. og faldt så endnu en gang i 2011 og nåede dermed et ned til et niveau på 1,536 langt under landsgennemsnittet. I 2012 var fertiliteten på Bornholm og i hele landet igen næsten ens, med henholdsvis 1,788 og 1,733. Figur 8. Antal børn pr. kvinde i den fødedygtige alder på Bornholm og i hele landet Fertiliteten , Bornholm og hele landet 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Bornholm Hele landet Reproduktionsniveau Kilde: Statistikbanken Dødelighed Som nævnt indgår dødeligheden i beregningen af udtyndingsfaktoren, men for de 85+-årige er denne beregning i modellen erstattet af Danmarks Statistiks overlevelsestavler for Bornholm årene Side 16 af 47

17 Levealderen forudsættes at være stigende i hele perioden for både mænd og kvinder Boligbyggeriet Boligbyggeriet er en meget væsentlig parameter i prognosemodellen og samtidig en af de få parametre, hvor kommunalbestyrelsen har mulighed for direkte at have indflydelse på opfyldelsen. I prognosemodellen er indregnet et nettoboligbyggeri på nogenlunde samme niveau som det nuværende, nemlig ca. 50 boliger pr. år i regionskommunen. Boligbyggeriet er specificeret på boligtyper, idet modellen beregner indflytning af forskellige standardfamilier i de forskellige boligtyper. I 2013-prognosen er valgt den fordeling på de boligtyper, der er vist i nedenstående tabel (uanset ejerform): Boligtyper Boligbyggeriet forventes alene opført i byerne. Byggeriet er fordelt mellem de enkelte bysamfund som følger: Boligbyggeprogram BRK 1. parcelhuse andelsboliger tæt-lav boliger nye plejeboliger 86 I alt 750 Opførte pr. by Opførte Rønne Nexø Aakirkeby Allinge-Sandvig Hasle Svaneke Snogebæk Tejn, Gudhjem Nyker, Klemensker 8 16 Østerlars, Listed, Østermarie, Sorthat-Muleby, Aarsdale, Nylars, Vestermarie, Pedersker, Lobbæk i alt 1 9 I alt Kilde: Boligbyggeprogram , bilag 8, side Delområder Til brug for prognosen er regionskommunen geografiske område opdelt i 156 fremskrivningsområder. Det betyder, at der er mulighed for at sammenstille prognosens resultater på flere typer af områdeinddelinger, for eksempel i forbindelse med dannelse af nye skoledistrikter. I afsnit 3 og i bilagene er medtaget hovedresultater på følgende områdeinddelinger: Byer og landområder Skoledistrikter Side 17 af 47

18 3. Prognoseresultat I figur 9 er vist antallet af indbyggere på Bornholm i perioden samt fire forskellige fremskrivninger for perioden frem til 1. januar 2025: Danmarks Statistiks fremskrivning fra juni 2013 Scenarie 1: Flyttemønster i hele prognoseperioden som i Scenarie 2: Som scenarie 1, men med flyttemønster som i i den sidste del af prognoseperioden ( ) Scenarie 3: Som scenarie 2, men i perioden er indlagt en ekstraordinær tilflytning af yngre børnefamilier, svarende til en ekstern tilflytning til 120 parcelhuse om året. Fremskrivningen og scenarie 1 følges stort set ad, og det skyldes at Danmarks Statistik stort set baserer sine fremskrivninger på samme flyttemønster som de forudgående fire år. Alle fire alternativer følges ad til 1. januar 2017, hvor indbyggertallet forventes at være faldet til , jf. figur 9 nedenfor. Scenarie 3 viser en mulig udvikling, hvis det nuværende antal arbejdspladser på Bornholm bevares og efterspørgslen på arbejdskraft derfor skal opfyldes gennem tilflytning. Figur 9. Faktisk udvikling samt alternative Demografix-prognoser og DS fremskrivning Antal indbyggere på Bornholm, Faktisk udvikling og alternative prognoser Faktisk udvikling DS-prognose 2013 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie Kilde: Demografix og Statistikbanken Scenarie 2 er valgt som hovedmodel. Ifølge dette scenarie opbremses befolkningstilbagegangen omkring 2017, og i årene herefter ligger tilbagegangen på samme niveau som i perioden før finanskrisen. De følgende beskrivelser og bilagstabellerne knytter sig alene til den valgte hovedmodel af Demografix-prognosen 2013 (scenarie 2 ovenfor). Side 18 af 47

19 3.1 Aldersfordeling Prognosen forudser meget store aldersmæssige forskydninger i forhold til i dag. I nedenstående tabel 4 er angivet den absolutte og relative aldersfordeling for udvalgte aldersgrupper. Tabel 4. Aldersfordeling i BRK, Alder pr. 1. januar Vækst Absolut Relativ Absolut Relativ Absolut Relativ 0-5 år ,8 % ,5 % ,0 % 6-14 år ,6 % ,0 % ,1 % år ,0 % ,1 % ,7 % år ,2 % ,0 % ,1 % år ,8 % ,8 % ,9 % år ,3 % ,3 % ,2 % år ,6 % ,9 % ,0 % år ,6 % ,6 % 302 5,1 % 75+ år ,2 % ,7 % ,7 % I alt ,0 % ,0 % ,0 % Kilde: Statistikbanken og Demografix Mest iøjnefaldende er den voldsomme stigning i antallet af over 65-årige, hvis andel af hele befolkningen vokser fra at udgøre 24,8 pct. i 2013 til 33,3 pct. i Det skyldes dels, at 40'ernes store årgange i løbet af prognoseperioden vil være vokset helt ind i denne aldersgruppe, dels at tilgangen af årige ikke kan opveje den stadige fraflytning af årige, jf. tabel 2. I den første halvdel af prognoseperioden er det især antallet af årige, der vokser, mens det i den sidste halvdel er de årige. Figur årige i femårsaldersgrupper, Antal Antal 60+-årige fordelt på femårsaldersgrupper, 1. jan. 2007, 2013, 2019 og 2025 Alder Kilde: Statistikbanken og Demografix Side 19 af 47

20 Tilbagegangen i antallet af årige slår også igennem i antallet af børn. Tilbagegangen er dels et resultat af de sidste 15 års store fraflytning af årige, dels et resultat af de stadig mindre fødselsårgange op gennem 70'erne og i starten af 80'erne. I midten 1940'erne blev der i gennemsnit født børn pr. år, og i børn den mindste fødselsårgang i hele det 20. århundrede. Siden årtusindeskiftet er der født ca børn pr. år i Danmark, men både i 2011 og 2012 blev der født omkring børn. Se endvidere bilag 5 med indekskurver over udvalgte aldersgrupper samt bilag 6, der viser regionskommunens befolkning i 2013 og 2025 som befolkningspyramider. At forholdsmæssige store forskydninger mellem aldersgrupperne ikke er usædvanlige heller ikke på landsplan viser figur 11, hvor de seneste ti års relative udvikling er gengivet. Figur 11. Relativ vækst i aldersgrupper år 6-14 år år år år år Relativ vækst år 80+ år Bornholm Hele landet -35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% Kilde: Statistikbanken Figur 12. Forventet relativ vækst i aldersgrupper, Forventet relativ vækst år 6-14 år år år år år år 80+ år Bornholm Hele landet -35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% Kilde: Statistikbanken og Demografix I de fleste aldersgrupper har de sidste ti års ændringer på Bornholm adskilt sig markant fra resten af landet. Det gælder særligt den store tilbage- Side 20 af 47

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2013-2025? Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. august 2013 Side 2 af 47 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2014-2026? Kommunalbestyrelsen Side 2 af 52 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2015-2027? Kommunalbestyrelsen, maj 2015 Side 2 af 48 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret bud på den fremtidige befolkningsudvikling. I prognosen

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2011-2022? Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. juni 2011 Side 2 af 60 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Bilag til ansøgning om prækvalifikation af nyt udbud Serviceøkonom - Bornholm

Bilag til ansøgning om prækvalifikation af nyt udbud Serviceøkonom - Bornholm Oktober 2014 Bilag til ansøgning om prækvalifikation af nyt udbud Serviceøkonom - Bornholm Link 1 Aftale om vækstplan for dansk turisme, 20. juni 2014 - http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2014/2014-pressemeddelelser/20-06-14-

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Nr. 1.01 Marts 1998 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1988-1998 x Pr. 1. januar 1998 er indbyggertallet i Århus Kommune på 282.137. På 10 år er kommunens befolkning steget med 9,3 %, svarende til 24.109 personer.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E. Boliger på Bornholm

BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E. Boliger på Bornholm BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Boliger på Bornholm Teknik & Miljø, oktober 2012 Titel: Journalnummer: Tekst og fotos: Produktion: Boliger på Bornholm 01.02.00P20-0005 Teknik & Miljø i Bornholms

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang - men økonomisk tilbagegang giver befolkningsmæssig fremgang - tendens eller tilfældighed? Brøndby

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose

gladsaxe.dk Befolkningsprognose gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2008-2023 Gladsaxe Kommune Maj 2008 Befolkningsprognose 2008-2023 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning og sammenfatning... 3 1. Kommunens befolkning

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere