Midtvejsrapport. Vedrørende Kvalitetsmåling, Måle- og Sigtepunkter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvejsrapport. Vedrørende Kvalitetsmåling, Måle- og Sigtepunkter"

Transkript

1 Midtvejsrapport Vedrørende Kvalitetsmåling, Måle- og Sigtepunkter Midtvejsrapportens anbefalinger forelægges DB s forretningsudvalg den 14. januar 2005 Herefter udarbejdes de endelige Anbefalinger Danmarks Biblioteksforening, december 2004 Udvalget vedr. Kvalitetsmåling, Måle- og Sigtepunkter (KMSU)

2 Indhold Introduktion 3 Anbefalinger resumé 4 Udgangspunkt for udvalgets arbejde 6 Uddybende gennemgang af KMSU s tre opgaver med anbefaling: Opgave 1 Hvad taler for nye sigte- og målepunkter? 7 Opgave 2 Hvad er kvalitet, og hvad skal måles og defineres? 10 Opgave 3 Hvordan skal et evt. udredningsprojekt gennemføres? 13 Referencer 16 Vedlagte bilag Bilag 1 KMSU Kommissorium og udvalgsmedlemmer Bilag 2 KMSU Målepunkter en uddybning 2

3 Introduktion Bibliotekerne er kommunens port til viden, hvor borgerne med kyndig assistance søger og finder information, skaffer sig indsigt, adgang til kulturarven og til gode læse- og musikoplevelser. Bibliotekernes service ydes både i det fysiske bibliotek såvel som online via internetbaserede biblioteksydelser. Adgang til viden anses for at være en nøglefaktor i udviklingen af informationssamfundet som et velfærdsbaseret demokrati ifølge EU, Regeringen m.fl.. Løbende videreudvikling af lokale folkebiblioteker står derfor på dagsordenen i alle EU medlems-lande. Kommunernes investeringer i bibliotekerne understøtter moderne folkeoplysning, livslang læring og personlig udvikling, og giver den enkelte borger mulighed for kompetenceopbygning når det gælder informationssøgning. Og er således en af forudsætningerne for aktivt medborgerskab og et led i demokratiudviklingen. På baggrund af debatten om rapport om evaluering af Lov om Biblioteksvirksomhed og manglende kvalitetsmål for folkebibliotekernes service har Danmarks Biblioteksforening nedsat et udvalg til at se nærmere på Kvalitetsmåling, måle- og sigtepunkter. Udvalget vedr. Kvalitetsmåling, Måle- og Sigtepunkter (KMSU), hvis kommissorium og sammensætning fremgår af Bilag 1, fremsender hermed sin midtvejsrapport med anbefalingerne på de tre stillede opgaver. Når Midtvejsrapporten er drøftet i Forretningsudvalget, vil udvalget på baggrund af FU s foreløbige kommentar afslutte sit arbejde og udforme den endelige rapport til aflevering i slutningen af februar *** KMSUdvalget består af nedenstående medlemmer og har holdt fire møder i perioden august december Her har man diskuteret og analyseret relevansen af at udvikle nye kvalitetsbaserede sigte- og målepunkter på biblioteksområdet. DB s Gruppe-B Lone Knakkergaard (fmd.), områdeleder ved Statsbiblioteket og DBs 2.næstformand Andrew Cranfield, bibliotekschef Slagelse Centralbibliotek, nu udviklingschef ved Danmarks Blindebibliotek Else Goul, vicestadsbibliotekar Vejle Bibliotek Anette Aalund, bibliotekschef Allerød Bibliotekerne Repræsentant for Biblioteksstyrelsen Brit Borum Madsen, bibliotekskonsulent Repræsentant for Danmarks Biblioteksskole Niels Ole Pors, lektor DBs sekretariat Hellen Niegaard (sekretær), chefkonsulent 3

4 Anbefalinger - resumé Opgave 1 Hvad taler for udvikling af et nyt redskab som kvalitetsmåling via sigte- og målepunkter? Udvalget kan frygte, at budgetforskellen, som lovevalueringen viser, vil udvikle sig og blive et reelt problem fordi bibliotekernes beskaffenhed vil være meget forskellig i de ny storkommuner. Det vil føre til a- og b-biblioteker og store serviceforskelle, og det vil medføre øget ubalance i det samarbejdende biblioteksvæsen, hvis ikke man sikrer en mere målrettet serviceudvikling gennem egentlige kvalitetsmål for eksempel i form af et sæt sammenhængende sigte- og målepunkter. Nogle kommuners bibliotekstilbud vil nemlig være bygget op om tidligere købstæder og storbyer med tradition for at investere i lokale videns- og kulturtilbud til borgerne. Mens andre vil omfatte flere mindre landkommuner, hvis biblioteker mange steder i dag stort set fastholder et bibliotekstilbud svarende til tiden før Internettet. Paradoksalt nok, fordi netop borgere i landområderne vil kunne få langt enklere adgang til de mange typer af vidensressourcer mv. via bibliotekernes IT-baserede services end de har haft i det traditionelle bibliotek. Politikere og beslutningstagere vil kort sagt i endnu højere grad end nu komme til at mangle et udviklings- og styringsredskab, der kan garantere den ønskede kvalitet. Prisen om man så må sige, som kommunerne skal yde til gengæld, vil være gennemsigtighed. Udvalget vurderer, at den politiske beslutningsproces omkring biblioteksvirksomheden bør styrkes og ses i sammenhæng med de overordnede samfundsmål. Eksempelvis som de er skitseret i regeringens oplæg Det ny Danmark (2004), og evt. som en del af en national informationsstrategi jf. FN s World Summit on the Information Society proces ( ). Konklusion: Der er en overvejende positiv holdning til udformning af ny redskaber. Spørgsmålet synes således ikke at være om men snarere hvilken type redskab, der er ønskelig. På baggrund af udvalgets drøftelser anbefales det, at der overvejes et sæt ny danske sigte- og målepunkter til brug i folkebibliotekssammenhæng. For at de skal have den ønskede effekt bør de være tosidede og: - afspejle bibliotekernes samfundsopgave (sigtepunkter) - fungere som fremadrettede udviklingsmål (målepunkter) - give større gennemsigtighed i forhold til hvordan bibliotekerne løser deres opgaver Opgave 2 Hvad er kvalitet, og hvilke områder skal i givet fald måles og defineres? Kvalitet er en mangetydig størrelse og udvalget har arbejdet med emnet i forhold til 1) at vurdere i hvilken grad man lokalt lever op til bibliotekslovens bestemmelser og 2) at gøre rede for en ønsket udvikling. Med det formål lokalt at sikre klarhed og indsigt omkring kommunens biblioteksservice, og på landsplan en kendt og høj kvalitet i biblioteksservice for alle uanset bopælskommune. Udvalget finder, at bibliotekets ydelser og service så vidt muligt gøres målbare for hovedområderne. Og foreslår det sker med et nyt redskab. Bestående af et sæt kvalitetsorienterede redskaber: nye fælles pejlemærker, formuleret som overordnede sigtepunkter i forhold til samfundsudviklingen og de skal kombineres med et sæt målepunkter, der præciserer den ønskede udvikling. 4

5 Udvalget finder det endelig vigtigt at understrege, at deciderede standarder ikke bør være målet. Dels fordi deciderede standarder ikke harmonerer med det kommunale selvstyre, dels får de ofte en konserverende effekt, og endelig kan de have tendens til at stække nye initiativer i mere progressive kommuner. Hensigten er at skabe reel indsigt og gennemsigtighed omkring den lokale service i forhold til de overordnede mål i Lov om Biblioteksvirksomhed og sikre kvalitet. Udvalget vurderer, at Best practice modellen bør anvendes i forbindelse med sigtemålene. Den stipulerer ikke sådan skal det være men stimulerer. Best practice kan/bør evt. kombineres med et flertrins forløb. Skal Danmark udvikle et nyt redskab som skitseret, bør det anvendes af alle kommuner for at give mening og reelt sikre et kvalitetsløft. Men udvalget finder det afgørende vigtigt at understrege, at den enkelte kommune selv bestemmer i hvilket tempo, kvaliteten skal nås. Konklusion: Der er en positiv holdning i KMSU udvalget over for en form for overordnede sigtemål kombineret med kvalitetsbaserede målepunkter og med fokus på udvikling. Udvalget foretrækker en model med større fokus på udvikling frem for på specifikke mål. Det anbefales derfor, at: et sæt overordnede sigtemål udarbejde s som definitioner af bibliotekernes samfundsopga- ver i stil med finsk strategi (The Finnish Library Strategy 2010) de bør understøttes af et antal kvalitetsbaserede og konkrete målepunkter med indikatorer, som er konsistente og vil kunne operationaliseres gennem en konkret måling, inspireret af de engelske Public Library Standards (PLS), Department of Culture, Media and Sport, UK. Områder for målepunkter, der er p.t. peget på: a. Økonomi b. Serviceydelser og processer c. Innovation og kompetence d. Brugere og andre interessenter Opgave 3 Hvordan skal et egentligt udredningsprojekt gennemføres? Udvalget anbefaler, at et projekt som et enmands udredningsprojekt, og at det sker i perioden mhp. gennemførelse af testfase 1.januar 2007 og endelig udformning og anvendelse fra Konklusion mht. den forventede effekt: en kvalificering af politikernes beslutningsgrundlag øget klarhed og gennemsigtighed omkring lokale prioriteringer for borgerne og større gennemsigtighed omkring sammenhængen mellem den lokale indsats i forhold til det samarbejdende biblioteksvæsen; grundlaget for bibliotekslovens målsætning om den fri låneret. 5

6 Udgangspunkt Lov om Biblioteksvirksomhed (2000) bragte med sit udvidede biblioteksbegreb med ligestilling af materialer og netressourcer med et slag Danmark tilbage i førertrøjen på den internationale biblioteksarena efter flere år uden større udviklingsinitiativer nede ad rangstigen. Evalueringen af loven Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) suppleret af to delrapporter Virker Loven efter hensigten? Folkebiblioteker hhv.statslige biblioteker, som Kulturministeriet udsendte i marts i år, viste imidlertid på baggrund af aktiviteten i de tre implementeringsår, at det fortsat halter på flere områder. Evalueringsrapporten påviser meget store forskelle fra kommune til kommune i biblioteksservicen beløbende sig til 842 kroner per indbygger i 2002, jf. tabel 5. Fra et budgetniveau på cirka 100 kroner til et niveau på cirka 900 kroner per indbygger. Evalueringen viser desuden, at der kun spores en svag tendens til at udjævne denne difference. Rapportens hovedkonklusion er dog, at lovens ny sigte, det udvidede biblioteksbegreb, kan siges at være implementeret fuldt ud, at loven fungerer tilfredsstillende og at den i alt væsentligt er gennemført. En konklusion DB og DB s årsmøde i marts i Herning har fundet det vanskeligt at følge specielt på baggrund af de oplyste økonomioplysninger, men også på baggrund af rapportens manglende drøftelse af kvaliteten som sådan. Der mangler fortsat en kvalificering af beslutningsgrundlaget når det gælder kvalitet i biblioteksservicen. En kvalificering, som ikke mindst UBIS Betænkningen i 1997, der vurderede bibliotekernes vilkår og opgaver i Informationssamfundet som en del af det lovforberedende arbejde, efterlyste. For eksempel oplyses det i evalueringsrapporten, at der nu gennemsnitligt er en pc er med publikumsadgang til rådighed per indbyggere. Om det er tilfredsstillende eller for lidt, kan ikke oplyses. Ligesom der ikke kommenteres på de mange kommuner, hvor tallet er betydeligt lavere, med for eksempel en pc er for hver indbyggere. DB s generalforsamling og årsmøde 2004 fandt det særdeles problematisk, at kvaliteten i landet med verdens bedste bibliotekslov reelt er så forskellig som den er i dag. DB s Forretningsudvalg har derfor, på et forslag fra årsmødet, nedsat et udvalg til at se nærmere på mulighederne i kvalitetsmåling via måle- og sigtepunkter. 6

7 Opgave 1 om relevansen af nye kvalitetsbaserede måle- og sigtepunkter i bibliotekernes opgaveløsning Hvad taler for ny sigte- og målepunkter? Ikke alene skævvridningen i de enkelte kommuners biblioteksservice, som lov-evalueringen viser, men også anden aktuel samfundsudvikling gør det relevant at se nærmere på måling af virksomheden og kvaliteten i folkebibliotekerne nu. Udviklingstendenser, både internationale og nationale, taler for sikring af adgang til viden som grundlaget for videns- og velfærdssamfundets fortsatte udvikling. Informationssamfundets udvikling Det er for eksempel essensen i blandt andet WSIS (World Summit on the Information Society) processen. Den understreger, at de ny teknologier m.v. i Informationssamfundet skal være tilgængelige for alle borgere. Bibliotekerne, er fremhævet som et af stederne. I Declaration of Principles og Plan of Action (Geneve 2003) understreges vigtigheden af bibliotekernes adgang til viden, information og kulturoplevelser til fordel for det enkelte menneske og som led i samfundets udvikling fra informationssamfund henimod videnssamfund. En national informationsstrategi er en af måderne, denne adgang kan sikres på. Bibliotekerne står, som den offentlige sektor generelt i disse år, med store udfordringer baseret på ændringer i virksomhedsdriften pga. informationsteknologien og omlægningen til e- Danmark, og kan desuden imødese nye faglige, økonomiske og demografiske udfordringer i sammenhæng med den kommende strukturreform. Videns- og informationsproduktionen er under udvidelse hhv. omlægning fra trykte medier til e-publicering. Det indebærer at den 100-årige metode til at opgøre bibliotekernes virksomhed på ved at tælle udlån er aldeles utilstrækkelig. Også selv om metoden de seneste år visse steder er blevet suppleret af optælling af besøgende hhv. af registrering af anvendelse af elektroniske og netbaserede ressourcer og tjenester. Der er behov for uddybende viden med hensyn til, hvad brugerne reelt bruger biblioteket til altså ud over at låne fysiske materialer. Kvalitetsmåling og forventningsafklaring hænger sammen og er et naturligt led i den politiske beslutningsproces i samfundet i øvrigt. Det er på vej i andre dele af den offentlige sektor, for eksempel i undervisnings- og sundhedssektorerne. Eksempelvis som skitseret i Det ny Danmark en enkel offentlig sektor tæ t på borgeren (april 2004) hvor der blandt andet stilles krav om sikring og dokumentation af kvalitet og service gennem en mere åben offentlig sektor. Endelig er der generelt set øget fokus på effektivitet og kvalitet, når det gælder de offentlige opgaver og udgifter. Jf. regeringens moderniseringsprogram fra 2002, og for eksempel Kulturministeriets effektiviseringsstrategi der blandt andet omfatter de statslige biblioteker. Den store forskel på lovimplementeringsniveauet i de enkelte kommuner på 842 kroner per indbygger betyder, at borgere i visse dele af landet reelt ikke tilbydes en tidssvarende adgang til viden og indsigt. Og tillige at de i stedet er overladt til at trække på nabokommunernes bibliotekstilbud. 7

8 Struktur- og kommunalreformen Strukturreformen og de nye storkommuner vil ikke automatisk sikre biblioteksdrift på avanceret niveau. Dels fordi flere andre kulturopgaver skal løses i kommunerne og der bliver flere om kulturkronerne. Dels fordi det nye Danmark vil omfatte temmelig forskellige typer bibliotekskommuner med forskellig bæredygtig økonomi: de nuværende kommuner, der fortsætter uændrede nye storkommuner samlet omkring en gl. storkommune, jfr. Vejle, Kolding m.fl. med opland nye storkommuner hvor flere mindre går sammen og hvor ingen p.t. har erfaringer med stordrift, jf. Tønder m.fl. mindre kattelem-kommuner som Vallensbæk og Dragør. Det kan føre til a- og b-biblioteker og store serviceforskelle, og det vil medføre øget ubalance i det samarbejdende biblioteksvæsen, hvis ikke man sikrer en mere målrettet serviceudvikling gennem egentlige kvalitetsmål for eksempel i form af et sæt sammenhængende sigte- og målepunkter. Nogle kommuners bibliotekstilbud vil nemlig være bygget op om tidligere købstæder og storbyer med tradition for at investere i lokale videns- og kulturtilbud til borgerne. Mens andre vil omfatte flere mindre landkommuner, hvis biblioteker mange steder i dag stort set fastholder et bibliotekstilbud svarende til tiden før Internettet. Paradoksalt nok, fordi netop borgere i landområderne vil kunne få langt enklere adgang til de mange typer af vidensressourcer mv. via bibliotekernes IT-baserede services end de har haft i det traditionelle bibliotek. Politikere og beslutningstagere vil kort sagt i endnu højere grad end nu komme til at mangle et udviklings- og styringsredskab, der kan garantere den ønskede kvalitet. Prisen om man så må sige, som kommunerne skal yde til gengæld, vil være gennemsigtighed. Det er problematisk for opbygningen af biblioteksstrukturen i de ny kommuner, at man ikke har en fælles definition af hvad det rent faktisk betyder i praksis, når der tales om at sikre veludbygget og effektiv biblioteksbetjening til borgerne. Og det er problematisk for alle kommuner når det gælder løsningen af de fælles opgaver, som forudsætter at alle bidrager til samarbejdet. Udvalget finder på baggrund af ovennævnte forhold, at det på sigt ikke kan være et spørgsmål om - frit valg - om en kommunes vil stille et veludbygget bibliotekstilbud til rådighed eller ej. Kvalitetsfokus i bibliotekerne Det skal understreges, at benyttelse af nye kvalitetsdefinitioner forudsætter en betydelig parathed hos bibliotekerne til at lade sig måle og sammenligne på sine resultater gennem kvalitetsmåling. Udvalget vurderer imidlertid, at sektoren som sådan allerede gennem nogle år har arbejdet henimod udvikling af den type redskab, i lighed med den øvrige del af den offentlige sektor. Det er for eksempel kommet til udtryk i lokale resultatkontrakter og i projekter som Målstyring i folkebibliotekerne (1998) og ikke mindst i det såkaldte KIB-projekt ( ), der delvist er gennemført i et samarbejde med Kommunernes Landsforening. I KIB (Kvalitet i Bibliotekerne) har det været målsætningen at sammenligne det enkelte biblioteks præstationer over tid og desuden i forhold til andre bibliotekers som et ledelsesværktøj mht. at forbedre brugertilfredshed og effektivisere omkostningsniveau gennem stadig udvikling. Biblioteksstyrelsens nye SBS-projekt ( ) bygger således på erfaringer fra KIB og det tilsvarende Bench-Learning projekt. 8

9 Udvalget kan konstatere - på baggrund af UBIS Betænkningen og disse kvalitetsprojekter - at der i bibliotekssammenhæng bredt set i længere tid har været et erkendt behov for klarere og mere gennemsigtig målstyring, herunder for gode og enkle redskaber både til stillingtagen omkring niveauet for opgaveløsningen og til dokumentation af bibliotekets opgaveløsning med vægt på fremadrettet udvikling og graden målopfyldelse. Hensigten bag et sæt kvalitetsmål for danske folkebiblioteker må som udvalget ser det skulle sikre, at både politikere og beslutningstagere, såvel som borgerne har fuld indsigt i og bevidst foretager valg af serviceniveauet i deres kommune i forhold til en type formuleret form for best practice. Et sådan redskab kan etableres i form af et sæt overordnede sigtemål, der relaterer til udviklingen af videnssamfundet som sådan, kombineret med et sæt praktiske målepunkter. Til brug for politikere og andre beslutningstagere i forbindelse med budget og virksomhedsplaner, og som en servicedeklaration over for borgere og brugere. Konklusion: Der er en overvejende positiv holdning til udformning af ny redskaber. Spørgsmålet synes således ikke at være om men snarere hvilken type redskab, der er ønskelig. På baggrund af udvalgets drøftelser anbefales det, at der overvejes et sæt ny danske sigte- og målepunkter til brug i folkebibliotekssammenhæng. For at de skal have den ønskede effekt bør de være tosidede og: - afspejle bibliotekernes samfundsopgave (sigtepunkter) - fungere som fremadrettede udviklingsmål (målepunkter) - give større gennemsigtighed i forhold til hvordan bibliotekerne løser deres opgaver Det er desuden et krav, at nyt sæt redskaber skal have en sådan beskaffenhed, at det lokale arbejde med at vurdere virksomheden ikke bliver til en (ny) administrativ byrde, men vil kunne gennemføres i sammenhæng med opgørelsen til årets statistik og/eller i forbindelse med udarbejdelse af den årlige virksomhedsplan. 9

10 Opgave 2 hvilke områder skal nye fælles definitioner og indikatorer for bibliotekernes aktiviteter og services beskrive for at kunne sikre tidssvarende og kvalitetsbaserede opgørelser for bibliotekernes virksomhed? Hvad er kvalitet, og hvad skal måles og defineres? Udvalget har diskuteret målingsmodeller, områder og indhold på baggrund af udvalgte europæiske landes 1) arbejde med kvalitet. Desuden har udvalget set på om og hvordan et nyt redskab kunne spille sammen med biblioteksstatistikken. Ved siden af lovens bestemmelser er statistikken den eneste formelle og kommenterede opgørelse over kommunernes biblioteksaktiviteter i dag. Kvalitet er en mangetydig størrelse, der defineres med mange forskellige udgangspunkter og ud fra mange forskellige perspektiver. Nogle definitioner lægger vægten på, i hvilken udstrækning der leves op til normer og standarder. Normer og standarder vil ofte være båret af professionsbundne normer. Andre lægger vægt på i hvor høj grad brugeres eller kunders forventninger opfyldes. Andre igen lægger vægt på, hvor godt en service eller en ydelse klarer sig på et marked. Perspektiverne på kvalitet kan ligeledes variere. Der kan være tale om graden af målopfyldelse. Der kan være tale om, hvor godt et system er til at tilpasse sig forandringer. Balancen mellem forskellige grupper af interessenter er ligeledes et perspektiv, der har vundet stor udbredelse. En hensigtsmæssig ressourceanvendelse er et fjerde perspektiv. Det er således klart, at sigte- og målepunkter i en bibliotekssammenhæng må søge at tage højde for det multidimensionale indhold i kvalitet og arbejde med indikatorer der inddrager så mange perspektiver og definitioner som muligt - formuleret enkelt og præcist. Forskellige kvalitetsbaserede målinger og opgørelser Særlig har de to EU-medlemslande England og Finland med deres forskellige adgang til kvalitetssikring givet inspiration til overvejelserne. England som udgangspunkt for at arbejde med målepunkter, og Finland i forbindelse med diskussion om mere behov for samfundsrettede sigtemål. England og standarder for folkebiblioteksservice England er blandt EU-medlemslandene p.t. det land, der mest bevidst har arbejdet med nationale kvalitetsmål. I form af nye (1999) nationale kvalitetsstandarder for folkebiblioteksområdet, dets serviceniveau og performance. De er udmøntet i en række klare mål sat af Department of Culture, Media and Sport (DCMS). De skulle første gang opfyldes i 2003/2004 (PLS 1-19). De kombineres med at bibliotekerne selv udarbejder årlige biblioteksstrategier, der tager højde for særlige lokale forhold. De overordnede mål er: at sikre at bibliotekernes geografiske placering giver tilfredsstillende adgang for borgerne at bibliotekernes åbningstider er tilstrækkelige at udvikle elektronisk adgang for brugerne at sikre tilfredsstillende muligheder for lån og reservering af materialer at fremme brugen af bibliotekernes forskellige tilbud at sikre et bredt udvalg i de materialer som stilles til rådighed for låneren at sikre et professionelt niveau blandt de ansatte Målene er p.t. under revurdering af DCMS, og enkelte skal droppes eller omformuleres. 1) Se Referencer 10

11 Finsk strategi for biblioteksservicen i forhold til samfundsudviklingen I Finland har man ikke et tilsvarende sæt standarder men søger på anden vis at sikre kvalitetsniveauet. Med The Finnish Library Strategy 2010 har man kortlagt målet for bibliotekernes rolle i det finske samfund. Fra udviklingen fremover herunder netværk, opgaver, teknisk infrastruktur, hybridbibliotekets gennemførelse til nye tjenester. Strategien er baseret på borgerens ret til adgang til samfundsinformation og kulturelle oplevelser. En borgerrettighed, som biblioteket skal kunne honorere på forskellig vis. Gennem kvalitetskriterier, (beskrivelse af) målrettet service, netværkstjenester, nye samarbejdsmønstre og udvidelse af servicetilbud. Der er tale om et egentligt politisk dokument, hvis overordnede målsætning er at sikre at biblioteket udvikler sig fra bogbiblioteket til det reelt hybride bibliotek. Dokumentet behandler derfor de nødvendige tiltag, opdelt i forhold til kommunernes opgaver og statens. Danske metoder Når det gælder andre dele af den offentlige sektor har udvalget set nærmere på Folkeskole og sundhedsvæsenet. Folkeskolens sigtepunkter og krav, jf. bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK. Nr. 870 af 21/10/2003). De omfatter dog ikke kvalitetskrav men trinmål og slutmål for de enkelte fag. Der er altså tale om beskrivende opregnende mål, ikke vurderende eller blåstemplende. Sygehusvæsenet (www.sundhedsstyrelsen.dk) derimod anvender den såkaldte Danske Kvalitetsmodel for sundhedsvæsenet som understøtter kontinuerlig kvalitetsudvikling. Der er til formålet udarbejdet fælles kvalitetsbegreber og definitioner. Formålet er at sikre den gode patientoplevelse snarere end den høje kvalitet i form af et godt resultat. Målepunkter forslag til områder Biblioteksstyrelsen er i færd med at udvikle et værktøj, det forventes færdigudviklet snarest og vil give gode muligheder for at sammenligne bibliotekerne på basis af de officielle indberetninger til biblioteksstatistikken. Disse sammenligninger er dog overordnende idet sammenligningsgrundlaget oftest er pr indbyggere. Værktøjet er således velegnede til at give et indtryk af ydelser, ressourcer på et overordnet niveau. Værktøjet vil derimod ikke give mulighed for at måle på et mere detaljeret niveau, der tager hensyn til værdier, målsætninger og forskellig ydelsesstruktur bibliotekerne imellem. Det giver dog kun indirekte og meget begrænsede muligheder for at aflæse effektivitet og brugertilfredshed, på samme måde som værktøjet kun vanskeligt kan tage hensyn til den forskellige sammensætning af de brugergrupper, der benytter bibliotekernes ydelser. KMSU-udvalget har især arbejdet med en model, der udspringer af Balanced Scorecard. Kort sagt søger et balanceret scorecard at indfange forskellige dimensioner af en virksomhed og dens servicer blandt andet med henblik på at identificere effektivitet og kvalitet. Der arbejdes med 4 dimensioner. Disse er 1. Økonomi 2. Serviceydelser og processer 3. Innovation og kompetence 4. Brugere og andre interessenter Tilsammen vil de kunne give et nuanceret billede af biblioteket, der muliggør både interne tiltag og revisioner samt sammenligninger på mere detaljerede og specifikke områder med andre biblioteker. 11

12 Et af de problemer, man står overfor i forbindelse med målinger er, at der ikke eksisterer entydige definitioner af, hvad kvalitet er. Det kan udtrykkes således, at kvalitet har forskellige dimensioner afhængig af synsvinkel. De målinger, der måtte foretages indenfor de 4 områder i en Balanced Scorecard-model bør reflektere i det mindste nogle af de forskellige måder som kvalitet kan ses på. Nogle af de mest almindelige måder at definere og diskutere kvalitet på er ved at se på, 1) i hvilken udstrækning en virksomhed opfylder sine mål eller 2) hvor godt et bibliotek er gearet til at indgå i forandringsprocesser eller tilpasse sig ændringer. Et tredje perspektiv er 3) hvor godt og effektivt ressourcerne udnyttes og endelig er det sidste perspektiv, 4) hvor godt et bibliotek lever op til brugernes og andre interessenters forventninger og hvor tilfredse disse grupper er med bibliotekets serviceydelser. Disse perspektiver på kvalitet bør reflekteres i valget af eventuelle indikatorer og målepunkter. I Bilag 2 gennemgås de 4 dimensioner af Balanced Scorecard-modellen kortfattet med angivelser af mulige målepunkter, der tager hensyn til betragtningerne vedrørende kvalitet. De fire kategorier er søgt eksemplificeret i bilag 2. Konklusion: Der er en positiv holdning i KMSU udvalget over for en form for overordnede sigtemål kombineret med kvalitetsbaserede målepunkter og med fokus på udvikling. Udvalget foretrækker en model med større fokus på udvikling frem for på specifikke mål. Det anbefales derfor, at: o et sæt overordnede sigtemål udarbejde s som definitioner af bibliotekernes samfundsopgaver i stil med den finsk e strategi (The Finnish Library Strategy 2010) o de bør understøttes af et antal kvalitetsbaserede og konkrete målepunkter med indikatorer, som er konsistente og vil kunne operationaliseres gennem en konkret måling, inspireret af de engelske Public Library Standards (PLS), Department of Culture, Media and Sport, UK. Områder for målepunkter, der peges på: e. Økonomi f. Serviceydelser og processer g. Innovation og kompetence h. Brugere og andre interessenter Udvalget finder det væsentligt med sigtemål, som et sæt overordnede formuleringer, der kan beskrives som Best practice på området holdt op imod samfundsgaven og som spiller sammen med egentlige målepunkter. Målepunkterne bør revurderes kontinuerligt for til stadighed at sikre relevans i forhold til biblioteksydelser og aktuel medieudvikling og informationskanaler. Best practice modellen anbefales i forbindelse med sigtemålene. Den stipulerer ikke sådan skal det være men stimulerer. Kommunalpolitikere og andre beslutningstagere skal opmuntres til at sikre egne borgere bedst mulig hhv. optimal service set i lokalt perspektiv. Best practice kan/bør evt. kombineres med et flertrins forløb. Skal Danmark udvikle et nyt redskab som skitseret, bør det anvendes af alle kommuner for at give mening og reelt sikre et kvalitetsløft i den lokale service, for eksempel igennem samarbejdet med andre på tværs af kommunerne. Men udvalget finder det afgørende vigtigt at understrege, at den enkelte kommune selv bestemmer i hvilket tempo, kvaliteten skal nås. 12

13 Opgave 3 præcisering af opgaveindhold i et egentligt, metodisk udredningsprojekt om udvikling af nye målepunkter Hvordan skal et evt. udredningsprojekt gennemføres, proces og organisering? Udvalget har under punktet drøftet to forhold. Nemlig indhold i et eventuelt udredningsprojekt og selve processen omkring et projekt. A. Forslag til indholdselementer i et udredningsprojekt, det skal i givet fald: Formulere et sæt enkle overordnede kvalitetsorienterede sigtemål, der præciserer lovens bestemmelser og samtidig afspejler bibliotekernes samfundsopgaver i Danmark på baggrund af nedenstående punkt a, b, c og d. Og i overensstemmelse hermed: Udarbejde et konkret forslag til nye danske målepunkter jf. ovenstående KMSU opgave punkt 2 og baseret på en best practice model og med baggrund i punkterne b og c. Desuden tage højde for hvordan løbende opdatering kan ske jf. punkt e og for anvendelse i sammenhæng med det ny værktøj fra Biblioteksstyrelsen jf. punkt f. a. Beskrive den finske form for - sigtemål - jf. Library Strategy 2010, Policy for access to knowledge and culture, Ministry of Education, 2003:1. Herunder vurdere strategiens gennemslagskraft til nu. b. Beskrive de engelske Public Library Standard (PLS) erfaringer ifølge DCMS , og ud fra en evaluering af deres impact til dato også vurdere deres anvendelighed i forhold til generelt at sikre bedre biblioteksservice i de ny typer af storkommuner c. Gennemgå Sundhedsområdets kvalitetsmål mhp. en vurdering af hvordan et tilsvarende sæt mål kunne anvendes i bibliotekssektoren med vægt på fremadrettet udvikling d. Herunder vurdere i hvilket omfang sådanne nye målepunkter og arbejdet med at sikre bedre kvalitet reelt vil sikre kvalitetsløft i de kommuner, der betragtes som længst fra målet e. Anvise metoder til sikring af stadig nyudvikling og opdatering af vedtagne sigtemål og målepunkter f. Samt sikre og påvise, at de ny sigtelinier og målepunkter vil kunne anvendes i sammenhæng med det ny SBS-værktøj, der giver mulighed for (bagudrettede) nøgletalsoversigter. 13

14 B. Forslag til projekt- og procesorganisering, skitse til fremgangsmåde Det kan gøres på flere måder, udvalget anbefaler følgende fremgangsform, der er baseret på at det bliver frivilligt at anvende de ny sigte- og målepunkter men det anbefales af styregruppens og dermed af de centrale parter bag bibliotekerne. Metoden Udredningsprojekt, enmandsmodel (eventuelt som forskningsprojekt ved Danmarks Biblioteksskole), tilknyttet: 1) en styringsgruppe, bestående af repræsentanter fra relevante interessenter og denne 2) kombineres med forskellige sparringsfora i udviklingsfasen. Processen kvartal KMSU afleverer anbefalinger til DB s Forretnings udvalg (FU), anbefalingerne drøftes på DB s årsmøde og efterfølgende tager FU stilling til om og hvordan projektet gennemføres 2. kvartal FU tager, i positivt fald, kontakt til relevante interessenter som BS, KL, Biblioteksparaplyens medlemmer om projektets forankring. Og afklarer med Biblioteksskolen om projektet kan gennemføres som forskningsprojekt her i mhp. ibrugtagning i de ny kommuner fra kvartal Projektudreder påbegynder sin research. DB/FU nedsætter på baggrund af aftaler med interessenterne styregruppen. Denne afholder 1-2 temamøder med repræsentanter fra bibliotekssektoren bredt suppleret af repræsentanter, der har deltaget i KIB-projektet o.l. Målet er input til hhv. Sigtemål og Målepunkter kvartal Udredningsarbejdet gennemføres og 1. udgave af rap porten afsluttes 3. kvartal Udredningsrapportens 1. udgave præsenteres og drøftes bredt på temamøder i alle relevante sammenhænge og biblioteksfora. 4. kvartal På baggrund af 3. kvartals møder og input færdiggøres projektet mhp. testning i et antal kommuner i kvartal Testfase og tilretning, kan evt. droppes 4. kvartal Aftale om den fremtidige anvendelse med relevante partnere dvs. KL, BS og andre januar Anvendelse i alle danske kommuner Løbende justering af målene under ejergruppens, svarende til styregruppens repræsentanter, ansvar. 14

15 Referencer: Bag om Nøgletallene. Benchmarking af nøgletal 2003 for 6 biblioteker. Bibliotekerne i Søllerød, Betænkning om Bibliotekerne i Informationssamfundet (UBIS). Betænkning nr. 1347, KUM, Biblioteksstrategi 2010 Policy för tillgang til kunskap och kultur (Undervisningsministeriets publikationer 2003:1, Helsinki) SBS Biblioteksstyrelsens benchmarking-mulighed, 2004: Budgetmodel for folkebiblioteker BOEFF-projektet. Gentofte og Fredericia Biblioteker i samarbejde med Kommunernes Landsforening, Der Bibliotheksindex (BIX) Samarbejdsprojekt mellem Deutschen Bibliotheksverband (DBV) og Bertelsmann Stiftung Comprehensive, Efficient and Modern Public Libraries Standards and Assessment. Department of Culture, Media and Sport (DCMS), 1998: Folkeskolens sigtepunkter og krav, jf. Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK. Nr. 870 af 21/10/2003) Gør biblioteket en forskel? Af Henrik Jochumsen & Casper Hvenegaard Rasmussen. Danmarks Biblioteksforenings Forlag, 2001 Håndbog i Benchlearning Benchlearning i større folkebiblioteker. Udarbejdet for Biblioteksstyrelsen Kvalitetsmålinger i folkebibliotekerne af Niels Ole Pors. Danmarks Biblioteksforenings Forlag, 1998 Kvalitetsudvikling: en håndbog for folkebiblioteker. Dios, (KIB-projektet) Målstyring i Folkebiblioteker. Udgivet 1998 af projekt Målstyring i folkebibliotekers styregruppe og dios a/s. DF Revy nr. 3/2004: Pors, Niels Ole: Måling af informationskompetence. DF-Revy nr. 4/2004: LibQUAL Lund-Thomsen, Lars: Måling af servicekvalitet PULMAN Guidelines: performance Measures and Evaluative tools, Det svenske kvalitetshåndbogsprojekt initieret af Svensk Biblioteksförening. Drives bibliotekerne effektivt projekt, : Sygehusvæsenet (www.sundhedsstyrelsen.dk) anvender Den Danske Kvalitetsmodel for sundhedsvæsenet som understøtter kontinuerlig kvalitetsudvikling. Der er til formålet udarbejdet fælles kvalitetsbegreber og definitioner. DB drøftelser kvalitetsstyring 1995 (projekter og virksomhed) se Bogens Verden særnr

16 BILAG 16

17 Bilag 1 Udvalget ved r. Kvalitetsmåling, Måle- og Sigtepunkter (KMSU) Endeligt Kommissorium I erkendelse af behovet for en bedre dokumentation af bibliotekets opgaveløsning med vægt på graden af målopfyldelse, og for at få bedre kendskab til effekterne af det enkelte biblioteks indsats herunder for følgerne for det samlede bibliotekssystem nedsættes et udvalg under Danmarks Biblioteksforening med det formål at: - at tilvejebringe et beslutningsgrundlag om relevansen af nye kvalitetsbaserede måle- og sigtepunkter i bibliotekernes opgaveløsning - at analysere hvilke områder nye fælles definitioner og indikatorer for bibliotekernes aktiviteter og services skal beskrive for at kunne sikre tidssvarende og kvalitetsbaserede opgørelser for bibliotekernes virksomhed - at præcisere opgaveindhold i et egentligt, metodisk udredningsprojekt om udvikling af nye målepunkter. Det er målet på sigt at tilvejebringe et nyt sæt redskaber til lokalt at vurdere 1) om man reelt lever op til biblioteksloven og 2) til på landsplan at sikre høj kvalitet i biblioteksservicen for borgerne uanset bopælskommune. De ny måle- og sigtepunkter skal supplere og kvalificere de nuværende statistikopgørelser for bibliotekernes virksomhed. Målet er således ikke udvikling af minimumstandarder men en kvalitetsforbedring og præcisering I opgørelsen af bibliotekernes virksomhed, varetaget på baggrund af Lov om Biblioteker, der fungerer som en rammelov og relevante bekendtgørelser. Udvalget nedsættes af DB s Forretningsudvalg og afholder sit første snarest muligt. Det består af 6 personer, herunder mindst en repræsentant for direktøren i Biblioteksstyrelsen og en for rektor ved Danmarks Biblioteksskole. De 4 øvrige personer skal udpeges fra DB s Gruppe B, reflekterende forskellige bibliotekstyper og størrelser. Formand: Lone Knakkergaard. Sekretariatsfunktionen varetages af DB s sekretariat. Udvalget skal inden aflevere midtvejsrapport til Forretningsudvalget, og skal inden den 1. marts 2005 levere udkast til anbefalinger. 17

18 Udvalget består af 4 medlemmer af DB s gruppe B og af repræsentanter fra henholdsvis Biblioteksstyrelsen og Biblioteksskolen. DB s Gruppe-B Lone Knakkergaard (fmd), områdeleder ved Statsbiblioteket og DBs 2.næstformand Andrew Cranfield, bibliotekschef Slagelse Centralbibliotek, nu udviklingschef Blindebiblioteket Else Goul, vicestadsbibliotekar Vejle Bibliotek Anette Aalund, bibliotekschef Allerød Bibliotekerne Repræsentant for Biblioteksstyrelsen Brit Borum Madsen, bibliotekskonsulent Repræsentant for Danmarks Biblioteksskole Niels Ole Pors, lektor DBs sekretariat Hellen Niegaard (sekretær), chefkonsulent 18

19 Bilag 2 Målepunkter forslag til fokus/indikatorer Uddybning af Midtvejsrapportens punkt 2. Det er vigtigt at understrege, at udvalget ser en Balanced Scorecard-model som en ramme, der er meget fleksibel i forhold til det enkelte biblioteks ønsker og behov. Målepunkter og indikatorer skal naturligvis kun benyttes i den udstrækning, det giver mening i forhold til målsætning, værdier og politik i øvrigt. Det er ligeledes vigtigt at understrege, at de målepunkter, der angives som eksempler alle har karakteristika, at de er mere detaljerede end de sammenligninger, det er muligt at foretage på baggrund af Biblioteksstatistikkens tal. Det skal endelig også understreges, at de eksemplificerede målepunkter netop er eksempler. Et udviklet Balanced Scorecard system vil naturligvis inkorporere målepunkter og indikatorer, der er gennemtestede og afprøvede i mange sammenhænge. Den økonomiske dimension i Balanced Scorecard-modellen er helt fundamental og den indeholder oplysninger om, hvilke ressourcer biblioteket har, men også oplysninger om, hvilke ressourcer biblioteket er i stand til at tiltrække. Økonomien er ligeledes interessant i forhold til processer og serviceydelser. Vigtige målepunkter kunne eksempelvis være budgettets fordeling på løn, materialer og andre udgifter så som husleje, kompetenceudvikling, It drift og lignende. Man kan få oplysninger om budgettets fordeling på forskellige materialetyper. Det vil også være af interesse at måle et biblioteks evne til at skaffe ressourcer gennem projekttilskud, EU tilskud, indtægtsdækket virksomhed og tilsvarende. Endelig kan der arbejdes med indikatorer, der vedrører omkostninger per produceret enhed såsom åbningstimer, udlån, vejledning og tilsvarende. Serviceydelser og processer er naturligvis et meget centralt område. Serviceydelser refererer til de ydelser, der stilles til rådighed og processer refererer til en hastighed og den måde, ydelserne stilles til rådighed på. Vigtige målepunkter er udnyttelsen af både fysiske og virtuelle samlinger og andre typer af faciliteter som læsepladser, Internetadgang, arrangementer og lignende. Processer kan referere til for eksempel hastigheder i forbindelse med interurbant lån og til den hastighed med hvilken materialer anskaffes og stilles til rådighed. Indikatorer og målepunkter kunne være cirkulationstal fordelt på delsamlinger. Det kan være oplysninger om antal PC'er og trådløse forbindelser pr. indbygger samt antal licenser. Andre interessante målepunkter er forholdet mellem indlån fra andre biblioteker og anskaffelser igen fordelt på emner og genrer. Også arrangementer og undervisningsaktiviteter for borgere og andre grupper er vigtige målepunkter i denne sammenhæng. Innovation og kompetence er et måleområde, der i stor udstrækning er rettet mod det forandringsberedskab et bibliotek har gennem personalets dygtighed og kvalifikationer. Målepunkterne kan deles op i flere dele. På det individuelle niveau kan det undersøges, hvor store ressourcer der anvendes til at ajourføre og videreudvikle personalets kompetence gennem uddannelse, sidemandsoplæring og andre videndelingsaktiviteter. Indikatorer kan være omfanget af uddannelse per ansat eller andel af personale, der har indgået i uddannelsesaktiviteter indenfor det sidste år. På det organisatoriske niveau kan der måles på antallet af projekter og lignende, der er foretaget i samarbejde med aktører udenfor bibliote- 19

20 ket. Deltagelse i fælles netbiblioteksprojekter vil naturligt komme ind her. Det kan også være af betydning at se på personaleomsætning. Brugerne er naturligvis centrale. Brugerundersøgelser der giver oplysninger om tilfredshed generelt og i forhold til afgrænsede serviceydelser er nødvendige, men der bør også måles på ikke brugerne. Således er differentierede mål for markedsandele væsentlige. Sådanne mål bør tage hensyn til segmenter af befolkningen. Bibliotekets evne til at involvere brugere og andre interessenter i bibliotekets virksomhed er ligeledes et vigtigt mål. Der er givet eksempler på målepunkter og mulige indikatorer. Hvis en Balanced Scorecard-model skal fungere fornuftigt er det vigtigt at der indenfor hvert enkelt område er et begrænset antal målepunkter og indikatorer, der opleves som relevante for langt de fleste folkebiblioteker. Der skal næppe være mere en 6 8 målepunkter indenfor hvert af områderne. Eksempler på eventuel detaljering i. Økonomi Beløb pr indbygger Sammensætning af økonomi: fordeling på hovedkonti: løn, husleje, materialetyper/inkl. licenser, kompetenceudvikling, arrangementer, IT kommunalt tilskud ift. kulturbudgettet samlet indtægter fordelt på gebyrer, projekttilskud, statstilskud, salg af ydelser, EU-tilskud, Åbningstimer pr indbygger/ansat (med og uden vejledning) Afstand til biblioteket/biblioteksservice ii. Serviceydelser og processer Tilgængelighed: ILL ift. udlån Reserveringer ift. udlån Antal af rekreative siddepladser (det 3. sted)? Antal af læsepladser ift. indbyggere/besøgende Antal af PC-arbejdspladser ift. indbyggere/besøgende Antal af plugg-in service ift. indbyggere/besøgende Trådløs service Vejledning ref. spørgsmål Special service div. info-points Deltagelse i netbiblioteker/bidrag af vagttimer ift. personale Brugerundervisning detaljeres Materialesamlinger (?) Licenser Fysisk tilgængelighed Arrangementer (lavet af biblioteket selv fordelt på vo/bø inkl. udstillinger) 20

21 iii. Innovation og kompetence Projektdeltagelse andel af personale der deltager Eksterne samarbejdsrelationer: andre biblioteker andre kommunale institutioner Uddannelse/personale enhed Andel af personale, der har deltaget i uddannelse det sidste år Effekten (af udd?) Personaleomsætning pr år? Services til særlige målgrupper (markedsandel?) Selvbetjening iv. Brugere og andre interessenter Servicedeklaration Markedsandele fordelt på typer og alder Brugerdialog og brugerinvolvering Brugerundersøgelser Adfærd ift. selvbetjening i det fysiske rum og på nettet 21

BIBLIOTEKSSTYRELSEN NYT FRA NYHAVN. Tema: Netværk Biblioteksledermøde 2003 Biblioteket - en port til det danske samfund

BIBLIOTEKSSTYRELSEN NYT FRA NYHAVN. Tema: Netværk Biblioteksledermøde 2003 Biblioteket - en port til det danske samfund BIBLIOTEKSSTYRELSEN NYT FRA NYHAVN B I B L I O T E K S S T Y R E L S E N O R I E N T E R E R N U M M E R 4. D E C E M B E R 2 0 0 3. 1 3. Å R G A N G BS Tema: Netværk Biblioteksledermøde 2003 Biblioteket

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Marts 2004 Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Styregruppen for lovevalueringen Fra KL: Kontorchef Jonatan Schloss og Fuldmægtig

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Indhold 1. Klare mål - hvorfor?...5 2. Klare mål på det statslige område...12 3. Strategi for klare mål...19 4. Ramme for arbejdet med klare mål...27 3 4 1.

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

JENS THORHAUGE KOMMENTARER 2002-2012

JENS THORHAUGE KOMMENTARER 2002-2012 JENS THORHAUGE KOMMENTARER 2002-2012 FRA BIBLIOTEKSTJENESTE TIL KULTURSTYRELSE Jens Thorhauge har som direktør i Biblioteksstyrelsen, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturstyrelsen været en central

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN E-BIBLIOTEKET MEDIE- MARKEDET KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE LÆRING, FOLKEOPLYSNING OG KULTURVANER INTERNATIONALT: e-action, e-action,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen Kapitel 2 Fremtidens bibliotek 2.0 Problemstilling Formålet med dette kapitel er med udgangspunkt i en oversigt over bibliotekernes nuværen de virksomhed at give et billede af de udviklingstendenser, der

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Rapport og anbefalinger fra udvalget om omlægning af statslige tilskud til frivillige sociale organisationer Februar 2010

Rapport og anbefalinger fra udvalget om omlægning af statslige tilskud til frivillige sociale organisationer Februar 2010 Rapport og anbefalinger fra udvalget om omlægning af statslige tilskud til frivillige sociale organisationer Februar 2010 Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1 Indhold KAPITEL

Læs mere

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Dato 11. maj 2010 SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Folkeskolen med nye øjne. 22 forslag til udvikling af en evalueringskultur i folkeskolen

Folkeskolen med nye øjne. 22 forslag til udvikling af en evalueringskultur i folkeskolen Folkeskolen med nye øjne 22 forslag til udvikling af en evalueringskultur i folkeskolen Tryk: Vester Kopi Grafik: Wibroe, Duckert & Partners / Capteco A/S Udgivet maj 2006 Center for Politiske Studier

Læs mere

Effektiv organisering af almen praksis

Effektiv organisering af almen praksis Effektiv organisering af almen praksis Erfaringer fra udlandet Jakob Hansen Marie Henriette Madsen Pia Kürstein Kjellberg Dansk Sundhedsinstitut August 2008 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know dansk BiblioteksForskning tidsskrift for informations og kulturformidling Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know Rapport med afsæt i projektet Den digitale bibliotekar Elektronisk

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. PROBLEMAFKLARING s. 5 1.1 Udfordringer til bibliotekerne s. 5 1.2 Vision for et sømløst biblioteksnetværk s.

Indholdsfortegnelse. 1. PROBLEMAFKLARING s. 5 1.1 Udfordringer til bibliotekerne s. 5 1.2 Vision for et sømløst biblioteksnetværk s. Indholdsfortegnelse INDLEDNING s. 2 LEDELSESRESUMÉ s. 3 1. PROBLEMAFKLARING s. 5 1.1 Udfordringer til bibliotekerne s. 5 1.2 Vision for et sømløst biblioteksnetværk s. 7 2. FORSKNINGS- OG FOLKEBIBLIOTEKERNE

Læs mere

INDHOLD. 21 Det uendelige bibliotek - og den gode bogs magt Per Nyeng. 3 Vigtig og nødvendig debat om det moderne bibliotek

INDHOLD. 21 Det uendelige bibliotek - og den gode bogs magt Per Nyeng. 3 Vigtig og nødvendig debat om det moderne bibliotek DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 1. 2008 Bøgerne & biblioteket igen igen Lydbogspriser til debat Overbygningsstruktur omsider meldt ud Ny markedsføringsplan for det ny bibliotek Fremtidens biblioteksbetjening af

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere