DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK"

Transkript

1 DA Den Europæiske Unions Tidende C 336/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. juni 2014 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af værdipapirfinansieringstransaktioner og om disses gennemsigtighed (CON/2014/49) (2014/C 336/04) Indledning og retsgrundlag Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 18. marts 2014 og 27. marts 2014 en anmodning fra henholdsvis Europa-Parlamentet og Rådet om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af værdipapirfinansieringstransaktioner og om disses gennemsigtighed ( 1 ) (herefter»forordningsforslaget«). ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, da forordningsforslaget indeholder bestemmelser, som vedrører Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB's) bidrag til en smidig gennemførelse af politikkerne vedrørende det finansielle systems stabilitet, som omhandlet i traktatens artikel 127, stk. 5. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd. 1. Generelle bemærkninger ECB glæder sig som helhed over forordningsforslaget, som har til formål at øge sikkerheden og gennemsigtigheden på de finansielle markeder i overensstemmelse med de anbefalinger, som Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB) har udstedt, og som blev godkendt af G-20 lederne i september 2013 ( 2 ). Med forordningsforslaget indføres der foranstaltninger på tre områder: 1) oplysninger om transaktioner skal indberettes til transaktionsregistre, og de kompetente myndigheder og relevante organer i EU skal have direkte og øjeblikkelig adgang til disse oplysninger for at gøre det lettere at overvåge opbygningen af systemiske risici i tilknytning til brugen af værdipapirfinansieringstransaktioner, som henset til forordningsforslaget omfatter genkøbstransaktioner, udlån og lån af værdipapirer eller råvarer og andre transaktioner, der har en tilsvarende økonomisk virkning, og som indebærer lignende risici, navnlig buy/sell-back-forretninger og sell/buy-backforretninger, 2) oplysningerne om værdipapirfinansieringstransaktionerne skal videregives til de investorer, hvis aktiver indgår i disse transaktioner eller andre finansieringsstrukturer, der har tilsvarende økonomiske virkninger som værdipapirfinansieringstransaktioner, og 3) der skal være kontraktmæssig gennemsigtighed i frempantsætningsaktiviteter. ECB mener, at de nye ensartede regler om indberetning af værdipapirfinansieringstransaktioner og disses gennemsigtighed samt bestemmelserne om frempantsætning kan komme til at spille en vigtig rolle i bestræbelserne på at styrke den finansielle stabilitet i EU. Desuden bør forordningsforslaget tage hensyn til arbejdet som dataekspertgruppen for markederne for værdipapirfinansieringstransaktioner under Rådet for Finansiel Stabilitet har foretaget. Gruppen blev oprettet med henblik på at udarbejde anbefalinger om indsamling og aggregering af data på globalt plan i overensstemmelse med Rådet for Finansiel Stabilitets anbefalinger, og den vil udarbejde forslag til standarder og processer inden udgangen af 2014 ( 3 ). Endvidere fremsætter ECB følgende specifikke bemærkninger. ( 1 ) KOM(2014) 40 endelig. ( 2 ) Jf.»Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking: Policy Framework for Addressing Shadow Banking Risks in Securities Lending and Repos«(herefter»FSB's anbefalinger«), af 29. august 2013, som findes på Rådet for Finansiel Stabilitets websted ( 3 ) Jf. anbefaling 2 og 3 i FSB's anbefalinger.

2 C 336/6 DA Den Europæiske Unions Tidende Specifikke bemærkninger 2.1. Undtagelse af centralbanktransaktioner fra indberetnings- og gennemsigtighedsforpligtelserne Den foreslåede ramme for indberetning og gennemsigtighed omfatter ikke en undtagelse for transaktioner, hvor en centralbank i ESCB er modpart ( 1 ). ECB bemærker i den forbindelse, at indberetning og gennemsigtighed af transaktioner, der udføres af centralbankerne som led i deres respektive lovbestemte mål og opgaver, ikke vil give mere gennemsigtighed på markedet, men at disse operationers effektivitet, navnlig for så vidt angår pengepolitiske operationer eller valutatransaktioner, og følgelig centralbankernes udførelse af disse opgaver, som bygger på rettidighed og fortrolighed, vil kunne blive bragt i alvorlig fare ved indberetning eller gennemsigtighed af oplysninger om sådanne transaktioner. At kræve, at modparterne til transaktioner, som et medlem af ESCB er part i, skal indberette alle oplysninger herom til transaktionsregistrene, kan være i strid med ECB's og de nationale centralbankers fortrolighedsforskrifter og være uforeneligt med formålet med de immuniteter, som ECB er tildelt i henhold til traktaten, navnlig ukrænkeligheden af ECB's arkiver og officielle meddelelser ( 2 ). Af disse grunde bør værdipapirfinansieringstransaktioner, hvor en centralbank i ESCB er modpart, undtages fra indberetnings- og gennemsigtighedsforpligtelserne. ECB henstiller kraftigt, at der indføjes en transaktionsbaseret undtagelse i forordningsforslaget ( 3 ). Indføjes der ikke en sådan undtagelse, vil det svare til, at ESCB selv pålægges sådanne indberetnings- og gennemsigtighedsforpligtelser Præcisering af Kommissionens beføjelser til at ændre listen af undtagelser Endvidere er det nødvendigt at præcisere forordningsforslagets artikel 2, stk. 3, som giver Kommissionen beføjelse til at ændre listen af undtagelser i henhold til artikel 2, stk. 2, ved en delegeret retsakt. ECB mener, at artikel 2, stk. 3, bør indeholde en direkte henvisning til muligheden for at udvide listen af undtagelser til at omfatte centralbanker i tredjelande ( 4 ) Frempantsætning I forordningsforslaget forstås der ved ordet frempantsætning»en modtagende modparts anvendelse af modtagne finansielle instrumenter som sikkerhed i vedkommendes eget navn og for egen regning eller for en anden modparts regning«( 5 ). I henhold til forordningsforslaget har en modpart, der modtager finansielle instrumenter som sikkerhed, kun ret til at frempantsætte disse, såfremt den modpart, der stiller sikkerheden, på forhånd har givet sit udtrykkelige samtykke, og sikkerheden er blevet overført til en konto, der tilhører den modtagende modpart ( 6 ). ECB glæder sig over indberetningsforpligtelsen for værdipapirfinansieringstransaktioner i henhold til artikel 4, herunder forpligtelsen til at indberette oplysninger om den stillede sikkerhed, navnlig hvis den kan frempantsættes, eller hvis den er blevet frempantsat. Endvidere hilser ECB kravene i forordningsforslagets artikel 15 om kontraktmæssig gennemsigtighed velkommen. For at sikre konsekvens foreslår ECB dog at bringe terminologien i forordningsforslaget i overensstemmelse med FSB's anbefalinger ( 7 ), i det omfang det er muligt, og således anvende begrebet»genanvendelse«i stedet for»frempantsætning«, som bedre afspejler den lange række af transaktioner, der er omfattet af forordningsforslaget, og som vil give retssikkerhed for markedsdeltagerne. ECB fremsætter derfor et ændringsforslag til denne ordlyd ( 8 ). ( 1 ) Forordningsforslagets artikel 2, stk. 2, fastsætter kun en subjektiv undtagelse for medlemmerne af ESCB, andre af medlemsstaternes nationale organer med lignende funktioner, andre offentlige organer i EU, der har ansvar for forvaltningen af den offentlige gæld, eller som deltager heri, og Den Internationale Betalingsbank. Modparterne til centralbankerne i ESCB's transaktioner er ikke klart undtaget fra indberetnings- og gennemsigtighedsforpligtelserne i henhold til forordningsforslagets artikel 4, 13, 14 og 15. ( 2 ) Jf. traktatens artikel 343 og artikel 39 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter»escb-statutten«) samt artikel 2, 5 og 22 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter. ( 3 ) Jf. ændringsforslag 7 i bilaget til denne udtalelse. Jf. punkt 7.2 i udtalelse CON/2012/21 og artikel 1, stk. 6-8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af , s. 84). Alle ECB's udtalelser findes på ECB's websted ( 4 ) Jf. ændringsforslag 8 i bilaget til denne udtalelse. Denne præcisering vil være i overensstemmelse med artikel 1, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af , s. 1) og artikel 1, stk. 9, i forordning (EU) nr. 600/2014. ( 5 ) Forordningsforslagets artikel 3, stk. 7. ( 6 ) Forordningsforslagets artikel 15. ( 7 ) Jf. anbefaling 7 i FSB's anbefalinger. ( 8 ) Jf. ændringsforslag 10 i bilaget til denne udtalelse. Jf. også ændringsforslag 2 til 6 samt 11 og 16.

3 DA Den Europæiske Unions Tidende C 336/7 Hvad angår kravene til den kontraktmæssige gennemsigtighed, sondrer forordningsforslaget ikke mellem finansiel sikkerhed, der er overført i henhold til en»aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret«, og finansiel sikkerhed, der er stillet i henhold til en»aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i form af pantsætning«som omhandlet i direktiv 2002/47/EF ( 1 ). Under en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret overdrager en sikkerhedsstiller fuld ejendomsret eller fuld adkomst til den finansielle sikkerhed til en sikkerhedshaver. Under en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i form af pantsætning stiller en sikkerhedsstiller derimod finansiel sikkerhed som pant til eller til fordel for en sikkerhedshaver, hvor sikkerhedsstilleren bevarer den fulde eller kvalificerede ejendomsret eller fulde adkomst til den finansielle sikkerhed, når panteretten er etableret. Set ud fra et ønske om finansiel stabilitet bør forordningsforslagets vidtrækkende anvendelsesområde principielt hilses velkommen. Men under hensyn til bestemmelserne i direktiv 2002/47/EF bør en sikkerhedshaver ikke hindres i at opnå fuld ejendomsret eller fuld adkomst til den finansielle sikkerhed, når der er indgået en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret. Den modtagende modpart bør have pligt til at overholde de øvrige krav i forordningsforslagets artikel 15, men det bør præciseres, at der ved indgåelse af en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret allerede foreligger et samtykke til genanvendelse, og at en tilsidesættelse af kravene i artikel 15 ikke påvirker gyldigheden af eller muligheden for at håndhæve værdipapirfinansieringstransaktionen, og at den modtagende modpart kun kan pålægges administrative sanktioner i henhold til forordningsforslaget. ECB fremsætter derfor et ændringsforslag til denne ordlyd ( 2 ). ECB bemærker, at forordningsforslaget kun fokuserer på at indføre indberetnings- og gennemsigtighedskrav. Den seneste finansielle krise har imidlertid vist, at praksissen med genanvendelse og frempantsætning af kundeaktiver kan medføre betydelige risici for den finansielle stabilitet, idet det kan øge risikoen for afsmitning, hvilket kan føre til opbygning af en uforholdsmæssig stor gearing i det finansielle system og øge risikoen for stormløb på de enkelte institutter. Det bemærkes i den forbindelse, at Rådet for Finansiel Stabilitet har udstedt anbefalinger på internationalt plan for at indføre begrænsninger med hensyn til: 1) frempantsætning af kundeaktiver til finansiering af formidlerens ydelser, der præsteres for egen regning, og 2) de enheder, der har lov til at foretage frempantsætning af kundeaktiver ( 3 ). Derudover kan det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger i EU. ECB mener derfor, at det er vigtigt, at Kommissionen vurderer behovet for yderligere lovgivningsmæssige foranstaltninger, som går ud over de foreslåede indberetnings- og gennemsigtighedskrav, herunder kvantitative begrænsninger for genanvendelse og frempantsætning af kundeaktiver, som kunne gennemføres i en fremtidig retsakt. Der bør foretages en grundig costbenefit-analyse for at sikre, at sådanne kvantitative begrænsninger ikke har en negativ indvirkning på værdipapirfinansieringsmarkederne Reglerne for indberetning af data om værdipapirfinansieringstransaktioner For at kunne udføre ESCB-opgaver og overvåge de finansielle markeder og de finansielle aktiviteter i euroområdet og EU som helhed er det nødvendigt, at ECB, med bistand fra de nationale centralbanker, indsamler statistiske oplysninger af høj kvalitet ( 4 ). De oplysninger om transaktioner, som i henhold til forordningsforslaget indberettes til transaktionsregistrene, og under visse omstændigheder til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), er af afgørende betydning for, at ESCB kan udføre sine opgaver: 1) at bidrage til det finansielle systems stabilitet i overensstemmelse med traktatens artikel 127, stk. 5, ved at overvåge opbygningen af systemiske risici i forbindelse med værdipapirfinansieringstransaktioner, 2) at gennemføre pengepolitikken, 3) at analysere den pengepolitiske transmissionsmekanisme, 4) at føre tilsyn med infrastrukturerne på de finansielle markeder ( 5 ) og 5) at yde analytisk og statistisk støtte til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1096/2010 ( 6 ). Af disse grunde, og for at minimere indberetningsbyrden for de finansielle markedsdeltagere, bør oplysningerne om de specifikke typer af værdipapirfinansieringstransaktioner, der skal indberettes, samt formatet og hyppigheden af disse indberetninger, fremme brugen af sådanne oplysninger til udførelsen af ESCB's opgaver. ECB hilser muligheden for at samarbejde tæt med ESMA om udarbejdelsen af et udkast til tekniske standarder velkommen og er parat til at støtte ESMA i dennes opgaver. Endvidere henstiller ECB, at oplysningerne om værdipapirfinansieringstransaktioner indberettes, bearbejdes og gøres tilgængelige for ESCB i den højest mulige granularitet og i en fuldt standardiseret form. Hvad angår de dataposter, der skal indberettes, henstiller ECB, at der i de tekniske standarder, der vil blive udarbejdet i henhold til forordningsforslagets artikel 4, stk. 7, stilles krav om, at der indberettes oplysninger om de enkelte aktiver, der anvendes som ( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (EFT L 168 af , s. 43). ( 2 ) Jf. ændringsforslag 10 og 19 i bilaget til denne udtalelse. ( 3 ) Jf. anbefaling 7 i FSB's anbefalinger. ( 4 ) Jf. artikel 5 i ESCB-statutten. ( 5 ) Jf. udtalelse CON/2011/1. ( 6 ) Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 17. november 2010 om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis funktionsmåde (EUT L 331 af , s. 162)

4 C 336/8 DA Den Europæiske Unions Tidende sikkerhed samt om sikkerhedsstillelsens nominelle beløb, valuta, type, kvalitet og værdi. Dette vil bidrage til at fastslå, hvilke aktiver der kan frempantsættes eller er blevet frempantsat, og vil fremme automatiske procedurer til opgørelse af sådanne oplysninger. De tekniske standarder bør også tillade indberetning af de enkelte aktiver, som er omfattet af udlån og lån af værdipapirer eller råvarer. De enkelte aktiver bør også indberettes i tilfælde, hvor der stilles sikkerhed for transaktioner ved hjælp af aktivpuljer, f.eks. på porteføljebasis eller gennem tjenester til forvaltning af trepartssikkerhedsstillelse ( 1 ). De tekniske standarder bør tage højde for de særlige tekniske forhold, der gør sig gældende for sådanne aktivpuljer og deres dynamiske karakter, navnlig hvor sammensætningen af puljen ændres hyppigt. Måden, hvorpå de enkelte aktiver skal indberettes, bør ændres tilsvarende. En måde at gøre det lettere at indberette trepartsgenkøbstransaktioner på kunne f.eks. være at tillade indberetning af de enkelte aktiver som aktivpuljen, der er stillet som sikkerhed for transaktionerne, var sammensat af ved forretningsdagens ophør. Indberetning via de relevante finansielle markeders infrastrukturer kan gøre det lettere at foretage den tekniske indberetning (herunder af oplysninger om de enkelte aktiver, der er stillet som sikkerhed) og vil være i overensstemmelse med forordningsforslagets artikel 4, stk. 1, hvorefter en modpart kan overlade det til en anden at indberette oplysningerne om værdipapirfinansieringstransaktioner. Endvidere foreslår ECB, at der i de tekniske standarder stilles krav om, at modparter skal indberette en række tillægsposter for at fremme en mere omfattende overvågning af den finansielle stabilitet og for at fremme udførelsen af ESCB's ovennævnte opgaver, under hensyntagen til bl.a. den internationale udvikling, såsom Rådet for Finansiel Stabilitets igangværende arbejde. I henhold til forordningsforslaget skal oplysningerne om værdipapirfinansieringstransaktioner indberettes senest den første arbejdsdag efter transaktionens indgåelse, ændring eller ophævelse. For at sikre datakvalitet og for at sikre, at alle oplysninger er korrekte og fuldstændige, henstiller ECB, at det undersøges, hvorvidt modparter bør pålægges et krav om at foretage en yderligere, mindre hyppig indberetning af alle transaktioner, som endnu ikke er afviklet. Et sådant yderligere krav om indberetning har til formål at afbøde, at der, over tid, sker en akkumulering af fejl i de indberettede oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner og vil være i overensstemmelse med Rådet for Finansiel Stabilitets anbefaling om at indsamle regelmæssige øjebliksbilleder af udestående saldi ( 2 ). ECB henstiller kraftigt, at der i de tekniske standarder i henhold til forordningsforslaget stilles krav om, at de indberettede data omfatter hensigtsmæssige identifikatorer ved at anvende aktuelle og fremtidige internationalt anerkendte standarder. ESMA bør gøre det obligatorisk for alle modparter, som er omfattet af forordningsforslaget, at anvende sådanne identifikatorer, navnlig det internationale identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN), den globale IDkode til identifikation af juridiske enheder (LEI) og en unik handelsidentifikator ( 3 ). For det første bør der ved indberetning af ikke-kontant sikkerhed henvises til ISIN-nummeret, som alle værdipapirer får, og som er en unik identifikation af den enkelte værdipapiremission. For det andet bør alle parter i en finansiel transaktion identificeres ved en unik kode for at sikre konsekvens og for at tilvejebringe et hensigtsmæssigt værktøj til indsamling af data. Af den grund støtter ECB brugen af det globale LEI-system, som er godkendt af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og ESMA ( 4 ), på en måde, som er kompatibel med Rådet for Finansiel Stabilitets anbefalinger ( 5 ). Selv om det globale LEI-system endnu ikke er fuldt operationelt, bør forordningsforslagets artikel 4, stk. 8, henvise til behovet for at anvende LEI-koderne i de tekniske standarder, navnlig i lyset af brugen af midlertidige LEI-koder under det midlertidige globale LEI-system, som er i drift nu ( 6 ). Brugen af LEI-systemet eller det midlertidige LEI-system vil gøre det lettere at indsamle og aggregere data på globalt plan, navnlig med hensyn til at korrigere for internationale transaktioner, der medregnes dobbelt, fordi de indberettes i forskellige jurisdiktioner. ( 1 ) Jf. ændringsforslag 11 i bilaget til denne udtalelse. ( 2 ) Jf. anbefaling 2 i FSB's anbefalinger. ( 3 ) Jf. ændringsforslag 12 i bilaget til denne udtalelse. ( 4 ) Jf. EBA-henstilling om brugen af Legal Entity Identifier (LEI) (EBA/REC/2014/01) af 29. januar 2014, som findes på EBA's websted og ESMA Questions and Answers, dokumentet»implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR)«(ESMA/2013/1527) af 22. oktober 2013, s. 45, som findes på ESMA's websted ( 5 ) Jf.»A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets«af 8. juni 2012, som findes på Rådet for Finansiel Stabilitets websted ( 6 ) Jf.»LEI Regulatory Oversight Committee (ROC): 1st progress note on the Global LEI Initiative«af 8. marts 2013, som findes på LEI ROC's websted Det midlertidige globale LEI-system blev indført i januar 2013, hvor LEI ROC accepterede enhver midlertidig LEI-kode udstedt af en midlertidig LOU (Local Operating Unit) som globalt kompatibel.

5 DA Den Europæiske Unions Tidende C 336/9 For det tredje henstiller ECB kraftigt, at ESMA, i mangel af en aftalt ramme på internationalt plan, udvikler en unik handelsidentifikator på europæisk plan. Dette er særligt vigtigt for at kunne sammenholde oplysninger om den samme transaktion, som indberettes af to eller flere modparter, samtidig med at det er en nødvendig forudsætning for at kunne sikre integriteten af de oplysninger, der indberettes af en modpart, f.eks. for at undgå huller og dobbelt medregning. Det er også vigtigt at sikre, at ESCB har passende adgang til fuldstændige, fuldt ud standardiserede og granulære oplysninger, som er indsamlet af transaktionsregistre i formater, der fremmer udførelsen af ESCB's opgaver ( 1 ). Hvis ESMA finder det nødvendigt og hensigtsmæssigt, bør den have mulighed for at lade udkastet til tekniske standarder omfatte procedurer for, at transaktionsregistrene kan verificere fuldstændigheden og korrektheden af de data, der indberettes til dem, navnlig hvor transaktionsregistret opdager, at der mangler oplysninger, eller at de er ufuldstændige eller inkonsekvente ( 2 ). Dette berører ikke de kompetente myndigheders beføjelse til at pålægge modparter administrative sanktioner og foranstaltninger i overensstemmelse med forordningsforslagets kapitel VIII. Efter vedtagelsen af de tekniske standarder i overensstemmelse med proceduren i forordning (EU) nr. 1095/2010 ( 3 ) er det vigtigt, at de opdateres regelmæssigt for at sikre, at de i tilstrækkelig grad afspejler markedsudviklingen, at de styrker den lovgivningsmæssige ramme, og at de giver det fælles europæiske regelsæt fuld virkning. Det kan også være nødvendigt at bringe tekniske standarder, som er vedtaget i henhold til anden EU-lovgivning om finansielle tjenester, som f.eks. forordning (EU) nr. 648/2012, i overensstemmelse med de tekniske standarder, som vedtages i henhold til forordningsforslaget. Dette vil bidrage til at mindske indberetningsbyrden for modparter, samtidig med at det sikrer, at indberetningerne effektivt indeholder de oplysninger, der kræves i henhold til forordningsforslagets artikel 4. En sådan tilpasning har til formål at sikre, at der kan foretages en omfattende overvågning af værdipapirfinansieringstransaktioner, navnlig af ensartetheden og formatet af de indberettede oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner i overensstemmelse med forordningsforslagets artikel 4, stk. 6. Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 24. juni Mario DRAGHI Formand for ECB ( 1 ) Jf. ændringsforslag 15 i bilaget til denne udtalelse. ( 2 ) Jf. ændringsforslag 13 i bilaget til denne udtalelse. ( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af , s. 84).

6 C 336/10 DA Den Europæiske Unions Tidende BILAG Ændringsforslag Ændringsforslag 1 Betragtning 9»Oplysninger om de iboende risici på markederne for værdipapirfinansieringstransaktioner vil således blive centralt lagret og være let og direkte tilgængelige for bl.a. Den Europæiske Værdipapirog Markedstilsynsmyndighed (ESMA), Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), de relevante kompetente myndigheder, Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) og de relevante centralbanker i Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), herunder Den Europæiske Centralbank (ECB), med henblik på identificering og overvågning af risici for den finansielle stabilitet som følge af skyggebankaktiviteter foretaget af regulerede og ikke-regulerede enheder. ESMA bør tage hensyn til de gældende standarder, der er fastsat ved artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012, og som vedrører reguleringen af transaktionsregistre i forbindelse med derivataftaler, og videreudviklingen af disse, når ESMA udarbejder eller stiller forslag om at revidere de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i denne forordning, og sigte på at sikre, at de relevante kompetente myndigheder, ESRB og de relevante centralbanker i ESCB, herunder ECB, har direkte og øjeblikkelig adgang til alle de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver.oplysninger om de iboende risici på markederne for værdipapirfinansieringstransaktioner vil således blive centralt lagret og være let og direkte tilgængelige for bl.a. Den Europæiske Værdipapirog Markedstilsynsmyndighed (ESMA), Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), de relevante kompetente myndigheder, Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) og de relevante centralbanker i Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), herunder Den Europæiske Centralbank (ECB), med henblik på identificering og overvågning af risici for den finansielle stabilitet som følge af skyggebankaktiviteter foretaget af regulerede og ikke-regulerede enheder. ESMA bør tage hensyn til de gældende standarder, der er fastsat ved artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012, og som vedrører reguleringen af transaktionsregistre i forbindelse med derivataftaler, og videreudviklingen af disse, når ESMA udarbejder eller stiller forslag om at revidere de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i denne forordning, og sigte på at sikre, at de relevante kompetente myndigheder, ESRB og de relevante centralbanker i ESCB, herunder ECB, har direkte og øjeblikkelig adgang til alle de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver, herunder definere og gennemføre pengepolitikken samt føre tilsyn med infrastrukturerne på de finansielle markeder.«de oplysninger om transaktioner, som indberettes til transaktionsregistrene, og under visse omstændigheder til ESMA, er af afgørende betydning for, at ESCB kan udføre sine opgaver. Brugen af oplysningerne til dette formål bør afspejles i forordningsforslagets ordlyd. Jf. punkt 2.4 i denne udtalelse. Ændringsforslag 2 Betragtning 17»Frempantsætning skaber likviditet og gør det muligt for modparter at begrænse finansieringsomkostningerne. Frempantsætning skaber imidlertid komplekse sikkerhedskæder mellem traditionelle bankaktiviteter og skyggebankaktiviteter, hvilket medfører risici for den finansielle stabilitet. Den manglende gennemsigtighed vedrørende det omfang, i hvilket finansielle instrumenter, der er stillet som sikkerhed, er blevet frempantsat, og de dertil knyttede risici i tilfælde af konkurs kan undergrave tilliden til modparter og forøge risiciene for den finansielle stabilitet.frempantsætninggenanvendelse skaber likviditet og gør det muligt for modparter at begrænse finansieringsomkostningerne. FrempantsætningGenanvendelse skaber imidlertid komplekse sikkerhedskæder mellem traditionelle bankaktiviteter og skyggebankaktiviteter, hvilket medfører risici for den finansielle stabilitet. Den manglende gennemsigtighed vedrørende det omfang, i hvilket finansielle instrumenter, der er stillet som sikkerhed, er blevet frempantsatgenanvendt, og de dertil knyttede risici i tilfælde af konkurs kan undergrave tilliden til modparter og forøge risiciene for den finansielle stabilitet.«dette ændringsforslag har til formål at sikre konsekvens ved at indføre begrebet»genanvendelse«i forordningsforslaget. Jf. ændringsforslag 10 og punkt 2.3 i denne udtalelse.

7 DA Den Europæiske Unions Tidende C 336/11 Ændringsforslag 3 Betragtning 18»I denne forordning fastsættes der bestemmelser om information til modparter om frempantsætning; disse bestemmelser berører ikke anvendelsen af sektorbestemte bestemmelser, der er tilpasset bestemte aktører, strukturer og situationer. Bestemmelserne om frempantsætning i denne forordning bør derfor f.eks. kun anvendes på fonde og depoter, hvis der ikke i de lovgivningsmæssige rammer for investeringsfonde, i det omfang disse udgør en lex specialis og har forrang frem for bestemmelserne i denne forordning, findes strengere bestemmelser om genanvendelse. Denne forordning bør navnlig ikke berøre eventuelle bestemmelser, der begrænser modparters mulighed for at anvende frempantsætning af finansielle instrumenter, der stilles som sikkerhed af modparter eller andre personer end modparter.i denne forordning fastsættes der bestemmelser om information til modparter om frempantsætninggenanvendelse; disse bestemmelser berører ikke anvendelsen af sektorbestemte bestemmelser, der er tilpasset bestemte aktører, strukturer og situationer. Bestemmelserne om frempantsætninggenanvendelse i denne forordning bør derfor f.eks. kun anvendes på fonde og depoter, hvis der ikke i de lovgivningsmæssige rammer for investeringsfonde, i det omfang disse udgør en lex specialis og har forrang frem for bestemmelserne i denne forordning, findes strengere bestemmelser om genanvendelse. Denne forordning bør navnlig ikke berøre eventuelle bestemmelser, der begrænser modparters mulighed for at anvende frempantsætninggenanvendelse af finansielle instrumenter, der stilles som sikkerhed af modparter eller andre personer end modparter. Definitionen af begrebet»genanvendelse«i denne forordning har til formål at skabe konsekvens i forhold til Rådet for Finansiel Stabilitets anbefalinger. Definitionen af genanvendelse omfatter begrebet frempantsætning i henhold til Rådet for Finansiel Stabilitets anbefalinger, uden at det berører behovet for at definere dette begreb i andre fremtidige EU-lovgivningsmæssige initiativer.«dette ændringsforslag har til formål at sikre konsekvens ved at indføre begrebet»genanvendelse«i forordningsforslaget. Jf. ændringsforslag 10 og punkt 2.3 i denne udtalelse. Ændringsforslag 4 Betragtning 24»I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er det nødvendigt og hensigtsmæssigt at sikre gennemsigtigheden af visse markedsaktiviteter som f.eks. værdipapirfinansieringstransaktioner, frempantsætning og i givet fald andre finansieringsstrukturer og at gøre det muligt at overvåge og identificere risiciene i forbindelse hermed for den finansielle stabilitet. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå de tilstræbte mål.i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er det nødvendigt og hensigtsmæssigt at sikre gennemsigtigheden af visse markedsaktiviteter som f.eks. værdipapirfinansieringstransaktioner, frempantsætninggenanvendelse og i givet fald andre finansieringsstrukturer og at gøre det muligt at overvåge og identificere risiciene i forbindelse hermed for den finansielle stabilitet. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå de tilstræbte mål.«dette ændringsforslag har til formål at sikre konsekvens ved at indføre begrebet»genanvendelse«i forordningsforslaget. Jf. ændringsforslag 10 og punkt 2.3 i denne udtalelse.

8 C 336/12 DA Den Europæiske Unions Tidende Ændringsforslag 5 Artikel 1»I denne forordning fastsættes der bestemmelser om gennemsigtigheden af værdipapirfinansieringstransaktioner, andre finansieringsstrukturer og frempantsætning.i denne forordning fastsættes der bestemmelser om gennemsigtigheden af værdipapirfinansieringstransaktioner, andre finansieringsstrukturer og frempantsætninggenanvendelse.«dette ændringsforslag har til formål at sikre konsekvens ved at indføre begrebet»genanvendelse«i forordningsforslaget. Jf. ændringsforslag 10 og punkt 2.3 i denne udtalelse. Ændringsforslag 6 Artikel 2, stk. 1, litra d)»d) en modpart, der anvender frempantsætning, hvis denne modpart er etableret: 1) i EU, herunder alle dens filialer, uanset hvor de er beliggende 2) i et tredjeland i følgende tilfælde: i) frempantsætningen finder sted som led i aktiviteter under en filial i EU ii) frempantsætningen vedrører finansielle instrumenter, der er stillet som sikkerhed af en modpart, der er etableret i EU, eller en filial i EU af en modpart, der er etableret i et tredjeland.d) en modpart, der anvender frempantsætninggenanvendelse, hvis denne modpart er etableret: 1) i EU, herunder alle dens filialer, uanset hvor de er beliggende 2) i et tredjeland i følgende tilfælde: i) frempantsætningengenanvendelsen finder sted som led i aktiviteter under en filial i EU ii) frempantsætningengenanvendelsen vedrører finansielle instrumenter, der er stillet som sikkerhed af en modpart, der er etableret i EU, eller en filial i EU af en modpart, der er etableret i et tredjeland.«dette ændringsforslag har til formål at sikre konsekvens ved at indføre begrebet»genanvendelse«i forordningsforslaget. Jf. ændringsforslag 10 og punkt 2.3 i denne udtalelse. Ændringsforslag 7 Artikel 2, stk. 2a Ingen tekst»denne forordning finder ikke anvendelse på transaktioner, hvor modparten er et af de organer, som fremgår af stk. 2.«Den subjektive undtagelse af medlemmerne af ESCB fra forordningsforslagets anvendelsesområde er ikke tilstrækkelig til at sikre, at transaktioner, hvor ESCB-medlemmer er modpart, også er undtaget fra indberetnings- og gennemsigtighedsforpligtelserne. Dette nye afsnit er derfor nødvendigt. Jf. punkt 2.1 i denne udtalelse.

9 DA Den Europæiske Unions Tidende C 336/13 Ændringsforslag 8 Artikel 2, stk. 3»Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27 for at ændre oversigten i stk. 2.Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27 for at ændre oversigten i stk. 2 og navnlig at udstrække anvendelsesområdet for stk. 2 til at omfatte centralbanker i tredjelande. I dette øjemed forelægger Kommissionen senest [12 måneder efter offentliggørelsen af denne forordning] Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, der vurderer behandlingen af transaktioner fra tredjelandes centralbanker i henhold til denne forordning, og som: a) identificerer de bestemmelser, som gælder i de relevante tredjelande, vedrørende administrativt fastlagte krav om offentliggørelse af centralbanktransaktioner, herunder transaktioner, der foretages af medlemmer af ESCB i disse tredjelande, og b) vurderer de potentielle virkninger, som administrativt fastlagte krav om offentliggørelse i Unionen kan have for tredjelandes centralbanktransaktioner. Hvis rapporten konkluderer, at undtagelsen i stk. 2 er nødvendig i forbindelse med transaktioner, hvor modparten er et tredjelands centralbank, der gennemfører aktiviteter som led i pengepolitikken eller aktiviteter vedrørende valuta og finansiel stabilitet, fastsætter Kommissionen, at denne undtagelse skal finde anvendelse på det pågældende tredjelands centralbank.«dette ændringsforslag har til formål at sikre konsekvens i forhold til artikel 1, stk. 9, i forordning (EU) nr. 600/2014. Jf. punkt 2.2 i denne udtalelse. Ændringsforslag 9 Artikel 3, stk. 6, tredje led»»værdipapirfinansieringstransaktion«: ( ) enhver transaktion, der har en tilsvarende økonomisk virkning, og som indebærer lignende risici, navnlig en buy/sellback-forretning eller en sell-back-forretning»værdipapirfinansieringstransaktion«: ( ) enhver transaktion, der har en tilsvarende økonomisk virkning, og som indebærer lignende risici, navnlig en buy/sellback-forretning eller en sell-buy back-forretning eller en transaktion med en sikkerhedsswap«definitionen af værdipapirfinansieringstransaktioner bør udstrækkes til at omfatte andre overførsler af sikkerhed mellem modparter. Dette vil lette indberetningen og overvågningen af disse transaktioner i overensstemmelse med forordningsforslagets artikel 4, hvilket er vigtigt set ud fra et makroprudentielt synspunkt, da sådanne transaktioner kan bidrage til opbygningen af systemiske risici.

10 C 336/14 DA Den Europæiske Unions Tidende Ændringsforslag 10 Artikel 3, stk. 7»»frempantsætning«: en modtagende modparts anvendelse af modtagne finansielle instrumenter som sikkerhed i vedkommendes eget navn og for egen regning eller for en anden modparts regning»frempantsætninggenanvendelse«: en modtagende modparts anvendelse af modtagne finansielle instrumenter som sikkerhed i vedkommendes eget navn og for egen regning eller for en anden modparts regning«dette ændringsforslag har til formål at afspejle, at denne brede definition er i overensstemmelse med begrebet»genanvendelse«i Rådet for Finansiel Stabilitets anbefalinger. Jf. punkt 2.3 i denne udtalelse. Ændringsforslag 11 Artikel 4, stk. 7»For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA i snævert samarbejde med Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og under hensyn til dettes behov udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med specifikationer af oplysningerne om de forskellige typer værdipapirfinansieringstransaktioner og som minimum specifikationer om: a) værdipapirfinansieringstransaktionens parter og, såfremt der ikke er sammenfald, den berettigede modtager af rettigheder og forpligtelser i henhold til transaktionen b) sikkerhedsstillelsens nominelle beløb, valuta, type, kvalitet og værdi, den metode, der er anvendt til at stille sikkerheden, om sikkerhedsstillelsen kan frempantsættes, om den er blevet frempantsat, eventuel substituering af sikkerhedstillelsen, reporenten eller vederlaget, modpart, haircut, valørdato, løbetid og første mulige opsigelsesfrist. ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel i forordning (EU) nr. 1095/2010.For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA i snævert samarbejde med Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og under hensyn til dettes behov udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med specifikationer af oplysningerne om de forskellige typer værdipapirfinansieringstransaktioner og som minimum specifikationer om: a) værdipapirfinansieringstransaktionens parter og, såfremt der ikke er sammenfald, den berettigede modtager af rettigheder og forpligtelser i henhold til transaktionen b) de enkelte aktiver, der anvendes som sikkerhed, eller som er omfattet af udlån og lån af værdipapirer eller råvarer, herunder, alt efter omstændighederne, de enkelte aktiver i tilfælde hvor der er stillet sikkerhed for transaktioner ved hjælp af aktivpuljer. De tekniske standarder bør tage højde for de særlige tekniske forhold, der gør sig gældende for sådanne aktivpuljer for at lette indberetningen. b)c) sikkerhedsstillelsens nominellet beløb, valuta, type, kvalitet og værdi af de enkelte aktiver, der anvendes som sikkerhed, den metode, der er anvendt til at stille sikkerheden, om sikkerhedsstillelsen kan frempantsættesgenanvendes, om den er blevet frempantsatgenanvendt, eventuel substituering af sikkerhedstillelsen, reporenten eller vederlaget, modpart, haircut, valørdato, løbetid og første mulige opsigelsesfrist og markedssegment. De tekniske standarder bør tage højde for de særlige tekniske forhold, der gør sig gældende for sådanne aktivpuljer for at lette indberetningen. Under udarbejdelsen af disse tekniske standarder tager ESMA hensyn til internationalt aftalte udviklinger og standarder. ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

11 DA Den Europæiske Unions Tidende C 336/15 For at sikre et tilstrækkeligt højt standardiseringsniveau og fremme brugen af sådanne oplysninger i forbindelse med udførelsen af ESCB's opgaver er det nødvendigt at præcisere en række forhold med hensyn til indhold og format af de oplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistrene for de forskellige typer af værdipapirfinansieringstransaktioner under hensyn til internationalt aftalte udviklinger og standarder. De tekniske standarder bør sikre, at der sker en omfattende indberetning af sikkerhed, herunder oplysninger om de enkelte aktiver, hvor der stilles sikkerhed for transaktioner ved hjælp af aktivpuljer, f.eks. på porteføljebasis eller gennem tjenester til forvaltning af trepartssikkerhedsstillelse. De tekniske standarder bør tage højde for de særlige tekniske forhold, der gør sig gældende for sådanne aktivpuljer og deres dynamiske karakter og tilpasse indberetningskravene dertil. Jf. punkt 2.4 i denne udtalelse. Ændringsforslag 12 Artikel 4, stk. 8»For at sikre ensartet anvendelse af stk. 1 udarbejder ESMA i snævert samarbejde med ESCB og under hensyn til dettes behov udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med specifikationer af formatet og hyppigheden af den indberetning, der er omhandlet i stk. 1 og 3, for de forskellige typer værdipapirfinansieringstransaktioner. ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.For at sikre ensartet anvendelse af stk. 1 udarbejder ESMA i snævert samarbejde med ESCB og under hensyn til dettes behov udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med specifikationer af formatet og hyppigheden af den indberetning, der er omhandlet i stk. 1 og 3, for de forskellige typer værdipapirfinansieringstransaktioner. Under udarbejdelsen af disse tekniske standarder tager ESMA hensyn til internationalt aftalte udviklinger og standarder. Navnlig bør formatet af rapporterne bl.a. omfatte følgende internationale standarder eller andre tilsvarende standarder, som måtte blive udviklet gennem tiden: a) en global ID-kode til identifikation af juridiske enheder (LEI-kode), eller på midlertidig basis midlertidige LEI-koder, b) et internationalt identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN), c) en unik handelsidentifikator for hver enkelt transaktion. ESMA fastsætter i tæt samarbejde med ESCB og i samråd med markedsdeltagerne betingelserne for udarbejdelse, tildeling og vedligeholdelse af unikke handelsidentifikatorer, om nødvendigt under hensyn til udviklingen på internationalt plan. ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«For at sikre et tilstrækkeligt højt standardiseringsniveau og fremme brugen af sådanne oplysninger i forbindelse med udførelsen af ESCB's opgaver er det nødvendigt at præcisere, hvilke oplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistrene, og formatet for disse, under hensyn til internationale identifikatorer som f.eks. LEI-koder og ISIN-numre for at sikre, at de kompetente myndigheder modtager oplysninger om transaktionerne med de nødvendige dataattributter og i passende indberetningsformater. Endvidere bør ESMA i mangel af en aftalt ramme på internationalt plan anmodes om at udvikle en unik handelsidentifikator på europæisk plan. Jf. punkt 2.4 i denne udtalelse.

12 C 336/16 DA Den Europæiske Unions Tidende Ændringsforslag 13 Artikel 5, stk. 6»ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer indholdet af den ansøgning om registrering, der er omhandlet i stk. 4. ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel i forordning (EU) nr. 1095/2010.ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer indholdet af den ansøgning om registrering, der er omhandlet i stk. 4. De tekniske standarder kan angive de procedurer, som transaktionsregistrene skal anvende for at verificere fuldstændigheden og korrektheden af de oplysninger, som indberettes til dem i henhold til artikel 4, stk. 1, hvis ESMA vurderer, at sådanne procedurer er nødvendige for at sikre overholdelse af denne forordning. ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel i forordning (EU) nr. 1095/2010.«ESMA bør have mulighed for at definere procedurer, som transaktionsregistrene kan anvende til verificering af fuldstændigheden og korrektheden af de oplysninger, som indberettes til dem i henhold til forordningsforslagets artikel 4, stk. 1, hvis ESMA vurderer, at dette er nødvendigt og hensigtsmæssigt. Jf. punkt 2.4 i denne udtalelse. Ændringsforslag 14 Artikel 12, stk. 2»Transaktionsregistre indsamler oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner og holder dem ajourført og sikrer, at de i artikel 81, stk. 3. i forordning (EU) nr. 648/2012 omhandlede enheder, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) har direkte og øjeblikkelig adgang til disse oplysninger, således at de kan opfylde deres respektive forpligtelser og mandater.transaktionsregistre indsamler oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner og holder dem ajourført og sikrer, at de i artikel 81, stk. 3. i forordning (EU) nr. 648/2012 omhandlede enheder, herunder ECB i forbindelse med dens udførelse af sine opgaver inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) har direkte og øjeblikkelig adgang til disse oplysninger, således at de kan opfylde deres respektive forpligtelser og mandater.«artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 omfatter»relevante medlemmer af ESCB«. ECB er omfattet af denne term, men af hensyn til retssikkerheden bør der henvises specifikt til ECB's rolle i Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM).

13 DA Den Europæiske Unions Tidende C 336/17 Ændringsforslag 15 Artikel 12, stk. 3»For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA i snævert samarbejde med ESCB og under hensyn til de i stk. 2 omhandlede enheders behov udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer:»for at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA i snævert samarbejde med ESCB og under hensyn til de i stk. 2 omhandlede enheders behov udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer: a) hyppigheden og indholdet af de aggregerede positioner, der er omhandlet i stk. 1, og de nærmere oplysninger om de værdipapirfinansieringstransaktioner, der er omhandlet i stk. 2 a) hyppigheden og indholdet af de aggregerede positioner, der er omhandlet i stk. 1, og de nærmere oplysninger om de værdipapirfinansieringstransaktioner, der er omhandlet i stk. 2 b) de operationelle standarder, der er nødvendige for at aggregere og sammenligne data transaktionsregistre imellem b) de operationelle standarder, der er nødvendige for at indsamle, aggregere og sammenligne data transaktionsregistre imellem på en fuldautomatisk måde c) indholdet af de oplysninger, som de i stk. 2 omhandlede enheder har adgang til. c) indholdet af de oplysninger, som de i stk. 2 omhandlede enheder har adgang til under hensyn til behovet for at have adgang til fuldstændige, granulære data i et standardiseret format. Udkastene til reguleringsmæssige tekniske standarder skal sikre, at de oplysninger, som offentliggøres i henhold til stk. 1, ikke gør det muligt at identificere nogen part i en værdipapirfinansieringstransaktion. Udkastene til reguleringsmæssige tekniske standarder skal sikre, at de oplysninger, som offentliggøres i henhold til stk. 1, ikke gør det muligt at identificere nogen part i en værdipapirfinansieringstransaktion. ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel i forordning (EU) nr. 1095/2010.«omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel i forordning (EU) nr. 1095/2010.«For at kunne udføre sine opgaver og overvåge de finansielle markeder og finansielle aktiviteter er det nødvendigt, at ESCB indsamler statistiske oplysninger af høj kvalitet. Derfor skal udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder sikre, at de oplysninger, som transaktionsregistrene overfører til ESCB's medlemmer, er fuldstændige, granulære og tilgængelige i et standardiseret format fra alle transaktionsregistre. Jf. punkt 2.4 i denne udtalelse.

14 C 336/18 DA Den Europæiske Unions Tidende Ændringsforslag 16 Artikel 15»Kapitel V Gennemsigtighed vedrørende frempantsætning Artikel 15 Frempantsætning af finansielle instrumenter, der er modtaget som sikkerhed 1. Modparter har ret til frempantsætning, hvis som minimum følgende betingelser er opfyldt: a) den modpart, der stiller sikkerheden, er af den modtagende modpart skriftligt blevet behørigt underrettet om de risici, som et samtykke, jf. litra b), kan indebære, navnlig de potentielle risici, i tilfælde af at den modtagende modpart bliver nødlidende b) den modpart, der stiller sikkerheden, har på forhånd udtrykkeligt givet sit samtykke i form af sin underskrift på en skriftlig aftale eller på anden måde. 2. Modparter kan gøre brug af deres ret til frempantsætning, hvis som minimum følgende betingelser er opfyldt: a) frempantsætningen finder sted i overensstemmelse med betingelserne i den skriftlige aftale, jf. stk. 1, litra b) b) de finansielle instrumenter, der modtages som sikkerhedsstillelse, overføres til en konto, der åbnes i den modtagende modparts navn. 3. Denne artikel berører ikke strengere sektorspecifik lovgivning, navnlig direktiv 2011/61/EU og 2009/65/EF. Kapitel V Gennemsigtighed vedrørende frempantsætning genanvendelse Artikel 15 FrempantsætningGenanvendelse af finansielle instrumenter, der er modtaget som sikkerhed 1. Modparter har ret til frempantsætninggenanvendelse, hvis som minimum følgende betingelser er opfyldt: a) den modpart, der stiller sikkerheden, er af den modtagende modpart skriftligt blevet behørigt underrettet om de risici, som et samtykke, jf. litra b), kan indebære, navnlig de potentielle risici, i tilfælde af at den modtagende modpart bliver nødlidende b) den modpart, der stiller sikkerheden, har på forhånd udtrykkeligt givet sit samtykke i form af sin underskrift på en skriftlig aftale eller, på anden måde eller i en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2002/47/EF. 2. Modparter kan gøre brug af deres ret til frempantsætninggenanvendelse, hvis som minimum følgende betingelser er opfyldt: a) frempantsætningengenanvendelsen finder sted i overensstemmelse med betingelserne i den skriftlige aftale, jf. stk. 1, litra b) b) de finansielle instrumenter, der modtages som sikkerhedsstillelse, overføres til en konto, der åbnes i den modtagende modparts navn. 3. Denne artikel berører ikke strengere sektorspecifik lovgivning, navnlig direktiv 2011/61/EU og 2009/65/EF.«Dette ændringsforslag har til formål at sikre konsekvens ved at indføre begrebet»genanvendelse«i forordningsforslaget. Jf. ændringsforslag 10 og punkt 2.3 i denne udtalelse. Ændringsforslag 17 Artikel 17, stk. 2»De i artikel 16 omhandlede kompetente myndigheder og ESMA samarbejder snævert med de pågældende medlemmer af ESCB, hvis det er relevant for udførelsen af deres opgaver, navnlig hvad angår artikel 4.De i artikel 16 omhandlede kompetente myndigheder og ESMA samarbejder snævert med de pågældende medlemmer af ESCB, herunder ECB i forbindelse med dens udførelse af sine opgaver inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013, hvis det er relevant for udførelsen af deres opgaver, navnlig hvad angår artikel 4.«

15 DA Den Europæiske Unions Tidende C 336/19 Artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 omfatter»relevante medlemmer af ESCB«. ECB er omfattet af denne term, men af hensyn til retssikkerheden bør der henvises specifikt til ECB's rolle i Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM). Ændringsforslag 18 Artikel 20, stk. 4, litra d)»medlemsstaterne skal i overensstemmelse med national lovgivning give de kompetente myndigheder beføjelse til at anvende som minimum følgende administrative sanktioner og andre foranstaltninger i tilfælde af overtrædelser som omhandlet i stk. 1:»Medlemsstaterne skal i overensstemmelse med national lovgivning give de kompetente myndigheder beføjelse til at anvende som minimum følgende administrative sanktioner og andre foranstaltninger i tilfælde af overtrædelser som omhandlet i stk. 1: ( ) d) inddragelse eller suspendering af godkendelsen«( ) d) inddragelse eller suspendering af godkendelsen af modparter, bortset fra kreditinstitutter, som er godkendt i overensstemmelse med direktiv 2013/36/EU da) inddragelse af godkendelsen. Denne beføjelse er under forbehold af ECB's enekompetence til at inddrage kreditinstitutters tilladelse i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013«ECB har enekompetence til at inddrage kreditinstitutters tilladelse i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), og artikel 14, stk. 5, i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013. Det skal derfor fremgå klart af forordningsforslaget, at inddragelse af godkendelser af kreditinstitutter, som er etableret i deltagende medlemsstater, er under forbehold af ECB's enekompetence. For at sikre SSM's passende funktion og integritet bør de kompetente myndigheder ikke gives beføjelse til at suspendere godkendelsen af kreditinstitutter i henhold til forordningsforslaget. Ændringsforslag 19 Artikel 20, stk. 5»En overtrædelse af bestemmelserne i artikel 4 berører ikke gyldigheden af vilkårene i en værdipapirfinansieringstransaktion eller parternes mulighed for at håndhæve betingelserne i en værdipapirfinansieringstransaktion. En overtrædelse af bestemmelserne i artikel 4 danner ikke grundlag for et erstatningskrav mod en part i en værdipapirfinansieringstransaktion.en overtrædelse af bestemmelserne i artikel 4 eller artikel 15 berører ikke gyldigheden af vilkårene i en værdipapirfinansieringstransaktion eller parternes mulighed for at håndhæve betingelserne i en værdipapirfinansieringstransaktion. En overtrædelse af bestemmelserne i artikel 4 danner ikke grundlag for et erstatningskrav mod en part i en værdipapirfinansieringstransaktion.«for at sikre at de kontraktmæssige gennemsigtighedskrav i henhold til forordningsforslaget ikke utilsigtet skaber risici for den finansielle stabilitet henset til sikkerhedskæder bør det præciseres, at en overtrædelse af gennemsigtighedskravene i henhold til artikel 15 ikke vil påvirke gyldigheden af eller muligheden for at håndhæve værdipapirfinansieringstransaktionen. Jf. punkt 2.3 i denne udtalelse. ( 1 ) Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår, at en ny ordlyd indsættes. Gennemstreget skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår, at teksten udgår.

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 91/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 3. marts 2011

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104)

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) Indledning og retsgrundlag Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 5. november

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 14.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 337/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 52/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 148/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 21.1.2016 L 14/25 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/64 af 18. november 2015 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske

Læs mere

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Februar 2015 1 Overordnede instruktioner, som gælder begge

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 179/9 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 28. maj 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 17.3.2016 L 72/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/378 af 11. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 30/6 Den Europæiske Unions Tidende 1.2.2013 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 27. november 2012 om et forslag til Rådets forordning om overdragelse

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, L 14/30 21.1.2016 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/65 af 18. november 2015 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2015/35)

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 9.9.2015 L 235/37 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1506 af 8. september 2015 om fastlæggelse af specifikationer vedrørende formater for avancerede elektroniske signaturer og avancerede segl,

Læs mere

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer 19. juni 2014 EBA/GL/2014/04 Retningslinjer vedrørende harmoniserede definitioner og indberetningsskemaer for kreditinstitutters finansieringsplaner i medfør af henstilling A4 i ESRB/2012/2 1 EBA's retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger om CRA-forordningens anvendelsesområde 17. juni 2013 ESMA/2013/720. Dato: 17. juni 2013 ESMA/2013/720 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk.

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 5.6.2014 L 166/33 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2014/10)

Læs mere

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR")

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE (EMIR) FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR") 1 Formål Den 16. august 2012 trådte forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ("EMIR")

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Retningslinjer for minimumslisten over de tjenesteydelser eller faciliteter, som er nødvendige for at muliggøre en modtagers drift af en virksomhed, som overføres til den i medfør

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Betingelser for i ndberetning af derivathandler

Betingelser for i ndberetning af derivathandler Betingelser for i ndberetning af derivathandler Gældende fra november 2013 Disse betingelser for indberetning af derivathandler ( Betingelserne ) er gældende mellem dig ( Kunden ) og Danske Bank A/S (

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 11.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 270/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 26. oktober

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2014 COM(2014) 293 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "EUROPÆISK BANKTILSYN TAGER

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 18.03.2004 L 080/33 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2) (2004/257/EF) STYRELSESRÅDET

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 9.9.2015 L 235/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1501 af 8. september 2015 om interoperabilitetsrammen i henhold til artikel 12, stk.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 20.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 115/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. april 2009

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE 1 Skyggebanksystemet Skyggebanksystemet er det kreditformidlingssystem, der omfatter enheder og aktiviteter, som falder uden for

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer EBA/GL/2015/20 03/06/ 2016 Retningslinjer Begrænsninger for eksponeringer med enheder i den grå banksektor, som udfører bankvirksomhed uden for de regulerede rammer, i overensstemmelse med artikel 395,

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 17.12.2016 L 344/117 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/2299 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA-BoS-14/259 DA Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46.

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46. L 104/72 DA 8.4.2014 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 24. februar 2014 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere