DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK"

Transkript

1 DA Den Europæiske Unions Tidende C 336/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. juni 2014 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af værdipapirfinansieringstransaktioner og om disses gennemsigtighed (CON/2014/49) (2014/C 336/04) Indledning og retsgrundlag Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 18. marts 2014 og 27. marts 2014 en anmodning fra henholdsvis Europa-Parlamentet og Rådet om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af værdipapirfinansieringstransaktioner og om disses gennemsigtighed ( 1 ) (herefter»forordningsforslaget«). ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, da forordningsforslaget indeholder bestemmelser, som vedrører Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB's) bidrag til en smidig gennemførelse af politikkerne vedrørende det finansielle systems stabilitet, som omhandlet i traktatens artikel 127, stk. 5. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd. 1. Generelle bemærkninger ECB glæder sig som helhed over forordningsforslaget, som har til formål at øge sikkerheden og gennemsigtigheden på de finansielle markeder i overensstemmelse med de anbefalinger, som Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB) har udstedt, og som blev godkendt af G-20 lederne i september 2013 ( 2 ). Med forordningsforslaget indføres der foranstaltninger på tre områder: 1) oplysninger om transaktioner skal indberettes til transaktionsregistre, og de kompetente myndigheder og relevante organer i EU skal have direkte og øjeblikkelig adgang til disse oplysninger for at gøre det lettere at overvåge opbygningen af systemiske risici i tilknytning til brugen af værdipapirfinansieringstransaktioner, som henset til forordningsforslaget omfatter genkøbstransaktioner, udlån og lån af værdipapirer eller råvarer og andre transaktioner, der har en tilsvarende økonomisk virkning, og som indebærer lignende risici, navnlig buy/sell-back-forretninger og sell/buy-backforretninger, 2) oplysningerne om værdipapirfinansieringstransaktionerne skal videregives til de investorer, hvis aktiver indgår i disse transaktioner eller andre finansieringsstrukturer, der har tilsvarende økonomiske virkninger som værdipapirfinansieringstransaktioner, og 3) der skal være kontraktmæssig gennemsigtighed i frempantsætningsaktiviteter. ECB mener, at de nye ensartede regler om indberetning af værdipapirfinansieringstransaktioner og disses gennemsigtighed samt bestemmelserne om frempantsætning kan komme til at spille en vigtig rolle i bestræbelserne på at styrke den finansielle stabilitet i EU. Desuden bør forordningsforslaget tage hensyn til arbejdet som dataekspertgruppen for markederne for værdipapirfinansieringstransaktioner under Rådet for Finansiel Stabilitet har foretaget. Gruppen blev oprettet med henblik på at udarbejde anbefalinger om indsamling og aggregering af data på globalt plan i overensstemmelse med Rådet for Finansiel Stabilitets anbefalinger, og den vil udarbejde forslag til standarder og processer inden udgangen af 2014 ( 3 ). Endvidere fremsætter ECB følgende specifikke bemærkninger. ( 1 ) KOM(2014) 40 endelig. ( 2 ) Jf.»Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking: Policy Framework for Addressing Shadow Banking Risks in Securities Lending and Repos«(herefter»FSB's anbefalinger«), af 29. august 2013, som findes på Rådet for Finansiel Stabilitets websted ( 3 ) Jf. anbefaling 2 og 3 i FSB's anbefalinger.

2 C 336/6 DA Den Europæiske Unions Tidende Specifikke bemærkninger 2.1. Undtagelse af centralbanktransaktioner fra indberetnings- og gennemsigtighedsforpligtelserne Den foreslåede ramme for indberetning og gennemsigtighed omfatter ikke en undtagelse for transaktioner, hvor en centralbank i ESCB er modpart ( 1 ). ECB bemærker i den forbindelse, at indberetning og gennemsigtighed af transaktioner, der udføres af centralbankerne som led i deres respektive lovbestemte mål og opgaver, ikke vil give mere gennemsigtighed på markedet, men at disse operationers effektivitet, navnlig for så vidt angår pengepolitiske operationer eller valutatransaktioner, og følgelig centralbankernes udførelse af disse opgaver, som bygger på rettidighed og fortrolighed, vil kunne blive bragt i alvorlig fare ved indberetning eller gennemsigtighed af oplysninger om sådanne transaktioner. At kræve, at modparterne til transaktioner, som et medlem af ESCB er part i, skal indberette alle oplysninger herom til transaktionsregistrene, kan være i strid med ECB's og de nationale centralbankers fortrolighedsforskrifter og være uforeneligt med formålet med de immuniteter, som ECB er tildelt i henhold til traktaten, navnlig ukrænkeligheden af ECB's arkiver og officielle meddelelser ( 2 ). Af disse grunde bør værdipapirfinansieringstransaktioner, hvor en centralbank i ESCB er modpart, undtages fra indberetnings- og gennemsigtighedsforpligtelserne. ECB henstiller kraftigt, at der indføjes en transaktionsbaseret undtagelse i forordningsforslaget ( 3 ). Indføjes der ikke en sådan undtagelse, vil det svare til, at ESCB selv pålægges sådanne indberetnings- og gennemsigtighedsforpligtelser Præcisering af Kommissionens beføjelser til at ændre listen af undtagelser Endvidere er det nødvendigt at præcisere forordningsforslagets artikel 2, stk. 3, som giver Kommissionen beføjelse til at ændre listen af undtagelser i henhold til artikel 2, stk. 2, ved en delegeret retsakt. ECB mener, at artikel 2, stk. 3, bør indeholde en direkte henvisning til muligheden for at udvide listen af undtagelser til at omfatte centralbanker i tredjelande ( 4 ) Frempantsætning I forordningsforslaget forstås der ved ordet frempantsætning»en modtagende modparts anvendelse af modtagne finansielle instrumenter som sikkerhed i vedkommendes eget navn og for egen regning eller for en anden modparts regning«( 5 ). I henhold til forordningsforslaget har en modpart, der modtager finansielle instrumenter som sikkerhed, kun ret til at frempantsætte disse, såfremt den modpart, der stiller sikkerheden, på forhånd har givet sit udtrykkelige samtykke, og sikkerheden er blevet overført til en konto, der tilhører den modtagende modpart ( 6 ). ECB glæder sig over indberetningsforpligtelsen for værdipapirfinansieringstransaktioner i henhold til artikel 4, herunder forpligtelsen til at indberette oplysninger om den stillede sikkerhed, navnlig hvis den kan frempantsættes, eller hvis den er blevet frempantsat. Endvidere hilser ECB kravene i forordningsforslagets artikel 15 om kontraktmæssig gennemsigtighed velkommen. For at sikre konsekvens foreslår ECB dog at bringe terminologien i forordningsforslaget i overensstemmelse med FSB's anbefalinger ( 7 ), i det omfang det er muligt, og således anvende begrebet»genanvendelse«i stedet for»frempantsætning«, som bedre afspejler den lange række af transaktioner, der er omfattet af forordningsforslaget, og som vil give retssikkerhed for markedsdeltagerne. ECB fremsætter derfor et ændringsforslag til denne ordlyd ( 8 ). ( 1 ) Forordningsforslagets artikel 2, stk. 2, fastsætter kun en subjektiv undtagelse for medlemmerne af ESCB, andre af medlemsstaternes nationale organer med lignende funktioner, andre offentlige organer i EU, der har ansvar for forvaltningen af den offentlige gæld, eller som deltager heri, og Den Internationale Betalingsbank. Modparterne til centralbankerne i ESCB's transaktioner er ikke klart undtaget fra indberetnings- og gennemsigtighedsforpligtelserne i henhold til forordningsforslagets artikel 4, 13, 14 og 15. ( 2 ) Jf. traktatens artikel 343 og artikel 39 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter»escb-statutten«) samt artikel 2, 5 og 22 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter. ( 3 ) Jf. ændringsforslag 7 i bilaget til denne udtalelse. Jf. punkt 7.2 i udtalelse CON/2012/21 og artikel 1, stk. 6-8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af , s. 84). Alle ECB's udtalelser findes på ECB's websted ( 4 ) Jf. ændringsforslag 8 i bilaget til denne udtalelse. Denne præcisering vil være i overensstemmelse med artikel 1, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af , s. 1) og artikel 1, stk. 9, i forordning (EU) nr. 600/2014. ( 5 ) Forordningsforslagets artikel 3, stk. 7. ( 6 ) Forordningsforslagets artikel 15. ( 7 ) Jf. anbefaling 7 i FSB's anbefalinger. ( 8 ) Jf. ændringsforslag 10 i bilaget til denne udtalelse. Jf. også ændringsforslag 2 til 6 samt 11 og 16.

3 DA Den Europæiske Unions Tidende C 336/7 Hvad angår kravene til den kontraktmæssige gennemsigtighed, sondrer forordningsforslaget ikke mellem finansiel sikkerhed, der er overført i henhold til en»aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret«, og finansiel sikkerhed, der er stillet i henhold til en»aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i form af pantsætning«som omhandlet i direktiv 2002/47/EF ( 1 ). Under en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret overdrager en sikkerhedsstiller fuld ejendomsret eller fuld adkomst til den finansielle sikkerhed til en sikkerhedshaver. Under en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i form af pantsætning stiller en sikkerhedsstiller derimod finansiel sikkerhed som pant til eller til fordel for en sikkerhedshaver, hvor sikkerhedsstilleren bevarer den fulde eller kvalificerede ejendomsret eller fulde adkomst til den finansielle sikkerhed, når panteretten er etableret. Set ud fra et ønske om finansiel stabilitet bør forordningsforslagets vidtrækkende anvendelsesområde principielt hilses velkommen. Men under hensyn til bestemmelserne i direktiv 2002/47/EF bør en sikkerhedshaver ikke hindres i at opnå fuld ejendomsret eller fuld adkomst til den finansielle sikkerhed, når der er indgået en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret. Den modtagende modpart bør have pligt til at overholde de øvrige krav i forordningsforslagets artikel 15, men det bør præciseres, at der ved indgåelse af en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret allerede foreligger et samtykke til genanvendelse, og at en tilsidesættelse af kravene i artikel 15 ikke påvirker gyldigheden af eller muligheden for at håndhæve værdipapirfinansieringstransaktionen, og at den modtagende modpart kun kan pålægges administrative sanktioner i henhold til forordningsforslaget. ECB fremsætter derfor et ændringsforslag til denne ordlyd ( 2 ). ECB bemærker, at forordningsforslaget kun fokuserer på at indføre indberetnings- og gennemsigtighedskrav. Den seneste finansielle krise har imidlertid vist, at praksissen med genanvendelse og frempantsætning af kundeaktiver kan medføre betydelige risici for den finansielle stabilitet, idet det kan øge risikoen for afsmitning, hvilket kan føre til opbygning af en uforholdsmæssig stor gearing i det finansielle system og øge risikoen for stormløb på de enkelte institutter. Det bemærkes i den forbindelse, at Rådet for Finansiel Stabilitet har udstedt anbefalinger på internationalt plan for at indføre begrænsninger med hensyn til: 1) frempantsætning af kundeaktiver til finansiering af formidlerens ydelser, der præsteres for egen regning, og 2) de enheder, der har lov til at foretage frempantsætning af kundeaktiver ( 3 ). Derudover kan det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger i EU. ECB mener derfor, at det er vigtigt, at Kommissionen vurderer behovet for yderligere lovgivningsmæssige foranstaltninger, som går ud over de foreslåede indberetnings- og gennemsigtighedskrav, herunder kvantitative begrænsninger for genanvendelse og frempantsætning af kundeaktiver, som kunne gennemføres i en fremtidig retsakt. Der bør foretages en grundig costbenefit-analyse for at sikre, at sådanne kvantitative begrænsninger ikke har en negativ indvirkning på værdipapirfinansieringsmarkederne Reglerne for indberetning af data om værdipapirfinansieringstransaktioner For at kunne udføre ESCB-opgaver og overvåge de finansielle markeder og de finansielle aktiviteter i euroområdet og EU som helhed er det nødvendigt, at ECB, med bistand fra de nationale centralbanker, indsamler statistiske oplysninger af høj kvalitet ( 4 ). De oplysninger om transaktioner, som i henhold til forordningsforslaget indberettes til transaktionsregistrene, og under visse omstændigheder til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), er af afgørende betydning for, at ESCB kan udføre sine opgaver: 1) at bidrage til det finansielle systems stabilitet i overensstemmelse med traktatens artikel 127, stk. 5, ved at overvåge opbygningen af systemiske risici i forbindelse med værdipapirfinansieringstransaktioner, 2) at gennemføre pengepolitikken, 3) at analysere den pengepolitiske transmissionsmekanisme, 4) at føre tilsyn med infrastrukturerne på de finansielle markeder ( 5 ) og 5) at yde analytisk og statistisk støtte til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1096/2010 ( 6 ). Af disse grunde, og for at minimere indberetningsbyrden for de finansielle markedsdeltagere, bør oplysningerne om de specifikke typer af værdipapirfinansieringstransaktioner, der skal indberettes, samt formatet og hyppigheden af disse indberetninger, fremme brugen af sådanne oplysninger til udførelsen af ESCB's opgaver. ECB hilser muligheden for at samarbejde tæt med ESMA om udarbejdelsen af et udkast til tekniske standarder velkommen og er parat til at støtte ESMA i dennes opgaver. Endvidere henstiller ECB, at oplysningerne om værdipapirfinansieringstransaktioner indberettes, bearbejdes og gøres tilgængelige for ESCB i den højest mulige granularitet og i en fuldt standardiseret form. Hvad angår de dataposter, der skal indberettes, henstiller ECB, at der i de tekniske standarder, der vil blive udarbejdet i henhold til forordningsforslagets artikel 4, stk. 7, stilles krav om, at der indberettes oplysninger om de enkelte aktiver, der anvendes som ( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (EFT L 168 af , s. 43). ( 2 ) Jf. ændringsforslag 10 og 19 i bilaget til denne udtalelse. ( 3 ) Jf. anbefaling 7 i FSB's anbefalinger. ( 4 ) Jf. artikel 5 i ESCB-statutten. ( 5 ) Jf. udtalelse CON/2011/1. ( 6 ) Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 17. november 2010 om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis funktionsmåde (EUT L 331 af , s. 162)

4 C 336/8 DA Den Europæiske Unions Tidende sikkerhed samt om sikkerhedsstillelsens nominelle beløb, valuta, type, kvalitet og værdi. Dette vil bidrage til at fastslå, hvilke aktiver der kan frempantsættes eller er blevet frempantsat, og vil fremme automatiske procedurer til opgørelse af sådanne oplysninger. De tekniske standarder bør også tillade indberetning af de enkelte aktiver, som er omfattet af udlån og lån af værdipapirer eller råvarer. De enkelte aktiver bør også indberettes i tilfælde, hvor der stilles sikkerhed for transaktioner ved hjælp af aktivpuljer, f.eks. på porteføljebasis eller gennem tjenester til forvaltning af trepartssikkerhedsstillelse ( 1 ). De tekniske standarder bør tage højde for de særlige tekniske forhold, der gør sig gældende for sådanne aktivpuljer og deres dynamiske karakter, navnlig hvor sammensætningen af puljen ændres hyppigt. Måden, hvorpå de enkelte aktiver skal indberettes, bør ændres tilsvarende. En måde at gøre det lettere at indberette trepartsgenkøbstransaktioner på kunne f.eks. være at tillade indberetning af de enkelte aktiver som aktivpuljen, der er stillet som sikkerhed for transaktionerne, var sammensat af ved forretningsdagens ophør. Indberetning via de relevante finansielle markeders infrastrukturer kan gøre det lettere at foretage den tekniske indberetning (herunder af oplysninger om de enkelte aktiver, der er stillet som sikkerhed) og vil være i overensstemmelse med forordningsforslagets artikel 4, stk. 1, hvorefter en modpart kan overlade det til en anden at indberette oplysningerne om værdipapirfinansieringstransaktioner. Endvidere foreslår ECB, at der i de tekniske standarder stilles krav om, at modparter skal indberette en række tillægsposter for at fremme en mere omfattende overvågning af den finansielle stabilitet og for at fremme udførelsen af ESCB's ovennævnte opgaver, under hensyntagen til bl.a. den internationale udvikling, såsom Rådet for Finansiel Stabilitets igangværende arbejde. I henhold til forordningsforslaget skal oplysningerne om værdipapirfinansieringstransaktioner indberettes senest den første arbejdsdag efter transaktionens indgåelse, ændring eller ophævelse. For at sikre datakvalitet og for at sikre, at alle oplysninger er korrekte og fuldstændige, henstiller ECB, at det undersøges, hvorvidt modparter bør pålægges et krav om at foretage en yderligere, mindre hyppig indberetning af alle transaktioner, som endnu ikke er afviklet. Et sådant yderligere krav om indberetning har til formål at afbøde, at der, over tid, sker en akkumulering af fejl i de indberettede oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner og vil være i overensstemmelse med Rådet for Finansiel Stabilitets anbefaling om at indsamle regelmæssige øjebliksbilleder af udestående saldi ( 2 ). ECB henstiller kraftigt, at der i de tekniske standarder i henhold til forordningsforslaget stilles krav om, at de indberettede data omfatter hensigtsmæssige identifikatorer ved at anvende aktuelle og fremtidige internationalt anerkendte standarder. ESMA bør gøre det obligatorisk for alle modparter, som er omfattet af forordningsforslaget, at anvende sådanne identifikatorer, navnlig det internationale identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN), den globale IDkode til identifikation af juridiske enheder (LEI) og en unik handelsidentifikator ( 3 ). For det første bør der ved indberetning af ikke-kontant sikkerhed henvises til ISIN-nummeret, som alle værdipapirer får, og som er en unik identifikation af den enkelte værdipapiremission. For det andet bør alle parter i en finansiel transaktion identificeres ved en unik kode for at sikre konsekvens og for at tilvejebringe et hensigtsmæssigt værktøj til indsamling af data. Af den grund støtter ECB brugen af det globale LEI-system, som er godkendt af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og ESMA ( 4 ), på en måde, som er kompatibel med Rådet for Finansiel Stabilitets anbefalinger ( 5 ). Selv om det globale LEI-system endnu ikke er fuldt operationelt, bør forordningsforslagets artikel 4, stk. 8, henvise til behovet for at anvende LEI-koderne i de tekniske standarder, navnlig i lyset af brugen af midlertidige LEI-koder under det midlertidige globale LEI-system, som er i drift nu ( 6 ). Brugen af LEI-systemet eller det midlertidige LEI-system vil gøre det lettere at indsamle og aggregere data på globalt plan, navnlig med hensyn til at korrigere for internationale transaktioner, der medregnes dobbelt, fordi de indberettes i forskellige jurisdiktioner. ( 1 ) Jf. ændringsforslag 11 i bilaget til denne udtalelse. ( 2 ) Jf. anbefaling 2 i FSB's anbefalinger. ( 3 ) Jf. ændringsforslag 12 i bilaget til denne udtalelse. ( 4 ) Jf. EBA-henstilling om brugen af Legal Entity Identifier (LEI) (EBA/REC/2014/01) af 29. januar 2014, som findes på EBA's websted og ESMA Questions and Answers, dokumentet»implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR)«(ESMA/2013/1527) af 22. oktober 2013, s. 45, som findes på ESMA's websted ( 5 ) Jf.»A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets«af 8. juni 2012, som findes på Rådet for Finansiel Stabilitets websted ( 6 ) Jf.»LEI Regulatory Oversight Committee (ROC): 1st progress note on the Global LEI Initiative«af 8. marts 2013, som findes på LEI ROC's websted Det midlertidige globale LEI-system blev indført i januar 2013, hvor LEI ROC accepterede enhver midlertidig LEI-kode udstedt af en midlertidig LOU (Local Operating Unit) som globalt kompatibel.

5 DA Den Europæiske Unions Tidende C 336/9 For det tredje henstiller ECB kraftigt, at ESMA, i mangel af en aftalt ramme på internationalt plan, udvikler en unik handelsidentifikator på europæisk plan. Dette er særligt vigtigt for at kunne sammenholde oplysninger om den samme transaktion, som indberettes af to eller flere modparter, samtidig med at det er en nødvendig forudsætning for at kunne sikre integriteten af de oplysninger, der indberettes af en modpart, f.eks. for at undgå huller og dobbelt medregning. Det er også vigtigt at sikre, at ESCB har passende adgang til fuldstændige, fuldt ud standardiserede og granulære oplysninger, som er indsamlet af transaktionsregistre i formater, der fremmer udførelsen af ESCB's opgaver ( 1 ). Hvis ESMA finder det nødvendigt og hensigtsmæssigt, bør den have mulighed for at lade udkastet til tekniske standarder omfatte procedurer for, at transaktionsregistrene kan verificere fuldstændigheden og korrektheden af de data, der indberettes til dem, navnlig hvor transaktionsregistret opdager, at der mangler oplysninger, eller at de er ufuldstændige eller inkonsekvente ( 2 ). Dette berører ikke de kompetente myndigheders beføjelse til at pålægge modparter administrative sanktioner og foranstaltninger i overensstemmelse med forordningsforslagets kapitel VIII. Efter vedtagelsen af de tekniske standarder i overensstemmelse med proceduren i forordning (EU) nr. 1095/2010 ( 3 ) er det vigtigt, at de opdateres regelmæssigt for at sikre, at de i tilstrækkelig grad afspejler markedsudviklingen, at de styrker den lovgivningsmæssige ramme, og at de giver det fælles europæiske regelsæt fuld virkning. Det kan også være nødvendigt at bringe tekniske standarder, som er vedtaget i henhold til anden EU-lovgivning om finansielle tjenester, som f.eks. forordning (EU) nr. 648/2012, i overensstemmelse med de tekniske standarder, som vedtages i henhold til forordningsforslaget. Dette vil bidrage til at mindske indberetningsbyrden for modparter, samtidig med at det sikrer, at indberetningerne effektivt indeholder de oplysninger, der kræves i henhold til forordningsforslagets artikel 4. En sådan tilpasning har til formål at sikre, at der kan foretages en omfattende overvågning af værdipapirfinansieringstransaktioner, navnlig af ensartetheden og formatet af de indberettede oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner i overensstemmelse med forordningsforslagets artikel 4, stk. 6. Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 24. juni Mario DRAGHI Formand for ECB ( 1 ) Jf. ændringsforslag 15 i bilaget til denne udtalelse. ( 2 ) Jf. ændringsforslag 13 i bilaget til denne udtalelse. ( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af , s. 84).

6 C 336/10 DA Den Europæiske Unions Tidende BILAG Ændringsforslag Ændringsforslag 1 Betragtning 9»Oplysninger om de iboende risici på markederne for værdipapirfinansieringstransaktioner vil således blive centralt lagret og være let og direkte tilgængelige for bl.a. Den Europæiske Værdipapirog Markedstilsynsmyndighed (ESMA), Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), de relevante kompetente myndigheder, Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) og de relevante centralbanker i Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), herunder Den Europæiske Centralbank (ECB), med henblik på identificering og overvågning af risici for den finansielle stabilitet som følge af skyggebankaktiviteter foretaget af regulerede og ikke-regulerede enheder. ESMA bør tage hensyn til de gældende standarder, der er fastsat ved artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012, og som vedrører reguleringen af transaktionsregistre i forbindelse med derivataftaler, og videreudviklingen af disse, når ESMA udarbejder eller stiller forslag om at revidere de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i denne forordning, og sigte på at sikre, at de relevante kompetente myndigheder, ESRB og de relevante centralbanker i ESCB, herunder ECB, har direkte og øjeblikkelig adgang til alle de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver.oplysninger om de iboende risici på markederne for værdipapirfinansieringstransaktioner vil således blive centralt lagret og være let og direkte tilgængelige for bl.a. Den Europæiske Værdipapirog Markedstilsynsmyndighed (ESMA), Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), de relevante kompetente myndigheder, Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) og de relevante centralbanker i Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), herunder Den Europæiske Centralbank (ECB), med henblik på identificering og overvågning af risici for den finansielle stabilitet som følge af skyggebankaktiviteter foretaget af regulerede og ikke-regulerede enheder. ESMA bør tage hensyn til de gældende standarder, der er fastsat ved artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012, og som vedrører reguleringen af transaktionsregistre i forbindelse med derivataftaler, og videreudviklingen af disse, når ESMA udarbejder eller stiller forslag om at revidere de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i denne forordning, og sigte på at sikre, at de relevante kompetente myndigheder, ESRB og de relevante centralbanker i ESCB, herunder ECB, har direkte og øjeblikkelig adgang til alle de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver, herunder definere og gennemføre pengepolitikken samt føre tilsyn med infrastrukturerne på de finansielle markeder.«de oplysninger om transaktioner, som indberettes til transaktionsregistrene, og under visse omstændigheder til ESMA, er af afgørende betydning for, at ESCB kan udføre sine opgaver. Brugen af oplysningerne til dette formål bør afspejles i forordningsforslagets ordlyd. Jf. punkt 2.4 i denne udtalelse. Ændringsforslag 2 Betragtning 17»Frempantsætning skaber likviditet og gør det muligt for modparter at begrænse finansieringsomkostningerne. Frempantsætning skaber imidlertid komplekse sikkerhedskæder mellem traditionelle bankaktiviteter og skyggebankaktiviteter, hvilket medfører risici for den finansielle stabilitet. Den manglende gennemsigtighed vedrørende det omfang, i hvilket finansielle instrumenter, der er stillet som sikkerhed, er blevet frempantsat, og de dertil knyttede risici i tilfælde af konkurs kan undergrave tilliden til modparter og forøge risiciene for den finansielle stabilitet.frempantsætninggenanvendelse skaber likviditet og gør det muligt for modparter at begrænse finansieringsomkostningerne. FrempantsætningGenanvendelse skaber imidlertid komplekse sikkerhedskæder mellem traditionelle bankaktiviteter og skyggebankaktiviteter, hvilket medfører risici for den finansielle stabilitet. Den manglende gennemsigtighed vedrørende det omfang, i hvilket finansielle instrumenter, der er stillet som sikkerhed, er blevet frempantsatgenanvendt, og de dertil knyttede risici i tilfælde af konkurs kan undergrave tilliden til modparter og forøge risiciene for den finansielle stabilitet.«dette ændringsforslag har til formål at sikre konsekvens ved at indføre begrebet»genanvendelse«i forordningsforslaget. Jf. ændringsforslag 10 og punkt 2.3 i denne udtalelse.

7 DA Den Europæiske Unions Tidende C 336/11 Ændringsforslag 3 Betragtning 18»I denne forordning fastsættes der bestemmelser om information til modparter om frempantsætning; disse bestemmelser berører ikke anvendelsen af sektorbestemte bestemmelser, der er tilpasset bestemte aktører, strukturer og situationer. Bestemmelserne om frempantsætning i denne forordning bør derfor f.eks. kun anvendes på fonde og depoter, hvis der ikke i de lovgivningsmæssige rammer for investeringsfonde, i det omfang disse udgør en lex specialis og har forrang frem for bestemmelserne i denne forordning, findes strengere bestemmelser om genanvendelse. Denne forordning bør navnlig ikke berøre eventuelle bestemmelser, der begrænser modparters mulighed for at anvende frempantsætning af finansielle instrumenter, der stilles som sikkerhed af modparter eller andre personer end modparter.i denne forordning fastsættes der bestemmelser om information til modparter om frempantsætninggenanvendelse; disse bestemmelser berører ikke anvendelsen af sektorbestemte bestemmelser, der er tilpasset bestemte aktører, strukturer og situationer. Bestemmelserne om frempantsætninggenanvendelse i denne forordning bør derfor f.eks. kun anvendes på fonde og depoter, hvis der ikke i de lovgivningsmæssige rammer for investeringsfonde, i det omfang disse udgør en lex specialis og har forrang frem for bestemmelserne i denne forordning, findes strengere bestemmelser om genanvendelse. Denne forordning bør navnlig ikke berøre eventuelle bestemmelser, der begrænser modparters mulighed for at anvende frempantsætninggenanvendelse af finansielle instrumenter, der stilles som sikkerhed af modparter eller andre personer end modparter. Definitionen af begrebet»genanvendelse«i denne forordning har til formål at skabe konsekvens i forhold til Rådet for Finansiel Stabilitets anbefalinger. Definitionen af genanvendelse omfatter begrebet frempantsætning i henhold til Rådet for Finansiel Stabilitets anbefalinger, uden at det berører behovet for at definere dette begreb i andre fremtidige EU-lovgivningsmæssige initiativer.«dette ændringsforslag har til formål at sikre konsekvens ved at indføre begrebet»genanvendelse«i forordningsforslaget. Jf. ændringsforslag 10 og punkt 2.3 i denne udtalelse. Ændringsforslag 4 Betragtning 24»I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er det nødvendigt og hensigtsmæssigt at sikre gennemsigtigheden af visse markedsaktiviteter som f.eks. værdipapirfinansieringstransaktioner, frempantsætning og i givet fald andre finansieringsstrukturer og at gøre det muligt at overvåge og identificere risiciene i forbindelse hermed for den finansielle stabilitet. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå de tilstræbte mål.i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er det nødvendigt og hensigtsmæssigt at sikre gennemsigtigheden af visse markedsaktiviteter som f.eks. værdipapirfinansieringstransaktioner, frempantsætninggenanvendelse og i givet fald andre finansieringsstrukturer og at gøre det muligt at overvåge og identificere risiciene i forbindelse hermed for den finansielle stabilitet. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå de tilstræbte mål.«dette ændringsforslag har til formål at sikre konsekvens ved at indføre begrebet»genanvendelse«i forordningsforslaget. Jf. ændringsforslag 10 og punkt 2.3 i denne udtalelse.

8 C 336/12 DA Den Europæiske Unions Tidende Ændringsforslag 5 Artikel 1»I denne forordning fastsættes der bestemmelser om gennemsigtigheden af værdipapirfinansieringstransaktioner, andre finansieringsstrukturer og frempantsætning.i denne forordning fastsættes der bestemmelser om gennemsigtigheden af værdipapirfinansieringstransaktioner, andre finansieringsstrukturer og frempantsætninggenanvendelse.«dette ændringsforslag har til formål at sikre konsekvens ved at indføre begrebet»genanvendelse«i forordningsforslaget. Jf. ændringsforslag 10 og punkt 2.3 i denne udtalelse. Ændringsforslag 6 Artikel 2, stk. 1, litra d)»d) en modpart, der anvender frempantsætning, hvis denne modpart er etableret: 1) i EU, herunder alle dens filialer, uanset hvor de er beliggende 2) i et tredjeland i følgende tilfælde: i) frempantsætningen finder sted som led i aktiviteter under en filial i EU ii) frempantsætningen vedrører finansielle instrumenter, der er stillet som sikkerhed af en modpart, der er etableret i EU, eller en filial i EU af en modpart, der er etableret i et tredjeland.d) en modpart, der anvender frempantsætninggenanvendelse, hvis denne modpart er etableret: 1) i EU, herunder alle dens filialer, uanset hvor de er beliggende 2) i et tredjeland i følgende tilfælde: i) frempantsætningengenanvendelsen finder sted som led i aktiviteter under en filial i EU ii) frempantsætningengenanvendelsen vedrører finansielle instrumenter, der er stillet som sikkerhed af en modpart, der er etableret i EU, eller en filial i EU af en modpart, der er etableret i et tredjeland.«dette ændringsforslag har til formål at sikre konsekvens ved at indføre begrebet»genanvendelse«i forordningsforslaget. Jf. ændringsforslag 10 og punkt 2.3 i denne udtalelse. Ændringsforslag 7 Artikel 2, stk. 2a Ingen tekst»denne forordning finder ikke anvendelse på transaktioner, hvor modparten er et af de organer, som fremgår af stk. 2.«Den subjektive undtagelse af medlemmerne af ESCB fra forordningsforslagets anvendelsesområde er ikke tilstrækkelig til at sikre, at transaktioner, hvor ESCB-medlemmer er modpart, også er undtaget fra indberetnings- og gennemsigtighedsforpligtelserne. Dette nye afsnit er derfor nødvendigt. Jf. punkt 2.1 i denne udtalelse.

9 DA Den Europæiske Unions Tidende C 336/13 Ændringsforslag 8 Artikel 2, stk. 3»Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27 for at ændre oversigten i stk. 2.Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27 for at ændre oversigten i stk. 2 og navnlig at udstrække anvendelsesområdet for stk. 2 til at omfatte centralbanker i tredjelande. I dette øjemed forelægger Kommissionen senest [12 måneder efter offentliggørelsen af denne forordning] Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, der vurderer behandlingen af transaktioner fra tredjelandes centralbanker i henhold til denne forordning, og som: a) identificerer de bestemmelser, som gælder i de relevante tredjelande, vedrørende administrativt fastlagte krav om offentliggørelse af centralbanktransaktioner, herunder transaktioner, der foretages af medlemmer af ESCB i disse tredjelande, og b) vurderer de potentielle virkninger, som administrativt fastlagte krav om offentliggørelse i Unionen kan have for tredjelandes centralbanktransaktioner. Hvis rapporten konkluderer, at undtagelsen i stk. 2 er nødvendig i forbindelse med transaktioner, hvor modparten er et tredjelands centralbank, der gennemfører aktiviteter som led i pengepolitikken eller aktiviteter vedrørende valuta og finansiel stabilitet, fastsætter Kommissionen, at denne undtagelse skal finde anvendelse på det pågældende tredjelands centralbank.«dette ændringsforslag har til formål at sikre konsekvens i forhold til artikel 1, stk. 9, i forordning (EU) nr. 600/2014. Jf. punkt 2.2 i denne udtalelse. Ændringsforslag 9 Artikel 3, stk. 6, tredje led»»værdipapirfinansieringstransaktion«: ( ) enhver transaktion, der har en tilsvarende økonomisk virkning, og som indebærer lignende risici, navnlig en buy/sellback-forretning eller en sell-back-forretning»værdipapirfinansieringstransaktion«: ( ) enhver transaktion, der har en tilsvarende økonomisk virkning, og som indebærer lignende risici, navnlig en buy/sellback-forretning eller en sell-buy back-forretning eller en transaktion med en sikkerhedsswap«definitionen af værdipapirfinansieringstransaktioner bør udstrækkes til at omfatte andre overførsler af sikkerhed mellem modparter. Dette vil lette indberetningen og overvågningen af disse transaktioner i overensstemmelse med forordningsforslagets artikel 4, hvilket er vigtigt set ud fra et makroprudentielt synspunkt, da sådanne transaktioner kan bidrage til opbygningen af systemiske risici.

10 C 336/14 DA Den Europæiske Unions Tidende Ændringsforslag 10 Artikel 3, stk. 7»»frempantsætning«: en modtagende modparts anvendelse af modtagne finansielle instrumenter som sikkerhed i vedkommendes eget navn og for egen regning eller for en anden modparts regning»frempantsætninggenanvendelse«: en modtagende modparts anvendelse af modtagne finansielle instrumenter som sikkerhed i vedkommendes eget navn og for egen regning eller for en anden modparts regning«dette ændringsforslag har til formål at afspejle, at denne brede definition er i overensstemmelse med begrebet»genanvendelse«i Rådet for Finansiel Stabilitets anbefalinger. Jf. punkt 2.3 i denne udtalelse. Ændringsforslag 11 Artikel 4, stk. 7»For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA i snævert samarbejde med Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og under hensyn til dettes behov udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med specifikationer af oplysningerne om de forskellige typer værdipapirfinansieringstransaktioner og som minimum specifikationer om: a) værdipapirfinansieringstransaktionens parter og, såfremt der ikke er sammenfald, den berettigede modtager af rettigheder og forpligtelser i henhold til transaktionen b) sikkerhedsstillelsens nominelle beløb, valuta, type, kvalitet og værdi, den metode, der er anvendt til at stille sikkerheden, om sikkerhedsstillelsen kan frempantsættes, om den er blevet frempantsat, eventuel substituering af sikkerhedstillelsen, reporenten eller vederlaget, modpart, haircut, valørdato, løbetid og første mulige opsigelsesfrist. ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel i forordning (EU) nr. 1095/2010.For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA i snævert samarbejde med Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og under hensyn til dettes behov udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med specifikationer af oplysningerne om de forskellige typer værdipapirfinansieringstransaktioner og som minimum specifikationer om: a) værdipapirfinansieringstransaktionens parter og, såfremt der ikke er sammenfald, den berettigede modtager af rettigheder og forpligtelser i henhold til transaktionen b) de enkelte aktiver, der anvendes som sikkerhed, eller som er omfattet af udlån og lån af værdipapirer eller råvarer, herunder, alt efter omstændighederne, de enkelte aktiver i tilfælde hvor der er stillet sikkerhed for transaktioner ved hjælp af aktivpuljer. De tekniske standarder bør tage højde for de særlige tekniske forhold, der gør sig gældende for sådanne aktivpuljer for at lette indberetningen. b)c) sikkerhedsstillelsens nominellet beløb, valuta, type, kvalitet og værdi af de enkelte aktiver, der anvendes som sikkerhed, den metode, der er anvendt til at stille sikkerheden, om sikkerhedsstillelsen kan frempantsættesgenanvendes, om den er blevet frempantsatgenanvendt, eventuel substituering af sikkerhedstillelsen, reporenten eller vederlaget, modpart, haircut, valørdato, løbetid og første mulige opsigelsesfrist og markedssegment. De tekniske standarder bør tage højde for de særlige tekniske forhold, der gør sig gældende for sådanne aktivpuljer for at lette indberetningen. Under udarbejdelsen af disse tekniske standarder tager ESMA hensyn til internationalt aftalte udviklinger og standarder. ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

11 DA Den Europæiske Unions Tidende C 336/15 For at sikre et tilstrækkeligt højt standardiseringsniveau og fremme brugen af sådanne oplysninger i forbindelse med udførelsen af ESCB's opgaver er det nødvendigt at præcisere en række forhold med hensyn til indhold og format af de oplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistrene for de forskellige typer af værdipapirfinansieringstransaktioner under hensyn til internationalt aftalte udviklinger og standarder. De tekniske standarder bør sikre, at der sker en omfattende indberetning af sikkerhed, herunder oplysninger om de enkelte aktiver, hvor der stilles sikkerhed for transaktioner ved hjælp af aktivpuljer, f.eks. på porteføljebasis eller gennem tjenester til forvaltning af trepartssikkerhedsstillelse. De tekniske standarder bør tage højde for de særlige tekniske forhold, der gør sig gældende for sådanne aktivpuljer og deres dynamiske karakter og tilpasse indberetningskravene dertil. Jf. punkt 2.4 i denne udtalelse. Ændringsforslag 12 Artikel 4, stk. 8»For at sikre ensartet anvendelse af stk. 1 udarbejder ESMA i snævert samarbejde med ESCB og under hensyn til dettes behov udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med specifikationer af formatet og hyppigheden af den indberetning, der er omhandlet i stk. 1 og 3, for de forskellige typer værdipapirfinansieringstransaktioner. ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.For at sikre ensartet anvendelse af stk. 1 udarbejder ESMA i snævert samarbejde med ESCB og under hensyn til dettes behov udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med specifikationer af formatet og hyppigheden af den indberetning, der er omhandlet i stk. 1 og 3, for de forskellige typer værdipapirfinansieringstransaktioner. Under udarbejdelsen af disse tekniske standarder tager ESMA hensyn til internationalt aftalte udviklinger og standarder. Navnlig bør formatet af rapporterne bl.a. omfatte følgende internationale standarder eller andre tilsvarende standarder, som måtte blive udviklet gennem tiden: a) en global ID-kode til identifikation af juridiske enheder (LEI-kode), eller på midlertidig basis midlertidige LEI-koder, b) et internationalt identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN), c) en unik handelsidentifikator for hver enkelt transaktion. ESMA fastsætter i tæt samarbejde med ESCB og i samråd med markedsdeltagerne betingelserne for udarbejdelse, tildeling og vedligeholdelse af unikke handelsidentifikatorer, om nødvendigt under hensyn til udviklingen på internationalt plan. ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«For at sikre et tilstrækkeligt højt standardiseringsniveau og fremme brugen af sådanne oplysninger i forbindelse med udførelsen af ESCB's opgaver er det nødvendigt at præcisere, hvilke oplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistrene, og formatet for disse, under hensyn til internationale identifikatorer som f.eks. LEI-koder og ISIN-numre for at sikre, at de kompetente myndigheder modtager oplysninger om transaktionerne med de nødvendige dataattributter og i passende indberetningsformater. Endvidere bør ESMA i mangel af en aftalt ramme på internationalt plan anmodes om at udvikle en unik handelsidentifikator på europæisk plan. Jf. punkt 2.4 i denne udtalelse.

12 C 336/16 DA Den Europæiske Unions Tidende Ændringsforslag 13 Artikel 5, stk. 6»ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer indholdet af den ansøgning om registrering, der er omhandlet i stk. 4. ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel i forordning (EU) nr. 1095/2010.ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer indholdet af den ansøgning om registrering, der er omhandlet i stk. 4. De tekniske standarder kan angive de procedurer, som transaktionsregistrene skal anvende for at verificere fuldstændigheden og korrektheden af de oplysninger, som indberettes til dem i henhold til artikel 4, stk. 1, hvis ESMA vurderer, at sådanne procedurer er nødvendige for at sikre overholdelse af denne forordning. ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel i forordning (EU) nr. 1095/2010.«ESMA bør have mulighed for at definere procedurer, som transaktionsregistrene kan anvende til verificering af fuldstændigheden og korrektheden af de oplysninger, som indberettes til dem i henhold til forordningsforslagets artikel 4, stk. 1, hvis ESMA vurderer, at dette er nødvendigt og hensigtsmæssigt. Jf. punkt 2.4 i denne udtalelse. Ændringsforslag 14 Artikel 12, stk. 2»Transaktionsregistre indsamler oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner og holder dem ajourført og sikrer, at de i artikel 81, stk. 3. i forordning (EU) nr. 648/2012 omhandlede enheder, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) har direkte og øjeblikkelig adgang til disse oplysninger, således at de kan opfylde deres respektive forpligtelser og mandater.transaktionsregistre indsamler oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner og holder dem ajourført og sikrer, at de i artikel 81, stk. 3. i forordning (EU) nr. 648/2012 omhandlede enheder, herunder ECB i forbindelse med dens udførelse af sine opgaver inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) har direkte og øjeblikkelig adgang til disse oplysninger, således at de kan opfylde deres respektive forpligtelser og mandater.«artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 omfatter»relevante medlemmer af ESCB«. ECB er omfattet af denne term, men af hensyn til retssikkerheden bør der henvises specifikt til ECB's rolle i Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM).

13 DA Den Europæiske Unions Tidende C 336/17 Ændringsforslag 15 Artikel 12, stk. 3»For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA i snævert samarbejde med ESCB og under hensyn til de i stk. 2 omhandlede enheders behov udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer:»for at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA i snævert samarbejde med ESCB og under hensyn til de i stk. 2 omhandlede enheders behov udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer: a) hyppigheden og indholdet af de aggregerede positioner, der er omhandlet i stk. 1, og de nærmere oplysninger om de værdipapirfinansieringstransaktioner, der er omhandlet i stk. 2 a) hyppigheden og indholdet af de aggregerede positioner, der er omhandlet i stk. 1, og de nærmere oplysninger om de værdipapirfinansieringstransaktioner, der er omhandlet i stk. 2 b) de operationelle standarder, der er nødvendige for at aggregere og sammenligne data transaktionsregistre imellem b) de operationelle standarder, der er nødvendige for at indsamle, aggregere og sammenligne data transaktionsregistre imellem på en fuldautomatisk måde c) indholdet af de oplysninger, som de i stk. 2 omhandlede enheder har adgang til. c) indholdet af de oplysninger, som de i stk. 2 omhandlede enheder har adgang til under hensyn til behovet for at have adgang til fuldstændige, granulære data i et standardiseret format. Udkastene til reguleringsmæssige tekniske standarder skal sikre, at de oplysninger, som offentliggøres i henhold til stk. 1, ikke gør det muligt at identificere nogen part i en værdipapirfinansieringstransaktion. Udkastene til reguleringsmæssige tekniske standarder skal sikre, at de oplysninger, som offentliggøres i henhold til stk. 1, ikke gør det muligt at identificere nogen part i en værdipapirfinansieringstransaktion. ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel i forordning (EU) nr. 1095/2010.«omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel i forordning (EU) nr. 1095/2010.«For at kunne udføre sine opgaver og overvåge de finansielle markeder og finansielle aktiviteter er det nødvendigt, at ESCB indsamler statistiske oplysninger af høj kvalitet. Derfor skal udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder sikre, at de oplysninger, som transaktionsregistrene overfører til ESCB's medlemmer, er fuldstændige, granulære og tilgængelige i et standardiseret format fra alle transaktionsregistre. Jf. punkt 2.4 i denne udtalelse.

14 C 336/18 DA Den Europæiske Unions Tidende Ændringsforslag 16 Artikel 15»Kapitel V Gennemsigtighed vedrørende frempantsætning Artikel 15 Frempantsætning af finansielle instrumenter, der er modtaget som sikkerhed 1. Modparter har ret til frempantsætning, hvis som minimum følgende betingelser er opfyldt: a) den modpart, der stiller sikkerheden, er af den modtagende modpart skriftligt blevet behørigt underrettet om de risici, som et samtykke, jf. litra b), kan indebære, navnlig de potentielle risici, i tilfælde af at den modtagende modpart bliver nødlidende b) den modpart, der stiller sikkerheden, har på forhånd udtrykkeligt givet sit samtykke i form af sin underskrift på en skriftlig aftale eller på anden måde. 2. Modparter kan gøre brug af deres ret til frempantsætning, hvis som minimum følgende betingelser er opfyldt: a) frempantsætningen finder sted i overensstemmelse med betingelserne i den skriftlige aftale, jf. stk. 1, litra b) b) de finansielle instrumenter, der modtages som sikkerhedsstillelse, overføres til en konto, der åbnes i den modtagende modparts navn. 3. Denne artikel berører ikke strengere sektorspecifik lovgivning, navnlig direktiv 2011/61/EU og 2009/65/EF. Kapitel V Gennemsigtighed vedrørende frempantsætning genanvendelse Artikel 15 FrempantsætningGenanvendelse af finansielle instrumenter, der er modtaget som sikkerhed 1. Modparter har ret til frempantsætninggenanvendelse, hvis som minimum følgende betingelser er opfyldt: a) den modpart, der stiller sikkerheden, er af den modtagende modpart skriftligt blevet behørigt underrettet om de risici, som et samtykke, jf. litra b), kan indebære, navnlig de potentielle risici, i tilfælde af at den modtagende modpart bliver nødlidende b) den modpart, der stiller sikkerheden, har på forhånd udtrykkeligt givet sit samtykke i form af sin underskrift på en skriftlig aftale eller, på anden måde eller i en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2002/47/EF. 2. Modparter kan gøre brug af deres ret til frempantsætninggenanvendelse, hvis som minimum følgende betingelser er opfyldt: a) frempantsætningengenanvendelsen finder sted i overensstemmelse med betingelserne i den skriftlige aftale, jf. stk. 1, litra b) b) de finansielle instrumenter, der modtages som sikkerhedsstillelse, overføres til en konto, der åbnes i den modtagende modparts navn. 3. Denne artikel berører ikke strengere sektorspecifik lovgivning, navnlig direktiv 2011/61/EU og 2009/65/EF.«Dette ændringsforslag har til formål at sikre konsekvens ved at indføre begrebet»genanvendelse«i forordningsforslaget. Jf. ændringsforslag 10 og punkt 2.3 i denne udtalelse. Ændringsforslag 17 Artikel 17, stk. 2»De i artikel 16 omhandlede kompetente myndigheder og ESMA samarbejder snævert med de pågældende medlemmer af ESCB, hvis det er relevant for udførelsen af deres opgaver, navnlig hvad angår artikel 4.De i artikel 16 omhandlede kompetente myndigheder og ESMA samarbejder snævert med de pågældende medlemmer af ESCB, herunder ECB i forbindelse med dens udførelse af sine opgaver inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013, hvis det er relevant for udførelsen af deres opgaver, navnlig hvad angår artikel 4.«

15 DA Den Europæiske Unions Tidende C 336/19 Artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 omfatter»relevante medlemmer af ESCB«. ECB er omfattet af denne term, men af hensyn til retssikkerheden bør der henvises specifikt til ECB's rolle i Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM). Ændringsforslag 18 Artikel 20, stk. 4, litra d)»medlemsstaterne skal i overensstemmelse med national lovgivning give de kompetente myndigheder beføjelse til at anvende som minimum følgende administrative sanktioner og andre foranstaltninger i tilfælde af overtrædelser som omhandlet i stk. 1:»Medlemsstaterne skal i overensstemmelse med national lovgivning give de kompetente myndigheder beføjelse til at anvende som minimum følgende administrative sanktioner og andre foranstaltninger i tilfælde af overtrædelser som omhandlet i stk. 1: ( ) d) inddragelse eller suspendering af godkendelsen«( ) d) inddragelse eller suspendering af godkendelsen af modparter, bortset fra kreditinstitutter, som er godkendt i overensstemmelse med direktiv 2013/36/EU da) inddragelse af godkendelsen. Denne beføjelse er under forbehold af ECB's enekompetence til at inddrage kreditinstitutters tilladelse i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013«ECB har enekompetence til at inddrage kreditinstitutters tilladelse i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), og artikel 14, stk. 5, i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013. Det skal derfor fremgå klart af forordningsforslaget, at inddragelse af godkendelser af kreditinstitutter, som er etableret i deltagende medlemsstater, er under forbehold af ECB's enekompetence. For at sikre SSM's passende funktion og integritet bør de kompetente myndigheder ikke gives beføjelse til at suspendere godkendelsen af kreditinstitutter i henhold til forordningsforslaget. Ændringsforslag 19 Artikel 20, stk. 5»En overtrædelse af bestemmelserne i artikel 4 berører ikke gyldigheden af vilkårene i en værdipapirfinansieringstransaktion eller parternes mulighed for at håndhæve betingelserne i en værdipapirfinansieringstransaktion. En overtrædelse af bestemmelserne i artikel 4 danner ikke grundlag for et erstatningskrav mod en part i en værdipapirfinansieringstransaktion.en overtrædelse af bestemmelserne i artikel 4 eller artikel 15 berører ikke gyldigheden af vilkårene i en værdipapirfinansieringstransaktion eller parternes mulighed for at håndhæve betingelserne i en værdipapirfinansieringstransaktion. En overtrædelse af bestemmelserne i artikel 4 danner ikke grundlag for et erstatningskrav mod en part i en værdipapirfinansieringstransaktion.«for at sikre at de kontraktmæssige gennemsigtighedskrav i henhold til forordningsforslaget ikke utilsigtet skaber risici for den finansielle stabilitet henset til sikkerhedskæder bør det præciseres, at en overtrædelse af gennemsigtighedskravene i henhold til artikel 15 ikke vil påvirke gyldigheden af eller muligheden for at håndhæve værdipapirfinansieringstransaktionen. Jf. punkt 2.3 i denne udtalelse. ( 1 ) Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår, at en ny ordlyd indsættes. Gennemstreget skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår, at teksten udgår.

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI)

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA(BoS(14(026 DA Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 1.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 60/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 27. november 2012 om en række forslag til reguleringsmæssige

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI C 394/4 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2015 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 21. juli 2015 om tilvejebringelse og indsamling

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 175/11 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 25. april 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 13.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 73/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. oktober 2012 om et forslag til Kommissionens forordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 91/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 3. marts 2011

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 213/16 Den Europæiske Unions Tidende 20.7.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. marts 2011 om en henstilling

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/23 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 11. december 2015 om vurderingen af tredjelandes

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104)

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) Indledning og retsgrundlag Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 5. november

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/9 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS HENSTILLING af 15. december 2015 om vurderingen af grænseoverskridende virkninger af og frivillig gensidighed

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 3.10.2008 C 251/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) HENSTILLINGER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Henstilling om en Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 14.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 337/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november

Læs mere

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 13.4.2017 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.6.2016 L 175/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april 2017 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 (ECB/2017/11) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 273/2 Den Europæiske Unions Tidende 16.9.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 23. august 2011 om et forslag

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) Den Europæiske Centralbank (ECB) er Den Økonomiske og Monetære Unions centrale institution, der siden den 1. januar 1999 har været ansvarlig for pengepolitikken i euroområdet.

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 29.03.2015 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

for restancer og tvangsauktion

for restancer og tvangsauktion EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EBA retningslinjer for restancer og tvangsauktion 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 52/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 148/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 21.1.2016 L 14/25 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/64 af 18. november 2015 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

INTERNATIONALE AFTALER

INTERNATIONALE AFTALER 30.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 320/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) INTERNATIONALE AFTALER Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2016 COM(2016) 21 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om vurdering af hensigtsmæssigheden af definitionen af "justeret kapitalgrundlag",

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Indhold Forord... 4 Resumé... 5 ESRB Årsberetning 2011 Indhold 3 Forord Mario Draghi Formand for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici Det glæder mig at præsentere

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 30/6 Den Europæiske Unions Tidende 1.2.2013 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 27. november 2012 om et forslag til Rådets forordning om overdragelse

Læs mere

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Februar 2015 1 Overordnede instruktioner, som gælder begge

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 179/9 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 28. maj 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 17.3.2016 L 72/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/378 af 11. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger med henblik på at fastlægge konsekvente og effektive vurderinger af interoperabilitetsordninger ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 13.2.2007 DA C 31/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger, retningslinjer og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 12. december 2006 om et

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer 19. juni 2014 EBA/GL/2014/04 Retningslinjer vedrørende harmoniserede definitioner og indberetningsskemaer for kreditinstitutters finansieringsplaner i medfør af henstilling A4 i ESRB/2012/2 1 EBA's retningslinjer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 31.1.2008 C 27/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 17. december 2007 efter anmodning fra Rådet

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger om CRA-forordningens anvendelsesområde 17. juni 2013 ESMA/2013/720. Dato: 17. juni 2013 ESMA/2013/720 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 9.9.2015 L 235/37 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1506 af 8. september 2015 om fastlæggelse af specifikationer vedrørende formater for avancerede elektroniske signaturer og avancerede segl,

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk.

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 5.6.2014 L 166/33 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2014/10)

Læs mere