Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser"

Transkript

1 Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser Af Bodil Helbech Hansen, Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under Serviceloven de seneste år. Side 1 af 27 Analysens hovedkonklusioner Socialpædagogisk støtte Modtagere af socialpædagogisk støtte ( 85) er den langt største gruppe af ydelsesmodtagere i hele perioden Ifølge nye tal er der i 2015 i alt modtagere af ydelsen (inkl. personer der også bor i botilbud). Antallet af personer, som modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem, er steget med 72 pct. fra 2009 til Stigningen i antallet af personer med socialpædagogisk støtte var størst blandt unge under 30 år. Botilbud I 2010 var der i alt knap beboere på botilbud efter enten 107 eller 108 i serviceloven eller i almene ældreboliger/plejeboliger fortrinsvist til psykisk/fysisk handicappede efter 105 i Almenboligloven. Ifølge de nye tal er antallet samlet set personer i Det svarer til en stigning på 29 pct. Fra 2009 til 2012 skete der et fald i antallet af beboere på permanente botilbud efter 108 og en stigning i antallet af beboere i midlertidige botilbud efter 107 og i almene ældreboliger/plejeboliger efter 105 i Almenboligloven. Faldet i 108 er mindre end stigningen i 107 og 105 sammenlagt. Blandt beboere på botilbud er der blevet flere under 30 år fra 2009 til 2012 og denne udvikling har taget fart i de seneste år. Unge under 30 år udgør en tredjedel af alle beboere i botilbud i 2015 mod hver fjerde i 2009.

2 Aktivitets- og beskæftigelsestilbud ( 103 og 104) Antallet af personer i aktivitets og samværstilbud ( 104) var omkring i perioden , men ifølge nye tal er antallet faldet til godt i Et fald på ca. 27 pct. Faldet har kun været blandt personer over 30 år. Antallet af personer i beskyttet beskæftigelse ( 103) lå nogenlunde konstant på ca personer fra , men ifølge nye tal er antallet faldet til knap i 2014 og Et fald på ca. 25 pct. Faldet er især sket blandt personer over 40 år. Side 2 af 27 Støttepersonordninger ( 96-99) Antallet af voksne med ledsageordninger ( 97) er steget fra personer i 2009 til i 2012 en stigning på ca. 14 pct. Det ser dog ikke ud til, at stigningen er fortsat efter 2012, da der ifølge nye tal er i 2015 Antallet af personer med borgerstyret personlig assistance (BPA)( 96) var stigende i perioden Fra ca til knap personer. Ifølge de nye tal er antallet ikke steget i de seneste år. Der er fortsat knap personer med BPA ordning i Der er sket fald i antallet af sindslidende med støtte- og kontaktpersonordninger ( 99) fra 2010 til 2012 (fra ca til svarende til et fald på 33 pct.), mens antallet af misbrugere og hjemløse med ordningen har været mere stabil i hele perioden (ca personer). Det er ikke muligt at følge udviklingen i antallet af modtagere af denne type ydelse efter Antallet af døvblinde med kontaktpersonordning ( 98) steg fra 2009 til 2011, men har siden været nogenlunde konstant. I 2009 var der 255 døvblinde med ordningen og i 2014 og 2015 var der 364 døvblinde med ordningen. Behandlingsmæssige tilbud ( 102) Behandlingsmæssige tilbud efter 102 har traditionelt været meget lidt udbredt med en svagt faldende tendens (knap 200 personer i 2012), men ifølge de nye tal er antallet steget markant de seneste år. I 2015 er der over 700 personer, som får behandlingsmæssige tilbud efter 102.

3 1 Indhold 1 Indhold Baggrund og indledning Resultater Udvikling i antal ydelsesmodtagere fra Udvikling i antal ydelsesmodtagere fra Antal beboere på botilbud Antal modtagere af socialpædagogisk støtte, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Antal modtagere af mindre udbredte ydelser efter serviceloven Udvikling i antal modtagere af udvalgte ydelser fra Bilag 1 Udvikling i antal ydelsesmodtagere Bilag 2 Udvikling i antal ydelsesmodtagere Bilag 3 Udvikling i antal ydelsesmodtagere efter alder og målgruppe Bilag 4 Udvikling i antal ydelsesmodtagere efter aldersgruppe Bilag 5 Afgrænsning af udvalgte ydelser under Serviceloven Side 3 af 27

4 2 Baggrund og indledning Kommunerne oplever stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde (voksen/handikap-området) og beretter om stigning i antallet af borgere med behov for ydelser. Der findes imidlertid ikke en samlet opgørelse over den faktiske udvikling i antallet af modtagere af diverse ydelser over de seneste år. I dette notat kortlægges udviklingen i antallet af voksne personer, som modtager udvalgte ydelser under Serviceloven. Udfordringen i denne øvelse er, at der ikke findes én datakilde med en sammenhængende tidsserie af sammenlignelige data. Kortlægningen foretages derfor med brug af to forskellige datakilder: dels Den sociale ressourceopgørelse fra og de nye data fra Handicapdokumentationen i Danmarks Statistik fra 2013 og frem. Side 4 af 27 Den sociale ressourceopgørelse er en summarisk bestandsopgørelse, hvor en række nøgletal, herunder antallet af ydelsesmodtagere, blev opgjort én gang om året (uge 15 eller 16 afhængigt af påsken). Handicapdokumentationen er derimod en indberetning på cpr-niveau, hvor alle modtagere af ydelser hele året registreres. Da kategorierne af ydelser i ressourceopgørelsen ikke i alle tilfælde svarer til kategorierne af ydelser, som kommunerne obligatorisk indberetter i Handicapdokumentationen, er det ikke muligt at følge udviklingen i alle typer af ydelser i hele perioden fra 2009 til Af den grund opdeles nærværende notat i tre dele: 1) Udvikling i antal modtagere af udvalgte ydelser Baseret på Handikapdokumentationen. 8 typer af ydelser. 2) Udvikling i antal modtagere af udvalgte ydelser Baseret på Den Sociale Ressourceopgørelse for voksne. 13 typer af ydelser. 3) Udvikling i antal modtagere af udvalgte ydelser Baseret på Den Sociale Ressourceopgørelse for voksne og Handicapdokumentationen. 8 typer af ydelser. Da der er usikkerheder og sandsynligvis underestimering af det reelle antal modtagere i forskellig grad i begge opgørelser, bør udviklingen i antallet af modtagere over tid tolkes varsomt.

5 3 Resultater 3.1 Udvikling i antal ydelsesmodtagere fra I dette afsnit undersøges den nyeste udvikling i antallet af ydelsesmodtagere. Til opgørelsen benyttes data fra Handicapdokumentationen i Danmarks Statistik, som findes fyldestgørende for 34 kommuner fra 3. kvartal 2013 til og med 1. kvartal Fordelen ved denne opgørelse er, at der er tale om brug af én og samme datakilde med ens definition af ydelser over tid. Ulempen er, at tidsserien er relativt kort (1½ år), og at den kun dækker et mindretal af kommuner, hvis udvikling ikke med sikkerhed repræsenterer resten af landets. Udviklingen i de 34 kommuner antages dog stadig at kunne give et vigtigt pejlemærke. Side 5 af 27 Selvom alle 34 kommuner har godkendt deres data for den undersøgte periode, er det Danmarks Statistiks vurdering, at det alligevel ikke kan udelukkes, at registreringen er blevet bedre i løbet af perioden. Dette kan påvirke udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere, som derfor bør tolkes med forsigtighed. Figur 3.1 viser det samlede antal personer, som på udvalgte datoer i perioden modtager udvalgte servicelovsydelser (i 34 kommuner). Modtagere af socialpædagogisk støtte ( 85) er den langt største gruppe af ydelsesmodtagere. For alle ydelser ses det, at der er sket en stigning i antallet af modtagere i løbet af perioden. Stigningen i antallet af personer er størst, hvad angår modtagere af socialpædagogisk støtte. Dette skal ses i sammenhæng med, at flere visiteres til almene boliger (efter 105), og mange af disse modtager samtidigt socialpædagogisk støtte. Figur 3.1: Udvikling i antal modtagere af udvalgte servicelovsydelser (personer) Socialpædagogisk støtte ( 85) Midlertidig og længerevarende ophold ( samt 105 i Almenboligloven) Aktivitets- og samværsydelse ( 104) Ledsageordninger efter 97 (18 år og derover) Beskyttet beskæftigelsesydelse ( 103) Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ( 96) Kontaktpersonordning for døvblinde efter 98 Psykologisk og speciallægelig behandling ( 102) Note: Opgørelsen viser antallet af personer med igangværende ydelser på de pågældende datoer. Tallene er baseret på data fra 34 kommuner. For tal bag figuren se bilag 1. Bemærk at socialpædagogisk støtte både omfatter personer, som bor i eget hjem og personer, som også er visiteret til botilbud. For afgrænsning af ydelser se bilag 5. Vær opmærksom på, at en del af stigningerne muligvis kan forklares af bedre indberetninger i løbet af perioden. Kilde: Egne beregner baseret på Danmarks Statistiks register (HANDIC).

6 Hvis man betragter udviklingen relativt set (figur 3.2) ses det, at der er sket en stigning på 20 pct. i antallet af modtagere af socialpædagogisk støtte, alene på 1½ år, mens stigningen for de øvrige typer af ydelser typisk ligger på knap 10 pct. Det kan ikke udelukkes, at en del af stigningen i antallet af ydelsesmodtagere skyldes gradvis bedre registrering i løbet af perioden jf. beskrivelsen ovenfor. Derfor skal stigningen i antallet af ydelsesmodtagere tolkes med forsigtighed. Den ekstraordinært store stigning i antallet af modtagere af socialpædagogisk støtte kan dog næppe bortforklares med registreringsforbedringer, da denne må forventes at påvirke alle typer af ydelser ens. Side 6 af 27 For yderligere tal over antallet af modtagere, se bilag 1. Figur 3.2: Relativ stigning i antal modtagere af udvalgte servicelovsydelser (procent) Socialpædagogisk støtte ( 85) Midlertidig og længerevarende ophold ( samt 105 i Almenboligloven) Aktivitets- og samværsydelse ( 104) Beskyttet beskæftigelsesydelse ( 103) Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ( 96) Ledsageordninger efter 97 (18 år og derover) Note: Opgørelsen viser antallet af personer med igangværende ydelser på de pågældende datoer i forhold til antallet pr. 1/ Tallene er baseret på data fra 34 kommuner. Vær opmærksom på, at en del af stigningen muligvis kan forklares af bedre indberetninger i løbet af perioden. Psykologisk og speciallægelig behandling og kontaktperson til døvblinde er udeladt pga. et lille antal modtagere og dermed store udsving relativt år til år. Kilde: Egne beregner baseret på Danmarks Statistiks register (HANDIC).

7 3.2 Udvikling i antal ydelsesmodtagere fra I dette afsnit undersøges udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere fra 2009 til 2012 baseret på tal fra Den Sociale Ressourceopgørelse for voksne og ældre 1. Denne er baseret på årlige optællinger af antallet af aktuelle ydelsesmodtagere i kommunerne på en bestemt tidspunkt (uge 15 eller 16). Opgørelser fra den sociale ressourceopgørelse skal tolkes med en vis forsigtighed pga. usikkerhed i indberetningerne. Tallene anses desuden for alle årene at være lidt undervurderede pga. manglende oplysninger fra enkelte tilbud. Fordelen ved denne opgørelse er, at den dækker alle landets kommuner og har samme indsamlingsmetode og definition af ydelser i perioden. Ulempen er, at tidsserien er noget forældet. Ikke desto mindre vil opgørelsen vise den historiske udvikling, som med området bygger videre på. Side 7 af Antal beboere på botilbud Figur 3.3 viser udviklingen i antallet af beboere på forskellige typer af botilbud fra 2009 til Mens der er sket et fald i antallet af beboere på permanente botilbud efter 108 i perioden, er der sket en stigning i antallet af beboere i midlertidige botilbud efter 107 og i antallet af beboere i almene ældreboliger (fortrinsvist til fysisk/psykisk handicappede) efter 105 i Almenboligloven. Stigningen i 105 fortsætter i øvrigt helt frem til Figur 3.3: Udvikling i antal beboere på botilbud (personer) Indskrevne i midlertidige botilbud efter 107 Indskrevne i permanente botilbud efter 108 Indskrevne i almene ældreboliger/plejeboliger fortrinsvist til fysisk og psykisk handicappede (Almenboliglovens 5/ 105) Note: Opgørelsen viser antallet af aktuelt indskrevne i april (uge 15/16) i året. For yderligere tal bag figuren se bilag 2. Kilde: Statistiske Efterretninger. Den sociale ressourceopgørelse For 5/ 105 i Almenboligloven anvendes tabel RESI01 i statistikbanken.dk. 1 Offentliggjort i Statistiske Efterretninger: Sociale forhold, sundhed og retsvæsen. 2010:4, 2011:5, 2012:4, 2013:4.

8 Relativt set er faldet i 108 på 17 pct., mens stigningen i 107 er på 11 pct. og stigningen i 105 er op 117 pct. siden Faldet i 108 siden 2010 er mindre antalsmæssigt end stigningen i 107 og 105 sammenlagt. Midlertidige botilbud Unge under 30 år udgør over halvdelen af alle indskrevne i botilbud efter 107 i Ca. halvdelen af de indskrevne har psykisk funktionsnedsættelse og en tredjedel er sindslidende. Blandt indskrevne i botilbud efter 107 er der blevet flere under 30 år og flere sindslidende fra 2009 til 2012 (se bilag 3). Side 8 af 27 Permanente botilbud Personer over 40 år udgør omtrent 70 pct. af alle indskrevne i botilbud efter 108 i hele perioden Over halvdelen af de indskrevne har psykisk funktionsnedsættelse, og en fjerdedel er sindslidende. Blandt indskrevne i botilbud efter 108 er der blevet færre i alle aldersgrupper og i alle målgrupper fra , dog især blandt dem med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (se bilag 3). Boliger efter almenboligloven Unge under 30 år udgør under hver femte af alle indskrevne i botilbud efter 105 i almenboligloven i 2012, men andelen af unge er svagt stigende.

9 3.2.2 Antal modtagere af socialpædagogisk støtte, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Figur 3.4 viser udviklingen i antallet af modtagere af tre udbredte typer af ydelser efter serviceloven fra 2009 til 2012 nemlig socialpædagogisk støtte, ( 85), aktivitets- og samværstilbud ( 104) og beskyttet beskæftigelse ( 103). Socialpædagogisk støtte er den absolut mest udbredte type af støtte efterfulgt af aktivitets- og samværstilbud. Figur 3.4: Udvikling i antal modtagere af udbredte ydelser: 85, 103 og (personer) Side 9 af Aktivitets- og samværstildbud ( 104) Socialpædagogisk støtte ( 85) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Note: Opgørelsen viser antallet af aktuelle modtagere af ydelser i april (uge 15/16) i året. Bemærk at socialpædagogisk støtte her ikke omfatter personer, som også er visiteret til opholdstilbud efter For yderligere tal bag figuren se bilag 2. Kilde: Statistiske Efterretninger. Den sociale ressourceopgørelse Mens der er sket en stigning i antallet af modtagere af socialpædagogisk støtte fra , har udviklingen i antallet af personer i aktivitets og samværstilbud og i beskyttet beskæftigelse været mere konstant. Antallet af modtagere af socialpædagogisk støtte er steget med 28 pct. i løbet af de tre år svarende til knap personer mere i 2012 sammenlignet med En medvirkende forklaring til stigningen, kan være, at flere bor i almenbolig efter 105 med socialpædagogisk støtte. Socialpædagogisk støtte Personer over 40 år udgør over halvdelen af alle modtagere af socialpædagogisk støtte. Sindslidende er den største gruppe af modtagere og udgør i alt halvdelen af alle modtagere af socialpædagogisk støtte. Der er sket en stigning i antallet af personer med socialpædagogisk støtte i alle aldersgrupper og i alle målgrupper fra Stigningen har dog været størst blandt dem under 30 år, som i 2012 udgør en fjerdedel af alle modtagere af socialpædagogisk støtte (se bilag 3). Beskyttet beskæftigelse Personer over 30 år udgør ca. 80 pct. af alle personer i beskyttet beskæftigelse. Ca. 70 pct. udviklingshæmmede, og ca. 20 pct. er sindslidende. Blandt personer i beskyttet beskæftigelse efter 103 er der ikke sket de

10 store forskydninger i aldersfordelingen eller fordelingen mellem målgrupper fra (se bilag 3). Aktivitets- og samværstilbud Personer over 40 år udgør ca. 45 pct. af alle personer i aktivitets og samværstilbud. Der er sket en stigning i antallet af personer over 40 år, der var i aktivitets- og samværstilbud efter 104 fra , men fra har antallet over 40 år været mere stabilt. Siden 2010 er der sket et lille fald i antallet af misbrugere og fysisk handikappede, og en stigning i antallet af udviklingshæmmede blandt personer i aktivitets- og samværstilbud (se bilag 3). Side 10 af 27

11 3.2.3 Antal modtagere af mindre udbredte ydelser efter serviceloven Figur 3.5 viser udviklingen i antallet af modtagere af mindre udbredte ydelser efter serviceloven fra 2009 til Den mest udbredte ydelse her er ledsageordninger for voksne efter 97 efterfulgt at støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og misbrugere. Figur 3.5: Udvikling i antal modtagere af mindre udbredte ydelser (personer) Side 11 af Ledsageordninger efter 97 (18 år og derover) Støtte og kontaktpersonordninger ( 99) - sindslidende Støtte og kontaktpersonordninger ( 99) - Stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne ( 96) Kontaktpersonordning for døvblinde efter 98 Behandlingsmæssige tilbud efter 102 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter 118 Note: Opgørelsen viser antallet af aktuelle modtagere af ydelser i april (uge 15/16) i året. For yderligere tal bag figuren se bilag 2. Kilde: Statistiske Efterretninger. Den sociale ressourceopgørelse Der er sket en markant stigning i antallet af voksne med ledsageordninger ( 97) i perioden. Antallet af voksne med ledsageordninger er steget med 14 pct. i løbet af de tre år svarende til personer mere i 2012 sammenlignet med Hvad angår støtte- og kontaktpersonordninger er der sket et fald i antallet af sindslidende med disse ordninger fra 2011 til 2012 (på ca. 30 pct.), mens antallet af misbrugere og hjemløse med ordningen har været mere stabil i hele perioden. Antallet af personer, som får tilskud til ansættelse af hjælpere (Borgerstyret Personlig Assistance), er steget med 18 pct. svarende til 230 personer mere i 2012 sammenlignet med Der er også sket en stor relativ stigning (på 28 pct.) i både antallet af modtagere af kontaktpersonordninger for døvblinde og antallet af personer, som modtager behandlingsmæssige tilbud efter 102, men da begge ordninger antalsmæssigt er relativt sjældne er der kun tale om en stigning på hhv. 70

12 og 60 personer i perioden. Siden 2010 sket en stigning i antallet af modtagere af behandlingsmæssige tilbud under 30 år og et fald i antallet over 30 år. Samtidig er der sket en stigning i antallet af sindslidende og et fald i især antallet af udviklingshæmmede, fysisk handicappede og socialt udsatte, som modtager behandlingsmæssige tilbud. Side 12 af 27

13 3.3 Udvikling i antal modtagere af udvalgte ydelser fra Hvis man ønsker at undersøge udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere i en længere sammenhængende periode end i de to foregående afsnit, er man nødt til at anvende forskellige datakilder og opgørelser. Kunsten er da at finde sammenlignelige opgørelsesmetoder og definitioner af ydelsesmodtagere, så antallet kan sammenlignes over tid på trods af de forskellige datakilder. I dette afsnit sammenlignes antallet af ydelsesmodtagere i perioden jf. den social ressourceopgørelse med antallet af ydelsesmodtagere i 2014 og 2015 jf. Handikapdokumentationen i Danmarks Statistik baseret på data fra 34 kommuner, men opregnet til landsplanstal baseret på befolkningens størrelse (befolkningsvægte for 18+ årige). Side 13 af 27 Den sociale ressourceopgørelse er en bestandsopgørelse, hvor en række nøgletal, herunder antallet af ydelsesmodtagere, blev opgjort én gang om året (uge 15 eller 16 afhængigt af påsken). I denne sammenligning afgrænses ydelsesmodtagere i 2014 og 2015 derfor efter samme princip: alle personer, som havde en igangværende ydelse under serviceloven i uge 15 (onsdag den 9. april 2014 og onsdag den 8. april 2015). Da kategorierne af ydelser i ressourceopgørelsen ikke i alle tilfælde svarer til kategorierne af ydelser, som kommunerne i dag obligatorisk indberetter, er det ikke muligt at følge udviklingen i alle typer af ydelser. Desuden er der usikkerheder og sandsynligvis tale om underestimering af det reelle antal modtagere i forskellig grad i begge opgørelser, hvorfor udviklingen fra antallet af modtagere i ressourceopgørelsen til antallet af modtagere i Handicapdokumentationen skal tolkes varsomt. Socialpædagogisk støtte ( 85) I 2015 var der i alt personer, som modtager socialpædagogisk støtte efter 85 enten i eget hjem eller på botilbud. Antallet af personer, som modtager socialpædagogisk støtte er steget markant i hele perioden I 2009 var der ca modtagere af socialpædagogisk støtte (som ikke også boede i botilbud efter 107 og 108), mens der i 2012 var personer. Ifølge de nye tal er det personer i 2015 (opregnet til landsplan fra 34 kommuners indberetninger). Samlet set giver det en stigning på 72 pct. i løbet af den 6-årige periode. Stigningen fra 2012 til 2014 er dog sandsynligvis lidt overvurderet, da det ikke datamæssigt er muligt at frasortere alle modtagere af 85, som bor på botilbud efter En del af stigningen skyldes muligvis den øgede brug af boliger efter 105 i Almenboligloven, som ofte visiteres sammen med socialpædagogisk støtte. Stigningen i antallet af personer med socialpædagogisk støtte er størst blandt unge under 30 år jf. bilag 4.

14 Beboere på botilbud ( og 105 i Almenboligloven) I 2010 var der knap beboere på botilbud efter enten 107 eller 108 i Serviceloven eller i almene ældreboliger/plejeboliger fortrinsvist til psykisk/fysisk handicappede efter 105 i Almenboligloven (for udviklingen i de enkelte typer af botilbud se afsnit 3.2). Ifølge de nye tal er antallet samlet set i personer. Det svarer til en stigning på 29 pct. siden Blandt beboere på botilbud er der blevet flere under 30 år fra 2009 til 2012 (især 105 og 107 jf. afsnit 3.2.1), og denne udvikling har taget fart i de seneste år. Unge under 30 år udgør en tredjedel af alle beboere i botilbud ( og 105) i 2015 mod hver fjerde i 2009 (jf. bilag 4). Side 14 af 27 Figur 3.6: Udvikling i antal modtagere af udvalgte udbredte servicelovsydelser April 2013 April 2014 April 2015 Socialpædagogisk støtte ( 85) - som ikke også er på botilbud efter 107 og 108 Aktivitets- og samværstildbud ( 104) Indskrevne i botilbud efter (Serviceloven) eller 105 (Almenboligloven) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Ledsageordninger efter 97 (18 år og derover) Borgerstyret personlig assistance (BPA) efter 96 Note: Tallene for er baseret på den sociale ressourceopgørelse. Tallene for 2014 og 2015 er baseret på indberetninger til Handikapdokumentationen fra 34 kommuner, som er opregnet til landsplan på baggrund af befolkningsvægte. Tallene anses for alle årene at være lidt undervurderede pga. manglende oplysninger fra enkelte tilbud. Stigningen i ydelser fra 2014 til 2015 er sandsynligvis lidt overvurderet pga. forbedret indberetning i perioden. Indskrevne i botilbud efter 5/ 105 i Almenboligloven (almene ældreboliger og plejeboliger) omfatter kun indskrevne i boliger fortrinsvist til fysisk/psykisk handicappede. Antallet af indskrevne i botilbud i 2014 og 2015 dækker både personer visiterede til botilbud samt personer visiteret til socialpædagogisk støtte, som er registreret på et botilbud (med tilbudskode). Antallet med socialpædagogisk støtte omfatter her ikke personer, som også er visiteret til opholdstilbud efter Dog indgår der i 2014 og 2015 nogle personer, som også bor på botilbud efter 107 og 108, da det ikke datamæssigt er muligt at frasortere alle. Kilde: Egne beregner baseret på Danmarks Statistiks register (HANDIC) og Den sociale ressourceopgørelse (Statistiske efterretninger og Statistikbanken.dk (RESI01)). Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Antallet af personer i aktivitets og samværstilbud svingede omkring i perioden , men ifølge de nye tal er antallet faldet til godt i 2015 (opregnet til landsplan fra 34 kommuners indberetninger). Et

15 fald på ca. 27 pct. Faldet de seneste år har kun været blandt personer over 30 år jf. bilag 4. Beskyttet beskæftigelse ( 103) Antallet af personer i beskyttet beskæftigelse lå nogenlunde konstant på ca personer fra , men ifølge de nye tal er antallet faldet til knap i 2014 og 2015 (opregnet til landsplan fra 34 kommuners indberetninger). Et fald på ca. 25 pct. Faldet er især sket blandt personer over 40 år jf. bilag 4. Ledsageordninger for 18+ årige ( 97) Antallet af voksne med ledsageordninger er steget fra i 2009 til i 2012 en stigning på ca. 14 pct. Det ser dog ikke ud til, at stigningen er fortsat efter 2012, da der ifølge de nye tal er i 2015 (opregnet til landsplan fra 34 kommuners indberetninger). Side 15 af 27 Borgerstyret personlig assistance (BPA)( 96) Antallet af personer med borgerstyret personlig assistance var stigende i perioden jf. afsnit og bilag 2. Fra ca til knap personer. Stigningen fandt især sted fra Ifølge de nye tal er antallet ikke steget i de seneste år. Der er fortsat knap personer med BPA ordning i Behandlingsmæssige tilbud ( 102) Behandlingsmæssige tilbud efter 102 har traditionelt været meget lidt udbredt med en svagt faldende tendens (knap 200 personer i 2012), men ifølge de nye tal er antallet steget markant de seneste år. I 2015 er der over 700 personer, som får behandlingsmæssige tilbud efter 102. Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) Antallet af døvblinde med kontaktpersonordning steg fra 2009 til 2011, men har siden været nogenlunde konstant. I 2009 var der 255 døvblinde med ordningen og i 2014 og 2015 var der 364 døvblinde med ordningen.

16 Figur 3.7: Udvikling i antal modtagere af udvalgte mindre udbredte servicelovsydelser Side 16 af April 2013 April 2014 April 2015 Behandlingsmæssige tilbud efter 102 Kontaktpersonordning for døvblinde efter 98 Note: Tallene for er baseret på den sociale ressourceopgørelse. Tallene for 2014 og 2015 er baseret på indberetninger til Handikapdokumentationen fra 34 kommuner, som er opregnet til landsplan på baggrund af befolkningstal. Tallene anses for alle årene at være lidt undervurderede pga. manglende oplysninger fra enkelte tilbud. Kilde: Egne beregner baseret på Danmarks Statistiks register (HANDIC) og Den sociale ressourceopgørelse (Statistiske efterretninger).

17 Bilag 1 Udvikling i antal ydelsesmodtagere Antal personer med pågældende ydelse (34 kommuner) 1. oktober januar april juli oktober januar 2015 Socialpædagogisk støtte ( 85) Midlertidig og længerevarende ophold ( 107 og 108 samt 105 i Almenboligloven) - inkl. personer med socialpædagogisk støtte på opholdstilbud Aktivitets- og samværsydelse ( 104) Støttepersonordning ( 95-97) Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne BPA ( 96) Ledsageordninger efter 97 ( år og derover) Kontaktpersonordning for døvblinde efter 98 Beskyttet beskæftigelsesydelse ( 103) Psykologisk og speciallægelig behandling ( 102) Note: Opgørelsen viser antallet af personer med igangværende ydelser på de pågældende datoer. Tallene er baseret på data fra 34 kommuner. Vær opmærksom på, at en del af stigningen muligvis kan forklares af bedre indberetninger i løbet af perioden. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik 1. april 2015 Side 17 af 27

18 Bilag 2 Udvikling i antal ydelsesmodtagere Den sociale ressourceopgørelse uge 15/16 Side 18 af 27 Botilbud Indskrevne i almene ældreboliger/plejeboliger fortrinsvist til fysisk og psykisk handicappede (Almenboliglovens 105) Indskrevne i midlertidige botilbud efter 107 (beboere) Indskrevne i permanente botilbud efter 108 (beboere) Øvrige tilbud Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Socialpædagogisk støtte ( 85) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Ledsageordninger efter 97 (18 år og derover) Støtte og kontaktpersonordninger ( 99) - sindslidende Støtte og kontaktpersonordninger ( 99) - Stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne ( 96) Kontaktpersonordning for døvblinde efter Behandlingsmæssige tilbud efter Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter Note: Den sociale ressourceopgørelse er en summarisk opgørelse over antallet af ydelsesmodtagere, som foretages én gang om året, dvs. en status på et bestemt tidspunkt (uge 15 eller 16). Tal for 2009 kan ikke sammenlignes med tidligere år pga. ændret indberetning. Tallene anses for alle årene at være lidt undervurderede pga. manglende oplysninger fra enkelte tilbud. Kilde: Den sociale ressourceopgørelse for voksne og ældre Statistiske Efterretninger. Samt statistikbanken.dk tabel RESI01.

19 Bilag 3 Udvikling i antal ydelsesmodtagere efter alder og målgruppe Udvikling i aldersfordeling blandt indskrevne i botilbud efter Side 19 af Under 20 år år år år 60+ år Udvikling i antal indskrevne i botilbud efter 107 efter målgruppe Fysisk funktionsnedsættelse Psykisk funktionsnedsættelse Sindslidelse Socialt problem

20 Udvikling i aldersfordeling blandt indskrevne i botilbud efter Under 20 år år år år 60+ år Side 20 af 27 Udvikling i antal indskrevne i botilbud efter 108 efter målgruppe Fysisk funktionsnedsættelse Sindslidelse Psykisk funktionsnedsættelse Socialt problem

21 Udvikling i aldersfordeling blandt personer i beskyttet beskæftigelse ( 103) Under 20 år år år år 60+ år Side 21 af 27 Udvikling i antal personer i beskyttet beskæftigelse ( 103) fordelt efter målgruppe Øvrige personer med nedsat erhvervsevne, herunder socialt udsatte Misbrugere og tidligere brugere af botilbud Fysiske handicappede mv. herunder døve og blinde Udviklingshæmning, herunder autister Sindslidelse

22 Udvikling i aldersfordeling blandt personer i aktivitets- og samværstilbud ( 104) Side 22 af Under 30 år år år 60+ år OBS: personer uden oplyst alder i hvert år er udeladt. Udvikling i antal personer i aktivitets- og samværstilbud ( 104) fordelt efter målgruppe Øvrige personer med nedsat erhvervsevne, herunder socialt udsatte Misbrugere og tidligere brugere af botilbud Fysiske handicappede mv. herunder døve og blinde Udviklingshæmning, herunder autister Sindslidelse

23 Udvikling i aldersfordeling blandt personer med socialpædagogisk støtte ( 85) Side 23 af Under 30 år år år 60+ årige OBS: Op til 900 personer uden oplyst alder i hvert år er udeladt. Udvikling i antal personer med socialpædagogisk støtte ( 85) i forskellige målgrupper Øvrige personer med nedsat erhvervsevne, herunder socialt udsatte Misbrugere og tidligere brugere af botilbud Fysiske handicappede mv. herunder døve og blinde Udviklingshæmning, herunder autister Sindslidelse

24 Udvikling i antal modtagere af behandlingsmæssige tilbud i forskellige målgrupper ( 102) Side 24 af 27 Øvrige personer med nedsat erhvervsevne, herunder socialt udsatte Misbrugere og tidligere brugere af botilbud Fysiske handicappede mv. herunder døve og blinde Udviklingshæmning, herunder autister Sindslidelse

25 Bilag 4 Udvikling i antal ydelsesmodtagere efter aldersgruppe Udvikling i aldersfordeling blandt indskrevne i botilbud efter 107, 108 og 105 i almenboligloven April 2010 April 2011 April 2012 April 2013 April 2014 April 2015 Side 25 af 27 Under 30 år år år 60+ år Udvikling i aldersfordeling blandt personer med socialpædagogisk støtte ( 85) som ikke er i botilbud efter 107 og April 2013 April 2014 April 2015 Under 30 år år år 60+ år Note: Summen af aldersgrupper svarer ikke til totalen andre steder i notatet da, op til 900 personer uden oplyst alder i de enkelte år er udeladt.

26 Udvikling i aldersfordeling blandt personer i aktivitets- og samværstilbud ( 104) April 2013 April 2014 April 2015 Side 26 af 27 Under 30 år år år 60+ år Note: personer uden oplyst alder i årene er udeladt. Udvikling i aldersfordeling blandt personer i beskyttet beskæftigelse ( 103) April 2013 April 2014 April 2015 Under 30 år år år 60+ år

27 Bilag 5 Afgrænsning af udvalgte ydelser under Serviceloven i Handicapdokumentationen Ydelseskategori Lovgrundlag* Kode** Midlertidige og længerevarende ophold 107, 108 og samt 5/105 i almenboligloven*** (samt 1.12 med tilbudskode 3) Socialpædagogisk støtte (alle) Socialpædagogisk støtte i eget hjem (dvs. ikke i botilbud efter 107 og 108) (frasorteret personer med tilbudskode og 3.5) Borgerstyret personlig assistance Side 27 af 27 Ledsageordninger Kontaktpersonordning for døvblinde Aktivitets- og samværsydelser Psykologisk og speciallægelig behandling , 1.3.2, Beskyttet beskæftigelsesydelse * Hvis ikke andet er angivet referer paragrafnummeret til Serviceloven. ** Koden refererer til variablen modt_ydelse_kode i register HANDIC, hvis ikke andet er beskrevet. *** Indskrevne i botilbud efter 5/ 105 i Almenboligloven (almene ældreboliger og plejeboliger) omfatter kun indskrevne i boliger fortrinsvist til fysisk/psykisk handicappede

UDVIKLING, YDELSER OG OPFØLGNING FOR BORGERE MED HANDICAP

UDVIKLING, YDELSER OG OPFØLGNING FOR BORGERE MED HANDICAP DEBATMØDE 12 KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 UDVIKLING, YDELSER OG OPFØLGNING FOR BORGERE MED HANDICAP Debatmøde 12 DEBATMØDE 12 KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 Flere modtagere af kommunale ydelser Udvikling

Læs mere

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge,

Læs mere

Udgiftspres på voksenhandicapområdet

Udgiftspres på voksenhandicapområdet Udgiftspres på voksenhandicapområdet Hovedpointer: Kommunerne melder om stigende udgiftspres på området for voksne handicappede. 56 pct. forventer, at den demografiske udvikling på området vil give øgede

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Borgere i aktivitets- og samværstilbud

Borgere i aktivitets- og samværstilbud Borgere i aktivitets- og samværstilbud Denne analyse ser nærmere på aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven og belyser blandt andet potentialet for, at borgere, der gør brug af tilbuddet, kan komme

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Fredericia Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Fredericia Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Fredericia Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: FREDERICIA KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4

Læs mere

Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien og i antallet af psykiatriske patienter

Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien og i antallet af psykiatriske patienter Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien og i antallet af psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i aktivitet i hospitalspsykiatrien

Læs mere

Beskæftigelse og handicap

Beskæftigelse og handicap Notat v. Max Miiller SFI - Det Nationale Forskningscenter for velfærd Beskæftigelse og handicap Beskæftigelse blandt personer med og uden et handicap SFI udgav i efteråret 2006 rapporten Handicap og beskæftigelse

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Nov 10 2010 09:18:45 - Helle Wittrup-Jensen 37 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice 5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,

Læs mere

De ældres boligforhold 2014

De ældres boligforhold 2014 ÆLDRE I TAL 2014 De ældres boligforhold 2014 Ældre Sagen Januar 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

A N A LYSE. Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet

A N A LYSE. Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet A N A LYSE Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse storforbrug af sundhedsydelser

Læs mere

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje kontanthjælpsmodtager mellem 18 og 37 år har haft mindst en børne- og ungesag om enten en anbringelse eller en forebyggende foranstaltning

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare?

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare? Camilla T. Dalsgaard Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 kan hentes

Læs mere

Page 1 of 9 50 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i varigheden af indlæggelser i det somatiske

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Herning Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Herning Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Herning Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: HERNING KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre A NALYSE Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af sygebesøg i borgernes hjem blandt

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje 1 Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje Velfærdens Danmarkskort kortlægger udviklingen på nogle af de mest centrale velfærdsområder i Danmark. Dette notat fokuserer på udviklingen i ældreplejen gennem de

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

Botilbudsområdet kort fortalt

Botilbudsområdet kort fortalt Botilbudsområdet kort fortalt Hovedresultater i de tre første analyserapporter i KREVIs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende Juni 2012 Flere end 70 pct. af alle

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Svendborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Svendborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Svendborg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: SVENDBORG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2

Læs mere

tilbud Foretrukken term leverandør tilbud til voksne ambulant tilbud til voksne ambulant behandlingstilbud til voksne ambulant behandlingstilbud

tilbud Foretrukken term leverandør tilbud til voksne ambulant tilbud til voksne ambulant behandlingstilbud til voksne ambulant behandlingstilbud 1 af 7 15-01-2015 13:29 Artikler 24 artikler. tilbud Foretrukken term leverandør organisation, der leverer ydelser organisation Et tilbud er en organisation, der leverer ydelser. tilbud til voksne tilbud,

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Oktober November December Januar Februar Marts April Maj

Oktober November December Januar Februar Marts April Maj N o t a t 13. september 2017 Personer berørt af 225-timersreglen maj 2017 status på 8 måneder med Jobreform fase 1 Viden og Analyse Ca. 17.900 personer er berørt af 225-timersreglen i maj 2017. Dette er

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Viborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Viborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Viborg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: VIBORG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Oplæg til lokale udsatteråd: Nøgletal om kommunale udgifter til sociale indsatser for socialt udsatte mennesker.

Oplæg til lokale udsatteråd: Nøgletal om kommunale udgifter til sociale indsatser for socialt udsatte mennesker. Rådet for Socialt Udsatte Sekretariatet OKJ 27. maj 2011 Oplæg til lokale udsatteråd: Nøgletal om kommunale udgifter til sociale indsatser for socialt udsatte mennesker. Målgruppen og sociale indsatser

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Slagelse Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Slagelse Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Slagelse Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: SLAGELSE KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap

Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap Indhold 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Definition af målgruppe 4. Målgruppens behov 5. Assens Kommunes tilbud 6. Målgruppens

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Den regionale vinkel på botilbudsområdet

Den regionale vinkel på botilbudsområdet Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Den regionale vinkel på botilbudsområdet Regionernes botilbud til voksne handicappede og sindslidende 2007-2012 Publikationen Den regionale vinkel på botilbudsområdet

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Page 1 of 9 51 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig 14. oktober 2016 AVJ Velfærd Imputering af borgere på plejehjem/-bolig Til Ældreserviceindikatorprojektet skal ne levere data fra deres elektroniske omsorgsjournalsystemer (EOJ) om borgere på plejehjem/-bolig.

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Odense Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Odense Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Odense Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ODENSE KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Tønder Kommune Benchmarking-analyse på det specialiserede voksenområde

Tønder Kommune Benchmarking-analyse på det specialiserede voksenområde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Benchmarking-analyse på det specialiserede voksenområde Maj 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG FORMÅL... 3 2 DATAGRUNDLAG... 4 2.1 Sammenligningskommuner...4

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. BILAG 4: UDVIKLINGSTENDENSER INDENFOR LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. SOCIALE TILBUD Målgrupperne

Læs mere

Nøgletal vedrørende den kommunale ældreomsorgs udvikling

Nøgletal vedrørende den kommunale ældreomsorgs udvikling Axel Mossin. Januar 2013. Nøgletal vedrørende den kommunale ældreomsorgs udvikling 1. Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal - www.noegletal.dk Vedrørende Frederiksberg kan de senere års

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Et nærmere blik på botilbudsområdet

Et nærmere blik på botilbudsområdet Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Et nærmere blik på botilbudsområdet Hovedresultater i to nye analyserapporter i KORAs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende

Læs mere

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119 Serviceinformation Indsats til borgere med skizofreni jf. Lov om social service 119 Hvad er Indsats til borgere med skizofreni? Er du diagnosticeret med skizofreni, kan du få hjælp af Lolland Kommune.

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Horsens Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Horsens Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Horsens Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: HORSENS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale 2018 i kapacitet og belægning i styper fordelt på målgrupper i sstrategien 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde Camilla T. Dalsgaard og Kasper Lemvigh Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2010-2014 Udgifter, brugere og enhedsudgifter på

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Stort beskæftigelsesfald i ghettoområder under krisen

Stort beskæftigelsesfald i ghettoområder under krisen Stort beskæftigelsesfald i ghettoområder under krisen Nye beskæftigelsesoplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende lønmodtagere viser, at beskæftigelsen i de seneste to år er faldet væsentligt

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser:

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser: Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Notat 4. december 2015 J.nr. 15-2366409 Person og Pension khk Børnecheck til vandrende arbejdstagere 2008-2013 I det følgende

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere