Årsrapport 2011 Nordea Bank Danmark. CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011 Nordea Bank Danmark. CVR-nr. 13522197"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Nordea Bank Danmark CVR-nr

2 Nordea Bank Danmark A/S er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, omkring filialer og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og Indhold Hovedtal... 3 Ledelsesberetning Koncernstruktur... 4 Kommentarer til resultatopgørelsen (NBD koncernen) Kommentarer til balancen (NBD koncernen) Ikke-balanceførte forpligtelser (NBD koncernen) Tilsynsdiamanten, Solvens og Ratings. 7 Risiko-, likviditets- og kapitalstyring.. 7 Samfundsmæssigt ansvar Medarbejdere Retssager Ny bankpakke Efterfølgende begivenheder Forventninger til Årsregnskab Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Femårsoversigt Noter Forretningsmæssige definitioner Forslag til overskudsfordeling Den uafhængige revisors erklæringer Ledelse København. 2

3 Hovedtal Ændring Ændring Forretningsomfang, hovedposter (mio. kr.) pct pct Driftsindtægter i alt Driftsudgifter i alt Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån, netto Ordinært resultat Årets resultat Udlån, mia. kr Indlån og anden gæld, mia. kr heraf opsparingsindlån Egenkapital, mia. kr Aktiver i alt, mia. kr Nøgletal (pct.) Egenkapitalforrentning 6,8 11,0 4,8 7,4 9,1 2,6 Omkostningsprocent Kernekapitalprocent 1 10,1 8,9 8,9 10,3 8,8 9,7 Solvensprocent 1, 2 17,0 15,4 12,0 17,7 15,6 13,2 Kernekapital 1, mio. kr Risikovægtede aktiver 1, mia. kr Nedskrivningsandel, bp 40,6 50,8 77,7 65,9 86,0 128,1 Antal medarbejdere 1 (omregnet til fuldtid) Ultimo. 2 I solvensprocenten for 2010 indgår et efterstillet lån på 1,45 mia. euro (supplerende kapital) udstedt i februar Solvensprocenten for 2010 eksklusive det efterstillede lån udgjorde 11,9 for koncernen og 12,0 for moderselskabet. 3

4 Nordea Bank Danmark Ledelsesberetning I hele denne rapport refererer Nordea Bank Danmark og NBD til Nordea Bank Danmark A/S med tilhørende datterselskaber. Nordea Bank Danmark A/S er et helejet datterselskab af Nordea Bank AB (publ), moderselskabet for Nordea koncernen. Nordea Bank AB koncernen omtales som Nordea. Nordea Bank Danmark A/S hjemsted er København, og bankens cvr-nr. er Koncernstruktur Som en del af Nordea driver NBD bank virk somhed. Alle NBD s aktiviteter er integreret i Nordea koncernen, hvis årsrapport inklusive segmentregnskaber pr. kundeområde fuldt ud indeholder regnskabsaflæggelsen for NBD. Datterselskaber og udenlandske filialer De væsentligste datterselskaber er Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, hvor banken driver real kreditvirksomhed, og Nordea Finans Danmark A/S, hvor banken driver finans-, leasing- og factoring virksomhed. Datterselskabet Fionia Asset Company har en beholdning af obliga tio ner og nogle få ejendomme. Fionias bank aktiviteter blev overført til Nordea Bank Danmark i NBD har ingen udenlandske filialer. Kommentarer til resultatopgørelsen (NBD koncernen) NBD s ordinære resultat var 2,8 mia. kr. (4,6 mia. kr.) (sammenligningstallene i parentes henviser til 2010), hvilket er et fald på 37 pct. i forhold til Årets resultat faldt 37 pct. til 2,2 mia. kr. (3,5 mia. kr.). Egenkapitalforrentningen var 6,8 pct. (11,0 pct.). De samlede driftsindtægter udgjorde 16,1 mia. kr. (18,3 mia. kr.) svarende til et fald på 12 pct. i forhold til 2010, der primært kan henføres til nettoresultat af poster til dagsværdi. Netto renteindtægter faldt 4 pct., og gebyrer og provisionsindtægter, netto steg 5 pct. De samlede driftsudgifter steg 1 pct. til 10,5 mia. kr. (10,3 mia. kr.). Resultat før nedskrivninger faldt 29 pct. til 5,6 mia. kr. (8,0 mia. kr.). Nedskrivninger på udlån, netto faldt 0,6 mia. kr. til 2,8 mia. kr. (3,4 mia. kr.). Trods den vanskelige økonomiske situation og uro på de finansielle markeder viste resultatet for 2011 en robust udvikling i forretningsomfanget med kunder. Driftsindtægter De samlede driftsindtægter faldt 12 pct. til 16,1 mia. kr. (18,3 mia. kr.) hovedsageligt som følge af det lavere nettoresultat af poster til dagsværdi. Nettorenteindtægter faldt 4 pct. til 11,1 mia. kr. (11,6 mia. kr.). Nettorenteindtægter fra kundedrevne forretninger steg 4 pct., mens de samlede nettorenteindtægter faldt i forhold til året før som følge af lavere nettorenteindtægter fra Treasuryaktiviteter. Udlån og indlån i Retail Banking fortsatte med at stige. Indlåns- og udlåns marginaler for privatkunder steg, men stigningen blev delvist udlignet af faldet i udlåns marginalerne for erhvervskunder. Udlån eksklusive reverseforretninger steg 4 pct., og indlån eksklusive repoforretninger steg 2 pct. Faldet i nettorenteindtægter fra Treasury kan primært henføres til lavere renteindtægter fra obligations porteføljen. Gebyrer og provisionsindtægter, netto steg 5 pct. til 4,2 mia. kr. (4,0 mia. kr.). Opsparingsrelaterede ge byrer og provisionsindtægter steg 6 pct. til 2,7 mia. kr. (2,5 mia. kr.) primært som følge af øgede provisionsindtægter fra værdi papir handel og kapitalforvaltning. Stigningen i provisionsindtægter fra værdipapirhandel kan hoved sage ligt henføres til intern afregning, som var påvirket af højere gebyrindtægter fra service aftalen med Nordea Bank Finland vedrørende fastforrentede produkter. Udlåns relaterede gebyrer og provisions indtæg ter steg 12 pct. til 0,9 mia. kr. (0,8 mia. kr.) som følge af øget forretnings aktivitet. Andre provi sionsindtægter faldt 32 pct. til 0,3 mia. kr. (0,4 mia. kr.) som følge af en nedgang i securi tisations gebyrer. De samlede gebyrer og provisionsudgifter faldt 16 pct. til 0,4 mia. kr. (0,5 mia. kr.). Nettoresultat af poster til dagsværdi faldt 1,6 mia. kr. til 0,0 mia. kr. (1,6 mia. kr.) fra et højt niveau i Treasurys resultat vedrørende obligationer var tilfredsstillende trods volatilitet på obligations markedet, men svage aktie markeder og lavere afkast fra unoterede kapitalfonde, herunder Axcel III, påvirkede nettoresultat af poster til dagsværdi negativt. Nettoresultat af poster til dagsværdi fra Markets kundedrevne aktiviteter faldt som ventet som følge af overførslen af aktiviteter med fast forrentede produkter til Nordea Bank Finland. 4

5 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder faldt til 0,1 mia. kr. (0,2 mia. kr.). Faldet kan pri mært henføres til det lavere resultat for LR Realkredit. Andre driftsindtægter faldt 0,2 mia. kr. til 0,6 mia. kr. (0,8 mia. kr.). Driftsudgifter De samlede driftsudgifter steg 1 pct. til 10,5 mia. kr. (10,3 mia. kr.). De samlede driftsudgifter eksklusive omkostninger til de danske bank pakker steg 8 pct. Nordea implementerede en plan for det nye normale i efteråret 2011 for at styrke omkostningseffektiviteten og lønsomheden. Som led i planen for det nye normale reduceres antallet af medarbejdere med , og filial nettet justeres til den ændrede kundeadfærd. Omstruk ture ringsomkostninger på 317 mio. kr. (heraf personaleudgifter på 260 mio. kr. og andre udgifter på 57 mio. kr.) er indregnet i Personaleudgifter steg 7 pct. til 6,4 mia. kr. (6,0 mia. kr.). Eksklusive omstrukturerings omkostninger i 2011 i forbindelse med tilpas ningen til det nye normale steg personale udgifter 3 pct. primært som følge af løninflation og en stigning i lønsumsafgiften fra 9,13 pct. i 2010 til 10,5 pct. i Variabel løn faldt i forhold til 2010 delvist som følge af konverteringen af variabel løn til fast løn. Ultimo året var antallet af fuldtidsmedarbejdere faldet 3 pct. til (7.968) eksklusive 150 fuldtids medarbejdere fra insourcing af it-aktiviteter. Det gennemsnitlige antal fuldtids stillinger var (7.949). Andre udgifter udgjorde 3,4 mia. kr. (3,1 mia. kr.), en stigning på 9 pct. i forhold til sidste år, som følge af planen for det nye normale og lavere momsrefusion. Andre driftsudgifter faldt 0,6 mia. kr. til 0,4 mia. kr. (1,0 mia. kr.). I 2010 bestod andre driftsudgifter af garantiprovisionen til den danske statsgarantiordning under Bankpakke I og i 2011 af tab til den danske indskydergarantiordning i forbindelse med Amagerbankens, Fjordbank Mors og Max Banks konkurs (Bankpakke III og IV). NBD s andel af eventuelle tab i indskydergarantiordningen var ca. 20 pct. ultimo december. Omkostningsprocenten steg til 65 sammenlignet med 57 sidste år. Nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån, netto faldt 19 pct. til 2,8 mia. kr. (3,4 mia. kr.). Nedskrivninger på udlån eksklusive tab i 2010 vedrørende den danske statsgarantiordning (Bankpakke I) på 0,7 mia. kr. steg 4 pct. Nedskrivninger på udlån lå fortsat på et højt niveau som følge af de mindre gunstige økonomiske forhold på det danske marked. Nedskrivninger på individuelt vurderede lån steg 0,8 mia. kr., mens nedskrivninger på gruppevist vurderede lån faldt 0,7 mia. kr. Nedskrivningsandelen eksklusive Bankpakke I var 41 bp (40 bp). Nettonedskrivninger på individuelt vurderede lån eksklusive Bankpakke I udgjorde 51 bp, og nettonedskrivninger på gruppevist vurderede lån var positive med 10 bp mod hhv. 39 bp og 1 bp i Som følge af økonomisk og i en vis udstrækning også politisk usikkerhed er aktiviteten på ejendomsmarkedet fortsat lav. Privatforbruget er under pres som følge af den betydelige usikkerhed, der også omfatter en generel opfattelse af ringere jobsikkerhed. Nedskrivninger i privatkundesegmentet steg derfor i forbindelse med markante begivenheder som ledighed, skilsmisse og sygdom. Der er sket en øget polarisering på det danske marked for erhvervskunder, hvor forskellen mellem succesrige og mindre succesrige virksomheder bliver stadig større. Men segmentet for små og mellemstore virksomheder og landbrugssektoren står generelt over for de største udfordringer. Den overordnede kreditkvalitet er fortsat god, og den positive udvikling i ratings i porteføljen af erhvervsudlån fortsætter. Skat Udgift til indkomstskat udgjorde 0,7 mia. kr. (1,1 mia. kr.). Den effektive skatteprocent var 23 mod 24 i Den effektive skatteprocent for 2011 er primært påvirket af skattefri indkomst fra kapitalandele i associerede virksomheder samt aktier. Årets resultat Årets resultat faldt til 2,2 mia. kr. mod 3,5 mia. kr. året før, hvilket primært skyldes lavere nettoresultat af poster til dagsværdi. Egen kapitalforrentningen var 6,8 pct. (11,0 pct.). 5

6 Kommentarer til balancen (NBD koncernen) Balancen faldt 95 mia. kr. til 902 mia. kr. (997 mia. kr.) i 2011, hvilket er et fald på 10 pct. Faldet kan primært henføres til repo- og reverseforretninger som følge af centraliseringen af Markets fastforrentede produkter i Nordea Bank Finland. Centraliseringen fortsætter i Alle balanceposter i fremmed valuta omregnes til danske kroner baseret på årets ultimokurser. Der henvises til note 1 for yderligere oplysninger om anvendt regnskabspraksis. Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter steg 6 mia. kr. til 84 mia. kr. (78 mia. kr.). Stigningen i indskudsbeviser i Nationalbanken mere end opvejede ovenfor nævnte nedgang i reverse forretninger. Udlån faldt 11 pct. til 607 mia. kr. (679 mia. kr.). Udlån eksklusive reverseforretninger steg 4 pct. til 600 mia. kr. (578 mia. kr.). Udlån til privatkunder og den offentlige sektor steg hhv. 26 mia. kr. og 3 mia. kr. Udlån til erhvervs kunder faldt 101 mia. kr. og var påvirket af oven nævnte centralisering af repoforretninger i Nordea Bank Finland. Rentebærende værdipapirer steg 1 pct. til 101 mia. kr. (100 mia. kr.). Finansielle instrumenter stillet som sikkerhed faldt 8 mia. kr. til 13 mia. kr. (21 mia. kr.), hvilket skyldes faldet i repoforretninger. NBD s egenbeholdning af rentebærende værdipapirer består af værdipapirer med en høj kreditvurdering og omfattede ikke stats obliga tioner fra PIIGS-landene (Portugal, Italien, Irland, Grækenland og Spanien). Aktier mv. faldt 3 mia. kr. til 14 mia. kr. (17 mia. kr.). Kapitalandele i associerede virksomheder steg til 1,0 mia. kr. (0,5 mia. kr.). Det skyldes primært købet af Nordea Bank Norge ASA s andel på 5 pct. i Nets Holding A/S til dagsværdi i Andre aktiver faldt 21 mia. kr. til 63 mia. kr. (84 mia. kr.), hvilket kan henføres til et fald i tilgodehavender på solgte obligationer. Gæld Gæld til kreditinstitutter faldt 95 mia. kr. til 145 mia. kr. (240 mia. kr.) primært som følge af ovennævnte overførsel af Markets repoforretninger til Nordea Bank Finland. Indlån og anden gæld faldt 10 pct. til 313 mia. kr. (347 mia. kr.), men eksklusive repoforretninger steg indlånet 2 pct. til 312 mia. kr. (305 mia. kr.), hvilket afspejler et øget forretningsomfang. Udstedte værdipapirer steg 15 mia. kr. til 287 mia. kr. (272 mia. kr.), hvilket afspejler et øget forretningsomfang i datterselskabet Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Andre passiver steg 10 mia. kr. til 88 mia. kr. (78 mia. kr.), hvilket hovedsageligt skyldes en stigning i gæld på købte obligationer. Hensatte forpligtelser Hensættelser faldt 1,4 mia. kr. til 0,7 mia. kr. (2,1 mia. kr.). I 2011 var der primært tale om hensættelser til omstruktureringsomkostninger i forbindelse med tilpasningen til det nye normale samt hensættelser relateret til ikke-balanceførte poster. I 2010 vedrørte posten primært hensættelsen til den danske statsgarantiordning (Bankpakke I). Egenkapital Egenkapitalen inklusive minoritetsinteresser udgjorde 32 mia. kr. ultimo Årets resultat var 2,2 mia. kr. Ordinær generalforsamling s egenkapital udgjorde 22 mia. kr. ultimo Årets resultat for moderselskabet var 1,7 mia. kr. Det foreslås, at årets resultat på 1,7 mia. kr. overføres til overført overskud, og at der ikke udloddes udbytte for Ikke-balanceførte forpligtelser (NBD koncernen) Bankens forretningsaktiviteter omfatter et stort antal ikke-balanceførte poster. Disse vedrører kommercielle produkter såsom garantier, remburser og kredittilsagn. Kredittilsagn og uudnyttede kreditrammer udgjorde 180 mia. kr. (177 mia. kr.), mens garantier og bevilgede, men ikke-udnyttede remburser samt andre ikke-balanceførte forpligtelser i alt udgjorde 28 mia. kr. (31 mia. kr.). 6

7 NBD deltager i den tvungne indskyder garantiordning, der garanterer tab i tilfælde af bankers konkurs og afvikling. NBD s andel af eventuelle tab i indskydergarantiordningen er ca. 20 pct. ultimo december Ratings Ratings for NBD er uændrede, bortset fra Moody s langsigtede rating, der blev ændret fra Aa2 til Aa3, efter at Moody s ændrede sit syn på den danske banksektor. Tilsynsdiamanten NBD A/S har gennem hele 2011 levet op til tilsynsdiamantens krav. 31. dec 31. dec Store engagementer (maks. 125 pct.) 26 pct. 69 pct. Udlånsvækst (maks. 20 pct.) -26 pct. -2 pct. Ejendomseksponering (maks. 25 pct.) 7 pct. 6 pct. Stabil funding (maks. 1) 0,77 0,82 Likviditetsoverdækning (min. 50 pct.) 122 pct. 108 pct. Nordea Bank Danmark har fortsat en stærk fundingposition med indlånsoverskud. Pr. 31. december 2011 var stabil funding eksklusive koncerninterne efterstillede lån og egenkapital 0,91 (0,94). Likviditetsbufferen består hovedsageligt af likvide værdipapirer med en høj kreditvurdering. Solvens Ultimo året udgjorde NBD koncernens risikovægtede aktiver 289 mia. kr. (310 mia. kr.). Faldet kan hovedsageligt henføres til lavere risiko vægtede aktiver for kreditrisiko på erhvervskunder dækket af den interne ratingbaserede metode. Ultimo året var NBD koncernens solvensprocent 17,0% (15,4%), og kernekapitalprocenten var 10,1% (8,9%). I 2011 var de tilsvarende tal for moderselskabet hhv. 17,7% (15,6%) og 10,3% (8,8%). For at styrke basiskapitalen blev et efterstillet lån på 1,45 mia. euro (ca. 10,8 mia. kr.) udstedt i februar Det efterstillede lån indgår i ovennævnte solvensprocenter for 2010, der blev påvirket med ca. 3,5 pct. Bestyrelsen bekræfter forudsætningen om, at banken er going concern, og at års regn ska bet er udarbejdet på grundlag af denne forudsætning. Rating, januar 2012 Kort Lang Moody s P-1 Aa3 S&P A-1+ AA- Fitch F1+ AA- DBRS R-1 (høj) AA Ændringer i direktionen Nordea fik ny organisation pr. 1. juni Den nye organisation bygger på værdikædetankegangen, som har været central i Nordeas driftsmodel siden Den nye organisation tager udgangspunkt i de tre overordnede forretnings områder: Retail Banking, Wholesale Banking og Wealth Management. Alle dele af værdikæden kundeansvar, support, produkter, medarbejdere og it-udvikling er integreret i de tre forretningsområder med det klare mål at forbedre effektiviteten, øge egen kapitalforrentningen og skabe endnu dybere kunderelationer. I forbindelse med den nye organisation besluttede Peter Schütze at gå på pension, og Michael Rasmussen blev udnævnt til formand for direktionen. Anders Jensen og Peter Nyegaard trådte ind i direktionen den 1. september Risiko-, likviditets- og kapitalstyring Risiko-, likviditets- og kapitalstyring er vigtige succeskriterier i den finansielle sektor. Risikoeksponering ligger implicit i at levere finansielle serviceydelser, og Nordea påtager sig en række risici i sine ordinære forretningsaktiviteter. Den væsentligste risiko er kreditrisiko. Fastholdelse af fokus på risici i organisationen er indarbejdet i forretningsstrategierne. Nordea har klart definerede rammer for risiko-, likviditets- og kapitalstyring, herunder politikker og instruktio ner for forskellige risikotyper og for kapitalstrukturen. 7

8 Ledelsesprincipper for styring og overvågning i Nordea Bestyrelse og Board Credit Committee Nordeas bestyrelse har det endelige ansvar for at begrænse og overvåge Nordeas risikoeksponering samt for at fastsætte solvensmålene. Risici måles og rapporteres i henhold til fælles principper og politikker godkendt af Nordeas bestyrelse. Bestyrelsen fastlægger endvidere politikker for styring af kredit-, markeds, likviditets-, forretnings- og operationelle risici og Internal Capital Adequacy Assessment Process. Alle politikker gennemgås mindst en gang om året. I kreditinstruktionerne træffer Nordeas bestyrelse beslutning om kreditkomiteernes bemyndigelse på forskellige niveauer inden for kundeområderne. Denne bemyndigelse er forskellig afhængigt af beslutningsniveauet, hoved sageligt hvad angår størrelsen af kreditrammer, men afhænger også af den interne rating af kunderne. Nordeas bestyrelse træffer også beslutning om rammerne for Nordeas markedsog likviditetsrisici. Nordeas Board Credit Committee bistår Nordeas bestyrelse med at opfylde dens tilsynspligt vedrørende risikostyring og -overvågning, rammer for risici, kontrolfunktioner og processer i forbindelse med Nordeas aktiviteter. CEO og GEM Chief Executive Officer (CEO) har det overordnede ansvar for at udvikle og fastholde principper for effektiv risiko-, likviditets- og kapitalstyring og overvågning. CEO i Group Executive Management (GEM) fastsætter målene for Nordeas risikostyring med hensyn til strukturel renteindtægtsrisiko (Structural Interest Income Risk, SIIR). CEO og GEM gennemgår løbende rapporteringer om risikoeksponeringer og har nedsat følgende komiteer for risiko-, likviditets- og kapitalstyring: Asset and Liability Committee (ALCO), der har Chief Financial Officer (CFO) som formand, forbereder væsentlige problemstillinger/forhold vedrørende Nordeas finansielle virksomhed, finansielle risici og kapitalstyring til beslutning af CEO i GEM. Risk Committee, der har Chief Risk Officer (CRO) som formand, overvåger styringen og kontrollen af Nordeas risici på et overordnet niveau og vurderer om rammerne for risici, kontrolfunktioner og processer, der vedrører disse risici, er tilstrækkelige. Endvidere fastsætter Risk Committee inden for de beslutninger, der er truffet af Nordeas bestyrelse, fordelingen af rammer for markeds risici samt likviditetsrisici til de risiko tagende enheder Group Treasury og Markets. Fastsættelsen af rammerne sker i overensstemmelse med forretnings strategierne og gennemgås mindst en gang om året. Lederne af enhederne fordeler rammerne inden for deres egen enhed og kan indføre mere detaljerede rammer og andre risikobegrænsende tiltag som fx stop loss-regler. Risk Committee har nedsat to under komiteer til at varetage komiteens arbejde og beslutninger inden for bestemte risiko områder. De to komiteer er Group Valuation Committee (GVC) og Credit Risk Model Validation Committee (CRMVC). GVC s primære ansvar er at værdiansætte handlede finansielle instrumenter, og GRMVC s at gennemgå og godkende valideringen af kreditrisikomodeller og parameterestimering (PD, LGD og EAD). Group Executive Management Credit Committee (GEM CC) og Executive Credit Committee (ECC) har CRO som formand, og Group Credit Committee Retail Banking (GCCR) og Group Credit Committee Wholesale Banking (GCCW) har Chief Credit Officer (CCO) som formand. Disse kreditkomiteer træffer beslutning om større kreditrammer og fastlægger sektorpolitikker for Nordea. Kreditrammer bevilges som individuelle rammer for kunder eller samlet for en gruppe af indbyrdes forbundne kunder og som sektorrammer for visse definerede sektorer. CRO og CFO I koncernen er to enheder, Group Risk Management og Group Corporate Centre, ansvarlige for risiko-, kapital-, likviditets- og balancestyring. Group Risk Management under ledelse af CRO er ansvarlig for rammerne og processerne for risikostyring samt rammerne for kapitalkrav. Group Corporate Centre under ledelse af CFO er ansvarlig for kapitalpolitikken, basiskapitalens sammensætning samt styringen af likviditetsrisici og den strukturelle renteindtægtsrisiko. Kunde- og produktområderne har hovedansvaret for at styre risiciene i driften inden for de 8

9 gældende rammer, herunder identifikation, kontrol og rapportering. Ledelsesprincipper for styring og overvågning i Nordea Bank Danmark Som i alle andre datterselskaber i Nordea er Nordea Bank Danmarks bestyrelse ansvarlig for at overvåge bankens risikoeksponering og for at godkende fastsættelsen af mål for solvensprocent og individuelle solvensbehov. Det er i overensstemmelse med Nordea koncernens instruktioner nævnt ovenfor. I henhold til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. har NBD udnævnt en Chief Risk Officer (CRO). CRO rapporterer til NBD s direktion og er ansvarlig for at koordinere den overordnede risikostyring i NBD. Risk Management Charter for NBD definerer CRO s rolle, ansvarsområder, opgaver og mandat og udgør en del af Nordeas rammer for risikostyring. Samtlige risikostyringsfunktioner rapporterer til Nordeas tværnordiske risikostyringsorganisation. I NBD er risikostyringsfunktionerne repræsenteret med selvstændige enheder, som vare tager risikostyringen på de enkelte områder. For at sikre at risikostyringen foretages betryggende i NBD, er det CRO s rolle at skabe et overblik over NBD s risici. Samspillet mellem de enkelte risikostyringsenheder og CRO dækker kredit-, markeds-, likviditets- og operationelle risici. Kreditrisikofunktionen omfatter Group Credit, Group Credit Control og Group Capital Risk Management. Endvidere holder CRO kvartalsmæssige møder med Group IT og Group Finance. Samspillet skal sikre klare kommunikationsveje til CRO således, at kritiske hændelser rapporteres effektivt og hurtigt til direktionen. CRO skal samtidig sikre, at de enkelte risikostyrings funktioner udarbejder rapporter, der opsummerer risikobilledet for NBD. På baggrund af rapporterne udarbejder CRO en overordnet vurdering af risikobilledet for NBD og påpeger eventuelle andre risici. Vurderingen forelægges direktionen og bestyrelsen hvert kvartal. Endvidere er CRO ansvarlig for kvartalsmæssigt at udarbejde forslag til direktionen og bestyrelsen vedrørende det individuelle solvensbehov (ISN) og sikre, at dokumentationen herfor forankres i ICAAP-rapporten. Overvågning og rapportering Kontrolmiljøet i Nordea er baseret på principperne for funktionsadskillelse og uafhængighed. Overvågning og rapportering af risici foregår dagligt for markeds- og likviditetsrisici og månedsvis og kvartalsvis for hhv. kreditrisici og operationelle risici. Risici rapporteres løbende til Risk Committee, GEM og bestyrelsen i både Nordea og NBD. Rapportering af det interne kapitalbehov omfatter alle typer risici og foretages regel mæssigt til ALCO. Group Internal Audit foretager en selvstændig vurdering af processerne vedrørende risiko- og kapitalstyring i henhold til den årlige revisionsplan. Søjle III-oplysninger solvens- og risikorapport Der henvises desuden til for mere detaljerede oplysninger om risiko- og kapitalstyring i henhold til søjle III-kravene i Basel II-regelsættet. Risikostyring Kreditrisikostyring Group Risk Management er ansvarlig for rammerne for kreditrisikostyring, der består af politikker, instruktioner og retningslinjer for Nordea. Group Credit Control er ansvarlig for at kontrollere og overvåge kvaliteten af udlånsporteføljen og kreditprocesserne. Kunde- og produktområderne har hovedansvaret for at styre disse risici i driften inden for de gælden de rammer, herunder identifikation, kontrol og rapportering. Inden for rammerne af den bemyndigelse, der er givet af Nordeas bestyrelse, godkendes kreditrammer af beslut nings ansvarlige på forskellige niveauer i organisa tio nen. Kundens rating og beløbet bestemmer, på hvilket niveau beslutningen træffes. Beslutningsstrukturen for kredit bevilling er blevet justeret med virkning fra 3. kvartal 2011 med øgede beføjelser til de enkelte forretningsområder som følge af organisationsændringen i koncernen i 2. kvartal Group Executive Management Credit Committee (GEM CC) træffer beslutnin ger om forslag, der vedrører væsent lige problemstillinger/forhold. Ansvaret for krediteksponeringen ligger hos den kunde ansvarlige 9

10 enhed. Kunderne tildeles en rating eller score i overensstemmelse med Nordeas rammer for kvantificering af kreditrisici. Definition og identifikation af kreditrisici Kreditrisiko defineres som risikoen for tab, hvis modparter ikke opfylder deres aftalte forpligtelser, og den stillede sikkerhed ikke dækker tilgodehavenderne. Kreditrisici er hovedsagelig knyttet til forskellige former for udlånsaktivitet, men også til garantier og remburser, modpartsrisici i forbindelse med derivatkontrakter, landerisici som følge af overførsel af penge fra et andet land samt afviklingsrisici. Risici inden for specifikke industrisektorer overvåges af sektorovervågningsgrupper og styres ved hjælp af sektorpolitikker, der fastlægger krav og rammer for den samlede sektoreksponering. Kreditrisikovillighed Nordea har defineret sin kreditrisikovillighed som et forventet tab på udlån på 25 bp over konjunkturperioden. Nettonedskrivninger på udlån i de seneste år viser et gennemsnit, der ikke overstiger dette niveau. Individuel og gruppevis vurdering af værdiforringelse Igennem hele processen med at identificere og begrænse værdiforringede lån arbejder Nordea løbende med at bedømme kvaliteten af kundeengagementerne. Svage og værdiforringede lån overvåges løbende og gennemgås mindst en gang i kvartalet for udvikling, fremtidsudsigter, fremtidig tilbagebetalingsevne og et eventuelt behov for nedskrivninger. En nedskrivning indregnes, hvis der er objektivt bevis for, baseret på tabsbegivenheder eller observerbare data, at kundens fremtidige pengestrømme er reduceret i et omfang, der gør fuld tilbagebetaling, inklusive sikkerhedsstillelse, usandsynlig. Lån med nedskrivninger anses for at være værdiforringede. Størrelsen af nedskrivningen svarer til det skønnede tab, som udgør forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af det udestående lån og den diskonterede værdi af de fremtidige pengestrømme, herunder værdien af den stillede sikkerhed. Lån, der har været forfaldne i mere end 90 dage, betragtes automatisk som nødlidende og rapporteres som nødlidende lån og værdiforringede eller ikke-værdiforringede afhængigt af den skønnede risiko for tab. Ud over individuelle test for værdiforringelse af alle individuelt signifikante kunder foretages der gruppevise test for værdiforringelse af grupper af kunder, der ikke er fundet at være værdiforringede på individuelt niveau. Den gruppevise værdiforringelse tager udgangspunkt i udviklingen i kreditvurderede og scorede kunder i udlånsporteføljen samt i vurderinger foretaget af ledelsen. Vurderingen af den gruppevise værdiforringelse påvirkes af op- og nedgraderinger af kunder samt nye kunder og kunder, der forlader porteføljen. Ligeledes har Nordea Bank Danmark koncernen Krediteksponering og udlån (eksklusive kassebeholdning, anfordringstilgodehavender hos centralbanker og afviklingsrisici) 31. dec. 31. dec. Mio. kr Kreditinstitutter Erhverv, private mv heraf erhverv heraf private heraf offentlig sektor Udlån i alt Ikke-balanceført krediteksponering Modpartsrisici Rentebærende værdipapirer Krediteksponering i bankdrift i alt Heraf for erhvervskunder ca. 93 pct. 2 Efter netting og collateralaftaler, herunder eksisterende markedsværdieksponering og mulig fremtidig eksponering. 3 Omfatter rentebærende værdipapirer stillet som sikkerhed i tilbagekøbsaftaler. 10

11 kunder, der svinger mellem misligholdelse og ikke-misligholdelse, indflydelse på beregningen. Gruppevis værdiforringelse vurderes på kvartals basis for den enkelte juridiske enhed. Begrundelsen for denne totrinsprocedure med både individuel og gruppevis vurdering er at sikre, at alle indtrufne tab indregnes til og med balancedagen. Der henvises til note 47 for yderligere information om kreditrisici. Udlånsportefølje Krediteksponeringen måles og opgøres som hovedstolen af balanceførte tilgodehavender, dvs. tilgodehavender hos kreditinstitutter og udlån, og eventuelle ikke-balanceførte tilgodehavender hos kunder og modparter med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab. Eksponering omfatter også risici forbundet med derivatkontrakter og værdipapirfinansiering. NBD s samlede krediteksponering faldt 7 pct. til mia. kr. i 2011 (1.088 mia. kr.). Den største krediteksponering er udlån, som i 2011 faldt 11 pct. til 607 mia. kr. (679 mia. kr.). Ultimo 2011 udgjorde udlån til erhvervskunder 300 mia. kr. (400 mia. kr.), hvilket var et fald på 25 pct., mens udlån til privatkunder steg 9 pct. til 298 mia. kr. (272 mia. kr.). Udlån til erhvervskunder tegnede sig for 49 pct. (59 pct.) af det samlede udlån, og andelen af udlån til privatkunder var 49 pct. (40 pct.). Ultimo 2011 var tilgodehavender hos kreditinstitutter, hovedsageligt i form af interbank deposits, 84 mia. kr. (78 mia. kr.). Udlån til erhvervskunder Følgende sektorer tegnede sig for de største fald i udlånsporteføljen: Finansielle institutioner, Andre, organisationer mv., Kommercielle serviceydelser, industri mv. og Konsumentvarer (fødevarer, landbrug mv.). Konsumentvarer (fødevarer, landbrug mv.) er den største sektor i NBD s udlånsportefølje med 56 mia. kr. (63 mia. kr.). De fleste erhvervskunder har en stærk økonomi og forholdsvis gode udsigter. Udlån til erhvervskunder fordelt på størrelse viser en høj grad af spredning, hvor ca. 66 pct. (52 pct.) af udlånene har en størrelse på op til 50 mio. euro pr. kunde, se note 47. Reduktion af kreditrisici er en integreret del af kreditbeslutningsprocessen. I hver enkelt kreditbeslutning og -gennemgang indgår en vurdering af sikkerhed, covenant-dækning og andet, der mindsker risikoen. En vigtig metode til at reducere kreditrisiko er sikkerhedsstillelse. Inden for udlån til erhvervskunder er de vigtigste sikkerhedstyper pant i fast ejendom, virksomhedspant og leasede genstande. Sikkerhedsdækningen er højere for udlån til økonomisk svagere kunder end for udlån til økonomisk stærke kunder. Når det gælder store eksponeringer, er syndikering af lån det primære værktøj til styring af koncentrationsrisici, mens kreditrisici i mindre omfang er blevet reduceret ved brug af credit default swaps. Covenants i kreditaftaler erstatter ikke sikkerhed, men kan være et betydeligt supplement til eksponeringer med og uden sikkerhed. De fleste eksponeringer af betydelig størrelse og kompleksitet inkluderer fornødne covenants. Finansielle covenants er fastsat, så banken kan reagere på tidlige advarselssignaler, og overvåges nøje. Nordea Bank Danmark koncernen Udlån fordelt på sektor 31. dec. 31. dec. Mio. kr Energi (olie, gas mv.) 8 24 Metaller og minedrift Papir og skovdrift Andre materialer (byggematerialer mv.) Kapitalgoder, industri Kommercielle serviceydelser, industri mv Bygge og anlæg Shipping og offshore Transport Forbrugsgoder (biler, apparater mv.) Medie og fritid Detailhandel Konsumentvarer (fødevarer, landbrug mv.) Sundhed og medicinal Finansielle institutioner Fast ejendom It-software, hardware og serviceydelser Teleudstyr Teleoperatører Forsyning (distribution og produktion) Andre, organisationer mv Erhverv Realkreditlån Forbrugslån Offentlig sektor I alt

12 Udlån til privatkunder I 2011 steg realkreditlån og forbrugslån til hhv. 205 mia. kr. (185 mia. kr.) og 93 mia. kr. (88 mia. kr.). Realkreditlån tegnede sig for 69 pct. (68 pct.) af det samlede udlån til privatkunder. Sikkerhedsdækningen for realkreditlån til privatkunder er høj, mens forbrugslån til dette segment har en lavere grad af sikkerhed. Geografisk fordeling Udlån fordelt efter låntagers hjemsted viser, at det nordiske marked tegner sig for 97 pct. (93 pct.), hvoraf Danmark tegner sig for 95 pct. (91 pct.). Andre EU-lande tegner sig for hovedparten af udlånet uden for Norden. Pct Privatkunder Fordeling efter rating og scoring En måde at vurdere kreditkvaliteten på er gennem en analyse af fordelingen på tværs af ratingkategorier for erhvervskunder og institutioner med en rating samt risikoklasser for privatkunder og mindre erhvervskunder (dvs. retaileksponering), der er tildelt en score. Der skete i 2011 en forbedring af kreditkvaliteten hovedsageligt i udlånsporteføljen for erhvervskunder. 71 pct. (67 pct.) af eksponeringen mod erhvervskunder havde en rating på 4- eller derover. Andelen af eksponeringen mod institutionelle kunder med en rating på 5- eller derover var 97 pct. (98 pct.). Værdiforringede lån indgår ikke i fordelingen efter rating/scoring. Nordea Bank Danmark koncernen Eksponering 31. dec fordelt på rating/risikoklasser Pct Erhvervskunder Rating 0 A+ A A- B+ B B-C+ CC-D+ D D-E+ EE-F+ F F- Risikoklasser Værdiforringede lån I 2011 steg værdiforringede lån, brutto til mio. kr. fra mio. kr. svarende til 263 bp af det samlede udlån. Af de værdiforringede lån, brutto udgjorde ikke-nødlidende lån 69 pct. (71 pct.), og nødlidende lån 31 pct. (29 pct.). Værdiforringede lån, netto efter nedskrivninger på individuelt vurderede værdiforringede lån udgjorde mio. kr. (7.989 mio. kr.) svarende til 165 bp af det samlede udlån. Nedskrivninger på individuelt vurderede lån steg til mio. kr. fra mio. kr. Nedskrivninger på gruppevist vurderede lån faldt til mio. kr. fra mio. kr. De samlede nedskrivninger i forhold til værdiforringede lån, brutto var 44 pct. (55 pct.). Den største stigning i værdiforringede lån fandt sted i følgende sektorer: Forbrugslån, Finansielle institutioner, Shipping og offshore og Konsumentvarer (fødevarer, landbrug mv.). Forfaldne lån, der ikke anses for at være værdiforringede, faldt for erhvervskunder til mio. kr. ( mio. kr.). Forfaldne lån til privatkunder faldt til mio. kr. (2.846 mio. kr.) i 2011, se note 47. Nedskrivninger på udlån, netto Nedskrivninger på udlån, netto eksklusive Bankpakke I udgjorde mio. kr. i 2011 (2.647 mio. kr.). Det svarer til en nedskrivningsandel på 41 bp. Heraf er mio. kr. (1.489 mio. kr.) relateret til erhvervskunder og mio. kr. (1.158 mio. kr.) til privatkunder. Følgende sektorer tegnede 12

13 sig for de største tab: Andre, organisationer mv., Konsumentvarer (fødevarer, landbrug mv.), Finansielle institutioner og Fast ejendom. Nedskrivnings andelen i Banking Danmark var 51 bp (56 bp). Nedskrivninger på udlån, netto og værdiforringede lån skyldes fortsat et stort antal små og mellemstore eksponeringer snarere end få store eksponeringer. Modpartsrisici Modpartsrisiko er risikoen for, at Nordeas modpart i en valuta-, rente-, råvare-, aktie- eller kreditkontrakt misligholder før kontraktens udløb, og at Nordea på pågældende tidspunkt har et krav over for modparten. Ultimo 2011 udgjorde risikoen før afvikling (i værste fald) 0,5 mia. kr. Heraf udgjorde den eksisterende nettoeksponering (efter close-out og reduktion af sikkerhedsstillelse) 0 mia. kr. Finansielle institutioner tegnede sig for 100 pct. af denne risiko. Nordea Bank Danmark koncernen Værdiforringede lån, nedskrivninger og nedskrivningsprocent Mio. kr Værdiforringede lån, brutto heraf ikke-nødlidende heraf nødlidende Nedskrivningsprocent i alt 1,2% 0,9% Samlede nedskrivninger ift. værdiforringede lån, brutto 44,4% 54,6% Nordea Bank Danmark koncernen Nettonedskrivninger og nedskrivningsandel, bp 1 Mio. kr Nedskrivninger på udlån Nedskrivningsandel 40,5 39,5 heraf individuelle 50,3 38,5 heraf gruppevise -9,8 1,0 Nedskrivningsandel, Nordic Banking 50,9 55,9 1 Eksklusive Bankpakke I på 12 mio. kr. (752 mio. kr.). Nordea Bank Danmark koncernen Udlån, værdiforringede lån brutto og nedskrivninger fordelt på sektor Samlede nedskrivninger ift. 31. dec 2011, mio. kr. Værdiforringede udlån Nedskrivninger værdiforringede udlån, brutto % Energi (olie, gas mv.) - - Metaller og minedrift ,4% Papir og skovdrift ,0% Andre materialer (byggematerialer mv.) ,8% Kapitalgoder, industri ,1% Kommercielle serviceydelser, industri mv ,2% Bygge og anlæg ,5% Shipping og offshore ,9% Transport ,1% Forbrugsgoder (biler, apparater mv.) ,0% Medie og fritid ,9% Detailhandel ,6% Konsumentvarer (fødevarer, landbrug mv.) ,0% Sundhed og medicinal ,9% Finansielle institutioner ,4% Fast ejendom ,8% It-software, hardware og serviceydelser ,1% Teleudstyr ,1% Teleoperatører ,3% Forsyning (distribution og produktion) ,1% Andre, organisationer mv ,9% Erhverv ,5% Realkreditlån ,4% Forbrugslån ,5% Offentlig sektor I alt ,4% 13

14 Markedsrisici Markedsrisiko er risikoen for tab på Nordeas beholdninger og transaktioner som følge af ændringer i markedsrenter og parametre, der påvirker markedsværdien, fx ændringer i renter, kreditspænd, valutakurser, aktiekurser, råvarepriser og optionsvolatilitet. Markeds risici i Nordea stammer primært fra Markets og Group Treasury. Markets har ansvar for de kundedrevne handelsaktiviteter, mens Group Treasury har ansvar for balancestyring, likviditetsbuffer, investeringer og funding-aktiviteter for Nordeas egen regning. For alle andre bankaktiviteter elimineres markedsrisici som udgangspunkt ved at matche aktiver, passiver og ikke-balanceførte poster. Analyse af markedsrisici Ultimo 2011 udgjorde den samlede konsoliderede VaR 235 mio. kr. (256 mio. kr.). Den gennems nitlige VaR i 2011 var 161 mio. kr. (323 mio. kr.). Den samlede konsoliderede VaR kan primært henføres til renterisici. Den samlede renterisiko målt som VaR beløb sig til 186 mio. kr. (208 mio. kr.). Størstedelen af NBD s renterisiko kan henføres til rentepositioner i euro, danske kroner, og svenske kroner. Nettorentefølsomheden var -61 mio. kr. (-521 mio. kr.). Den samlede bruttofølsomhed over for et parallelt skift i rentestrukturen på 1 procentpoint, hvilket måler udviklingen i markedsværdien af NBD s rentefølsomme positioner, hvis renter i forskellige valutaer udvikler sig i negativ retning for NBD, var 497 mio. kr. (1.454 mio. kr.) ultimo 2011 (hvilket indikerer positioner i NBD s portefølje med spændindsnævring mellem renter i forskellige valutaer). Operationelle risici Operationel risiko defineres som risikoen for direkte eller indirekte tab, herunder tab af omdømme, som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne processer, mennesker og systemer eller eksterne begivenheder. Operationel risiko omfatter compliance-risiko, der er risikoen for, at virksomheden ikke drives i overensstemmelse med juridiske og lovmæssige krav, markedsstandarder og forretningsetik. Styringen af operationel risiko er en del af ledelsens ansvar. For at styre disse risici sigtes der mod et fælles sæt standarder og en sund risikostyringskultur med en målsætning om at følge best practice for markedsadfærd og etiske standarder inden for alle forretningsaktiviteter. Det væsentligste princip for operationelle risici i Nordea er de tre forsvarslinjer. Den første forsvarslinje, der udgøres af et netværk af risk og compliance officers i forretningsorganisationen, sikrer, at operationelle risici og compliancerisici styres effektivt inden for Nordea. Group Operational Risk and Compliance, der udgør den anden forsvarslinje, har defineret et fælles sæt standarder (koncerndirektiver, processer og rapportering) for at styre disse risici. Den væsentligste proces bag aktiv risikostyring er den årlige selvevaluering af risici, der fokuserer på nøglerisici, som identificeres via top downinddragelse af områdeledelsen og bottom upgenbrug af eksisterende oplysninger fra processer som eksempelvis fejlrapportering, kvalitetsog risikoanalyser og produktgodkendelser. Timingen af denne proces synkroniseres med den årlige planlægningsproces for således at sikre tilstrækkelig input i forbindelse med koncernens overordnede prioriteringer. Group Internal Audit, der udgør den tredje forsvarslinje, udarbejder en erklæring over for bestyrelsen om risikostyrings-, kontrol- og styringsprocesserne. Likviditetsstyring Likviditetsrisici Fokusområder i 2011 I 2011 nød Nordea fortsat godt af sit fokus på disciplineret likviditetsrisikostyring, hvilket Nordea Bank Danmark koncernen Konsoliderede markedsrisikotal 31. dec. 31. dec. Mio. kr. Mål høj 2011 lav 2011 gns Samlet risiko VaR 234,9 465,6 65,5 160,6 255,5 - Renterisici VaR 186,2 488,8 66,4 151,5 208,4 - Aktiekursrisici VaR 49,0 110,8 9,1 59,6 86,0 - Valutakursrisici VaR 11,6 32,8 6,2 17,4 20,1 Spredningseffekt i pct. af samlet risiko VaR

15 afspejles i en bredt sammensat og stærk fundingbase. Nordea har haft adgang til alle relevante finansielle markeder og har været i stand til aktivt at bruge alle funding programmerne. Nye regler for likviditetsrisiko drøftes intensivt af myndighederne. Nordea deltager i diskussionerne i flere fora og er godt forberedt på eventuelle ændringer. Principper for styring og overvågning Group Treasury er ansvarlig for at følge koncernens likviditetsstrategi, styre koncernens likviditet og overholde alle koncernens rammer fastsat af koncernens bestyrelse og CEO i GEM. Desuden udvikler Group Treasury rammerne for styring af likviditetsrisici, som består af politikker, instruktioner og retningslinjer for hele koncernen samt principperne for prissætning af likviditetsrisici. Styring af likviditetsrisici Likviditetsrisiko er risikoen for kun at være i stand til at overholde likviditetsforpligtelser gennem øgede omkostninger eller i sidste ende ikke at være i stand til at opfylde forpligtelser, i takt med at de forfalder. Nordeas likviditetsstyring er baseret på fastsatte retnings linjer, der resulterer i forskellige mål for likviditetsrisiko, rammer og forretningsgange. Ifølge de fastsatte retningslinjer afspejler Nordeas likviditetsstyring en forsigtig holdning til likviditetsrisiko. Nordea søger at diversificere koncernens kapitalanskaffelse og at etablere og bevare relationer med investorer for at styre adgangen til markedet. Den stærke tilstedeværelse på Nordeas fire hjemmemarkeder indebærer en bredt sammensat fundingbase i form af et stærkt og stabilt privatkundeindlån og forskellige fundingprogrammer. Fundingprogrammerne er kortsigtede (US commercial paper, europæiske commercial paper, commercial paper, indlånsbeviser) og langsigtede (covered bonds, europæiske medium term notes, medium term notes) i forskellige valutaer. Nordea offentliggør regelmæssigt information om Nordeas likviditetssituation for at forblive troværdig til enhver tid. I Nordeas styring af likviditetsrisiko indgår stresstest og en beredskabsplan for likviditetsstyring. Stresstest defineres som vurderingen af en eventuel effekt på bankens likviditetssituation i forbindelse med en række ekstraordinære, men sandsynlige begivenheder. Rammerne for stresstest omfatter også krav til overlevelseshorisonten (se nedenfor), som afspejler et samlet likviditetsrisikoscenario (idiosynkratisk stress og stress på markedsplan). Group Treasury er ansvarlig for at styre likviditeten og for at overholde alle koncernens rammer fra Nordeas bestyrelse og CEO i GEM. Målemetoder for likviditetsrisiko Likviditetsstyring fokuserer både på den kortsigtede likviditetsrisiko og den langsigtede strukturelle likviditetsrisiko. For at styre kortsigtede fundingpositioner måler Nordea funding gap-risikoen, der udtrykker det forventede maksimalt akkumulerede behov for at skaffe likviditet inden for de næste 30 dage. Pengestrømme fra poster både i og uden for balancen er omfattet. Funding gap-risikoen måles og fastsættes for hver valuta og som et samlet tal for alle valutaer. Det samlede maksimale tal for alle valutaer fastsættes af Nordeas bestyrelse. For at sikre funding i situationer, hvor Nordea har behov for likviditet her og nu, og de normale fundingkilder ikke er tilstrækkelige, har Nordea en likviditetsbuffer. Nordeas bestyrelse fastsætter minimumsgrænsen for likviditetsbufferen. Likviditetsbufferen består af likvide værdi papirer i Group Treasurys besiddelse med en høj kreditvurdering, som kan belånes i centralbanken, og som kan sælges eller anvendes som sikkerhed i funding-aktiviteterne. I 2011 blev Baselkomiteens Liquidity Coverage Ratio og krav til overlevelseshorisonten indført. I tråd med Basel-reglerne har Nordeas bestyrelse fastsat en overlevelseshorisont på mindst 30 dage. Overlevelseshorisonten er baseret på pengestrømme i forbindelse med likviditets bufferen og funding gap-risikoen. Desuden indgår forventede adfærdsbestemte pengestrømme fra det, som påvirker likviditetsberedskabet. Nordeas bestyrelse måler og afgrænser Nordeas strukturelle likviditetsrisiko ved hjælp af nettobalancen af stabil funding, som defineres som forskellen mellem stabile passiver og stabile aktiver. Stabile passiver består fortrinsvis af private indlån, bankindlån og obligationer med en restløbetid på over seks måneder og egenkapital, mens stabile aktiver hovedsageligt består af private lån, andre lån med en restløbetid på over seks måneder og kredittilsagn. GEM har 15

16 sat som mål, at nettobalancen af stabil funding skal være positiv, hvilket betyder, at stabile aktiver skal finansieres af stabile passiver. Analyse af likviditetsrisici Den kortsigtede likviditetsrisiko blev fastholdt på et moderat niveau i hele Den gennemsnitlige funding gap-risiko, dvs. det gennemsnit lige forventede behov for at skaffe likviditet inden for de næste 30 dage, var -7 mia. kr. (-34 mia. kr.). I 2011 lå NBD s likviditetsbuffer i intervallet mia. kr. ( mia. kr.) med et gennemsnit på 159 mia. kr. (116 mia. kr.). NBD s likviditetsbuffer er yderst likvid og består udelukkende af værdipapirer i Group Treasurys besiddelse, der kan bruges til sikkerhedsstillelse i centralbanker. Overskudslikviditeten i forhold til overlevelseshorisonten på 30 dage lå i intervallet mia. kr. i hele Målet om altid at fastholde en positiv nettobalancen af stabil funding blev mere end opnået i Det årlige gennemsnit for nettooverskuddet af stabil funding var 30 mia. kr. (19 mia. kr.). Strukturel renteindtægtsrisiko (SIIR) Strukturel renteindtægtsrisiko (SIIR) udtrykker det beløb, hvormed Nordeas samlede nettorente indtægter ville ændre sig i de næste 12 måneder, hvis alle renter ændrede sig med 1 procentpoint. SIIR afspejler den ubalance, der opstår i balance- og ikke-balanceførte poster, når renteændringsperioder, volumen eller referencekurser mellem aktiv- og passivsiden samt derivater ikke er nøjagtig modsvarende. Nordeas SIIR-styring er baseret på fastsatte retningslinjer, der resulterer i forskellige SIIRmålinger, mål og organisationsprocedurer. De fastsatte retningslinjer fokuserer på at optimere den finansielle struktur, en afbalanceret risiko tagning og stabil vækst i indtjeningen, identifikation af alle væsentlige kilder til SIIR, måling under stressende markedsforhold og fyldest gørende information til offentligheden. Group Treasury har ansvaret for den driftsmæssige styring af SIIR og for overholdelse af alle koncernens mål. SIIR-målemetoder De grundlæggende SIIR-mål er de to renteændrings-gap (stigende og faldende renter), der måler indvirkningen på Nordeas nettorenteindtægter i de næste 12 måneder af henholdsvis en stigning og et fald på 1 procentpoint i Nordea Bank Danmark koncernen SIIR-risiko, gap-analyse, 31. dec Repricing-gap for stigende renter Rentefastsættelsesperiode Op til Ikke Mio. kr Balance 3 mdr. 3-6 mdr mdr. 1-2 år 2-5 år >5 år repricing I alt Aktiver Rentebærende aktiver Ikke-rentebærende aktiver Aktiver i alt Gæld Rentebærende gæld Ikke rentebærende gæld og egenkapital Gæld i alt og egenkapital Ikke-balanceførte poster. netto Eksponering Akkumuleret eksponering

17 Cash flow-analyse 31. dec. 2011, mio. kr. 0-3 mdr mdr. 1-5 år > 5 år I alt Rentebærende finansielle aktiver Ikke-rentebærende finansielle aktiver Finansielle aktiver i alt Rentebærende finansielle forpligtelser Ikke-rentebærende finansielle forpligtelser Ikke-indregnede garantier og remburser Ikke-indregnede kredittilsagn Finansielle forpligtelser i alt Afledte finansielle instrumenter, likviditetstilførsel Afledte finansielle instrumenter, likviditetsforbrug Nettoeksponering Eksponering Akkumuleret eksponering Tabellen er baseret på aftalemæssige løbetider for finansielle instrumenter i balancen. For afledte finansielle instrumenter er den forventede likviditetstilførsel og det forventede likviditetsforbrug oplyst for både afledte aktiver og afledte forpligtelser, da afledte finansielle instrumenter styres på nettobasis. Rentebærende finansielle aktiver og forpligtelser omfatter renter på pengestrømme. 31. dec. 2010, mio. kr. 0-3 mdr mdr. 1-5 år > 5 år I alt Rentebærende finansielle aktiver Ikke-rentebærende finansielle aktiver Finansielle aktiver i alt Rentebærende finansielle forpligtelser Ikke-rentebærende finansielle forpligtelser Ikke-indregnede garantier og remburser Ikke-indregnede kredittilsagn Finansielle forpligtelser i alt Afledte finansielle instrumenter, likviditetstilførsel Afledte finansielle instrumenter, likviditetsforbrug Nettoeksponering Eksponering Akkumuleret eksponering alle renter (bemærk, at tabellen også dækker renteændringsgap over 12 måneder). Beregningen af renteændringsgap er baseret på, at der ikke indgås nye markedstransaktioner i perioden. Der tages dog højde for de vigtigste faktorer for kundeadfærd og Nordeas beslutningsproces for egne renter. I en situation med lave og faldende renter vil renten på ikke-tidsbestemte indlån fx ikke falde tilsvarende, idet renten ikke kan være negativ. I en situation med stigende renter kan Nordea ligeledes vælge ikke at forhøje renten tilsvarende på alle kundeindlån. SIIR-analyse Ultimo året var SIIR for stigende renter 510 mio. kr. (49 mio. kr.), og SIIR for faldende markedsrenter mio. kr. (799 mio. kr.). Tallene indebærer, at nettorenteindtægterne stiger, hvis renterne stiger, og falder, hvis renterne falder. Kapitalstyring Kapitalstyring Nordea stræber efter effektiv kapitalanvendelse gennem aktiv styring af balancen med hensyn til forskellige kategorier af aktiver, forpligtelser og risici. 17

18 Målet er at øge afkastet til aktionærerne, mens der fastholdes et velafbalanceret forhold mellem risiko og afkast. Individuelt solvensbehov Der henvises til eller under Investor Relations for oplysninger vedrørende solvensbehovet for hhv. Nordea Bank Danmark koncernen og Nordea Bank Danmark A/S. Capital governance Nordeas bestyrelse træffer den endelige beslutning om solvensmålene og kapital politikken i Nordea. CEO i GEM fastlægger de over ord nede rammer for kapitalstyring. Nordeas evne til at opfylde målene og fastholde minimumskapitalkrav gennemgås regelmæssigt af Asset and Liability Committee (ALCO) og Risk Committee. Søjle I Risikovægtede aktiver beregnes på grundlag af søjle I-kravene. Ultimo 2011 var 93 pct. (91 pct.) af NBD s eksponering omfattet af den interne ratingbaserede (IRB) metode. Nordea vil implementere IRB-metoden for nogle resterende porteføljer. Nordea er endvidere godkendt til at anvende sine egne interne VaR-modeller til at opgøre kapitalkravet for størstedelen af markedsrisiciene i handelsbeholdningen. I forbindelse med indførelsen af det nye kapitalkravsdirektiv III er der kommet regler for beregning af nye risikotyper inden for markedsrisiko. For NBD medfører dette yderligere kapitalkrav for stressed VaR. Endvidere er risikovægtene for specifikke aktiekursrisici steget i henhold til standardmetoden. Den samlede indvirkning af kapitalkravsdirektiv III på NBD er en stigning på 2,3 mia. kr. i markedsrisiko for risikovægtede aktiver. Operationel risiko opgøres efter standardmetoden. rammer for økonomisk kapital og buffere for perioder med stress i økonomien. ICAAP beskriver Nordeas styring, reduktion og måling af væsentlige risici og vurderer tilstrækkeligheden af intern kapital ved at definere et internt kapitalbehov, der afspejler bankens risikovillighed. Der anvendes kvantitative modeller til at estimere uforudsete tab for hver enkelt af de risikotyper, der indgår i økonomisk kapital: kreditrisiko, markedsrisiko, operationel risiko og forretningsrisiko. Derudover tager modellerne for økonomisk kapital eksplicit højde for renterisiko i bankaktiviteterne, markedsrisiko i egenbeholdningen, risiko i Nordeas ydelsesbaserede pensionsordninger, ejendomsrisiko og koncentrationsrisiko. Ud over at beregne risikokapitalen for de forskellige typer risici har Nordea en omfattende stresstestproces vedrørende tilstrækkelig kapitaldækning, der analyserer virkningerne af en række globale og lokale chokscenarier. Resultaterne af denne stresstest vurderes sammen med eventuelle ledelsesmæssige indgreb i Nordeas interne kapitalkrav. Det interne kapitalkrav indgår som et nøgleelement i fastsættelsen af Nordeas solvensmål. Economic profit (EP) Nordea bruger economic profit som et af sine finansielle måleparametre. Economic profit beregnes som det risikojusterede resultat fratrukket egenkapitalomkostningen. Risikojusteret resultat og economic profit er mål for værdiskabelse. I investeringsbeslutninger og i kundeforhold driver og understøtter economic profit den rigtige adfærd med afbalanceret fokus på indtægter, udgifter og risiko. EP-modellen omfatter også både vækst og afkast. Økonomisk kapital og forventede tab indgår i rammerne for economic profit. Søjle II Nordea baserer de interne kapitalkrav i henhold til Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) på søjle I- og søjle II-risici, hvilket i praksis betyder en kombination af definitionerne af risiko i kapitalkravsdirektivet (CRD), Nordeas 18

19 Solvens 31. dec. 31. dec. Mia. kr Vægtede aktiver Basel II (sølje I) før overgangsbestemmelser Vægtede aktiver efter overgangsbestemmelser Lovpligtigt kapitalkrav efter overgangsbestemmelser Kernekapital Basiskapital Kernekapitalpct. ekskl. hybridkapital før overgangsbestemmelser 10,1 8,9 Kernekapitalpct. før overgangsbestemmelser 10,1 8,9 Solvenspct. før overgangsbestemmelser 1 17,0 15,4 Basiskapital i forhold til lovpligtigt kapitalkrav før overgangsbestemmelser 212,7 148,9 31. dec. 31. dec. Mia. kr Vægtede aktiver Basel II (sølje I) før overgangsbestemmelser Vægtede aktiver efter overgangsbestemmelser Lovpligtigt kapitalkrav efter overgangsbestemmelser Kernekapital Basiskapital Kernekapitalpct. ekskl. hybridkapital før overgangsbestemmelser 10,3 8,8 Kernekapitalpct. før overgangsbestemmelser 10,3 8,8 Solvenspct. før overgangsbestemmelser 1 17,7 15,6 Basiskapital i forhold til lovpligtigt kapitalkrav før overgangsbestemmelser 220,8 150,0 1 I solvensprocenten pr. 31. december 2010 indgår et efterstillet lån på 1,45 mia. euro (supplerende kapital) udstedt i februar Solvensprocenten for 2010 eksklusive det efterstillede lån var 11,9 for koncernen og 12,0 for moderselskabet. Basiskapital Basiskapital er summen af kernekapital og supplerende kapital efter fradrag. Kernekapital defineres som det samme som eller tæt på indbetalte kapitalberettigede reserver og en begrænset andel af hybrid kernekapital (maks. 50 pct. af kernekapitalen, hvis nogle specifikke kriterier er opfyldt). Overskuddet kan kun inkluderes efter fradrag af det foreslåede udbytte. Goodwill og udskudte skatteaktiver fratrækkes i kernekapitalen. Den supplerende kapital omfatter ansvarlig lånekapital med fast løbetid. Den samlede supplerende kapital må ikke overstige kernekapitalen. Grænserne fastsættes efter fradrag, dvs. kapitalandele i andre finansielle virksomheder. Yderligere information For mere detaljerede oplysninger om kapital styring og solvens henvises der til note 39 Solvens samt til oplysningerne i henhold til søjle III-kravene i Basel II-regelsættet på Samfundsmæssigt ansvar (CSR) Nordea udarbejder en CSR-rapport for 2011 baseret på FN s principper for ansvarlig investeringer (United Nations Principles for Responsible Investments). Rapporten er Nordeas årlige statusrapport til FN s Global Compact og inkluderer NBD. CSR-rapporten offentliggøres på Medarbejdere Som relationsbank har Nordea fokus på mennesker, ikke mindst medarbejderne. Det er vores dygtige og engagerede medarbejdere og deres evne til at skabe positive kundeoplevelser, der adskiller os fra konkurrenterne og gør Nordea Great. People Strategy Nordeas People Strategy afspejler bankens forretningsvision, strategi og værdier. Strategien understreger, at Nordea kun kan nå sine mål, hvis medarbejderne når deres, og derfor skaber vi mulighed for, at medarbejderne kan udvikle sig og have en god balance mellem arbejdsliv og privatliv. Teamwork er en integreret del af det at arbejde i Nordea. Ét Nordea-team er en af vores værdier, der understreger, at medarbejderne kan opfylde egne og Nordeas ambitioner og samtidig være en del af et højt præsterende team. Fokus på værdier og lederskab Vores værdier og lederskab er de stærkeste drivkræfter bag både præstationer og opbygningen af vores virksomhedskultur. Det kræver stærkt lederskab at opbygge en Great European bank. Stærkt lederskab i Nordea er evnen til at engagere og motivere medarbejderne, så de rækker ud efter visionen, samt evnen til at skabe det rette team for at få det til at ske. Mulighed for at udvikle sig og vokse Nordea vil være en virksomhed, hvor med arbejder ne har mange muligheder for at udvikle sig 19

20 inden for koncernen. Udvikling er lederens og medarbejderens fælles ansvar. En virksomhed med mange muligheder Intern mobilitet og opgaver på tværs af landegrænser bidrager til øget jobrotation og kompetenceudvikling. Det styrker også Nordea som samfundsborger samt vores kultur og understøtter således værdien Ét Nordea-team. Aflønning Nordea tilbyder konkurrencedygtige, men ikke markedsledende lønpakker. Nordea ser aflønning ud fra et helhedsperspektiv. Således anerkender Nordea vigtigheden af velafbalancerede, men differentierede lønpakker med udgangspunkt i virksomhedens behov og markedsforholdene samt betydningen af, at aflønningen er i overensstemmelse med og fremmer sund og effektiv risikostyring. Aflønningen skal heller ikke tilskynde til overdreven risikotagning eller modarbejde Nordeas langsigtede interesser. Nordeas aflønning Fast løn gives til medarbejdere for en fuldt tilfredsstillende præstation. Den individuelle aflønning er baseret på tre elementer: jobkom pleksitet og ansvar, præstation og lokale markedsforhold. Overskudsdeling har til formål at fremme værdiskabelsen for kunder og aktionærer og omfatter alle medarbejdere. Præstationskriterierne afspejler Nordeas langsigtede mål: risikojusteret resultat, samlet afkast til aktionærerne i forhold til den nordiske sammenligningsgruppe samt kundetilfredshed. Variabel løn (VSP) tilbydes udvalgte ledere og specialister for at sikre fokus og en stærk præstation. Vurderingen af de individuelle præstationer er baseret på forudbestemte og veldefinerede finansielle samt ikke-finansielle succeskriterier, herunder fælles kriterier for Nordea koncernen. Bonusordning tilbydes kun udvalgte grupper af medarbejdere inden for bestemte forretningsområder eller enheder. Målet er at sikre fokus og en stærk præstation samt fastholde omkostningsmæssig fleksibilitet for Nordea. Vurderingen af de individuelle præstationer er baseret på forudbestemte og veldefinerede finansielle samt ikke-finansielle succeskriterier, herunder fælles kriterier for Nordea koncernen. Engangstillæg kan gives til medarbejdere for en præstation, der i meget høj grad overstiger kravene eller forventningerne. Medarbejdere omfattet af en bonusordning er ikke berettiget til engangstillæg, og medarbejdere med variabel løn kan kun i ganske særlige tilfælde tilbydes et engangstillæg. Langsigtet incitamentsordning (LTIP) har til formål at øge den langsigtede værdi for aktionærerne og styrke Nordeas muligheder for at fastholde og tiltrække de bedste medarbejdere. Ordningen er rettet mod ledere og andre nøglemedarbejdere, der vurderes at være afgørende for Nordea koncernens fremtidige udvikling. Præstationskriterierne afspejler Nordeas langsigtede finansielle mål: risikojusteret resultat og samlet afkast til aktionærerne i forhold til de nordiske og europæiske sammenligningsgrupper. Retssager Inden for rammerne af den almindelige virksomhed er koncernen mødt med en række krav i retssager og andre tvister, hvoraf største delen involverer relativt begrænsede beløb. Ingen af disse tvister forventes i væsentlig grad at påvirke koncernen eller dennes finansielle stilling i negativ retning. Ny bankpakke I august 2011 introducerede den danske regering Bankpakke IV om afvikling af nødlidende banker. Formålet med Bankpakke IV er at sikre simple ikke efterstillede kreditorer mod tab, hvis en bank afvikles. Både indskydergarantiordningen og staten kan vælge at deltage i afviklingen af en nødlidende bank ved at betale medgift til en køber eller ved at garantere betaling af simple, ikke efterstillede, kreditorer. Aktionærer og kreditorer med efterstillede lån i den nødlidende bank mister ligesom i Bankpakke I og III deres penge. Bankpakke IV blev anvendt 10. oktober 2011, da Max Bank A/S blev afviklet, hvilket medførte en hensættelse på 0,1 mia. kr. i Nordea Bank Danmark. I december 2011 stillede den danske regering et lovforslag om ændring af det årlige bidrag til indskydergarantiordningen. Ifølge lovforslaget 20

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. oktober 2011 Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Solid kundeaktivitet, men finansiel uro påvirker resultatet Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2009 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Solide resultater trods hastig økonomisk afmatning Indtægter steg 4 pct. til EUR 8.200 mio. ( 2007: EUR 7.886 mio.) Nettorenteindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. juli 2011 Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Ordinært resultat for 1. halvår steg 21 pct. til EUR 1.952 mio. (DKK 14,6 mia.) Koncernchef Christian Clausens kommentar

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN RISIKOSTYRING

DANSKE BANK KONCERNEN RISIKOSTYRING DANSKE BANK KONCERNEN RISIKOSTYRING 2011 Danske Bank koncernens forretningsmodel Danske Bank koncernen er Danmarks største finansielle koncern og en af de største i Norden. Koncernen tilbyder danske og

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN RISIKOSTYRING 2 011

DANSKE BANK KONCERNEN RISIKOSTYRING 2 011 DANSKE BANK KONCERNEN RISIKOSTYRING 2 011 Danske Bank koncernens forretningsmodel Danske Bank koncernen er Danmarks største finansielle koncern og en af de største i Norden. Koncernen tilbyder danske og

Læs mere

Årsrapport 2003 Nordea Bank Danmark

Årsrapport 2003 Nordea Bank Danmark Årsrapport 2003 Nordea Bank Danmark Nordea Bank Danmark er en del af Nordea koncernen. Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for tre forretningsområder:

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 23. oktober 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Stærke resultater under ekstreme markedsforhold Indtægter steg 4 pct. til EUR 5.949 mio. (EUR 5.744 mio. i 1.-3.

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 18. juli 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Stærke indtægter og solid omkostningsstyring Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Vi har fastholdt

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312

FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312 FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312 Indhold Indhold... 1 Resume... 2 Hovedtal... 3 Forord... 4 Årets resultat... 6 Likviditet og funding... 12 Kreditrisiko og andre typer risici... 13 Solvensbehov og

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april Kvartalsrapport 1. kvartal Nordea leverer i henhold til planen Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet: Nordea har leveret i henhold til

Læs mere

Danske Bank koncernens forretningsmodel

Danske Bank koncernens forretningsmodel Risikostyring 2010 Danske Bank koncernens forretningsmodel Danske Bank koncernen er Danmarks største finansielle koncern og en af de største i Norden. Koncernen tilbyder danske og internationale kunder

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2013

Indhold. Årsrapport 2013 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2013 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 8 Nedskrivninger på udlån mv. 9 Beholdningsindtjening

Læs mere

hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus

hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus Årsrapport 2010 hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus Indholdsfortegnelse Oplysninger om Fjordbank Mors 04 Forord 05 Idé, vision, mål, strategi

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013 RISIKORAPPORT 1 Risikorapport 2 Risikorapport 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. I HOVEDTRÆK 2.1 Positiv rapport fra Finanstilsynet 2.2 Stærke kapitalforhold 2.3 Komfortabel likviditet 2.4 Kommende lovgivning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 Cvr.nr. 70558114

ÅRSRAPPORT 2011 Cvr.nr. 70558114 ÅRSRAPPORT 2011 Cvr.nr. 70558114 Indhold Årsrapport 2011 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr. 70558114 Internet: www.spardjurs.dk E-mail

Læs mere

FIH årsrapport 2011. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2011. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2011 CVR-nr. 17029312 FIH ÅRSRAPPORT 2011 3 FIH ÅRSRAPPORT 2011 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Ejerskab og strategi 8 IV. Årets resultat 11 V. Udsigterne for

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2012 4 Forventninger til 2013 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 20. august 2003 Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Forbedrede resultater i 2. kvartal Ordinært resultat steg 52 pct. til EUR 579 mio. (EUR 380 mio. i 1. kvartal) De samlede

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2012 CVR-nr. 17029312 2 n N O T E R FIH ÅRSRAPPORT 2012 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Årets resultat 9 IV. Udsigterne for 2013 18 V. Likviditet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002

Årsregnskabsmeddelelse 2002 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Forbedret resultat i 4. kvartai Ordinært resultat steg med 12 pct. De samlede indtægter steg med 4 pct.; højere nettorenteindtægter

Læs mere

FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312

FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312 FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312 2 Indhold 3 Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 10. marts 2009 kl. 15.30 i FIHs lokaler: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø Ledelsesberetning Hovedtal 4 Udvikling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Beretning Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S 13 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1 FORORD FORORD FRA DIREKTIONEN 2011 gik ikke på alle områder, som vi havde forventet ved indgangen til året. Den spirende vækst og optimisme i både den danske og den internationale økonomi slog ikke igennem.

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Bank-koncernen

Årsrapport 2012 Nykredit Bank-koncernen Årsrapport 2012 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 98 Finanskalender 2013 98 Nykredit Banks ledelse 99 LEDELSESBERETNING 3 2008-2012

Læs mere