Årsrapport 2011 Nordea Bank Danmark. CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011 Nordea Bank Danmark. CVR-nr. 13522197"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Nordea Bank Danmark CVR-nr

2 Nordea Bank Danmark A/S er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, omkring filialer og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og Indhold Hovedtal... 3 Ledelsesberetning Koncernstruktur... 4 Kommentarer til resultatopgørelsen (NBD koncernen) Kommentarer til balancen (NBD koncernen) Ikke-balanceførte forpligtelser (NBD koncernen) Tilsynsdiamanten, Solvens og Ratings. 7 Risiko-, likviditets- og kapitalstyring.. 7 Samfundsmæssigt ansvar Medarbejdere Retssager Ny bankpakke Efterfølgende begivenheder Forventninger til Årsregnskab Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Femårsoversigt Noter Forretningsmæssige definitioner Forslag til overskudsfordeling Den uafhængige revisors erklæringer Ledelse København. 2

3 Hovedtal Ændring Ændring Forretningsomfang, hovedposter (mio. kr.) pct pct Driftsindtægter i alt Driftsudgifter i alt Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån, netto Ordinært resultat Årets resultat Udlån, mia. kr Indlån og anden gæld, mia. kr heraf opsparingsindlån Egenkapital, mia. kr Aktiver i alt, mia. kr Nøgletal (pct.) Egenkapitalforrentning 6,8 11,0 4,8 7,4 9,1 2,6 Omkostningsprocent Kernekapitalprocent 1 10,1 8,9 8,9 10,3 8,8 9,7 Solvensprocent 1, 2 17,0 15,4 12,0 17,7 15,6 13,2 Kernekapital 1, mio. kr Risikovægtede aktiver 1, mia. kr Nedskrivningsandel, bp 40,6 50,8 77,7 65,9 86,0 128,1 Antal medarbejdere 1 (omregnet til fuldtid) Ultimo. 2 I solvensprocenten for 2010 indgår et efterstillet lån på 1,45 mia. euro (supplerende kapital) udstedt i februar Solvensprocenten for 2010 eksklusive det efterstillede lån udgjorde 11,9 for koncernen og 12,0 for moderselskabet. 3

4 Nordea Bank Danmark Ledelsesberetning I hele denne rapport refererer Nordea Bank Danmark og NBD til Nordea Bank Danmark A/S med tilhørende datterselskaber. Nordea Bank Danmark A/S er et helejet datterselskab af Nordea Bank AB (publ), moderselskabet for Nordea koncernen. Nordea Bank AB koncernen omtales som Nordea. Nordea Bank Danmark A/S hjemsted er København, og bankens cvr-nr. er Koncernstruktur Som en del af Nordea driver NBD bank virk somhed. Alle NBD s aktiviteter er integreret i Nordea koncernen, hvis årsrapport inklusive segmentregnskaber pr. kundeområde fuldt ud indeholder regnskabsaflæggelsen for NBD. Datterselskaber og udenlandske filialer De væsentligste datterselskaber er Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, hvor banken driver real kreditvirksomhed, og Nordea Finans Danmark A/S, hvor banken driver finans-, leasing- og factoring virksomhed. Datterselskabet Fionia Asset Company har en beholdning af obliga tio ner og nogle få ejendomme. Fionias bank aktiviteter blev overført til Nordea Bank Danmark i NBD har ingen udenlandske filialer. Kommentarer til resultatopgørelsen (NBD koncernen) NBD s ordinære resultat var 2,8 mia. kr. (4,6 mia. kr.) (sammenligningstallene i parentes henviser til 2010), hvilket er et fald på 37 pct. i forhold til Årets resultat faldt 37 pct. til 2,2 mia. kr. (3,5 mia. kr.). Egenkapitalforrentningen var 6,8 pct. (11,0 pct.). De samlede driftsindtægter udgjorde 16,1 mia. kr. (18,3 mia. kr.) svarende til et fald på 12 pct. i forhold til 2010, der primært kan henføres til nettoresultat af poster til dagsværdi. Netto renteindtægter faldt 4 pct., og gebyrer og provisionsindtægter, netto steg 5 pct. De samlede driftsudgifter steg 1 pct. til 10,5 mia. kr. (10,3 mia. kr.). Resultat før nedskrivninger faldt 29 pct. til 5,6 mia. kr. (8,0 mia. kr.). Nedskrivninger på udlån, netto faldt 0,6 mia. kr. til 2,8 mia. kr. (3,4 mia. kr.). Trods den vanskelige økonomiske situation og uro på de finansielle markeder viste resultatet for 2011 en robust udvikling i forretningsomfanget med kunder. Driftsindtægter De samlede driftsindtægter faldt 12 pct. til 16,1 mia. kr. (18,3 mia. kr.) hovedsageligt som følge af det lavere nettoresultat af poster til dagsværdi. Nettorenteindtægter faldt 4 pct. til 11,1 mia. kr. (11,6 mia. kr.). Nettorenteindtægter fra kundedrevne forretninger steg 4 pct., mens de samlede nettorenteindtægter faldt i forhold til året før som følge af lavere nettorenteindtægter fra Treasuryaktiviteter. Udlån og indlån i Retail Banking fortsatte med at stige. Indlåns- og udlåns marginaler for privatkunder steg, men stigningen blev delvist udlignet af faldet i udlåns marginalerne for erhvervskunder. Udlån eksklusive reverseforretninger steg 4 pct., og indlån eksklusive repoforretninger steg 2 pct. Faldet i nettorenteindtægter fra Treasury kan primært henføres til lavere renteindtægter fra obligations porteføljen. Gebyrer og provisionsindtægter, netto steg 5 pct. til 4,2 mia. kr. (4,0 mia. kr.). Opsparingsrelaterede ge byrer og provisionsindtægter steg 6 pct. til 2,7 mia. kr. (2,5 mia. kr.) primært som følge af øgede provisionsindtægter fra værdi papir handel og kapitalforvaltning. Stigningen i provisionsindtægter fra værdipapirhandel kan hoved sage ligt henføres til intern afregning, som var påvirket af højere gebyrindtægter fra service aftalen med Nordea Bank Finland vedrørende fastforrentede produkter. Udlåns relaterede gebyrer og provisions indtæg ter steg 12 pct. til 0,9 mia. kr. (0,8 mia. kr.) som følge af øget forretnings aktivitet. Andre provi sionsindtægter faldt 32 pct. til 0,3 mia. kr. (0,4 mia. kr.) som følge af en nedgang i securi tisations gebyrer. De samlede gebyrer og provisionsudgifter faldt 16 pct. til 0,4 mia. kr. (0,5 mia. kr.). Nettoresultat af poster til dagsværdi faldt 1,6 mia. kr. til 0,0 mia. kr. (1,6 mia. kr.) fra et højt niveau i Treasurys resultat vedrørende obligationer var tilfredsstillende trods volatilitet på obligations markedet, men svage aktie markeder og lavere afkast fra unoterede kapitalfonde, herunder Axcel III, påvirkede nettoresultat af poster til dagsværdi negativt. Nettoresultat af poster til dagsværdi fra Markets kundedrevne aktiviteter faldt som ventet som følge af overførslen af aktiviteter med fast forrentede produkter til Nordea Bank Finland. 4

5 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder faldt til 0,1 mia. kr. (0,2 mia. kr.). Faldet kan pri mært henføres til det lavere resultat for LR Realkredit. Andre driftsindtægter faldt 0,2 mia. kr. til 0,6 mia. kr. (0,8 mia. kr.). Driftsudgifter De samlede driftsudgifter steg 1 pct. til 10,5 mia. kr. (10,3 mia. kr.). De samlede driftsudgifter eksklusive omkostninger til de danske bank pakker steg 8 pct. Nordea implementerede en plan for det nye normale i efteråret 2011 for at styrke omkostningseffektiviteten og lønsomheden. Som led i planen for det nye normale reduceres antallet af medarbejdere med , og filial nettet justeres til den ændrede kundeadfærd. Omstruk ture ringsomkostninger på 317 mio. kr. (heraf personaleudgifter på 260 mio. kr. og andre udgifter på 57 mio. kr.) er indregnet i Personaleudgifter steg 7 pct. til 6,4 mia. kr. (6,0 mia. kr.). Eksklusive omstrukturerings omkostninger i 2011 i forbindelse med tilpas ningen til det nye normale steg personale udgifter 3 pct. primært som følge af løninflation og en stigning i lønsumsafgiften fra 9,13 pct. i 2010 til 10,5 pct. i Variabel løn faldt i forhold til 2010 delvist som følge af konverteringen af variabel løn til fast løn. Ultimo året var antallet af fuldtidsmedarbejdere faldet 3 pct. til (7.968) eksklusive 150 fuldtids medarbejdere fra insourcing af it-aktiviteter. Det gennemsnitlige antal fuldtids stillinger var (7.949). Andre udgifter udgjorde 3,4 mia. kr. (3,1 mia. kr.), en stigning på 9 pct. i forhold til sidste år, som følge af planen for det nye normale og lavere momsrefusion. Andre driftsudgifter faldt 0,6 mia. kr. til 0,4 mia. kr. (1,0 mia. kr.). I 2010 bestod andre driftsudgifter af garantiprovisionen til den danske statsgarantiordning under Bankpakke I og i 2011 af tab til den danske indskydergarantiordning i forbindelse med Amagerbankens, Fjordbank Mors og Max Banks konkurs (Bankpakke III og IV). NBD s andel af eventuelle tab i indskydergarantiordningen var ca. 20 pct. ultimo december. Omkostningsprocenten steg til 65 sammenlignet med 57 sidste år. Nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån, netto faldt 19 pct. til 2,8 mia. kr. (3,4 mia. kr.). Nedskrivninger på udlån eksklusive tab i 2010 vedrørende den danske statsgarantiordning (Bankpakke I) på 0,7 mia. kr. steg 4 pct. Nedskrivninger på udlån lå fortsat på et højt niveau som følge af de mindre gunstige økonomiske forhold på det danske marked. Nedskrivninger på individuelt vurderede lån steg 0,8 mia. kr., mens nedskrivninger på gruppevist vurderede lån faldt 0,7 mia. kr. Nedskrivningsandelen eksklusive Bankpakke I var 41 bp (40 bp). Nettonedskrivninger på individuelt vurderede lån eksklusive Bankpakke I udgjorde 51 bp, og nettonedskrivninger på gruppevist vurderede lån var positive med 10 bp mod hhv. 39 bp og 1 bp i Som følge af økonomisk og i en vis udstrækning også politisk usikkerhed er aktiviteten på ejendomsmarkedet fortsat lav. Privatforbruget er under pres som følge af den betydelige usikkerhed, der også omfatter en generel opfattelse af ringere jobsikkerhed. Nedskrivninger i privatkundesegmentet steg derfor i forbindelse med markante begivenheder som ledighed, skilsmisse og sygdom. Der er sket en øget polarisering på det danske marked for erhvervskunder, hvor forskellen mellem succesrige og mindre succesrige virksomheder bliver stadig større. Men segmentet for små og mellemstore virksomheder og landbrugssektoren står generelt over for de største udfordringer. Den overordnede kreditkvalitet er fortsat god, og den positive udvikling i ratings i porteføljen af erhvervsudlån fortsætter. Skat Udgift til indkomstskat udgjorde 0,7 mia. kr. (1,1 mia. kr.). Den effektive skatteprocent var 23 mod 24 i Den effektive skatteprocent for 2011 er primært påvirket af skattefri indkomst fra kapitalandele i associerede virksomheder samt aktier. Årets resultat Årets resultat faldt til 2,2 mia. kr. mod 3,5 mia. kr. året før, hvilket primært skyldes lavere nettoresultat af poster til dagsværdi. Egen kapitalforrentningen var 6,8 pct. (11,0 pct.). 5

6 Kommentarer til balancen (NBD koncernen) Balancen faldt 95 mia. kr. til 902 mia. kr. (997 mia. kr.) i 2011, hvilket er et fald på 10 pct. Faldet kan primært henføres til repo- og reverseforretninger som følge af centraliseringen af Markets fastforrentede produkter i Nordea Bank Finland. Centraliseringen fortsætter i Alle balanceposter i fremmed valuta omregnes til danske kroner baseret på årets ultimokurser. Der henvises til note 1 for yderligere oplysninger om anvendt regnskabspraksis. Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter steg 6 mia. kr. til 84 mia. kr. (78 mia. kr.). Stigningen i indskudsbeviser i Nationalbanken mere end opvejede ovenfor nævnte nedgang i reverse forretninger. Udlån faldt 11 pct. til 607 mia. kr. (679 mia. kr.). Udlån eksklusive reverseforretninger steg 4 pct. til 600 mia. kr. (578 mia. kr.). Udlån til privatkunder og den offentlige sektor steg hhv. 26 mia. kr. og 3 mia. kr. Udlån til erhvervs kunder faldt 101 mia. kr. og var påvirket af oven nævnte centralisering af repoforretninger i Nordea Bank Finland. Rentebærende værdipapirer steg 1 pct. til 101 mia. kr. (100 mia. kr.). Finansielle instrumenter stillet som sikkerhed faldt 8 mia. kr. til 13 mia. kr. (21 mia. kr.), hvilket skyldes faldet i repoforretninger. NBD s egenbeholdning af rentebærende værdipapirer består af værdipapirer med en høj kreditvurdering og omfattede ikke stats obliga tioner fra PIIGS-landene (Portugal, Italien, Irland, Grækenland og Spanien). Aktier mv. faldt 3 mia. kr. til 14 mia. kr. (17 mia. kr.). Kapitalandele i associerede virksomheder steg til 1,0 mia. kr. (0,5 mia. kr.). Det skyldes primært købet af Nordea Bank Norge ASA s andel på 5 pct. i Nets Holding A/S til dagsværdi i Andre aktiver faldt 21 mia. kr. til 63 mia. kr. (84 mia. kr.), hvilket kan henføres til et fald i tilgodehavender på solgte obligationer. Gæld Gæld til kreditinstitutter faldt 95 mia. kr. til 145 mia. kr. (240 mia. kr.) primært som følge af ovennævnte overførsel af Markets repoforretninger til Nordea Bank Finland. Indlån og anden gæld faldt 10 pct. til 313 mia. kr. (347 mia. kr.), men eksklusive repoforretninger steg indlånet 2 pct. til 312 mia. kr. (305 mia. kr.), hvilket afspejler et øget forretningsomfang. Udstedte værdipapirer steg 15 mia. kr. til 287 mia. kr. (272 mia. kr.), hvilket afspejler et øget forretningsomfang i datterselskabet Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Andre passiver steg 10 mia. kr. til 88 mia. kr. (78 mia. kr.), hvilket hovedsageligt skyldes en stigning i gæld på købte obligationer. Hensatte forpligtelser Hensættelser faldt 1,4 mia. kr. til 0,7 mia. kr. (2,1 mia. kr.). I 2011 var der primært tale om hensættelser til omstruktureringsomkostninger i forbindelse med tilpasningen til det nye normale samt hensættelser relateret til ikke-balanceførte poster. I 2010 vedrørte posten primært hensættelsen til den danske statsgarantiordning (Bankpakke I). Egenkapital Egenkapitalen inklusive minoritetsinteresser udgjorde 32 mia. kr. ultimo Årets resultat var 2,2 mia. kr. Ordinær generalforsamling s egenkapital udgjorde 22 mia. kr. ultimo Årets resultat for moderselskabet var 1,7 mia. kr. Det foreslås, at årets resultat på 1,7 mia. kr. overføres til overført overskud, og at der ikke udloddes udbytte for Ikke-balanceførte forpligtelser (NBD koncernen) Bankens forretningsaktiviteter omfatter et stort antal ikke-balanceførte poster. Disse vedrører kommercielle produkter såsom garantier, remburser og kredittilsagn. Kredittilsagn og uudnyttede kreditrammer udgjorde 180 mia. kr. (177 mia. kr.), mens garantier og bevilgede, men ikke-udnyttede remburser samt andre ikke-balanceførte forpligtelser i alt udgjorde 28 mia. kr. (31 mia. kr.). 6

7 NBD deltager i den tvungne indskyder garantiordning, der garanterer tab i tilfælde af bankers konkurs og afvikling. NBD s andel af eventuelle tab i indskydergarantiordningen er ca. 20 pct. ultimo december Ratings Ratings for NBD er uændrede, bortset fra Moody s langsigtede rating, der blev ændret fra Aa2 til Aa3, efter at Moody s ændrede sit syn på den danske banksektor. Tilsynsdiamanten NBD A/S har gennem hele 2011 levet op til tilsynsdiamantens krav. 31. dec 31. dec Store engagementer (maks. 125 pct.) 26 pct. 69 pct. Udlånsvækst (maks. 20 pct.) -26 pct. -2 pct. Ejendomseksponering (maks. 25 pct.) 7 pct. 6 pct. Stabil funding (maks. 1) 0,77 0,82 Likviditetsoverdækning (min. 50 pct.) 122 pct. 108 pct. Nordea Bank Danmark har fortsat en stærk fundingposition med indlånsoverskud. Pr. 31. december 2011 var stabil funding eksklusive koncerninterne efterstillede lån og egenkapital 0,91 (0,94). Likviditetsbufferen består hovedsageligt af likvide værdipapirer med en høj kreditvurdering. Solvens Ultimo året udgjorde NBD koncernens risikovægtede aktiver 289 mia. kr. (310 mia. kr.). Faldet kan hovedsageligt henføres til lavere risiko vægtede aktiver for kreditrisiko på erhvervskunder dækket af den interne ratingbaserede metode. Ultimo året var NBD koncernens solvensprocent 17,0% (15,4%), og kernekapitalprocenten var 10,1% (8,9%). I 2011 var de tilsvarende tal for moderselskabet hhv. 17,7% (15,6%) og 10,3% (8,8%). For at styrke basiskapitalen blev et efterstillet lån på 1,45 mia. euro (ca. 10,8 mia. kr.) udstedt i februar Det efterstillede lån indgår i ovennævnte solvensprocenter for 2010, der blev påvirket med ca. 3,5 pct. Bestyrelsen bekræfter forudsætningen om, at banken er going concern, og at års regn ska bet er udarbejdet på grundlag af denne forudsætning. Rating, januar 2012 Kort Lang Moody s P-1 Aa3 S&P A-1+ AA- Fitch F1+ AA- DBRS R-1 (høj) AA Ændringer i direktionen Nordea fik ny organisation pr. 1. juni Den nye organisation bygger på værdikædetankegangen, som har været central i Nordeas driftsmodel siden Den nye organisation tager udgangspunkt i de tre overordnede forretnings områder: Retail Banking, Wholesale Banking og Wealth Management. Alle dele af værdikæden kundeansvar, support, produkter, medarbejdere og it-udvikling er integreret i de tre forretningsområder med det klare mål at forbedre effektiviteten, øge egen kapitalforrentningen og skabe endnu dybere kunderelationer. I forbindelse med den nye organisation besluttede Peter Schütze at gå på pension, og Michael Rasmussen blev udnævnt til formand for direktionen. Anders Jensen og Peter Nyegaard trådte ind i direktionen den 1. september Risiko-, likviditets- og kapitalstyring Risiko-, likviditets- og kapitalstyring er vigtige succeskriterier i den finansielle sektor. Risikoeksponering ligger implicit i at levere finansielle serviceydelser, og Nordea påtager sig en række risici i sine ordinære forretningsaktiviteter. Den væsentligste risiko er kreditrisiko. Fastholdelse af fokus på risici i organisationen er indarbejdet i forretningsstrategierne. Nordea har klart definerede rammer for risiko-, likviditets- og kapitalstyring, herunder politikker og instruktio ner for forskellige risikotyper og for kapitalstrukturen. 7

8 Ledelsesprincipper for styring og overvågning i Nordea Bestyrelse og Board Credit Committee Nordeas bestyrelse har det endelige ansvar for at begrænse og overvåge Nordeas risikoeksponering samt for at fastsætte solvensmålene. Risici måles og rapporteres i henhold til fælles principper og politikker godkendt af Nordeas bestyrelse. Bestyrelsen fastlægger endvidere politikker for styring af kredit-, markeds, likviditets-, forretnings- og operationelle risici og Internal Capital Adequacy Assessment Process. Alle politikker gennemgås mindst en gang om året. I kreditinstruktionerne træffer Nordeas bestyrelse beslutning om kreditkomiteernes bemyndigelse på forskellige niveauer inden for kundeområderne. Denne bemyndigelse er forskellig afhængigt af beslutningsniveauet, hoved sageligt hvad angår størrelsen af kreditrammer, men afhænger også af den interne rating af kunderne. Nordeas bestyrelse træffer også beslutning om rammerne for Nordeas markedsog likviditetsrisici. Nordeas Board Credit Committee bistår Nordeas bestyrelse med at opfylde dens tilsynspligt vedrørende risikostyring og -overvågning, rammer for risici, kontrolfunktioner og processer i forbindelse med Nordeas aktiviteter. CEO og GEM Chief Executive Officer (CEO) har det overordnede ansvar for at udvikle og fastholde principper for effektiv risiko-, likviditets- og kapitalstyring og overvågning. CEO i Group Executive Management (GEM) fastsætter målene for Nordeas risikostyring med hensyn til strukturel renteindtægtsrisiko (Structural Interest Income Risk, SIIR). CEO og GEM gennemgår løbende rapporteringer om risikoeksponeringer og har nedsat følgende komiteer for risiko-, likviditets- og kapitalstyring: Asset and Liability Committee (ALCO), der har Chief Financial Officer (CFO) som formand, forbereder væsentlige problemstillinger/forhold vedrørende Nordeas finansielle virksomhed, finansielle risici og kapitalstyring til beslutning af CEO i GEM. Risk Committee, der har Chief Risk Officer (CRO) som formand, overvåger styringen og kontrollen af Nordeas risici på et overordnet niveau og vurderer om rammerne for risici, kontrolfunktioner og processer, der vedrører disse risici, er tilstrækkelige. Endvidere fastsætter Risk Committee inden for de beslutninger, der er truffet af Nordeas bestyrelse, fordelingen af rammer for markeds risici samt likviditetsrisici til de risiko tagende enheder Group Treasury og Markets. Fastsættelsen af rammerne sker i overensstemmelse med forretnings strategierne og gennemgås mindst en gang om året. Lederne af enhederne fordeler rammerne inden for deres egen enhed og kan indføre mere detaljerede rammer og andre risikobegrænsende tiltag som fx stop loss-regler. Risk Committee har nedsat to under komiteer til at varetage komiteens arbejde og beslutninger inden for bestemte risiko områder. De to komiteer er Group Valuation Committee (GVC) og Credit Risk Model Validation Committee (CRMVC). GVC s primære ansvar er at værdiansætte handlede finansielle instrumenter, og GRMVC s at gennemgå og godkende valideringen af kreditrisikomodeller og parameterestimering (PD, LGD og EAD). Group Executive Management Credit Committee (GEM CC) og Executive Credit Committee (ECC) har CRO som formand, og Group Credit Committee Retail Banking (GCCR) og Group Credit Committee Wholesale Banking (GCCW) har Chief Credit Officer (CCO) som formand. Disse kreditkomiteer træffer beslutning om større kreditrammer og fastlægger sektorpolitikker for Nordea. Kreditrammer bevilges som individuelle rammer for kunder eller samlet for en gruppe af indbyrdes forbundne kunder og som sektorrammer for visse definerede sektorer. CRO og CFO I koncernen er to enheder, Group Risk Management og Group Corporate Centre, ansvarlige for risiko-, kapital-, likviditets- og balancestyring. Group Risk Management under ledelse af CRO er ansvarlig for rammerne og processerne for risikostyring samt rammerne for kapitalkrav. Group Corporate Centre under ledelse af CFO er ansvarlig for kapitalpolitikken, basiskapitalens sammensætning samt styringen af likviditetsrisici og den strukturelle renteindtægtsrisiko. Kunde- og produktområderne har hovedansvaret for at styre risiciene i driften inden for de 8

9 gældende rammer, herunder identifikation, kontrol og rapportering. Ledelsesprincipper for styring og overvågning i Nordea Bank Danmark Som i alle andre datterselskaber i Nordea er Nordea Bank Danmarks bestyrelse ansvarlig for at overvåge bankens risikoeksponering og for at godkende fastsættelsen af mål for solvensprocent og individuelle solvensbehov. Det er i overensstemmelse med Nordea koncernens instruktioner nævnt ovenfor. I henhold til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. har NBD udnævnt en Chief Risk Officer (CRO). CRO rapporterer til NBD s direktion og er ansvarlig for at koordinere den overordnede risikostyring i NBD. Risk Management Charter for NBD definerer CRO s rolle, ansvarsområder, opgaver og mandat og udgør en del af Nordeas rammer for risikostyring. Samtlige risikostyringsfunktioner rapporterer til Nordeas tværnordiske risikostyringsorganisation. I NBD er risikostyringsfunktionerne repræsenteret med selvstændige enheder, som vare tager risikostyringen på de enkelte områder. For at sikre at risikostyringen foretages betryggende i NBD, er det CRO s rolle at skabe et overblik over NBD s risici. Samspillet mellem de enkelte risikostyringsenheder og CRO dækker kredit-, markeds-, likviditets- og operationelle risici. Kreditrisikofunktionen omfatter Group Credit, Group Credit Control og Group Capital Risk Management. Endvidere holder CRO kvartalsmæssige møder med Group IT og Group Finance. Samspillet skal sikre klare kommunikationsveje til CRO således, at kritiske hændelser rapporteres effektivt og hurtigt til direktionen. CRO skal samtidig sikre, at de enkelte risikostyrings funktioner udarbejder rapporter, der opsummerer risikobilledet for NBD. På baggrund af rapporterne udarbejder CRO en overordnet vurdering af risikobilledet for NBD og påpeger eventuelle andre risici. Vurderingen forelægges direktionen og bestyrelsen hvert kvartal. Endvidere er CRO ansvarlig for kvartalsmæssigt at udarbejde forslag til direktionen og bestyrelsen vedrørende det individuelle solvensbehov (ISN) og sikre, at dokumentationen herfor forankres i ICAAP-rapporten. Overvågning og rapportering Kontrolmiljøet i Nordea er baseret på principperne for funktionsadskillelse og uafhængighed. Overvågning og rapportering af risici foregår dagligt for markeds- og likviditetsrisici og månedsvis og kvartalsvis for hhv. kreditrisici og operationelle risici. Risici rapporteres løbende til Risk Committee, GEM og bestyrelsen i både Nordea og NBD. Rapportering af det interne kapitalbehov omfatter alle typer risici og foretages regel mæssigt til ALCO. Group Internal Audit foretager en selvstændig vurdering af processerne vedrørende risiko- og kapitalstyring i henhold til den årlige revisionsplan. Søjle III-oplysninger solvens- og risikorapport Der henvises desuden til for mere detaljerede oplysninger om risiko- og kapitalstyring i henhold til søjle III-kravene i Basel II-regelsættet. Risikostyring Kreditrisikostyring Group Risk Management er ansvarlig for rammerne for kreditrisikostyring, der består af politikker, instruktioner og retningslinjer for Nordea. Group Credit Control er ansvarlig for at kontrollere og overvåge kvaliteten af udlånsporteføljen og kreditprocesserne. Kunde- og produktområderne har hovedansvaret for at styre disse risici i driften inden for de gælden de rammer, herunder identifikation, kontrol og rapportering. Inden for rammerne af den bemyndigelse, der er givet af Nordeas bestyrelse, godkendes kreditrammer af beslut nings ansvarlige på forskellige niveauer i organisa tio nen. Kundens rating og beløbet bestemmer, på hvilket niveau beslutningen træffes. Beslutningsstrukturen for kredit bevilling er blevet justeret med virkning fra 3. kvartal 2011 med øgede beføjelser til de enkelte forretningsområder som følge af organisationsændringen i koncernen i 2. kvartal Group Executive Management Credit Committee (GEM CC) træffer beslutnin ger om forslag, der vedrører væsent lige problemstillinger/forhold. Ansvaret for krediteksponeringen ligger hos den kunde ansvarlige 9

10 enhed. Kunderne tildeles en rating eller score i overensstemmelse med Nordeas rammer for kvantificering af kreditrisici. Definition og identifikation af kreditrisici Kreditrisiko defineres som risikoen for tab, hvis modparter ikke opfylder deres aftalte forpligtelser, og den stillede sikkerhed ikke dækker tilgodehavenderne. Kreditrisici er hovedsagelig knyttet til forskellige former for udlånsaktivitet, men også til garantier og remburser, modpartsrisici i forbindelse med derivatkontrakter, landerisici som følge af overførsel af penge fra et andet land samt afviklingsrisici. Risici inden for specifikke industrisektorer overvåges af sektorovervågningsgrupper og styres ved hjælp af sektorpolitikker, der fastlægger krav og rammer for den samlede sektoreksponering. Kreditrisikovillighed Nordea har defineret sin kreditrisikovillighed som et forventet tab på udlån på 25 bp over konjunkturperioden. Nettonedskrivninger på udlån i de seneste år viser et gennemsnit, der ikke overstiger dette niveau. Individuel og gruppevis vurdering af værdiforringelse Igennem hele processen med at identificere og begrænse værdiforringede lån arbejder Nordea løbende med at bedømme kvaliteten af kundeengagementerne. Svage og værdiforringede lån overvåges løbende og gennemgås mindst en gang i kvartalet for udvikling, fremtidsudsigter, fremtidig tilbagebetalingsevne og et eventuelt behov for nedskrivninger. En nedskrivning indregnes, hvis der er objektivt bevis for, baseret på tabsbegivenheder eller observerbare data, at kundens fremtidige pengestrømme er reduceret i et omfang, der gør fuld tilbagebetaling, inklusive sikkerhedsstillelse, usandsynlig. Lån med nedskrivninger anses for at være værdiforringede. Størrelsen af nedskrivningen svarer til det skønnede tab, som udgør forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af det udestående lån og den diskonterede værdi af de fremtidige pengestrømme, herunder værdien af den stillede sikkerhed. Lån, der har været forfaldne i mere end 90 dage, betragtes automatisk som nødlidende og rapporteres som nødlidende lån og værdiforringede eller ikke-værdiforringede afhængigt af den skønnede risiko for tab. Ud over individuelle test for værdiforringelse af alle individuelt signifikante kunder foretages der gruppevise test for værdiforringelse af grupper af kunder, der ikke er fundet at være værdiforringede på individuelt niveau. Den gruppevise værdiforringelse tager udgangspunkt i udviklingen i kreditvurderede og scorede kunder i udlånsporteføljen samt i vurderinger foretaget af ledelsen. Vurderingen af den gruppevise værdiforringelse påvirkes af op- og nedgraderinger af kunder samt nye kunder og kunder, der forlader porteføljen. Ligeledes har Nordea Bank Danmark koncernen Krediteksponering og udlån (eksklusive kassebeholdning, anfordringstilgodehavender hos centralbanker og afviklingsrisici) 31. dec. 31. dec. Mio. kr Kreditinstitutter Erhverv, private mv heraf erhverv heraf private heraf offentlig sektor Udlån i alt Ikke-balanceført krediteksponering Modpartsrisici Rentebærende værdipapirer Krediteksponering i bankdrift i alt Heraf for erhvervskunder ca. 93 pct. 2 Efter netting og collateralaftaler, herunder eksisterende markedsværdieksponering og mulig fremtidig eksponering. 3 Omfatter rentebærende værdipapirer stillet som sikkerhed i tilbagekøbsaftaler. 10

11 kunder, der svinger mellem misligholdelse og ikke-misligholdelse, indflydelse på beregningen. Gruppevis værdiforringelse vurderes på kvartals basis for den enkelte juridiske enhed. Begrundelsen for denne totrinsprocedure med både individuel og gruppevis vurdering er at sikre, at alle indtrufne tab indregnes til og med balancedagen. Der henvises til note 47 for yderligere information om kreditrisici. Udlånsportefølje Krediteksponeringen måles og opgøres som hovedstolen af balanceførte tilgodehavender, dvs. tilgodehavender hos kreditinstitutter og udlån, og eventuelle ikke-balanceførte tilgodehavender hos kunder og modparter med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab. Eksponering omfatter også risici forbundet med derivatkontrakter og værdipapirfinansiering. NBD s samlede krediteksponering faldt 7 pct. til mia. kr. i 2011 (1.088 mia. kr.). Den største krediteksponering er udlån, som i 2011 faldt 11 pct. til 607 mia. kr. (679 mia. kr.). Ultimo 2011 udgjorde udlån til erhvervskunder 300 mia. kr. (400 mia. kr.), hvilket var et fald på 25 pct., mens udlån til privatkunder steg 9 pct. til 298 mia. kr. (272 mia. kr.). Udlån til erhvervskunder tegnede sig for 49 pct. (59 pct.) af det samlede udlån, og andelen af udlån til privatkunder var 49 pct. (40 pct.). Ultimo 2011 var tilgodehavender hos kreditinstitutter, hovedsageligt i form af interbank deposits, 84 mia. kr. (78 mia. kr.). Udlån til erhvervskunder Følgende sektorer tegnede sig for de største fald i udlånsporteføljen: Finansielle institutioner, Andre, organisationer mv., Kommercielle serviceydelser, industri mv. og Konsumentvarer (fødevarer, landbrug mv.). Konsumentvarer (fødevarer, landbrug mv.) er den største sektor i NBD s udlånsportefølje med 56 mia. kr. (63 mia. kr.). De fleste erhvervskunder har en stærk økonomi og forholdsvis gode udsigter. Udlån til erhvervskunder fordelt på størrelse viser en høj grad af spredning, hvor ca. 66 pct. (52 pct.) af udlånene har en størrelse på op til 50 mio. euro pr. kunde, se note 47. Reduktion af kreditrisici er en integreret del af kreditbeslutningsprocessen. I hver enkelt kreditbeslutning og -gennemgang indgår en vurdering af sikkerhed, covenant-dækning og andet, der mindsker risikoen. En vigtig metode til at reducere kreditrisiko er sikkerhedsstillelse. Inden for udlån til erhvervskunder er de vigtigste sikkerhedstyper pant i fast ejendom, virksomhedspant og leasede genstande. Sikkerhedsdækningen er højere for udlån til økonomisk svagere kunder end for udlån til økonomisk stærke kunder. Når det gælder store eksponeringer, er syndikering af lån det primære værktøj til styring af koncentrationsrisici, mens kreditrisici i mindre omfang er blevet reduceret ved brug af credit default swaps. Covenants i kreditaftaler erstatter ikke sikkerhed, men kan være et betydeligt supplement til eksponeringer med og uden sikkerhed. De fleste eksponeringer af betydelig størrelse og kompleksitet inkluderer fornødne covenants. Finansielle covenants er fastsat, så banken kan reagere på tidlige advarselssignaler, og overvåges nøje. Nordea Bank Danmark koncernen Udlån fordelt på sektor 31. dec. 31. dec. Mio. kr Energi (olie, gas mv.) 8 24 Metaller og minedrift Papir og skovdrift Andre materialer (byggematerialer mv.) Kapitalgoder, industri Kommercielle serviceydelser, industri mv Bygge og anlæg Shipping og offshore Transport Forbrugsgoder (biler, apparater mv.) Medie og fritid Detailhandel Konsumentvarer (fødevarer, landbrug mv.) Sundhed og medicinal Finansielle institutioner Fast ejendom It-software, hardware og serviceydelser Teleudstyr Teleoperatører Forsyning (distribution og produktion) Andre, organisationer mv Erhverv Realkreditlån Forbrugslån Offentlig sektor I alt

12 Udlån til privatkunder I 2011 steg realkreditlån og forbrugslån til hhv. 205 mia. kr. (185 mia. kr.) og 93 mia. kr. (88 mia. kr.). Realkreditlån tegnede sig for 69 pct. (68 pct.) af det samlede udlån til privatkunder. Sikkerhedsdækningen for realkreditlån til privatkunder er høj, mens forbrugslån til dette segment har en lavere grad af sikkerhed. Geografisk fordeling Udlån fordelt efter låntagers hjemsted viser, at det nordiske marked tegner sig for 97 pct. (93 pct.), hvoraf Danmark tegner sig for 95 pct. (91 pct.). Andre EU-lande tegner sig for hovedparten af udlånet uden for Norden. Pct Privatkunder Fordeling efter rating og scoring En måde at vurdere kreditkvaliteten på er gennem en analyse af fordelingen på tværs af ratingkategorier for erhvervskunder og institutioner med en rating samt risikoklasser for privatkunder og mindre erhvervskunder (dvs. retaileksponering), der er tildelt en score. Der skete i 2011 en forbedring af kreditkvaliteten hovedsageligt i udlånsporteføljen for erhvervskunder. 71 pct. (67 pct.) af eksponeringen mod erhvervskunder havde en rating på 4- eller derover. Andelen af eksponeringen mod institutionelle kunder med en rating på 5- eller derover var 97 pct. (98 pct.). Værdiforringede lån indgår ikke i fordelingen efter rating/scoring. Nordea Bank Danmark koncernen Eksponering 31. dec fordelt på rating/risikoklasser Pct Erhvervskunder Rating 0 A+ A A- B+ B B-C+ CC-D+ D D-E+ EE-F+ F F- Risikoklasser Værdiforringede lån I 2011 steg værdiforringede lån, brutto til mio. kr. fra mio. kr. svarende til 263 bp af det samlede udlån. Af de værdiforringede lån, brutto udgjorde ikke-nødlidende lån 69 pct. (71 pct.), og nødlidende lån 31 pct. (29 pct.). Værdiforringede lån, netto efter nedskrivninger på individuelt vurderede værdiforringede lån udgjorde mio. kr. (7.989 mio. kr.) svarende til 165 bp af det samlede udlån. Nedskrivninger på individuelt vurderede lån steg til mio. kr. fra mio. kr. Nedskrivninger på gruppevist vurderede lån faldt til mio. kr. fra mio. kr. De samlede nedskrivninger i forhold til værdiforringede lån, brutto var 44 pct. (55 pct.). Den største stigning i værdiforringede lån fandt sted i følgende sektorer: Forbrugslån, Finansielle institutioner, Shipping og offshore og Konsumentvarer (fødevarer, landbrug mv.). Forfaldne lån, der ikke anses for at være værdiforringede, faldt for erhvervskunder til mio. kr. ( mio. kr.). Forfaldne lån til privatkunder faldt til mio. kr. (2.846 mio. kr.) i 2011, se note 47. Nedskrivninger på udlån, netto Nedskrivninger på udlån, netto eksklusive Bankpakke I udgjorde mio. kr. i 2011 (2.647 mio. kr.). Det svarer til en nedskrivningsandel på 41 bp. Heraf er mio. kr. (1.489 mio. kr.) relateret til erhvervskunder og mio. kr. (1.158 mio. kr.) til privatkunder. Følgende sektorer tegnede 12

13 sig for de største tab: Andre, organisationer mv., Konsumentvarer (fødevarer, landbrug mv.), Finansielle institutioner og Fast ejendom. Nedskrivnings andelen i Banking Danmark var 51 bp (56 bp). Nedskrivninger på udlån, netto og værdiforringede lån skyldes fortsat et stort antal små og mellemstore eksponeringer snarere end få store eksponeringer. Modpartsrisici Modpartsrisiko er risikoen for, at Nordeas modpart i en valuta-, rente-, råvare-, aktie- eller kreditkontrakt misligholder før kontraktens udløb, og at Nordea på pågældende tidspunkt har et krav over for modparten. Ultimo 2011 udgjorde risikoen før afvikling (i værste fald) 0,5 mia. kr. Heraf udgjorde den eksisterende nettoeksponering (efter close-out og reduktion af sikkerhedsstillelse) 0 mia. kr. Finansielle institutioner tegnede sig for 100 pct. af denne risiko. Nordea Bank Danmark koncernen Værdiforringede lån, nedskrivninger og nedskrivningsprocent Mio. kr Værdiforringede lån, brutto heraf ikke-nødlidende heraf nødlidende Nedskrivningsprocent i alt 1,2% 0,9% Samlede nedskrivninger ift. værdiforringede lån, brutto 44,4% 54,6% Nordea Bank Danmark koncernen Nettonedskrivninger og nedskrivningsandel, bp 1 Mio. kr Nedskrivninger på udlån Nedskrivningsandel 40,5 39,5 heraf individuelle 50,3 38,5 heraf gruppevise -9,8 1,0 Nedskrivningsandel, Nordic Banking 50,9 55,9 1 Eksklusive Bankpakke I på 12 mio. kr. (752 mio. kr.). Nordea Bank Danmark koncernen Udlån, værdiforringede lån brutto og nedskrivninger fordelt på sektor Samlede nedskrivninger ift. 31. dec 2011, mio. kr. Værdiforringede udlån Nedskrivninger værdiforringede udlån, brutto % Energi (olie, gas mv.) - - Metaller og minedrift ,4% Papir og skovdrift ,0% Andre materialer (byggematerialer mv.) ,8% Kapitalgoder, industri ,1% Kommercielle serviceydelser, industri mv ,2% Bygge og anlæg ,5% Shipping og offshore ,9% Transport ,1% Forbrugsgoder (biler, apparater mv.) ,0% Medie og fritid ,9% Detailhandel ,6% Konsumentvarer (fødevarer, landbrug mv.) ,0% Sundhed og medicinal ,9% Finansielle institutioner ,4% Fast ejendom ,8% It-software, hardware og serviceydelser ,1% Teleudstyr ,1% Teleoperatører ,3% Forsyning (distribution og produktion) ,1% Andre, organisationer mv ,9% Erhverv ,5% Realkreditlån ,4% Forbrugslån ,5% Offentlig sektor I alt ,4% 13

14 Markedsrisici Markedsrisiko er risikoen for tab på Nordeas beholdninger og transaktioner som følge af ændringer i markedsrenter og parametre, der påvirker markedsværdien, fx ændringer i renter, kreditspænd, valutakurser, aktiekurser, råvarepriser og optionsvolatilitet. Markeds risici i Nordea stammer primært fra Markets og Group Treasury. Markets har ansvar for de kundedrevne handelsaktiviteter, mens Group Treasury har ansvar for balancestyring, likviditetsbuffer, investeringer og funding-aktiviteter for Nordeas egen regning. For alle andre bankaktiviteter elimineres markedsrisici som udgangspunkt ved at matche aktiver, passiver og ikke-balanceførte poster. Analyse af markedsrisici Ultimo 2011 udgjorde den samlede konsoliderede VaR 235 mio. kr. (256 mio. kr.). Den gennems nitlige VaR i 2011 var 161 mio. kr. (323 mio. kr.). Den samlede konsoliderede VaR kan primært henføres til renterisici. Den samlede renterisiko målt som VaR beløb sig til 186 mio. kr. (208 mio. kr.). Størstedelen af NBD s renterisiko kan henføres til rentepositioner i euro, danske kroner, og svenske kroner. Nettorentefølsomheden var -61 mio. kr. (-521 mio. kr.). Den samlede bruttofølsomhed over for et parallelt skift i rentestrukturen på 1 procentpoint, hvilket måler udviklingen i markedsværdien af NBD s rentefølsomme positioner, hvis renter i forskellige valutaer udvikler sig i negativ retning for NBD, var 497 mio. kr. (1.454 mio. kr.) ultimo 2011 (hvilket indikerer positioner i NBD s portefølje med spændindsnævring mellem renter i forskellige valutaer). Operationelle risici Operationel risiko defineres som risikoen for direkte eller indirekte tab, herunder tab af omdømme, som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne processer, mennesker og systemer eller eksterne begivenheder. Operationel risiko omfatter compliance-risiko, der er risikoen for, at virksomheden ikke drives i overensstemmelse med juridiske og lovmæssige krav, markedsstandarder og forretningsetik. Styringen af operationel risiko er en del af ledelsens ansvar. For at styre disse risici sigtes der mod et fælles sæt standarder og en sund risikostyringskultur med en målsætning om at følge best practice for markedsadfærd og etiske standarder inden for alle forretningsaktiviteter. Det væsentligste princip for operationelle risici i Nordea er de tre forsvarslinjer. Den første forsvarslinje, der udgøres af et netværk af risk og compliance officers i forretningsorganisationen, sikrer, at operationelle risici og compliancerisici styres effektivt inden for Nordea. Group Operational Risk and Compliance, der udgør den anden forsvarslinje, har defineret et fælles sæt standarder (koncerndirektiver, processer og rapportering) for at styre disse risici. Den væsentligste proces bag aktiv risikostyring er den årlige selvevaluering af risici, der fokuserer på nøglerisici, som identificeres via top downinddragelse af områdeledelsen og bottom upgenbrug af eksisterende oplysninger fra processer som eksempelvis fejlrapportering, kvalitetsog risikoanalyser og produktgodkendelser. Timingen af denne proces synkroniseres med den årlige planlægningsproces for således at sikre tilstrækkelig input i forbindelse med koncernens overordnede prioriteringer. Group Internal Audit, der udgør den tredje forsvarslinje, udarbejder en erklæring over for bestyrelsen om risikostyrings-, kontrol- og styringsprocesserne. Likviditetsstyring Likviditetsrisici Fokusområder i 2011 I 2011 nød Nordea fortsat godt af sit fokus på disciplineret likviditetsrisikostyring, hvilket Nordea Bank Danmark koncernen Konsoliderede markedsrisikotal 31. dec. 31. dec. Mio. kr. Mål høj 2011 lav 2011 gns Samlet risiko VaR 234,9 465,6 65,5 160,6 255,5 - Renterisici VaR 186,2 488,8 66,4 151,5 208,4 - Aktiekursrisici VaR 49,0 110,8 9,1 59,6 86,0 - Valutakursrisici VaR 11,6 32,8 6,2 17,4 20,1 Spredningseffekt i pct. af samlet risiko VaR

15 afspejles i en bredt sammensat og stærk fundingbase. Nordea har haft adgang til alle relevante finansielle markeder og har været i stand til aktivt at bruge alle funding programmerne. Nye regler for likviditetsrisiko drøftes intensivt af myndighederne. Nordea deltager i diskussionerne i flere fora og er godt forberedt på eventuelle ændringer. Principper for styring og overvågning Group Treasury er ansvarlig for at følge koncernens likviditetsstrategi, styre koncernens likviditet og overholde alle koncernens rammer fastsat af koncernens bestyrelse og CEO i GEM. Desuden udvikler Group Treasury rammerne for styring af likviditetsrisici, som består af politikker, instruktioner og retningslinjer for hele koncernen samt principperne for prissætning af likviditetsrisici. Styring af likviditetsrisici Likviditetsrisiko er risikoen for kun at være i stand til at overholde likviditetsforpligtelser gennem øgede omkostninger eller i sidste ende ikke at være i stand til at opfylde forpligtelser, i takt med at de forfalder. Nordeas likviditetsstyring er baseret på fastsatte retnings linjer, der resulterer i forskellige mål for likviditetsrisiko, rammer og forretningsgange. Ifølge de fastsatte retningslinjer afspejler Nordeas likviditetsstyring en forsigtig holdning til likviditetsrisiko. Nordea søger at diversificere koncernens kapitalanskaffelse og at etablere og bevare relationer med investorer for at styre adgangen til markedet. Den stærke tilstedeværelse på Nordeas fire hjemmemarkeder indebærer en bredt sammensat fundingbase i form af et stærkt og stabilt privatkundeindlån og forskellige fundingprogrammer. Fundingprogrammerne er kortsigtede (US commercial paper, europæiske commercial paper, commercial paper, indlånsbeviser) og langsigtede (covered bonds, europæiske medium term notes, medium term notes) i forskellige valutaer. Nordea offentliggør regelmæssigt information om Nordeas likviditetssituation for at forblive troværdig til enhver tid. I Nordeas styring af likviditetsrisiko indgår stresstest og en beredskabsplan for likviditetsstyring. Stresstest defineres som vurderingen af en eventuel effekt på bankens likviditetssituation i forbindelse med en række ekstraordinære, men sandsynlige begivenheder. Rammerne for stresstest omfatter også krav til overlevelseshorisonten (se nedenfor), som afspejler et samlet likviditetsrisikoscenario (idiosynkratisk stress og stress på markedsplan). Group Treasury er ansvarlig for at styre likviditeten og for at overholde alle koncernens rammer fra Nordeas bestyrelse og CEO i GEM. Målemetoder for likviditetsrisiko Likviditetsstyring fokuserer både på den kortsigtede likviditetsrisiko og den langsigtede strukturelle likviditetsrisiko. For at styre kortsigtede fundingpositioner måler Nordea funding gap-risikoen, der udtrykker det forventede maksimalt akkumulerede behov for at skaffe likviditet inden for de næste 30 dage. Pengestrømme fra poster både i og uden for balancen er omfattet. Funding gap-risikoen måles og fastsættes for hver valuta og som et samlet tal for alle valutaer. Det samlede maksimale tal for alle valutaer fastsættes af Nordeas bestyrelse. For at sikre funding i situationer, hvor Nordea har behov for likviditet her og nu, og de normale fundingkilder ikke er tilstrækkelige, har Nordea en likviditetsbuffer. Nordeas bestyrelse fastsætter minimumsgrænsen for likviditetsbufferen. Likviditetsbufferen består af likvide værdi papirer i Group Treasurys besiddelse med en høj kreditvurdering, som kan belånes i centralbanken, og som kan sælges eller anvendes som sikkerhed i funding-aktiviteterne. I 2011 blev Baselkomiteens Liquidity Coverage Ratio og krav til overlevelseshorisonten indført. I tråd med Basel-reglerne har Nordeas bestyrelse fastsat en overlevelseshorisont på mindst 30 dage. Overlevelseshorisonten er baseret på pengestrømme i forbindelse med likviditets bufferen og funding gap-risikoen. Desuden indgår forventede adfærdsbestemte pengestrømme fra det, som påvirker likviditetsberedskabet. Nordeas bestyrelse måler og afgrænser Nordeas strukturelle likviditetsrisiko ved hjælp af nettobalancen af stabil funding, som defineres som forskellen mellem stabile passiver og stabile aktiver. Stabile passiver består fortrinsvis af private indlån, bankindlån og obligationer med en restløbetid på over seks måneder og egenkapital, mens stabile aktiver hovedsageligt består af private lån, andre lån med en restløbetid på over seks måneder og kredittilsagn. GEM har 15

16 sat som mål, at nettobalancen af stabil funding skal være positiv, hvilket betyder, at stabile aktiver skal finansieres af stabile passiver. Analyse af likviditetsrisici Den kortsigtede likviditetsrisiko blev fastholdt på et moderat niveau i hele Den gennemsnitlige funding gap-risiko, dvs. det gennemsnit lige forventede behov for at skaffe likviditet inden for de næste 30 dage, var -7 mia. kr. (-34 mia. kr.). I 2011 lå NBD s likviditetsbuffer i intervallet mia. kr. ( mia. kr.) med et gennemsnit på 159 mia. kr. (116 mia. kr.). NBD s likviditetsbuffer er yderst likvid og består udelukkende af værdipapirer i Group Treasurys besiddelse, der kan bruges til sikkerhedsstillelse i centralbanker. Overskudslikviditeten i forhold til overlevelseshorisonten på 30 dage lå i intervallet mia. kr. i hele Målet om altid at fastholde en positiv nettobalancen af stabil funding blev mere end opnået i Det årlige gennemsnit for nettooverskuddet af stabil funding var 30 mia. kr. (19 mia. kr.). Strukturel renteindtægtsrisiko (SIIR) Strukturel renteindtægtsrisiko (SIIR) udtrykker det beløb, hvormed Nordeas samlede nettorente indtægter ville ændre sig i de næste 12 måneder, hvis alle renter ændrede sig med 1 procentpoint. SIIR afspejler den ubalance, der opstår i balance- og ikke-balanceførte poster, når renteændringsperioder, volumen eller referencekurser mellem aktiv- og passivsiden samt derivater ikke er nøjagtig modsvarende. Nordeas SIIR-styring er baseret på fastsatte retningslinjer, der resulterer i forskellige SIIRmålinger, mål og organisationsprocedurer. De fastsatte retningslinjer fokuserer på at optimere den finansielle struktur, en afbalanceret risiko tagning og stabil vækst i indtjeningen, identifikation af alle væsentlige kilder til SIIR, måling under stressende markedsforhold og fyldest gørende information til offentligheden. Group Treasury har ansvaret for den driftsmæssige styring af SIIR og for overholdelse af alle koncernens mål. SIIR-målemetoder De grundlæggende SIIR-mål er de to renteændrings-gap (stigende og faldende renter), der måler indvirkningen på Nordeas nettorenteindtægter i de næste 12 måneder af henholdsvis en stigning og et fald på 1 procentpoint i Nordea Bank Danmark koncernen SIIR-risiko, gap-analyse, 31. dec Repricing-gap for stigende renter Rentefastsættelsesperiode Op til Ikke Mio. kr Balance 3 mdr. 3-6 mdr mdr. 1-2 år 2-5 år >5 år repricing I alt Aktiver Rentebærende aktiver Ikke-rentebærende aktiver Aktiver i alt Gæld Rentebærende gæld Ikke rentebærende gæld og egenkapital Gæld i alt og egenkapital Ikke-balanceførte poster. netto Eksponering Akkumuleret eksponering

17 Cash flow-analyse 31. dec. 2011, mio. kr. 0-3 mdr mdr. 1-5 år > 5 år I alt Rentebærende finansielle aktiver Ikke-rentebærende finansielle aktiver Finansielle aktiver i alt Rentebærende finansielle forpligtelser Ikke-rentebærende finansielle forpligtelser Ikke-indregnede garantier og remburser Ikke-indregnede kredittilsagn Finansielle forpligtelser i alt Afledte finansielle instrumenter, likviditetstilførsel Afledte finansielle instrumenter, likviditetsforbrug Nettoeksponering Eksponering Akkumuleret eksponering Tabellen er baseret på aftalemæssige løbetider for finansielle instrumenter i balancen. For afledte finansielle instrumenter er den forventede likviditetstilførsel og det forventede likviditetsforbrug oplyst for både afledte aktiver og afledte forpligtelser, da afledte finansielle instrumenter styres på nettobasis. Rentebærende finansielle aktiver og forpligtelser omfatter renter på pengestrømme. 31. dec. 2010, mio. kr. 0-3 mdr mdr. 1-5 år > 5 år I alt Rentebærende finansielle aktiver Ikke-rentebærende finansielle aktiver Finansielle aktiver i alt Rentebærende finansielle forpligtelser Ikke-rentebærende finansielle forpligtelser Ikke-indregnede garantier og remburser Ikke-indregnede kredittilsagn Finansielle forpligtelser i alt Afledte finansielle instrumenter, likviditetstilførsel Afledte finansielle instrumenter, likviditetsforbrug Nettoeksponering Eksponering Akkumuleret eksponering alle renter (bemærk, at tabellen også dækker renteændringsgap over 12 måneder). Beregningen af renteændringsgap er baseret på, at der ikke indgås nye markedstransaktioner i perioden. Der tages dog højde for de vigtigste faktorer for kundeadfærd og Nordeas beslutningsproces for egne renter. I en situation med lave og faldende renter vil renten på ikke-tidsbestemte indlån fx ikke falde tilsvarende, idet renten ikke kan være negativ. I en situation med stigende renter kan Nordea ligeledes vælge ikke at forhøje renten tilsvarende på alle kundeindlån. SIIR-analyse Ultimo året var SIIR for stigende renter 510 mio. kr. (49 mio. kr.), og SIIR for faldende markedsrenter mio. kr. (799 mio. kr.). Tallene indebærer, at nettorenteindtægterne stiger, hvis renterne stiger, og falder, hvis renterne falder. Kapitalstyring Kapitalstyring Nordea stræber efter effektiv kapitalanvendelse gennem aktiv styring af balancen med hensyn til forskellige kategorier af aktiver, forpligtelser og risici. 17

18 Målet er at øge afkastet til aktionærerne, mens der fastholdes et velafbalanceret forhold mellem risiko og afkast. Individuelt solvensbehov Der henvises til eller under Investor Relations for oplysninger vedrørende solvensbehovet for hhv. Nordea Bank Danmark koncernen og Nordea Bank Danmark A/S. Capital governance Nordeas bestyrelse træffer den endelige beslutning om solvensmålene og kapital politikken i Nordea. CEO i GEM fastlægger de over ord nede rammer for kapitalstyring. Nordeas evne til at opfylde målene og fastholde minimumskapitalkrav gennemgås regelmæssigt af Asset and Liability Committee (ALCO) og Risk Committee. Søjle I Risikovægtede aktiver beregnes på grundlag af søjle I-kravene. Ultimo 2011 var 93 pct. (91 pct.) af NBD s eksponering omfattet af den interne ratingbaserede (IRB) metode. Nordea vil implementere IRB-metoden for nogle resterende porteføljer. Nordea er endvidere godkendt til at anvende sine egne interne VaR-modeller til at opgøre kapitalkravet for størstedelen af markedsrisiciene i handelsbeholdningen. I forbindelse med indførelsen af det nye kapitalkravsdirektiv III er der kommet regler for beregning af nye risikotyper inden for markedsrisiko. For NBD medfører dette yderligere kapitalkrav for stressed VaR. Endvidere er risikovægtene for specifikke aktiekursrisici steget i henhold til standardmetoden. Den samlede indvirkning af kapitalkravsdirektiv III på NBD er en stigning på 2,3 mia. kr. i markedsrisiko for risikovægtede aktiver. Operationel risiko opgøres efter standardmetoden. rammer for økonomisk kapital og buffere for perioder med stress i økonomien. ICAAP beskriver Nordeas styring, reduktion og måling af væsentlige risici og vurderer tilstrækkeligheden af intern kapital ved at definere et internt kapitalbehov, der afspejler bankens risikovillighed. Der anvendes kvantitative modeller til at estimere uforudsete tab for hver enkelt af de risikotyper, der indgår i økonomisk kapital: kreditrisiko, markedsrisiko, operationel risiko og forretningsrisiko. Derudover tager modellerne for økonomisk kapital eksplicit højde for renterisiko i bankaktiviteterne, markedsrisiko i egenbeholdningen, risiko i Nordeas ydelsesbaserede pensionsordninger, ejendomsrisiko og koncentrationsrisiko. Ud over at beregne risikokapitalen for de forskellige typer risici har Nordea en omfattende stresstestproces vedrørende tilstrækkelig kapitaldækning, der analyserer virkningerne af en række globale og lokale chokscenarier. Resultaterne af denne stresstest vurderes sammen med eventuelle ledelsesmæssige indgreb i Nordeas interne kapitalkrav. Det interne kapitalkrav indgår som et nøgleelement i fastsættelsen af Nordeas solvensmål. Economic profit (EP) Nordea bruger economic profit som et af sine finansielle måleparametre. Economic profit beregnes som det risikojusterede resultat fratrukket egenkapitalomkostningen. Risikojusteret resultat og economic profit er mål for værdiskabelse. I investeringsbeslutninger og i kundeforhold driver og understøtter economic profit den rigtige adfærd med afbalanceret fokus på indtægter, udgifter og risiko. EP-modellen omfatter også både vækst og afkast. Økonomisk kapital og forventede tab indgår i rammerne for economic profit. Søjle II Nordea baserer de interne kapitalkrav i henhold til Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) på søjle I- og søjle II-risici, hvilket i praksis betyder en kombination af definitionerne af risiko i kapitalkravsdirektivet (CRD), Nordeas 18

19 Solvens 31. dec. 31. dec. Mia. kr Vægtede aktiver Basel II (sølje I) før overgangsbestemmelser Vægtede aktiver efter overgangsbestemmelser Lovpligtigt kapitalkrav efter overgangsbestemmelser Kernekapital Basiskapital Kernekapitalpct. ekskl. hybridkapital før overgangsbestemmelser 10,1 8,9 Kernekapitalpct. før overgangsbestemmelser 10,1 8,9 Solvenspct. før overgangsbestemmelser 1 17,0 15,4 Basiskapital i forhold til lovpligtigt kapitalkrav før overgangsbestemmelser 212,7 148,9 31. dec. 31. dec. Mia. kr Vægtede aktiver Basel II (sølje I) før overgangsbestemmelser Vægtede aktiver efter overgangsbestemmelser Lovpligtigt kapitalkrav efter overgangsbestemmelser Kernekapital Basiskapital Kernekapitalpct. ekskl. hybridkapital før overgangsbestemmelser 10,3 8,8 Kernekapitalpct. før overgangsbestemmelser 10,3 8,8 Solvenspct. før overgangsbestemmelser 1 17,7 15,6 Basiskapital i forhold til lovpligtigt kapitalkrav før overgangsbestemmelser 220,8 150,0 1 I solvensprocenten pr. 31. december 2010 indgår et efterstillet lån på 1,45 mia. euro (supplerende kapital) udstedt i februar Solvensprocenten for 2010 eksklusive det efterstillede lån var 11,9 for koncernen og 12,0 for moderselskabet. Basiskapital Basiskapital er summen af kernekapital og supplerende kapital efter fradrag. Kernekapital defineres som det samme som eller tæt på indbetalte kapitalberettigede reserver og en begrænset andel af hybrid kernekapital (maks. 50 pct. af kernekapitalen, hvis nogle specifikke kriterier er opfyldt). Overskuddet kan kun inkluderes efter fradrag af det foreslåede udbytte. Goodwill og udskudte skatteaktiver fratrækkes i kernekapitalen. Den supplerende kapital omfatter ansvarlig lånekapital med fast løbetid. Den samlede supplerende kapital må ikke overstige kernekapitalen. Grænserne fastsættes efter fradrag, dvs. kapitalandele i andre finansielle virksomheder. Yderligere information For mere detaljerede oplysninger om kapital styring og solvens henvises der til note 39 Solvens samt til oplysningerne i henhold til søjle III-kravene i Basel II-regelsættet på Samfundsmæssigt ansvar (CSR) Nordea udarbejder en CSR-rapport for 2011 baseret på FN s principper for ansvarlig investeringer (United Nations Principles for Responsible Investments). Rapporten er Nordeas årlige statusrapport til FN s Global Compact og inkluderer NBD. CSR-rapporten offentliggøres på Medarbejdere Som relationsbank har Nordea fokus på mennesker, ikke mindst medarbejderne. Det er vores dygtige og engagerede medarbejdere og deres evne til at skabe positive kundeoplevelser, der adskiller os fra konkurrenterne og gør Nordea Great. People Strategy Nordeas People Strategy afspejler bankens forretningsvision, strategi og værdier. Strategien understreger, at Nordea kun kan nå sine mål, hvis medarbejderne når deres, og derfor skaber vi mulighed for, at medarbejderne kan udvikle sig og have en god balance mellem arbejdsliv og privatliv. Teamwork er en integreret del af det at arbejde i Nordea. Ét Nordea-team er en af vores værdier, der understreger, at medarbejderne kan opfylde egne og Nordeas ambitioner og samtidig være en del af et højt præsterende team. Fokus på værdier og lederskab Vores værdier og lederskab er de stærkeste drivkræfter bag både præstationer og opbygningen af vores virksomhedskultur. Det kræver stærkt lederskab at opbygge en Great European bank. Stærkt lederskab i Nordea er evnen til at engagere og motivere medarbejderne, så de rækker ud efter visionen, samt evnen til at skabe det rette team for at få det til at ske. Mulighed for at udvikle sig og vokse Nordea vil være en virksomhed, hvor med arbejder ne har mange muligheder for at udvikle sig 19

20 inden for koncernen. Udvikling er lederens og medarbejderens fælles ansvar. En virksomhed med mange muligheder Intern mobilitet og opgaver på tværs af landegrænser bidrager til øget jobrotation og kompetenceudvikling. Det styrker også Nordea som samfundsborger samt vores kultur og understøtter således værdien Ét Nordea-team. Aflønning Nordea tilbyder konkurrencedygtige, men ikke markedsledende lønpakker. Nordea ser aflønning ud fra et helhedsperspektiv. Således anerkender Nordea vigtigheden af velafbalancerede, men differentierede lønpakker med udgangspunkt i virksomhedens behov og markedsforholdene samt betydningen af, at aflønningen er i overensstemmelse med og fremmer sund og effektiv risikostyring. Aflønningen skal heller ikke tilskynde til overdreven risikotagning eller modarbejde Nordeas langsigtede interesser. Nordeas aflønning Fast løn gives til medarbejdere for en fuldt tilfredsstillende præstation. Den individuelle aflønning er baseret på tre elementer: jobkom pleksitet og ansvar, præstation og lokale markedsforhold. Overskudsdeling har til formål at fremme værdiskabelsen for kunder og aktionærer og omfatter alle medarbejdere. Præstationskriterierne afspejler Nordeas langsigtede mål: risikojusteret resultat, samlet afkast til aktionærerne i forhold til den nordiske sammenligningsgruppe samt kundetilfredshed. Variabel løn (VSP) tilbydes udvalgte ledere og specialister for at sikre fokus og en stærk præstation. Vurderingen af de individuelle præstationer er baseret på forudbestemte og veldefinerede finansielle samt ikke-finansielle succeskriterier, herunder fælles kriterier for Nordea koncernen. Bonusordning tilbydes kun udvalgte grupper af medarbejdere inden for bestemte forretningsområder eller enheder. Målet er at sikre fokus og en stærk præstation samt fastholde omkostningsmæssig fleksibilitet for Nordea. Vurderingen af de individuelle præstationer er baseret på forudbestemte og veldefinerede finansielle samt ikke-finansielle succeskriterier, herunder fælles kriterier for Nordea koncernen. Engangstillæg kan gives til medarbejdere for en præstation, der i meget høj grad overstiger kravene eller forventningerne. Medarbejdere omfattet af en bonusordning er ikke berettiget til engangstillæg, og medarbejdere med variabel løn kan kun i ganske særlige tilfælde tilbydes et engangstillæg. Langsigtet incitamentsordning (LTIP) har til formål at øge den langsigtede værdi for aktionærerne og styrke Nordeas muligheder for at fastholde og tiltrække de bedste medarbejdere. Ordningen er rettet mod ledere og andre nøglemedarbejdere, der vurderes at være afgørende for Nordea koncernens fremtidige udvikling. Præstationskriterierne afspejler Nordeas langsigtede finansielle mål: risikojusteret resultat og samlet afkast til aktionærerne i forhold til de nordiske og europæiske sammenligningsgrupper. Retssager Inden for rammerne af den almindelige virksomhed er koncernen mødt med en række krav i retssager og andre tvister, hvoraf største delen involverer relativt begrænsede beløb. Ingen af disse tvister forventes i væsentlig grad at påvirke koncernen eller dennes finansielle stilling i negativ retning. Ny bankpakke I august 2011 introducerede den danske regering Bankpakke IV om afvikling af nødlidende banker. Formålet med Bankpakke IV er at sikre simple ikke efterstillede kreditorer mod tab, hvis en bank afvikles. Både indskydergarantiordningen og staten kan vælge at deltage i afviklingen af en nødlidende bank ved at betale medgift til en køber eller ved at garantere betaling af simple, ikke efterstillede, kreditorer. Aktionærer og kreditorer med efterstillede lån i den nødlidende bank mister ligesom i Bankpakke I og III deres penge. Bankpakke IV blev anvendt 10. oktober 2011, da Max Bank A/S blev afviklet, hvilket medførte en hensættelse på 0,1 mia. kr. i Nordea Bank Danmark. I december 2011 stillede den danske regering et lovforslag om ændring af det årlige bidrag til indskydergarantiordningen. Ifølge lovforslaget 20

Årsrapport 2010 Nordea Bank Danmark. CVR-nr. 13522197

Årsrapport 2010 Nordea Bank Danmark. CVR-nr. 13522197 Årsrapport 2010 Nordea Bank Danmark CVR-nr. 13522197 Nordea Bank Danmark A/S er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber

Læs mere

Årsrapport 2012 Nordea Bank Danmark. CVR-nr. 13522197

Årsrapport 2012 Nordea Bank Danmark. CVR-nr. 13522197 Årsrapport 2012 Nordea Bank Danmark CVR-nr. 13522197 Nordea Bank Danmark A/S er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport 2009 Nordea Bank Danmark. CVR-nr. 13522197

Årsrapport 2009 Nordea Bank Danmark. CVR-nr. 13522197 Årsrapport 2009 Nordea Bank Danmark CVR-nr. 13522197 Nordea Bank Danmark A/S er en del af Nordea koncernen. Nordea s vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, der skaber

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Årsrapport 2008 Nordea Bank Danmark. CVR-nr. 13522197

Årsrapport 2008 Nordea Bank Danmark. CVR-nr. 13522197 Årsrapport 2008 Nordea Bank Danmark CVR-nr. 13522197 Nordea Bank Danmark A/S er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være den førende nordiske bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2010 1 1 Indledning...3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov...3 2.1 Individuelt solvensbehov... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2011 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2011 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 8. februar 2012 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2011 Nordea Bank Danmark. CVR-nr

Halvårsrapport 2011 Nordea Bank Danmark. CVR-nr Halvårsrapport 2011 Nordea Bank Danmark CVR-nr. 13522197 Nordea Bank Danmark A/S er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Årsrapport 2005 1RUGHD %DQN 'DQPDUN

Årsrapport 2005 1RUGHD %DQN 'DQPDUN Årsrapport 2005 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN$6HUHQGHODI1RUGHDNRQFHUQHQ 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQn GHUHVPnOYHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHU

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere