OPSTALDNINGSKONTRAKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPSTALDNINGSKONTRAKT"

Transkript

1 Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse: Tlf.: CVR/CPR-nr.: og 1.2. Lejers navn: Adresse: Tlf.: CPR nr.: OPSTALDNINGSPERIODE 2.1. Aftalen træder i kraft den og løber indtil aftalen opsiges af én af parterne. BETALING Som vederlag for opstaldning af hesten betaler lejer pensionspris efter den til enhver tid gældende prisliste. Prislisten fastsættes af udlejer i henhold til udviklingen i kornpriser m.v. og ophænges på opslagstavle i stalden, såfremt der er ændringer til den allerede fastlagte pris.

2 Side 2 af Prisen er for nuværende kr. pr. måned Forhøjelse af pensionsprisen kan ske med 1 måneds varsel til den første i en måned Opstaldning betales månedsvis forud, idet beløbet forfalder til betaling den første i måneden til udlejers konto i, Reg.nr. konto nr. med angivelse af eget navn og hestens navn på betalingen Forbrug betales månedsvis bagud, idet beløbet forfalder til betaling den første i måneden til udlejers konto i, Reg.nr. konto nr. med angivelse af eget navn og hestens navn på betalingen Såfremt der ikke sker rettidig indbetaling vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker Det skal fastslås, at manglende rettidig indbetaling af boksleje medfører en misligholdelse af denne kontrakt, hvorved udlejer har ret til at opsige kontrakten, hvilke medfører, at hesten skal flyttes og retten til tilbagebetaling af depositum frafalder Såfremt lejer er i restance med betaling af bokslejen, kan udlejer udøve tilbageholdelsesret i hesten, hvilket betyder, at udlejer kan nægte at udlevere hesten til lejer eller andre, som ønsker hesten flyttet, før den manglende boksleje er betalt til udlejer. Meddelelse om udøvelse af tilbageholdelsesret meddeles lejer ved anbefalet brev. DEPOSITUM Som depositum indbetaler lejeren kr. inkl. moms, svarende til måneders boksleje på tidspunktet for aftalens indgåelse. 5. UDLEJER ER FORPLIGTET TIL a) At stille en boks til rådighed for hesten. b) Fodring af hesten med fagligt korrekt foder efter aftale med lejeren. c) At give hesten hø, halm og strøelse efter aftale med lejeren. d) Ud og indlukning fra fold, efter aftale med lejer. e) Plads til sadel og øvrigt udstyr i begrænset omfang. f) En faglig korrekt pasning af hesten. g) Fri adgang til alle faciliteter. h) Adgang til pensionen alle dage mellem kl. til kl.. i) Muge hos hesten Ja Nej.

3 Side 3 af 5 Ad a) Alle heste bliver forsøgt placeret således, at det passer bedst muligt til deres temperament mv., hvorfor udlejer forbeholder sig retten til, at omplacere heste for at tilgodese alle heste. Ad b og c) I vinterhalvåret fodres gange daglig. Vinterhalvåret regnes fra ca. 1. september til ca. 1. juni afhængig af vejr og vind. Lejer har ret til kg hø samt foder i henhold til foderplanen foder og hø udover foderplanen betales af lejer. Ad d) Alle heste er som udgangspunkt på fold hver dag. Sommerfold: Alle heste går som udgangspunkt på døgnfold fra til. Udlukning når ikke sommerfold: Udlukning sker ca. efter morgenfodring. Indlukning når ikke sommerfold: Indlukning sker mellem kl. kl.. Dårligt vejr: Såfremt vejret er ekstraordinært dårligt, og udlejer skønner, at det ikke vil være fagligt forsvarligt at lukke hestene på fold, vil hestene blive inde. Vand og strøelse på folden: Udlejer sørger for, at hestene har adgang til vand og på folden. Hjælp til ud- og indlukning: Lejer er forpligtet til at hjælpe til ved ud- og indlukning, hvis lejer er på gården, når dette foregår. Ad e) Alle pensionærer får anvist plads til sadel og øvrigt udstyr i begrænset omfang. Ad f) Såfremt det skønnes, at en hest har brug for akut dyrlæge eller smed, vil denne straks blive tilkaldt for lejers regning. Lejeren vil straks herefter blive underrettet. Ved sygdom som ikke anses for akut, vil lejeren blive kontaktet. Lejeren giver ved denne kontrakt fuldmagt til, at udlejer kan tilkalde dyrlæge og smed på lejers regning, såfremt hesten akut har behov for at blive tilset af en dyrlæge eller smed. Ad g) Udlejer kan lukke tilgangen til ridebane og ridehus. Dette meddeles ved opslag. Lejer må efter aftale med udlejer benytte egen underviser. Ja Nej Hvis ja, udlejer kan dog afvise udefrakommende undervisere, hvis udlejer skønner, at underviserens metoder strider mod almindelig god horsemanship og almindelig skik. Der må longeres i ridehuset Ja Nej Der må longeres på ridebanen Ja Nej Hvis ja, der må kun longeres, hvis der ikke rides. Ryttere der rider, har til enhver tid fortrinsret. Løse heste i ridehuset Ja Nej. Ad h) Såfremt man er nødsaget til at benytte faciliteterne udenfor dette tidsrum, skal dette aftales med udlejer. Ad i) Udlejer er forpligtet til at muge hos hesten gange ugentligt, således at hestens trivsel i boksen sikres.

4 Side 4 af 5 UDLEJER ER IKKE FORPLIGTET TIL 6. a) At påtage sig noget ansvar for hestens evt. sygdom eller hestens liv og førlighed, herunder skrammer, som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen. b) At afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge mv. c) At tegne forsikring, der dækker den opstaldede hest, sadeltøj eller andet udstyr. LEJER ER FORPLIGTET TIL 7. a) At påtage sig det erstatningsansvar, lejer / hesteejer efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde. b) At holde hesten ansvarsforsikret. c) At udlevere det originale hestepas samt en kopi af ejercertifikatet ved opstaldning. d) At holde hesten fagligt korrekt beskåret og beslået. e) At behandle og omgås alle heste på opstaldningsstedet på en dyreværnsmæssig forsvarlig måde. f) At sørge for udmugning gange ugentligt, således at hestens trivsel i boksen sikres Ja Nej. g) At give alle nødvendige oplysninger om hesten, således at udlejer kan tilgodese hesten bedst muligt samt træffe eventuelle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med hestens opstaldning. h) At sørge for, at hesten har en brugbar grime, træktov samt evt. dækken, der passer til årstiden. i) At oplyse udlejer om længerevarende fravær fra hesten samt oplyse kontaktperson i perioden. j) At feje og rydde op efter sig selv og sin hest (stald, ridehus, ridebane samt gårdsplads). k) At overholde ridehusreglerne. l) At der ikke ryges eller bruges åben ild i andre steder end ved og straks at påtale dette overfor pågældende, såfremt dette ikke bliver overholdt. Skod og lign. skal fjernes. m) At bidrage til, at omgangstonen er hjælpsom, venlig og positiv det gælder overfor heste såvel som mennesker. n) At sørge for at egne medbragte gæster eller børn overholder ordensreglerne. o) Selv at benytte den til enhver tid af udlejer anviste boks, idet lejer ikke uden udlejers skriftlige samtykke kan disponere over den anviste boks til andet formål end opstaldning af ovennævnte hest. p) At afholde udgifter i forbindelse med fælles vaccination, gødningsprøve og ormekur. q) At holde hesten vaccineret efter de til enhver tid gældende regler. r) At ride med ridehjem, hvis lejer er under 18 år Ja Nej. Hvis ja, ved fravigelse er det forældrenes ansvar, og udlejer påtager sig intet ansvar. Der skal foreligge skriftlig tilladelse fra forældrene. s) At deltage i arbejdsweekender og lign. Datoer og arbejdsopgaver meddeles på opslagstavlen.

5 Side 5 af 5 t) At betale depositum ved aftalens indgåelse. u) At overholde opsigelsesvarslet på 1 måned. v) Ikke at flytte hesten før endelig afregning har fundet sted. OPSIGELSE Denne aftale kan af begge parter opsiges seneste den sidste hverdag i måneden, med 1 måneds varsel til den første i en måned, hvilket også gælder ved salg af hest, eller hvis hesten afgår ved døden Flytter lejer i opsigelsesperioden, skal lejer aflevere den sidst benyttede boks i rengjort stand Denne skal være ordnet senest dagen efter fraflytning inden lukketid. Forsømmes dette bortfalder lejers ret til tilbagebetaling af depositum Depositum afregnes seneste dagen efter fraflytning i forbindelse med rengøring af boksen Ved fraflytning fra stalden skal lejer aflevere den sidst benyttede boks i rengjort stand Dette gælder medmindre andet er aftalt mellem lejer og udlejer. Forsømmes dette, bortfalder lejers ret til tilbagebetaling af depositum I tilfælde af, at den anviste boks befinder sig i en stald, som lider undergang ved brand, stormskade eller lignende, kan udlejer opsige kontrakten uden forudgående varsel. MISLIGHOLDELSE Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen Hvis lejer misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er udlejer dog berettiget til, for lejers regning at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt. UNDERSKRIFTER Den / - 20 Den / - 20 Lejers underskrift Udlejers underskrift

500 kr /måned. 975 kr /måned. 1) Pensionsprisen i henhold til gældende prisliste betales månedsvis forud. Der udsendes faktura pr mail.

500 kr /måned. 975 kr /måned. 1) Pensionsprisen i henhold til gældende prisliste betales månedsvis forud. Der udsendes faktura pr mail. KONTRAKT VEDRØRENDE OPSTALDNING AF HESTE. Vilkår for opstaldning af heste på Holtegaard Ridecenter. Prisliste 3 er pony med halm/hø +fodring/udlukning på 1 er pony + 2 er pony med halm/hø +fodring/udlukning

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om sameje af Hesten:... (Navn, registreringsnummer,

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.)

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) 1. Parterne Imellem Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) er dags dato indgået følgende aftale om leje/lån af Hesten:... (Navn,

Læs mere

L Å N E K O N T R A K T

L Å N E K O N T R A K T Side 1 af 9 L Å N E K O N T R A K T Mellem [ejer] Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende): Adresse: Postnr/by: E-mail: Telefonnr.: (i det følgende benævnt ejer) og [låntager] Navn: CPR-nr.: CVR-nr.

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Erhvervslejeloven. Indholdsfortegnelse. www.lejeret.com

Erhvervslejeloven. Indholdsfortegnelse. www.lejeret.com 1 Erhvervslejeloven Indholdsfortegnelse Lovens anvendelsesområde... 2 Lejeaftalen... 3 Lejefastsættelse, lejeregulering og ændring af lejevilkår... 4 Vedligeholdelse, forsinkelse og lejerens mangelsbeføjelser...

Læs mere

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 Foreningen er oprettet denne dato. Lejeaftalen mellem Aalborg kommune, Kolonihaveforbundet Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger Lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2007 Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger Herved bekendtgøres lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 394 af 2. maj 2006, med de ændringer,

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølleparken, I, Trige. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet: Advokaterne KAMPMANN, LADEG D & HOUE Østergade 29, 7600 Struer, tlf. 97 851155, fax 97 840558 Storegade 2, 7790 Thyholm - tlf. 97 871566, fax 96 919866 ERHVERVSLEJEKONTRAKT J.nr.: 10-215600-BHB Mellem

Læs mere

Cirque Almindelige vilkår og betingelser 2014

Cirque Almindelige vilkår og betingelser 2014 Cirque Almindelige vilkår og betingelser 2014 CIRQUE A/S KRONPRINSESSEGADE 4 1306 KØBENHAVN K 7733 7171 CVR 21653349 Indhold 1 Generelt... 3 2 Særligt om mobiltelefoni... 3 3 Særligt om datatjenester og

Læs mere

Almindelige betingelser for medlemskab af SATS

Almindelige betingelser for medlemskab af SATS Almindelige betingelser for medlemskab af SATS Disse almindelige betingelser gælder for medlemskaber af SATS, hvorom der er indgået aftale den 1. januar 2011 eller senere 1. GENERELT 1.1 Disse almindelige

Læs mere