Maj Topdanmarks Q resultat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat"

Transkript

1 Maj 2011 Topdanmarks Q resultat 1

2 Highlights Q Resultatet steg fra 268 mio. kr. i Q til 425 mio. kr. i Q Resultatet er bedre end forudsat pga. et højere investeringsafkast end forventet Præmieindtægten i skadeforsikring steg med 2,8 % Den forudsatte vækst i præmieindtægt for 2011 er uændret 1-2 % CR blev forbedret fra 102,8 i Q til 93,0 i Q Ekskl. afløb faldt CR fra 105,8 i Q til 94,0 i Q For hele 2011 forudsættes uændret CR på 91. Dette er ekskl. evt. afløb i Q2-Q Den modelmæssige resultatprognose for 2011 opjusteres med 100 mio. kr. til 1,2 1,3 mia. kr. Tilbagekøbsprogrammet for 2011 er øget med 100 mio. kr. til 1,4 mia. kr. (buy-back yield på 11,2 %) Der resterer 773 mio. kr. af tilbagekøbsprogrammet for

3 Resultatudvikling før skat Q Q Q Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast (skade) Liv Moderselskabet Q

4 Udvikling i skadeforløbet 4 Afløb Diskontering Brand Q Q Q ,7 9,3 1,0 0,8 0,5 0,4 0,6 2,0 0,5 0,5 77,1 Q Vejrligsrelaterede skader Prisforhøjelser SUL Præmiereguleringer Tyveri Erhverv og Industri Q Vejrligsrelaterede skader Prisforhøjelser SUL Præmiereguleringer Tyveri Erhverv og Industri ekskl. vejr, brand osv. Afløb Diskontering Brand Q1 2011

5 Topdanmark - Eksempler på udvikling i erstatningsudgifter 250 Brandskader (mio. kr.) 250 Tyveriskader (mio. kr.) kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Motorskader (mio. kr.) 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 5

6 Præmievækst i skadeforsikring % 8 6,6 6 4, ,9 0,8 2,8 1 pp 1-2 Salg af Nykredit arbejdsskade + SUL ifm. afgang af en stor Liv-kunde , Q E -3,2 6

7 Sammenligning - combined ratio ekskl. afløb (dansk forsikring) 105,2 93,6 95,7 94,0 93,0 97,5 99,7 101,1 98, Q

8 Fortsat forudsat præmiefremgang i 2011 på 1-2 % Præmiefremgang på 2,8 % i Q Effekten af prisforhøjelserne vil gradvis aftage i løbet af 2011 Udfasning af en SUL-portefølje pga. et opsagt kundeforhold Forudsat præmiefremgang på 1-2 % i

9 Uændret forudsat CR for % ~91 0,2 0,4 ~91 0,2 75 Forudsat CR i årsrapporten for 2010 Forudsat CR i årsrapporten for 2010 Afløbsgevinster Større omfang af vejrligsskader end forudsat Større omfang af vejrligsskader end forudsat Større forventede udbetalinger på arbejdsskade og SUL Større forventede udbetalinger på arbejdsskade og SUL CR 2011 CR ekskl. afløb i Q2-Q

10 Resultat Livsforsikring 1. kvartal 1. kvartal Mio. kr. Liv I Liv V Koncern Liv I Liv V Koncern Investeringsafkast Risikotillæg Overført skyggekonto Andet 16 8 Resultat af livsforsikring Skyggekonto ultimo

11 Udsigter for livsforsikring 2011 Forventer fortsat tilbagegang i løbende præmier på 0-5 % Har mistet en storkunde i første kvartal 2011 Porteføljen i Liv I og Liv V opdelt i kontributionsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Størrelsen af risikotillægget er øget fra 0,5 % til 0,6 % i Liv I og fra 0,65 % til 0,75 % i Liv V Opdelingen i kontributionsgrupper øger risikoen for, at dele af overskuddet ikke kan indtægtsføres, men overføres til skyggekonto Det forventes at størstedelen af indestående på skyggekonto på 18 mio. kr. kan indtægtsføres i 2011 Det forudsættes dog fortsat, at 25 mio. kr. af det potentielle overskud ikke kan indtægtsføres i 2011 Risikotillægget opgøres endeligt i forbindelse med årsrapporten for 2011 Følsom over for udsving i investeringsafkastet primært renten 11

12 Udstedelse af tier 2 kapital på mio. kr. Venter uændret at en solvenskapital på 4,5 mia. kr. vil være tilstrækkelig Baseret på godkendelse af intern model Såfremt den interne model ikke bliver godkendt inden primo 2013, vil solvenskravet ligge mio. kr. højere ved brug af standardmodellen Ønsker at tilsikre tilstrækkelig solvenskapital såfremt den interne model mod forventning ikke skulle blive godkendt til tiden Topdanmark Forsikring vil derfor udstede yderligere tier 2 kapital på op til mio. kr. i Q

13 Investeringsafkast - for Topdanmark koncernen ekskl. Livsforsikring Q Beholdning 31. marts mia. kr. Afkast 1. kvartal 2010 Afkast 1. kvartal 2011 mio. kr. % mio. kr. % Danske aktier 0,4 0,4 26 7,7 8 2,0 Udenlandske aktier 0,8 0,8 41 4,7 49 5,7 Stats- og realkreditobligationer 11,3 12, , ,0 Kreditobligationer 0,8 0,8 35 4,9 24 3,3 CDO's 0,7 0,8 29 3, ,4 Ejendomme 1,3 1,3 18 1,4 28 2,2 Aktiver vedr. SUL 1,6 1,8 31 2,1 42 2,6 Pengemarked m.m. 4,1 2,5 15 0,4 9 0,5 Rentebærende gæld -2,7-2, , ,5 18,3 18, , ,3 Kapitalforvaltning 9 10 Investeringsafkast i alt Overført forrentning forsikringshensættelser: Diskontering Forsikringsteknisk rente Eksponering i udenlandske aktier og kreditobligationer er tilpasset ved hjælp af afledte finansielle instrumenter. Ved beregning af afkastprocenter sættes afkastet af finansielle instrumenter i forhold til størrelsen af eksponeringen i det underliggende aktiv. Kursregulering af erstatningshensættelser indgår under stats- og realkreditobligationer, hhv. aktiver vedr. SUL (syge- og ulykkesforsikring). 13

14 27 år 28 år 29 år 30 år Udviklingen i den justerede rentekurve 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, måneder 6 måneder 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år

15 Swap og justeret kurve ,50 4,00 3,50 3,00 1,40 1,20 1,00 0,80 2,50 2,00 1,50 1,00 3M 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y 11Y 13Y 15Y 17Y 19Y 21Y 23Y 25Y 27Y 29Y Swap kurve Justeret kurve Ændring S Q1 Ændring J Q1 0,60 0,40 0,20-15

16 Betydning af en rentestigning Effekt af rentestigning Erstatningsreserverne er matchet på aktivsiden Renteændringer påvirker ikke den samlede værdi af erstatningshensættelser og matchende investeringsaktiver Stiger rentekurven med 1 pp, falder CR med ca. 1,2 pp svarende til ca. 110 mio. kr. før skat Præmiereserven er investeret i korte rentebærende fordringer Stiger den korte rente med 1 pp, stiger resultatet før skat med ca. 40 mio. kr. % ,8 2,2 3 mdr. og 10-årig forwardrente i DKK 4,2 4,4 4,0 3,2 3,3 2, /2011 5/2012 5/2013 5/ mdr. forwardrente 10-årig forwardrente 16

17 Modelmæssig resultatprognose for 2011 Mio. kr Prognose for februar 2011 Prognose for maj 2011 Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Årets resultat Svarer til et resultat pr. aktie på 92 kr. 17

18 Tilbagekøbspotentiale 2011 Mio. kr Skønnet nødvendig solvenskapital Før vækst Ansvarlig lånekapital Forsikring -250 Nødvendig solvenskapital Holding Egenkapital ultimo Hybridkapital 404 Goodwill -441 Andre immaterielle aktiver -327 Skatteaktiv Overskudskapital ultimo 2010: 267 Forventet overskud efter skat (middelværdi) Bevægelser på egenkapitalen 150 Forventet kapitaldækning ultimo Overskudskapital/tilbagekøbspotentiale i Eventuelt solvenskapitalkrav ud over mio. kr. i 2012 vil blive dækket gennem udstedelse af yderligere supplerende kapital. I den forbindelse har Topdanmark Forsikring i juni 2010 udstedt 100 mio. kr. ansvarlig lånekapital med step-up i 2015 og udløb i Denne udstedelse er et beredskab i forbindelse med overgangen til S2, og den vil derfor ikke blive indregnet i tilbagekøbspotentialet, før det faktiske S2-solvenskrav er kendt. 18

19 Tilbagekøbet for 2011 øget med 100 mio. kr. til 1,4 mia. kr. Tilbagekøbet for 2011 er øget med 100 mio. kr. til 1,4 mia. kr. Buy-back yield på 11,2 % Der er pt. tilbagekøbt aktier for 627 mio. kr. Der resterer således 773 mio. kr. af tilbagekøbet for 2011 Topdanmark har siden 1998 annulleret 64,1 % af de udestående aktier Gennemsnitskurs:

20 Gennemsnitlig udlodningsprocent på 9 % siden 2000 Udlodningsprocent , Gennemsnit E 20

21 Disclaimer Denne præsentation indeholder udtalelser om fremtidige forhold. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici af såvel generel som specifik karakter. Mange faktorer kan forårsage, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger og forudsætninger, som indeholdes i præsentationen. Sådanne faktorer kan f.eks. være konjunkturudviklinger, udviklingen i de finansielle markeder, den økonomiske indvirkning af ikke-forudsete begivenheder som f.eks. terrorhandlinger eller ekstraordinære vejrmæssige forhold, ændring i danske og EU-mæssige regler, konkurrencefaktorer i forsikringsbranchen og udviklingen i genforsikringsmarkedet. Se endvidere afsnittet om risikoforhold på Risikostyring. Ovenstående angivelse af risikofaktorer er ikke udtømmende. Investorer og andre, der måtte basere beslutninger vedrørende Topdanmark på udsagn om fremtiden, bør foretage egne omhyggelige overvejelser om disse forhold samt usikkerhedsmomenter i øvrigt. Topdanmarks udsagn om fremtiden er i øvrigt alene baseret på informationer, der var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af delårsrapporten Q

22 Bilag 22

23 Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Effektiv kapitalstyring Relativt begrænset toplinjevækst Profitabel vækst i nævnte rækkefølge Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Højt nettoresultat Stort aktietilbagekøbsprogram Ingen beskyttelse mod en overtagelse i vedtægterne 23

24 Finanskalender Finanskalender Halvårsrapport Delårsrapport kvartal Årsrapport Indsendelsesfrist for emner til dagsordenen på generalforsamling Ordinær generalforsamling Delårsrapport 1. kvartal Tilbagekøb af aktier er muligt 01. jun aug aug okt nov feb mar apr Tilbagekøb af aktier er ikke muligt 03. maj maj aug aug okt nov feb mar maj maj

25 Sammenligning - combined ratio ekskl. afløb (koncernniveau) 117,2 110,4 93,6 95,7 96,1 94,0 93,7 103,0 99,5 96,7 100,9 100,4 99,7 101,1 98,2 95,7 94,2 94,5 95,7 104,4 102,3 100,9 98,7 97,0 101,7 88,1 1) H Q ) Før diskonteringseffekt 25

26 Sammenligning - combined ratio inkl. afløb (dansk forsikring) 114,5 106,8 106,8 91,1 93,3 93,0 99,9 98,8 98,1 97,8 91,7 98,0 98,2 97,4 96,5 91,9 93,7 101,4 102,9 100,7 95,0 92,2 91,8 99,1 103,0 95,9 100,6 102,0 102,5 93,6 88,6 85,1 82,4 1) 2) H Q ) Skandinavisk forretning 2) Norden ekskl. Norge primært Danmark. Ikke diskonteret bortset fra arbejdsskade. Oplyser ikke om afløbsgevinst, dog at afløbsgevinster var mindre i 2010 end i

27 Sammenligning - omkostningsprocent på koncernniveau ~ ,7 14,9 15,4 15,9 17,3 16,9 17,016,5 20,0 20,4 20,3 19,0 18,5 17,6 15,6 17,4 17,6 17,2 16,9 17,7 16,5 17, H Q

28 Nøgletal segmentopdelt Privat Erhverv og Industri Koncern Q Q Q Q Q Q Præmievækst 3,2 2,3 2,8 Bruttoerstatningsprocent 76,1 73,7 89,0 71,2 81,8 72,5 Nettogenforsikringsprocent 2,2 1,7 8,1 8,3 4,9 4,6 Skadeforløb 78,4 75,4 97,1 79,5 86,7 77,1 Bruttoomkostningsprocent 15,2 15,2 17,2 16,6 16,1 15,9 Combined ratio 93,6 90,6 114,3 96,1 102,8 93,0 CR korrigeret for afløb 92,0 96,7 94,0 28

29 Udvikling i stor- og vejrligsrelaterede skader Storskader mio. kr. Q1 Q2 Q3 Q4 Regnskabsår Bemærkning: Storskader er defineret som bruttoskader over 5 mio. kr. omfatter property-skader på Erhverv og Industri Vejrligsrelaterede skader mio. kr. Q1 Q2 Q3 Q4 Regnskabsår ) ) ) 2) Bemærkning: Omfatter bruttoskader over 4,5 mio. kr. pr. begivenhed inden for 72 timer. 1) Ekskl. afløbstab og -gevinster. 2) Ekskl. snetryksskader, motor m.v. 29

30 Dekomponering af afløbsresultat Afløbsresultater f.e.r. Q1 Q1 Mio. kr Syge- og ulykke Arbejdsskade Motoransvar og kasko Andet Afløbsresultat f.e.r. i alt

31 Præmieopdeling Præmier opdelt på segmenter Q Præmier opdelt på produkter Q ,9 % 55,5 % 8,5 % 31,2 % 44,5 % 10,1 % 15,8 % 26,5 % Privat Erhverv og Industri Privat Motor Erhverv og Industri Landbrug Arbejdsskade Syge, ulykke og arbejdsløshed 31

32 Trafikuheld - antal skader på person- og varebiler Antal kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Kilde: Forsikring & Pension

33 Antal indbrud i beboelse mv Antal Kilde: Rigspolitiet 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

34 Normalafkast i livsforsikring Forudsætninger: Egenkapital i Topdanmark Liv Holding: mio. kr. (1.407 mio. kr. ekskl. NYL og Link) Egenkapitalens investeringsafkast: 4,5 % Omkostningsresultat vedr. salg: -10 mio. kr. Resultat i Topdanmark Link: 8 mio. kr. Resultat i Nykredit Liv: 3 mio. kr. 34

35 Normalafkast i livsforsikring (mio. kr.) Normal afkast Afkast af livsforsikring: Investeringsafkast af egenkapital, 4,5 % 63 Risikoforrentning 150 Salgsomkostningsresultat i Liv I og Liv V -10 Resultat i Topdanmark Link 8 Resultat i Nykredit Liv 3 Kapitalforvaltning Liv Øvrigt livrelateret resultat: Livrelateret skadeforsikring (tab af erhvervsevne, sundhedsforsikring og kritisk sygdomsforsikring m.v.) 27 Øvrige synergier bl.a. på distributionssiden

36 CDO s afkast og beholdninger Koncern ekskl. Liv 1.kvt. 1.kvt. Mio. kr Afkast AAA og AA 5 2 Lavere end AA Afkast i alt Renter Kursreguleringer Afkast i alt Bogført værdi 31. marts AAA og AA Lavere end AA Bogført værdi i alt

37 CLO Tranche Prices 37

38 Distributionskanaler Skade 2010 Liv % 5 % 7 % 38 % 28 % 35 % 20 % 20 % 6 % 33 % 4 % Assurandører Butikker Assurandører Danske Bank Danica Pension Andre (banker m.v.) Telefonsalg m.v. Mæglere Mæglere Bilforhandlere Hovedkontoret 38

39 Markedsandele Øvrige 15,6 % Skadeforsikring 2009 Tryg 20,8 % GF Forsikring 2,9 % Alka 3,5 % Lærerstanden 3,8 % If 5,0 % Topdanmark 18,6 % Gjensidige 5,8 % Alm. Brand 10,1 % Codan 13,9 % Livsforsikring 2009 Øvrige 4,9 % AP Pension 4,1 % Pension-Danmark 12,1 % PFA 21,1 % Industriens Pension 7,0 % Topdanmark 3,8 % Danica 18,0 % Pen-Sam 5,0 % SEB Pension 4,7 % Sampension 8,9 % Nordea 10,4 % 39

40 Økonomiske mål Topdanmarks operationelle mål på skadeforsikring er: Præmievækst Væksten i bruttopræmieindtægten skal ligge 1 pp over den almindelige indeksering korrigeret for eventuelle prisjusteringer Omkostningsprocent Omkostningsprocenten skal være lavere end det generelle niveau på det danske marked Indtjening En overskudsgrad på 10 %. Det svarer ved det nuværende renteniveau til en combined ratio på omkring 91 ekskl. afløbsresultet 40

41 Normalindtjening (mio. kr.) Skade CR = 91 8,7 mia. x 9 pp 780 Afløb (CR-effekt 1,5 pp) 8,7 mia. x 1,5 pp 130 Forsikringsteknisk rente ekskl. diskontering 4 mia. x 2 % 80 Liv inkl. Kapitalforvaltning (Liv) 250 Risikopræmie aktiver 5 mia. x 2 % etc. 100 Aktier 0,8 mia. x 7 % 60 Afkast i alt Skat -350 Resultat efter skat

42 Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal fra og konsensus for Hovedtal: Konsensus Bruttopræmie, skade Skadeforsikring: Teknisk resultat Investeringsafkast m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskabet m.v Resultat før skat Skat Periodens resultat Tilbagekøb Nøgletal: EPS 90,9 75,0-12,1 92,2 77,2 88,2 99,2 Skadeforløb 71,4 69,8 67,7 76,2 77,9 73,5 73,8 Omkostningsprocent 14,6 14,5 14,7 14,9 15,4 15,9 15,8 Combined ratio 86,0 84,3 82,4 91,1 93,3 89,4 89,6 42

43 Macroeconomics % 2012E 2011E GDP growth 1,7 1,9 Export 3,9 4,5 Private consumption 1,8 2,0 Public consumption 0,5 0,0 Inflation 1,8 1,7 Unemployment rate 4,0 4,1 Public sector bal. % of GDP -3,4-4,8 Current account % of GDP 4,6 4,0 Source: Danske Research (www.danskebank.com/danskeresearch) 43

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat August 2011 Topdanmarks H1 2011 resultat 1 Highlights H1 2011 Resultat efter skat på 726 mio. kr. (resultatet i H1 2010 var på 362 mio. kr.) CR på 89,8 (H1 2010: 95,3) Udvikling i præmieindtægten: Skadeforsikring

Læs mere

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS Q1 2013 Q1 2013 resultat på 505 mio. kr. mod 561 mio. kr. i Q1 2012 Resultat pr. aktie faldt fra 4,3 kr. til 4,1 kr. CR blev forbedret fra 90,2 til 89,6 i Q1

Læs mere

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT HIGHLIGHTS H1 2015 Resultat efter skat: 647 mio. kr. (H1 2014: 945 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 6,3 kr. (H1 2014: 8,6 kr.) CR: 85,7 (H1 2014: 85,9) CR ekskl. afløb: 89,6 (H1

Læs mere

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT HIGHLIGHTS H1 2015 Resultat efter skat: 647 mio. kr. (H1 2014: 945 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 6,3 kr. (H1 2014: 8,6 kr.) CR: 85,7 (H1 2014: 85,9) CR ekskl. afløb: 89,6 (H1

Læs mere

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT TOPDANMARKS 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2013 Resultat efter skat faldt med 19,5 % til 1.468 mio. kr. Resultat pr. aktie blev 12,5 kr. (2012: 14,2 kr.) CR: 91,5 (2012: 88,0) CR ekskl. afløbsgevinster:

Læs mere

TOPDANMARK 2014 RESULTAT

TOPDANMARK 2014 RESULTAT TOPDANMARK 2014 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2014 Resultat efter skat steg med 6,1 % til 1.558 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 15,2 % til 14,4 kr. CR: 86,0 (2013: 91,5) CR ekskl. afløb: 89,8 (2013: 95,0)

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Hovedelementerne 1. halvår 2013 Resultat efter skat på 784 mio. kr. mod 846 mio. kr. i 1. halvår 2012 Resultatet pr. aktie var

Læs mere

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser:

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser: Topdanmarks halvårsrapport for 2012 21. august 2012 Meddelelse nr. 09/2012 Hovedelementer 1. halvår 2012 Resultatet efter skat steg fra 726 mio. kr. til 846 mio. kr. Resultatet pr. aktie steg fra 52,0

Læs mere

TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015

TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 Hovedelementer 2014 Resultat efter skat på 1.558 mio. kr. mod 1.468 mio. kr. i 2013 Resultatet ligger over resultatprognosen

Læs mere

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Årsrapport 2011 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Årsrapport. Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017

Årsrapport. Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017 Årsrapport Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 010 10Kort om Topdanmark y Landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed. y Danmarks næststørste skadeforsikringsselskab. Omkring hver fjerde

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008 19. maj 2008 Meddelelse nr. 10/2008 Hovedelementerne i kvartalsrapporten er: Resultatet efter skat blev et underskud på 234 mio. kr. mod et overskud på 379 mio. kr. i 1. kvartal sidste år. I forhold til

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015

TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015 TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015 Hovedelementer 2014 Resultat efter skat på 1.558 mio. kr. mod 1.468 mio. kr. i 2013 Resultatet ligger over resultatprognosen på 1.350-1.450

Læs mere

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 ÅRSRAPPORT 2013 TOPDANMARKS EQUITY STORY Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 955 mio. kr. i 2011 4 Skadeforsikring 9 Livsforsikring 11 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2007

Topdanmarks årsrapport 2007 11. marts 2008 Meddelelse nr. 03/2008 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2007. Hovedelementerne er: Resultatet efter skat for 2007 udgjorde 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006.

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

Risiko og udfordringer i Topdanmark. Ved adm. direktør Poul Almlund Jyske Bank 6. juni 2007

Risiko og udfordringer i Topdanmark. Ved adm. direktør Poul Almlund Jyske Bank 6. juni 2007 Risiko og udfordringer i Topdanmark Ved adm. direktør Poul Almlund Risiko og udfordringer i Topdanmark Ved adm. direktør Poul Almlund Agenda Topdanmarks operationelle mål m.v. Værdiskabelse i Topdanmark

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2003

Topdanmarks årsrapport 2003 9. marts 2004 Meddelelse nr. 03/2004 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2003. Hovedelementerne er: Overskuddet for 2003 blev 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere