Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd onsdag den 4. februar 2009 kl i mødelokalet ved direktørens kontor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd onsdag den 4. februar 2009 kl. 15.00 17.00. i mødelokalet ved direktørens kontor."

Transkript

1 Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd onsdag den 4. februar 2009 kl i mødelokalet ved direktørens kontor. Medlemmer: Vibeke Svendsen, formand Ebbe Lilliendal Jørgensen, næstformand, repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen Aabenraa Jytte Lauridsen, repræsentant udpeget af regionsrådet Tony Hansen, repræsentant udpeget af FOA i Sønderjylland Anne Kristiansen, underviser, repræsentant udpeget af medarbejdere Ann Gerber, underviser, repræsentant udpeget af medarbejdere uden stemmeret Jeannet Sylvestersen, repræsentant udpeget af elevrådet med stemmeret Trine Lund, social- og sundhedshjælperelev, repræsentant udpeget af elevrådet uden stemmeret Jens Egon Hansen, udpeget af bestyrelsen Joan Jessen, sekretær Afbud: 1

2 1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 2

3 3. Orientering ved skolelederen Sagsfremstilling: a. Ansøgerantallet på de forskellige uddannelsesforløb: I forbindelse med 3-partsaftalen er dimensioneringen til uddannelserne øget. Ansøgerantallet har været tilfredsstillende, og skolen har tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere både til grundforløb og til det øgede antal elevpladser på social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. I forhold til den pædagogiske assistentuddannelse har skolen forespurgt i kommunerne om tidspunkt for uddannelsesstart. Kun en kommune ønskede at starte i januar 09, hvorfor uddannelsesstart er udsat til august 09. Der har således ikke været annonceret efter elever på nuværende tidspunkt../. Bilag 1: Oversigt over dimensionering 09./. Bilag 2: Oversigt over ansøgerantal for 2008 b. Den pædagogiske assistentuddannelse Der planlægges med uddannelsesstart i uge 34 for det ordinære uddannelsesforløb. Alle kommunerne har været indkaldt til opstartsmøde, hvor der er indgået aftale om annoncering, optag forberedelse af praktiksteder m.m. Skolen forventer, at der oprettes et hold med elever. Sideløbende arbejdes der i samarbejde med kommunerne om at oprette specielle forløb under regelsættet for grundlæggende voksenuddannelse. Det er således uddannelsesforløb for pædagogiske personale som har min. 2 års praktisk erfaring indenfor området, men som mangler de teoretiske forudsætninger. Der forventes holdstart i foråret 09. c. Status på skolens kursusaktiviteter Kursusleders fremlæggelse af udbudspolitik og deltagelse i mødet er udsat til næste møde. Status udleveres på møder. d. Administrative fællesskaber Ungdomsuddannelsesinstitutionerne - dvs. erhvervsskolerne, de almene gymnasier, voksenuddannelsescentrene og SOSU-skolerne - står de kommende år over for etablering af administrative fællesskaber. Etableringen af fællesskaberne skal ske efter en frivillig model, hvor institutionerne selv beslutter, om de vil indgå i et fællesskab eller på anden vis effektivisere de administrative funktioner. Alle institutioner vil dog være omfattet af de økonomiske konsekvenser. For at understøtte dette arbejde har Undervisningsministeriet i samarbejde med lederforeninger og nøglepersoner fra institutionerne udarbejdet en generel introduktion til ledelser og bestyrelser om administrative fællesskaber. Der gives her et overblik over de overvejelser, man bør gøre sig, inden man går ind i et administrativt fællesskab. 3

4 Etablering af fællesskaber vil være punkter på kommende møde med bestyrelsesformænd både på landsplan og på regional plan. Punktet vil således blive taget op på et senere bestyrelsesmøde../. Bilag 3: Kopi af Undervisningsministeriets introduktionspjece. e. Opgørelse over forbrug af lærernes timer Forbrug af lærertimer er opgjort for Der er et merforbrug på 1567 timer timer som udbetales som overarbejde eller afspadseres. Overarbejdet er begrundet i Øget kursusaktivitet i efteråret 1 langtidssygemelding 1 medarbejder sagde op. Der er desuden et mindreforbrug på 3951 timer. Mindreforbruget er begrundet i 3 medarbejdere har forladt skolen med i alt 746 resttimer 2 nye medarbejdere ansat 1.8. og 5 medarbejdere ansat og under oplæring, hvilket gør de ikke kan bruges fuldt ud Hvis der ses bort fra ovenstående er resttimerne 2646 timer svarende til et gennemsnit på 56 timer. Punkterne til orientering og evt. spørgsmål 4

5 4. Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer Næstformand og direktør deltager i fællesmøde i København den 30. januar arrangeret af lederforening og bestyrelsesforening. Der gives et kort referat på mødet. 4a. Orientering ved medarbejderrepræsentanter og elever 5

6 5. Personaleforhold Sagsfremstilling: a. Udvidelse af medarbejderstaben På sidste møde blev orienteret om behov for udvidelse af medarbejderstaben. Skolen havde opslået 7 underviserstillinger og 2 TAP-stillinger. Til alle stillingerne var der kvalificerede ansøgere, og der er sket nyansættelser pr og Som følge af øgede kursusopgaver og et øget timeforbrug til initiativer i forhold til fastholdelse af elever i uddannelsen, opslås nu yderligere 1 stilling til besættelse b. Sygdomsstatestik i 2008 Oversigt udleveres på mødet. c. Til og afgang i medarbejderstaben./. Bilag 4: Opsigelser/orlov og ansættelser Til orientering og evt. spørgsmål 6

7 6. Uddannelserne Sagsfremstilling: a. Handlingsplaner for øget gennemførelse: Evaluering af planen Handlingsplaner bliver i øjeblikket evalueret. Skal efterfølgende indsendes til ministeriet. Social- og Sundhedsskolen Syd har overordnet arbejdet med 3 indsatsområder(se bilag): Eleverne vil ses. Skole og praksis har et fælles ansvar for nedbringelse af frafaldet og Vi holder øje med dig. Handlingsplanen for 2008 blev sat i søen pr Det har bevirket, at der er dele af indsatsområderne der ikke er afsluttet, og som styregruppen har vurderet, at skolen bør arbejde videre med i Det vil fremgå af nedenstående gennemgang af indsatsområderne. Indsatsområde 1: Eleverne vil ses : Opkvalificering i ungdomspædagogik som var en del af indsatsområde 1, har været en succes. Lærerne oplever at de er bedre rustet til at arbejde med den unge generation. Grundforløbslærerne har arbejdet med grundforløbspakkerne. Det har vist sig, at der er behov for, at nogle af grundforløbseleverne tilbydes et kortere forløb og andre et længere forløb, før de begynder på social -og sundhedsuddannelsen. Det vurderes, at der er behov for at udarbejde grundforløbspakker og undervisningsplaner for et grundforløb på 10, 20 og 40 uger. Samtidig er det et ønske at få kvalificeret kompetencevurderingen af grundforløbsansøgerne mhp. at den enkelte elev får den rette grundforløbspakke. Omstrukturering af kontaktlærer- og holdlærerfunktionen er først påbegyndt i august Der er udarbejdet opgavebeskrivelser for funktionerne. Kontaktlærerne har haft gode erfaringer med elevsamtaler eleverne har været forberedte, og der er blevet taget hånd om aktuelle problemstillinger. Holdlæreren har arbejdet med trivsel i klassen. Både holdlærer- og kontaktlærerfunktionerne er nye. Der er fortsat behov for at funktionerne bliver professionaliseret. Derfor anbefaler styregruppen at følgende områder inden for indsatsområde 1 fortsættes: At udviklingen af kontaktlærer- og holdlærerfunktionerne fortsætter i handlingsplanen for 2009, under indsatsområdet: Eleverne vil ses. At videreudvikling af grundforløbspakkerne fortsætter sammen med udvikling af et redskab til kvalificering af Grundforløbsoptagene, under indsatsområdet: Kompetencevurdering. 7

8 Indsatsområde 2: Skole og praksis har et fælles ansvar for nedbringelse af frafaldet I handleplanen for 2008 fik praksis tilbudt, at en repræsentant fra skolen deltog i drøftelserne af de uddannelsesrelevante problemstillinger. Det var praksis ikke interesseret i. Der blev i stedet med stor succes afholdt dialogdage: Hvordan holder vi på de gode hænder? for praktikvejledere, kontaktlærer m.fl.. Praktikken har et ønske om at samarbejde specifikt om øget elevgennemførelse. Derfor foreslås: At indsatsområdet fra 2008 fortsætter med etablering af et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Syd og praksis specifikt med fokus på øget elevgennemførelse, under indsatsområdet: Skole og praksis har et fælles ansvar for at nedbringe frafaldet. Indsatsområdet: Vi holder øje med dig. På grundforløbsholdet juli 2007, var der et lavt frafald. På den baggrund fik alle elever der begyndte social- og sundhedsuddannelsen i 2008 et spørgeskema, for at undersøge om aktuelle tiltag som klassenstime og skole-hjemsamtaler havde haft en indflydelse. Som resultat af undersøgelsen er der på grundforløbsholdene indført skole-hjem samtaler for elever under 18 år. Klassens time afholdes efter behov, for derved at gribe evt. problemer, når de er der. Største delen af de elever, der gik på Grundforløbet har taget 10. klasse og er fyldt 17 år. Det kan have haft betydning for deres læringsforudsætninger og have haft indflydelse på den øgede gennemførelse. Indsatsområdet: Vi holder øje med dig er således afsluttet. b. Foreløbigt udkast til handlingsplan Valgte indsatsområder. Valgte indsatsområder i handlingsplanen for 2009(se bilag): - Kompetencevurdering. Indsatsområdet omhandler udvikling af grundforløbspakker. Kvalificering af kompetencevurdering af grundforløbselever og elever fra grundforløb der søger ind på social- og sundhedsuddannelsen. - Eleverne vil ses. Indsatsområdet omhandler en professionalisering af holdlærer- og kontaktlærerrollen. - Skole og praksis har et fælles ansvar for at nedbringe frafaldet. Indsatsområdet handler om at etablere et målrettet samarbejde med praktikken om øget elevgennemførelse. - Lektiecafé. Indsatsområdet handler om at organisere en lektiecafé på Social- og Sundhedsskolen Syd, for de elever der har svært ved at komme igennem det obligatoriske pensum. Det er tanken at lektiecaféen skal afprøves i et pilotprojekt, mhp. videre implementering. - Ansvar for egen sundhed. Indsatsområdet har bl.a. som mål at arbejde med elevernes egen sundhed ved at udarbejde sundhedsprofiler på elever på grundforløb juli Teorien er at sundhed og trivsel skulle gerne have en afsmittende effekt på det sociale miljø og elevens gennemførelse. Det anbefales at der til dette indsatsområde søges midler i Undervisningsministeriet, specifikt til handlingsplaner for øget gennemførelse,

9 Den endelige handlingsplan for øget gennemførelse, 2009, der skal sendes til Undervisningsministeriet kommer senere../. Bilag 5: Evaluering af Handlingsplanen for øget gennemførelse /. Bilag 6: Handlingsplan for øget gennemførelse At evaluering af handlingsplan for øget gennemførelse 2008 tages til efterretning - At forslag til indsatsområderne for handlingsplanen 2009 godkendes. 9

10 7. Institutionen Sagsfremstilling: a. Lokal arbejdstidsaftale Der er indgået ny lokal arbejdstidsaftale. Aftalen er lavet i et konstruktivt samarbejde mellem ledelse og TR ere. Aftalen er sammentænkt med skolens styringsgrundlag, og timeforbrug vægtes i forhold til dette. I aftalen vægtes ligeledes lærernes tilstedeværelse på skolen, og dermed muligheden for udvikling af uddannelserne og fælles forberedelse. Der arbejdes som noget nyt med forskellige forberedelsesfaktorer en lektion udløser mellem 60- og 100 min. Tidligere har dette kun været 100 min. Timerne som fremkommer ved den lavere forberedelsesfaktor skal bruges til fælles pædagogisk arbejde eller til støttetimer til elever eller kollegaer. Aftalen skal genforhandles om senest et år../. Bilag 7: Lokal arbejdstidsaftale Til orientering og evt. spørgsmål b. Lokalesituationen I samarbejde med Universitets- og bygningsstyrelsen er der arbejdet på forskellige løsninger på skolens lokaleproblemer. Lokalebehovet i 2009 er i en gennemsnitsberegning opgjort til 32 undervisningslokaler. Skolen har i dag 27 undervisningslokaler. Udvikling i lokalebehovet i de kommende år: Skolen forventer en fortsat øget elevtilgang og kursusefterspørgsel. Frem til 2015 understøttes denne forventning af 3-partsaftalen, som indeholder en øget dimensionering. Sønderjyllands amt lavede ligeledes i 2006 en analyse af fremtidens behov for uddannet sundhedspersonale. Også denne undersøgelse understøtter behovet for en øgning af elevtallet. Endelig viser prognoserne, at gennemsnitsalderen for befolkningen i Sønderjylland stiger og dermed vil der sandsynligvis ske en øgning af plejebehovet. På nuværende tidspunkt har skolen ingen rekrutteringsproblemer. Men hvis dette skulle ændre sig, og der ikke fortsat kan skaffes kvalificerede ansøgere til uddannelsespladserne, vil der i stedet være et større behov for efteruddannelse og omskoling af andre faggrupper og udlændinge. Der er således ingen forventninger om en nedsat kapacitet på skolen. I forhold til de enkelte lokaler: 10

11 Klasselokaler: Ved endnu ikke hvorledes den øgede dimensionering bliver udmøntet, men et forsigtigt skøn vil betyde 1-2 lokaler mere pr. år. Det vil frem til 2015 betyde, at klasseværelsesantal vil stige til 40 lokaler. Faglokaler: Der vil være behov for idrætsfaciliteter og øgede faciliteter til naturfagsundervisning. Dette kunne måske sammentænkes som et kombinationslokale undervisningskøkken og naturfagslokale. Grupperum: Ændrede undervisningsmetoder øger behovet for grupperum. Grupperum kan ligeledes i visse tilfælde nedsætte behovet for de større undervisningslokaler. Lærerkontorer: Øgede antal elevhold vil øge behovet for flere lærerressourcer. Hvorledes udvikling vil blive efter 2015, hvor der forventes frit optag på uddannelserne, vil det på nuværende tidspunkt være for usikkert at sige noget om. Da lokaleproblemerne er akutte arbejder UBST og skolen p.t. med en permanent og en midlertidig løsning på problemet. Dette ud fra Undervisningsministeriets forventninger om, at bygninger overdrages til skolerne hurtigst muligt, og de derfor ikke er interesserede i at i værksætte større byggerier. Staten udlejer i øjeblikket til Aabenraa kommune stuen og 1. sal i den gamle sygehusbygning. Det undersøges, om staten kan opsige dette lejemål. Det drejer sig om ca m2 og vil kunne løse skolens problemer pt. I en overgangsfase vil det dog kræve opstilling af et par undervisnings pavilloner. Der ses ligeledes på muligheder for at bygge nyt ved at erstatte den nuværende pavillonbygning med en muret tilbygning i flere etager jf. dog ovenstående. Opstilling af mere permanente pavilloner bag skolen. Set ud fra et pædagogisk synspunkt er nybyggeri den optimale løsning, men inddragelse af Aabenraa s lejemål vil give gode og velfungerende rammer for undervisningen. Aabenraa kommune forventes at give en tilbagemelding i nærmeste fremtid. Aabenraa kommune er gentagne gange blevet kontaktet af såvel næstformanden og af Universitets- og bygningsstyrelsen, men har endnu ikke givet tilbagemelding på om og i givet fald hvorledes de vil deltage i at finde en løsning på lokaleproblemerne. For at lægge pres på kommunen for et svar og evt. hjælp til løsning af problemet foreslås Udarbejdet en pressestrategi. Til orientering og evt. spørgsmål Formandskabet foreslår at der udarbejdes en pressestrategi. 11

12 c. Særlige indsatsområder i forhold til skolens målsætning Evaluering af planen : For hovedparten af indsatspunkterne er målene nået. Målene er delvist nået i forhold til: En særlig indsats for øget elevindflydelse i forhold til undervisningsmiljøundersøgelse. Dette punkt bliver først igangsat i 1. kvartal 09. Arbejdet med skolens kvalitetsstrategi bliver videreført som et særligt indsatsområde også i Elektronisk skemalægning, arbejdet på indførelse heraf vil fortsætte i 09. Der er behov for fortsat analyse af hensigtsmæssig brug af ledelsesressourcer. Tids- og handleplan 2009: Der er som tidligere udarbejdet tids- og handleplan for de særlige indsatspunkter, som bestyrelsen godkendte på sidste møde../. Bilag 8: Status på indsatsområder /. Bilag 9: Tids- og handleplan for særlige indsatsområder Til orientering og evt. spørgsmål d. Arbejdet med den ændrede organisering af skolens pædagogiske personale Den planlagte reorganisering af det pædagogiske personale blev i efteråret udskudt ½ år. Efterfølgende er der foretaget flere ændringer og tilpasninger af modellen. Teamorganiseringen er bibeholdt, men den enkelte lærer vil få et mere afgrænset arbejdsområde end den tidligere reorganiseringsmodel lagde op til. Dette har givet en større tilfredshed med modellen, og alle teams er i gang med at implementere modellen i arbejdet. Et arbejde der kræver meget af lærerne, da der samtidig arbejdes med blandt andet nye uddannelsesplaner. Implementeringsarbejde forventes afsluttet til august 09. I foråret 09 vil skolens nye organisering blive beskrevet. Til orientering og evt. spørgsmål 12

13 8. Økonomi Sagsfremstilling: Budget 2009 Fremlæggelse af budget 2009, hvor der med de indarbejdede forudsætninger forventes et overskud på 3,6 mio. kr. Indtægter Budgettet omfatter en forventet aktivitet på 486,9 årselever, svarende til en stigning på 16,5 % i forhold til budget Den forventede aktivitetsforøgelse skyldes primært: På assistent-uddannelsen trin 1 (tidligere hjælper-uddannelsen) er indarbejdet øget dimensionering med udgangspunkt i opfyldelse af dimensioneringen en forøgelse i budgetteret aktivitet fra 178 til 187 årselever. Øget søgning til grundforløbet i efteråret 2008 har afledt effekt i 2009, idet en forlængerklasse fra efteråret fortsætter i forår 2009, og der er indarbejdet en forventning til samme søgning til grundforløbet i august. På AMU-området er indarbejdet et aktivitetsniveau som i 2008, idet der fortsat opleves stor søgning til kurserne. Forventet antal årselever på de ordinære uddannelser er indarbejdet efter skønnet frafald. Forventet effekt af handlingsplaner for øget gennemførelse er ikke indregnet i det skønnede frafald, idet effekten endnu er ukendt. I forbindelsen med Finansloven 2009 er der foretaget en række takstændringer, blandt andet med baggrund i vurderede effektiviserings- og besparelsespotentialer, samt øget fokus på ungdomsuddannelserne: For de samlede erhvervsuddannelser reduceres med 2,3 mio. i 2009 med baggrund i effektiviseringspotentialet i statens indkøbsprogram. Udmøntning af energibesparelser i staten betyder en reduktion af fællesudgiftstaxametret på 0,3 % for erhvervsuddannelserne Samtidig er der indarbejdet en forhøjelse af undervisningstaxameteret på 100,- kr. på grundforløbet i forhold til det oprindelige finanslovsforslag. Undervisningsministeriets takstkatalog angiver taksterne jfr. Finanslov 2009 som følger: Undervisningstakst pr. årselev Færdiggørelsestakst pr. elev Fællesudgift takst pr. årselev Vedligeholdelsestakst pr. årselev Grundforløb: Stigning forhold til 2008: 3,99 % 4,24% 1,08 % 6,69 % Social- og Sundhedshjælper/ assistent Stigning forhold til 2008: 4,91 %* 3,65 % 1,08 % 6,69 % *Ændrede tælleprincipper fra 2009, forventes at have tilskudsmæssige konsekvenser for skolerne, idet elever der falder fra registreres hurtigere. Som en kompensation herfor har SOSU-skolerne fået en ekstra stigning på 1 % i undervisningstaksten på hovedforløbet. 13

14 Omkostninger Lønomkostninger er indarbejdet med faktisk kendte lønninger for ansatte pr. 1. januar 2009, svarende til forventet normering i forhold til aktiviteten. Endvidere er indregnet: Kendte overenskomstbestemte lønstigninger i 2009 Kendte reguleringsprocenter kr. til overarbejde erfaringsmæssigt det maksimale behov for overarbejdspulje. 1% af det samlede lønbudget til lokal løndannelse I forhold til IT-omkostninger er der indgået samarbejdsaftale med EUC om samlet drift af skolens netværk pr. 1. januar I aftalen indgår en optimering af support på skolens netværk. På grund af stigende behov for IT-understøttelse i undervisningen er der endvidere i budgettet indarbejdet løbende udskiftning af skolens IT-udstyr i forhold til forventet afskrivning. Der er budgetteret med vedligeholdelsesudgifter som et gennemsnit af udgifterne 2007/2008, fremskrevet med 3 %. Øvrige driftsomkostninger er indregnet med 2008-niveau, fremskrevet med 3%. Bidrag til overgangsordning Ved overgangen til selveje pr. 1. januar 2007 etableredes fra Undervisningsministeriets side en solidarisk overgangsordning på 4 år, for at udjævne de meget differentierede bevillinger til skolerne i 2006 og årene forud. Således udlignes mellem skolerne med en %-del af forskellen budget 2006 og budget baseret på taxameter. Bidrag/ tilskud fra udligningsordningen for hele perioden blev beregnet og fastlåst i forbindelse med finanslov Social- og Sundhedsskolen Syd havde i amtsligt regi et lavt bevillingsniveau, hvilket resulterer i at skolen betaler bidrag til udligningsordningen som følger: Tabel 1: Bidrag til overgangsordning for Social- og Sundhedsskolen Syd: %-del 90 % 75 % 50 % 25% Bidrag Det reducerede bidrag til overgangsordningen er således medvirkende til et forbedret indtægtsgrundlag i forhold til budget Regnskab 2008 Regnskab 2008 forelægges på bestyrelsesmødet ultimo marts /. Bilag 10: Resultatbudget 2009./. Bilag 11: Aktivitetsbudget

15 9. Kommunikation af bestyrelsens beslutning 10. Andet Sagsfremstilling: a. Ansvarsforsikring for bestyrelsen På baggrund af sidste møde er muligheden herfor blevet undersøgt. På Undervisningsministeriet hjemmeside står: Kan eller skal en institution tegne en forsikring af og for bestyrelsens medlemmer? [ ] Svar: En institution må ikke tegne en forsikring for bestyrelsens arbejde. Et af grundprincipperne i Undervisningsministeriets selvejeprincip er, at en bestyrelse skal kunne stilles til ansvar for dens beslutninger, fx ved forsætligt at have påført institutionen et tab. I det netop fremsatte lovforslag L 183, 23, fremgår det således at bestyrelsen eller undervisningsministeren kan beslutte at anlægge en retssag mod bestyrelsesmedlemmer, ledere, revisorer eller andre i anledning af tab påført institutionen. Normalt indeholder uddannelsesinstitutionens vedtægt en bestemmelse om, at medlemmerne af bestyrelsen er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler, og at de i øvrigt ikke hæfter personligt for institutionens gæld. De almindelige (ulovbestemte) erstatningsregler gælder også for institutioner, der ikke omtaler spørgsmålet i deres vedtægt. Det er kun i særligt grove tilfælde, at muligheden for anlæggelse af en erstatningssag forestilles anvendt. Der vil ikke være tale om et erstatningsansvar ved tab som følge af en normal eller fornuftig handling. Tages til efterretning 15

16 b. Planlægning af strategidag for bestyrelsen I forbindelse med drøftelsen af særlige indsatspunkter for 2009 udtrykte bestyrelsen ønske om at arbejde med skolens styringsgrundlag, som er lavet før skolens overgang til selveje. Specielt er der behov for en drøftelse og tilpasning af strategi og målsætningerne. Der er derfor afsat en hel dag (den 26.3.) så bestyrelsen kan indgå i dette arbejde. Det har ligeledes været drøftet om skolens MIO udvalg skal deltage i dagen. Formandskabet indstiller, at der udarbejdes et nyt styringsgrundlag i form af en mission og vision for skolen, og dette efterfølgende danner baggrund for en tilpasset målsætning. skolens bestyrelse og MIO udvalg deltager i dagen der findes relevant ekstern konsulent til at lede os gennem dagen c. Rammer for bestyrelsens arbejde i 2009 Der er planlagt møder i bestyrelsen Den Den Den Den Underskrivelse af årsberetning og strategidag Kun til martsmødet er aftalt hvilke emner, der skal behandles. Skal der fastsættes et nærmere indhold til de forskellige møder? Formandskabet ønsker fortsat, at en del af møderne er diskussioner af relevante uddannelses og/ eller organisatoriske emner. Der har i 2008 været fokus på skolestruktur fusion, samarbejde eller en selvstændig skole. Er der emner som bestyrelsen ønsker bragt op? Formandskabet indstiller, at der udarbejdes en overordnet plan for bestyrelsesarbejdet i 2009 der aftales hvilke emner, der skal tages op i indeværende år 11. Eventuelt 16

17 Mødeprotokol Bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Aabenraa den Sign: Formand Vibeke Svendsen Næstformand Ebbe Lilliendal Jørgensen Udpeget af bestyrelsen Jens Egon Hansen Repræsentant for Regionsrådet Jytte Lauridsen Repræsentant for FOA Tony Hansen Repræsentant for medarbejdere Anne Kristiansen Repræsentant for medarbejdere Ann Gerber Repræsentant for elevrådet Jeannet Sylvestersen Repræsentant for elevrådet Trine Lund Sekretær for bestyrelsen Joan Jessen 17

OBS: Mødet foregår på Hotel Europa H.P. Hanssensgade 10, Aabenraa

OBS: Mødet foregår på Hotel Europa H.P. Hanssensgade 10, Aabenraa OBS: Mødet foregår på Hotel Europa H.P. Hanssensgade 10, Aabenraa Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 26. marts 2009 kl. 9.00-11.00 mødet fortsætter med strategidag

Læs mere

1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den 08.02.10 2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den 08.02.10 2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 18.marts 2010 kl. 14.30 18.00 i mødelokalet ved direktørens kontor. PriceWaterhouseCoopers ved Niels Villadsen og Hanne Jansfort

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. OBS: Mødet afsluttes ikke som tidligere aftalt med frokost. I stedet

Læs mere

OBS: Mødet foregår på Hotel Europa H.P. Hanssensgade 10, Aabenraa

OBS: Mødet foregår på Hotel Europa H.P. Hanssensgade 10, Aabenraa OBS: Mødet foregår på Hotel Europa H.P. Hanssensgade 10, Aabenraa Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 26. marts 2009 kl. 9.00-11.00 mødet fortsætter med strategidag

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Den 14. dec. 2011 kl. 15.00. I mødelokalet ved direktørens kontor

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Den 14. dec. 2011 kl. 15.00. I mødelokalet ved direktørens kontor Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Den 14. dec. 2011 kl. 15.00 I mødelokalet ved direktørens kontor Medlemmer Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand for de frie skoler, udpeget

Læs mere

Til offentliggørelse. Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 25. juni kl. 15.00-17.30

Til offentliggørelse. Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 25. juni kl. 15.00-17.30 Til offentliggørelse Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 25. juni kl. 15.00-17.30 i mødelokalet ved direktørens kontor. Medlemmer: Vibeke Svendsen, formand Ebbe

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 17. juni 2013 kl

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 17. juni 2013 kl Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 17. juni 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, mødelokalet ved Joan Jessens kontor Medlemmer: Formand

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. september 2010 kl. 14.30

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. september 2010 kl. 14.30 Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. september 2010 kl. 14.30 Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen Aabenraa Næstformand

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 2. oktober 2014 kl

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 2. oktober 2014 kl Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Christian Jørgensen Angela Kühl Jensen Anne-Mette Holm Sørensen Karsten Uno Petersen Anette Byriel Andersen

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 27. marts 2008 kl. 16.00-18.30. i mødelokalet ved skoleleders kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 27. marts 2008 kl. 16.00-18.30. i mødelokalet ved skoleleders kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 27. marts 2008 kl. 16.00-18.30 i mødelokalet ved skoleleders kontor. Pricewaterhouse Coopers ved Søren Bonde deltager i mødet

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 22. oktober kl. 14.30-17.00. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 22. oktober kl. 14.30-17.00. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 22. oktober kl. 14.30-17.00 i mødelokalet ved direktørens kontor. Medlemmer: Vibeke Svendsen, formand Ebbe Lilliendal Jørgensen,

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 27. marts 2008 kl. 16.00-18.30. i mødelokalet ved skoleleders kontor.

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 27. marts 2008 kl. 16.00-18.30. i mødelokalet ved skoleleders kontor. Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 27. marts 2008 kl. 16.00-18.30 i mødelokalet ved skoleleders kontor. Pricewaterhouse Coopers ved Søren Bonde deltager i mødet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 10. september 2012 kl. 15.00

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 10. september 2012 kl. 15.00 Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 10. september 2012 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd i mødelokalet ved Direktørens kontor Medlemmer:

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd tirsdag den 8. januar 2008 kl. 16.00-18.00. i mødelokalet ved skoleleders kontor.

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd tirsdag den 8. januar 2008 kl. 16.00-18.00. i mødelokalet ved skoleleders kontor. Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd tirsdag den 8. januar 2008 kl. 16.00-18.00 i mødelokalet ved skoleleders kontor. Medlemmer: Vibeke Svendsen, formand Ebbe Lilliendal, næstformand,

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl 5.december 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl. 15.00 17.00 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Damian Eis, elevrepræsentant 1. Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 18.marts 2013 kl

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 18.marts 2013 kl Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 18.marts 2013 kl. 16.00 Mødet afholdes på Hotel Europa H P Hanssens Gade 10 6200 Aabenraa Mødet afsluttes med middag (Giv venligst

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost I mødelokalet ved direktørens kontor Medlemmer Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand

Læs mere

Notat vedr. dimensionering af elever til SOSU-uddannelsen fra 1. januar 2016.

Notat vedr. dimensionering af elever til SOSU-uddannelsen fra 1. januar 2016. Notat vedr. dimensionering af elever til SOSU-uddannelsen fra 1. januar 2016. Holdning I Nyborg kommune er der behov for at uddanne færre hjælpere (SSH) men stigende behov for assistenter (SSA). Udover

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser, februar 2008 Sagsnr.: 086.182.021 Handlingsplan for øget gennemførelse De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2008 Institutionens

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & Sundhedsskolen, Herning Den 25. marts 2008 Journal nr.: Bestyrelsen, 7. møde Sagsbehandler: SS Direkte nr.: 9627 2910 Referat fra møde i bestyrelsen

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C.

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Social- og Sundhedsskolen Fyn Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Til stede: Direktør Erik Knudsen,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl. 16-19. Afbud: Ingen. 1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsens møde den 7. september 2017 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Dagsorden LUU møde Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Side 2 af 5 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Til offentliggørelse

Til offentliggørelse Til offentliggørelse Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 19. juni 2008 kl. 16.00-18.00 i mødelokalet ved skoleleders kontor. Medlemmer: Vibeke Svendsen, formand

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 20. juni 2014 en D A G S O R D E N til 45. møde i bestyrelsen torsdag den 26. juni 2014 kl. 19.00-21.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 Drøftelse:

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd tirsdag den 8. januar 2008 kl. 16.00-18.00. i mødelokalet ved skoleleders kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd tirsdag den 8. januar 2008 kl. 16.00-18.00. i mødelokalet ved skoleleders kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd tirsdag den 8. januar 2008 kl. 16.00-18.00 i mødelokalet ved skoleleders kontor. Medlemmer: Vibeke Svendsen, formand Ebbe Lilliendal Jørgensen,

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 06-12-2012 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 06-12-2012 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 06-12-2012 kl. 17.00 Medlemmer: Simon Oddershede Gregersen Birger Hansen Rafael Frederik Hendriks Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dagsorden

Bestyrelsesmøde Dagsorden Bestyrelsesmøde Dagsorden Mødedato: Fredag den 19. december 2014 Tidspunkt: Kl. 09.00 11.30 herefter julefrokost Sted: Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Møde, nr.: 37 Journalnr.: Bestyrelsen

Læs mere

Referat. LUU møde. Mandag den 3. september 2012 fra klokken 8.30 til 11.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Referat. LUU møde. Mandag den 3. september 2012 fra klokken 8.30 til 11.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Referat LUU møde Mandag den 3. september 2012 fra klokken 8.30 til 11.00 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 LUU udvalget: 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november 2008. kl. 16.00 19.30. Afbud: Theresa Norup, Anne Marie Illum, Arne Kjær kom lidt senere 1. Underskrivelse af referat fra mødet

Læs mere

Referat for møde i LUU - PA

Referat for møde i LUU - PA Referat for møde i LUU - PA Dato: Fredag den 24. februar 2017 Kl. 9.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse fredag den 6.december 2013 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse fredag den 6.december 2013 kl Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse fredag den 6.december 2013 kl. 9.30 12.00 1. Godkendelse af dagsorden Det indstilles at dagsorden godkendes 2. Godkendelse af referatet fra mødet

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse tirsdag den 18.september 2013 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse tirsdag den 18.september 2013 kl Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse tirsdag den 18.september 2013 kl. 16.00 18.00 10.september 2013 1. Godkendelse af dagsorden Det indstilles at dagsorden godkendes 2. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2011

Notat om finanslovsforslag 2011 København den 24. august 2010 Notat om finanslovsforslag 2011 Indledning Så er forslag til finanslov 2011 landet. I det følgende vil de væsentlige konsekvenser for social- og sundhedsskolerne blive præsenteret.

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner der udbyder almene voksenuddannelser Danske HF & VUC Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering

Læs mere

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne Finanslovsforslag for 2017 - konsekvenser for gymnasieuddannelserne Samlet skæres de gymnasiale uddannelser med mere end 535 mio. kr. hhx får herefter 70 mio. kr. tilbage De almene gymnasier skæres 400

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 23. september 2015 kl

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 23. september 2015 kl Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Maiken Haugaard Villadsen Carsten Ohrt Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Anette

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

Referat fra 4. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 26. september 2007 kl. 14 16 på skolens afdeling i Svendborg

Referat fra 4. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 26. september 2007 kl. 14 16 på skolens afdeling i Svendborg 1 Referat fra 4. møde i bestyrelsen for Social- og onsdag den 26. september 2007 kl. 14 16 på skolens afdeling i Svendborg Til stede: Direktør Erik Knudsen, CVU Lillebælt udpeget af CVU Lillebælt Socialudvalgsformand

Læs mere

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %)

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %) NOTAT Resultatkontrakt for direktør Inge Prip 1.1. 31.12.2015 Bestyrelsen ønsker at indgå en resultatkontrakt med direktør Inge Prip for 2015 med udgangspunkt i bestyrelsens strategiske prioriteringer

Læs mere

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012 og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 212 For at er opdateret på status for optag og ikke mindst søgning til social- og sundhedsskolernes uddannelser, har lederforeningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: 19.juni 2014, kl. 15.30.00-19.00 Sted: Undervisningslokale 300, Østre Alle 91, 9000 Aalborg Til stede: Jørgen R. Henriksen Vibeke Haaning Lars Bo Breddam Kristian Gaardsøe

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Referat. Formanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem elevrepræsentant Damian Eis

Referat. Formanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem elevrepræsentant Damian Eis Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 13. december 2017 kl. 15.00 17.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Malene Frost Damian Eis

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Indsatsområde Mål/intention Indikator Vægt Målopfyldelse A: Basis indsatsområder 66,7 % A1: Den pædagogiske tilgang i uddannelserne Praktisk

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-9-2007 kl. 13.00 i Thy Uddannelsescenter Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard (deltog under pkt. 1-4 og 7) Torben Iversen

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Det påvirker ikke assistentelevernes forløb på sygehusområdet ifølge Kirstine

Det påvirker ikke assistentelevernes forløb på sygehusområdet ifølge Kirstine Referat fra skole-praktikrådsmøde Mandag den 25. August 2008 9.30 12.00 på Randers Social- og Sundhedsskole Fra praksis: Lilian Gade Abrahamsen, Birgitte Sandahl Bogner, Line Kristensen, Susanne Pallesen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dagsorden

Bestyrelsesmøde Dagsorden Bestyrelsesmøde Dagsorden Mødedato: Den 17. december 2015 Tidspunkt: Kl. 13.30 15.30 Sted: Skarrildhus, Sdr Ommevej 4, 6933 Kibæk Møde, nr.: 42 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud: Referent:

Læs mere

Referent: 2. Godkendelse og underskrift af referat Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2014, godkendes og underskrives.

Referent: 2. Godkendelse og underskrift af referat Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2014, godkendes og underskrives. Bestyrelsen Referat Mødedato: 17. juni 2014 Tidspunkt: 14:00 16:00 Sted: Social & SundhedsSkolen, Herning, mødelokale 1 Mødenr.: 35 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Efterskoler Efterskoleforeningen Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Referat fra møde i den midlertidige bestyrelse ved Social- og Sundhedsskolen Fyn 15. februar 2006

Referat fra møde i den midlertidige bestyrelse ved Social- og Sundhedsskolen Fyn 15. februar 2006 Referat fra møde i den midlertidige bestyrelse ved Social- og Sundhedsskolen Fyn 15. februar 2006 Tilstede: Formand Erik Knudsen (EK), fra Kommuneforeningen Palle Hansborg-Sørensen(PHS), borgmester Munkebo

Læs mere

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016 Ver.2 Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2016 den 24. august 2015. På grund af valget kort før sommerferien var forslaget et teknisk finanslovsforslag,

Læs mere

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15)

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Den 26. august 2014 fremsatte Regeringen Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) og Undervisningsministeriet offentliggjorde takstkatalog for Finanslov

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde SOSU B Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby Dato 25.10.2010 kl. 16.00-19.00 Glasburet

Referat. Bestyrelsesmøde SOSU B Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby Dato 25.10.2010 kl. 16.00-19.00 Glasburet Referat Bestyrelsesmøde SOSU B Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby Dato 25.10.2010 kl. 16.00-19.00 Glasburet 26.10.2010 Deltagere: Kurt Pedersen Allan Nielsen Karen Schur Alis Jensen, Lise Rask Elsebeth

Læs mere

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 10. december 2012 kl. 16.00

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 10. december 2012 kl. 16.00 Referat Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 10. december 2012 kl. 16.00 Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand for de frie skoler, udpeget af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 3. april 2013

Referat Bestyrelsesmøde d. 3. april 2013 Referat Bestyrelsesmøde d. 3. april 2013 Afbud: Ninna Thomsen, Katja Kayser og Tina Græsted. Jakob Lange deltog fra kl. 17.00. Medarbejderrepræsentanterne var ramt af lock-out, og er derfor ikke pt. medlemmer

Læs mere

Møde nr. 8: Mandag den 8. december 2008, kl. 14.30 17.00 med efterfølgende middag kl. 17.30. Hotel Radisson SAS Fredensborg, Strandvejen 116, Rønne

Møde nr. 8: Mandag den 8. december 2008, kl. 14.30 17.00 med efterfølgende middag kl. 17.30. Hotel Radisson SAS Fredensborg, Strandvejen 116, Rønne Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 11. december

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 30. april 2012 kl. 15-18 Selandia Park 6 4100 Ringsted

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 30. april 2012 kl. 15-18 Selandia Park 6 4100 Ringsted Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 30. april 2012 kl. 15-18 Selandia Park 6 4100 Ringsted Indkaldt til mødet var 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved

Læs mere

Dagsorden for møde i LUU, SOSU-området

Dagsorden for møde i LUU, SOSU-området Dagsorden for møde i LUU, SOSU-området Dato: Fredag den 10. marts 2017 Kl. 9:00 12:00, Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand, Susanne Andersen, FOA Herning (SA) Næstformand,

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Onsdag den 21. oktober 2015 Kl. 10.00 14.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Private gymnasier og studenterkurser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid 18. marts 2015 kl. 14.30 16.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen) Mødedeltagere:

Læs mere

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Referat Møde: Sted: Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen,

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde ved Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 14.02.07.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde ved Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 14.02.07. Social- og Sundhedsskolen - Fyn Referat fra 1. bestyrelsesmøde ved Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 14.02.07. Til stede: Direktør Erik Knudsen CVU Lillebælt - udpeget af CVU Lillebælt. Socialudvalgsformand

Læs mere

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse.

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 26. september 2013 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Deltagere: Per

Læs mere