Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd onsdag den 4. februar 2009 kl i mødelokalet ved direktørens kontor.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd onsdag den 4. februar 2009 kl. 15.00 17.00. i mødelokalet ved direktørens kontor."

Transkript

1 Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd onsdag den 4. februar 2009 kl i mødelokalet ved direktørens kontor. Medlemmer: Vibeke Svendsen, formand Ebbe Lilliendal Jørgensen, næstformand, repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen Aabenraa Jytte Lauridsen, repræsentant udpeget af regionsrådet Tony Hansen, repræsentant udpeget af FOA i Sønderjylland Anne Kristiansen, underviser, repræsentant udpeget af medarbejdere Ann Gerber, underviser, repræsentant udpeget af medarbejdere uden stemmeret Jeannet Sylvestersen, repræsentant udpeget af elevrådet med stemmeret Trine Lund, social- og sundhedshjælperelev, repræsentant udpeget af elevrådet uden stemmeret Jens Egon Hansen, udpeget af bestyrelsen Joan Jessen, sekretær Afbud: 1

2 1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 2

3 3. Orientering ved skolelederen Sagsfremstilling: a. Ansøgerantallet på de forskellige uddannelsesforløb: I forbindelse med 3-partsaftalen er dimensioneringen til uddannelserne øget. Ansøgerantallet har været tilfredsstillende, og skolen har tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere både til grundforløb og til det øgede antal elevpladser på social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. I forhold til den pædagogiske assistentuddannelse har skolen forespurgt i kommunerne om tidspunkt for uddannelsesstart. Kun en kommune ønskede at starte i januar 09, hvorfor uddannelsesstart er udsat til august 09. Der har således ikke været annonceret efter elever på nuværende tidspunkt../. Bilag 1: Oversigt over dimensionering 09./. Bilag 2: Oversigt over ansøgerantal for 2008 b. Den pædagogiske assistentuddannelse Der planlægges med uddannelsesstart i uge 34 for det ordinære uddannelsesforløb. Alle kommunerne har været indkaldt til opstartsmøde, hvor der er indgået aftale om annoncering, optag forberedelse af praktiksteder m.m. Skolen forventer, at der oprettes et hold med elever. Sideløbende arbejdes der i samarbejde med kommunerne om at oprette specielle forløb under regelsættet for grundlæggende voksenuddannelse. Det er således uddannelsesforløb for pædagogiske personale som har min. 2 års praktisk erfaring indenfor området, men som mangler de teoretiske forudsætninger. Der forventes holdstart i foråret 09. c. Status på skolens kursusaktiviteter Kursusleders fremlæggelse af udbudspolitik og deltagelse i mødet er udsat til næste møde. Status udleveres på møder. d. Administrative fællesskaber Ungdomsuddannelsesinstitutionerne - dvs. erhvervsskolerne, de almene gymnasier, voksenuddannelsescentrene og SOSU-skolerne - står de kommende år over for etablering af administrative fællesskaber. Etableringen af fællesskaberne skal ske efter en frivillig model, hvor institutionerne selv beslutter, om de vil indgå i et fællesskab eller på anden vis effektivisere de administrative funktioner. Alle institutioner vil dog være omfattet af de økonomiske konsekvenser. For at understøtte dette arbejde har Undervisningsministeriet i samarbejde med lederforeninger og nøglepersoner fra institutionerne udarbejdet en generel introduktion til ledelser og bestyrelser om administrative fællesskaber. Der gives her et overblik over de overvejelser, man bør gøre sig, inden man går ind i et administrativt fællesskab. 3

4 Etablering af fællesskaber vil være punkter på kommende møde med bestyrelsesformænd både på landsplan og på regional plan. Punktet vil således blive taget op på et senere bestyrelsesmøde../. Bilag 3: Kopi af Undervisningsministeriets introduktionspjece. e. Opgørelse over forbrug af lærernes timer Forbrug af lærertimer er opgjort for Der er et merforbrug på 1567 timer timer som udbetales som overarbejde eller afspadseres. Overarbejdet er begrundet i Øget kursusaktivitet i efteråret 1 langtidssygemelding 1 medarbejder sagde op. Der er desuden et mindreforbrug på 3951 timer. Mindreforbruget er begrundet i 3 medarbejdere har forladt skolen med i alt 746 resttimer 2 nye medarbejdere ansat 1.8. og 5 medarbejdere ansat og under oplæring, hvilket gør de ikke kan bruges fuldt ud Hvis der ses bort fra ovenstående er resttimerne 2646 timer svarende til et gennemsnit på 56 timer. Punkterne til orientering og evt. spørgsmål 4

5 4. Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer Næstformand og direktør deltager i fællesmøde i København den 30. januar arrangeret af lederforening og bestyrelsesforening. Der gives et kort referat på mødet. 4a. Orientering ved medarbejderrepræsentanter og elever 5

6 5. Personaleforhold Sagsfremstilling: a. Udvidelse af medarbejderstaben På sidste møde blev orienteret om behov for udvidelse af medarbejderstaben. Skolen havde opslået 7 underviserstillinger og 2 TAP-stillinger. Til alle stillingerne var der kvalificerede ansøgere, og der er sket nyansættelser pr og Som følge af øgede kursusopgaver og et øget timeforbrug til initiativer i forhold til fastholdelse af elever i uddannelsen, opslås nu yderligere 1 stilling til besættelse b. Sygdomsstatestik i 2008 Oversigt udleveres på mødet. c. Til og afgang i medarbejderstaben./. Bilag 4: Opsigelser/orlov og ansættelser Til orientering og evt. spørgsmål 6

7 6. Uddannelserne Sagsfremstilling: a. Handlingsplaner for øget gennemførelse: Evaluering af planen Handlingsplaner bliver i øjeblikket evalueret. Skal efterfølgende indsendes til ministeriet. Social- og Sundhedsskolen Syd har overordnet arbejdet med 3 indsatsområder(se bilag): Eleverne vil ses. Skole og praksis har et fælles ansvar for nedbringelse af frafaldet og Vi holder øje med dig. Handlingsplanen for 2008 blev sat i søen pr Det har bevirket, at der er dele af indsatsområderne der ikke er afsluttet, og som styregruppen har vurderet, at skolen bør arbejde videre med i Det vil fremgå af nedenstående gennemgang af indsatsområderne. Indsatsområde 1: Eleverne vil ses : Opkvalificering i ungdomspædagogik som var en del af indsatsområde 1, har været en succes. Lærerne oplever at de er bedre rustet til at arbejde med den unge generation. Grundforløbslærerne har arbejdet med grundforløbspakkerne. Det har vist sig, at der er behov for, at nogle af grundforløbseleverne tilbydes et kortere forløb og andre et længere forløb, før de begynder på social -og sundhedsuddannelsen. Det vurderes, at der er behov for at udarbejde grundforløbspakker og undervisningsplaner for et grundforløb på 10, 20 og 40 uger. Samtidig er det et ønske at få kvalificeret kompetencevurderingen af grundforløbsansøgerne mhp. at den enkelte elev får den rette grundforløbspakke. Omstrukturering af kontaktlærer- og holdlærerfunktionen er først påbegyndt i august Der er udarbejdet opgavebeskrivelser for funktionerne. Kontaktlærerne har haft gode erfaringer med elevsamtaler eleverne har været forberedte, og der er blevet taget hånd om aktuelle problemstillinger. Holdlæreren har arbejdet med trivsel i klassen. Både holdlærer- og kontaktlærerfunktionerne er nye. Der er fortsat behov for at funktionerne bliver professionaliseret. Derfor anbefaler styregruppen at følgende områder inden for indsatsområde 1 fortsættes: At udviklingen af kontaktlærer- og holdlærerfunktionerne fortsætter i handlingsplanen for 2009, under indsatsområdet: Eleverne vil ses. At videreudvikling af grundforløbspakkerne fortsætter sammen med udvikling af et redskab til kvalificering af Grundforløbsoptagene, under indsatsområdet: Kompetencevurdering. 7

8 Indsatsområde 2: Skole og praksis har et fælles ansvar for nedbringelse af frafaldet I handleplanen for 2008 fik praksis tilbudt, at en repræsentant fra skolen deltog i drøftelserne af de uddannelsesrelevante problemstillinger. Det var praksis ikke interesseret i. Der blev i stedet med stor succes afholdt dialogdage: Hvordan holder vi på de gode hænder? for praktikvejledere, kontaktlærer m.fl.. Praktikken har et ønske om at samarbejde specifikt om øget elevgennemførelse. Derfor foreslås: At indsatsområdet fra 2008 fortsætter med etablering af et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Syd og praksis specifikt med fokus på øget elevgennemførelse, under indsatsområdet: Skole og praksis har et fælles ansvar for at nedbringe frafaldet. Indsatsområdet: Vi holder øje med dig. På grundforløbsholdet juli 2007, var der et lavt frafald. På den baggrund fik alle elever der begyndte social- og sundhedsuddannelsen i 2008 et spørgeskema, for at undersøge om aktuelle tiltag som klassenstime og skole-hjemsamtaler havde haft en indflydelse. Som resultat af undersøgelsen er der på grundforløbsholdene indført skole-hjem samtaler for elever under 18 år. Klassens time afholdes efter behov, for derved at gribe evt. problemer, når de er der. Største delen af de elever, der gik på Grundforløbet har taget 10. klasse og er fyldt 17 år. Det kan have haft betydning for deres læringsforudsætninger og have haft indflydelse på den øgede gennemførelse. Indsatsområdet: Vi holder øje med dig er således afsluttet. b. Foreløbigt udkast til handlingsplan Valgte indsatsområder. Valgte indsatsområder i handlingsplanen for 2009(se bilag): - Kompetencevurdering. Indsatsområdet omhandler udvikling af grundforløbspakker. Kvalificering af kompetencevurdering af grundforløbselever og elever fra grundforløb der søger ind på social- og sundhedsuddannelsen. - Eleverne vil ses. Indsatsområdet omhandler en professionalisering af holdlærer- og kontaktlærerrollen. - Skole og praksis har et fælles ansvar for at nedbringe frafaldet. Indsatsområdet handler om at etablere et målrettet samarbejde med praktikken om øget elevgennemførelse. - Lektiecafé. Indsatsområdet handler om at organisere en lektiecafé på Social- og Sundhedsskolen Syd, for de elever der har svært ved at komme igennem det obligatoriske pensum. Det er tanken at lektiecaféen skal afprøves i et pilotprojekt, mhp. videre implementering. - Ansvar for egen sundhed. Indsatsområdet har bl.a. som mål at arbejde med elevernes egen sundhed ved at udarbejde sundhedsprofiler på elever på grundforløb juli Teorien er at sundhed og trivsel skulle gerne have en afsmittende effekt på det sociale miljø og elevens gennemførelse. Det anbefales at der til dette indsatsområde søges midler i Undervisningsministeriet, specifikt til handlingsplaner for øget gennemførelse,

9 Den endelige handlingsplan for øget gennemførelse, 2009, der skal sendes til Undervisningsministeriet kommer senere../. Bilag 5: Evaluering af Handlingsplanen for øget gennemførelse /. Bilag 6: Handlingsplan for øget gennemførelse At evaluering af handlingsplan for øget gennemførelse 2008 tages til efterretning - At forslag til indsatsområderne for handlingsplanen 2009 godkendes. 9

10 7. Institutionen Sagsfremstilling: a. Lokal arbejdstidsaftale Der er indgået ny lokal arbejdstidsaftale. Aftalen er lavet i et konstruktivt samarbejde mellem ledelse og TR ere. Aftalen er sammentænkt med skolens styringsgrundlag, og timeforbrug vægtes i forhold til dette. I aftalen vægtes ligeledes lærernes tilstedeværelse på skolen, og dermed muligheden for udvikling af uddannelserne og fælles forberedelse. Der arbejdes som noget nyt med forskellige forberedelsesfaktorer en lektion udløser mellem 60- og 100 min. Tidligere har dette kun været 100 min. Timerne som fremkommer ved den lavere forberedelsesfaktor skal bruges til fælles pædagogisk arbejde eller til støttetimer til elever eller kollegaer. Aftalen skal genforhandles om senest et år../. Bilag 7: Lokal arbejdstidsaftale Til orientering og evt. spørgsmål b. Lokalesituationen I samarbejde med Universitets- og bygningsstyrelsen er der arbejdet på forskellige løsninger på skolens lokaleproblemer. Lokalebehovet i 2009 er i en gennemsnitsberegning opgjort til 32 undervisningslokaler. Skolen har i dag 27 undervisningslokaler. Udvikling i lokalebehovet i de kommende år: Skolen forventer en fortsat øget elevtilgang og kursusefterspørgsel. Frem til 2015 understøttes denne forventning af 3-partsaftalen, som indeholder en øget dimensionering. Sønderjyllands amt lavede ligeledes i 2006 en analyse af fremtidens behov for uddannet sundhedspersonale. Også denne undersøgelse understøtter behovet for en øgning af elevtallet. Endelig viser prognoserne, at gennemsnitsalderen for befolkningen i Sønderjylland stiger og dermed vil der sandsynligvis ske en øgning af plejebehovet. På nuværende tidspunkt har skolen ingen rekrutteringsproblemer. Men hvis dette skulle ændre sig, og der ikke fortsat kan skaffes kvalificerede ansøgere til uddannelsespladserne, vil der i stedet være et større behov for efteruddannelse og omskoling af andre faggrupper og udlændinge. Der er således ingen forventninger om en nedsat kapacitet på skolen. I forhold til de enkelte lokaler: 10

11 Klasselokaler: Ved endnu ikke hvorledes den øgede dimensionering bliver udmøntet, men et forsigtigt skøn vil betyde 1-2 lokaler mere pr. år. Det vil frem til 2015 betyde, at klasseværelsesantal vil stige til 40 lokaler. Faglokaler: Der vil være behov for idrætsfaciliteter og øgede faciliteter til naturfagsundervisning. Dette kunne måske sammentænkes som et kombinationslokale undervisningskøkken og naturfagslokale. Grupperum: Ændrede undervisningsmetoder øger behovet for grupperum. Grupperum kan ligeledes i visse tilfælde nedsætte behovet for de større undervisningslokaler. Lærerkontorer: Øgede antal elevhold vil øge behovet for flere lærerressourcer. Hvorledes udvikling vil blive efter 2015, hvor der forventes frit optag på uddannelserne, vil det på nuværende tidspunkt være for usikkert at sige noget om. Da lokaleproblemerne er akutte arbejder UBST og skolen p.t. med en permanent og en midlertidig løsning på problemet. Dette ud fra Undervisningsministeriets forventninger om, at bygninger overdrages til skolerne hurtigst muligt, og de derfor ikke er interesserede i at i værksætte større byggerier. Staten udlejer i øjeblikket til Aabenraa kommune stuen og 1. sal i den gamle sygehusbygning. Det undersøges, om staten kan opsige dette lejemål. Det drejer sig om ca m2 og vil kunne løse skolens problemer pt. I en overgangsfase vil det dog kræve opstilling af et par undervisnings pavilloner. Der ses ligeledes på muligheder for at bygge nyt ved at erstatte den nuværende pavillonbygning med en muret tilbygning i flere etager jf. dog ovenstående. Opstilling af mere permanente pavilloner bag skolen. Set ud fra et pædagogisk synspunkt er nybyggeri den optimale løsning, men inddragelse af Aabenraa s lejemål vil give gode og velfungerende rammer for undervisningen. Aabenraa kommune forventes at give en tilbagemelding i nærmeste fremtid. Aabenraa kommune er gentagne gange blevet kontaktet af såvel næstformanden og af Universitets- og bygningsstyrelsen, men har endnu ikke givet tilbagemelding på om og i givet fald hvorledes de vil deltage i at finde en løsning på lokaleproblemerne. For at lægge pres på kommunen for et svar og evt. hjælp til løsning af problemet foreslås Udarbejdet en pressestrategi. Til orientering og evt. spørgsmål Formandskabet foreslår at der udarbejdes en pressestrategi. 11

12 c. Særlige indsatsområder i forhold til skolens målsætning Evaluering af planen : For hovedparten af indsatspunkterne er målene nået. Målene er delvist nået i forhold til: En særlig indsats for øget elevindflydelse i forhold til undervisningsmiljøundersøgelse. Dette punkt bliver først igangsat i 1. kvartal 09. Arbejdet med skolens kvalitetsstrategi bliver videreført som et særligt indsatsområde også i Elektronisk skemalægning, arbejdet på indførelse heraf vil fortsætte i 09. Der er behov for fortsat analyse af hensigtsmæssig brug af ledelsesressourcer. Tids- og handleplan 2009: Der er som tidligere udarbejdet tids- og handleplan for de særlige indsatspunkter, som bestyrelsen godkendte på sidste møde../. Bilag 8: Status på indsatsområder /. Bilag 9: Tids- og handleplan for særlige indsatsområder Til orientering og evt. spørgsmål d. Arbejdet med den ændrede organisering af skolens pædagogiske personale Den planlagte reorganisering af det pædagogiske personale blev i efteråret udskudt ½ år. Efterfølgende er der foretaget flere ændringer og tilpasninger af modellen. Teamorganiseringen er bibeholdt, men den enkelte lærer vil få et mere afgrænset arbejdsområde end den tidligere reorganiseringsmodel lagde op til. Dette har givet en større tilfredshed med modellen, og alle teams er i gang med at implementere modellen i arbejdet. Et arbejde der kræver meget af lærerne, da der samtidig arbejdes med blandt andet nye uddannelsesplaner. Implementeringsarbejde forventes afsluttet til august 09. I foråret 09 vil skolens nye organisering blive beskrevet. Til orientering og evt. spørgsmål 12

13 8. Økonomi Sagsfremstilling: Budget 2009 Fremlæggelse af budget 2009, hvor der med de indarbejdede forudsætninger forventes et overskud på 3,6 mio. kr. Indtægter Budgettet omfatter en forventet aktivitet på 486,9 årselever, svarende til en stigning på 16,5 % i forhold til budget Den forventede aktivitetsforøgelse skyldes primært: På assistent-uddannelsen trin 1 (tidligere hjælper-uddannelsen) er indarbejdet øget dimensionering med udgangspunkt i opfyldelse af dimensioneringen en forøgelse i budgetteret aktivitet fra 178 til 187 årselever. Øget søgning til grundforløbet i efteråret 2008 har afledt effekt i 2009, idet en forlængerklasse fra efteråret fortsætter i forår 2009, og der er indarbejdet en forventning til samme søgning til grundforløbet i august. På AMU-området er indarbejdet et aktivitetsniveau som i 2008, idet der fortsat opleves stor søgning til kurserne. Forventet antal årselever på de ordinære uddannelser er indarbejdet efter skønnet frafald. Forventet effekt af handlingsplaner for øget gennemførelse er ikke indregnet i det skønnede frafald, idet effekten endnu er ukendt. I forbindelsen med Finansloven 2009 er der foretaget en række takstændringer, blandt andet med baggrund i vurderede effektiviserings- og besparelsespotentialer, samt øget fokus på ungdomsuddannelserne: For de samlede erhvervsuddannelser reduceres med 2,3 mio. i 2009 med baggrund i effektiviseringspotentialet i statens indkøbsprogram. Udmøntning af energibesparelser i staten betyder en reduktion af fællesudgiftstaxametret på 0,3 % for erhvervsuddannelserne Samtidig er der indarbejdet en forhøjelse af undervisningstaxameteret på 100,- kr. på grundforløbet i forhold til det oprindelige finanslovsforslag. Undervisningsministeriets takstkatalog angiver taksterne jfr. Finanslov 2009 som følger: Undervisningstakst pr. årselev Færdiggørelsestakst pr. elev Fællesudgift takst pr. årselev Vedligeholdelsestakst pr. årselev Grundforløb: Stigning forhold til 2008: 3,99 % 4,24% 1,08 % 6,69 % Social- og Sundhedshjælper/ assistent Stigning forhold til 2008: 4,91 %* 3,65 % 1,08 % 6,69 % *Ændrede tælleprincipper fra 2009, forventes at have tilskudsmæssige konsekvenser for skolerne, idet elever der falder fra registreres hurtigere. Som en kompensation herfor har SOSU-skolerne fået en ekstra stigning på 1 % i undervisningstaksten på hovedforløbet. 13

14 Omkostninger Lønomkostninger er indarbejdet med faktisk kendte lønninger for ansatte pr. 1. januar 2009, svarende til forventet normering i forhold til aktiviteten. Endvidere er indregnet: Kendte overenskomstbestemte lønstigninger i 2009 Kendte reguleringsprocenter kr. til overarbejde erfaringsmæssigt det maksimale behov for overarbejdspulje. 1% af det samlede lønbudget til lokal løndannelse I forhold til IT-omkostninger er der indgået samarbejdsaftale med EUC om samlet drift af skolens netværk pr. 1. januar I aftalen indgår en optimering af support på skolens netværk. På grund af stigende behov for IT-understøttelse i undervisningen er der endvidere i budgettet indarbejdet løbende udskiftning af skolens IT-udstyr i forhold til forventet afskrivning. Der er budgetteret med vedligeholdelsesudgifter som et gennemsnit af udgifterne 2007/2008, fremskrevet med 3 %. Øvrige driftsomkostninger er indregnet med 2008-niveau, fremskrevet med 3%. Bidrag til overgangsordning Ved overgangen til selveje pr. 1. januar 2007 etableredes fra Undervisningsministeriets side en solidarisk overgangsordning på 4 år, for at udjævne de meget differentierede bevillinger til skolerne i 2006 og årene forud. Således udlignes mellem skolerne med en %-del af forskellen budget 2006 og budget baseret på taxameter. Bidrag/ tilskud fra udligningsordningen for hele perioden blev beregnet og fastlåst i forbindelse med finanslov Social- og Sundhedsskolen Syd havde i amtsligt regi et lavt bevillingsniveau, hvilket resulterer i at skolen betaler bidrag til udligningsordningen som følger: Tabel 1: Bidrag til overgangsordning for Social- og Sundhedsskolen Syd: %-del 90 % 75 % 50 % 25% Bidrag Det reducerede bidrag til overgangsordningen er således medvirkende til et forbedret indtægtsgrundlag i forhold til budget Regnskab 2008 Regnskab 2008 forelægges på bestyrelsesmødet ultimo marts /. Bilag 10: Resultatbudget 2009./. Bilag 11: Aktivitetsbudget

15 9. Kommunikation af bestyrelsens beslutning 10. Andet Sagsfremstilling: a. Ansvarsforsikring for bestyrelsen På baggrund af sidste møde er muligheden herfor blevet undersøgt. På Undervisningsministeriet hjemmeside står: Kan eller skal en institution tegne en forsikring af og for bestyrelsens medlemmer? [ ] Svar: En institution må ikke tegne en forsikring for bestyrelsens arbejde. Et af grundprincipperne i Undervisningsministeriets selvejeprincip er, at en bestyrelse skal kunne stilles til ansvar for dens beslutninger, fx ved forsætligt at have påført institutionen et tab. I det netop fremsatte lovforslag L 183, 23, fremgår det således at bestyrelsen eller undervisningsministeren kan beslutte at anlægge en retssag mod bestyrelsesmedlemmer, ledere, revisorer eller andre i anledning af tab påført institutionen. Normalt indeholder uddannelsesinstitutionens vedtægt en bestemmelse om, at medlemmerne af bestyrelsen er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler, og at de i øvrigt ikke hæfter personligt for institutionens gæld. De almindelige (ulovbestemte) erstatningsregler gælder også for institutioner, der ikke omtaler spørgsmålet i deres vedtægt. Det er kun i særligt grove tilfælde, at muligheden for anlæggelse af en erstatningssag forestilles anvendt. Der vil ikke være tale om et erstatningsansvar ved tab som følge af en normal eller fornuftig handling. Tages til efterretning 15

16 b. Planlægning af strategidag for bestyrelsen I forbindelse med drøftelsen af særlige indsatspunkter for 2009 udtrykte bestyrelsen ønske om at arbejde med skolens styringsgrundlag, som er lavet før skolens overgang til selveje. Specielt er der behov for en drøftelse og tilpasning af strategi og målsætningerne. Der er derfor afsat en hel dag (den 26.3.) så bestyrelsen kan indgå i dette arbejde. Det har ligeledes været drøftet om skolens MIO udvalg skal deltage i dagen. Formandskabet indstiller, at der udarbejdes et nyt styringsgrundlag i form af en mission og vision for skolen, og dette efterfølgende danner baggrund for en tilpasset målsætning. skolens bestyrelse og MIO udvalg deltager i dagen der findes relevant ekstern konsulent til at lede os gennem dagen c. Rammer for bestyrelsens arbejde i 2009 Der er planlagt møder i bestyrelsen Den Den Den Den Underskrivelse af årsberetning og strategidag Kun til martsmødet er aftalt hvilke emner, der skal behandles. Skal der fastsættes et nærmere indhold til de forskellige møder? Formandskabet ønsker fortsat, at en del af møderne er diskussioner af relevante uddannelses og/ eller organisatoriske emner. Der har i 2008 været fokus på skolestruktur fusion, samarbejde eller en selvstændig skole. Er der emner som bestyrelsen ønsker bragt op? Formandskabet indstiller, at der udarbejdes en overordnet plan for bestyrelsesarbejdet i 2009 der aftales hvilke emner, der skal tages op i indeværende år 11. Eventuelt 16

17 Mødeprotokol Bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Aabenraa den Sign: Formand Vibeke Svendsen Næstformand Ebbe Lilliendal Jørgensen Udpeget af bestyrelsen Jens Egon Hansen Repræsentant for Regionsrådet Jytte Lauridsen Repræsentant for FOA Tony Hansen Repræsentant for medarbejdere Anne Kristiansen Repræsentant for medarbejdere Ann Gerber Repræsentant for elevrådet Jeannet Sylvestersen Repræsentant for elevrådet Trine Lund Sekretær for bestyrelsen Joan Jessen 17

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Referat Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye simulationsstuer

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye

Læs mere

Årsberetning. Social- og Sundhedsskolen Syd

Årsberetning. Social- og Sundhedsskolen Syd Årsberetning 2012 Social- og Sundhedsskolen Syd Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2 Institutionsoplysninger Side 3 Ledelsesberetning Side 21 Årets økonomiske resultat Nøgletal Side 22 Nøgletal

Læs mere

Referat. Af møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost

Referat. Af møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost Referat Af møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost I mødelokalet ved direktørens kontor Medlemmer Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00 Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand for de frie

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost I mødelokalet ved direktørens kontor Medlemmer Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Referat af Skoleudvalgets møde den 04.03.2015 kl. 18:00 i Svenstrup Naturskole, Ryeskovvej 1, Borup

Referat af Skoleudvalgets møde den 04.03.2015 kl. 18:00 i Svenstrup Naturskole, Ryeskovvej 1, Borup Referat af Skoleudvalgets møde den 04.03.2015 kl. 18:00 i Svenstrup Naturskole, Ryeskovvej 1, Borup Tilstedeværende: Helle Poulsen (V) formand Anette Simoni (V) udvalgsmedlem Jacob Mark (F) næstformand

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 15. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Per

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere

Protokollat fra bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 26. marts 2015 kl. 15-18 Selandia Park 8, 4100 Ringsted UV lokale 5

Protokollat fra bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 26. marts 2015 kl. 15-18 Selandia Park 8, 4100 Ringsted UV lokale 5 Protokollat fra bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 26. marts 2015 kl. 15-18 Selandia Park 8, 4100 Ringsted UV lokale 5 Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010 Dagtilbud til børn Virksomhedsplan 2010 1 Indledning Denne virksomhedsplan omfatter det samlede dagtilbudsområde i Rudersdal Kommune. Virksomhedsplanen (VP) forholder sig dels til lovfastsatte krav besluttet

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 18 TILBUD TIL ELEVER... 23 AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 18 TILBUD TIL ELEVER... 23 AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 Grundforløbet... 3 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 6 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 9 Opskoling af sygehjælpere

Læs mere