OVERSIGT TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSIGT TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr."

Transkript

1 Opdateret 23. juni 2015 TEKNISKE JUSTERINGER AF UDGIFTSBUDGET (til budgetmappen) Dette notat er en opgørelse over ændringer, som direktionen løbende drøfter med henblik på, at der primo august foreligger et færdig opgørelse med tilhørende bemærkninger. Det endelige notat indgår i budgetmappen Fra direktørområderne foreligger en vurdering af områder, hvor der kan forudses mer- eller mindreudgifter. I foråret 2015 har fagudvalgene drøftet flere sager, hvor beslutningen har medført at de afledte økonomiske konsekvenser er henvist til udarbejdelse af budget Oversigt over uomgængelige finansieringsbehov, merudgifter i kraft af mængdeudvikling, udgifter afledt af den demografiske udvikling samt overførselsindkomster I nedenstående oversigt er skelnet mellem forskellige mer-/mindreudgiftstyper. Uomgængelige finansieringsbehov, vedrører områder, hvor der af forskellige, primært tekniske årsager vil være mer- eller mindreudgifter, der ikke kan undgås eller reduceres gennem initiativer på området. Mer- eller mindreudgifter afledt af mængdeudvikling vedrører områder, hvor der i kraft af vækst i brugerantal m.v. forventes merudgifter uden direkte sammenhæng med befolkningsudviklingen. Demografiske korrektioner vedrører områder, hvor der som følge af befolkningsudviklingen (udviklingen i forskellige aldersgrupper) sker en ændring af udgiftsbehovet. Overførselsindkomster vedrører områder, som ikke indgår i kommunens serviceramme. Et foreløbigt skøn vil foreligge i uge 26. Det endelige skøn afventer KL s budgetvejledning, som normalt foreligger primo juli, men pga. kommunevalget kendes udsendelsestidspunktet ikke pt. I nedenstående tabel er vist den samlede økonomiske konsekvens for De enkelte områder er efterfølgende bruttoficeret med tilhørende forklaringer. OVERSIGT TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT kr priser Udvalg Tekst I alt Afledt udgifter af politiske beslutninger Nye ufinansierede udgifter Udgifter pga. mængdeudvikling Udgifter pga. demografisk udvikling Overførselsindkomster (note 1)

2 Uomgængelige finansieringsbehov: TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT kr. Udvalg Tekst Uomgængelige finansieringsbehov Afledte udgifter af politiske beslutninger ØK Nyttejob i CETS EBK Ressourcetilførsel Team Byggeri ØK Prisafprøvning rengøring Nye ufinansierede udgifter SSU Mellemkommunale betalinger SSU Ændringer i elevforløb på sosuuddannelsen SSU Ændrede krav for anvisning af boliger SSU Ændret praksis for brugerbetaling busser 900 UBU Flere elever i modtagelsesklasser UBU Redukt.SFO-tildeling pga obligat. lektiehjælp -624 UBU Pavillon i Skårup nedlægges ØK Afledt drift tilpasn. fysiske rammer i dagtilbud ØK Afledt bygningsdrift ny skolestruktur ØK Råderumspulje, omstilling- og udviklingspulje Efterfølgende er der for de respektive områder redegjort nærmere for, hvad der ligger til grund for mer- eller mindreudgiften. Afledte udgifter/indtægter af tidligere politiske beslutninger: Nyttejobs i CETS Besluttet på Byrådsmøde den samt Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den Projektet er startet op 1. april Både i den politiske beslutning samt I Miljø-, Klima- og Trafikudvalgets budgetkontrol pr blev følgende nævnt Den forventede merudgift på ca. 0,6 mio. kr. til etablering og drift forelægges Direktionen, der skal pege på finansiering i forbindelse med budgetkontrollen pr Ressourcetilførsel Team Byggeri Økonomiudvalget besluttede den 19. maj 2015, at Team Byggeri tilføres ressourcer svarende til 1,6 årsværk til skimmelsvampsager, for herved at sikre acceptable sagsbehandlingstider på byggesager. Udgiften i 2015 finansieres inden for Økonomiudvalgets egen ramme i forbindelse med regnskabet, og at finansieringen i 2016 og frem indgår i budgetlægningen for Prisafprøvning rengøring Til Byrådets mødes den 28. april 2015 forelå indstilling om, at der iværksættes en proces, således at rengøringen i Svendborg Kommune kan prisafprøves fuldt ud med virkning fra 1.november 2017, herunder at rengøringen i eget regi harmoniseres. Byrådet besluttede, at der ikke skal ske en prisafprøvning, hvorfor det skønnede provenu på årligt 3,0 mio. kr. ikke kan realiseres. Side 2 af 9

3 Nye ufinansierede udgifter: Mellemkommunale betalinger: Svendborg Kommune opkræver betaling for borgere fra andre kommuner, der bliver visiteret til en af Svendborg kommunes ældre- eller plejebolig. Ligeledes betaler Svendborg Kommune for Svendborg borgere, der bor på plejecentre i andre kommuner. Betalinger fra andre kommuner til Svendborg har siden 2014 ligget væsentligt under det budgetterede samtidig med, at betalinger fra Svendborg kommune til andre kommuner stort set er uændret. Regnskabsresultatet for 2014 viste en mindreindtægt/merudgift på 10,3 mio. kr. og forventningen til regnskab 2015 er mindreindtægt/merudgift på 14,5 mio. kr., hvoraf Social- og Sundhedsudvalget selv finansierer 3,0 mio. kr. Forventningerne til Budget 2016 er på niveau med 2015, dvs. en mindreindtægt/merudgift på ca. 14,5 mio. kr./året, hvoraf Social- og Sundhedsudvalget selv finansierer 2,0 mio. kr./året. Forklaringerne på udviklingen er primært et fald i plejetyngde og til dels i antallet mellemkommunale borgere i Svendborg sammenholdt med en ændring i den opkrævede takst. Endvidere er der pr. januar 2015 en ny takstbekendtgørelse, der kan have betydning for taksternes niveau. Ændret elevforløb af SOSU-uddannelsen. I forbindelse med den nye bekendtgørelse, så skal alle SOSU-elever have gennemgået et grundforløb, før de kan blive optaget på SOSU-hjælper uddannelsen. Ændringerne forventes at være udgiftsneutrale, men der vil være nogle forskydninger i udgifterne til elevløn henover budgetårene 2015 til Forventningerne er: Mindreudgift i kr. Merudgift i kr. Mindreudgift kr. Fra 2018 og fremover forventes ændringen ikke at påvirke udgiften. Krav om ændring af grundlaget for anvisning af boliger til handicappede og sindslidende borgere. På Socialområdet føres tilsyn med de sociale tilbud. Til og med 2013 har det været en opgave for kommunale og regionale driftsherrer at føre tilsyn med egne tilbud. Pr. 1. januar 2014 overgik tilsynsopgaven til fem centrale tilsynsenheder, der hver især dækker en geografisk region. Det nye socialtilsyn i Region Syddanmark er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn Kommune. Som et led i tilsynets opgave med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med de sociale tilbud, har der også været afholdt tilsynsbesøg på Svendborg kommunes botilbud. Generelt udtrykkes der tilfredshed med det faglige niveau på botilbuddene. Tilsynet har dog fremsat krav om, at kommunen skal ændre grundlaget for anvisning af boligerne, og visitation til den faglige indsats. Fremadrettet skal boligerne anvises og visiteres efter reglerne i lov om almene boliger, og den faglige indsats skal visiteres efter 83 og 85 i lov om social service. Ændringerne i visitationsgrundlaget betyder, at det ikke længere er muligt at opkræve mellemkommunal refusion i 8 sager. Det samlede refusionstab udgør 1.3 mio. kr. årligt. Det skal bemærkes, at vi ikke har en mindreudgift vedr. vores borgere i andre kommuner primært Odense Kommune - idet Odense Kommune har ændret deres visitationspraksis. Side 3 af 9

4 Tilbagebetaling af opkrævet egenbetaling for busordninger på kommunens botilbud til handicappede og sindslidende borgere. Socialafdelingen har haft etableret busordninger på kommunens botilbud til borgere med handicap og sindslidelser. Busserne har været brugt til borgernes private kørsel. Borgerne er opkrævet et månedligt beløb til at dække transportudgifter i enten busser eller biler. Alle udgifter forbundet med køb, drift, afskrivning, drivmidler, reparationer og vedligeholdelse har således været afholdt af beboerne. Svendborg Kommunes praksis er baseret på en udtalelse fra statsamtet. Socialafdelingen stoppede ordningen i foråret 2015, i forbindelse med en udtalelse fra Folketingets Transportudvalg. Transportudvalget slår fast, at kommunerne alene må opkræve de direkte udgifter forbundet med drift af busserne. De direkte udgifter er brændstof, olie og sprinklervæske. På grund af den aktuelle usikkerhed om retstillingen på området, arbejder Kommunernes Landsforening på en afklaring. Såfremt Transportudvalgets udlægning fastholdes forventes det, at Svendborg Kommune vil blive pålagt at tilbagebetale den opkrævede egenbetaling. Det forventes, at der skal tilbagebetales for tre år, svarende til forældelsesfristen på området. Den samlede udgift for Svendborg Kommune beløber sig til kr. Beløbet er en engangsudgift. Skoleområdet, regulering som følge af flere elever i modtagelsesklasser: På skoleområdet har der siden kommunesammenlægningen været fire modtagelsesklasser med op til 12 elever pr. klasse. Tildelingsmæssigt koster hver klasse ca. 0,8 mio.kr. årligt. Ifølge bekendtgørelse om undervisning i modtagelsesklasser må elevtallet ikke overstige 12 ved skoleårets begyndelse (1. august), medmindre klassen undervises af 2 lærere eller andet undervisende personale i fællesskab. Det skal tilstræbes, at elevtallet ikke i løbet af skoleåret kommer til at overstige 12. En modtagelsesklasse må højst omfatte 3 klassetrin. Som følge af en stigende tilgang af flygtninge og familiesammenføringer forventes der i skoleåret 2015/16 at skulle oprettes minimum en ekstra modtagelsesklasse fra skoleårets start. Samtidig må det forventes, at der henover året sker en yderligere tilgang, hvilket betyder at der vil være behov for at tildele midler til en ekstra lærerstilling i enkelte af klasserne. Samlet forventet udgiftsstigning lyder derfor på nuværende tidspunkt på kr. til én ekstra klasse i skoleåret 2015/16 tillagt ca. 2 lærerstillinger midlertidigt fra ca Fra skoleåret 2016/17 forventes fast to ekstra modtageklasser kr Ekstra klasse /12*840 2* 840 2*840 2*840 Ekstra lærerstill. 7/12*515*2 I alt Som følge af det ekstraordinære høje antal kvoteflygtninge har KL og regeringen indgået aftale om ekstraordinært tilskud i Det forventes, at udgiften i 2015 kan finansieres af dette tilskud. For 2016 og frem vil forventes det, at finansieringen indgår i økonomiaftalen for 2016, som først forventes på plads efter sommerferien. Skoleområdet Reduktion i SFO-tildeling som følge af obligatorisk lektiehjælp I forbindelse med indførelse af folkeskolereformen blev der indført frivillig lektiehjælp i yderlektionerne om eftermiddagen i skoletiden i en forventet to-årig periode. Dette betød, at SFO var nødt til at holde åbent for de børn, der ikke deltog i lektiehjælp. Der blev derfor afsat midler til ekstra åbningstid i SFO erne i en to-årig periode (skoleår 2014/15 og 2015/16) uden opkrævning af forældrebetaling herfor. Det afsatte beløb var knap 1,1 mio.kr. årligt. Den forventede ikrafttrædelse af lov nr umiddelbart efter folketingsvalget d. 18. juni betyder dog, at den frivillige lektiehjælp gøres obligatorisk allerede fra skoleåret 2015/16. Den ekstra Side 4 af 9

5 tildeling til SFO for skoleåret 2015/16 vil derfor tilgå kassen for så vidt angår de sidste 7/12 af skoleåret. SFO erne beholder derimod de første 5/12 af tildelingen, idet planlægningen af skoleåret 2015/16 er foretaget på baggrund af den foreløbige resursetildeling udmeldt til skolerne , hvor den ekstra tildeling til SFO indgik. Opsigelsesvarsler m.v. gør, at SFO erne ikke har mulighed for at tilpasse personalenormeringen allerede pr Dagtilbudsområdet nedlæggelse af pavillon i Skårup Som følge af tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, hvor der sker udbygning/nybygning i forbindelse med i alt fem børnehuse, udfases pavillonen i Skårup. Det betyder, at den særlige tildeling, der har været i ressourcetildelingen til de 20 børn i pavillonen svarende til ca kr. pr. barn (brutto) bortfalder. Omregnet til netto betyder det, at kr. kan tilgå kassen. Ved budgetlægningen til 2014 medgik pavillonerne i Gudme og Hesselager, samt lille hus ved Humlebien i finansieringen af udbygningerne. Hermed resterer Melbyhuset i Lundby som eneste tilbageværende kortsigtede løsning. Der er ikke planer om at udfase den, da der er behov for pladserne i Lundby. Dagtilbudsområdet - afledt drift vedrørende tilpasning af fysiske rammer I forbindelse med tilpasning af de fysiske rammer i dagtilbud blev den afledte bygningsdrift vedrørende ny- og tilbygningerne i Børnebyøster Humlebien, Østerdalen Gudme Børnehave og Sundet 4-Kløveren budgetlagt i 2016 og frem uden at tage højde for forældrefinansieringen på 25 pct. af bruttoudgiften samt afledt driftstilskud til de private på 13 pct. af bruttoudgiften. Budgetterne reduceres med den del, der vedrører forældrebetaling og tilskud svarende til kr. netto. Afledt bygningsdrift vedr. ny skolestruktur I forbindelse med skolestrukturprojektet blev den afledte bygningsdrift vedrørende ny- og tilbygninger i Rantzausminde Skole, Skårup Skole, Stokkebækskolen, Tved Skole og Thurø Skole fastsat i begyndelsen af projektet. Projektet har efterfølgende gennemgået større og mindre ændringer og antallet af kvadratmeter til ny- og tilbygning blev større, end først antaget. På baggrund af de ekstra kvadratmeter kan det oprindelige afsatte budget i 2016 og frem ikke dække den afledte drift til el, vand, varme, rengøring, forsikring og indvendig- og udvendig vedligehold. Budgettet øges med kr. fra 2016 og frem for at kunne dække driftsudgifterne til de ekstra kvadratmeter. Puljer: Råderums, omstillings- og udviklingspulje Under Økonomiudvalgets område er der i 2016 afsat i alt 5,6 mio. kr. vedr. rådigheds-, omstillings- og. De afsatte midler er restmidler overført fra Det skal bemærkes at for begge puljer er der kun afsat midler i 2016, og Direktionen anbefaler, at de afsatte midler i 2016 medgår til finansiering af ovenstående udgifter. Merudgifter i kraft af mængdeudvikling: TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT kr priser Udvalg Tekst Merudgifter i kraft af mængdeudvikling UBU Fra barn til voksen - børn og unge UBU STU forventet 5-6 elever flere fra SSU Fra barn til voksen - voksne Udvalget for Børn og Unge - Børn og Unge med særlige behov: Fra barn til voksen børn og unge der forventes samme tilgang i antal børn til Familieafdelingen som der overleveres unge til voksenområdet. Dog forventes der en lille stigning i Side 5 af 9

6 antal efterværnsager, idet efterværn kan fortsætte i Familieafdelingen frem til den unges fyldte 23. år. Stigningen forventes ikke at være væsentlig. Tendensen har gennem det seneste år været, at der i nytilgangen er mange komplekse handicaps i form af særlige syndrom-handicaps og mange børn og unge i autismespektret. Endvidere opleves en nytilgang af børn med muskelsvind og også børn og særligt unge med alvorlige psykiske lidelser. Der har i det forgangne år også været en nytilgang af alvorligt syge børn med f.eks. alvorlige kræftlidelser. Budgettet for 2016 og frem til betaling for STU elever er baseret på 73 årselever à kr. Det oprindelige budget for 2014 var baseret på 80 elever, men ved en budgetbesparelse i 2015 og frem blev budgettet reduceret med 1 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 således at det nuværende budget indeholder betaling til 73 elever. Efter visitationsmødet i maj måned 2015 forventes yderligere 6 elever à kr. (gennemsnitspris). Merudgift i alt 1,2 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget voksne med særlige behov Fra barn til voksen voksen. Den økonomiske konsekvens for voksenhandicap og psykiatri er beregnet på baggrund af konkrete sager, oplyst af Børn og Unge. I forhold til forventningen ved budget 2015 er forventet udgift i 2016 uændret, mens der er en forventet mindreudgift i Mindreudgiften skyldes primært sager, som forsat er i Børn og Unge efter det fyldte 18. år. Efterværn kan fortsætte indtil personen fylder 23 år. Stigningen i budgetoverslagsår 2018 og 2019 skyldes en forventet stigning i antal sager. Socialafdelingens forudsætning er og har hidtil været, at det i beregningen er forudsat, at antal sager, som ophører i voksenhandicap og psykiatri, har samme økonomiske konsekvens, som tilgang af øvrige nye sager. Personer født i 2001 indgår ikke i opgørelsen. Udgifter afledt af den demografiske udvikling TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT kr priser Tekst Befolkningsudvikling - demografi Demografi - skoleområdet ny model Demografi - dagtilbudsområdet, brutto Afledt forældrebetaling, friplads og søsk Demografi - Ældreområdet Demografi - Hjælpemiddelområdet Udvalget for Børn og Unge Skoleområdet, demografiberegning, ny/revideret: Den hidtidige demografimodel på skoleområdet har virket i tre budgetår og tager udgangspunkt i den elevtalsprognose, der udarbejdes årligt. Som følge af beslutning om ny resursestyringsmodel på specialområdet (jf. Byrådet ) er der behov for en revision af modellen, idet modellen ikke tager højde for ændringer i det samlede elevtal, men kun i elevtal på folkeskolernes almenområde, på frie grundskoler og i efterskoler. Der arbejdes i øjeblikket på en ny demografimodel (se nedenfor), hvor der vil blive taget udgangspunkt i befolkningsprognosens ændringer i antal 6-16 årige mellem år (eller i elevtalsprognosens samlede antal skolesøgende børn). Herved vil demografireguleringen ske på det samlede antal børn i aldersgruppen, dvs. også på børn i specialtilbud. Side 6 af 9

7 De nuværende budgetter for 2016 og frem er på almenområdet, de frie grundskoler og efterskoler således tilpasset sidste års demografiregulering, mens budgetter på specialområdet senest er blevet tilpasset i forbindelse med inklusionsbesparelsen, jf. Udvalget for Børn og Unge , hvor der skete en tilpasning af budget 2014 og frem på baggrund af faktisk elevtal For specialområdet mangler der derfor at ske en tilpasning af budgetterne fra 2014 til 2015, hvilket i stedet foreslås foretaget ved at foretage en tilpasning ift. den samlede elevtalsændring fra 2014 til 2015 og holde den op imod den tilpasning, der samlet set blev foretaget ved sidste års demografiregulering. Ved sidste års demografiregulering blev der samlet set reguleret for et fald på i alt 47 elever fra 2014 til 2015, mens befolkningsprognosen for 2015 faktisk kun viser et fald på 21 mellem de to år. Der er derfor nedreguleret mere end tilstrækkeligt for evt. fald i specialelever ml. de to år. Den nye demografiregulering for 2016 og frem vil svare til forskellen mellem faldet i antal 6-16 årige i den nyeste befolkningsprognose udarbejdet i 2015 (eller samlet antal skolesøgende børn ifølge elevtalsprognosen) og elevtalsfaldet ifølge sidste års demografiregulering jf. elevtalsprognosen, dvs. Forskel i elevtalsændring Forskel ml. de to prognoser Regulering i kr (ikke fastsat endeligt*) *) Det er endnu ikke fastsat, hvilken takst der skal anvendes ved reguleringen. Hidtil har taksten for bidraget til staten vedr. de frie skoler været anvendt, ca kr. pr. elev. Dagtilbudsområdet Demografimodellen på dagtilbudsområdet tager afsæt i Svendborg Kommunes Interne Befolkningsprognose, som bygges ind i en børnetalsprognose, der leveres af Dynasoft. Prognoserne forudsiger hvor mange 0 2-årige og 3-5-årige der må forventes at være i dagtilbud. Prisen der reguleres med er for de 0-2-årige den marginale pris på en dagplejeplads (2015) og for de 3-5-årige den marginale pris på en børnehaveplads (2015). Andelen af vuggestuepladser er politisk fastsat. Ved justering i antallet af vuggestuepladser reguleres med forskellen i prisen mellem en vuggestueplads og en dagplejeplads Børnetalsprognosen, der er udarbejdet pr. april 2015, viser et faldende behov for 0-2-årspladser i forhold til forventningen i børnetalsprognosen fra Således forventes der 71 færre 0-2-årige i 2016 faldende til 12 færre børn i Omvendt viser prognosen, at forventet antal 3-5-årige er steget med 18 børn i 2016, hvorefter der forventes færre 3-5-årige end tidligere forventet ud i overslagsårene, stigende til 33 færre 3-5- årige i Side 7 af 9

8 Oprindelige budgetforudsætninger (budget 2015) 0-2- årige årige I alt Børnetalsprognose pr. april 2015, nye budgetforudsætninger 0-2- årige årige I alt Justering 0-2-årige årige I alt Social- og Sundhedsudvalget På Social- og Sundhedsudvalgets område fortages i lighed med tidligere år beregninger af befolkningsudviklingens betydning for budgetterne på området. Beregningerne foretages på henholdsvis ældreområdet og hjælpemiddelområdet. Ældreområdet: På ældreområdet reguleres budgettet med ændringen til forventede antal ældre over 65 år. Hvilket vil sige forskellen mellem prognosen fra budget 2015 til prognosen til budget For budgetåret 2019 tildeles forskellen mellem antal ældre i 2018 og Ændringer i forventede antal ældre fordelt på alderskategorier. Alderskategorier årige årige årige Ændring i alt Som det ses af tabellen er det samlede antal ældre uændret, men der er en stor tilbagegang i antallet af 85+årige, som følge af at der har været flere døde end forventet i sidste års prognose. Det betyder en reduktion af budgettet, som ikke modsvares af en stigning i de yngre kategorier, da enhedspriserne stiger med alderen, fordi plejetyngden er størst hos de ældste borgere. Ændringerne ganges på enhedspriser pr. alderskategori. Alderskategorier Enhedspris i kr årige årige årige Resultat er følgende budgetændring. Budgetændring i kr. I alt Side 8 af 9

9 Hjælpemiddelområdet: På hjælpemiddelområdet reguleres budgetterne i forhold til udviklingen fordelt på alderskategorier. Ændringer i forventede antal borgere fordelt på alderskategorier. Alderskategorier årige årige årige årige årige Ændring i alt Ovenstående resultat er forskellen mellem prognosen fra budget 2015 til prognosen til budget For budgetåret 2019 tildeles forskellen mellem antal i 2018 og Samlet set er der en stigning i de forventede borgertal i forhold til sidste års prognose. Dog er der et fald i kategorierne 0-18 og 85+. Ændringerne ganges på enhedspriser pr. alderskategori enhedspriserne er stigende med alderen. Alderskategorier Enhedspris i kr årige årige årige årige årige Resultat er følgende budgetændring. Budgetændring i kr. I alt Overførselsindkomster TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT kr priser Tekst Overførselsindkomster Overførselsindkomster Erhvervs, Beskæftigelse- og Kulturudvalget Overførselsindkomster Udvalget for Børn og Unge Overførselsindkomster Socialudvalget Overførselsindkomster Økonomiudvalget Tomgangshusleje ældreboliger Et foreløbigt skøn vil først foreligge efter sommerferien, idet det endelige skøn afventer KL s budgetvejledning, som normalt foreligger primo juli, men pga. kommunevalget kendes udsendelsestidspunktet pt. ikke. Side 9 af 9

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m.

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013 2015 Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Indholdsfortegnelse Indhold Tekniske justeringer af udgiftsbudget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Merudgift

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500 BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Når strategi for

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune NY SKOLE- STRUKTUR Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune Østre Skole, Vestre Skole og Thurø Skole ændres til skoler med 0.-6. klasse. Der etableres en ny skole for

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016 Ikke decentraliserede områder MBU 1. Søskenderabatter Tabel 1. forudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Foræl Funktion Forældrebetaling Søskenderabat Andel drebe taling Søskenderabat Andel* 3.22.05

Læs mere

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning.

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Pkt.nr: 13 Tilskud til privat børnepasning 230407 Indstilling: at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Formål med indstilling: At orientere om lovændring vedrørende

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering 10. september 2014 Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering Side 3: Budget 2015 Side 4: Takster Side 5: Objektiv finansiering Side 6: Opsummering Side 1 Principper for dimensioneringen

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009 Side 1 af 8 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget Korrigeret regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Ældreområdet 483,4 497,9 522,7 524,8 2,1 Socialområdet 185,8 203,6

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Notat vedr. Sydtoften 381

Notat vedr. Sydtoften 381 Notat vedr. Sydtoften 381 Indledning Social og sundhedsudvalget vedtog på møde d. 14.08.13 at iværksætte en udredning af grundlaget for etableringen af tilbuddet/bostedet Sydtoften 381 og driften af dette.

Læs mere