OVERSIGT TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSIGT TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr."

Transkript

1 Opdateret 23. juni 2015 TEKNISKE JUSTERINGER AF UDGIFTSBUDGET (til budgetmappen) Dette notat er en opgørelse over ændringer, som direktionen løbende drøfter med henblik på, at der primo august foreligger et færdig opgørelse med tilhørende bemærkninger. Det endelige notat indgår i budgetmappen Fra direktørområderne foreligger en vurdering af områder, hvor der kan forudses mer- eller mindreudgifter. I foråret 2015 har fagudvalgene drøftet flere sager, hvor beslutningen har medført at de afledte økonomiske konsekvenser er henvist til udarbejdelse af budget Oversigt over uomgængelige finansieringsbehov, merudgifter i kraft af mængdeudvikling, udgifter afledt af den demografiske udvikling samt overførselsindkomster I nedenstående oversigt er skelnet mellem forskellige mer-/mindreudgiftstyper. Uomgængelige finansieringsbehov, vedrører områder, hvor der af forskellige, primært tekniske årsager vil være mer- eller mindreudgifter, der ikke kan undgås eller reduceres gennem initiativer på området. Mer- eller mindreudgifter afledt af mængdeudvikling vedrører områder, hvor der i kraft af vækst i brugerantal m.v. forventes merudgifter uden direkte sammenhæng med befolkningsudviklingen. Demografiske korrektioner vedrører områder, hvor der som følge af befolkningsudviklingen (udviklingen i forskellige aldersgrupper) sker en ændring af udgiftsbehovet. Overførselsindkomster vedrører områder, som ikke indgår i kommunens serviceramme. Et foreløbigt skøn vil foreligge i uge 26. Det endelige skøn afventer KL s budgetvejledning, som normalt foreligger primo juli, men pga. kommunevalget kendes udsendelsestidspunktet ikke pt. I nedenstående tabel er vist den samlede økonomiske konsekvens for De enkelte områder er efterfølgende bruttoficeret med tilhørende forklaringer. OVERSIGT TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT kr priser Udvalg Tekst I alt Afledt udgifter af politiske beslutninger Nye ufinansierede udgifter Udgifter pga. mængdeudvikling Udgifter pga. demografisk udvikling Overførselsindkomster (note 1)

2 Uomgængelige finansieringsbehov: TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT kr. Udvalg Tekst Uomgængelige finansieringsbehov Afledte udgifter af politiske beslutninger ØK Nyttejob i CETS EBK Ressourcetilførsel Team Byggeri ØK Prisafprøvning rengøring Nye ufinansierede udgifter SSU Mellemkommunale betalinger SSU Ændringer i elevforløb på sosuuddannelsen SSU Ændrede krav for anvisning af boliger SSU Ændret praksis for brugerbetaling busser 900 UBU Flere elever i modtagelsesklasser UBU Redukt.SFO-tildeling pga obligat. lektiehjælp -624 UBU Pavillon i Skårup nedlægges ØK Afledt drift tilpasn. fysiske rammer i dagtilbud ØK Afledt bygningsdrift ny skolestruktur ØK Råderumspulje, omstilling- og udviklingspulje Efterfølgende er der for de respektive områder redegjort nærmere for, hvad der ligger til grund for mer- eller mindreudgiften. Afledte udgifter/indtægter af tidligere politiske beslutninger: Nyttejobs i CETS Besluttet på Byrådsmøde den samt Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den Projektet er startet op 1. april Både i den politiske beslutning samt I Miljø-, Klima- og Trafikudvalgets budgetkontrol pr blev følgende nævnt Den forventede merudgift på ca. 0,6 mio. kr. til etablering og drift forelægges Direktionen, der skal pege på finansiering i forbindelse med budgetkontrollen pr Ressourcetilførsel Team Byggeri Økonomiudvalget besluttede den 19. maj 2015, at Team Byggeri tilføres ressourcer svarende til 1,6 årsværk til skimmelsvampsager, for herved at sikre acceptable sagsbehandlingstider på byggesager. Udgiften i 2015 finansieres inden for Økonomiudvalgets egen ramme i forbindelse med regnskabet, og at finansieringen i 2016 og frem indgår i budgetlægningen for Prisafprøvning rengøring Til Byrådets mødes den 28. april 2015 forelå indstilling om, at der iværksættes en proces, således at rengøringen i Svendborg Kommune kan prisafprøves fuldt ud med virkning fra 1.november 2017, herunder at rengøringen i eget regi harmoniseres. Byrådet besluttede, at der ikke skal ske en prisafprøvning, hvorfor det skønnede provenu på årligt 3,0 mio. kr. ikke kan realiseres. Side 2 af 9

3 Nye ufinansierede udgifter: Mellemkommunale betalinger: Svendborg Kommune opkræver betaling for borgere fra andre kommuner, der bliver visiteret til en af Svendborg kommunes ældre- eller plejebolig. Ligeledes betaler Svendborg Kommune for Svendborg borgere, der bor på plejecentre i andre kommuner. Betalinger fra andre kommuner til Svendborg har siden 2014 ligget væsentligt under det budgetterede samtidig med, at betalinger fra Svendborg kommune til andre kommuner stort set er uændret. Regnskabsresultatet for 2014 viste en mindreindtægt/merudgift på 10,3 mio. kr. og forventningen til regnskab 2015 er mindreindtægt/merudgift på 14,5 mio. kr., hvoraf Social- og Sundhedsudvalget selv finansierer 3,0 mio. kr. Forventningerne til Budget 2016 er på niveau med 2015, dvs. en mindreindtægt/merudgift på ca. 14,5 mio. kr./året, hvoraf Social- og Sundhedsudvalget selv finansierer 2,0 mio. kr./året. Forklaringerne på udviklingen er primært et fald i plejetyngde og til dels i antallet mellemkommunale borgere i Svendborg sammenholdt med en ændring i den opkrævede takst. Endvidere er der pr. januar 2015 en ny takstbekendtgørelse, der kan have betydning for taksternes niveau. Ændret elevforløb af SOSU-uddannelsen. I forbindelse med den nye bekendtgørelse, så skal alle SOSU-elever have gennemgået et grundforløb, før de kan blive optaget på SOSU-hjælper uddannelsen. Ændringerne forventes at være udgiftsneutrale, men der vil være nogle forskydninger i udgifterne til elevløn henover budgetårene 2015 til Forventningerne er: Mindreudgift i kr. Merudgift i kr. Mindreudgift kr. Fra 2018 og fremover forventes ændringen ikke at påvirke udgiften. Krav om ændring af grundlaget for anvisning af boliger til handicappede og sindslidende borgere. På Socialområdet føres tilsyn med de sociale tilbud. Til og med 2013 har det været en opgave for kommunale og regionale driftsherrer at føre tilsyn med egne tilbud. Pr. 1. januar 2014 overgik tilsynsopgaven til fem centrale tilsynsenheder, der hver især dækker en geografisk region. Det nye socialtilsyn i Region Syddanmark er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn Kommune. Som et led i tilsynets opgave med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med de sociale tilbud, har der også været afholdt tilsynsbesøg på Svendborg kommunes botilbud. Generelt udtrykkes der tilfredshed med det faglige niveau på botilbuddene. Tilsynet har dog fremsat krav om, at kommunen skal ændre grundlaget for anvisning af boligerne, og visitation til den faglige indsats. Fremadrettet skal boligerne anvises og visiteres efter reglerne i lov om almene boliger, og den faglige indsats skal visiteres efter 83 og 85 i lov om social service. Ændringerne i visitationsgrundlaget betyder, at det ikke længere er muligt at opkræve mellemkommunal refusion i 8 sager. Det samlede refusionstab udgør 1.3 mio. kr. årligt. Det skal bemærkes, at vi ikke har en mindreudgift vedr. vores borgere i andre kommuner primært Odense Kommune - idet Odense Kommune har ændret deres visitationspraksis. Side 3 af 9

4 Tilbagebetaling af opkrævet egenbetaling for busordninger på kommunens botilbud til handicappede og sindslidende borgere. Socialafdelingen har haft etableret busordninger på kommunens botilbud til borgere med handicap og sindslidelser. Busserne har været brugt til borgernes private kørsel. Borgerne er opkrævet et månedligt beløb til at dække transportudgifter i enten busser eller biler. Alle udgifter forbundet med køb, drift, afskrivning, drivmidler, reparationer og vedligeholdelse har således været afholdt af beboerne. Svendborg Kommunes praksis er baseret på en udtalelse fra statsamtet. Socialafdelingen stoppede ordningen i foråret 2015, i forbindelse med en udtalelse fra Folketingets Transportudvalg. Transportudvalget slår fast, at kommunerne alene må opkræve de direkte udgifter forbundet med drift af busserne. De direkte udgifter er brændstof, olie og sprinklervæske. På grund af den aktuelle usikkerhed om retstillingen på området, arbejder Kommunernes Landsforening på en afklaring. Såfremt Transportudvalgets udlægning fastholdes forventes det, at Svendborg Kommune vil blive pålagt at tilbagebetale den opkrævede egenbetaling. Det forventes, at der skal tilbagebetales for tre år, svarende til forældelsesfristen på området. Den samlede udgift for Svendborg Kommune beløber sig til kr. Beløbet er en engangsudgift. Skoleområdet, regulering som følge af flere elever i modtagelsesklasser: På skoleområdet har der siden kommunesammenlægningen været fire modtagelsesklasser med op til 12 elever pr. klasse. Tildelingsmæssigt koster hver klasse ca. 0,8 mio.kr. årligt. Ifølge bekendtgørelse om undervisning i modtagelsesklasser må elevtallet ikke overstige 12 ved skoleårets begyndelse (1. august), medmindre klassen undervises af 2 lærere eller andet undervisende personale i fællesskab. Det skal tilstræbes, at elevtallet ikke i løbet af skoleåret kommer til at overstige 12. En modtagelsesklasse må højst omfatte 3 klassetrin. Som følge af en stigende tilgang af flygtninge og familiesammenføringer forventes der i skoleåret 2015/16 at skulle oprettes minimum en ekstra modtagelsesklasse fra skoleårets start. Samtidig må det forventes, at der henover året sker en yderligere tilgang, hvilket betyder at der vil være behov for at tildele midler til en ekstra lærerstilling i enkelte af klasserne. Samlet forventet udgiftsstigning lyder derfor på nuværende tidspunkt på kr. til én ekstra klasse i skoleåret 2015/16 tillagt ca. 2 lærerstillinger midlertidigt fra ca Fra skoleåret 2016/17 forventes fast to ekstra modtageklasser kr Ekstra klasse /12*840 2* 840 2*840 2*840 Ekstra lærerstill. 7/12*515*2 I alt Som følge af det ekstraordinære høje antal kvoteflygtninge har KL og regeringen indgået aftale om ekstraordinært tilskud i Det forventes, at udgiften i 2015 kan finansieres af dette tilskud. For 2016 og frem vil forventes det, at finansieringen indgår i økonomiaftalen for 2016, som først forventes på plads efter sommerferien. Skoleområdet Reduktion i SFO-tildeling som følge af obligatorisk lektiehjælp I forbindelse med indførelse af folkeskolereformen blev der indført frivillig lektiehjælp i yderlektionerne om eftermiddagen i skoletiden i en forventet to-årig periode. Dette betød, at SFO var nødt til at holde åbent for de børn, der ikke deltog i lektiehjælp. Der blev derfor afsat midler til ekstra åbningstid i SFO erne i en to-årig periode (skoleår 2014/15 og 2015/16) uden opkrævning af forældrebetaling herfor. Det afsatte beløb var knap 1,1 mio.kr. årligt. Den forventede ikrafttrædelse af lov nr umiddelbart efter folketingsvalget d. 18. juni betyder dog, at den frivillige lektiehjælp gøres obligatorisk allerede fra skoleåret 2015/16. Den ekstra Side 4 af 9

5 tildeling til SFO for skoleåret 2015/16 vil derfor tilgå kassen for så vidt angår de sidste 7/12 af skoleåret. SFO erne beholder derimod de første 5/12 af tildelingen, idet planlægningen af skoleåret 2015/16 er foretaget på baggrund af den foreløbige resursetildeling udmeldt til skolerne , hvor den ekstra tildeling til SFO indgik. Opsigelsesvarsler m.v. gør, at SFO erne ikke har mulighed for at tilpasse personalenormeringen allerede pr Dagtilbudsområdet nedlæggelse af pavillon i Skårup Som følge af tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, hvor der sker udbygning/nybygning i forbindelse med i alt fem børnehuse, udfases pavillonen i Skårup. Det betyder, at den særlige tildeling, der har været i ressourcetildelingen til de 20 børn i pavillonen svarende til ca kr. pr. barn (brutto) bortfalder. Omregnet til netto betyder det, at kr. kan tilgå kassen. Ved budgetlægningen til 2014 medgik pavillonerne i Gudme og Hesselager, samt lille hus ved Humlebien i finansieringen af udbygningerne. Hermed resterer Melbyhuset i Lundby som eneste tilbageværende kortsigtede løsning. Der er ikke planer om at udfase den, da der er behov for pladserne i Lundby. Dagtilbudsområdet - afledt drift vedrørende tilpasning af fysiske rammer I forbindelse med tilpasning af de fysiske rammer i dagtilbud blev den afledte bygningsdrift vedrørende ny- og tilbygningerne i Børnebyøster Humlebien, Østerdalen Gudme Børnehave og Sundet 4-Kløveren budgetlagt i 2016 og frem uden at tage højde for forældrefinansieringen på 25 pct. af bruttoudgiften samt afledt driftstilskud til de private på 13 pct. af bruttoudgiften. Budgetterne reduceres med den del, der vedrører forældrebetaling og tilskud svarende til kr. netto. Afledt bygningsdrift vedr. ny skolestruktur I forbindelse med skolestrukturprojektet blev den afledte bygningsdrift vedrørende ny- og tilbygninger i Rantzausminde Skole, Skårup Skole, Stokkebækskolen, Tved Skole og Thurø Skole fastsat i begyndelsen af projektet. Projektet har efterfølgende gennemgået større og mindre ændringer og antallet af kvadratmeter til ny- og tilbygning blev større, end først antaget. På baggrund af de ekstra kvadratmeter kan det oprindelige afsatte budget i 2016 og frem ikke dække den afledte drift til el, vand, varme, rengøring, forsikring og indvendig- og udvendig vedligehold. Budgettet øges med kr. fra 2016 og frem for at kunne dække driftsudgifterne til de ekstra kvadratmeter. Puljer: Råderums, omstillings- og udviklingspulje Under Økonomiudvalgets område er der i 2016 afsat i alt 5,6 mio. kr. vedr. rådigheds-, omstillings- og. De afsatte midler er restmidler overført fra Det skal bemærkes at for begge puljer er der kun afsat midler i 2016, og Direktionen anbefaler, at de afsatte midler i 2016 medgår til finansiering af ovenstående udgifter. Merudgifter i kraft af mængdeudvikling: TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT kr priser Udvalg Tekst Merudgifter i kraft af mængdeudvikling UBU Fra barn til voksen - børn og unge UBU STU forventet 5-6 elever flere fra SSU Fra barn til voksen - voksne Udvalget for Børn og Unge - Børn og Unge med særlige behov: Fra barn til voksen børn og unge der forventes samme tilgang i antal børn til Familieafdelingen som der overleveres unge til voksenområdet. Dog forventes der en lille stigning i Side 5 af 9

6 antal efterværnsager, idet efterværn kan fortsætte i Familieafdelingen frem til den unges fyldte 23. år. Stigningen forventes ikke at være væsentlig. Tendensen har gennem det seneste år været, at der i nytilgangen er mange komplekse handicaps i form af særlige syndrom-handicaps og mange børn og unge i autismespektret. Endvidere opleves en nytilgang af børn med muskelsvind og også børn og særligt unge med alvorlige psykiske lidelser. Der har i det forgangne år også været en nytilgang af alvorligt syge børn med f.eks. alvorlige kræftlidelser. Budgettet for 2016 og frem til betaling for STU elever er baseret på 73 årselever à kr. Det oprindelige budget for 2014 var baseret på 80 elever, men ved en budgetbesparelse i 2015 og frem blev budgettet reduceret med 1 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 således at det nuværende budget indeholder betaling til 73 elever. Efter visitationsmødet i maj måned 2015 forventes yderligere 6 elever à kr. (gennemsnitspris). Merudgift i alt 1,2 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget voksne med særlige behov Fra barn til voksen voksen. Den økonomiske konsekvens for voksenhandicap og psykiatri er beregnet på baggrund af konkrete sager, oplyst af Børn og Unge. I forhold til forventningen ved budget 2015 er forventet udgift i 2016 uændret, mens der er en forventet mindreudgift i Mindreudgiften skyldes primært sager, som forsat er i Børn og Unge efter det fyldte 18. år. Efterværn kan fortsætte indtil personen fylder 23 år. Stigningen i budgetoverslagsår 2018 og 2019 skyldes en forventet stigning i antal sager. Socialafdelingens forudsætning er og har hidtil været, at det i beregningen er forudsat, at antal sager, som ophører i voksenhandicap og psykiatri, har samme økonomiske konsekvens, som tilgang af øvrige nye sager. Personer født i 2001 indgår ikke i opgørelsen. Udgifter afledt af den demografiske udvikling TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT kr priser Tekst Befolkningsudvikling - demografi Demografi - skoleområdet ny model Demografi - dagtilbudsområdet, brutto Afledt forældrebetaling, friplads og søsk Demografi - Ældreområdet Demografi - Hjælpemiddelområdet Udvalget for Børn og Unge Skoleområdet, demografiberegning, ny/revideret: Den hidtidige demografimodel på skoleområdet har virket i tre budgetår og tager udgangspunkt i den elevtalsprognose, der udarbejdes årligt. Som følge af beslutning om ny resursestyringsmodel på specialområdet (jf. Byrådet ) er der behov for en revision af modellen, idet modellen ikke tager højde for ændringer i det samlede elevtal, men kun i elevtal på folkeskolernes almenområde, på frie grundskoler og i efterskoler. Der arbejdes i øjeblikket på en ny demografimodel (se nedenfor), hvor der vil blive taget udgangspunkt i befolkningsprognosens ændringer i antal 6-16 årige mellem år (eller i elevtalsprognosens samlede antal skolesøgende børn). Herved vil demografireguleringen ske på det samlede antal børn i aldersgruppen, dvs. også på børn i specialtilbud. Side 6 af 9

7 De nuværende budgetter for 2016 og frem er på almenområdet, de frie grundskoler og efterskoler således tilpasset sidste års demografiregulering, mens budgetter på specialområdet senest er blevet tilpasset i forbindelse med inklusionsbesparelsen, jf. Udvalget for Børn og Unge , hvor der skete en tilpasning af budget 2014 og frem på baggrund af faktisk elevtal For specialområdet mangler der derfor at ske en tilpasning af budgetterne fra 2014 til 2015, hvilket i stedet foreslås foretaget ved at foretage en tilpasning ift. den samlede elevtalsændring fra 2014 til 2015 og holde den op imod den tilpasning, der samlet set blev foretaget ved sidste års demografiregulering. Ved sidste års demografiregulering blev der samlet set reguleret for et fald på i alt 47 elever fra 2014 til 2015, mens befolkningsprognosen for 2015 faktisk kun viser et fald på 21 mellem de to år. Der er derfor nedreguleret mere end tilstrækkeligt for evt. fald i specialelever ml. de to år. Den nye demografiregulering for 2016 og frem vil svare til forskellen mellem faldet i antal 6-16 årige i den nyeste befolkningsprognose udarbejdet i 2015 (eller samlet antal skolesøgende børn ifølge elevtalsprognosen) og elevtalsfaldet ifølge sidste års demografiregulering jf. elevtalsprognosen, dvs. Forskel i elevtalsændring Forskel ml. de to prognoser Regulering i kr (ikke fastsat endeligt*) *) Det er endnu ikke fastsat, hvilken takst der skal anvendes ved reguleringen. Hidtil har taksten for bidraget til staten vedr. de frie skoler været anvendt, ca kr. pr. elev. Dagtilbudsområdet Demografimodellen på dagtilbudsområdet tager afsæt i Svendborg Kommunes Interne Befolkningsprognose, som bygges ind i en børnetalsprognose, der leveres af Dynasoft. Prognoserne forudsiger hvor mange 0 2-årige og 3-5-årige der må forventes at være i dagtilbud. Prisen der reguleres med er for de 0-2-årige den marginale pris på en dagplejeplads (2015) og for de 3-5-årige den marginale pris på en børnehaveplads (2015). Andelen af vuggestuepladser er politisk fastsat. Ved justering i antallet af vuggestuepladser reguleres med forskellen i prisen mellem en vuggestueplads og en dagplejeplads Børnetalsprognosen, der er udarbejdet pr. april 2015, viser et faldende behov for 0-2-årspladser i forhold til forventningen i børnetalsprognosen fra Således forventes der 71 færre 0-2-årige i 2016 faldende til 12 færre børn i Omvendt viser prognosen, at forventet antal 3-5-årige er steget med 18 børn i 2016, hvorefter der forventes færre 3-5-årige end tidligere forventet ud i overslagsårene, stigende til 33 færre 3-5- årige i Side 7 af 9

8 Oprindelige budgetforudsætninger (budget 2015) 0-2- årige årige I alt Børnetalsprognose pr. april 2015, nye budgetforudsætninger 0-2- årige årige I alt Justering 0-2-årige årige I alt Social- og Sundhedsudvalget På Social- og Sundhedsudvalgets område fortages i lighed med tidligere år beregninger af befolkningsudviklingens betydning for budgetterne på området. Beregningerne foretages på henholdsvis ældreområdet og hjælpemiddelområdet. Ældreområdet: På ældreområdet reguleres budgettet med ændringen til forventede antal ældre over 65 år. Hvilket vil sige forskellen mellem prognosen fra budget 2015 til prognosen til budget For budgetåret 2019 tildeles forskellen mellem antal ældre i 2018 og Ændringer i forventede antal ældre fordelt på alderskategorier. Alderskategorier årige årige årige Ændring i alt Som det ses af tabellen er det samlede antal ældre uændret, men der er en stor tilbagegang i antallet af 85+årige, som følge af at der har været flere døde end forventet i sidste års prognose. Det betyder en reduktion af budgettet, som ikke modsvares af en stigning i de yngre kategorier, da enhedspriserne stiger med alderen, fordi plejetyngden er størst hos de ældste borgere. Ændringerne ganges på enhedspriser pr. alderskategori. Alderskategorier Enhedspris i kr årige årige årige Resultat er følgende budgetændring. Budgetændring i kr. I alt Side 8 af 9

9 Hjælpemiddelområdet: På hjælpemiddelområdet reguleres budgetterne i forhold til udviklingen fordelt på alderskategorier. Ændringer i forventede antal borgere fordelt på alderskategorier. Alderskategorier årige årige årige årige årige Ændring i alt Ovenstående resultat er forskellen mellem prognosen fra budget 2015 til prognosen til budget For budgetåret 2019 tildeles forskellen mellem antal i 2018 og Samlet set er der en stigning i de forventede borgertal i forhold til sidste års prognose. Dog er der et fald i kategorierne 0-18 og 85+. Ændringerne ganges på enhedspriser pr. alderskategori enhedspriserne er stigende med alderen. Alderskategorier Enhedspris i kr årige årige årige årige årige Resultat er følgende budgetændring. Budgetændring i kr. I alt Overførselsindkomster TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT kr priser Tekst Overførselsindkomster Overførselsindkomster Erhvervs, Beskæftigelse- og Kulturudvalget Overførselsindkomster Udvalget for Børn og Unge Overførselsindkomster Socialudvalget Overførselsindkomster Økonomiudvalget Tomgangshusleje ældreboliger Et foreløbigt skøn vil først foreligge efter sommerferien, idet det endelige skøn afventer KL s budgetvejledning, som normalt foreligger primo juli, men pga. kommunevalget kendes udsendelsestidspunktet pt. ikke. Side 9 af 9

Opdateret 19. august TEKNISKE JUSTERINGER AF UDGIFTSBUDGET (til budgetmappen)

Opdateret 19. august TEKNISKE JUSTERINGER AF UDGIFTSBUDGET (til budgetmappen) Opdateret 19. august 2015 TEKNISKE JUSTERINGER AF UDGIFTSBUDGET 2016-19 (til budgetmappen) Fra direktørområderne foreligger en vurdering af områder, hvor der kan forudses mer- eller mindreudgifter. I foråret

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Bilag 1: Budgetopfølgning pr på integrationsområdet (Børn og Unge)

Bilag 1: Budgetopfølgning pr på integrationsområdet (Børn og Unge) Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 28.02.2015 på integrationsområdet (Børn og Unge) Resume Børn og Unge har - sammen med Beskæftigelse og Sundhed og Økonomistaben - tidligere orienteret såvel direktionen som

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m.

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013 2015 Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Indholdsfortegnelse Indhold Tekniske justeringer af udgiftsbudget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Merudgift

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500 BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

Note 2: beløb i overslagsårene vedr. overførselsindkomster er ikke medtaget endnu. Afventer bl.a. KL s tilskudsmodel.

Note 2: beløb i overslagsårene vedr. overførselsindkomster er ikke medtaget endnu. Afventer bl.a. KL s tilskudsmodel. Opdateret 24. juni 2016 ARBEJDSNOTAT TEKNISKE JUSTERINGER AF UDGIFTSBUDGET 2017-2020 (til budgetmappen) Dette notat er andet udkast til en opgørelse over ændringer, som direktionen løbende drøfter med

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015 Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Herbergsområdet udgør en større andel end krisecenterområdet og står for en markant stigning i forbruget.

Herbergsområdet udgør en større andel end krisecenterområdet og står for en markant stigning i forbruget. NOTAT Udvikling i forbrug - 19 krisecentre og 11 herberg Børn og Velfærd har store udfordringer med stigende udgifter på det specialiserede socialområde for voksne. Blandt de områder som bidrager til stigningen

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere