Referat Handicaprådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Handicaprådet"

Transkript

1 Referat Handicaprådet : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss (Ø) Duygu A. Ngotho (A) Søren Aarup Karsten Grubert Ingrid Bürger Jacob Svendsen Kirsten Fazio Lene Fritzbøger Andersen Rolf Monberg Kurt Mortensen Niels Fiil Hildebrandt Fraværende: Philip Læborg Duygu A. Ngotho Karsten Grubert Ingrid Bürger Kurt Mortensen Rød 3, Prøvestenen Karl Vilhem Nielsen deltog som suppleant for Ingrid Bürger, Jens Bertram deltog som suppleant for Philip Læborg og Marianne Mandal deltog som suppleant for Karsten Grubert. Haldis Glerfoss forlod mødet kl og deltog ikke under behandlingen af pkt Jacob Svendsen deltog ikke under behandlingen af pkt. 7. Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Orientering fra workshop om digitalisering Bolig og økonomi for unge STU-elever og kontanthjælpsmodtagere, der bor i et af Helsingør Kommunes botilbud Mødeafholdelse i Handicaprådet Orientering om Tværfaglig handicapkoordinator funktion Kvalitetsstandard for STU marts Kommende sager - marts Meddelelser og eventuelt...14 Bilagsliste...15

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Handicaprådet Indstilling Formandsskabet indstiller: At dagsordenen godkendes. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Duygu A. Ngotho, Karsten Grubert, Ingrid Bürger, Kurt Mortensen Indledningsvist gennemførtes en kort præsentationsrunde. Dagsordenen blev herefter godkendt.

3 3 02. Orientering fra workshop om digitalisering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/3638 Handicaprådet Indledning/Baggrund Handicaprådet har ønsket at få en orientering om kommunens forventede håndtering af kravet om digital post, herunder særligt om undtagelsesmulighederne. Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har inviteret et medlem fra Handicaprådet til at deltage i en workshop om dette emne den 5. marts Sagsfremstilling Kurt Mortensen fra Handicaprådet har deltaget i workshoppen og orienterer på mødet. Indstilling Formandsskabet indstiller: At Handicaprådet på baggrund af orienteringen drøfter behovet for den videre inddragelse af Handicaprådet m.fl. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Duygu A. Ngotho, Karsten Grubert, Ingrid Bürger, Kurt Mortensen Kort opsummering af output fra workshoppen den skriftlige opsamling udsendes med referatet. Handicaprådet finder det afgørende, at der støttes massivt op om processen frem mod at opkvalificere antallet af mennesker, der forventes at skulle være omfattet af kravet om at skulle være digitale. Handicaprådet ønsker at støtte op om denne proces og tager i den forbindelse kontakt til Center for Borgerservice, It og Digitalisering med henblik på deltagelse i processen.

4 4 03. Bolig og økonomi for unge STU-elever og kontanthjælpsmodtagere, der bor i et af Helsingør Kommunes botilbud Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/21293 Socialudvalget Budget for ung på Kronborg Kollegiet og ung på Vinkeldams Vej Indledning/Baggrund Sagen drejer sig om de økonomiske forhold for såvel unge, der deltager i Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, STU, og unge kontanthjælpsmodtagere, som bor i et af Helsingør Kommunes botilbud eller på Kronborg Kollegiet. Socialudvalget blev den 27. august 2013 orienteret om en evaluering af Kronborg Kollegiet og herunder problemerne med de unges økonomi. Punktet er en del af det tværgående tema om boliger. Områdeleder i Center for Job og Arbejdsmarked Annelise Matthiasen og funktionsleder i Center for Psykiatri og Handicap Marianne Mandal deltager under punktet. Retsgrundlag Almenboligloven (ABL) 4 og 52 (ungdomsboliger). Serviceloven 85 (socialpædagogisk støtte), 100 (merudgifter). Lov om aktiv Socialpolitik. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Handicappolitik og til visionen Livslang Læring. Sagsfremstilling Gruppen af unge STU-elever og unge med forskellige generelle indlæringsvanskeligheder (psykiatri, udviklingshæmning, adhd m.v.), der modtager kontanthjælp, har væsentlige økonomiske problemer, såfremt de bor enten på Kronborg Kollegiet eller i et af Helsingør Kommunes botilbud. De økonomiske problemer er med kontanthjælpsreformen tiltaget for gruppen af unge mellem år, idet den grundlæggende kontanthjælp for denne gruppe er mindsket. Alle unge vurderes individuelt, og såfremt den unges handicap har et sådant omfang, at den unge ikke kan klare sig med den støtte, der kan ydes fra Kronborg Kollegiet, kan den unge tilbydes en bolig på f. eks. Vinkeldams Vej, hvor støtten er større. Her er huslejen dog betragtelig større (se bilag 1, som viser 2 konkrete borgeres budgetter), og som følge heraf, kan der ydes en større boligstøtte. Men da indtægterne ikke stiger, har den unge et stort underskud på grund af den større husleje. Da det er omfanget af den unges handicap, der afgør, hvor den unge skal bo, nemlig på det sted, hvor støtten modsvarer den unges handicap og heraf følgende behov for støtte, kan der ydes hjælp til dækning af den unges merudgift til husleje efter Serviceloven 100. Det er således omfanget af handicappet, der afgør, om der kan ydes hjælp til merudgifter efter 100.

5 5 Hos unge på Vinkeldams Vej har omfanget af handicappet en sådan størrelse, at de unge ikke kan klare sig med den støtte, Kronborg Kollegiet kan yde, og de må således på grund af deres handicap bo på Vinkeldams Vej, hvor støtten passer til deres handicap. Imidlertid er huslejen væsentlig større, og da det er omfanget af den unges handicap, der begrunder valget af bolig, er der mulighed for at yde den unge hjælp til den merudgift, den unge får i form af en større husleje. Denne hjælp ydes i henhold til 100 i Serviceloven. Center for Psykiatri og Handicap accepterer i beregningen, at den unge på Vinkeldams Vej har et rådighedsbeløb på 1500 kr. Det er således omfanget af den unges handicap, der udløser hjælp efter 100. For unge på Kronborg Kollegiet er uddannelseshjælpen på kr kr. mdl., og hertil ydes et aktivitetstillæg (hvis den unge har tilkendegivet gerne at ville i aktivitet) på 1014 kr., altså en månedlig bruttoydelse på 6767 kr., hvilket svaret til en månedlig nettoydelse på ca kr.. Hos denne gruppe af unge er handicappet ikke så omfattende, at 100 kan bringes i spil. Her der det således heller ikke muligt at godkende et rådighedsbeløb på 1500 kr., da PH ikke har mulighed for at yde økonomisk hjælp. Begge budgetter se venligst bilag 1 - viser de udgifter, som anerkendes af Ydelsescentret, og der resterer så et rådighedsbeløb, som de unge skal bruge til ikke-anerkendte udgifter (tandlæge, privat gæld, ikke anerkendt bankgæld, tøj, ferie, biograf telefonudgifter ud over abonnement m.v.) og til at leve et almindeligt ungeliv for. Gruppen af unge med særlige behov har ikke samme mulighed som andre unge for at finde sig et almindligt job til overenskomstmæssig løn og derved selv være med til at ændre sin økonomiske situation. De er visiterede til et tilbud, netop fordi de har særlige behov og behøver støtte for at komme videre i livet og blive selvstændige borgere, der kan klare sig i den udstrækning, deres evner rækker. Det skal nævnes, at andre kommuner har tilsvarende problemer, og det drøftes, hvilke muligheder kommunerne har for at oplyse om problemstillingen. Økonomi/Personaleforhold På grund af kontanthjælpsreformen er Center for Psykiatri og Handicap blevet yderligere opmærksom på en gruppe borgere, som på grund af deres handicap kan være berettigede til dækning af merudgifter efter 100 grundet høje boligudgifter. Kommunikation/Høring Sagen skal til orientering i Handicaprådet den 17. marts Indstilling Center for Psykiatri og Handicap indstiller, at sagen drøftes. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Sagen drøftet. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Duygu A. Ngotho, Karsten Grubert, Ingrid Bürger, Kurt Mortensen

6 6 Marianne Mandal orienterede på mødet. Handicaprådet opfordrer Socialudvalget til at drøfte sagen igen med henblik på at afsøge yderligere muligheder for at støtte de unge under STU på Kronborgkollegiet, herunder særligt i forhold til husleje for at opnå et rådighedsbeløb, der svarer til hvad man ellers finder passende, aktuelt kr

7 7 04. Mødeafholdelse i Handicaprådet Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/23724 Handicaprådet Sagsfremstilling På baggrund af tilkendegivelserne omkring tidspunktet for afholdelse af Handicaprådets møder, ønskes en drøftelse af dette. Drøftelserne kan tage udgangspunkt i, at møderne ikke nødvendigvis skal afholdes samme sted og tid, men at såvel tidspunkter som mødelokaliteter kan varieres. Indstilling Formandsskabet indstiller: At Handicaprådet drøfter og beslutter rammerne for den fremtidige mødeafholdelse. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Duygu A. Ngotho, Karsten Grubert, Ingrid Bürger, Kurt Mortensen Handicaprådet besluttede, at formandsskabet udarbejder et forslag til fremtidig mødeplan.

8 8 05. Orientering om Tværfaglig handicapkoordinator funktion. Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4713 Handicaprådet Indledning/Baggrund Center for Børn, unge og familier besluttede forsøgsvis fra august 2012, at oprette en 15 timers handicapkoordinatorfunktion. Forsøgsperioden løber over 2 år, og initiativet er finansieret indenfor egen budgetramme. Handicapkoordinator Bente Borg Donkin orienterer på mødet. Relation til vision og tværgående politikker Sagsfremstilling Center for Børn, Unge og Familier besluttede forsøgsvis fra august 2012, at oprette en 15 timers handicapkoordinatorfunktion. Forsøgsperioden løber over 2 år, og initiativet er finansieret inden for egen budgetramme. Formålet med den tværfaglige koordinatorstilling er, at synliggøre og udvikle den særlige indsats der tilbydes til familier med barn under 18 år, med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, eller indgribende kronisk og langvarig lidelse. Samtidigt er formålet at følge udviklingen fagligt på handicapområdet og tværfagligt at udvikle forslag til nye metoder og praksis indenfor social-og sundhedslovgivningens intentioner. Familier til ny-diagnosticerede børn med kroniske langvarige lidelser, tilbydes kontakt direkte og guides i at fastsætte det relevante tværfaglige team omkring deres barn med særlige behov. Bente Borg Donkin orienterer yderligere om funktionens indhold på mødet. Økonomi/Personaleforhold Kommunikation/Høring Indstilling Center for Børn, Unge og Familier indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss, Duygu A. Ngotho, Karsten Grubert, Ingrid Bürger, Kurt Mortensen

9 9 Bente Borg Donkin orienterede på mødet. Handicaprådet finder den beskrevne funktion meget vigtig og opfordrer til, at funktionen bevares. Handicaprådet opfordrer videre til, at der fortsat arbejdes på at synliggøre den tværfaglige handicapkoordinatorfunktion, også uden for organisationen. Visitkort omdelt på mødet.

10 Kvalitetsstandard for STU marts 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5300 Socialudvalget Kvalitetsstandard STU marts version 1 Indledning/Baggrund Hermed forelægges følgende kvalitetsstandard til høring i Handicaprådet: Kvalitetsstandard for lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kvalitetsstandarderne er et led i at udvikle styringsredskaber på det specialiserede voksenområde, samt at fast lægge et serviceniveau. Kvalitetsstandarderne er med til at sikre en ensartet visitation for borgere med sammenlignelige problemstillinger og beskriver i generelle træk de ydelser, som borgerne kan visiteres til. Retsgrundlag Lov nr. 564 af 6. juni 2007 jr. Lovbekendtgørelse nr af 23. august Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Handicappolitik og visionsmålet Tidlig indsats. Sagsfremstilling Kvalitetsstandardernes formål er, at give borgere et overordnet indtryk af indhold, omfang og udførelse af de ydelser, som Helsingør Kommune tilbyder. Kvalitetsstandarden er dermed en beskrivelse af det serviceniveau, man ønsker fra politisk side. Kvalitetsstandarden er desuden et styringsredskab for myndigheden og danner grundlag for sagsbehandling. Kvalitetsstandarden revideres én gang årligt. Formålet med ungdomsuddannelse er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Gruppen af andre unge med særlige behov omfatter blandt andet unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge med erhvervede hjerneskade. Kvalitetsstandarden sendes til høring i Helsingør Kommunes Handicapråd forud for en politisk godkendelse. Kvalitetsstandarden indeholder en beskrivelse af: Forudsætninger Visitationspraksis Rammer Klageadgang

11 11 Økonomi/Personaleforhold Kommunikation/Høring Kvalitetsstandard for lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov forelægges Handicaprådet til høring. Sagen forelægges Socialudvalget til godkendelse den 1. april Indstilling Center for Psykiatri og Handicap indstiller, - at Handicaprådet drøfter vedlagte kvalitetsstandard og fremsender sit høringssvar til Områdeleder Marianne Mandal, Center for Psykiatri og Handicap. Høringsfristen er tirsdag den 18. marts 2014 kl Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss, Duygu A. Ngotho, Karsten Grubert, Ingrid Bürger, Kurt Mortensen Handicaprådet noterer, at den foreslåede kvalitetsstandard beskriver, at inddragelsen af den unge og dennes familie skal ske i relevant omfang. Handicaprådet finder den beskrivelse betænkelig, set i forhold til lovteksten, der angiver, at uddannelsen i videst muligt omfang skal tilrettelægges under hensyntagen til den enkelte unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Handicaprådet finder videre, at det er en mangel, at det i kvalitetstandarden ikke fremgår, at der ved sammensætningen af uddannelsens indhold skal tages individuelle hensyn til den unge og dennes ressourcer. Handicaprådet opfordrer til, at den formulering indskrives i kvalitetsstandarden for at gøre det klart, at disse hensyn tages. Herunder finder Handicaprådet det betænkeligt, at kvalitetsstandarden giver det indtryk, at det vil være vanskeligt at opnå et STU-tilbud, der ikke er på Center for Job og Oplevelse. Handicaprådet opfordrer til, at det klargøres, at det er de individuelle hensyn, der afgør hvilket tilbud, der gives. Handicaprådet opfordrer endeligt til, at Helsingør Kommunes tilbud inden for STU-området løbende udvikles og udvides, således at der kan leveres STU-tilbud til flere målgrupper.

12 Kommende sager - marts 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/19390 Handicaprådet Sagsfremstilling Følgende sager er noteret til behandling på kommende møder i Handicaprådet: Deltagelse i dialogen om det specialiserede socialområde på baggrund af et oplæg fra arbejdsgruppen, herunder orientering om fordelingen af udgifterne og forklaring på gennemsnitstallene. Beslutning 18. november 2013: Handicaprådet retter henvendelse til Socialudvalget med henblik på oplysning om sagen. Jacob Svendsen udarbejder udkast til henvendelsen. Oplæg med information om anvendelsen af velfærdsteknologi på andre områder, end ældreområdet. Baggrunden er et ønske fra Handicaprådet om at have fokus på bredere anvendelse af velfærdsteknologiske muligheder. Beslutning den 18. november 2013: Det overvejes hvor fra der kan skaffes viden og vision om emnet. Handicaprådet opfordrer til at overveje mulighederne for en messe eller lignende, i samarbejde med andre kommuner og de respektive handicapråd. Handicaprådet opfordrer til en temadag om opgavereformen. Beslutning den 18. november 2013: Handicaprådet retter henvendelse til Socialudvalget med henblik på, at drøfte af muligheder for gennemførelse. Jacob Svendsen udarbejder udkast til henvendelsen. Orientering om konsekvenserne af det nye socialtilsyn, når dette er i gang, efter 1. januar Orientering om specialpædagogisk støtte til børn med fysisk og/eller kommunikationshandicap. Relevante medarbejdere har fået stillet en række supplerende spørgsmål, som grundlag for orienteringen. Tilgængeligheden på Søfartsmuseet i forbindelse med en rundvisning. Orientering om erfaringerne med Inklusion2016. Orienteringen foretages tidligst medio Handicaprådet ønsker en orientering om Helsingør Kommunes forventede praktiske håndtering af undtagelsesmulighederne i forbindelse med kravet om digital post. Indstilling Formandsskabet indstiller: At Handicaprådet gennemgår de noterede sager og At Handicaprådet noterer andre sager til fremtidig behandling. Beslutninger Handicaprådet den

13 13 Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss, Duygu A. Ngotho, Karsten Grubert, Ingrid Bürger, Jacob Svendsen, Kurt Mortensen Handicaprådet gennemgik de noterede sager og besluttede følgende nye sager til kommende behandling. Forældrehenvendelsen til kommunen fra LEV Handicaprådets rolle i budgetprocessen Opfølgning om fleksjob og ressourceforløb. Lene F. Andersen sørger for nærmere oplæg. Opfølgning på afgørelse fra Statsforvaltningen om manglende inddragelse af brugerrepræsentanter i forbindelse med udbud af diabeteshjælpemidler.

14 Meddelelser og eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Handicaprådet Sagsfremstilling Koordinering af deltagelse i seminardag for kommunale handicapråd m.fl. den 7. maj Deltagelse i boligkonferencen i København 1. april 2014 Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss, Duygu A. Ngotho, Karsten Grubert, Ingrid Bürger, Kurt Mortensen Jacob Svendsen redegjorde kort for baggrunden for LEV s henvendelse til Børne- og Uddannelsesudvalget problemets kerne er, at det ikke længere er muligt at få akut aflastning. Forældrene kan ikke genkende den forklaring, der er modtaget via Børne- og Uddannelsesudvalget. Det er oplevelsen, at kommunen ikke er blevet orienteret om de ændringer, der er sket i mulighederne for at få aflastning. Det er oplyst, at kommunen vil tage initiativ til et samarbejdsmøde. Sagen tages op til behandling på førstkommende møde i Handicaprådet. CenterNyt Forår 2014 fra Center for Job og Oplevelse blev omdelt på mødet. Rolf Monberg deltager i boligkonferencen i København den 1. april. Der aftales nærmere om deltagelse i seminadag for kommunale handicapråd.

15 15 Bilagsliste 3. Bolig og økonomi for unge STU-elever og kontanthjælpsmodtagere, der bor i et af Helsingør Kommunes botilbud 1. Budget for ung på Kronborg Kollegiet og ung på Vinkeldams Vej (17982/14) 6. Kvalitetsstandard for STU marts Kvalitetsstandard STU marts version 1 (22365/14)

16 Bilag: 3.1. Budget for ung på Kronborg Kollegiet og ung på Vinkeldams Vej Udvalg: Handicaprådet : 17. marts Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17982/14

17 Bilag 1 Budget for ung STU-elev, der bor på Kronborg Kollegiet: indtægter udgifter Kontanthjælp efter skat 5500 Husleje bolig på 28 m antennebidrag 531 internet 164 licens 207 El gennemsnitligt mdl 85 Younglife forsikring 220 mad 1600 boligsikring 400 Mobil gennemsnit 300 Total rådighedsbeløb 145 Budget for ung kontanthjælpsmodtager, der bor på Vinkeldamsvej: indtægter udgifter Husleje incl. antennebidrag 7264 servicepakke (mad og fællesudgifter) 2510 medicin 310 telefon 300 Forsyning Helsingør 85 kontanthjælp 5482 boligstøtte 963 Merudgift total rådighedsbeløb 1500 Den unge på Vinkeldams Vej betaler ikke licens, da den unge hverken har radio eller tv.

18 Bilag: 6.1. Kvalitetsstandard STU marts version 1 Udvalg: Handicaprådet : 17. marts Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22365/14

19 Marts 2014 Center for Psykiatri og Handicap Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Indstilles til godkendelse i Socialudvalget 1. april 2014

20 Kvalitetsstandard for lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Indhold 1 Forudsætninger Lovgrundlag Kvalitetsstandardens formål og opbygning Levering af ydelsen Arbejdets udførelse Visitationspraksis Målgruppe Visitationsgrundlaget Principper for visitationspraksis Visitation Målgruppeafklaring Uddannelsesplanen Afklaringsforløb Integration af økonomi og faglighed Opfølgning på STU-forløb Sagsbehandling Rammer BUM-modellen Varigheden af STU-uddannelsen Betaling og kørsel i forbindelse med særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Hvad indgår ikke i uddannelsestilbuddet? Klageadgang Forudsætninger 1.1 Lovgrundlag Lov nr. 564 af 6. juni 2007 jr. Lovbekendtgørelse nr af 23. august Formålet med ungdomsuddannelse er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov orienteres om uddannelsestilbuddet efter denne lov. 1.2 Kvalitetsstandardens formål og opbygning Kvalitetsstandardens formål er at give borgere et overordnet indtryk af indhold, omfang og udførelse af de ydelser, som Helsingør Kommune tilbyder. Kvalitetsstandarden er dermed en beskrivelse af det serviceniveau, man ønsker fra politisk side. Kvalitetsstandarden udgør desuden en del af Myndighedens grundlag for sagsbehandling og visitation. Kvalitetsstandarden sendes til høring i Helsingør Kommunes Handicapråd forud for politisk godkendelse. Kvalitetsstandarden revideres en gang årligt. 2/8

21 Kvalitetsstandard for lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Kvalitetsstandarden beskriver: Visitationspraksis - Tilbuddets rammer - Borgerens klageadgang Levering af ydelsen STU-uddannelsesforløb skal leveres af skoler og uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til STU-undervisning. Leverandøren skal være godkendt af kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune. 1.4 Arbejdets udførelse Fælles for alle elementer i kvalitetsstandarden er, at uddannelsesstederne er omfattet af Arbejdsmiljøloven, som foreskriver, at arbejdet udføres sundheds og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 2 Visitationspraksis 2.1 Målgruppe Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov i alderen år. Gruppen af andre unge med særlige behov omfatter blandt andet unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade. Målgruppen omfatter udelukkende de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv ikke med specialpædagogisk støtte. Det er ikke kun den unges funktionsnedsættelse eller evt. diagnose, som er afgørende for, om den unge tilhører målgruppen. Det skal afdækkes om den unge er i stand til at gennemføre et andet ungdomsuddannelsestilbud, for eksempel med faglig, personlig og/eller specialpædagogisk støtte. 2.2 Visitationsgrundlaget Visitationsgrundlaget til ydelse efter Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov vurderes ud fra en konkret og individuel vurdering af den enkelte unges særlige behov. 2.3 Principper for visitationspraksis Visitation Visitationsudvalget for STU, Myndigheden ved Center for Psykiatri og Handicap, Helsingør Kommune, visiterer til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU, i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Visitationsudvalget består, udover Myndigheden fra Center for Psykiatri og Handicap, af repræsentant fra Center for Job og Arbejdsmarked og Center for Børn, Unge og Familier. Formand for Visitationsudvalget for STU er områdeleder for Myndigheden ved Center for Psykiatri og Handicap. Der afholdes visitationsmøde til STU-ungdomsuddannelse fire gange årligt, i månederne januar, april, september og november. 3/8

22 Kvalitetsstandard for lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Målgruppeafklaring Visitationsudvalget for STU vurderer, efter indstilling fra UU-vejleder, på visitationsmøde hvorvidt den unge er omfattet af målgruppen for at få tilbud efter Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. I vurderingen af, om den unge er omfattet af målgruppen, indgår overvejelser om borgerens funktionsniveau og heraf omfanget af kompensationsberettigelse. Hvis den unge findes omfattet af målgruppen bevilges en økonomisk ramme for anvisning til et ikke konkretiseret tilbud. Ydelsen sættes ikke i gang før der ligger en myndighedsafgørelse. Der gives således ikke betalingstilsagn til ydelse uden skriftlig dokumentation jf. afgørelse Uddannelsesplanen Den unge, der er i målgruppen for et STU-tilbud, har ikke retskrav på selv at vælge det konkrete uddannelsestilbud. De unge/deres forældre skal høres og inddrages i relevant omfang, men det er visitationsudvalget for STU, der træffer afgørelse om valg af det konkrete uddannelsestilbud på baggrund af en faglig og økonomisk vurdering. Visitationsudvalget, der godkender uddannelsesplanen, tillægger det afgørende betydning, at det konkrete uddannelsestilbud i videst muligt omfang understøtter den unges selvstændiggørelse med henblik på, at den unge bliver så selvhjulpen og selvforsørgende som muligt efter afsluttet uddannelsesforløb. For at den unge kan bevare sin tilknytning til nærområdet, og for at mindske udgifter til bodel, bostøtte og transport i videst muligt omfang, prioriteres det, at STU-uddannelsesforløb gives så tæt på Helsingør Kommune som muligt. Derfor visiteres de unge som udgangspunkt til STU-forløb på Helsingør Kommunes eget tilbud, Center for Job og Oplevelse, samt på lokale tilbud. Såfremt den unge ikke vurderes at være i målgruppen for visitation til eget eller lokalt tilbud (f.eks. pga. et fysisk handicap), træffer Visitationsudvalget afgørelse om visitation til et andet uddannelsestilbud. I Visitationsudvalgets vurdering af, hvilket andet tilbud den unge skal visiteres til, indgår afvejning af den unges forudsætninger, behov og interesser samt geografiske, faglige og økonomiske hensyn. Visitationsudvalget drøfter løbende, i samarbejde med UU-vejleder, hvilke uddannelsesinstitutioner, der skal benyttes som leverandør af STUforløb som alternativ til Helsingør Kommunes eget tilbud, Center for Job og Oplevelse Afklaringsforløb STU-uddannelsen indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger, der skal afdække den unges ønsker og muligheder, herunder for fremtidig uddannelse og/eller beskæftigelse. Afklaringsforløbet er en del af det 3-årige STU-tilbud. I forbindelse med afklaringsforløbet udarbejdes en endelig, individuel uddannelsesplan for den unge. Det indledende afklaringsforløb henlægges til Center for Job og Oplevelse så vidt det findes muligt og hensigtsmæssigt, jf. ovenfor. I de tilfælde, hvor man ikke har et afklaringsforløb, foretager UU-vejleder i samarbejde med den unge og forældrene den endelige uddannelsesplan, efter at Visitationsudvalgets har afgjort at den unge tilhører målgruppen. Uddannelsesplanen godkendes af Visitationsudvalget for STU Integration af økonomi og faglighed I visitationsprocessen arbejdes efter følgende retningslinjer: 4/8

23 Kvalitetsstandard for lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) - Det skal tydeligt fremgår af indstillingen, hvad STU-Visitationsudvalget skal behandle og træffe afgørelse om, målgruppe afklaring eller uddannelsesplan. Der træffes afgørelse indenfor hvert område. - Der skal altid foreligge en begrundet indstilling til STU-Visitationsudvalget med forslag til minimum to alternative undervisningstilbud, herunder stillingtagen til transport, evt. hjælpemidler m.v., som er nødvendige i forbindelse med undervisningsforløbet. - Samlet pris for de forskellige tilbud skal fremgå af indstillingen. Det skal være tydeligt, hvilke alternativer, der er undersøgt og overvejet, herunder økonomi, og hvilke begrundelser, der er for valg og fravalg. - Center for Job og Oplevelse, Helsingør Kommune, skal altid indgå i vurderingen og indstillingen. Såfremt Center for Job og Oplevelse ikke vurderes at kunne benyttes af den unge, skal årsagen hertil fremgå af indstillingen. - Indstillingen skal være ledsaget af nødvendige og relevante bilag, herunder udkast til uddannelsesplanen, skoleudtalelse, pædagogisk-psykologisk vurdering, funktionsudredning, ressourceprofil m.v Opfølgning på STU-forløb - UU-vejleder foretager opfølgning på de konkrete uddannelsesforløb efter de første tre måneder. Derefter opfølgning minimum en gang årligt ved statusmøder med uddannelsesstederne og den unge. Uddannelsesplanerne justeres efter behov. - Såfremt der vurderes at være behov for at visitere den unge til et nyt uddannelsestilbud, eller der i øvrigt vurderes at være behov for ændringer i eller ophør af uddannelsesforløb, forlægges sagen Visitationsudvalget. - Uddannelsesstederne skal melde tilbage til Helsingør Kommune, såfremt den unge har været fraværende fra uddannelsen i mere end 10 på hindanden følgende undervisningsdage, eller hvis den unge har haft et samlet fravær på mere end 10 undervisningsdage i løbet af en måned. Skolen melder i øvrigt tilbage til kommunen, såfremt den unge ikke trives eller der er konkrete udfordringer i forhold til den unges uddannelsesforløb. Uddannelsesstederne fremsender i øvrigt fremmøde-statistik inklusive begrundelse for fravær til Helsingør Kommune, såfremt kommunen anmoder om det i konkrete sager. - Ved melding om fravær, jf. ovenfor, følger UU-vejleder op og kontakter den unge og uddannelsesstedet for en drøftelse og vurdering af årsagen til fraværet. Såfremt UUvejleder vurderer, at der behov for at visitere til et andet uddannelsestilbud eller behov for at sætte uddannelsen i bero, forlægges sagen Visitationsudvalget på førstkommende møde, og betalingen til uddannelsesstedet stoppes med det hurtigst mulige varsel, jf. nedenfor. - Uddannelsesstederne skal som hovedregel fremsende halvårlige korte statusredegørelser. - Såfremt der inden for et år modtages to eller flere tilbagemeldinger fra et uddannelsestilbud om fravær, jf. ovenfor, skal UU-vejleder altid forelægge sagen for Visitationsudvalget til drøftelse og stillingtagen af det videre forløb. - Helsingør Kommune vedlægger standardaftalepapir, når der indgås aftale med uddannelsesstedet, hvor opfølgningskrav m.v. er beskrevet. - Det tilstræbes, at alle aftaler mellem Helsingør Kommune om uddannelsestilbuddene maksimum har et opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage. 5/8

24 Kvalitetsstandard for lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Sagsbehandling Sagsbehandling sker altid på grundlag af en konkret og individuel vurdering. Al sagsbehandling i forbindelse med særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse efter Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov sker på grundlag af retssikkerhedslovens 11 og 11a: 11. Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om 1) at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, og 2) at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen. Stk. 2. Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen. 11 a. Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, forlange, at andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt og arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der udfører opgaver for det offentlige, giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at behandle sagen. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf. Myndigheden kan forlange, at der optages retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens 1018, hvis oplysningerne ikke videregives. Ved møder mellem borger, myndighed og udøver er det muligt for borgeren at lade sig repræsentere af anden part. 3 Rammer 3.1 BUM-modellen Tildeling og udførelse af ydelser sker efter Bestiller Udfører Modtager modellen (BUMmodellen). Myndigheden i Center for Psykiatri og Handicap er Bestiller, de forskellige sociale tilbud er Udfører, og borgeren Modtager af ydelsen. Bestillerdelen har ansvar for visitation til de enkelte ydelser, og at visitationen holdes inden for de beskrevne ydelser jf. gældende lovgivning og kvalitetsstandarden. Udførerdelen har ansvaret for at levere ydelsen til borgeren, og for at leveringen af ydelsen sker inden for det politisk fastsatte kvalitetsniveau. Udførerdelen har således et væsentligt ansvar for at sikre, at der sker en optimal udnyttelse af tildelte ressourcer, således at fysiske rammer og medarbejderressourcer matcher aktuelle behov. 3.2 Varigheden af STU-uddannelsen Unge, der er i målgruppen for STU, har retskrav på et 3-årigt forløb med en aktivitet, der svarer til fuldtidsundervisning. Den unge skal færdiggøre ungdomsuddannelsen senest fem år efter, at det er påbegyndt. Visitationsudvalget kan godkende den unges anmodning om at afbryde ungdomsuddannelsen midlertidigt på grund af sygdom eller af andre grunde. Den unge kan efterfølgende anmode om at genoptage uddannelsen - dog skal genoptagelse af ungdomsuddannelsen ske, inden den 6/8

25 Kvalitetsstandard for lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) unge fylder 25 år. Visitationsudvalget behandler anmodningen om genoptagelse og der træffes en ny afgørelse. 3.3 Betaling og kørsel i forbindelse med særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Ydelsen er uden omkostninger for borgeren. Helsingør Kommune afholder udgifterne til fornøden befordring mellem hjem og uddannelsesinstitution. I situationer hvor den unge modtager kontanthjælp eller revalidering og har ophold på botilbud, højskoler/efterskoler i forbindelse med sin STU, der er bevilget i særlige situationer, og som er beliggende udenfor Helsingør Kommune, kan der søges om dækning af udgift til befordring mellem hjem og uddannelsesinstitution. Der henvises til reglerne for Lov om Aktiv Socialpolitik Hvad indgår ikke i uddannelsestilbuddet? Sociale foranstaltninger, som botilbud og fritidsforanstaltninger i henhold til Lov om Social Service, er ikke en del af STU-uddannelsen. Eventuelle sociale foranstaltninger, der måtte være behov for under uddannelsesforløbet, skal være afklaret i Center for Psykiatri og Handicap, Myndighedsafdelingen, og bevilget, inden der visiteres til et uddannelsesforløb. Det tilstræbes i videst muligt omfang at begrænse brugen af STU-tilbud, der forudsætter, at den unge visiteres til et botilbud. Unge over 18 år, der ikke kan klare sig i eget hjem med støtte, kan visiteres til et botilbud i tilknytning til STU-uddannelsen. Det er væsentligt, at det uddannelsestilbud, der findes, umiddelbart kan rumme den unge inkl. eventuelle afledte behov til personlig pleje m.v., således at der ikke skal iværksættes tillægsydelser for at den unge kan gennemføre uddannelsesforløbet. Det visiteres som udgangspunkt ikke ekstra timer/ressourcer til den unge i forbindelse med ferieture, der arrangeres af uddannelsestilbuddet. Det forudsættes, at evt. støtte og hjælp under ferie ture er indeholdt i kommunens faste månedlige betaling til uddannelsestilbuddet. Evt. ansøgning om supplerende bevilling i forbindelse med ferieture behandles i STU- Visitationsudvalget, der træffer afgørelse. 4 Klageadgang Såfremt borgeren ikke er enig i Helsingør kommunes afgørelse om særlig tilrettelagt uddannelse i henhold til lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, kan der inden fire uger indgives en klage over afgørelsen. Klagen sendes til: Myndigheden, Center for Psykiatri og Handicap Helsingør Kommune Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør Herefter revurderer Helsingør Kommune afgørelsen og såfremt Helsingør Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klage, afgørelse samt relevante akter til Klagenævnet for specialundervisning, Amaliegade 25, postboks 9080, 1022 København K. 7/8

26 Kvalitetsstandard for lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Borgeren orienteres når sagen sendes videre til behandling i Klagenævnet for specialundervisning. 8/8

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Godkendt af Socialudvalget 1.

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag At den unge opnår personlige, sociale og faglige

Læs mere

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Godkendt af Byrådet d. 18. december 2013 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Retskrav... 3 1.3.

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Lov om Social Service 103

Lov om Social Service 103 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 05. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 8:30 Mødested: Bemyndiget Bemærkninger: Høring gennemført uden fysisk møde Medlemmer:

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning, Voksne

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning, Voksne Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning, Voksne Godkendt af Byrådet den 28. august 2013 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet : Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis

Læs mere

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune JUNI 2015 Formål med kvalitetsstandarden Formålet med denne kvalitetsstandard er, at sikre tydelighed i forhold til visitation

Læs mere

Formål med kommunalt serviceniveau

Formål med kommunalt serviceniveau Formål med kommunalt serviceniveau Formålet med dette kommunale serviceniveau er, i forbindelse med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også benævnt som Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard - Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Center for Job og Oplevelse Godkendt i Socialudvalget d. XX/XX-2014 Indhold 1 Forudsætninger...

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 2016 Brug for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse? Hvis du eller en pårørende har behov for en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Formål med kvalitetsstandarden Formålet med denne kvalitetsstandard er, at sikre tydelighed i forhold til visitation

Læs mere

KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108

KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108 KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 17. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Lars Løgstrup deltog i mødet som suppleant for Karsten Grubert.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Tirsdag den 20. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Jeannette Voer deltog i mødet

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk støtte Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte Godkendt af Socialudvalget d. xx.xx.xxx Indhold 1 Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss (Ø)

Læs mere

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE ALLERØD KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Målgruppe... 2 Lovgrundlag... 2 Uddannelsen... 2 Omfang og varighed... 3 Uddannelsesplan...

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Gældende kvalitetsstandard for visitation i henhold til flg. lovgivning:

Gældende kvalitetsstandard for visitation i henhold til flg. lovgivning: Myndighedsområdet 17. august 2010 Gældende kvalitetsstandard for visitation i henhold til flg. lovgivning: - servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107 og 108 - lov nr. 564 af 6. juni

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Alle unge med særlige behov har et retskrav på at få tilbudt en særlig tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Lov om Social Service 103

Lov om Social Service 103 / Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Støtte og hjælp i længevarende botilbud med døgndækning

Støtte og hjælp i længevarende botilbud med døgndækning Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 83 og 85 Støtte og hjælp i længevarende botilbud med døgndækning Kronborghus, Kronborgsund samt SPUC: Boligerne

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune

Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune Særlig tilrettelagt uddannelse STU. Indhold Indledning Formål Målgruppe Uddannelsens indhold

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Onsdag den 16. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 05. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Marlene Harpsøe (O) Deltagere:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 08. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:50 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Ib Kirkegaard

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden.

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Beskyttet beskæftigelse, Servicelovens 103 Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lovgrundlag Serviceloven 103, 105 og 106. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere

Læs mere

Handicaprådets beretning for 2015

Handicaprådets beretning for 2015 Center for Erhverv Politik og Organisation Politisk service Februar 2016 bma40 Handicaprådets beretning for 2015 1 Handicaprådets etablering og sammensætning Handicaprådet i Helsingør kommune har 14 medlemmer.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O)

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Dagsorden Handicaprådet

Dagsorden Handicaprådet Dagsorden Handicaprådet : Mandag den 13. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

NOTAT. Høringssvarets afsnit Generelle bemærkninger. Sagens titel. Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud.

NOTAT. Høringssvarets afsnit Generelle bemærkninger. Sagens titel. Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen 15.08.2016 Sagens titel Høringssvar fra På udvalg Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud Handicaprådet Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet Mødedato: Mandag den 17. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Lars Løgstrup deltog i mødet som suppleant for Karsten

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde SOLRØD KOMMUNE SOCIAL- SUNDHEDS- OG FRITIDSUDVALGET NOTAT Emne: Til: Afdækning af unge 18- år - politikområde 1, det specialiserede voksenområde Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Oktober 16 Sagsbeh.:

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 31.oktober 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Sundheds- og Socialforvaltningen

Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 21.november 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation Myndighedsafdelingen 33 Kvalitetsstandard 2012 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Tillæg til Serviceinformation Indholdsfortegnelse Side 1. Lovgrundlag og målgruppe.. 1 2. Principper for visitationspraksis.

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 18.01.2011 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Masterplan for Social & Tilbud - strategiske sigtelinjer... 4 3 Information, forespørgsler

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 15. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Helle Hansen deltog i mødet som

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Ophold på forsorgshjem mv.

Ophold på forsorgshjem mv. Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 110 Ophold på forsorgshjem mv. Godkendt af socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013 Acadre

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet Mødedato: Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Allan Berg Mortensen deltog som suppleant for Haldis

Læs mere

Til de politiske udvalg i Skanderborg Kommune.

Til de politiske udvalg i Skanderborg Kommune. Jacob Gewitz og Jens Sønderskov fik ved sidste møde i handicaprådet til opgave at se på følgende punkter i den eksisterende handicappolitik: Bolig efter behov Uddannelse og undervisning Arbejdsliv Efter

Læs mere