Referat Møde den 15. januar 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00"

Transkript

1 Referat Møde den 15. januar 2013 kl Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Referat fra møde den 11. december Besøg af borgercenterchef Tina Hammer Darko Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v Høring: Rapport om uanmeldt plejehjemstilsyn Lunden Høring: Rapport anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS Strøby Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS Sandemandsgården Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet Høring: Etablering af én ambulant alkoholbehandling på Bornholm Orientering: Endelig tilsynsrapport 2012, Plejecenter Nylars Orientering: Halfordeling optælling af brugere i kommunale haller Høring: Borgerpanelundersøgelse om frivillighed Høring: Ønske om planlægning for et nyt besøgscenter ved Hammershus Høring: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indstilling af kandidat og stedfortræder til Danske Ældreråds bestyrelse Orientering fra følgegruppen vedr. Kultur, Teknik og Miljø Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed Orientering fra følgegruppen vedr. Økonomi og Budget Orientering fra Trafikkontaktrådet Orientering fra møde med DAT Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden Orientering fra Landsforeningen Danske Ældreråd Mødeplan Statusrapport Eventuelt... 36

2 27. Orientering til pressen Fraværende: Carl Aage Reuss Bemærkninger til dagsordenen: 2

3 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt, idet der optages punkt om statusrapport. 2. Referat fra møde den 11. december 2012 Referat fra Ældrerådets møde den 11. december 2012 er tidligere udsendt. Til efterretning. 3. Besøg af borgercenterchef Tina Hammer Darko Borgercenterchef Tina Hammer Darko besøger Ældrerådet den 15. januar

4 Tina Hammer Darko orienterede vedr. overflytning af opgaveområder til Udbetaling Danmark: Udbetaling af pension overgår til Udbetaling Danmark pr. 1.marts Der blev orienteret om konsekvenser af overgangen til IT, og hvad der kan gøres for restgruppen der ikke har IT-færdigheder. 4. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v. Der er ikke aftalt nye besøg. Borgmesteren deltager i junimødet. Udvalgsformanden for Teknik og Miljø er indbudt til møde med Ældrerådet. Dato for møde foreligger ikke pt. 5. Høring: Rapport om uanmeldt plejehjemstilsyn Lunden. Socialudvalget har den 6. december 2012 besluttet at sende Tilsynets rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Lunden i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringsfrist 15. januar Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: 13 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Lunden K

5 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet Socialudvalget, den 6. december 2012: Sendes i høring. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har den 18. september 2012 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Lunden. Tilsynet indbefatter: Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter. I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser. I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen. Tilsynets generelle indtryk af Lunden 5

6 Det er tilsynets indtryk, at Lunden er et godt sted for beboerne. De ydes den hjælp, som de har behov for og ret til. Det er også Tilsynets opfattelse, at stedet hele tiden arbejder med at udvikle sit tilbud, og at medarbejderne er meget engagerede i opgaven. Der findes at være god overensstemmelse mellem det ledelsen, medarbejderne og beboerne fortæller om Lunden. Tilsynet har afstedkommet nedenstående anbefaling: Tilsynet indskærper, at de aftaler, som er indgået i 141 handleplanerne skal overholdes, og beder Lundens ledelse om at redegøre for, hvordan dette vil ske. Redegørelsen skal være indsendt til Tilsynet senest 1. december 2012 Tilsynet har den 27. november 2012 modtaget en fyldestgørende skriftlig dokumentation, på den af tilsynet indskærpede anbefaling. Tilsynet finder, at Lunden på tilfredsstillende vis har redegjort for sagsforløbet, samt redegjort tilfredsstillende for hvordan de i 141 Handleplanen skitserede mål, søges opfyldt i perioden før der kommer en endelig afgørelse på støtteansøgningen. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 6. december Tilsynsrapport Lunden 2012 (DOC) Ældrerådets beslutning den 15. januar 2013: Til efterretning, idet Ældrerådet konstaterer, at der er reageret hurtigt på de manglende handleplaner. Godt at vide, at det er et godt sted at være. 6

7 6. Høring: Rapport anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret. Socialudvalget har den 6. december 2012 besluttet at sende Tilsynets rapport fra anmeldt tilsyn på Kommunikationscentret i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringsfrist: 15. januar Socialudvalgtes dagsordenspunkt gengives her: 14 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Kommunikationscentret K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet Socialudvalget, den 6. december 2012: Sendes i høring. Sagsfremstilling Tilsynsmyndigheden har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret den 25. oktober Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere, personale og leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. 7

8 Hovedtemaerne i tilsynet: Tilbuddets fysiske standard Samarbejde/kommunikation Tilbuddets ydelser og deres udførelse Administration, egenbetaling m.m. Magtanvendelser/omsorgspligt Tilbuddets personalepolitik m.m. Tilbuddets personaleplanlægning Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling Øvrige, herunder administration af evt. medicin Samlet indtryk af tilbuddet: Tilsynet er udført i dagtilbuddet Kommunikationscentret. Dagtilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om brugerne er godt tilfredse med, at komme på Kommunikationscentret. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår vedlige - og velholdte. Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at: brugerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde. Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger: Tilsynet anbefaler, at Kommunikationscentret, i samarbejde med ejendomsservice, får lavet en plan for udbedring af problemet med indtrængende regnvand. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 6. december Tilsynsrapport 2012 (DOC) 8

9 Ældrerådets beslutning den 15. januar 2013: Til efterretning. 7. Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS Strøby. Socialudvalget har den 6. december 2012 besluttet at sende Tilsynets rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS Strøby i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringsfrist: 15. januar Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: 15 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg SACS Strøby K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af 9

10 tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet Socialudvalget, den 6. december 2012: Sendes i høring. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på SACS Strøby den 25. september Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Hovedtemaerne i tilsynet: Tilbuddets fysiske standard Samarbejde/kommunikation Tilbuddets ydelser og deres udførelse Administration, egenbetaling m.m. Magtanvendelser/omsorgspligt Tilbuddets personalepolitik m.m. Tilbuddets personaleplanlægning Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling Øvrige, herunder administration af evt. medicin Samlet indtryk af tilbuddet: Tilsynet er udført i dagtilbuddet SACS Strøby. Dagtilbuddet fremstår rent og pænt. De brugere der er blevet med, virker godt tilfredse med det tilbud de modtager. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige - og velholdte. Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at: brugerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde. Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger: 10

11 Tilsynet anbefaler, at SACS Strøby overvejer, hvordan brugerne også kan blive aktivt inddraget i arbejdet med værdigrundlaget. Opfølgning ved næste tilsyn. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 6. december Tilsynsrapport 2012 (DOC) Ældrerådets beslutning den 15. januar 2013: Til efterretning. 8. Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS Sandemandsgården. Socialudvalget har den 6. december 2012 besluttet at sende Tilsynets rapport fra anmeldt tilsyn på SACS Sandemandsgården i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringsfrist: 15. januar Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: 11

12 16 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg SACS Sandemandsgården K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet Socialudvalget, den 6. december 2012: Sendes i høring. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på SACS Sandemandsgården den 10. oktober Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Hovedtemaerne i tilsynet: Tilbuddets fysiske standard Samarbejde/kommunikation Tilbuddets ydelser og deres udførelse Administration, egenbetaling m.m. Magtanvendelser/omsorgspligt Tilbuddets personalepolitik m.m. Tilbuddets personaleplanlægning Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling Øvrige, herunder administration af evt. medicin 12

13 Samlet indtryk af tilbuddet: Tilsynet er udført i dagtilbuddet SACS Sandemandsgården. Dagtilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de brugere, vi træffer på arbejde, er godt tilfreds med at arbejde på SACS Sandemandsgården. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige - og velholdte. Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at: brugerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde. Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger: Tilsynet anbefaler, at SACS Sandemandsgården overvejer, hvordan brugerne også kan blive aktivt inddraget i arbejdet med værdigrundlaget. Opfølgning i forbindelse med næste tilsyn. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 6. december Tilsynsrapport 2012 (DOC) Ældrerådets beslutning den 15. januar 2013: Til efterretning. 13

14 9. Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet. Socialudvalget har den 6. december 2012 besluttet at sende Tilsynets rapport fra anmeldt tilsyn på Midtpunktet i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringsfrist: 15. januar Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: 17 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet Socialudvalget, den 6. december 2012: Sendes i høring. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet den 2. oktober Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med bruger, personale og leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. 14

15 Hovedtemaerne i tilsynet: Tilbuddets fysiske standard Samarbejde/kommunikation Tilbuddets ydelser og deres udførelse Administration, egenbetaling m.m. Magtanvendelser/omsorgspligt Tilbuddets personalepolitik m.m. Tilbuddets personaleplanlægning Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling Øvrige, herunder administration af evt. medicin Samlet indtryk af tilbuddet: Tilsynet er udført i dagtilbuddet Midtpunktet. Dagtilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, der træffes, er godt tilfredse med dagtilbuddet på Midtpunktet. De fysiske rammer fremstår vedlige - og velholdte, og der er en godt rengøringsstandard. Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at: brugerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde. Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger: Der er ikke givet anbefalinger i dette års tilsyn. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 6. december Tilsynsrapport 2012 (DOC) 15

16 Ældrerådets beslutning den 15. januar 2013: Til efterretning. 10. Høring: Etablering af én ambulant alkoholbehandling på Bornholm. Socialudvalget har på sit møde den 6. december 2012 behandlet sagen vedr. etablering af én ambulant alkoholbehandling på Bornholm, og besluttet at sende sagen i høring i Handicaprådet, Ældrerådet og de berørte virksomheders MED-udvalg. Høringsfrist: 16. januar Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: 19 Etablering af én ambulant alkoholbehandling på Bornholm G Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter 16

17 Resumé Lænkeambulatorierne indstiller deres aktiviteter på Bornholm pr. 1. maj Psykiatri og Handicap skal derfor sikre, at der stadig eksisterer en god ambulant alkoholbehandling på Bornholm. Derudover har Lænkeforeningen en indsats, der varetages af frivillige, som ønskes videreført. Indstilling og beslutning Områdechefen for Social og sundhed indstiller til Socialudvalget at forslaget om en samling af den ambulante behandling sendes i høring i Handicaprådet, i Ældrerådet og i berørte virksomheders MED-udvalg Socialudvalget, den 6. december 2012: Sendes i høring. Sagsfremstilling Psykiatri og Handicap tilbyder allerede ambulant alkoholbehandling i form af strukturerede samtaleforløb samt rådgivning og vejledning. Den medicinske behandling varetages af praktiserende læger, Bornholms Hospital eller Lænkeambulatoriet, som kommunens alkoholbehandlere samarbejder med for at koordinere den samlede behandling. Lænken har åbent fra kl to gange om ugen og havde i indskrivninger på Lænkeambulatoriet, hvor behandlingen består af to dele: samtaler med en socialfaglig medarbejder og/eller en læge medicinsk behandling (afrusning/abstinensbehandling og medicinsk supplerende behandling) Samtalerne med en socialfaglig medarbejder og/eller en læge på Lænkeambulatoriets kan sammensmeltes med den kommunale behandling og varetages af kommunens alkoholbehandlere. Den medicinske del kan, med en ny lægekonsulent og en sundhedsfaglig medarbejder, sammentænkes med den kommunale stofmisbrugsbehandling, hvor der også er lægesamtaler, medicinudlevering og sundhedssamtaler. De opgaver, der vil blive varetaget af dette sundhedsfaglige team i relation til den ambulante alkoholbehandling er: Modtagelse Ordination af medicin (afrusning og evt. anden medicinering) Korterevarende motiverende samtaler Opfølgnings- og sundhedssamtaler Henvisning til alkoholbehandler med henblik på yderligere udredning og behandling Det betyder med andre ord, at der skabes et sammenhængende og fagligt bæredygtigt team, der sammen med den øvrige misbrugsbehandling, vil udgøre et godt og samlet behandlingstilbud for både alkohol og stofmisbrug. Det vil være hensigtsmæssigt fordi alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen allerede er samlet og fordi det giver mulighed for at udbygge og styrke det faglige niveau for hele misbrugsområdet. 17

18 Stofmisbrugsbehandlingen har i dag åbent for medicinudlevering fire formiddage om ugen. Ved inddragelse af den ambulante alkoholbehandling, vil det være hensigtsmæssigt at have åbent yderligere en formiddag og en sen eftermiddag/aften for henvendelser om alkohol. Det er en fordel at have åbent om morgenen, fordi abstinenserne er mest fremtrædende hos mange personer med alkoholmisbrug på det tidspunkt af døgnet og fordi de endnu ikke er påvirket af alkohol. Abstinenser fører ofte til morgendrikkeri, idet indtagelse af alkohol modvirker abstinenserne. Man ville således kunne iværksætte behandling, mens abstinenserne er værst, og alkoholpåvirkningen er mindst. En samling af den medicinske behandling og de øvrige elementer i alkoholbehandlingen giver et sammenhængende og kvalificeret behandlingstilbud. Borgeren kan møde op og få den akutte hjælp og samtidig henvises videre til en alkoholbehandler med henblik på, at der iværksættes relevant behandling. Borgerens mulighed for at henvende sig bliver udvidet i forhold til i dag, ligesom den giver mulighed for en smidigere overgang mellem de forskellige behandlingstilbud. Endelig skal det påpeges, at ligesom i Lænken vil borgerne i den kommunale alkoholbehandling kunne modtage ambulant behandling anonymt. Konkretisering af organisering Hvis Lænkeambulatoriets opgaver sammentænkes med den eksisterende behandling i Psykiatri og Handicap, som beskrevet ovenfor, forudsætter det tilførsel af ressourcer svarende til Lænkeambulatoriets. Jf. ovenstående beskrivelse vil det blive omsat til en lægekonsulent på 6-8 timer om ugen, en sundhedsfaglig medarbejder timer om ugen og endelig en alkoholbehandler timer om ugen, der alle tre vil indgå i det team af medarbejdere, der varetager misbrugsbehandlingen. Det skal imidlertid ikke ses isoleret, idet målet er, at sikre et mere sammenhængende behandlingstilbud. Så Lænkens hidtidige opgaveløsning ikke bare klistres på de eksisterende behandlingstilbud, men sikrer at der fås mest mulig behandling for de samme ressourcer. Behandlingen kan rummes i de eksisterende fysiske rammer for kommunens misbrugsbehandling. Særligt vedr. Lænkeforeningen Lænken har, udover deres ambulatorier, 28 foreninger rundt om i landet, heraf én som har til huse i tilknytning til Lænkeambulatoriet i Rønne. Lænkeforeningen tilbyder støtte og rådgivning til mennesker, som alle har det tilfælles at have eller have haft alkoholproblemer tæt inde på livet, enten som misbrugere eller som pårørende. Der er allerede kontakt med Lænkens udviklingskonsulent og lokale formand med henblik på at sikre, at Lænkeforeningen kan fortsætte deres arbejde på Bornholm på trods af, at Lænkeambulatoriet indstiller deres aktiviteter på Bornholm. Der kan fx blive tale om, at Bornholms Regionskommune udlåner lokaler til Lænkeforeningen, eller på anden måde bakker op om foreningens aktiviteter. 18

19 Økonomiske konsekvenser Ved en sammentænkning af misbrugsbehandlingen er det muligt at etablere det beskrevne forslag indenfor den økonomiske ramme, som Lænken har haft til rådighed hidtil. Budgettet for 2012 udgør kr Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Ældrerådets beslutning den 15. januar 2013: Ældrerådet anbefaler at man viderefører den ambulante alkoholpolitik. 11. Orientering: Endelig tilsynsrapport 2012, Plejecenter Nylars Embedslægeinstitutionen har den 3. januar 2013 til regionskommunen fremsendt endelig tilsynsrapport 2012 med bilag fra embedslægetilsyn på Plejecenter Nylars. Embedslægeinstitutionen har anmodet om at rapporten sendes til Ældrerådet. Tilsynsrapporten er fremsendt til Ældrerådet. Ældrerådet konstaterer med tilfredshed, at anbefalingen fra 2011 er gennemført, og konstaterer at embedslægen påpeger, at der er problemer med medicinhåndtering dog kun med meget ringe risiko for patientsikkerheden, og at det tydeligt skal fremgå, at det er det rigtige navn på etiketten og at der er det billigste præparat. Ældrerådet vil være opmærksom på, at det bliver 19

20 bragt i orden. 12. Orientering: Halfordeling optælling af brugere i kommunale haller Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har den 5. december 2012 besluttet at sende et punkt om Halfordeling - optælling af brugere i kommunale haller til orientering i Idrætsråd, Ældreråd og Handicapråd. 4 Halfordeling - optælling af brugere i kommunale haller G Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget Hvem beslutter Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter Resumé I forbindelse med fordelingen af tider i de kommunale idrætshaller for sæson 2012/13 besluttede udvalget, at belægningen i hallerne skulle registreres og indgå i en evaluering af fordelingen i december måned. Indstilling og beslutning Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller: a) Vedlagte optælling af brugere i hallerne til udvalgets orientering. b) At halfordelingen for resten af sæson 2012/13 fastholdes. c) At aktiviteter for børn og unge i højere grad skal prioriteres i de tidlige aftentimer ved næste fordeling af haltider. d) At belægningsoversigten fremsendes til Folkeoplysningsudvalget til orientering. 20

21 Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. december 2012: Godkendt. Sendes til orientering i idrætsråd, ældreråd og handicapråd. Sagsfremstilling Registreringen af brugere i de kommunale idrætshaller er sket ved at Bornholms Idrætsområders personale ved besøg i de enkelte haller på udvalgte tidspunkter har noteret aktivitet, antal brugere under 18 år og antal brugere over 18 år. Registreringen er foregået på tilfældige dage over nogle uger i november måned. Optællingen er noteret i vedlagte skema, hvor farven beskriver, hvilken aktivitet, der har været samt antal brugere under 18 år / antal brugere over 18 år, som illustreret her til højre, hvor der har været badminton (orange) med 23 børn og 2 voksne deltagere på det givne tidspunkt. Kl Mandag / /2 I forbindelse med halfordelingen 2012 var der klager fra håndboldklubben over, at de ikke mente, at de fik tid nok stillet til rådighed i forhold til deres forventes deltagerantal (primært børn og unge) sammenlignet med tiden afsat til badminton. Ved den konkrete registrering kan det konstateres, at badmintonklubberne i Rønne Idrætshal en del timer anvender de tidlige aftentimer til aktivitet for voksne, hvor kommunens regler for fordeling af haltider prioriterer aktiviteter for børn og unge i det tidsrum. Økonomiske konsekvenser Ingen. Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Ingen. Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. december Optælling af brugere - efterår Ældrerådets beslutning den 15. januar 2013: Til efterretning. 21

22 13. Høring: Borgerpanelundersøgelse om frivillighed. Teknik- og Miljø har 20. december 2012 fremsendt Borgerpanelundersøgelsen om frivillighed til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Borgerpanelundersøgelsen om frivillighed sætter gang i debatten om frivillighed på Bornholm. Undersøgelsen viser, at der er delt meninger om frivillighed og snitfladen til regionskommunen. Formålet er at drøfte borgerpanelets holdninger til frivilligt arbejde, og sætte det i forhold til, hvordan udvalget ser på frivillighed og et eventuelt samarbejde med frivillige på udvalgets område. Høringsfrist: 7. januar Behandling i Teknik og Miljøudvalget: 8. januar Bilag: Materiale fra Teknik og Miljø På møde i Følgegruppen vedr. økonomi og budget den 2. januar 2013 blev drøftet problemstillingen hvor det af tidsmæssige grunde ikke er muligt at afvente et Ældrerådsmøde før der skal afgives høringssvar til Teknik og Miljø. Følgegruppen anbefaler til overvejelse, at såfremt tilsvarende skulle ske på ny, at Ældrerådet bemyndiger Følgegruppen vedr. Teknik og Miljø til at afgive høringssvar på Ældrerådets vegne. Ældrerådet vil indbyde forfatterne til rapporten til at uddybe denne. Ældrerådet vil tage spørgsmålet omkring den tidsmæssige procedure for høringssvar fra Teknik og Miljøudvalget op med udvalgsformand Steen Colberg Jensen. 14. Høring: Ønske om planlægning for et nyt besøgscenter ved Hammershus 22

23 Teknik- og Miljø har den 20. december 2012 fremsendt punkt om planlægning for et nyt besøgscenter ved Hammershus til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Naturstyrelsen har anmodet BRK om at tilvejebringe et plangrundlag for etablering af et nyt besøgscenter ved Hammershus. Planlægningsprocessens første trin vil være en indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden, idet byggeprojektet forudsætter ændring i kommuneplanens rammedel. Høringsfrist var 7. januar Behandling i Teknik og Miljøudvalget: 8. januar Bilag: Materiale fra Teknik og Miljø. Til efterretning, idet Ældrerådet afventer høringsperioden for lokalplanen. 15. Høring: Handlingsplan for rottebekæmpelse. Teknik- og Miljø har den 20. december 2012 fremsendt punkt om handlingsplan for rottebekæmpelse i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. I henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handlingsplan der ved hjælp af overordnede mål kan sikre at rottebekæmpelse foretages effektivt og efter en overordnet strategi. Høringsfrist: 7. januar Behandling i Teknik og Miljøudvalget: 8. januar Bilag: Materiale fra Teknik og Miljø. 23

24 Til efterretning. 16. Indstilling af kandidat og stedfortræder til Danske Ældreråds bestyrelse. Landsforeningen Danske Ældreråd har den 14. december 2012 meddelt at anmodning om at blive kandidat og stedfortræder til Danske Ældreråds bestyrelse skal indgives senest 31. januar 2013 kl Kommunerne er inddelt i valgkredse. Bornholms Ældreråd indgår i en valgkreds med Københavns Ældreråd og Frederiksberg Ældreråd. Formanden og næstformanden indstiller at Ældrerådet indstiller en kandidat og en stedfortræder til bestyrelsen. Ældrerådet indstiller - Ragna Folkmann som medlem, og - Verner Landin og Jan Harvest som stedfortrædere til Landsforeningen Danske Ældreråds bestyrelse. 17. Orientering fra følgegruppen vedr. Kultur, Teknik og Miljø Der blev afholdt møde den 9. januar

25 Følgegruppen afholdt møde den 9. januar 2013 på Ullasvej 23, Rønne. I mødet deltog Bent Nielsen, Verner Landin, Jette Kold. Fraværende: Jan Harvest og Carl Aage Reuss. Referat: Godkendelse/gennemgang af referatet fra Ingen bemærkninger. 1. Ældrerådsreferat fra mødet Punkt 3: Emner til mødet med borgercenterchefen: Status vedr. arbejdet med IT-gruppens arbejde for vore ældre medborgere /restgruppen. Punkt 5: Mødet med borgmesteren d.d. vedr. Ældrerådsvalget: Forberedte mødet. Punkt 8: SOS-gruppens punkt 3, Statusrapport: Kort drøftet, udsættes til næste møde hvor JH er til stede. 2. Teknik og miljøudvalgets møder : : Ingen punkter. Ingen bemærkninger, idet man dog specielt bemærkede sig: Punkt 3: Godkendelse af vandværkstakster Punkt 4: Godkendelse af kloakforsynings takster Punkt 5: Ekspropriationsbeslutning for Ringvej nordøst om Rønne. 3. Gennemgang af referater fra brugerrådsmøderne: Bornholms Biblioteker 5. december 2012 jf. referat. Fritids-, kultur og forebyggelsesudvalgets møde : man dog specielt bemærkede sig: Punkt 4: Halfordeling optælling af brugere i kommunale haller. Er fremsendt til Ældrerådets dagsorden 15. jan. Punkt 9: Orientering om projekt om kultur og ældre Taget til glædelig efterretning, oplæg behandles på udvalgets februar møde. Ingen bemærkninger, idet 6 Planlægning af møder med vore samarbejdspartnere på trafik og havneområdet: 25

26 Man drøftede hvem vore interessepartnere egentlig er og kom til følgende: - Ystad havn - Rønne havn - Bornholmerfærgen - BAT - Bornholms lufthavn - Bornholms express - DSB 26

27 - Bornholmerbussen Fremover vil vi forsøge at opstille problempunkter indenfor hvert område og så hen af vejen tage kontakt med området. Ystad havn: Rullende trapper ( ny kontraktperiode) Flere bænke Bedre skiltning vedrørende adskillelse af passagerer med og uden bagage. Informationskærm i ankomsthallen. Bussely ved Bornholmerbussen. Shuttle-bus Bornholmerfærgen: Rullende trapper ( ny kontraktperiode) Bænke (ny kontraktperiode) Indcheck med bil med persionistbizz med yderligere passagerer i vognen. Informationskærm på båden. Pladser til patienter. Køge havn mv: Iflg. læserbrev er der snavset og uhumsk i bl. a. tunnelen. Patientrejser: Hvorfor sker der omlastning af patienter i Ystad fra en dansk til anden dansk ambulance. Spørgsmål vedrørende ny kontrakt ( 2017)? - Rullende trapper - Flere bænke - Informationsskærme i ankomsthallerne som skal spille sammen med færgens informationsskærme - Bussely, specielt i Ystad Spørgsmål til næste møde med Steen Colberg: snehegn? Hvorfor bruger man ikke længere 8. Ændring af Teknik- og miljøudvalgets Høringsprocedure. 27

28 Vi diskuterede Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om at ændre høringstidspunktet til før udvalgets behandling, samt tidspunktet for fremsendelsen af materialet til os. Følgegruppen anbefaler Ældrerådet, at holde et møde med formanden Steen Colberg Jensen snarest muligt. Punktet er sat på dagsordenen i Ældrerådet den 15. januar, da Ældrerådet ikke kunne nå at fremsende de tre høringssvar rettidig. Eventuelt: Carl Aage er bortrejst i tiden Næste møde. Fastlæggelse af møder for på Ullasvej kl : Februar Marts April Maj Juni August September Oktober November December Ref: BN 18. Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed Der blev afholdt møde den 8. januar

29 Følgegruppen afholdt møde 8. januar 2013 på Ullasvej 23, Rønne. I mødet deltog Else Marie Carlslund, Ragna Folkmann, Randy Korp og Vibeke Rivold. Referat: 1 Godkendelse af dagsordenen Godkendt 2 Referater m.m. Referat fra SOS møde Referat fra ældrerådsmødet Referat fra teknik og miljø møde den Møde med beboer og familieråd Socialudvalgsmøde , dagsorden Høringssvar vedrørende: Vi fik udleveret Rapporter til høring, som er punkter på Ældrerådets møde tirsdag den 15. januar: Godkendt Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Et godt referat er modtaget. 29

30 Der er planlagt 3 møder i det kommende år. Er drøftet på Ældrerådsmødet den 11. december 2012 Ad pkt. 5, Uanmeldt Plejehjemstilsyn Lunden: Ældrerådet konstaterer, at der er reageret hurtigt på de manglende handleplaner, der manglede. Godt at vide, at det er et godt sted at være. Ad pkt. 10, Etablering af én ambulant alkoholbehandling på Bornholm. Ældrerådet anbefaler, at man viderefører den ambulante alkoholpolitik. Ad pkt. 11: Endelig tilsynsrapport 2012, Plejecenter Nylars: Ældrerådet konstaterer med tilfredshed, at anbefalingerne fra 2011 er gennemført. Embedslægen påpeger, at der er problemer med medicinhåndtering dog kun med meget ringe risiko for patientsikkerheden. Det skal tydeligt fremgå, at det er det rigtige navn på etiketten og at det er det billigste præparat. Disse forhold er vi opmærksomme på, at de bliver bragt i orden. Ad pkt. 13: Borgerpanelundersøgelse om frivillighed: Læses igennem og behandles på næste Ældrerådsmøde. 3 Spørgsmål til borgmester Winnie Grosbøll den Spørgsmål er udarbejdet på Ældrerådsmødet den 11. december Vi har ikke yderligere spørgsmål. 4 30

31 Statusrapport/årsrapport? Revideret rapport blev gennemgået og der er enighed om at arbejde videre og Tilstræber at rapporten færdiggøres i foråret Forslag til og planlagte møder vedrørende: Hjælpemidler/ genoptræning. Planlagt til den 9. april. Virksomhedsleder Brian Lambrecht, Døgnplejen, planlægges senere. Oversygeplejerske Peter Juul, deltager i, mødet tirsdag den 5. februar. Virksomhedsleder Jeannette Bech, Plejecenter Snorrebakken deltager i mødet tirsdag den 7/5 6 Planlægning af møder i februar kl marts kl april kl maj kl juni kl august kl september kl

32 8. oktober kl november kl december kl evt. 7 Evt. Vi drøftede hvilke kompetencer pædagoger har i forbindelse med medicinhåndtering. Dette vil vi undersøge. Vi talte om screeninger i forbindelse med diagnosticering af cancer. Et emne vi vil drøfte med Peter Juul. Ref: VR 19. Orientering fra følgegruppen vedr. Økonomi og Budget Der blev afholdt møde den 2. januar Møde blev afholdt 2. januar

33 20. Orientering fra Trafikkontaktrådet Ældrerådets repræsentant i Trafikkontaktrådet orienterer. Seneste møde blev afholdt 17. december Poul Ancher Hansen orienterer. Poul Ancher Hansen orienterede. 21. Orientering fra møde med DAT Ældrerådet repræsenteret ved Bent Nielsen og Poul Ancher Hansen har den 17. december 2012 deltaget i et møde med direktør Jesper Rungholm fra DAT. Bent Nielsen og Poul Ancher Hansen orienterer. Bent Nielsen og Poul Ancher Hansen orienterede. 33

34 22. Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden Inge Lorentzen og Ragna Folkmann orienterer fra møde i forretningsudvalget. Ikke afholdt møde siden seneste ældrerådsmøde. 23. Orientering fra Landsforeningen Danske Ældreråd Inge Lorentzen orienterer fra afholdte møder. Inge Lorentzen deltager i bestyrelsesmøde den 24. januar

35 24. Mødeplan 2013 Ældrerådets mødeplan er tidligere aftalt til: Ældrerådets mødeplan 2013: 15. januar 12. februar 12. marts 16. april 14. maj 18. juni 20. august 17. september 22. oktober 12. november 10. december. Mødestart kl Næste møde afholdes tirsdag den 19. februar 2013 kl (bemærk ændring) 25. Statusrapport. Drøftelse af udarbejdelse af statusrapport fra Ældrerådet. 35

36 Randy Korp samler bidragene fra følgegrupperne. 26. Eventuelt Inge Lorentzen orienterede vedr. udbringning af hjælpemidler og bistand i forbindelse med placering, samt om medicinudlevering lørdag/søndag Orientering til pressen Formanden orienterer. 36

37 Mødet afsluttedes kl Oplæst og tiltrådt Inge Lorentzen Poul Ancher Hansen Verner Landin Jette Kold Bent Nielsen Else Marie Carlslund Jan Harvest Ragna Folkmann Randy Korp Vibeke Rivold 37

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 19. februar 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 21. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...3 2. Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011...3

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2013 Indholdsfortegnelse Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem... 3 Lovgrundlaget... 3

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet 25.03.2010 Punkter på åbent møde: 96. Bemærkninger til dagsorden 1 97. Godkendelse af referat 2 98. Tilsyn på plejecentrene

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Tilsyn i praksis - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Socialt Udviklingscenter SUS 2010 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Den

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 01-09-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Per Tærsbøl Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent Jørgensen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 066. Meddelelser til Sundhedsudvalget den 12. august 2010 155 067. Månedlig

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn April 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn April 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn April 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere