Referat Møde den 15. januar 2013 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00"

Transkript

1 Referat Møde den 15. januar 2013 kl Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Referat fra møde den 11. december Besøg af borgercenterchef Tina Hammer Darko Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v Høring: Rapport om uanmeldt plejehjemstilsyn Lunden Høring: Rapport anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS Strøby Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS Sandemandsgården Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet Høring: Etablering af én ambulant alkoholbehandling på Bornholm Orientering: Endelig tilsynsrapport 2012, Plejecenter Nylars Orientering: Halfordeling optælling af brugere i kommunale haller Høring: Borgerpanelundersøgelse om frivillighed Høring: Ønske om planlægning for et nyt besøgscenter ved Hammershus Høring: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indstilling af kandidat og stedfortræder til Danske Ældreråds bestyrelse Orientering fra følgegruppen vedr. Kultur, Teknik og Miljø Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed Orientering fra følgegruppen vedr. Økonomi og Budget Orientering fra Trafikkontaktrådet Orientering fra møde med DAT Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden Orientering fra Landsforeningen Danske Ældreråd Mødeplan Statusrapport Eventuelt... 36

2 27. Orientering til pressen Fraværende: Carl Aage Reuss Bemærkninger til dagsordenen: 2

3 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt, idet der optages punkt om statusrapport. 2. Referat fra møde den 11. december 2012 Referat fra Ældrerådets møde den 11. december 2012 er tidligere udsendt. Til efterretning. 3. Besøg af borgercenterchef Tina Hammer Darko Borgercenterchef Tina Hammer Darko besøger Ældrerådet den 15. januar

4 Tina Hammer Darko orienterede vedr. overflytning af opgaveområder til Udbetaling Danmark: Udbetaling af pension overgår til Udbetaling Danmark pr. 1.marts Der blev orienteret om konsekvenser af overgangen til IT, og hvad der kan gøres for restgruppen der ikke har IT-færdigheder. 4. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v. Der er ikke aftalt nye besøg. Borgmesteren deltager i junimødet. Udvalgsformanden for Teknik og Miljø er indbudt til møde med Ældrerådet. Dato for møde foreligger ikke pt. 5. Høring: Rapport om uanmeldt plejehjemstilsyn Lunden. Socialudvalget har den 6. december 2012 besluttet at sende Tilsynets rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Lunden i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringsfrist 15. januar Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: 13 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Lunden K

5 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet Socialudvalget, den 6. december 2012: Sendes i høring. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har den 18. september 2012 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Lunden. Tilsynet indbefatter: Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter. I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser. I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen. Tilsynets generelle indtryk af Lunden 5

6 Det er tilsynets indtryk, at Lunden er et godt sted for beboerne. De ydes den hjælp, som de har behov for og ret til. Det er også Tilsynets opfattelse, at stedet hele tiden arbejder med at udvikle sit tilbud, og at medarbejderne er meget engagerede i opgaven. Der findes at være god overensstemmelse mellem det ledelsen, medarbejderne og beboerne fortæller om Lunden. Tilsynet har afstedkommet nedenstående anbefaling: Tilsynet indskærper, at de aftaler, som er indgået i 141 handleplanerne skal overholdes, og beder Lundens ledelse om at redegøre for, hvordan dette vil ske. Redegørelsen skal være indsendt til Tilsynet senest 1. december 2012 Tilsynet har den 27. november 2012 modtaget en fyldestgørende skriftlig dokumentation, på den af tilsynet indskærpede anbefaling. Tilsynet finder, at Lunden på tilfredsstillende vis har redegjort for sagsforløbet, samt redegjort tilfredsstillende for hvordan de i 141 Handleplanen skitserede mål, søges opfyldt i perioden før der kommer en endelig afgørelse på støtteansøgningen. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 6. december Tilsynsrapport Lunden 2012 (DOC) Ældrerådets beslutning den 15. januar 2013: Til efterretning, idet Ældrerådet konstaterer, at der er reageret hurtigt på de manglende handleplaner. Godt at vide, at det er et godt sted at være. 6

7 6. Høring: Rapport anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret. Socialudvalget har den 6. december 2012 besluttet at sende Tilsynets rapport fra anmeldt tilsyn på Kommunikationscentret i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringsfrist: 15. januar Socialudvalgtes dagsordenspunkt gengives her: 14 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Kommunikationscentret K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet Socialudvalget, den 6. december 2012: Sendes i høring. Sagsfremstilling Tilsynsmyndigheden har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret den 25. oktober Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere, personale og leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. 7

8 Hovedtemaerne i tilsynet: Tilbuddets fysiske standard Samarbejde/kommunikation Tilbuddets ydelser og deres udførelse Administration, egenbetaling m.m. Magtanvendelser/omsorgspligt Tilbuddets personalepolitik m.m. Tilbuddets personaleplanlægning Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling Øvrige, herunder administration af evt. medicin Samlet indtryk af tilbuddet: Tilsynet er udført i dagtilbuddet Kommunikationscentret. Dagtilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om brugerne er godt tilfredse med, at komme på Kommunikationscentret. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår vedlige - og velholdte. Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at: brugerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde. Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger: Tilsynet anbefaler, at Kommunikationscentret, i samarbejde med ejendomsservice, får lavet en plan for udbedring af problemet med indtrængende regnvand. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 6. december Tilsynsrapport 2012 (DOC) 8

9 Ældrerådets beslutning den 15. januar 2013: Til efterretning. 7. Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS Strøby. Socialudvalget har den 6. december 2012 besluttet at sende Tilsynets rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS Strøby i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringsfrist: 15. januar Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: 15 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg SACS Strøby K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af 9

10 tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet Socialudvalget, den 6. december 2012: Sendes i høring. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på SACS Strøby den 25. september Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Hovedtemaerne i tilsynet: Tilbuddets fysiske standard Samarbejde/kommunikation Tilbuddets ydelser og deres udførelse Administration, egenbetaling m.m. Magtanvendelser/omsorgspligt Tilbuddets personalepolitik m.m. Tilbuddets personaleplanlægning Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling Øvrige, herunder administration af evt. medicin Samlet indtryk af tilbuddet: Tilsynet er udført i dagtilbuddet SACS Strøby. Dagtilbuddet fremstår rent og pænt. De brugere der er blevet med, virker godt tilfredse med det tilbud de modtager. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige - og velholdte. Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at: brugerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde. Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger: 10

11 Tilsynet anbefaler, at SACS Strøby overvejer, hvordan brugerne også kan blive aktivt inddraget i arbejdet med værdigrundlaget. Opfølgning ved næste tilsyn. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 6. december Tilsynsrapport 2012 (DOC) Ældrerådets beslutning den 15. januar 2013: Til efterretning. 8. Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS Sandemandsgården. Socialudvalget har den 6. december 2012 besluttet at sende Tilsynets rapport fra anmeldt tilsyn på SACS Sandemandsgården i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringsfrist: 15. januar Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: 11

12 16 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg SACS Sandemandsgården K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet Socialudvalget, den 6. december 2012: Sendes i høring. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på SACS Sandemandsgården den 10. oktober Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Hovedtemaerne i tilsynet: Tilbuddets fysiske standard Samarbejde/kommunikation Tilbuddets ydelser og deres udførelse Administration, egenbetaling m.m. Magtanvendelser/omsorgspligt Tilbuddets personalepolitik m.m. Tilbuddets personaleplanlægning Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling Øvrige, herunder administration af evt. medicin 12

13 Samlet indtryk af tilbuddet: Tilsynet er udført i dagtilbuddet SACS Sandemandsgården. Dagtilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de brugere, vi træffer på arbejde, er godt tilfreds med at arbejde på SACS Sandemandsgården. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige - og velholdte. Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at: brugerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde. Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger: Tilsynet anbefaler, at SACS Sandemandsgården overvejer, hvordan brugerne også kan blive aktivt inddraget i arbejdet med værdigrundlaget. Opfølgning i forbindelse med næste tilsyn. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 6. december Tilsynsrapport 2012 (DOC) Ældrerådets beslutning den 15. januar 2013: Til efterretning. 13

14 9. Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet. Socialudvalget har den 6. december 2012 besluttet at sende Tilsynets rapport fra anmeldt tilsyn på Midtpunktet i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringsfrist: 15. januar Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: 17 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet Socialudvalget, den 6. december 2012: Sendes i høring. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet den 2. oktober Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med bruger, personale og leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. 14

15 Hovedtemaerne i tilsynet: Tilbuddets fysiske standard Samarbejde/kommunikation Tilbuddets ydelser og deres udførelse Administration, egenbetaling m.m. Magtanvendelser/omsorgspligt Tilbuddets personalepolitik m.m. Tilbuddets personaleplanlægning Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling Øvrige, herunder administration af evt. medicin Samlet indtryk af tilbuddet: Tilsynet er udført i dagtilbuddet Midtpunktet. Dagtilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, der træffes, er godt tilfredse med dagtilbuddet på Midtpunktet. De fysiske rammer fremstår vedlige - og velholdte, og der er en godt rengøringsstandard. Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at: brugerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde. Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger: Der er ikke givet anbefalinger i dette års tilsyn. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 6. december Tilsynsrapport 2012 (DOC) 15

16 Ældrerådets beslutning den 15. januar 2013: Til efterretning. 10. Høring: Etablering af én ambulant alkoholbehandling på Bornholm. Socialudvalget har på sit møde den 6. december 2012 behandlet sagen vedr. etablering af én ambulant alkoholbehandling på Bornholm, og besluttet at sende sagen i høring i Handicaprådet, Ældrerådet og de berørte virksomheders MED-udvalg. Høringsfrist: 16. januar Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: 19 Etablering af én ambulant alkoholbehandling på Bornholm G Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter 16

17 Resumé Lænkeambulatorierne indstiller deres aktiviteter på Bornholm pr. 1. maj Psykiatri og Handicap skal derfor sikre, at der stadig eksisterer en god ambulant alkoholbehandling på Bornholm. Derudover har Lænkeforeningen en indsats, der varetages af frivillige, som ønskes videreført. Indstilling og beslutning Områdechefen for Social og sundhed indstiller til Socialudvalget at forslaget om en samling af den ambulante behandling sendes i høring i Handicaprådet, i Ældrerådet og i berørte virksomheders MED-udvalg Socialudvalget, den 6. december 2012: Sendes i høring. Sagsfremstilling Psykiatri og Handicap tilbyder allerede ambulant alkoholbehandling i form af strukturerede samtaleforløb samt rådgivning og vejledning. Den medicinske behandling varetages af praktiserende læger, Bornholms Hospital eller Lænkeambulatoriet, som kommunens alkoholbehandlere samarbejder med for at koordinere den samlede behandling. Lænken har åbent fra kl to gange om ugen og havde i indskrivninger på Lænkeambulatoriet, hvor behandlingen består af to dele: samtaler med en socialfaglig medarbejder og/eller en læge medicinsk behandling (afrusning/abstinensbehandling og medicinsk supplerende behandling) Samtalerne med en socialfaglig medarbejder og/eller en læge på Lænkeambulatoriets kan sammensmeltes med den kommunale behandling og varetages af kommunens alkoholbehandlere. Den medicinske del kan, med en ny lægekonsulent og en sundhedsfaglig medarbejder, sammentænkes med den kommunale stofmisbrugsbehandling, hvor der også er lægesamtaler, medicinudlevering og sundhedssamtaler. De opgaver, der vil blive varetaget af dette sundhedsfaglige team i relation til den ambulante alkoholbehandling er: Modtagelse Ordination af medicin (afrusning og evt. anden medicinering) Korterevarende motiverende samtaler Opfølgnings- og sundhedssamtaler Henvisning til alkoholbehandler med henblik på yderligere udredning og behandling Det betyder med andre ord, at der skabes et sammenhængende og fagligt bæredygtigt team, der sammen med den øvrige misbrugsbehandling, vil udgøre et godt og samlet behandlingstilbud for både alkohol og stofmisbrug. Det vil være hensigtsmæssigt fordi alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen allerede er samlet og fordi det giver mulighed for at udbygge og styrke det faglige niveau for hele misbrugsområdet. 17

18 Stofmisbrugsbehandlingen har i dag åbent for medicinudlevering fire formiddage om ugen. Ved inddragelse af den ambulante alkoholbehandling, vil det være hensigtsmæssigt at have åbent yderligere en formiddag og en sen eftermiddag/aften for henvendelser om alkohol. Det er en fordel at have åbent om morgenen, fordi abstinenserne er mest fremtrædende hos mange personer med alkoholmisbrug på det tidspunkt af døgnet og fordi de endnu ikke er påvirket af alkohol. Abstinenser fører ofte til morgendrikkeri, idet indtagelse af alkohol modvirker abstinenserne. Man ville således kunne iværksætte behandling, mens abstinenserne er værst, og alkoholpåvirkningen er mindst. En samling af den medicinske behandling og de øvrige elementer i alkoholbehandlingen giver et sammenhængende og kvalificeret behandlingstilbud. Borgeren kan møde op og få den akutte hjælp og samtidig henvises videre til en alkoholbehandler med henblik på, at der iværksættes relevant behandling. Borgerens mulighed for at henvende sig bliver udvidet i forhold til i dag, ligesom den giver mulighed for en smidigere overgang mellem de forskellige behandlingstilbud. Endelig skal det påpeges, at ligesom i Lænken vil borgerne i den kommunale alkoholbehandling kunne modtage ambulant behandling anonymt. Konkretisering af organisering Hvis Lænkeambulatoriets opgaver sammentænkes med den eksisterende behandling i Psykiatri og Handicap, som beskrevet ovenfor, forudsætter det tilførsel af ressourcer svarende til Lænkeambulatoriets. Jf. ovenstående beskrivelse vil det blive omsat til en lægekonsulent på 6-8 timer om ugen, en sundhedsfaglig medarbejder timer om ugen og endelig en alkoholbehandler timer om ugen, der alle tre vil indgå i det team af medarbejdere, der varetager misbrugsbehandlingen. Det skal imidlertid ikke ses isoleret, idet målet er, at sikre et mere sammenhængende behandlingstilbud. Så Lænkens hidtidige opgaveløsning ikke bare klistres på de eksisterende behandlingstilbud, men sikrer at der fås mest mulig behandling for de samme ressourcer. Behandlingen kan rummes i de eksisterende fysiske rammer for kommunens misbrugsbehandling. Særligt vedr. Lænkeforeningen Lænken har, udover deres ambulatorier, 28 foreninger rundt om i landet, heraf én som har til huse i tilknytning til Lænkeambulatoriet i Rønne. Lænkeforeningen tilbyder støtte og rådgivning til mennesker, som alle har det tilfælles at have eller have haft alkoholproblemer tæt inde på livet, enten som misbrugere eller som pårørende. Der er allerede kontakt med Lænkens udviklingskonsulent og lokale formand med henblik på at sikre, at Lænkeforeningen kan fortsætte deres arbejde på Bornholm på trods af, at Lænkeambulatoriet indstiller deres aktiviteter på Bornholm. Der kan fx blive tale om, at Bornholms Regionskommune udlåner lokaler til Lænkeforeningen, eller på anden måde bakker op om foreningens aktiviteter. 18

19 Økonomiske konsekvenser Ved en sammentænkning af misbrugsbehandlingen er det muligt at etablere det beskrevne forslag indenfor den økonomiske ramme, som Lænken har haft til rådighed hidtil. Budgettet for 2012 udgør kr Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Ældrerådets beslutning den 15. januar 2013: Ældrerådet anbefaler at man viderefører den ambulante alkoholpolitik. 11. Orientering: Endelig tilsynsrapport 2012, Plejecenter Nylars Embedslægeinstitutionen har den 3. januar 2013 til regionskommunen fremsendt endelig tilsynsrapport 2012 med bilag fra embedslægetilsyn på Plejecenter Nylars. Embedslægeinstitutionen har anmodet om at rapporten sendes til Ældrerådet. Tilsynsrapporten er fremsendt til Ældrerådet. Ældrerådet konstaterer med tilfredshed, at anbefalingen fra 2011 er gennemført, og konstaterer at embedslægen påpeger, at der er problemer med medicinhåndtering dog kun med meget ringe risiko for patientsikkerheden, og at det tydeligt skal fremgå, at det er det rigtige navn på etiketten og at der er det billigste præparat. Ældrerådet vil være opmærksom på, at det bliver 19

20 bragt i orden. 12. Orientering: Halfordeling optælling af brugere i kommunale haller Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har den 5. december 2012 besluttet at sende et punkt om Halfordeling - optælling af brugere i kommunale haller til orientering i Idrætsråd, Ældreråd og Handicapråd. 4 Halfordeling - optælling af brugere i kommunale haller G Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget Hvem beslutter Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter Resumé I forbindelse med fordelingen af tider i de kommunale idrætshaller for sæson 2012/13 besluttede udvalget, at belægningen i hallerne skulle registreres og indgå i en evaluering af fordelingen i december måned. Indstilling og beslutning Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller: a) Vedlagte optælling af brugere i hallerne til udvalgets orientering. b) At halfordelingen for resten af sæson 2012/13 fastholdes. c) At aktiviteter for børn og unge i højere grad skal prioriteres i de tidlige aftentimer ved næste fordeling af haltider. d) At belægningsoversigten fremsendes til Folkeoplysningsudvalget til orientering. 20

21 Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. december 2012: Godkendt. Sendes til orientering i idrætsråd, ældreråd og handicapråd. Sagsfremstilling Registreringen af brugere i de kommunale idrætshaller er sket ved at Bornholms Idrætsområders personale ved besøg i de enkelte haller på udvalgte tidspunkter har noteret aktivitet, antal brugere under 18 år og antal brugere over 18 år. Registreringen er foregået på tilfældige dage over nogle uger i november måned. Optællingen er noteret i vedlagte skema, hvor farven beskriver, hvilken aktivitet, der har været samt antal brugere under 18 år / antal brugere over 18 år, som illustreret her til højre, hvor der har været badminton (orange) med 23 børn og 2 voksne deltagere på det givne tidspunkt. Kl Mandag / /2 I forbindelse med halfordelingen 2012 var der klager fra håndboldklubben over, at de ikke mente, at de fik tid nok stillet til rådighed i forhold til deres forventes deltagerantal (primært børn og unge) sammenlignet med tiden afsat til badminton. Ved den konkrete registrering kan det konstateres, at badmintonklubberne i Rønne Idrætshal en del timer anvender de tidlige aftentimer til aktivitet for voksne, hvor kommunens regler for fordeling af haltider prioriterer aktiviteter for børn og unge i det tidsrum. Økonomiske konsekvenser Ingen. Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Ingen. Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. december Optælling af brugere - efterår Ældrerådets beslutning den 15. januar 2013: Til efterretning. 21

22 13. Høring: Borgerpanelundersøgelse om frivillighed. Teknik- og Miljø har 20. december 2012 fremsendt Borgerpanelundersøgelsen om frivillighed til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Borgerpanelundersøgelsen om frivillighed sætter gang i debatten om frivillighed på Bornholm. Undersøgelsen viser, at der er delt meninger om frivillighed og snitfladen til regionskommunen. Formålet er at drøfte borgerpanelets holdninger til frivilligt arbejde, og sætte det i forhold til, hvordan udvalget ser på frivillighed og et eventuelt samarbejde med frivillige på udvalgets område. Høringsfrist: 7. januar Behandling i Teknik og Miljøudvalget: 8. januar Bilag: Materiale fra Teknik og Miljø På møde i Følgegruppen vedr. økonomi og budget den 2. januar 2013 blev drøftet problemstillingen hvor det af tidsmæssige grunde ikke er muligt at afvente et Ældrerådsmøde før der skal afgives høringssvar til Teknik og Miljø. Følgegruppen anbefaler til overvejelse, at såfremt tilsvarende skulle ske på ny, at Ældrerådet bemyndiger Følgegruppen vedr. Teknik og Miljø til at afgive høringssvar på Ældrerådets vegne. Ældrerådet vil indbyde forfatterne til rapporten til at uddybe denne. Ældrerådet vil tage spørgsmålet omkring den tidsmæssige procedure for høringssvar fra Teknik og Miljøudvalget op med udvalgsformand Steen Colberg Jensen. 14. Høring: Ønske om planlægning for et nyt besøgscenter ved Hammershus 22

23 Teknik- og Miljø har den 20. december 2012 fremsendt punkt om planlægning for et nyt besøgscenter ved Hammershus til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Naturstyrelsen har anmodet BRK om at tilvejebringe et plangrundlag for etablering af et nyt besøgscenter ved Hammershus. Planlægningsprocessens første trin vil være en indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden, idet byggeprojektet forudsætter ændring i kommuneplanens rammedel. Høringsfrist var 7. januar Behandling i Teknik og Miljøudvalget: 8. januar Bilag: Materiale fra Teknik og Miljø. Til efterretning, idet Ældrerådet afventer høringsperioden for lokalplanen. 15. Høring: Handlingsplan for rottebekæmpelse. Teknik- og Miljø har den 20. december 2012 fremsendt punkt om handlingsplan for rottebekæmpelse i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. I henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handlingsplan der ved hjælp af overordnede mål kan sikre at rottebekæmpelse foretages effektivt og efter en overordnet strategi. Høringsfrist: 7. januar Behandling i Teknik og Miljøudvalget: 8. januar Bilag: Materiale fra Teknik og Miljø. 23

24 Til efterretning. 16. Indstilling af kandidat og stedfortræder til Danske Ældreråds bestyrelse. Landsforeningen Danske Ældreråd har den 14. december 2012 meddelt at anmodning om at blive kandidat og stedfortræder til Danske Ældreråds bestyrelse skal indgives senest 31. januar 2013 kl Kommunerne er inddelt i valgkredse. Bornholms Ældreråd indgår i en valgkreds med Københavns Ældreråd og Frederiksberg Ældreråd. Formanden og næstformanden indstiller at Ældrerådet indstiller en kandidat og en stedfortræder til bestyrelsen. Ældrerådet indstiller - Ragna Folkmann som medlem, og - Verner Landin og Jan Harvest som stedfortrædere til Landsforeningen Danske Ældreråds bestyrelse. 17. Orientering fra følgegruppen vedr. Kultur, Teknik og Miljø Der blev afholdt møde den 9. januar

25 Følgegruppen afholdt møde den 9. januar 2013 på Ullasvej 23, Rønne. I mødet deltog Bent Nielsen, Verner Landin, Jette Kold. Fraværende: Jan Harvest og Carl Aage Reuss. Referat: Godkendelse/gennemgang af referatet fra Ingen bemærkninger. 1. Ældrerådsreferat fra mødet Punkt 3: Emner til mødet med borgercenterchefen: Status vedr. arbejdet med IT-gruppens arbejde for vore ældre medborgere /restgruppen. Punkt 5: Mødet med borgmesteren d.d. vedr. Ældrerådsvalget: Forberedte mødet. Punkt 8: SOS-gruppens punkt 3, Statusrapport: Kort drøftet, udsættes til næste møde hvor JH er til stede. 2. Teknik og miljøudvalgets møder : : Ingen punkter. Ingen bemærkninger, idet man dog specielt bemærkede sig: Punkt 3: Godkendelse af vandværkstakster Punkt 4: Godkendelse af kloakforsynings takster Punkt 5: Ekspropriationsbeslutning for Ringvej nordøst om Rønne. 3. Gennemgang af referater fra brugerrådsmøderne: Bornholms Biblioteker 5. december 2012 jf. referat. Fritids-, kultur og forebyggelsesudvalgets møde : man dog specielt bemærkede sig: Punkt 4: Halfordeling optælling af brugere i kommunale haller. Er fremsendt til Ældrerådets dagsorden 15. jan. Punkt 9: Orientering om projekt om kultur og ældre Taget til glædelig efterretning, oplæg behandles på udvalgets februar møde. Ingen bemærkninger, idet 6 Planlægning af møder med vore samarbejdspartnere på trafik og havneområdet: 25

26 Man drøftede hvem vore interessepartnere egentlig er og kom til følgende: - Ystad havn - Rønne havn - Bornholmerfærgen - BAT - Bornholms lufthavn - Bornholms express - DSB 26

27 - Bornholmerbussen Fremover vil vi forsøge at opstille problempunkter indenfor hvert område og så hen af vejen tage kontakt med området. Ystad havn: Rullende trapper ( ny kontraktperiode) Flere bænke Bedre skiltning vedrørende adskillelse af passagerer med og uden bagage. Informationskærm i ankomsthallen. Bussely ved Bornholmerbussen. Shuttle-bus Bornholmerfærgen: Rullende trapper ( ny kontraktperiode) Bænke (ny kontraktperiode) Indcheck med bil med persionistbizz med yderligere passagerer i vognen. Informationskærm på båden. Pladser til patienter. Køge havn mv: Iflg. læserbrev er der snavset og uhumsk i bl. a. tunnelen. Patientrejser: Hvorfor sker der omlastning af patienter i Ystad fra en dansk til anden dansk ambulance. Spørgsmål vedrørende ny kontrakt ( 2017)? - Rullende trapper - Flere bænke - Informationsskærme i ankomsthallerne som skal spille sammen med færgens informationsskærme - Bussely, specielt i Ystad Spørgsmål til næste møde med Steen Colberg: snehegn? Hvorfor bruger man ikke længere 8. Ændring af Teknik- og miljøudvalgets Høringsprocedure. 27

28 Vi diskuterede Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om at ændre høringstidspunktet til før udvalgets behandling, samt tidspunktet for fremsendelsen af materialet til os. Følgegruppen anbefaler Ældrerådet, at holde et møde med formanden Steen Colberg Jensen snarest muligt. Punktet er sat på dagsordenen i Ældrerådet den 15. januar, da Ældrerådet ikke kunne nå at fremsende de tre høringssvar rettidig. Eventuelt: Carl Aage er bortrejst i tiden Næste møde. Fastlæggelse af møder for på Ullasvej kl : Februar Marts April Maj Juni August September Oktober November December Ref: BN 18. Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed Der blev afholdt møde den 8. januar

29 Følgegruppen afholdt møde 8. januar 2013 på Ullasvej 23, Rønne. I mødet deltog Else Marie Carlslund, Ragna Folkmann, Randy Korp og Vibeke Rivold. Referat: 1 Godkendelse af dagsordenen Godkendt 2 Referater m.m. Referat fra SOS møde Referat fra ældrerådsmødet Referat fra teknik og miljø møde den Møde med beboer og familieråd Socialudvalgsmøde , dagsorden Høringssvar vedrørende: Vi fik udleveret Rapporter til høring, som er punkter på Ældrerådets møde tirsdag den 15. januar: Godkendt Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Et godt referat er modtaget. 29

30 Der er planlagt 3 møder i det kommende år. Er drøftet på Ældrerådsmødet den 11. december 2012 Ad pkt. 5, Uanmeldt Plejehjemstilsyn Lunden: Ældrerådet konstaterer, at der er reageret hurtigt på de manglende handleplaner, der manglede. Godt at vide, at det er et godt sted at være. Ad pkt. 10, Etablering af én ambulant alkoholbehandling på Bornholm. Ældrerådet anbefaler, at man viderefører den ambulante alkoholpolitik. Ad pkt. 11: Endelig tilsynsrapport 2012, Plejecenter Nylars: Ældrerådet konstaterer med tilfredshed, at anbefalingerne fra 2011 er gennemført. Embedslægen påpeger, at der er problemer med medicinhåndtering dog kun med meget ringe risiko for patientsikkerheden. Det skal tydeligt fremgå, at det er det rigtige navn på etiketten og at det er det billigste præparat. Disse forhold er vi opmærksomme på, at de bliver bragt i orden. Ad pkt. 13: Borgerpanelundersøgelse om frivillighed: Læses igennem og behandles på næste Ældrerådsmøde. 3 Spørgsmål til borgmester Winnie Grosbøll den Spørgsmål er udarbejdet på Ældrerådsmødet den 11. december Vi har ikke yderligere spørgsmål. 4 30

31 Statusrapport/årsrapport? Revideret rapport blev gennemgået og der er enighed om at arbejde videre og Tilstræber at rapporten færdiggøres i foråret Forslag til og planlagte møder vedrørende: Hjælpemidler/ genoptræning. Planlagt til den 9. april. Virksomhedsleder Brian Lambrecht, Døgnplejen, planlægges senere. Oversygeplejerske Peter Juul, deltager i, mødet tirsdag den 5. februar. Virksomhedsleder Jeannette Bech, Plejecenter Snorrebakken deltager i mødet tirsdag den 7/5 6 Planlægning af møder i februar kl marts kl april kl maj kl juni kl august kl september kl

32 8. oktober kl november kl december kl evt. 7 Evt. Vi drøftede hvilke kompetencer pædagoger har i forbindelse med medicinhåndtering. Dette vil vi undersøge. Vi talte om screeninger i forbindelse med diagnosticering af cancer. Et emne vi vil drøfte med Peter Juul. Ref: VR 19. Orientering fra følgegruppen vedr. Økonomi og Budget Der blev afholdt møde den 2. januar Møde blev afholdt 2. januar

33 20. Orientering fra Trafikkontaktrådet Ældrerådets repræsentant i Trafikkontaktrådet orienterer. Seneste møde blev afholdt 17. december Poul Ancher Hansen orienterer. Poul Ancher Hansen orienterede. 21. Orientering fra møde med DAT Ældrerådet repræsenteret ved Bent Nielsen og Poul Ancher Hansen har den 17. december 2012 deltaget i et møde med direktør Jesper Rungholm fra DAT. Bent Nielsen og Poul Ancher Hansen orienterer. Bent Nielsen og Poul Ancher Hansen orienterede. 33

34 22. Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden Inge Lorentzen og Ragna Folkmann orienterer fra møde i forretningsudvalget. Ikke afholdt møde siden seneste ældrerådsmøde. 23. Orientering fra Landsforeningen Danske Ældreråd Inge Lorentzen orienterer fra afholdte møder. Inge Lorentzen deltager i bestyrelsesmøde den 24. januar

35 24. Mødeplan 2013 Ældrerådets mødeplan er tidligere aftalt til: Ældrerådets mødeplan 2013: 15. januar 12. februar 12. marts 16. april 14. maj 18. juni 20. august 17. september 22. oktober 12. november 10. december. Mødestart kl Næste møde afholdes tirsdag den 19. februar 2013 kl (bemærk ændring) 25. Statusrapport. Drøftelse af udarbejdelse af statusrapport fra Ældrerådet. 35

36 Randy Korp samler bidragene fra følgegrupperne. 26. Eventuelt Inge Lorentzen orienterede vedr. udbringning af hjælpemidler og bistand i forbindelse med placering, samt om medicinudlevering lørdag/søndag Orientering til pressen Formanden orienterer. 36

37 Mødet afsluttedes kl Oplæst og tiltrådt Inge Lorentzen Poul Ancher Hansen Verner Landin Jette Kold Bent Nielsen Else Marie Carlslund Jan Harvest Ragna Folkmann Randy Korp Vibeke Rivold 37

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. december 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. december 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Fortsat drøftelse fra sidste møde - Revidering af kvalitetsstandard for personlig

Læs mere

Referat. Møde den 11. juni 2013 kl

Referat. Møde den 11. juni 2013 kl Referat Møde den 11. juni 2013 kl. 10.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 14. maj 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Orientering

Læs mere

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 19. februar 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

Referat. Møde den 12. november 2013 kl. 09.30

Referat. Møde den 12. november 2013 kl. 09.30 Referat Møde den 12. november 2013 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 22. oktober 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Referat. Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00

Referat. Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 15. januar 2013...3 3. Dialogmøde med Socialudvalget...3 4. Fremtidige møder med

Læs mere

Referat. Møde den 24. april 2012 kl

Referat. Møde den 24. april 2012 kl Referat Møde den 24. april 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Referat fra møde den 13. marts 2012...2 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....2 4. Besøg af

Læs mere

Referat. Møde den 24. januar 2012 kl

Referat. Møde den 24. januar 2012 kl Referat Møde den 24. januar 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Referat fra møde den 13. december 2011...2 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...2 4. Besøg

Læs mere

Referat. Møde mandag den 20. august 2012 kl

Referat. Møde mandag den 20. august 2012 kl Referat Møde mandag den 20. august 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 31. juli 2012...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Besøg

Læs mere

Referat. Møde den 17. september 2013 kl

Referat. Møde den 17. september 2013 kl Referat Møde den 17. september 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 6. august 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Referat. Møde den 15. november 2011 kl. 10.00

Referat. Møde den 15. november 2011 kl. 10.00 Referat Møde den 15. november 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 25. oktober 2011...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Besøg

Læs mere

Referat. Møde den 14. maj 2013 kl

Referat. Møde den 14. maj 2013 kl Referat Møde den 14. maj 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 16. april 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring: Udførte

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 22. oktober 2013 kl mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 22. oktober 2013 kl mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 22. oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Høringssag - Tilpasning af vinterindsats/ ændring af vinterregulativ... 2 3. Høringssag

Læs mere

Referat Møde den 11. januar 2011 kl

Referat Møde den 11. januar 2011 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 11. januar 2011 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 14. december 2010...3 3. Besøg af formanden

Læs mere

Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00

Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 12. april 2011...3 3.

Læs mere

Referat. Møde den 31. juli 2012 kl

Referat. Møde den 31. juli 2012 kl Referat Møde den 31. juli 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Referat fra møde den 12. juni 2012... 3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v... 3 4. Budgetforslag

Læs mere

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 11. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Orientering om nye udpegninger til Handicaprådet... 2 2. Orientering og visitering til Heldagsskolen... 2 3. Invitation

Læs mere

Referat. Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00

Referat. Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 24. maj 2011...3 3. Fremtidige møder med

Læs mere

Referat Møde den 11. marts 2014 kl

Referat Møde den 11. marts 2014 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 11. marts 2014 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra seneste møde...3 3. Kommende besøg...3 4. Rønne

Læs mere

Referat. Møde torsdag den 11. august 2011 kl

Referat. Møde torsdag den 11. august 2011 kl Referat Møde torsdag den 11. august 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 21. juni 2011...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Evaluering

Læs mere

Referat Møde den 14. januar 2014 kl

Referat Møde den 14. januar 2014 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 14. januar 2014 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra seneste møde....3 3. Orientering vedrørende revision

Læs mere

Referat. Møde den 11. september 2012 kl

Referat. Møde den 11. september 2012 kl Referat Møde den 11. september 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 20. august 2012...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Budgetforslag

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 21. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...3 2. Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011...3

Læs mere

Referat Møde den 12. april 2011 kl. 10.00

Referat Møde den 12. april 2011 kl. 10.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 12. april 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 15. marts 2011...3 3. Fremtidige møder

Læs mere

Referat. Møde den 21. februar 2012 kl

Referat. Møde den 21. februar 2012 kl Referat Møde den 21. februar 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 24. januar 2012...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Høring

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Kommunikationscentret 24. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune

Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Medlemmer af Ældrerådet: Poul Ancher Hansen, formand, Erik A. Larsen, Randy Korp, næstformand, Verner Landin Ella Jallov, Anita Mortensen,

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Referat Møde den 11. februar 2014 kl

Referat Møde den 11. februar 2014 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 11. februar 2014 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra seneste møde....3 3. Udpegning til hverv....3

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1.Orientering om ny organisation... 2 2. Ændring af maksimaltakster for taxikørsel 2014... 2 3. Redegørelse om magtanvendelser

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet 2012 Bornholms Regionskommune 1. Lovgrundlag og formål... 3 2. Tilsynets ansvarsmæssige placering... 3 3. Metode... 3 4. Aktivitet

Læs mere

Referat Møde den 15. marts 2011 kl. 10.00

Referat Møde den 15. marts 2011 kl. 10.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 15. marts 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 15. februar 2011...3 3. Besøg af hospitalschef

Læs mere

Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune

Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune 2010 2012 Bornholm den 27.08.2013 Pressegruppen i Ældrerådet Medlemmer af Ældrerådet: Inge Lorentzen, formand Poul Ancher Hansen, næstformand Verner

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune Torsdag den 11. december 2008 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Odense Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på Ældreområdet 2012 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse Det kommunale plejehjemstilsyn... 3 Lovgrundlaget...

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2013 Indholdsfortegnelse Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem... 3 Lovgrundlaget... 3

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Ældrerådet Referat Dato: 25. august 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge Andersen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Valmuen 21. november 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Til. Socialforvaltningen. oktober 2010

Notat. Århus Kommune. Til. Socialforvaltningen. oktober 2010 Notat < Emne Koncept for tilsyn med kommunale sociale tilbud i samt private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud til stofmisbrugere beliggende i Århus Kommune Til Kopi til oktober 2010 Tilsynsenheden

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet 2013 Bornholms Regionskommune 1. Lovgrundlag og formål... 3 2. Tilsynets ansvarsmæssige placering... 3 3. Metode... 3 4. Aktivitet

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Redegørelse for tilsyn på handicapområdet

Redegørelse for tilsyn på handicapområdet Redegørelse for tilsyn på handicapområdet J.nr.: Sagsid.: 1023853 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1022470) Resume: Odder Kommune har i 2007 ført tilsyn på alle institutioner og private tilbud i kommunen

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Visitationen Holstebro kommune 3.10.2016 Side 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hyppighed...3 3. Vurdering og opfølgning...4 4. Særligt om samtykke...5 5. Offentliggørelse...5

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød.

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød. Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 19-08-2014-19-08-2014 19.08.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Alle mødt. Mødet hævet kl.: 17.13 Pkt. Tekst Side 21 Udvælgelse af projekter til anvendelse af midler i Grøn Ordning

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Møde den 12. juni 2017 kl. 09:00. Paraplyen

Ældrerådet. Referat. Møde den 12. juni 2017 kl. 09:00. Paraplyen Ældrerådet Referat Møde den kl. 09:00 Paraplyen Indkaldelse Poula Thrane Mogens Lehd Pedersen Vibeke Frej Ella Bertelsen Lillian Skjødt Ib Schaldemose Lone Karakavuk Annette Kjærsgaard John Rolsted 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl. 10.30 og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Referat Møde den 15. februar 2011 kl. 09.30

Referat Møde den 15. februar 2011 kl. 09.30 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 15. februar 2011 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 11. januar 2011...3 3. Besøg af projektleder

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 7. februar 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H8 Møde nr. 2 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

blandt beboerne gives der udtryk for megen tilfredshed med kosten og den hjælp og støtte, der modtages i forbindelse med måltidet

blandt beboerne gives der udtryk for megen tilfredshed med kosten og den hjælp og støtte, der modtages i forbindelse med måltidet Revas tilsyn Hovedkonklusioner anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg ved Revas fra BP-råd / områdeleder Caspershus Anmeldt tilsynsbesøg 7.6.2007 på baggrund af gennemgangen og oplysninger fra beboere og personale

Læs mere

REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE.

REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. Dato 15.01-2008 Denne årlige redegørelse er opbygget af sammenfatningerne fra de enkelte rapporter fra tilsynene. Redegørelsen

Læs mere

REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM

REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM Tirsdag den 22. januar 2013 kl. 20.30 22.00, Ystad Havn -1- Kontaktrådets medlemmer Bornholms Regionskommune: Borgmester Winni Grosbøll Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere