Version Lone Jørgensen & Charlotte Topp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version 15.11.2011. Lone Jørgensen & Charlotte Topp"

Transkript

1 Den specifikke sygepleje til patienter med brystkræft. Den specialiserede sygeplejerske skal såvel i den kirurgiske som i den onkologiske del af behandlingsforløbet, herunder stråleterapi, varetage opgaver, som vedrører information, vejledning, støtte og omsorg. Patienten informeres fyldestgørende om sygdommen, plejeog behandlingsforløbet med udgangspunkt i patientens livssituation samt fysiske og psykiske tilstand. Informationen er både mundtlig og skriftlig og kan understøtte patientens ret til selvbestemmelse og medvirke til, at patienten i samråd med lægen kan træffe et valg vedrørende behandlingen. At få konstateret og leve med brystkræft og kræftbehandling er oftest forbundet med fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle tab. Tilværelsen med kræft bliver bundet ind i en dobbelthed, der dels omfatter en fast tilknytning til hospitalssystemet og afhængigheden af en institutionel orden med ekspertvurderinger, behandlinger og teknologi, dels et hverdagsliv, der må reformuleres og bringes til at fungere under de nye betingelser og med de forandringer og tab, som sygdommen og behandlingen fører med sig (14). Det betyder, at den sundhedsprofessionelle, herunder den specialiserede sygeplejerske, på en kompetent og engageret måde, skal udvise empati og være lydhør overfor patientens behov for at kunne yde omsorg tilpasset den enkelte patient (17). Den relationelle kontinuitet skal prioriteres i hele forløbet, hvorfor der skal udpeges en sygeplejeansvarlig kontaktperson (2). Den sygeplejeansvarlige kontaktperson skal i samarbejde med andre sundhedsfaglige sikre, at relevante informationer på tværs af behandlende enheder samt primær sektor overdrages, således at patient og pårørende oplever meningsfuld sammenhæng på tværs i forløbet. De pårørende kan være en væsentlig støtte i hele sygdomsforløbet og skal i videst mulig omfang og under hensyntagen til patients ønske inddrages i pleje- og behandlingsforløbet (18). Specifik sygepleje i forbindelse med det kirurgiske behandlingsforløb European Society of breast Cancer Specialists (EUSOMA) har anbefalinger for specifik sygepleje i forhold til patientens oplevelser relateret til diagnosen som en eksistentiel livstruende sygdom, idet tanker om døden, angst og usikkerhed er følelser, der ofte opstår (6,8). Psykiske bekymringer kan være relateret til angst og depression, hvilket kan medføre forringet livskvalitet (15). Sygeplejen skal endvidere være rettet mod et eventuelt

2 ændret body image og seksualitet, så både patient og en eventuel partner kan opnå forståelse af sygdommen og behandlingens indvirkning (8). Endvidere skal fokus i sygeplejen være på sygdomsrelaterede symptomer som eksempelvis træthed, føleforstyrrelse og smerter (6,8). Det er et sygeplejefagligt ansvar at observere cicatrice og dræn samt observere eventuelle blødningskomplikationer i forbindelse med operation, indlæggelse og ambulant behandling. Endvidere skal den specialiserede sygeplejerske sikre sig, at patienten har viden om, hvordan hun skal forholde sig til eksempelvis sårpleje, infektion og seromdannelse efter udskrivelsen. Den specialiserede sygeplejerske vurderer og udfører serompunktur ved behov. Patienterne skal ydes støtte og vejledning i forhold til rehabilitering, herunder udformning, udlevering og samtale relateret til anvendelse af midlertidig protese såvel som information om og forevisning af permanent protese. Patienten skal sikres psykosocial støtte efter udskrivelsen enten ved ambulante besøg og/eller telefonsamtaler, og der skal informeres om forskellige psykosociale støttemuligheder (8). Specifik sygepleje i forbindelse med det onkologiske behandlingsforløb, herunder stråleterapi: Kendetegnet ved stråleterapiforløbet og den medicinske behandling er, at behandlingen foregår ambulant og dermed også med mange, men korte kontakter undervejs. Den specialiserede sygeplejerske skal i sit samspil med patienten rette sin opmærksomhed på såvel sygdommen, behandlingsmuligheder, understøttende behandling og symptomlindring. Ligeledes rettes opmærksomheden mod patientens og familiens hverdagsliv, på de brud og forandringer sygdommen har medført samt på senfølger, rehabilitering og sundhedsfremme (20). Den specialiserede sygeplejerske skal kontinuerligt følge op på den givne information om behandlingen og sikre, at patienten er særlig bekendt med bivirkninger af livstruende karakter eksempelvis feber og tegn på lave blodplader, så patienten ved, hvordan og hvornår hun skal reagere herpå. Desuden vejleder sygeplejersken patienten i at kunne

3 injicere knoglemarvstimulerende medicin, således at risikoen for nedsat immunforsvar og infektion forebygges. Den specialiserede sygeplejerske skal i samarbejde med lægen observere og graduere behandlingsrelaterede bivirkninger og sikre at der tages stilling til evt. dosisreduktion. Ligeledes skal hun via observation og i dialog med patienten afdække gener relateret til de hyppigst forekommende bivirkninger som kvalme, obstipation, nedsat appetit, hud og negle påvirkninger, neuropati, tørre slimhinder, træthed, søvnproblemer, smerter, hedeture, lymfødem og ændret body image. Generne vurderes i forhold til hvilken betydning, de har i patientens hverdagsliv og der informeres og vejledes om mulige støtte og handlemuligheder med udgangspunkt i patientens behov og egne ressourcer. Sygeplejersken skal endvidere i samarbejde med lægen, følge op på behov og ønske om evt. henvisning til brystrekonstruktion, genoptræning og/eller evt. lymfødembehandling (3,9). Sygeplejersken skal løbende observere venestatus og eventuelle reaktioner på kemobehandlingen. Sygeplejersken skal iht. national klinisk retningslinje sikre funktionen af centrale venekatetre, reducere kateterrelateret infektion samt anden tilstødende komplikation. (7). Den specialiserede sygeplejerske/stråleterapeut skal iht. national klinisk retningslinje udøve sygepleje, som forebygger og behandler akutte hudgener i forbindelse med ekstern strålebehandling og tilgodese, at patienten systematisk vurderes (7). Ud over dette skal der være særligt fokus på hjælp og støtte i forbindelse med tør hoste, træthed, hudgener og påvirket body image. Den specialiserede sygeplejerske skal give anvisninger på livsstilsanbefalinger i forhold til KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion), hvor selvhjælpshandlinger indgår som en del af informationen og vejledningen. På baggrund af undersøgelser og anbefalinger vejledes kvinderne i fysisk aktivitet, opretholdelse af normal vægt samt minimering af alkohol indtag jf. SST s anbefalinger. Disse livstilsfaktorer kan nedsætte trætheden, øge det psykiske velbefindende og i bedste fald forebygge risikoen for tilbagefald (1,10). Sygeplejersken skal støtte patienten i at vende tilbage til arbejdsmarkedet og hjælpe med at synliggøre, hvilke problemstillinger patienten med fordel kan drøfte med sin

4 arbejdsplads, inden hun vender tilbage (13). Ligeledes vejledes der om regionale og kommunale støttetilbud, som fx genoptræning, patientundervisning, komplementær behandling, tilbud i Kræftens Bekæmpelse og henvisningsmuligheder til socialrådgiver. I og efter behandlingsforløbet gives patienterne mulighed for at deltage i forskellige forløb med fokus på patientuddannelse. I behandlingsforløbet kan der eksempelvis dannes grupper med patienter der får antistofbehandling på samme tid og i den forbindelse afholde formaliseret patientundervisning med særligt fokus på rehabilitering og sundhedsfremme. Specifik sygepleje i efterforløbet. I efterforløbet er det vigtigt, at den specialiserede sygeplejerske fortsat yder psykosocial støtte. Sygeplejen skal have særligt fokus på senfølgerne, som kan være lokoregionale somatiske følger, eksempelvis funktionsindskrænkninger i skulder, smerter, føleforstyrrelser og lymfødem. Endvidere bør sygeplejen have fokus på senfølger i relation til den systemiske behandling, som viser sig ved neuropati, nedsat fertilitet, kardiovaskulære komplikationer og knoglerelaterede problemer. Ydermere kan sygdommen eller behandlingen have medført depression, søvnforstyrrelser, træthed, cognitive seksuelle og sociale problemer. (12) Sygeplejersken skal via dialog med patienten afdække kompleksiteten og i den sammenhæng støtte og vejlede om evt. selvhjælpshandlinger for at forebygge og afhjælpe senfølgerne, således at patient og evt. pårørende i videst muligt omfang kan opretholde en hverdag efter endt behandling. Tilstedeværelsen af senfølger kan indicere henvisning til relevant specifik faglig ekspertise.

5 Anvendte referencer: (Primære / sekundære) 1. Adamsen L, Quist M, Andersen C, Møller T, Herrstedt J, Kronborg D, Baadsgaard MT, Vistisen K,Midtgaard J, Christiansen B, Stage M, Kronborg MT, Rørth M. Effect of a multimodal high intensityexercise intervention in cancer patients undergoing chemotherapy: randomised controlled trial. BMJ 2009, 339:b3410.doi: / bmj.b Amtsrådsforeningen et al., Patientens møde med sundhedsvæsenet. De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet. udvikling/grafik/publikationer/patientens_m%c3%b8de_med_sundhedsv%c3%a6senet_h ovedrapport.pdf 3. Beatty L, Oxlad M, Koczwara B, Wade TD. The Psychosocial concerns and needs of women recently diagnosed with breast cancer: a qualitative study of patient, nurse and volunteer perspective. Health Expectations 2008:11: Berterö C, Wilmoth MC. Breast Cancer Diagnosis and Its Treatment Affecting the Self. Cancer Nursing 2007;30(3): Cappiello M, Cunningham RS, Knobf M T, Erdos D. Breast Cancer Survivors. Information and Support After Treatment. Clinical Nursing Research 2007;16(4): Cataliotti et al., Guidelines on the standards for the training of specialised health professionals dealing with breast cancer. European Journal of Cancer, 43(4), pp Dasys; Center for Kliniske Retningslinjer: 8. Enhed for Perioperativ Sygepleje, Klinisk vejledning for brystkirurgi. rativ+sygepleje/operationsforloeb/brystkirurgi.htm 9. Grønvold, Mogens, Jensen, Anders Bonde, Patienters oplevelse af medicinsk Brystkræftbehandling, ugeskrift for læger 169/37, 10. Sep. 2007, 10. Holmes MD, Chen WY, Feskanich D, Kroenke CH, Colditz GA. Physical activity and survival after breast cancer diagnosis. JAMA 2005;293(20): Janz NK, Mujahid M, Chung LK, Lantz PM, Hawley ST, Morrow M, Schwartz K, Jatz SJ. Symptom Experience and Quality of Life of Women Following Breast Cancer Treatment. Journal of Women s Health 2007;16(9): Janz NK, Mujahid M, Chung LK, Lantz PM, Hawley ST, Morrow M, Schwartz K, Jatz SJ. Symptom Experience and Quality of Life of Women Following Breast Cancer Treatment. Journal of Women s Health 2007;16(9): Johnsson,A, Fornander T., Rutquist L.E. & Olsson M. (2010) Factors influencing return to work: a narrative study of women treated for breast cancer European Journal of Cancer Care19, Factors influencing return to work: a narrative study of women treated for breast cancer 14. KOPP, K. (1997): At opleve, vide og kunne...hverdagsliv og mestring i forbindelse med kræftsygdom.

6 15. Montazi, A., Health-related quality of life in breast cancer patients: A bibliographic review of the literature from 1974 to Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 27: Peuckmann V, Ekholm O, Rasmussen NK, Groenvold M, Christiansen P, Møller S, Eriksen J, Sjøgren P. Eur J Pain. Chronic pain and other sequelae in long-term breast cancer survivors: nationwide survey in Denmark May;13(5): Epub 2008 Jul Notat fra Sundhedsstyrelsens kræftstyregruppe, orloeb/notat%20om%20psykosocial%20indsats%20pleje%20og%20symptomlindring%20re habilitering%20og%20palliation%20%2021%2004%2008%20final.ashx 18. Forskningsenheden Palliativ medicinsk afdeling H:S/Bispebjerg Hospital, Kræftpatientens Verden. Kræftens Bekæmpelse. 19. Sundhedsstyrelsen, 2010, Rehabilitering efter brystkræft, tyk og endetarmskræft og prostatakræft - en medicinsk teknologivurdering, 20. Sundhedsstyrrelsen: Kræftbehandling. Generelle indsatser vedrørende psykosocial omsorg, pleje og symptomlindring, rehabilitering og palliation i relation til sundhedsfaglige elementer i pakkeforløb for kræft, Planlaegning%2

FORLØBSBESKRIVELSE FOR REHABILITERING I SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE

FORLØBSBESKRIVELSE FOR REHABILITERING I SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE FORLØBSBESKRIVELSE FOR REHABILITERING I SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE Udarbejdet af Rehabiliteringsenheden, Sundhedscenter for Kræftramte, september 2008 Revideret i marts 2009 og februar 2010 Rehabiliteringsenheden

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi

februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi Opfølgningsprogram for akut leukæmi Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft Opfølgningsprogram for brystkræft Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Bilag TF-147 Version: 9. december 2011. Der kan efter nævnte dato indarbejdes få justeringer i forløbsprogrammet - wordformatering rettet fra 8. dec. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING OG PALLIATION I FORBINDELSE MED KRÆFT. del af samlet forløbsprogram for kræft

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING OG PALLIATION I FORBINDELSE MED KRÆFT. del af samlet forløbsprogram for kræft FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING OG PALLIATION I FORBINDELSE MED KRÆFT del af samlet forløbsprogram for kræft 2012 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft del afsamlet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Rehabilitering af kræftpatienter

Rehabilitering af kræftpatienter Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2002 Rehabilitering af kræftpatienter Indhold 1. Indledning...7 1.1 Hvorfor specielt fokus

Læs mere

Ergoterapi og fysioterapi i den palliative indsats samt i rehabiliteringen af kræftpatienter

Ergoterapi og fysioterapi i den palliative indsats samt i rehabiliteringen af kræftpatienter December 2010 Ergoterapi og fysioterapi i den palliative indsats samt i rehabiliteringen af kræftpatienter - herunder beskrivelse af specifikke ergoterapeutiske og fysioterapeutiske tilbud til kræftpatienter

Læs mere

Til sundhedsprofessionelle. Ditliv. Et rådgivningstilbud til kræftramte og deres pårørende

Til sundhedsprofessionelle. Ditliv. Et rådgivningstilbud til kræftramte og deres pårørende Til sundhedsprofessionelle Ditliv Et rådgivningstilbud til kræftramte og deres pårørende 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor Ditliv?... Hvem er Ditliv til?... Kursustilbud og hjemmeside... Samarbejdspartnere...

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT 2012 Pakkeforløb for brystkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

Tildeling af rehabiliteringsindsatser i Center for Kræft og Sundhed København en faglig vejledning

Tildeling af rehabiliteringsindsatser i Center for Kræft og Sundhed København en faglig vejledning 1 KVALITETSDOKUMENTER I CKSK Forløbsbeskrivelse for rehabilitering i CKSK Tildeling af rehabiliteringsindsatser i CKSK en faglig vejledning Til politikere, ledere, medarbejdere, samarbejdspartnere Indeholder

Læs mere

Den sundhedsfaglige del SUNDHEDSAFTALE FOR PERSONER MED BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Den sundhedsfaglige del SUNDHEDSAFTALE FOR PERSONER MED BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Den sundhedsfaglige del SUNDHEDSAFTALE FOR PERSONER MED BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Lommehåndbog for personer på hospitaler, i kommuner og praksissektoren Region Midtjylland Rev. udgave efter 10.10. 2011af

Læs mere

Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet

Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet Udarbejdet af: Sisse Laxager studienr.: 9.703 Charlotte Torp Olsen studienr.: 9.990 Vejleder: Kirsten Dalby Sygeplejerskeuddannelsen Herlev Professionshøjskolen

Læs mere

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling Patientvejledning Medicinsk kræftbehandling Onkologisk Afdeling Patientvejledning om medicinsk kræftbehandling Denne vejledning handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig ved kræftsygdom

Læs mere

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010 Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring April 2010 Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt oplæg til høring april 2010 Forord Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

2. Fastlæggelse af patientmålgruppe... 13 2.1. Generelt... 13 2.2. Definition og omfang... 13

2. Fastlæggelse af patientmålgruppe... 13 2.1. Generelt... 13 2.2. Definition og omfang... 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Målgruppe for forløbsprogrammets anbefalinger... 5 1.3. Organisering og medlemmer... 5 1.4. Forløbsprogrammets opbygning... 5 1.5. Baggrund...

Læs mere

AC's bidrag til FORSK2020

AC's bidrag til FORSK2020 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Projektleder Anders Hoff Fremsendt pr. e-mail til anho@fi.dk AC's bidrag til FORSK2020 AC vil hermed gerne give et skriftligt bidrag til udviklingen af et nyt prioriteringsgrundlag

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Forskningsresultater

Forskningsresultater Unit for Psychooncology and Health Psychology Department of Oncology, Aarhus University Hospital Department of Psychology and Behavioral Science, Aarhus University Forskningsresultater Psykosocial kræftforskning

Læs mere

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget marts 202 Forløbsprogram for lænderyglidelser maj 202 2 3 Indhold

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering Forfattergruppe Tidlig identificering ved hjælp af selvvurderingsskema af palliative problemer og symptomer hos borgere > 65 år i det kommunale sundhedsvæsen, som lever med livstruende

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 11.1 Egenomsorg Centerleder, mag. art. Eva Ethelberg Afdelingschef, cand.scient.soc. Anne Nissen Kræftens Bekæmpelse, Patientstøtteafdelingen Hvad er egenomsorg? Begrebet indeholder

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering Forfattergruppe Klinisk retningslinje vedrørende tidlig identificering af palliative behov hos borgere > 65 år med livstruende sygdom (kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), kræft og/eller

Læs mere