Budget Side 1 af 113

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2009. Side 1 af 113"

Transkript

1 Budget 2009 Side 1 af 113

2 Indholdsfortegnelse Totalbudget med tilhørende noter...3 Budgetteringsforudsætninger...10 Bevillingsniveau...20 Hovedoversigt til budget...21 Tværgående artsoversigt...79 Investeringsoversigt...80 Takstoversigt...82 Side 2 af 113

3 Totalbudget med tilhørende noter Vedtaget budget BUDGET OVERSLAGSÅRENE note A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE INDTÆGTER 1 Skatter , , , ,4 2 Generelle tilskud, mv. -886,4-928, , ,8 indtægter i alt , , , ,2 DRIFTSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed) Service 2.523, , , ,1 Overførsler 520,3 520,3 520,3 520,3 Drift i 2009-priser 3.044, , , ,4 Prisregulering i overslagsårene (3,5 + 4,0 + 4,0) 106,7 234,7 362,6 3 Driftsudgifter i alt 3.044, , , ,0 4 RENTER M.V. 29,9 27,8 28,5 29,2 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT -228,5-237,1-307,7-351,0 ANLÆGSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed) Anlægsudgifter i 2009-priser 181,9 200,0 200,0 200,0 Anlægsændringer vedtaget af Byrådet Prisregulering i overslagsårene (3,5 + 4,0 + 4,0) 7,0 15,4 23,8 5 Anlægsudgifter i alt 181,9 207,0 215,4 223,8 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -46,6-30,1-92,3-127,2 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift -38,9-38,9-38,9-38,9 Anlæg 38,9 40,9 40,9 40,9 Forsyningsvirksomhed i 2009-priser 0,0 2,0 2,0 2,0 Prisregulering i overslagsårene (3,5 + 4,0 + 4,0) 0,1 0,2 0,2 6 I alt forsyningsvirksomhed 0,0 2,1 2,2 2,2 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED 0,0 2,1 2,2 2,2 C. RESULTAT I ALT -46,6-28,1-90,1-125,0 D. FINANSIERING 7 Låneoptagelse -10,7-15,0-15,0-15,0 8 Afdrag på lån 62,3 65,9 66,5 67,1 Finansiering i alt 51,6 50,9 51,5 52,1 Udfordring i ,0 22,8-38,6-72,9 9 Finansforskydninger 16,3-1,3 1,0 1,0 E. FORØGELSE(+) / FORBRUG(-) AF LIKVID KAPITAL -21,3-21,5 37,6 71,9 10 F. LIKVID KAPITAL ULTIMO (ultimo ,9 mill.kr.) 8,6-12,9 24,7 96,6 Positive tal er udgift, negative tal er indtægt. Side 3 af 113

4 Bemærkninger til budget 2009 m.v. Note Vedrørende 1 Skatter Det forventede selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2009 forventes at udgøre mill.kr. Ved en uændret skatteprocent på 24,6 giver det et provenu på mill. kr. Skatterne for forventes at udgøre: mill. kr. Kommunal indkomstskat , , , ,0 Selskabsskat -36,3-35,0-35,0-35,0 Anden skat pålignet visse indkomster -1,7-0,4-0,4-0,4 *) Grundskyld -160,2-170,0-180,0-190,0 Øvrige skatter -1,0 I alt , , , ,4 *) Grundskyld: Afgiftspligtige grundværdier mio.kr. a 22 o/oo -140,8 Grundskyld (land/skov) mio.kr. a 12,3 o/oo -19,4 I alt -160,2 2 Generelle tilskud m.v mill. kr. Kommunal udligning -772,4-865,0-947,1 Landsudligning -636,0 Tilskud ugunstigt stillede kommuner -68,9 Statstilskud -221,4-191,7-219,8-242,7 Udligning af selskabsskat -23,2-17,5-18,3-17,7 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 3,7 4,2 4,7 5,1 Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet 81,4 83,9 86,4 89,0 Kommunalt udviklingsbidrag 8,1 8,4 8,6 8,9 Særlige tilskud Tilskud til "ø-kommuner" -4,1-4,2-4,3-4,4 Særligt tilskud på ældreområdet -26,0-39,5-40,2-40,9 I alt -886,4-928, , ,8 Side 4 af 113

5 3 Driftsudgifter Med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2008 er budgettet for 2009 fremskrevet med KL's skøn over pris- og lønudviklingen. Hertil er der i forbindelse med 1. og 2. behandling af budgettet for 2009 m.v. indregnet merudgifter til demografi, lov- og cirkulæreprogram, overskridelser i 2008 som også forventes i 2009, yderligere behov på overførselsområdet, samt diverse besparelser, der bl.a. fremgik, at sparekataloget, som blev behandlet (vedtaget) i ved 2. behandlingen d KL's skøn over pris- og lønudviklinger, der er anvendt: Løn 4,0 5,3 Olie 9,1 3,1 Øvrige varer og anskaffelser 2,5 1,2 Entreprenør- og håndværkerydelser 2,3 3,8 Øvrige tjenesteydelser 3,1 4,2 Pris- og og lønskøn samlet 3,7 4,6 I forbindelse med 1. behandlingen af budgettet er der i hovedtræk ændret følgende: Demografi på børneområdet Færre børn i Folkeskolen -2,0 Flere børn i privatskoler100 5,0 Merudgifter +/besparelser års området 7,2 10, Lov- og cirkulæreprogrammet (mer-/mindreudgifter som følge af lovændringe m.v.) Beredskabsloven, landsdækkende radiokommunikations net 2,1 Kollektiv trafik, ændring momsloven, diesel 5,6 Friskoler, hjælp til børn bl.a. krisecentre m.v. 1,0 Pension, førtidspension (højere udvidet kreds) 1,4 Social service (anbringelsesreformen) 1,1 Flytning myndighedsansvar (vederlagsfri fysioterapi) 7,8 Vederlagsfri fysioterapi (tilskud til progressiv sygdom) 1,9 Sygedagpenge (udvidelse af arbejdsgiverperioden) 1,3 Almen voksenuddannelse 0,4 Erhvervsuddannelser (feriepenge sosu-elever) 1,5 Ungdomsuddannelse og erhverv 0,3 Uddannelse og personalemæssige initiativer 6,9 Overenskomst 08-seniorpolitik og kompetenceudvikling 2,5 33,8 Service overskridelser i 2008 som forventes ogsår i 2009 Tilbageførsel af ikke realiseret indkøbsgevinst 7,5 Ældreområdet 16,0 Udsatte børn 16,0 Udsatte voksne 15,0 Administration 25,0 79,5 Side 5 af 113

6 Service - besparelser Genoptræning -1,0 Arbejdsmiljø -2,0 Sygehus - medfinansiering -6,0 Ældreområdet, levering af kølemad til hjemmeboende (ophævelse af frit valg) -3,0 Mellemkommunal betaling for elever i folkeskolen -3,0 Specialinstitutioner, indregning af over- og underskud fra 2007 i taksterne -4,0-19,0 Overførsler - merudgifter Produktionsskoler 1,3 Introduktionsprogram 4,6 Sygedagpenge 7,4 Kontanthjælp/aktivering -1,0 Revalidering 4,1 Fleksjob, ledighedsydelse, løntilskud m.v. 9,9 Førtidspension 12,9 39,2 Ændringer i forhold til budget 2008 som blev godkendt ved 1. behandling 143,7 Besparelser m.v. fra sparekataloget, som blev godkendt ved 2. behandling Ungdomsområdet samling af aktiviteter på Mejerigården, Undløse -0,1 Tandpleje - ½ stilling -0,2 Sundhedsplejen - ½ stilling -0,2 Fuld indfasning - special SFO -0,7 SFO - faktiske tal (udsatte børn) -0,3 Personalereduktion - tidligere ledere erstattes af nye medarbejdere (udsatte børn) -0,5 Samling af ældste specialklasser med ungdomsområdet -0,2 Enkeltintegrerede elever - færre tildelinger (fortsættelse af igangsatte tilpasninger) -2,4 Merindtægter fra PPR-ydelser (betaling fra andre kommuner) -0,2 Nedsættelse af administrationsbeløb til specialklasser -0,1 Hjemtagelse af sprogudvikling af børnehavebørn -0,8 Udskolingsprojekter (udsatte børn og unge) 1,6 Etablering af observations- og udredningsformål (udsatte børn og unge) -1,0 Akutpladser på Bjergmarkskollegiet under pædagogisk tilsyn fra Børnespecialcenter -0,2 5 færre anbringelser af 0-14 årige (erstattes af tidlig og omfattende indsats) -0,5 5 færre anbringelser af årige (erstattes individuelle undervisning- og botilbud) -0,6 Færre udgifter til handicapkomp. ydelser (jf.undersøgelse fra Velfærdsmin.) (børn) -1,8 Forebyggende indsatsområder (børn og unge) 3,0 Socialpsykiatrisk Center (udsatte voksne) -0,2 Færre udgifter til handicapkomp. ydelser (jf.undersøgelse fra Velfærdsmin.) (voksne) -1,1 5 personer fra beskyttet beskæftigelse til skånejob -0,3 Brugerråd - frivilligheds. for ældre 0,1 10 ud af 41 pladser i aktivitets- og samværdstilbud fra heldags- til halvdagspladser -0,6 Omlægning af afregning for socialpæd.personlig støtte fra visiterede til leverede timer -1,0 Integrationsprojekter 1,0 Naturbeskyttelse -1,8 Vandløbsvedligeholdelse (undgåelse af erstatningssager) 0,5 Miljøbeskyttelse (udsættelse af vandforsyningsplan) -1,8 Veje - budgetoverskridelsen i ,0 Veje - sænkning af serviceniveau med 5% -3,0 Byggesagsgebyr - fuld dækning af personaleudgifter -3,0 Pleje af boldbaner, træer, buske m.v. - videreførsel af uændret servicekvaliteter -0,5 Side 6 af 113

7 Elværket - neddrosling af aktivitetsniveauet -1,0 Delvis afvikling af konsulentordning -0,5 Administrationen - lønreduktion -5,0 Musikskolen - halvering af gratis musikundervisning i børnehaveklasserne m.v. -0,5 Biblioteket - personalereduktion, mindre åbningstid i Jyderup, Svinninge og Tølløse samt afvikling af combiblioteker - excl. Orø -1,0 Bakkekammen Museum - drift 0,1 Tilbageførsel af ikke realiseret indkøbsgevinst gennemføres ikke -7,5 Omlægning af tværfaglig behandling og sundhedsklinikker fra Falck til egen drift -2,0 Barselspuljen (overskydende midler svarende til 0,4% af lønsummerne inddrages -6,0 Annoncering (centralisering, samt mindre annoncering) -2,0 Landsstævne - udgifter afholdes af midlerne hertil (løn, vedligeh. grønne områder) -1,0 Borgerservice i lokalområderne -0,4 IT - servere, PC'er, netværk og telefoni -1,6 Administrationen - varekøb, tjenesteydelser, konsulenter m.v. -5,0 Kompetenceudvikling - erstattes af midler fra trepartsforhandlingerne -2,0 Erhvervsforsikring -2,0 Indregnede driftsbesparelser ved 2. behandling af budgettet -49,3 Herudover er der foretaget budgetomplaceringer indenfor den enkelte institutions budget, samt mellem afde- lingerne, hvilket kan medføre, at budgettet for 2009 umiddelbart ikke er 2008-budgettet, løn- og prisfremskre- vet, tillagt/fratrukket ovennævnte ændringer. 4 Renter mill. kr. Renter af likvide aktiver -6,0-6,0-6,0-6,0 Øvrige renteindtægter -1,8-1,8-1,8-1,8 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhederne 0,8 0,8 0,8 0,8 Renter af kortfristet gæld 0,2 0,2 0,2 0,2 Renter af lån m.v. 36,7 34,6 35,3 36,0 Renter i alt 29,9 27,8 28,5 29,2 5 Anlæg mill. kr. Byforskønnelse 0,5 Haller 2,0 2,0 2,0 2,0 DGI-landsstævne 18,0 10,0 DGI-hus, Havnen 7,0 40,0 30,0 Veje, stier m.v. 8,4 25,0 25,0 25,0 Renovering, ombygning af folkeskoler m.v. 72,7 63,5 57,5 20,0 Museum, fælleskomm. magasiner, Huset på Næsset 2,8 3,1 Modtagekøkkener - daginstitutioner 10,0 Nye, renovering, ombygning af daginstitutioner 49,5 Køkkener - ældreområdet 6,0 Særlige boliger (Hybenvang m.v.) 5,0 5,0 5,0 5,0 Nye projekter 51,4 80,5 148,0 I alt 181,9 200,0 200,0 200,0 Side 7 af 113

8 6 Forsyningsvirksomheder mill. kr. Drift Varmeforsyningen -1,8-1,8-1,8-1,8 Vandforsyningen -4,0-4,0-4,0-4,0 Spildevandsanlæg (kloak, rensningsanlæg m.v.) -26,5-26,5-26,5-26,5 Affaldshåndtering (renovation, genbrug m.v.) -6,6-6,6-6,6-6,6 Drift i alt -38,9-38,9-38,9-38,9 Anlæg i alt 38,9 40,9 40,9 40,9 Forsyningsvirksomhederne i alt 0,0 2,0 2,0 2,0 7 Låneoptagelse mill. kr. Låneoptagelsen er til finansiering af følgende udgifter: Folkeskoleområdet -10,7-15,0-15,0-15,0 Låneoptagelse i alt -10,7-15,0-15,0-15,0 8 Afdrag på lån mill. kr. Eksisterende lån 51,3 54,3 54,3 54,3 Ældreboliger 6,8 6,8 6,8 6,8 Gæld vedr. færgeinvesteringer (Orø Færgen) 2,2 2,2 2,2 2,2 Forventet låneoptagelse før ,0 2,0 2,0 2,0 Forventet låneoptagelse i ,6 1,2 1,8 Låneoptagelse i alt 62,3 65,9 66,5 67,1 9 Finansforskydninger mill. kr. Indskud i Landsbyggefonden 3,2 Deponering vedr. adm.bygningen Strandstrædet 5, 2. etape 13,5 Frigivelse overskudslikviditet -2,3-2,3 Forskydninger i kortfr. tilgodehavender, pantebreve (afdrag) m.v. 1,4-0,6-0,6-0,6 Lån til betaling af ejendomsskat 0,9 0,9 0,9 0,9 Udlån til beboerindskud 0,9 0,9 0,9 0,9 Statens andel af beboerindskud -0,6-0,6-0,6-0,6 Kirken -0,7 0,4 0,4 0,4 I alt 16,3-1,3 1,0 1,0 Side 8 af 113

9 10 Likvid kapital ultimo mill. kr. Forventet kassebeholdning primo 29,9 8,6-12,9 24,7 Ændring af kassebeholdningen (forøgelse (+) / forbrug (-)) -21,3-21,5 37,6 71,9 Forventet kassebeholdning ultimo 8,6-12,9 24,7 96,6 Side 9 af 113

10 Budgetteringsforudsætninger Folkeskoler Budgettet for hver skole er for en række udgifters vedkommende beregnet på grundlag af følgende elevtal skønnet i foråret Samlet normering lærer og skolepædagog Antal elever jf. tildelingsmodel 08/09 BH-kl. 1. kl. 2. kl 3. kl 4. kl. 5 kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Absalonskolen 69, Bjergmarksskolen 62, Børnh. Hagested 6, Gislinge 23, Jyderup 44, Kildebjerg 36, Knabstrup 12, Kundby 12, Nr. Jernløse 35, Orø skole 7, St. Merløse 23, Stestrup 12, Svinninge 34, Tuse skole 47, Tølløse 34, Udby skole 20, Ugerløse 12, Undløse 16, Vipperød skole 35, Østre skole 35, Ågerup skole 17, klasse 14, I alt 617, Pr. 5/9-08 er skolernes elevantal fastlåst i forbindelse med tildelingen af budget til følgende områder: Børnerelaterede udgifter: Sekretærløn: Uddannelse: Hver skole får som grundbeløb kr kr pr. elev Hver skole tildeles 1000 timer. Har skolen over 10 lærere og skolepædagoger, vil det 11. årsværk og opefter udløse 47 timer pr. årsværk. Der budgetteres med 0,5 pct. af lønsummen til uddannelse af hhv. ledelse, lærere, skolepædagoger, sekretærer og tekniske servicemedarbejdere. Side 10 af 113

11 Privatskoleelever Der er pr. 5. september 2008 indmeldt følgende antal elever i 2009: Privatskoler: elever á en årlig takst på kr kr SFO: 592 elever á en årlig takst på kr kr I alt kr Fratræk af moms (kr ) kr Der er budgetlagt med kr Dertil er der tillagt kr. 5 mio.(demografi flere børn), samt 6,6 mio. godkendt af Byrådet den Side 11 af 113

12 SFO + klubber På fritidsområdet budgetlægges ud fra institutionernes forventede årsgennemsnit af børn. Budgettet reguleres 2 gange årligt på faktisk antal børn. Herunder det budgetterede antal børn samt normering Normering i fritidsdel Budget Antal børn SFO 1 Budget Antal børn SFO 2 Børn alt Cirkus Kæphøj 4, Kasernens Fritidsklub 4, Fritidscenter 3, Solsikken (Gislinge) 5, Hagested 3, Absalonskolen 17, Bjergmarksskolen 16, Østre 10, Bivognen 11, Jyderup Fritidsklub 7, Stestrup 6, Kirsebærhaven (Knabst.) 3, Kundby 3, Kilden (Mørkøv) 8, Orø 3, Nr. Jernløse 11, St. Merløse 5, Hobitten (Svinninge) 9, Tuse 16, Tølløse 12, Udby 6, Ugerløse 6, Undløse 3, Vipperød 11, Ågerup 5, I alt 196, I Til børneafhængige udgifter er der tildelt kr pr. barn uafhængig af barnets alder og modulvalg. Side 12 af 113

13 Dagtilbud, budget 2009 Der er tre institutionstyper i fordelingsmodellen: Enhedsinstitutioner samdrevne skoler og dagtilbud Børneinstitutioner én integreret institution i et hus med en tilknyttet dagpleje. Distriktsinstitutioner består af flere børnehuse og én tilknyttet dagpleje. Herunder prognosen for antal børn i de 21 distrikter i 2009*: Institutionstype Distrikterne i Holbæk kommune Antal enheder: (2*A+2*B+C) A: Blebørn= 0-2år8mdr B: Små til lav takst: 2år9mdr-2år11mdr C: Store: 3-5 år Børneinstitution 54 Gislinge, Solsikken Enhedsinstitution 55 Hagested Distrikt 56 Holbæk Midt Distrikt 57 Holbæk Special Distrikt 58 Holbæk Øst Distrikt 59 Holbæk Vest Distrikt 60 Jyderup Enhedsinstitution 61 Kirke Eskilstrup Enhedsinstitution 62 Knabstrup Enhedsinstitution 63 Kundby Distrikt 64 Mørkøv Enhedsinstitution 65 Orø Distrikt 66 Regstrup Børneinstitution 67 St. Merløse Distrikt 68 Svinninge Distrikt 69 Tølløse Distrikt 70 Tuse Børneinstitution 71 Tuse Næs, Troldemose Børneinstitution 72 Ugerløse, Elletoften Børneinstitution 73 Undløse Enhedsinstitution 74 Vipperød, Ågerup BH Børneinstitution 74 Vipperød Børnegård * der er 21 distrikter, men fordelt på 22 børne-/enheds-/distriktsinstitutioner, idet Vipperød distrikt er opdelt i to (Ågerup børnehus og Vipperød Børnegård). Side 13 af 113

14 Tildeling af tid Antal timer pr. uge Tildeling pr børneenhed 5,164 timer pr enhed pr. uge Bæredygtighedstillæg Enhedsinstitutioner: 20 timer om ugen til huse, hvis antal børneenheder pr hus er under 60. Distriktsinstitutioner: 20 timer om ugen til huse med under 50 børneenheder, hvis det gennemsnitlige børnetal pr. hus i distriktet er under 60. Ekstra åbningstid 2,7 timer om ugen pr ekstra åbningstime Sociale kriterier 222 timer fordelt i lighed med principper i skole og SFO Tildeling af Løn Lederløn Enhedsinstitution Børneinstitution Distriktsinstitution 1 konkret pædagogisk lederløn pr hus. (Der er i forvejen tildelt en skolechefløn og lederløn til SFO) 1 konkret chefløn for distriktet, og en gennemsnitlig souschefløn pr. institution 1 konkret chefløn for distriktet + 1 konkret pædagogisk lederløn pr. hus De resterende timer fordeles med 62,5 % pædagogtimer og 37,5 % medhjælpertimer. Souschefer, afdelingsledere, stedfortrædere mv. medregnes i andelen af pædagogtimer. I en overgangsperiode vil der tages højde for finansiering af (gamle) souschefstillinger. Der oprettes ikke ny souschefstillinger i distrikts- og enhedsinstitutioner Tildeling af årligt budget til uddannelse: Kr. 799 pr. enhed Tildeling af årligt budget til børnerelaterede udgifter: Kr pr. barn Tildeling af årligt budget til bleer: Kr. 413 pr. barn under 2 år og 8 måneder Side 14 af 113

15 Dagpleje: Dagplejen får tildelt 2,7 timer afsat til ledelse og tilsyn. Dagplejen medfinansierer heraf fælles udgifter til administration og overordnet ledelse. (Timerne indgår ikke i modellen, da finansieringen sker via dagplejen og indgår i forældrebetalingen her). Antal dagplejere i budget Dagpleje enhed 2009 Dagpleje i Gislinge Center 10 Dagplejen Hagested 2 Dagplejen Holbæk Midt 17 Dagplejen Holbæk Øst 19 Dagplejen Holbæk Vest 23 Dagplejen, Jyderup 22 Dagplejen Kr. Eskilstrup (Røde Kors bh) 8 Dagplejen Knabstrup 5 Dagpleje i Kundby Center 6 Dagplejen, Mørkøv 8 Dagplejen Regstrup (Nord) 26 Dagplejen St. Merløse (Huset) 6 Dagpleje i Svinninge Center 21 Dagplejen Tølløse by (Lærkereden) 19 Dagplejen Tuse 8,5 Dagplejen Vestervang 7 Dagplejen Tuse Næs 6 Dagplejen Ugerløse (Elletoften) 8 Dagplejen Undløse (Syd) 10 Dagplejen Vipperød 11 Tildeling af årligt budget til uddannelse: Kr pr. dagplejer og leder Tildeling af årligt budget til børnerelaterede udgifter: Kr pr. dagplejer I de integrerede institutioner forventes børn, og i dagpleje ligger tallet på omkring 830 børn. I alt forventes der ca børn i dagtilbud i Holbæk kommune i Nettoudgiften til pasning af disse børn er 286 mio kr. i En nettoudgift pr. barn på omkring kr. Side 15 af 113

16 Takstberegning 2009 for specialinstitutioner Generelt: Udgangspunktet for de fleste takstberegninger har været budget 2008 fremskrevet til 2009-priser. I nogle tilfælde har udgangspunktet været bud budgetudkast fra enhederne. Puljer: Barselspuljen er medregnet efter følgende formel: Barselspulje*(stedets lønsum/kommunens samlede lønsum) Arbejdsskadepuljen er medregnet efter følgende formel: Arbejdsskadepuljen*(stedets lønsum/kommunens samlede lønsum) Udvendig vedligeholdelse er medregnet som budgetteret af Jura&Ejd. Feriepengeforskydning Feriepengeforskydningen er beregnet efter følgende formel: 0,15*(forventet lønsum 2009-forventet lønsum 2008) Hvor det har været muligt er der taget udgangspunkt i budget 2009 ellers er der taget udgangspunkt i regnskab Afskrivninger og forrentning Afskrivning og forrentning er medtaget for de aktiver der fremgår af anlægskartoteket for de steder der beregnes takster for. Der hvor aktiver deles mellem flere steder er der sket en konkret vurdering af hvilken fordelingsnøgle der skulle anvendes. Afskrivningen sker lineært og forrentningen sker efter Obligationsrenten for Statsobligationer (Stående lån), løbetid 10 år. Rentesatsen der er regnet med er: 4,2862 Tjenestemandspensioner Der er tre forskellige tjenestemandspensionsordninger: Den lukkede gruppe: Består af lærere ordningen indebærer, at staten refunderer udgifterne til pensionen hvis den ansatte pensioneres efter det fyldte 63. år. Hvis personen er berettiget til pension inden da, betaler kommunen det fulde beløb. I taksterne for 2009 er der ikke medregnet hensættelser til denne pensionsforpligtigelse, da jeg har vurderet at arbejdet med at beregne det årlige hensættelsesbeløb ikke står mål med risikoen for at udgiften opstår. Genforsikringsordning: Denne ordning indebærer at kommunen indbetaler et beløb til et forsikringsselskab, som når det bliver aktuelt står for den fulde finansiering af pensionen. Udgiften og omkostningen til denne ordning er den samme og indgår som en del af lønsummen. Selvforsikring: Denne ordning indebærer at Holbæk kommune skal bære den fulde pensionsudgift selv. Derfor hensættes der som omkostning 20,3 % af lønsummen for de ansatte der er omfattet af denne ordning. Ny Løn Ny løn er medregnet i taksten. Overhead Der er taget overhead af hele driftsbudgettet inkl. indtægter. Der er ikke taget overhead af afskrivninger og forrentning. Fællesudgifter For hver administrativ enhed er fællesudgifterne fordelt på taksternerne efter oplysninger fra den enkelte enhed. Indtægtsdækket virksomhed Enhederne fastsætter selv taksterne herfor. Side 16 af 113

17 Ældreområdet Hjemmeplejen (både SOSU- og Sygeplejeydelser) Antal borgere der forventes at modtage hjemmepleje 2420 Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge pr. borger 3,55 Forventet antal leverede timer i alt (kommunal og privat leverandør) BTP for SOSU-personalet: 47,7% Pleje-omsorg Plejecentrene er normeret med 0,9 årsværk. Stenhusbakken og Carl Reffsvej er dog normeret med 0,5 årsværk grundet beboersammensætning og at hjemmeplejen varetager nogle af ydelserne. Side 17 af 113

18 Budget oversigt over normbeløb på konto 06. Administrationen Antalt fuldtidsansatte i administrationen Konto Vedrørende antal fuld- flex, service flex m.v. Fuldtid tidsansatte skånejob omregnet i alt til fuldtid (1 + 3) (1) (2) (3) (4) Direktionen 5,00 5, Byrådssekretariatet 7,57 1,00 0,67 8, Kommunikation 6,41 6, HR og Personale 34,49 2,00 1,33 35, Økonomi og indkøb 25,59 1,00 0,67 26, IT 17,95 17, Analyse 12,00 12, Jura og Ejendomme 14,95 1,00 0,67 15, Plan 9,78 9, Borger Ombudsmand 2,00 2, Borgerservice 80,21 12,00 8,00 88, Teknik og Miljø 57,67 3,00 2,00 59, Socialcenter 97,29 8,00 5,33 102, Pilotjobcenter 71,05 14,00 9,33 80,38 I alt 441,96 42,00 28,00 469,96 Flex-, service- og skånejobansatte er omregnet til fuldtidsansatte med en faktor på 2/3, da hovedparten er deltids- ansatte. Normbeløb pr. fuldtidsansat Konto Vedrørende antal fuld- uddannelse Kørsel Møder Tidsskr., Kontorm. Kontor- tidsansatte kontingent inventar hold Direktionen 5, Byrådssekretariatet 8, Kommunikation 6, HR og Personale 35, Økonomi og indkøb 26, IT 17, Analyse 12, Jura og Ejendomme 15, Plan 9, Borger Ombudsmand 2, Borgerservice 88, Teknik og Miljø 59, Socialcenter 102, Pilotjobcenter 80, I alt 469, Budgettet til kontorhold afholdes på konti, som er fælles på hver af de 4 rådhuse, sammen med budgetterne for biler. På Socialcentret, Borgerservice og Jobcentret er der udlagt yderligere budgetbeløb til borgerrelaterede ydelser, såsom lægeerklæringer, tolkebistand, gebyrindtægter m.v. Side 18 af 113

19 Budget oversigt over den forventede pris- og lønudvikling i procent Art Tekst Lønninger 4,0 5,3 3,5 4,2 4,2 2.2 Fødevarer 7,7 2,8 1,5 1,5 1,5 2.3 Brændsel og drivmidler 9,1 3,1 1,5 1,5 1,5 2.6 Køb af jord og bygninger -4,0-2,0 1,5 1,5 1,5 2.7 Anskaffelser 1,9-1,1 1,5 1,5 1,5 2.9 Øvrige varekøb 3,1 1,9 1,5 1,5 1,5 4.0 Tjenesteydelser uden moms 3,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 2,3 3,8 3,8 3,8 3,8 4.6 Betalinger til staten 3,7 4,6 3,5 3,9 3,9 4.7 Betalinger til kommuner 3,7 4,6 3,5 3,9 3,9 4.8 Betalinger til regioner 3,7 4,6 3,5 3,9 3,9 4.9 Øvrige tjenesteydelser 3,1 4,2 4,2 4,2 4,2 5.1 Tjenestemandspensioner 4,0 5,3 3,5 4,2 4,2 5.2 Overførsler til personer 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 3,1 4,2 4,2 4,2 4,2 7.1 Egne huslejeindtægter 3,7 4,6 3,5 3,9 3,9 7.2 Salg af produkter og ydelser 3,7 4,6 3,5 3,9 3,9 7.6 Betalinger fra staten 3,7 4,6 3,5 3,9 3,9 7.7 Betalinger fra kommuner 3,7 4,6 3,5 3,9 3,9 7.8 Betalinger fra regioner 3,7 4,6 3,5 3,9 3,9 7.9 Øvrige indtægter 3,7 4,6 3,5 3,9 3,9 8 Finansindtægter 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 9.1 Overførte lønninger 4,0 5,3 3,5 4,2 4,2 9.2 Overførte varekøb 2,5 1,2 1,5 1,5 1,5 9.3 Overførte anskaffelser 2,5 1,2 1,5 1,5 1,5 9.4 Overførte tjenesteydelser 3,1 4,3 3,9 4,0 4,0 9.7 Interne indtægter 3,1 3,4 3,4 3,4 3,4 Side 19 af 113

20 Bevillingsniveau I henhold til den kommunale styrelseslovs 38, stk. 2 samt til bestemmelserne i det af Velfærdsministeriets fastsatte budget- og regnskabssystem er det vedtaget, at bevillingsniveauet i budgettet for året 2009 er således: A. Driftsbevillinger inkl. refusion. Jfr. efterfølgende bevillingsoversigt. Der gives nettobevillinger. B. Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. 1) Anlægsbevillinger Funktion 3. niveau suppleret med omkostningssted. Der gives nettobevillinger 2) Rådighedsbeløb For så vidt angår rådighedsbeløb vedrørende forsyningsvirksomhederne (varme, vand, kloak og renovation) gives et nettorådighedsbeløb pr. forsyningsvirksomhed. For så vidt angår jordforsyning gives nettorådighedsbeløb på funktion 3. niveau. Øvrige rådighedsbeløb gives som anlægsbevillinger. C. Finansielle konti. Hovedkonto 07. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. Funktion (renteindtægter) udgør en samlet bevilling Funktion (renteudgifter) udgør en samlet bevilling Funktion (tilskud og udligning, samt moms) udgør en samlet bevilling Funktion (skatter) udgør en samlet bevilling Hovedkonto 08. Balanceforskydninger Funktion (forskydninger i langfristede tilgodehavender) udgør en samlet bevilling Funktion (Afdrag på lån) udgår en samlet bevilling Øvrige bevillinger under hovedkonto 07 og 08 er på hovedfunktionsniveau og dranst. Side 20 af 113

21 Hovedoversigt til budget 0316 Holbæk Kommune (316) Hovedoversigt til budget (uden Art 0) Budget Budget Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter (i kr.) (i kr.) (i kr.) (i kr.) inkl. Refusion inkl. Refusion inkl. Refusion inkl. Refusion A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v. Anlægsvirksomhed i alt Side 21 af 113

22 PRIS OG LØNST. VEDR. H.KONTO C) RENTER ( ) D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM ( A + B + C + D + E) F FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE Side 22 af 113

23 Budget 2009 i kr. Budget 2009 Ældreområdet service overførsler Voksenområdet service overførsler Børn og unge - særlig indsats service overførsler Børn og unge - almindelige tilbud Teknik og miljø Kultur Konto I alt service overførsler Side 23 af 113

24 ÆLDREOMRÅDET Oprindeligt Budget Service Hjælp i øvrigt (rengøring, tøjvask, personlig pleje) Pleje af døende (terminalpleje) -30 Madservice til borgere i privatbolig 632 Forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år 0 Boligændringer Hjælpemidler/forbrugsgoder Tilsyn af plejehjem og -centre 0 Nødkald Mellemkommunal Elever Drift af ældreboliger Plejecentre Tandpleje 647 Andet Tinglysningsafgist ved lån til betaling af ejd. Skatter o.lign. Begravelseshjælp Bedriftsundhedstjeneste Befordring Takstfinasierede enheder Service i alt Overførsler Boligydelse til pensionister Overførsler i alt Ældreområdet i alt Side 24 af 113

25 ÆLDREOMRÅDET Praktisk og personlig hjælp Oprindeligt Budget Socialcentret Personlig og praktisk hjælp Pleje af døende (terminalpleje) [ikke udarbejdet] -30 Madservice til borgere i privatbolig 632 Forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år 0 Boligændring Hjælpemidler/forbrugsgoder Tilsyn af plejehjem og -centre 0 Socialcentret -ikke placeret på servicekvalitet Nødkald Mellemkommunal Plejeomsorg Jura Ejendomme Lejeindtægter og udvendig vedligeholdelse af ældreboliger Personale Elever Praktisk og personlig hjælp ialt Side 25 af 113

26 ÆLDREOMRÅDET Tandpleje Oprindeligt Budget Tandplejen Omsorgstandplejen 647 Tabdpleje ialt 647 Side 26 af 113

27 ÆLDREOMRDÅET Andet Oprindeligt Budget Økonomiafdelingen Fejlplaceret 0 Borgerservice Tinglysningsafgist ved lån til betaling af ejd. Skatter o.lign. 0 Begravelseshjælp Bedriftsundhedstjeneste 0 Befordring Fejlplaceret 906 Boligydelse til pensionister I alt Side 27 af 113

28 ÆLDREOMRDÅET Takstfinansierede enheder Oprindeligt Budget Hjemmeplejen Internt vikarbureau 0 I alt Side 28 af 113

29 VOKSENOMRÅDET Oprindeligt Budget Service Servicemål Ungdommens uddannelsesvejledning [udarbejdet] Virksomhedskontrakt Hjælp til borgere i særlige situationer 559 Særlig støtte til voksne med betydelig nedsat funktionsevne og særlige sociale problemer Tandpleje 413 Medfinansiering Sundhedsfremme Uden servicemål Takstfinasierede enheder Administration (Jobcenter) Service i alt Overførsler Fleksjob og ledighedsydelse Kontanthjælp, introduktionsydelse og indsatser for forsikrede Revalidering Sygedagpenge Særlig støtte til voksne med betydelig nedsat funktionsevne og særlige sociale problemer (førtidspension) Hjælp til borgere i særlige situationer Uden servicemål Takstfinansieret 0 Overførsler i alt Voksenområdet i alt Side 29 af 113

30 VOKSENOMRÅDET Hjælp til borgere i særlige situationer Servicekvalitet Oprindeligt Budget Socialcentret Rimeligt begrundede udgifter Rimeligt begrundede udgifter pers. Tillæg ifm førtidspension 125 Sygebehandling Særlig hjælp til børn v. samvær 208 Hjælp til flytning Indgår i rimeligt begrundede udgifter Hjælp til varetægtsfængslede og indsatte 113 Midlertidigt husly 559 Refusion og ufordelt budget Ikke placeret 0 Borgerservice Rimeligt begrundede udgifter pers. Tillæg ifm førtidspension Servicemål i alt Side 30 af 113

31 VOKSENOMRÅDET Særlig støtte til voksne med betydelig nedsat funktionsevne og særlige sociale problemer Servicekvalitet Socialcentret Oprindeligt Budget Biler-voksne (inkl biler til børn) Hjælpemidler og forbrugsgoder (budget og forbug under ældreområdet) Støtte til boligændringer (budget og forbug under ældreområdet) Personlig hjælp og pleje (budget og forbug under ældreområdet) Botilbud midlertidige eller længerevarende Aflastningstilbud Ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem Behandling af stof- og alkoholmisbrug Specialundervisning for voksne Ledsagelse Hjælperordning Dækning af nødvendige merudgifter Aktivitets- og samværtilbud Beskyttet beskæftigelse Støtte til udvikling af færdigheder Førtidspension Rådgivning og vejledning Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Socialcentret - uden servicekvalitet Tilbud til børn og unge med særlige behov (efterværn) Borgerservice Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder (gælder også børn) -70 IT-kommunikationsmidler-voksne (gælder også børn) 0 Boligændringer - voksne (gælder også børn) 0 Arm- og benproteser (gælder også børn) Bleer (gælder også børn) Hjælpemidler i øvrigt (gælder også børn) Økonomi Fejlplaceret - Hjælpemidler 0 Fejlplaceret - Specialundervisning for voksne 232 Servicemål i alt Side 31 af 113

32 VOKSENOMRÅDET Tandpleje Servicekvalitet Oprindeligt Budget Tandpleje Specialtandpleje 413 Servicemål i alt 413 Side 32 af 113

33 VOKSENOMRÅDET Medfinansiering Servicekvalitet Oprindeligt Budget Socialcentret Medfinansiering Sundhed, kultur, integration 002 Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse 0 Ikke placeret 0 Plejetakst for færdigbehandlede 462 Servicemål i alt Side 33 af 113

34 VOKSENOMRÅDET Sundhedsfremme Servicekvalitet Oprindeligt Budget Analyse Alkohol 0 Dataindsamling 0 Uddannelse af insatruktører 0 Praksis koordinator 0 Ulykke og fyrværkeri 19 Kulturplan-koordinator 385 udvikling og måling 336 Sundhedsformidling 448 Patientuddannelse 0 Forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme 0 Sundhedsdag patientuddannelse gang i holbæk/motion for livet hepro sund-by netværk 0 Den gode kommunale alkoholforebyggelse 0 Registrering af trafikulykker 0 Puljeansøgninger og trykning af materiale 115 Ikke placeret 0 Jobcenter Sundhedsfremme 0 Misbrugsområdet Værktøjer til stofmisbrugere 92 Side 34 af 113

35 Socialcentret 001 Kostvejledning på recept rygestopkursus motion på recept 0 Dataindsamling 260 Uddannelse af instruktører 230 Forebyggende hjemmebesøg Patientuddannelse: lær at leve med kronisk sygdom 0 Patientuddannelse 240 Vederlagsfri fysioterapi til regioner Sundhedsdag 148 Gang i Holbæk 144 Arbejde med sundhedsaftaler 400 Den gode kommunale alkoholforebyggelse 96 Sundhedsindsatser til prioritering Andet 515 Teknik og miljø Registrering af trafikulykker 100 Sundhedsplejen Forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme+b3 62 Servicemål i alt Side 35 af 113

36 VOKSENOMRÅDET Fleksjob og ledighedsydelse Servicekvalitet Oprindeligt Budget Jobcenter Fleksjob og ledighedsydelse Servicemål i alt Side 36 af 113

37 VOKSENOMRÅDET Kontanthjælp, introduktionsydelse og indsatser for forsikrede ledige Servicekvalitet Oprindeligt Budget Jobcenter Kontanthjælp, introduktionsydelse og indsatser for forsikrede ledige Personale Ny løn 0 Servicemål i alt Side 37 af 113

38 VOKSENOMRÅDET Revalidering Servicekvalitet Oprindeligt Budget Jobcenter Revalidering Personale Ny løn revalidering 0 Jura &ejd. Revalidering 4 Økonomi Ophørte steder og konti 0 Servicemål i alt Side 38 af 113

39 VOKSENOMRÅDET Sygedagpenge Servicekvalitet Oprindeligt Budget Jobcenter Sygedagpenge Servicemål i alt Side 39 af 113

40 VOKSENOMRÅDET Ungdommens uddannelsesvejledning [ikke udarbejdet] Servicekvalitet Oprindeligt Budget Jobcenter Ungdommens uddannelsesvejledning [ikke udarbejdet] Løn og personale 30 Lønpulje-ungdommens uddannnelsesvejledning Servicemål i alt Side 40 af 113

41 VOKSENOMRÅDET Uden servicemål og -kvaliteter Oprindeligt Budget Jobcenter Pilotjobcentre 0 Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser 799 Introduktionsydelse Kontanthjælp vedr. flygtninge 0 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob 0 Borgerservice Ikke kvalitet - støtte til frivilligt socialt arbejde - borgerservice 0 Ikke kvalitet-boligsikring - borgerservice Socialcentret Genoptræning Ikke placeret tilbud til udlændinge 107 Hospice 57 Befordring 0 Ambulant alkoholbehandling (ikke i Holbæk) 54 Anvisningsret 0 Fejlplaceret 0 Økonomi Fejlplaceret 0 Hr og Personale Lønpulje-erhvervsgrunduddannelserne 5 I alt Side 41 af 113

42 VOKSENOMRÅDET Virksomhedskontrakt Servicekvalitet Jobcenter Virksomhedskontrakt (Konto 06) Oprindeligt Budget Servicemål i alt Side 42 af 113

43 VOKSENOMRÅDET Takstfinansierede enheder Oprindeligt Budget Psykiatriområdet Voksenspecialskole 0 Misbrugsområdet -41 Bo- og servicecenter Socialt arbejdsmarkedscenter Tilbud til voksne med særlige behov Revalidering - overførsel 0 Center for specialrådgivning Genoptræningsenheden Økonomi Fejlplaceret - Ny løn Jura ejendomme-udvendig vedligeholdelse Jura ejendomme - voksenspecialskole 32 Jura ejendomme - VASAC 72 Jura ejendomme - Misbrugsområdet 29 Jura ejendomme - psykiatriområdet 91 Jura ejendomme - bo- og servicecenter 107 Jura ejendomme - center for specialrådgivning 0 Jura-ejendomme - genoptræningsenheden 0 I alt Side 43 af 113

44 BØRN OG UNGE - SÆRLIG INDSATS Oprindeligt Budget Servicemål Tidlig indsats Specialtilbud Den gode anbringelse Takstfinasierede enheder Administration (ressourcecenter) Service i alt Servicemål Tidlig indsats Merudgifter ved forsørgelse af børn med handicap Tabt arbejdsfortjeneste Refusion vedr. to ovenstående Overførsler i alt Udsatte børn og unge i alt Side 44 af 113

45 BØRN OG UNGE - SÆRLIG INDSATS Tidlig indsats Servicekvalitet Oprindeligt Budget Ressourcecentret Psykologisk bistand inkl nedenstående Tale-høreundervisning Ressourcepædagoger Sprogudviklingsforløb Tosprogede børn 611 SSP- forebyggelse og tidlig indsats Ressourcecentret - Servicekvalitet uden særskilt budget Åben anonym rådgivning (konto 06) Ressourcecentret - mangler servicekvalitet Kulturformidler 547 En god start Med familien i centrum 0 Transport - befordring v. midlertidig sygdom 747 Tilskud til ordblinde efterskole 13 Fejlplaceret - Ny løn 0 Ressourcecentret - indtægtsdækket virksomhed U-team 255 Familiebehandling -21 Socialcentret Konsultativ bistand Merudgifter ved forsørgelse af børn med handicap Praktiktilbud til unge 144 Personlig rådgiver 497 Fast kontaktperson Aflastningsordning Konsulentbistand Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder 999 It-kommunikation - hjælpemidler (økonomien indgår i tekniske hjælpemidler) Biler (budget og forbrug under voksne) 0 Boligændring Øvrige hjælpemidler 0 Fejlplaceret - ressourcepædagoger 0 Side 45 af 113

46 BØRN OG UNGE - SÆRLIG INDSATS (fortsat) Tidlig indsats Servicekvalitet Oprindeligt Budget Socialcentret - Mangler servicekvalitet Tabt arbejdsfortjeneste Refusion ved kontante ydelser: merudgifter+tabt arbejdsfortjeneste Forebyggende foranstaltninger Fejlplaceret-personale 0 Ikke placeret 0 Jura & ejd. Indtægtsdækket virksomhed hos ressourcecentret-familiebehandling 45 Økonomi Fejlplaceret - Familiebehandling -165 Personale Fejlplaceret - -Forebyggende foranstaltning 163 Servicemål i alt Side 46 af 113

47 BØRN OG UNGE - SÆRLIG INDSATS Specialtilbud Servicekvalitet Oprindeligt Budget Ressourcecentret Administration af lokale heldagsskoler 0 Undervisning af elever generelle indlæringsvanskeligheder Undervisning af elever med genrelle... SFO støttetimer Heltidsundervisning Enkeltintegrerede elever og projekter Administration og ledelse 0 Socialcentret Vidtgående specialundervisning (inkl. to nedenstående og refusion) Specialundervisning, socialcenter Vidtgående fysiske handicap Alvorlige sociale og emotionelle vanskeligheder Psykiske handicap -skolefritidsordning Psykiske handicap -klub Særlige dagtilbud Fejlplaceret -Rådgivningscenter vest Udviklingsafdelingen Fejlplaceret - Specialpædagogisk bistand for førskolebørn 82 Økonomi Fejlplaceret - SFO-støttetimer 0 Jyderup skole Fejlplaceret vedr. kommunale specialskoler 0 Servicemål i alt Side 47 af 113

48 BØRN OG UNGE - SÆRLIG INDSATS Anbringelse Servicekvalitet Oprindeligt Budget Socialcentret Anbringelse uden for hjemmet Døgnophold for familien 690 Ungdomssanktion Servicekvalitet uden særskilt budget Visitation (konto 6) Ressourcecentret Anbringelse udenfor hjemmet Økonomi Fejlplaceret anbringelse uden for hjemmet 0 HR og personale Lønpulje 273 Servicemål i alt Side 48 af 113

49 BØRN OG UNGE - SÆRLIG INDSATS Takstfinansierede enheder Oprindeligt Budget Villa kulla Bispehøjen Møllevangen 280 Børnespecialcenter 1 0 Børnespecialcenter Jura & Ejendomme Møllevangen 0 Børnespecialcenter 1 0 Børnespecialcenter Økonomi Fejlplaceret - Børnespecialcenter Udviklingsafdelingen Fejlplaceret - Møllevangen 0 Fejlplaceret - Ladegårdsskolen 0 Takstfinansierede i alt Side 49 af 113

50 BØRN OG UNGE - almindelige tilbud Oprindeligt Budget Servicemål Tandpleje Sundhedspleje Læring og udvikling 0-5 år Læring og udvikling 6-16 år Ungdomsliv Forældre- og brugerindflydelse Uden servicemål (private skoler) Service i alt Side 50 af 113

51 BØRN OG UNGE - almindelige tilbud Uden servicemål Servicekvalitet Oprindeligt Budget Borgerservice Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Uden servicemål i alt Side 51 af 113

52 BØRN OG UNGE - almindelige tilbud Servicemål Tandpleje Servicekvalitet Oprindeligt Budget Tandplejen Tandpleje Økonomi og indkøb Tandpleje 124 Jura og Ejendomme (udvendig vedligehold) Tandpleje 0 Servicemål (Tandpleje) i alt Side 52 af 113

53 BØRN OG UNGE - almindelige tilbud Servicemål Sundhedspleje Servicekvalitet Oprindeligt Budget Sundhedsplejen Sundhed Servicemål (Sundhedspleje) i alt Side 53 af 113

54 BØRN OG UNGE - almindelige tilbud Servicemål Læring og udvikling 0-5 år Servicekvalitet Oprindeligt Budget Borgerservice Pladsanvisning og forældrebetaling søskenderabat, friplads mv Analyse (servicekvalitet dagtilbud 0-5 års alderen) Pulje til pasning af ekstra børn Personale, madordning mv løn til ledere Dagpleje til 0-2 årige 993 Institutioner i lokalområder Servicekvalitet Delepladser i daginstitutioner Servicekvalitet Sprog-screening i 3 årsalderen og 6 års alderen Servicekvalitet Rummelighed forebyggelse og tidlig indsats Servicekvalitet dagtilbud 0-5 årsalderen Dagpleje til 0-2 årige Jura og Ejendomme (udvendig vedligehold) Fremtidens børneinstitutioner for de 0-5 årige børn Dagpleje til 0-2 årige 0 Servicemål (Læring og udvikling 0-5 år) i alt Side 54 af 113

55 BØRN OG UNGE - almindelige tilbud Servicemål Læring og udvikling 6-16 år Servicekvalitet Oprindeligt Budget Borgerservice Skolefritidsordning (SFO), forældrebetaling Ungdomsområdet 10. klasse (ungdomsområdet) Analyse Helhedsskolen incl. lokal specialundervisning. + Mellemtrinnet + Udskolingen Skolefritidsordning (SFO) Kommunalt finansieret befordring af skoleelever i Holbæk Kommune Institutioner i lokalområder Helhedsskolen incl. lokal specialundervisning. + Mellemtrinnet + Udskolingen Skolefritidsordning og klub (SFO+SFO2) Jura og Ejendomme (udvendig vedligehold) Helhedsskolen incl. lokal specialundervisning. + Mellemtrinnet + Udskolingen Skolefritidsordning (SFO) 0 Servicekvalitet uden ansvar 0 Servicekvalitet uden budget og ansvar Servicekvalitet Modermålsundervisning (-19 på forbrug) Servicekvalitet Rummelighed forebyggelse og tidlig indsats Servicemål i alt Side 55 af 113

56 BØRN OG UNGE - almindelige tilbud Servicemål Ungdomsliv Servicekvalitet Oprindeligt Budget Borgerservice Forældrebetaling (er ikke med i servicekvalitet) Ungdomsområdet Ungdomsskolevirksomhed Internationale aktiviteter 0 Sommerferieaktiviteter 0 Analyse, HR Ungdomsskoleaktiviteter 114 Jura og Ejendomme (udvendig vedligehold) Ungdomsskoleaktiviteter 0 Servicekvalitet uden budget og ansvar Rådgivning til unge Ungdomsklubcafé Servicemål i alt Side 56 af 113

57 TEKNIK og MILJØ Oprindeligt Budget Servicemål 5.1 Byfornyelse Naturbeskyttelse Vandløb Miljøbeskyttelse Generende dyr Veje Trafikhavn - Ikke udarbejdet 5.11 Byggesagsbehandling 5.12 Det åbne land 5.13 Redningsberedskab - Ikke udarbejdet Kollektiv trafik Brugerfinansieret (Forsyning) 5.14 Varmeforsyning Bortskaffelse af affald Forsyning med drikkevand Håndtering af spildevand Takstfinansieret (Vej og Park) 5.8 Veje (snerydning) 326 Uden servicemål Uden servicemål Konto 06 (Teknik og Miljø) Konto 06 (Jura og Ejendomme) 91 Arealer, erstatninger, materielplads, ny løn mm Service i alt TEKNIK OG MILJØ i alt Side 57 af 113

58 TEKNIK og MILJØ Brugerfinansieret (Forsyningen) Servicemål/kvalitet Oprindeligt Budget 5.14 Servicemål Varmeforsyning Forsyningen Servicekvalitet Varmeforsyning Økonomi og Indkøb Servicekvalitet Varmeforsyning Servicemål Bortskaffelse af affald Forsyningen Servicekvalitet Bortskaffelse af affald Servicemål Forsyning med drikkevand Forsyningen Servicekvalitet Vandkvalitet Servicemål Håndtering af spildevand Forsyningen Servicekvalitet Spildevand Total Brugerfinansieret Side 58 af 113

59 Takstfinansieret (Vej og Park) Servicemål/kvalitet Oprindeligt Budget 5.14 Servicemål Veje Vej og Park Servicekvalitet Snerydning/glatføre 326 Total servicemål 326 Uden Servicemål Vej og Park Personale For fremmed regning Materielplads Total Uden servicemål Total Takstfinansieret (Vej og Park) Side 59 af 113

60 TEKNIK og MILJØ Uden servicemål Oprindeligt Budget Teknik og Miljø Ny løn, fælles formål 629 Udviklingsafdeling fælles formål 0 Jura og ejendomme Arealer, erstatninger, beboelse, driftsikring af boligbyggeri, materielplads, andre faste ejendomme Socialcenter varmecentral Tølløse 0 Borgerservice Andre faste ejendomme 108 HR og personale Andet faste ejendomme 1 Forsyningen Andet fastejendom -152 Total Uden servicemål Side 60 af 113

61 TEKNIK og MILJØ 5.1 Servicemål Byfornyelse Servicekvalitet Oprindeligt Budget Teknik og Miljø Bygningsforbedring - Ikke udarbejdet Områdefornyelse - Ikke udarbejdet Mangler servicekvalitet Byfornyelse Servicemål i alt Side 61 af 113

62 TEKNIK og MILJØ 5.4 Servicemål Naturbeskyttelse Servicekvalitet Oprindeligt Budget Teknik og Miljø Beskyttet natur Områdefornyelse - Ikke udarbejdet Naturpleje og naturgenoprettelse Naturplaner Fredninger - ikke udarbejdet Bekæmpelse af bjørneklo (ukrudtsbek) Råstofindvinding Teknik og Miljø - Servicekvalitet uden særskilt budget Beskyttet natur (konto 06) 337 Servicemål i alt Side 62 af 113

63 TEKNIK og MILJØ 5.5 Servicemål Vandløb Servicekvalitet Oprindeligt Budget Teknik og Miljø Vedligeholdelse af kommunale vandløb Vandsynsgrupper Servicemål i alt Side 63 af 113

64 TEKNIK og MILJØ 5.6 Servicemål Miljøbeskyttelse Servicekvalitet Oprindeligt Budget Teknik og Miljø Servicekvalitet Miljøregulering af landbrug Servicekvalitet Miljøregulering af virksomheder Servicekvalitet Jordforurening - Ikke udarbejdet Vandindvinding og grundvandsbeskyttelse - Ikke udarbejdet Servicekvalitet Kontrol med badevand - Ikke udarbejdet Servicekvalitet Håndtering af farligt affald - Ikke udarbejdet Servicekvalitet Håndtering af erhvervsaffald - Ikke udarbejdet Servicekvalitet Tilladelse til jordvarme Servicekvalitet Miljøkrav, indretning og drift af restaurationer Teknik og Miljø - Servicekvalitet uden særskilt budget Administration vedrørende miljøbeskyttelse (konto 06) 0 HR og Personale Miljøtilsyn virksomheder-lønpulje 5 Servicemål i alt 4 Side 64 af 113

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere