Budget Side 1 af 113

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2009. Side 1 af 113"

Transkript

1 Budget 2009 Side 1 af 113

2 Indholdsfortegnelse Totalbudget med tilhørende noter...3 Budgetteringsforudsætninger...10 Bevillingsniveau...20 Hovedoversigt til budget...21 Tværgående artsoversigt...79 Investeringsoversigt...80 Takstoversigt...82 Side 2 af 113

3 Totalbudget med tilhørende noter Vedtaget budget BUDGET OVERSLAGSÅRENE note A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE INDTÆGTER 1 Skatter , , , ,4 2 Generelle tilskud, mv. -886,4-928, , ,8 indtægter i alt , , , ,2 DRIFTSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed) Service 2.523, , , ,1 Overførsler 520,3 520,3 520,3 520,3 Drift i 2009-priser 3.044, , , ,4 Prisregulering i overslagsårene (3,5 + 4,0 + 4,0) 106,7 234,7 362,6 3 Driftsudgifter i alt 3.044, , , ,0 4 RENTER M.V. 29,9 27,8 28,5 29,2 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT -228,5-237,1-307,7-351,0 ANLÆGSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed) Anlægsudgifter i 2009-priser 181,9 200,0 200,0 200,0 Anlægsændringer vedtaget af Byrådet Prisregulering i overslagsårene (3,5 + 4,0 + 4,0) 7,0 15,4 23,8 5 Anlægsudgifter i alt 181,9 207,0 215,4 223,8 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -46,6-30,1-92,3-127,2 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift -38,9-38,9-38,9-38,9 Anlæg 38,9 40,9 40,9 40,9 Forsyningsvirksomhed i 2009-priser 0,0 2,0 2,0 2,0 Prisregulering i overslagsårene (3,5 + 4,0 + 4,0) 0,1 0,2 0,2 6 I alt forsyningsvirksomhed 0,0 2,1 2,2 2,2 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED 0,0 2,1 2,2 2,2 C. RESULTAT I ALT -46,6-28,1-90,1-125,0 D. FINANSIERING 7 Låneoptagelse -10,7-15,0-15,0-15,0 8 Afdrag på lån 62,3 65,9 66,5 67,1 Finansiering i alt 51,6 50,9 51,5 52,1 Udfordring i ,0 22,8-38,6-72,9 9 Finansforskydninger 16,3-1,3 1,0 1,0 E. FORØGELSE(+) / FORBRUG(-) AF LIKVID KAPITAL -21,3-21,5 37,6 71,9 10 F. LIKVID KAPITAL ULTIMO (ultimo ,9 mill.kr.) 8,6-12,9 24,7 96,6 Positive tal er udgift, negative tal er indtægt. Side 3 af 113

4 Bemærkninger til budget 2009 m.v. Note Vedrørende 1 Skatter Det forventede selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2009 forventes at udgøre mill.kr. Ved en uændret skatteprocent på 24,6 giver det et provenu på mill. kr. Skatterne for forventes at udgøre: mill. kr. Kommunal indkomstskat , , , ,0 Selskabsskat -36,3-35,0-35,0-35,0 Anden skat pålignet visse indkomster -1,7-0,4-0,4-0,4 *) Grundskyld -160,2-170,0-180,0-190,0 Øvrige skatter -1,0 I alt , , , ,4 *) Grundskyld: Afgiftspligtige grundværdier mio.kr. a 22 o/oo -140,8 Grundskyld (land/skov) mio.kr. a 12,3 o/oo -19,4 I alt -160,2 2 Generelle tilskud m.v mill. kr. Kommunal udligning -772,4-865,0-947,1 Landsudligning -636,0 Tilskud ugunstigt stillede kommuner -68,9 Statstilskud -221,4-191,7-219,8-242,7 Udligning af selskabsskat -23,2-17,5-18,3-17,7 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 3,7 4,2 4,7 5,1 Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet 81,4 83,9 86,4 89,0 Kommunalt udviklingsbidrag 8,1 8,4 8,6 8,9 Særlige tilskud Tilskud til "ø-kommuner" -4,1-4,2-4,3-4,4 Særligt tilskud på ældreområdet -26,0-39,5-40,2-40,9 I alt -886,4-928, , ,8 Side 4 af 113

5 3 Driftsudgifter Med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2008 er budgettet for 2009 fremskrevet med KL's skøn over pris- og lønudviklingen. Hertil er der i forbindelse med 1. og 2. behandling af budgettet for 2009 m.v. indregnet merudgifter til demografi, lov- og cirkulæreprogram, overskridelser i 2008 som også forventes i 2009, yderligere behov på overførselsområdet, samt diverse besparelser, der bl.a. fremgik, at sparekataloget, som blev behandlet (vedtaget) i ved 2. behandlingen d KL's skøn over pris- og lønudviklinger, der er anvendt: Løn 4,0 5,3 Olie 9,1 3,1 Øvrige varer og anskaffelser 2,5 1,2 Entreprenør- og håndværkerydelser 2,3 3,8 Øvrige tjenesteydelser 3,1 4,2 Pris- og og lønskøn samlet 3,7 4,6 I forbindelse med 1. behandlingen af budgettet er der i hovedtræk ændret følgende: Demografi på børneområdet Færre børn i Folkeskolen -2,0 Flere børn i privatskoler100 5,0 Merudgifter +/besparelser års området 7,2 10, Lov- og cirkulæreprogrammet (mer-/mindreudgifter som følge af lovændringe m.v.) Beredskabsloven, landsdækkende radiokommunikations net 2,1 Kollektiv trafik, ændring momsloven, diesel 5,6 Friskoler, hjælp til børn bl.a. krisecentre m.v. 1,0 Pension, førtidspension (højere udvidet kreds) 1,4 Social service (anbringelsesreformen) 1,1 Flytning myndighedsansvar (vederlagsfri fysioterapi) 7,8 Vederlagsfri fysioterapi (tilskud til progressiv sygdom) 1,9 Sygedagpenge (udvidelse af arbejdsgiverperioden) 1,3 Almen voksenuddannelse 0,4 Erhvervsuddannelser (feriepenge sosu-elever) 1,5 Ungdomsuddannelse og erhverv 0,3 Uddannelse og personalemæssige initiativer 6,9 Overenskomst 08-seniorpolitik og kompetenceudvikling 2,5 33,8 Service overskridelser i 2008 som forventes ogsår i 2009 Tilbageførsel af ikke realiseret indkøbsgevinst 7,5 Ældreområdet 16,0 Udsatte børn 16,0 Udsatte voksne 15,0 Administration 25,0 79,5 Side 5 af 113

6 Service - besparelser Genoptræning -1,0 Arbejdsmiljø -2,0 Sygehus - medfinansiering -6,0 Ældreområdet, levering af kølemad til hjemmeboende (ophævelse af frit valg) -3,0 Mellemkommunal betaling for elever i folkeskolen -3,0 Specialinstitutioner, indregning af over- og underskud fra 2007 i taksterne -4,0-19,0 Overførsler - merudgifter Produktionsskoler 1,3 Introduktionsprogram 4,6 Sygedagpenge 7,4 Kontanthjælp/aktivering -1,0 Revalidering 4,1 Fleksjob, ledighedsydelse, løntilskud m.v. 9,9 Førtidspension 12,9 39,2 Ændringer i forhold til budget 2008 som blev godkendt ved 1. behandling 143,7 Besparelser m.v. fra sparekataloget, som blev godkendt ved 2. behandling Ungdomsområdet samling af aktiviteter på Mejerigården, Undløse -0,1 Tandpleje - ½ stilling -0,2 Sundhedsplejen - ½ stilling -0,2 Fuld indfasning - special SFO -0,7 SFO - faktiske tal (udsatte børn) -0,3 Personalereduktion - tidligere ledere erstattes af nye medarbejdere (udsatte børn) -0,5 Samling af ældste specialklasser med ungdomsområdet -0,2 Enkeltintegrerede elever - færre tildelinger (fortsættelse af igangsatte tilpasninger) -2,4 Merindtægter fra PPR-ydelser (betaling fra andre kommuner) -0,2 Nedsættelse af administrationsbeløb til specialklasser -0,1 Hjemtagelse af sprogudvikling af børnehavebørn -0,8 Udskolingsprojekter (udsatte børn og unge) 1,6 Etablering af observations- og udredningsformål (udsatte børn og unge) -1,0 Akutpladser på Bjergmarkskollegiet under pædagogisk tilsyn fra Børnespecialcenter -0,2 5 færre anbringelser af 0-14 årige (erstattes af tidlig og omfattende indsats) -0,5 5 færre anbringelser af årige (erstattes individuelle undervisning- og botilbud) -0,6 Færre udgifter til handicapkomp. ydelser (jf.undersøgelse fra Velfærdsmin.) (børn) -1,8 Forebyggende indsatsområder (børn og unge) 3,0 Socialpsykiatrisk Center (udsatte voksne) -0,2 Færre udgifter til handicapkomp. ydelser (jf.undersøgelse fra Velfærdsmin.) (voksne) -1,1 5 personer fra beskyttet beskæftigelse til skånejob -0,3 Brugerråd - frivilligheds. for ældre 0,1 10 ud af 41 pladser i aktivitets- og samværdstilbud fra heldags- til halvdagspladser -0,6 Omlægning af afregning for socialpæd.personlig støtte fra visiterede til leverede timer -1,0 Integrationsprojekter 1,0 Naturbeskyttelse -1,8 Vandløbsvedligeholdelse (undgåelse af erstatningssager) 0,5 Miljøbeskyttelse (udsættelse af vandforsyningsplan) -1,8 Veje - budgetoverskridelsen i ,0 Veje - sænkning af serviceniveau med 5% -3,0 Byggesagsgebyr - fuld dækning af personaleudgifter -3,0 Pleje af boldbaner, træer, buske m.v. - videreførsel af uændret servicekvaliteter -0,5 Side 6 af 113

7 Elværket - neddrosling af aktivitetsniveauet -1,0 Delvis afvikling af konsulentordning -0,5 Administrationen - lønreduktion -5,0 Musikskolen - halvering af gratis musikundervisning i børnehaveklasserne m.v. -0,5 Biblioteket - personalereduktion, mindre åbningstid i Jyderup, Svinninge og Tølløse samt afvikling af combiblioteker - excl. Orø -1,0 Bakkekammen Museum - drift 0,1 Tilbageførsel af ikke realiseret indkøbsgevinst gennemføres ikke -7,5 Omlægning af tværfaglig behandling og sundhedsklinikker fra Falck til egen drift -2,0 Barselspuljen (overskydende midler svarende til 0,4% af lønsummerne inddrages -6,0 Annoncering (centralisering, samt mindre annoncering) -2,0 Landsstævne - udgifter afholdes af midlerne hertil (løn, vedligeh. grønne områder) -1,0 Borgerservice i lokalområderne -0,4 IT - servere, PC'er, netværk og telefoni -1,6 Administrationen - varekøb, tjenesteydelser, konsulenter m.v. -5,0 Kompetenceudvikling - erstattes af midler fra trepartsforhandlingerne -2,0 Erhvervsforsikring -2,0 Indregnede driftsbesparelser ved 2. behandling af budgettet -49,3 Herudover er der foretaget budgetomplaceringer indenfor den enkelte institutions budget, samt mellem afde- lingerne, hvilket kan medføre, at budgettet for 2009 umiddelbart ikke er 2008-budgettet, løn- og prisfremskre- vet, tillagt/fratrukket ovennævnte ændringer. 4 Renter mill. kr. Renter af likvide aktiver -6,0-6,0-6,0-6,0 Øvrige renteindtægter -1,8-1,8-1,8-1,8 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhederne 0,8 0,8 0,8 0,8 Renter af kortfristet gæld 0,2 0,2 0,2 0,2 Renter af lån m.v. 36,7 34,6 35,3 36,0 Renter i alt 29,9 27,8 28,5 29,2 5 Anlæg mill. kr. Byforskønnelse 0,5 Haller 2,0 2,0 2,0 2,0 DGI-landsstævne 18,0 10,0 DGI-hus, Havnen 7,0 40,0 30,0 Veje, stier m.v. 8,4 25,0 25,0 25,0 Renovering, ombygning af folkeskoler m.v. 72,7 63,5 57,5 20,0 Museum, fælleskomm. magasiner, Huset på Næsset 2,8 3,1 Modtagekøkkener - daginstitutioner 10,0 Nye, renovering, ombygning af daginstitutioner 49,5 Køkkener - ældreområdet 6,0 Særlige boliger (Hybenvang m.v.) 5,0 5,0 5,0 5,0 Nye projekter 51,4 80,5 148,0 I alt 181,9 200,0 200,0 200,0 Side 7 af 113

8 6 Forsyningsvirksomheder mill. kr. Drift Varmeforsyningen -1,8-1,8-1,8-1,8 Vandforsyningen -4,0-4,0-4,0-4,0 Spildevandsanlæg (kloak, rensningsanlæg m.v.) -26,5-26,5-26,5-26,5 Affaldshåndtering (renovation, genbrug m.v.) -6,6-6,6-6,6-6,6 Drift i alt -38,9-38,9-38,9-38,9 Anlæg i alt 38,9 40,9 40,9 40,9 Forsyningsvirksomhederne i alt 0,0 2,0 2,0 2,0 7 Låneoptagelse mill. kr. Låneoptagelsen er til finansiering af følgende udgifter: Folkeskoleområdet -10,7-15,0-15,0-15,0 Låneoptagelse i alt -10,7-15,0-15,0-15,0 8 Afdrag på lån mill. kr. Eksisterende lån 51,3 54,3 54,3 54,3 Ældreboliger 6,8 6,8 6,8 6,8 Gæld vedr. færgeinvesteringer (Orø Færgen) 2,2 2,2 2,2 2,2 Forventet låneoptagelse før ,0 2,0 2,0 2,0 Forventet låneoptagelse i ,6 1,2 1,8 Låneoptagelse i alt 62,3 65,9 66,5 67,1 9 Finansforskydninger mill. kr. Indskud i Landsbyggefonden 3,2 Deponering vedr. adm.bygningen Strandstrædet 5, 2. etape 13,5 Frigivelse overskudslikviditet -2,3-2,3 Forskydninger i kortfr. tilgodehavender, pantebreve (afdrag) m.v. 1,4-0,6-0,6-0,6 Lån til betaling af ejendomsskat 0,9 0,9 0,9 0,9 Udlån til beboerindskud 0,9 0,9 0,9 0,9 Statens andel af beboerindskud -0,6-0,6-0,6-0,6 Kirken -0,7 0,4 0,4 0,4 I alt 16,3-1,3 1,0 1,0 Side 8 af 113

9 10 Likvid kapital ultimo mill. kr. Forventet kassebeholdning primo 29,9 8,6-12,9 24,7 Ændring af kassebeholdningen (forøgelse (+) / forbrug (-)) -21,3-21,5 37,6 71,9 Forventet kassebeholdning ultimo 8,6-12,9 24,7 96,6 Side 9 af 113

10 Budgetteringsforudsætninger Folkeskoler Budgettet for hver skole er for en række udgifters vedkommende beregnet på grundlag af følgende elevtal skønnet i foråret Samlet normering lærer og skolepædagog Antal elever jf. tildelingsmodel 08/09 BH-kl. 1. kl. 2. kl 3. kl 4. kl. 5 kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Absalonskolen 69, Bjergmarksskolen 62, Børnh. Hagested 6, Gislinge 23, Jyderup 44, Kildebjerg 36, Knabstrup 12, Kundby 12, Nr. Jernløse 35, Orø skole 7, St. Merløse 23, Stestrup 12, Svinninge 34, Tuse skole 47, Tølløse 34, Udby skole 20, Ugerløse 12, Undløse 16, Vipperød skole 35, Østre skole 35, Ågerup skole 17, klasse 14, I alt 617, Pr. 5/9-08 er skolernes elevantal fastlåst i forbindelse med tildelingen af budget til følgende områder: Børnerelaterede udgifter: Sekretærløn: Uddannelse: Hver skole får som grundbeløb kr kr pr. elev Hver skole tildeles 1000 timer. Har skolen over 10 lærere og skolepædagoger, vil det 11. årsværk og opefter udløse 47 timer pr. årsværk. Der budgetteres med 0,5 pct. af lønsummen til uddannelse af hhv. ledelse, lærere, skolepædagoger, sekretærer og tekniske servicemedarbejdere. Side 10 af 113

11 Privatskoleelever Der er pr. 5. september 2008 indmeldt følgende antal elever i 2009: Privatskoler: elever á en årlig takst på kr kr SFO: 592 elever á en årlig takst på kr kr I alt kr Fratræk af moms (kr ) kr Der er budgetlagt med kr Dertil er der tillagt kr. 5 mio.(demografi flere børn), samt 6,6 mio. godkendt af Byrådet den Side 11 af 113

12 SFO + klubber På fritidsområdet budgetlægges ud fra institutionernes forventede årsgennemsnit af børn. Budgettet reguleres 2 gange årligt på faktisk antal børn. Herunder det budgetterede antal børn samt normering Normering i fritidsdel Budget Antal børn SFO 1 Budget Antal børn SFO 2 Børn alt Cirkus Kæphøj 4, Kasernens Fritidsklub 4, Fritidscenter 3, Solsikken (Gislinge) 5, Hagested 3, Absalonskolen 17, Bjergmarksskolen 16, Østre 10, Bivognen 11, Jyderup Fritidsklub 7, Stestrup 6, Kirsebærhaven (Knabst.) 3, Kundby 3, Kilden (Mørkøv) 8, Orø 3, Nr. Jernløse 11, St. Merløse 5, Hobitten (Svinninge) 9, Tuse 16, Tølløse 12, Udby 6, Ugerløse 6, Undløse 3, Vipperød 11, Ågerup 5, I alt 196, I Til børneafhængige udgifter er der tildelt kr pr. barn uafhængig af barnets alder og modulvalg. Side 12 af 113

13 Dagtilbud, budget 2009 Der er tre institutionstyper i fordelingsmodellen: Enhedsinstitutioner samdrevne skoler og dagtilbud Børneinstitutioner én integreret institution i et hus med en tilknyttet dagpleje. Distriktsinstitutioner består af flere børnehuse og én tilknyttet dagpleje. Herunder prognosen for antal børn i de 21 distrikter i 2009*: Institutionstype Distrikterne i Holbæk kommune Antal enheder: (2*A+2*B+C) A: Blebørn= 0-2år8mdr B: Små til lav takst: 2år9mdr-2år11mdr C: Store: 3-5 år Børneinstitution 54 Gislinge, Solsikken Enhedsinstitution 55 Hagested Distrikt 56 Holbæk Midt Distrikt 57 Holbæk Special Distrikt 58 Holbæk Øst Distrikt 59 Holbæk Vest Distrikt 60 Jyderup Enhedsinstitution 61 Kirke Eskilstrup Enhedsinstitution 62 Knabstrup Enhedsinstitution 63 Kundby Distrikt 64 Mørkøv Enhedsinstitution 65 Orø Distrikt 66 Regstrup Børneinstitution 67 St. Merløse Distrikt 68 Svinninge Distrikt 69 Tølløse Distrikt 70 Tuse Børneinstitution 71 Tuse Næs, Troldemose Børneinstitution 72 Ugerløse, Elletoften Børneinstitution 73 Undløse Enhedsinstitution 74 Vipperød, Ågerup BH Børneinstitution 74 Vipperød Børnegård * der er 21 distrikter, men fordelt på 22 børne-/enheds-/distriktsinstitutioner, idet Vipperød distrikt er opdelt i to (Ågerup børnehus og Vipperød Børnegård). Side 13 af 113

14 Tildeling af tid Antal timer pr. uge Tildeling pr børneenhed 5,164 timer pr enhed pr. uge Bæredygtighedstillæg Enhedsinstitutioner: 20 timer om ugen til huse, hvis antal børneenheder pr hus er under 60. Distriktsinstitutioner: 20 timer om ugen til huse med under 50 børneenheder, hvis det gennemsnitlige børnetal pr. hus i distriktet er under 60. Ekstra åbningstid 2,7 timer om ugen pr ekstra åbningstime Sociale kriterier 222 timer fordelt i lighed med principper i skole og SFO Tildeling af Løn Lederløn Enhedsinstitution Børneinstitution Distriktsinstitution 1 konkret pædagogisk lederløn pr hus. (Der er i forvejen tildelt en skolechefløn og lederløn til SFO) 1 konkret chefløn for distriktet, og en gennemsnitlig souschefløn pr. institution 1 konkret chefløn for distriktet + 1 konkret pædagogisk lederløn pr. hus De resterende timer fordeles med 62,5 % pædagogtimer og 37,5 % medhjælpertimer. Souschefer, afdelingsledere, stedfortrædere mv. medregnes i andelen af pædagogtimer. I en overgangsperiode vil der tages højde for finansiering af (gamle) souschefstillinger. Der oprettes ikke ny souschefstillinger i distrikts- og enhedsinstitutioner Tildeling af årligt budget til uddannelse: Kr. 799 pr. enhed Tildeling af årligt budget til børnerelaterede udgifter: Kr pr. barn Tildeling af årligt budget til bleer: Kr. 413 pr. barn under 2 år og 8 måneder Side 14 af 113

15 Dagpleje: Dagplejen får tildelt 2,7 timer afsat til ledelse og tilsyn. Dagplejen medfinansierer heraf fælles udgifter til administration og overordnet ledelse. (Timerne indgår ikke i modellen, da finansieringen sker via dagplejen og indgår i forældrebetalingen her). Antal dagplejere i budget Dagpleje enhed 2009 Dagpleje i Gislinge Center 10 Dagplejen Hagested 2 Dagplejen Holbæk Midt 17 Dagplejen Holbæk Øst 19 Dagplejen Holbæk Vest 23 Dagplejen, Jyderup 22 Dagplejen Kr. Eskilstrup (Røde Kors bh) 8 Dagplejen Knabstrup 5 Dagpleje i Kundby Center 6 Dagplejen, Mørkøv 8 Dagplejen Regstrup (Nord) 26 Dagplejen St. Merløse (Huset) 6 Dagpleje i Svinninge Center 21 Dagplejen Tølløse by (Lærkereden) 19 Dagplejen Tuse 8,5 Dagplejen Vestervang 7 Dagplejen Tuse Næs 6 Dagplejen Ugerløse (Elletoften) 8 Dagplejen Undløse (Syd) 10 Dagplejen Vipperød 11 Tildeling af årligt budget til uddannelse: Kr pr. dagplejer og leder Tildeling af årligt budget til børnerelaterede udgifter: Kr pr. dagplejer I de integrerede institutioner forventes børn, og i dagpleje ligger tallet på omkring 830 børn. I alt forventes der ca børn i dagtilbud i Holbæk kommune i Nettoudgiften til pasning af disse børn er 286 mio kr. i En nettoudgift pr. barn på omkring kr. Side 15 af 113

16 Takstberegning 2009 for specialinstitutioner Generelt: Udgangspunktet for de fleste takstberegninger har været budget 2008 fremskrevet til 2009-priser. I nogle tilfælde har udgangspunktet været bud budgetudkast fra enhederne. Puljer: Barselspuljen er medregnet efter følgende formel: Barselspulje*(stedets lønsum/kommunens samlede lønsum) Arbejdsskadepuljen er medregnet efter følgende formel: Arbejdsskadepuljen*(stedets lønsum/kommunens samlede lønsum) Udvendig vedligeholdelse er medregnet som budgetteret af Jura&Ejd. Feriepengeforskydning Feriepengeforskydningen er beregnet efter følgende formel: 0,15*(forventet lønsum 2009-forventet lønsum 2008) Hvor det har været muligt er der taget udgangspunkt i budget 2009 ellers er der taget udgangspunkt i regnskab Afskrivninger og forrentning Afskrivning og forrentning er medtaget for de aktiver der fremgår af anlægskartoteket for de steder der beregnes takster for. Der hvor aktiver deles mellem flere steder er der sket en konkret vurdering af hvilken fordelingsnøgle der skulle anvendes. Afskrivningen sker lineært og forrentningen sker efter Obligationsrenten for Statsobligationer (Stående lån), løbetid 10 år. Rentesatsen der er regnet med er: 4,2862 Tjenestemandspensioner Der er tre forskellige tjenestemandspensionsordninger: Den lukkede gruppe: Består af lærere ordningen indebærer, at staten refunderer udgifterne til pensionen hvis den ansatte pensioneres efter det fyldte 63. år. Hvis personen er berettiget til pension inden da, betaler kommunen det fulde beløb. I taksterne for 2009 er der ikke medregnet hensættelser til denne pensionsforpligtigelse, da jeg har vurderet at arbejdet med at beregne det årlige hensættelsesbeløb ikke står mål med risikoen for at udgiften opstår. Genforsikringsordning: Denne ordning indebærer at kommunen indbetaler et beløb til et forsikringsselskab, som når det bliver aktuelt står for den fulde finansiering af pensionen. Udgiften og omkostningen til denne ordning er den samme og indgår som en del af lønsummen. Selvforsikring: Denne ordning indebærer at Holbæk kommune skal bære den fulde pensionsudgift selv. Derfor hensættes der som omkostning 20,3 % af lønsummen for de ansatte der er omfattet af denne ordning. Ny Løn Ny løn er medregnet i taksten. Overhead Der er taget overhead af hele driftsbudgettet inkl. indtægter. Der er ikke taget overhead af afskrivninger og forrentning. Fællesudgifter For hver administrativ enhed er fællesudgifterne fordelt på taksternerne efter oplysninger fra den enkelte enhed. Indtægtsdækket virksomhed Enhederne fastsætter selv taksterne herfor. Side 16 af 113

17 Ældreområdet Hjemmeplejen (både SOSU- og Sygeplejeydelser) Antal borgere der forventes at modtage hjemmepleje 2420 Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge pr. borger 3,55 Forventet antal leverede timer i alt (kommunal og privat leverandør) BTP for SOSU-personalet: 47,7% Pleje-omsorg Plejecentrene er normeret med 0,9 årsværk. Stenhusbakken og Carl Reffsvej er dog normeret med 0,5 årsværk grundet beboersammensætning og at hjemmeplejen varetager nogle af ydelserne. Side 17 af 113

18 Budget oversigt over normbeløb på konto 06. Administrationen Antalt fuldtidsansatte i administrationen Konto Vedrørende antal fuld- flex, service flex m.v. Fuldtid tidsansatte skånejob omregnet i alt til fuldtid (1 + 3) (1) (2) (3) (4) Direktionen 5,00 5, Byrådssekretariatet 7,57 1,00 0,67 8, Kommunikation 6,41 6, HR og Personale 34,49 2,00 1,33 35, Økonomi og indkøb 25,59 1,00 0,67 26, IT 17,95 17, Analyse 12,00 12, Jura og Ejendomme 14,95 1,00 0,67 15, Plan 9,78 9, Borger Ombudsmand 2,00 2, Borgerservice 80,21 12,00 8,00 88, Teknik og Miljø 57,67 3,00 2,00 59, Socialcenter 97,29 8,00 5,33 102, Pilotjobcenter 71,05 14,00 9,33 80,38 I alt 441,96 42,00 28,00 469,96 Flex-, service- og skånejobansatte er omregnet til fuldtidsansatte med en faktor på 2/3, da hovedparten er deltids- ansatte. Normbeløb pr. fuldtidsansat Konto Vedrørende antal fuld- uddannelse Kørsel Møder Tidsskr., Kontorm. Kontor- tidsansatte kontingent inventar hold Direktionen 5, Byrådssekretariatet 8, Kommunikation 6, HR og Personale 35, Økonomi og indkøb 26, IT 17, Analyse 12, Jura og Ejendomme 15, Plan 9, Borger Ombudsmand 2, Borgerservice 88, Teknik og Miljø 59, Socialcenter 102, Pilotjobcenter 80, I alt 469, Budgettet til kontorhold afholdes på konti, som er fælles på hver af de 4 rådhuse, sammen med budgetterne for biler. På Socialcentret, Borgerservice og Jobcentret er der udlagt yderligere budgetbeløb til borgerrelaterede ydelser, såsom lægeerklæringer, tolkebistand, gebyrindtægter m.v. Side 18 af 113

19 Budget oversigt over den forventede pris- og lønudvikling i procent Art Tekst Lønninger 4,0 5,3 3,5 4,2 4,2 2.2 Fødevarer 7,7 2,8 1,5 1,5 1,5 2.3 Brændsel og drivmidler 9,1 3,1 1,5 1,5 1,5 2.6 Køb af jord og bygninger -4,0-2,0 1,5 1,5 1,5 2.7 Anskaffelser 1,9-1,1 1,5 1,5 1,5 2.9 Øvrige varekøb 3,1 1,9 1,5 1,5 1,5 4.0 Tjenesteydelser uden moms 3,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 2,3 3,8 3,8 3,8 3,8 4.6 Betalinger til staten 3,7 4,6 3,5 3,9 3,9 4.7 Betalinger til kommuner 3,7 4,6 3,5 3,9 3,9 4.8 Betalinger til regioner 3,7 4,6 3,5 3,9 3,9 4.9 Øvrige tjenesteydelser 3,1 4,2 4,2 4,2 4,2 5.1 Tjenestemandspensioner 4,0 5,3 3,5 4,2 4,2 5.2 Overførsler til personer 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 3,1 4,2 4,2 4,2 4,2 7.1 Egne huslejeindtægter 3,7 4,6 3,5 3,9 3,9 7.2 Salg af produkter og ydelser 3,7 4,6 3,5 3,9 3,9 7.6 Betalinger fra staten 3,7 4,6 3,5 3,9 3,9 7.7 Betalinger fra kommuner 3,7 4,6 3,5 3,9 3,9 7.8 Betalinger fra regioner 3,7 4,6 3,5 3,9 3,9 7.9 Øvrige indtægter 3,7 4,6 3,5 3,9 3,9 8 Finansindtægter 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 9.1 Overførte lønninger 4,0 5,3 3,5 4,2 4,2 9.2 Overførte varekøb 2,5 1,2 1,5 1,5 1,5 9.3 Overførte anskaffelser 2,5 1,2 1,5 1,5 1,5 9.4 Overførte tjenesteydelser 3,1 4,3 3,9 4,0 4,0 9.7 Interne indtægter 3,1 3,4 3,4 3,4 3,4 Side 19 af 113

20 Bevillingsniveau I henhold til den kommunale styrelseslovs 38, stk. 2 samt til bestemmelserne i det af Velfærdsministeriets fastsatte budget- og regnskabssystem er det vedtaget, at bevillingsniveauet i budgettet for året 2009 er således: A. Driftsbevillinger inkl. refusion. Jfr. efterfølgende bevillingsoversigt. Der gives nettobevillinger. B. Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. 1) Anlægsbevillinger Funktion 3. niveau suppleret med omkostningssted. Der gives nettobevillinger 2) Rådighedsbeløb For så vidt angår rådighedsbeløb vedrørende forsyningsvirksomhederne (varme, vand, kloak og renovation) gives et nettorådighedsbeløb pr. forsyningsvirksomhed. For så vidt angår jordforsyning gives nettorådighedsbeløb på funktion 3. niveau. Øvrige rådighedsbeløb gives som anlægsbevillinger. C. Finansielle konti. Hovedkonto 07. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. Funktion (renteindtægter) udgør en samlet bevilling Funktion (renteudgifter) udgør en samlet bevilling Funktion (tilskud og udligning, samt moms) udgør en samlet bevilling Funktion (skatter) udgør en samlet bevilling Hovedkonto 08. Balanceforskydninger Funktion (forskydninger i langfristede tilgodehavender) udgør en samlet bevilling Funktion (Afdrag på lån) udgår en samlet bevilling Øvrige bevillinger under hovedkonto 07 og 08 er på hovedfunktionsniveau og dranst. Side 20 af 113

21 Hovedoversigt til budget 0316 Holbæk Kommune (316) Hovedoversigt til budget (uden Art 0) Budget Budget Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter (i kr.) (i kr.) (i kr.) (i kr.) inkl. Refusion inkl. Refusion inkl. Refusion inkl. Refusion A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v. Anlægsvirksomhed i alt Side 21 af 113

22 PRIS OG LØNST. VEDR. H.KONTO C) RENTER ( ) D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM ( A + B + C + D + E) F FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE Side 22 af 113

23 Budget 2009 i kr. Budget 2009 Ældreområdet service overførsler Voksenområdet service overførsler Børn og unge - særlig indsats service overførsler Børn og unge - almindelige tilbud Teknik og miljø Kultur Konto I alt service overførsler Side 23 af 113

24 ÆLDREOMRÅDET Oprindeligt Budget Service Hjælp i øvrigt (rengøring, tøjvask, personlig pleje) Pleje af døende (terminalpleje) -30 Madservice til borgere i privatbolig 632 Forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år 0 Boligændringer Hjælpemidler/forbrugsgoder Tilsyn af plejehjem og -centre 0 Nødkald Mellemkommunal Elever Drift af ældreboliger Plejecentre Tandpleje 647 Andet Tinglysningsafgist ved lån til betaling af ejd. Skatter o.lign. Begravelseshjælp Bedriftsundhedstjeneste Befordring Takstfinasierede enheder Service i alt Overførsler Boligydelse til pensionister Overførsler i alt Ældreområdet i alt Side 24 af 113

25 ÆLDREOMRÅDET Praktisk og personlig hjælp Oprindeligt Budget Socialcentret Personlig og praktisk hjælp Pleje af døende (terminalpleje) [ikke udarbejdet] -30 Madservice til borgere i privatbolig 632 Forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år 0 Boligændring Hjælpemidler/forbrugsgoder Tilsyn af plejehjem og -centre 0 Socialcentret -ikke placeret på servicekvalitet Nødkald Mellemkommunal Plejeomsorg Jura Ejendomme Lejeindtægter og udvendig vedligeholdelse af ældreboliger Personale Elever Praktisk og personlig hjælp ialt Side 25 af 113

26 ÆLDREOMRÅDET Tandpleje Oprindeligt Budget Tandplejen Omsorgstandplejen 647 Tabdpleje ialt 647 Side 26 af 113

27 ÆLDREOMRDÅET Andet Oprindeligt Budget Økonomiafdelingen Fejlplaceret 0 Borgerservice Tinglysningsafgist ved lån til betaling af ejd. Skatter o.lign. 0 Begravelseshjælp Bedriftsundhedstjeneste 0 Befordring Fejlplaceret 906 Boligydelse til pensionister I alt Side 27 af 113

28 ÆLDREOMRDÅET Takstfinansierede enheder Oprindeligt Budget Hjemmeplejen Internt vikarbureau 0 I alt Side 28 af 113

29 VOKSENOMRÅDET Oprindeligt Budget Service Servicemål Ungdommens uddannelsesvejledning [udarbejdet] Virksomhedskontrakt Hjælp til borgere i særlige situationer 559 Særlig støtte til voksne med betydelig nedsat funktionsevne og særlige sociale problemer Tandpleje 413 Medfinansiering Sundhedsfremme Uden servicemål Takstfinasierede enheder Administration (Jobcenter) Service i alt Overførsler Fleksjob og ledighedsydelse Kontanthjælp, introduktionsydelse og indsatser for forsikrede Revalidering Sygedagpenge Særlig støtte til voksne med betydelig nedsat funktionsevne og særlige sociale problemer (førtidspension) Hjælp til borgere i særlige situationer Uden servicemål Takstfinansieret 0 Overførsler i alt Voksenområdet i alt Side 29 af 113

30 VOKSENOMRÅDET Hjælp til borgere i særlige situationer Servicekvalitet Oprindeligt Budget Socialcentret Rimeligt begrundede udgifter Rimeligt begrundede udgifter pers. Tillæg ifm førtidspension 125 Sygebehandling Særlig hjælp til børn v. samvær 208 Hjælp til flytning Indgår i rimeligt begrundede udgifter Hjælp til varetægtsfængslede og indsatte 113 Midlertidigt husly 559 Refusion og ufordelt budget Ikke placeret 0 Borgerservice Rimeligt begrundede udgifter pers. Tillæg ifm førtidspension Servicemål i alt Side 30 af 113

31 VOKSENOMRÅDET Særlig støtte til voksne med betydelig nedsat funktionsevne og særlige sociale problemer Servicekvalitet Socialcentret Oprindeligt Budget Biler-voksne (inkl biler til børn) Hjælpemidler og forbrugsgoder (budget og forbug under ældreområdet) Støtte til boligændringer (budget og forbug under ældreområdet) Personlig hjælp og pleje (budget og forbug under ældreområdet) Botilbud midlertidige eller længerevarende Aflastningstilbud Ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem Behandling af stof- og alkoholmisbrug Specialundervisning for voksne Ledsagelse Hjælperordning Dækning af nødvendige merudgifter Aktivitets- og samværtilbud Beskyttet beskæftigelse Støtte til udvikling af færdigheder Førtidspension Rådgivning og vejledning Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Socialcentret - uden servicekvalitet Tilbud til børn og unge med særlige behov (efterværn) Borgerservice Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder (gælder også børn) -70 IT-kommunikationsmidler-voksne (gælder også børn) 0 Boligændringer - voksne (gælder også børn) 0 Arm- og benproteser (gælder også børn) Bleer (gælder også børn) Hjælpemidler i øvrigt (gælder også børn) Økonomi Fejlplaceret - Hjælpemidler 0 Fejlplaceret - Specialundervisning for voksne 232 Servicemål i alt Side 31 af 113

32 VOKSENOMRÅDET Tandpleje Servicekvalitet Oprindeligt Budget Tandpleje Specialtandpleje 413 Servicemål i alt 413 Side 32 af 113

33 VOKSENOMRÅDET Medfinansiering Servicekvalitet Oprindeligt Budget Socialcentret Medfinansiering Sundhed, kultur, integration 002 Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse 0 Ikke placeret 0 Plejetakst for færdigbehandlede 462 Servicemål i alt Side 33 af 113

34 VOKSENOMRÅDET Sundhedsfremme Servicekvalitet Oprindeligt Budget Analyse Alkohol 0 Dataindsamling 0 Uddannelse af insatruktører 0 Praksis koordinator 0 Ulykke og fyrværkeri 19 Kulturplan-koordinator 385 udvikling og måling 336 Sundhedsformidling 448 Patientuddannelse 0 Forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme 0 Sundhedsdag patientuddannelse gang i holbæk/motion for livet hepro sund-by netværk 0 Den gode kommunale alkoholforebyggelse 0 Registrering af trafikulykker 0 Puljeansøgninger og trykning af materiale 115 Ikke placeret 0 Jobcenter Sundhedsfremme 0 Misbrugsområdet Værktøjer til stofmisbrugere 92 Side 34 af 113

35 Socialcentret 001 Kostvejledning på recept rygestopkursus motion på recept 0 Dataindsamling 260 Uddannelse af instruktører 230 Forebyggende hjemmebesøg Patientuddannelse: lær at leve med kronisk sygdom 0 Patientuddannelse 240 Vederlagsfri fysioterapi til regioner Sundhedsdag 148 Gang i Holbæk 144 Arbejde med sundhedsaftaler 400 Den gode kommunale alkoholforebyggelse 96 Sundhedsindsatser til prioritering Andet 515 Teknik og miljø Registrering af trafikulykker 100 Sundhedsplejen Forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme+b3 62 Servicemål i alt Side 35 af 113

36 VOKSENOMRÅDET Fleksjob og ledighedsydelse Servicekvalitet Oprindeligt Budget Jobcenter Fleksjob og ledighedsydelse Servicemål i alt Side 36 af 113

37 VOKSENOMRÅDET Kontanthjælp, introduktionsydelse og indsatser for forsikrede ledige Servicekvalitet Oprindeligt Budget Jobcenter Kontanthjælp, introduktionsydelse og indsatser for forsikrede ledige Personale Ny løn 0 Servicemål i alt Side 37 af 113

38 VOKSENOMRÅDET Revalidering Servicekvalitet Oprindeligt Budget Jobcenter Revalidering Personale Ny løn revalidering 0 Jura &ejd. Revalidering 4 Økonomi Ophørte steder og konti 0 Servicemål i alt Side 38 af 113

39 VOKSENOMRÅDET Sygedagpenge Servicekvalitet Oprindeligt Budget Jobcenter Sygedagpenge Servicemål i alt Side 39 af 113

40 VOKSENOMRÅDET Ungdommens uddannelsesvejledning [ikke udarbejdet] Servicekvalitet Oprindeligt Budget Jobcenter Ungdommens uddannelsesvejledning [ikke udarbejdet] Løn og personale 30 Lønpulje-ungdommens uddannnelsesvejledning Servicemål i alt Side 40 af 113

41 VOKSENOMRÅDET Uden servicemål og -kvaliteter Oprindeligt Budget Jobcenter Pilotjobcentre 0 Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser 799 Introduktionsydelse Kontanthjælp vedr. flygtninge 0 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob 0 Borgerservice Ikke kvalitet - støtte til frivilligt socialt arbejde - borgerservice 0 Ikke kvalitet-boligsikring - borgerservice Socialcentret Genoptræning Ikke placeret tilbud til udlændinge 107 Hospice 57 Befordring 0 Ambulant alkoholbehandling (ikke i Holbæk) 54 Anvisningsret 0 Fejlplaceret 0 Økonomi Fejlplaceret 0 Hr og Personale Lønpulje-erhvervsgrunduddannelserne 5 I alt Side 41 af 113

42 VOKSENOMRÅDET Virksomhedskontrakt Servicekvalitet Jobcenter Virksomhedskontrakt (Konto 06) Oprindeligt Budget Servicemål i alt Side 42 af 113

43 VOKSENOMRÅDET Takstfinansierede enheder Oprindeligt Budget Psykiatriområdet Voksenspecialskole 0 Misbrugsområdet -41 Bo- og servicecenter Socialt arbejdsmarkedscenter Tilbud til voksne med særlige behov Revalidering - overførsel 0 Center for specialrådgivning Genoptræningsenheden Økonomi Fejlplaceret - Ny løn Jura ejendomme-udvendig vedligeholdelse Jura ejendomme - voksenspecialskole 32 Jura ejendomme - VASAC 72 Jura ejendomme - Misbrugsområdet 29 Jura ejendomme - psykiatriområdet 91 Jura ejendomme - bo- og servicecenter 107 Jura ejendomme - center for specialrådgivning 0 Jura-ejendomme - genoptræningsenheden 0 I alt Side 43 af 113

44 BØRN OG UNGE - SÆRLIG INDSATS Oprindeligt Budget Servicemål Tidlig indsats Specialtilbud Den gode anbringelse Takstfinasierede enheder Administration (ressourcecenter) Service i alt Servicemål Tidlig indsats Merudgifter ved forsørgelse af børn med handicap Tabt arbejdsfortjeneste Refusion vedr. to ovenstående Overførsler i alt Udsatte børn og unge i alt Side 44 af 113

45 BØRN OG UNGE - SÆRLIG INDSATS Tidlig indsats Servicekvalitet Oprindeligt Budget Ressourcecentret Psykologisk bistand inkl nedenstående Tale-høreundervisning Ressourcepædagoger Sprogudviklingsforløb Tosprogede børn 611 SSP- forebyggelse og tidlig indsats Ressourcecentret - Servicekvalitet uden særskilt budget Åben anonym rådgivning (konto 06) Ressourcecentret - mangler servicekvalitet Kulturformidler 547 En god start Med familien i centrum 0 Transport - befordring v. midlertidig sygdom 747 Tilskud til ordblinde efterskole 13 Fejlplaceret - Ny løn 0 Ressourcecentret - indtægtsdækket virksomhed U-team 255 Familiebehandling -21 Socialcentret Konsultativ bistand Merudgifter ved forsørgelse af børn med handicap Praktiktilbud til unge 144 Personlig rådgiver 497 Fast kontaktperson Aflastningsordning Konsulentbistand Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder 999 It-kommunikation - hjælpemidler (økonomien indgår i tekniske hjælpemidler) Biler (budget og forbrug under voksne) 0 Boligændring Øvrige hjælpemidler 0 Fejlplaceret - ressourcepædagoger 0 Side 45 af 113

46 BØRN OG UNGE - SÆRLIG INDSATS (fortsat) Tidlig indsats Servicekvalitet Oprindeligt Budget Socialcentret - Mangler servicekvalitet Tabt arbejdsfortjeneste Refusion ved kontante ydelser: merudgifter+tabt arbejdsfortjeneste Forebyggende foranstaltninger Fejlplaceret-personale 0 Ikke placeret 0 Jura & ejd. Indtægtsdækket virksomhed hos ressourcecentret-familiebehandling 45 Økonomi Fejlplaceret - Familiebehandling -165 Personale Fejlplaceret - -Forebyggende foranstaltning 163 Servicemål i alt Side 46 af 113

47 BØRN OG UNGE - SÆRLIG INDSATS Specialtilbud Servicekvalitet Oprindeligt Budget Ressourcecentret Administration af lokale heldagsskoler 0 Undervisning af elever generelle indlæringsvanskeligheder Undervisning af elever med genrelle... SFO støttetimer Heltidsundervisning Enkeltintegrerede elever og projekter Administration og ledelse 0 Socialcentret Vidtgående specialundervisning (inkl. to nedenstående og refusion) Specialundervisning, socialcenter Vidtgående fysiske handicap Alvorlige sociale og emotionelle vanskeligheder Psykiske handicap -skolefritidsordning Psykiske handicap -klub Særlige dagtilbud Fejlplaceret -Rådgivningscenter vest Udviklingsafdelingen Fejlplaceret - Specialpædagogisk bistand for førskolebørn 82 Økonomi Fejlplaceret - SFO-støttetimer 0 Jyderup skole Fejlplaceret vedr. kommunale specialskoler 0 Servicemål i alt Side 47 af 113

48 BØRN OG UNGE - SÆRLIG INDSATS Anbringelse Servicekvalitet Oprindeligt Budget Socialcentret Anbringelse uden for hjemmet Døgnophold for familien 690 Ungdomssanktion Servicekvalitet uden særskilt budget Visitation (konto 6) Ressourcecentret Anbringelse udenfor hjemmet Økonomi Fejlplaceret anbringelse uden for hjemmet 0 HR og personale Lønpulje 273 Servicemål i alt Side 48 af 113

49 BØRN OG UNGE - SÆRLIG INDSATS Takstfinansierede enheder Oprindeligt Budget Villa kulla Bispehøjen Møllevangen 280 Børnespecialcenter 1 0 Børnespecialcenter Jura & Ejendomme Møllevangen 0 Børnespecialcenter 1 0 Børnespecialcenter Økonomi Fejlplaceret - Børnespecialcenter Udviklingsafdelingen Fejlplaceret - Møllevangen 0 Fejlplaceret - Ladegårdsskolen 0 Takstfinansierede i alt Side 49 af 113

50 BØRN OG UNGE - almindelige tilbud Oprindeligt Budget Servicemål Tandpleje Sundhedspleje Læring og udvikling 0-5 år Læring og udvikling 6-16 år Ungdomsliv Forældre- og brugerindflydelse Uden servicemål (private skoler) Service i alt Side 50 af 113

51 BØRN OG UNGE - almindelige tilbud Uden servicemål Servicekvalitet Oprindeligt Budget Borgerservice Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Uden servicemål i alt Side 51 af 113

52 BØRN OG UNGE - almindelige tilbud Servicemål Tandpleje Servicekvalitet Oprindeligt Budget Tandplejen Tandpleje Økonomi og indkøb Tandpleje 124 Jura og Ejendomme (udvendig vedligehold) Tandpleje 0 Servicemål (Tandpleje) i alt Side 52 af 113

53 BØRN OG UNGE - almindelige tilbud Servicemål Sundhedspleje Servicekvalitet Oprindeligt Budget Sundhedsplejen Sundhed Servicemål (Sundhedspleje) i alt Side 53 af 113

54 BØRN OG UNGE - almindelige tilbud Servicemål Læring og udvikling 0-5 år Servicekvalitet Oprindeligt Budget Borgerservice Pladsanvisning og forældrebetaling søskenderabat, friplads mv Analyse (servicekvalitet dagtilbud 0-5 års alderen) Pulje til pasning af ekstra børn Personale, madordning mv løn til ledere Dagpleje til 0-2 årige 993 Institutioner i lokalområder Servicekvalitet Delepladser i daginstitutioner Servicekvalitet Sprog-screening i 3 årsalderen og 6 års alderen Servicekvalitet Rummelighed forebyggelse og tidlig indsats Servicekvalitet dagtilbud 0-5 årsalderen Dagpleje til 0-2 årige Jura og Ejendomme (udvendig vedligehold) Fremtidens børneinstitutioner for de 0-5 årige børn Dagpleje til 0-2 årige 0 Servicemål (Læring og udvikling 0-5 år) i alt Side 54 af 113

55 BØRN OG UNGE - almindelige tilbud Servicemål Læring og udvikling 6-16 år Servicekvalitet Oprindeligt Budget Borgerservice Skolefritidsordning (SFO), forældrebetaling Ungdomsområdet 10. klasse (ungdomsområdet) Analyse Helhedsskolen incl. lokal specialundervisning. + Mellemtrinnet + Udskolingen Skolefritidsordning (SFO) Kommunalt finansieret befordring af skoleelever i Holbæk Kommune Institutioner i lokalområder Helhedsskolen incl. lokal specialundervisning. + Mellemtrinnet + Udskolingen Skolefritidsordning og klub (SFO+SFO2) Jura og Ejendomme (udvendig vedligehold) Helhedsskolen incl. lokal specialundervisning. + Mellemtrinnet + Udskolingen Skolefritidsordning (SFO) 0 Servicekvalitet uden ansvar 0 Servicekvalitet uden budget og ansvar Servicekvalitet Modermålsundervisning (-19 på forbrug) Servicekvalitet Rummelighed forebyggelse og tidlig indsats Servicemål i alt Side 55 af 113

56 BØRN OG UNGE - almindelige tilbud Servicemål Ungdomsliv Servicekvalitet Oprindeligt Budget Borgerservice Forældrebetaling (er ikke med i servicekvalitet) Ungdomsområdet Ungdomsskolevirksomhed Internationale aktiviteter 0 Sommerferieaktiviteter 0 Analyse, HR Ungdomsskoleaktiviteter 114 Jura og Ejendomme (udvendig vedligehold) Ungdomsskoleaktiviteter 0 Servicekvalitet uden budget og ansvar Rådgivning til unge Ungdomsklubcafé Servicemål i alt Side 56 af 113

57 TEKNIK og MILJØ Oprindeligt Budget Servicemål 5.1 Byfornyelse Naturbeskyttelse Vandløb Miljøbeskyttelse Generende dyr Veje Trafikhavn - Ikke udarbejdet 5.11 Byggesagsbehandling 5.12 Det åbne land 5.13 Redningsberedskab - Ikke udarbejdet Kollektiv trafik Brugerfinansieret (Forsyning) 5.14 Varmeforsyning Bortskaffelse af affald Forsyning med drikkevand Håndtering af spildevand Takstfinansieret (Vej og Park) 5.8 Veje (snerydning) 326 Uden servicemål Uden servicemål Konto 06 (Teknik og Miljø) Konto 06 (Jura og Ejendomme) 91 Arealer, erstatninger, materielplads, ny løn mm Service i alt TEKNIK OG MILJØ i alt Side 57 af 113

58 TEKNIK og MILJØ Brugerfinansieret (Forsyningen) Servicemål/kvalitet Oprindeligt Budget 5.14 Servicemål Varmeforsyning Forsyningen Servicekvalitet Varmeforsyning Økonomi og Indkøb Servicekvalitet Varmeforsyning Servicemål Bortskaffelse af affald Forsyningen Servicekvalitet Bortskaffelse af affald Servicemål Forsyning med drikkevand Forsyningen Servicekvalitet Vandkvalitet Servicemål Håndtering af spildevand Forsyningen Servicekvalitet Spildevand Total Brugerfinansieret Side 58 af 113

59 Takstfinansieret (Vej og Park) Servicemål/kvalitet Oprindeligt Budget 5.14 Servicemål Veje Vej og Park Servicekvalitet Snerydning/glatføre 326 Total servicemål 326 Uden Servicemål Vej og Park Personale For fremmed regning Materielplads Total Uden servicemål Total Takstfinansieret (Vej og Park) Side 59 af 113

60 TEKNIK og MILJØ Uden servicemål Oprindeligt Budget Teknik og Miljø Ny løn, fælles formål 629 Udviklingsafdeling fælles formål 0 Jura og ejendomme Arealer, erstatninger, beboelse, driftsikring af boligbyggeri, materielplads, andre faste ejendomme Socialcenter varmecentral Tølløse 0 Borgerservice Andre faste ejendomme 108 HR og personale Andet faste ejendomme 1 Forsyningen Andet fastejendom -152 Total Uden servicemål Side 60 af 113

61 TEKNIK og MILJØ 5.1 Servicemål Byfornyelse Servicekvalitet Oprindeligt Budget Teknik og Miljø Bygningsforbedring - Ikke udarbejdet Områdefornyelse - Ikke udarbejdet Mangler servicekvalitet Byfornyelse Servicemål i alt Side 61 af 113

62 TEKNIK og MILJØ 5.4 Servicemål Naturbeskyttelse Servicekvalitet Oprindeligt Budget Teknik og Miljø Beskyttet natur Områdefornyelse - Ikke udarbejdet Naturpleje og naturgenoprettelse Naturplaner Fredninger - ikke udarbejdet Bekæmpelse af bjørneklo (ukrudtsbek) Råstofindvinding Teknik og Miljø - Servicekvalitet uden særskilt budget Beskyttet natur (konto 06) 337 Servicemål i alt Side 62 af 113

63 TEKNIK og MILJØ 5.5 Servicemål Vandløb Servicekvalitet Oprindeligt Budget Teknik og Miljø Vedligeholdelse af kommunale vandløb Vandsynsgrupper Servicemål i alt Side 63 af 113

64 TEKNIK og MILJØ 5.6 Servicemål Miljøbeskyttelse Servicekvalitet Oprindeligt Budget Teknik og Miljø Servicekvalitet Miljøregulering af landbrug Servicekvalitet Miljøregulering af virksomheder Servicekvalitet Jordforurening - Ikke udarbejdet Vandindvinding og grundvandsbeskyttelse - Ikke udarbejdet Servicekvalitet Kontrol med badevand - Ikke udarbejdet Servicekvalitet Håndtering af farligt affald - Ikke udarbejdet Servicekvalitet Håndtering af erhvervsaffald - Ikke udarbejdet Servicekvalitet Tilladelse til jordvarme Servicekvalitet Miljøkrav, indretning og drift af restaurationer Teknik og Miljø - Servicekvalitet uden særskilt budget Administration vedrørende miljøbeskyttelse (konto 06) 0 HR og Personale Miljøtilsyn virksomheder-lønpulje 5 Servicemål i alt 4 Side 64 af 113

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010 Finansiering 2007 2008 2009 2010 Selvbudgettering -7.100-7.100-7.100-7.100 Dækningsafgift -7.000-7.000-7.000-7.000 Ændringer ved 2. behandling Ny aftale

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Holbæk Kommune Marts 215 Data i denne figur er kommunens egne tal 214 1% 9% 8% 7% 6% Skolevalg for Holbæk Kommunes skolesøgende børn fra. 9. klasse 9 11 32 2

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12 Budgetforslag 2013 Samt overslagsårene 2014-2016 Side 1 af 12 Budgetforslag 2013-2016 Indledning Basisbudgettet for 2013 2016 blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 04.06.2012. Der henvises i øvrigt

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi Opfølgning på Bæredygtighedsstrategi Marts 2011 Introduktion Som optakt til budgetlægningen for 2011 og overslagsårene 2012-14 vedtog byrådet den 26. april 2010 en bæredygtighedsstrategi. I bæredygtighedsstrategien

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Økonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger

Økonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger Økonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger I datamaterialet indgår følgende for hver skoleafdeling: Budget der medregnes i omstillingsprojekterne Matrikelbeløb pr. skoleafdeling og pr. SFO-afdeling.

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere