Voksne og ældre. Mål Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats"

Transkript

1 Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud til voksne med fysisk eller psykisk handicap Misbrug (alkohol, stoffer) Socialpsykiatri Hjemmevejlederordning til bl.a. udviklingshæmmede Støttekontaktpersonordning til socialt udsatte og psykisk syge m.v. Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelse Kompenserende specialundervisning Særligt tilrettelagt undervisning for unge med særlige behov Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Sikring af faglig og økonomisk bæredygtighed i forbindelse med det specialiserede område Et tættere samarbejde mellem den tværgående psykiatriske sygeplejerske og Job- og Social- Centeret med henblik på at afkorte, forhindre og reducere psykiatriske indlæggelser. Etablering af en akuttelefon og akutovernatning til sindslidende i samarbejde med Ældreområdet. (under forudsætning af politisk godkendelse af innovationsprojekt). Fortsat tæt opfølgning og kvalificering af eksisterende styreredskaber. Fortsat have et visitationsudvalg til døgnophold. Øge brugen af rehabiliteringsteamet og ressourceforløb med henblik på at styrke et tværfagligt og målrettet forløb og dermed minimere udgifterne. Opkvalificering af medarbejderne i Handicap og Socialpsykiatrien ift. den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i Solrød Kommune jf. sundhedsstrategien Temaarrangementer med undervisning for medarbejdere Temaeftermiddage for borgere i Handicap og Socialpsykiatrien 14-1

2 Nye initiativer Oversigten over nye initiativer i budget omfatter lovændringer og ændringer i serviceniveau, som har økonomisk konsekvens. Der er herudover gennemført en række tekniske korrektioner og mængdeændringer, som har til formål at fastholde det eksisterende serviceniveau. Tabel 1A: Nye initiativer i budget (i 1000 kr.) - serviceudgifter Navn på budgetinitiativ Handlekatalog I Tværgående psykiatri - akutpladser & akuttelefon Handlekatalog i alt Handlekatalog Byrådet bestilte ved vedtagelsen af budget et handlekatalog, der kan medvirke til at øge overskuddet fra ordinær drift. Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet i juni måned I budgetmappen er der en oversigt over de forslag, der er indarbejdet i budgetforslaget, ligesom der er en beskrivelse af det enkelte forslag. Budget Samlet budgetforslag Det samlede budget på politikområdet fremgår af nedenstående tabeller. Tabellerne viser bevægelsen fra overslagsåret 2016 vedtaget med budget til nu. De indarbejdede ændringer indeholder ligeledes konsekvenser af byrådsager fra oktober august 2015 dvs. efter budgetvedtagelsen Nye initiativer til budgettet fremgår af nedenstående tabel, og kan ses mere detaljeret i tabel 1 ovenfor. Tabel 2A: Budgettets udvikling Serviceudgifter indenfor rammen voksne (i hele 1000 kr.) 1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser Fremskrivning til 16-priser Grundlag fra budget 2015 i 16-priser Opjustering af budgetgrundlag Nedjustering af budgetgrundlag Nye initiativer Budget Tabel 2B: Budgettets udvikling Serviceudgifter udenfor rammen voksne (i hele 1000 kr.) 1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser Fremskrivning til 16-priser Grundlag fra budget 2015 i 16-priser Opjustering af budgetgrundlag Nedjustering af budgetgrundlag Nye initiativer Budget

3 Tabel 2C: Budgettets udvikling Overførselsudgifter voksne (i hele 1000 kr.) 1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser Fremskrivning til 16-priser Grundlag fra budget 2015 i 16-priser Opjustering af budgetgrundlag Nedjustering af budgetgrundlag Nye initiativer Budget Budget Tabel 3A: Nettobudget (1000 kr.) Serviceudgifter Kontoområde Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kommunal tandpleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud for personer med særlige sociale problemer (SEL 10) 5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (Sundhedsloven) 5.45 Behandling af stofmisbruger (SEL 101 og sundhedsloven) Botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Botilbud til midlertidigt ophold (SEL 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (SEL 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (SEL 103) Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) I alt Specialpædagogisk bistand til voksne Budgettet vedrører udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør. Udgifter kan være såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den specialpædagogiske bistand. Budgettet omfatter: Objektiv finansiering af institutioner: Kommunerne skal finansiere de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende institutioner. Udgifterne fordeles efter objektiv finansiering til landsdækkende specialrådgivningstilbud for unge og voksne med synshandicap og epilepsi, samt døvekonsulentordning. Budgettet til objektiv finansiering dækker betaling til 6 institutioner og er på 471 tusind kr. i

4 Køb af pladser: Budgettet dækker udgifter til konkrete til kompenserende specialundervisningstilbud for voksne. Budgettet til køb af pladser er på 575 tusind kr. i 2016, og dækker udgifter til køb af pladser til 6 helårspersoner. Abonnementsbetaling: Udgifterne dækker betaling af Solrød kommunes andel til Center for Specialundervisning i Roskilde, som leverer kompenserende specialundervisning vedr. tale, høre og syn, samt ydelser vedrørende informations- og kommunikationstekniske hjælpemidler. Der er indgået en abonnementsordning mellem Region Sjælland og Greve, Køge, Lejre, Stevns og Solrød kommune, hvor udgifterne til drift af centret fordeles efter indbyggertal. Solrød kommunes andel udgør ca. 8 %. Det svarer til 2,2 mio. kr. i Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Budgettet dækker udgifter til ungdomsuddannelsen for unge udviklingshæmmede, og andre unge med særlige behov der herved opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Målgruppen har et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse i forbindelse med undervisningspligtens ophør. Uddannelsen gives indtil det fyldte 25. år og skal færdiggøres senest 5 år efter påbegyndelsen. Uddannelsen kan leveres fra efterskoler i form af særligt tilrettelagt forløb, fra husholdnings- håndarbejder- og folkehøjskoler, produktionsskoler, daghøjskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, værksteder samt andre institutioner. Antallet af unge med behov for særlig tilrettelagt uddannelse har været stigende, og, denne tendens ser ud til at fortsætte. År Årsværk STU lov ,6 Årsværk STU LAB 25,4 29, Kommunal tandpleje Budgettet på 41 tusind kr. omfatter udgifter til regional specialtandpleje til 3 personer med nedsat psykisk eller fysik funktionsnedsættelse over 18 år svarende til en budgetteret gennemsnitsudgift pr. person på 13 tusind kr Forebyggende indsats for ældre og handicappede Budgettet omfatter drifts- og personaleudgifter til hjemmevejledere. Hjemmevejledere yder hjælp til omsorg og støtte, samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Området omfatter endvidere en række tilbud der er beskrevet nedenfor: Fasanvej 16 Fasanvej 16 fungerer som base for medarbejderne i Center for handicap og socialpsykiatrien. Herudover er det værested og samtalerum for sindslidende og udviklingshæmmede borgere i Solrød kommune. Spar 7 Den 15. maj 2013 åbnede/flyttede de første borgere ind i Solrød Kommunes ny blokbofællesskab Spar 7, i Trylleskoven. Målgruppen er velfungerende udviklingshæmmede, der efter en kort periode med støtte til almindelig daglig livsførelse, vil være i stand til at kunne bo i egen bolig helt uden eller med begrænset støtte. 14-4

5 Boligerne er oprettet i almene boliger og er omfattet af en lejekontrakt, og hvor opsigelsen som udgangspunkt skal ske efter lejelovens regler. 1 af de 8 boliger i Trylleskoven skal bruges til fælles pædagogiske aktiviteter for beboerne. Huslejen for denne bolig vil blive delt ud på de 7 beboere. De 7 beboeres boliger i Trylleskoven vil være omfattet af tidsbegrænsede lejekontrakter. Hjerter 9 Solrød kommune har etableret et bofællesskab Hjerter 9, hvor målgruppen er udviklingshæmmede borgere, der ønsker at flytte i egen bolig, men som har brug for støtte og vejledning til almindelig dagliglig livsførelse. Bofællesskabet er etableret i 9 2-værelses lejligheder. Derudover bor 36 udviklingshæmmede borgere ude i deres eget hjem. Der er ansat 9 faste hjemmevejledere tilknyttet bofællesskabet og derudover yder støtte og vejledning til borgerne i eget hjem. Lindevej 15 Byrådet besluttede i maj 2014 at der skulle etableres et botilbud til socialt og psykisk sårbåre unge mellem 18 og 25 år på Lindevej 15 i Havdrup. Målgruppen for tilbuddet er unge, der har brug for hjælp til at takle nogle udfordringer inden de, på egen hånd, kan fastholde et job, gennemføre en uddannelse, og bo alene i egen bolig. Der har i de senere år været en stigning i antallet af personer i målgruppen i kommunen. Ved at etablere boligerne på Lindevej, forventer Job- og Socialcenteret ikke alene at sikre en driftsmæssig besparelse i forhold til at købe tilbud hos andre aktører/kommuner, men også at kunne tilbyde de unge et godt lokalt tilbud, som kan bidrage til de unges udvikling og øge deres muligheder for at komme i uddannelse eller ordinær beskæftigelse på sigt. Et ophold på Lindevej kan vare fra 6 måneder og op til 2 år, afhængigt af den unges behov og af de mål, der beskrives i den unges handleplan. Der er plads til 9 unge af gangen. Hjemmevejleder i anden kommune Budgettet dækker udgifter til betaling af hjemmevejledertimer til voksne, der bor i specielle plejeboliger i andre kommuner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Budgettet dækker udgifter til botilbud til personer med særlige sociale problemer. Budgettet er opdelt på følgende områder: Forsorgshjem Udgiften dækker ophold på forsorgshjem for borgere uden bopæl. Budgettet på 78 tusind. kr. dækker udgifter til 2 personer svarende til en budgetteret gennemsnitsudgift pr. person på 39 tusind. kr. Udgiften refunderes med 50 % statsrefusion. Der ses en stigende tendens til, at borgerne selv henvender sig på forsorgshjem, hvor Solrød kommune skal betale. Kvindekrisecentre Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. Budgettet dækker ophold på kvindekrisecenter, samt psykologhjælp til børn, der har været med deres moder på kvindekrisecenter. Budgettet på 84 tusind kr. dækker udgifter til 2 personer svarende til en budgetteret gennemsnitsudgift pr. person på 42 tusind kr. 14-5

6 Udgiften refunderes med 50 % statsrefusion. Statsrefusion Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter til forsorgshjem og kvindekrisecentre med i alt -81 tusind kr Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Budgettet dækker udgifter til ambulant behandling, dag - og døgnbehandling af alkoholskadede efter sundhedsloven, dog ikke alkoholbehandling, som finder sted på sygehusafdelinger. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere, der skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Solrød kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som et indsatsområde, hvor man inkluderer både stof- og alkoholmisbrug, samt eventuelle andre former for misbrug. Budgettet fordeler sig således Foranstaltning Antal Budget Udgifter til alkoholkonsulent 469 Dagbehandling Døgnbehandling Ambulant behandling 543 I alt Behandling af stofmisbrugere Budgettet dækker udgifter til behandling af stofmisbrugere under og over 18 år. Udgifterne til behandling af stofmisbrugere omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold, som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling. Der skal udelukkende medtages udgifter og indtægter forbundet med behandling af de unge, som er omfattet af den såkaldte behandlingsgaranti for stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Udgifter til Misbrugsbehandling Foranstaltning Antal Budgetafsat Udgifter til misbrugskonsulent 469 Døgnbehandling Ambulant behandling I alt Botilbud til længerevarende ophold Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis (SEL. 108) Budgettet er afsat således (1000 kr.): Botilbud for særlige sociale problemer Botilbud for nedsat funktionsevne Botilbud for sindslidende I alt

7 Budgettet fastsættes med baggrund i eksisterende sager tillagt forventning om tilgang og fratrukket forventning om afgang Primo Tilgang Afgang Ultimo Solrød kommune er handlekommune på 6 af de 35 sager/borgere Botilbud til midlertidigt ophold Området omfatter udgifter til kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Budgettet er opdelt i botilbud til særlige sociale problemer, handicappede og sindslidende (1000 kr.): Sindslidende Særlige sociale problemer Handicappede Plejeløn I alt Budgettet fastsættes med baggrund i eksisterende sager tillagt forventning om tilgang og fratrukket forventning om afgang Primo Tilgang Afgang Ultimo Solrød kommune er handlekommune på 31 af de 49 sager/borgere. Herudover dækker budgettet udgiften til plejeløn til 1 hjemmeboende borger Kontaktperson- og ledsagerordninger Budgettet dækker udgifter til ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne og støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde. Personkredsen og omfanget for støtte- og kontaktpersonordninger i Solrød kommune: Støttekontaktpersonordning ØD Budgettet dækker udgifter til Støttekontaktpersonordningen sindslidende, misbrugere og særlige sociale problemer og fordeles således (1000 kr.): Lønninger 4 stillinger Øvrige udgifter 177 I alt

8 5.58 Beskyttet beskæftigelse Budgettet dækker udgifter til beskyttet beskæftigelse, hvor kommunen skal sørge for tilbud om beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. 21 borgere modtager tilbuddet i august Det er noget færre end i Aktivitets- og samværstilbud Budgettet dækker udgifter til aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Budgettet dækker udgifter til 43 personer svarende til en budgetteret gennemsnitsudgift pr. person på 202 tusind kr. Serviceudgifter udenfor rammen Tabel 3B: Nettobudget (1000 kr.) Serviceudgifter udenfor rammen Kontoområde Indtægter, den centrale refusionsordning I alt Central refusionsordning Staten yder statsrefusion således: 25 % af sagsudgifter mellem kr. til kr. 50 % af sagsudgifter over kr. Budgettet er videreført fra 2015 Indtægter for særligt dyre enkeltsager fordeler sig således: Foranstaltning Forebyggende foranstaltninger for ældre og handicappede Budget -440 Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidige ophold -261 I alt Overførselsudgifter Tabel 3C: Nettobudget (1000 kr.) Overførselsudgifter Kontoområde Beskæftigelsesordninger I alt Beskæftigelsesordninger Budgettet vedrører særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for unge med særlige behov (STU), der ikke er i stand til at gennemfører en almindelig uddannelse. Når tilbuddet gives efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres det som en overførselsudgift under funktion År Årsværk STU lov ,6 Årsværk STU LAB 25,4 29,8 14-8

9 Nøgletal I tabellen nedenfor ses udvalgte ECO Nøgletal for politikområdet. Regnskab 2014 Tilbud til voksne med særlige tilbud - udgift i kr. pr. 18 årig og op. Solrød Kommune Smnl. Gruppen Region Sjælland Region Hovedst. Hele landet Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud for midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kilde: ECO Nøgletal, tabel 8, Budget 2015 Tilbud til voksne med særlige tilbud - udgift i kr. pr. 18 årig og op. Solrød Kommune Smnl. Gruppen Region Sjælland Region Hovedst. Hele landet Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud for midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kilde: ECO Nøgletal, tabel 8,70 Hovedidéen bag ECO Nøgletal er at danne et grundlag for mellemkommunale sammenligninger. Nøgletal kan ikke automatisk bruges til at tilpasse kommunens udgifter til gennemsnitsudgiften blandt andre kommuner på et område. Nøgletal kan ikke belyse kvaliteten i kommunens service. Forskelle i nøgletal mellem de enkelte kommuner kan bl.a. skyldes: Fejlagtig eller forskellig kontering. Det valgte/prioriterede serviceniveau. Den måde man har valgt at udføre en opgave på (ekstern leverandør eller producere selv). Demografiforskelle mellem kommuner. Adfærdsforskelle på tværs af landet. 14-9

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter Social service 447.729-125.657 322.072 Bev.

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 BUDGETDOKUMENT 2015-2018 26-05-2014 1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

Politikområdet omfatter folkeskoler, privat- og efterskoler, ungdomsskole og børne- og ungerådgivning.

Politikområdet omfatter folkeskoler, privat- og efterskoler, ungdomsskole og børne- og ungerådgivning. Politikområdet omfatter folkeskoler, privat- og efterskoler, ungdomsskole og børne- og ungerådgivning. Tre folkeskoler, Uglegårdsskolen, Munkekærskolen og Havdrup Skole, med hvert sit pædagogiske servicecenter,

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Budget 2007-2010. Social- og sundhedsudvalgets

Budget 2007-2010. Social- og sundhedsudvalgets Budget 2007-2010 Social- og sundhedsudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 558

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2014 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget ISHØJ KOMMUNE BUDGET -2015 Side 1 s overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse og udgangspunktet i arbejdet er, at den enkelte borger

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet

Læs mere

NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010

NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010 NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010 Dato 24.02.09 Med kommunalreformens ikrafttrædelse er hele myndighedsansvaret, herunder visitationsretten, og finansieringen

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune

Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune Sorø Kommune 30. august 2007 Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund og kommissorium 2.1. Kommissorium 3. Lovgivning og

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Social- og Sundhedsudvalget i alt 435.706

Læs mere