Præsentation af pensionatet Stormly Mål for indsatsen Målgrupper Værdier og normer...5. Den fremtidige indsats på området...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af pensionatet Stormly... 5. Mål for indsatsen... 5. Målgrupper... 5. Værdier og normer...5. Den fremtidige indsats på området..."

Transkript

1 Page 1 of 16 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Misbrug/udsatte Stormly Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for pensionatet Stormly Præsentation af pensionatet Stormly... 5 Mål for indsatsen... 5 Målgrupper... 5 Værdier og normer...5 Den fremtidige indsats på området...6 Stormlys tilbud og ydelser...7 Behandlingsmetode...7 Pædagogiske metoder...8 Stormlys botilbud...8 Omsorg og aktiverende støtte til den enkelte beboer...9 Kontaktperson-ordningen...9 Aktivitets- og samværstilbud...10 Efterfølgende hjælp netværksarbejde...10 Alternativ afsoning Fysiske rammer...11 Antal pladser Faciliteter Information for brugere og pårørende...12 Indskrivning på Stormly...12 Rettigheder og pligter...12 Brugerinddragelse Ventetider og sagsbehandling...14 Pårørende Klagemuligheder...15 Personale...16

2 Page 2 of 16 Personalepolitik Organisation og drift...17 Samarbejdspartnere Lovgrundlag Kontakt...19 Kvalitetsstandard for Stormly - Præsentation af pensionatet Stormly 5 Præsentation af pensionatet Stormly Stormly er et beskyttet pensionat for kvinder over 18 år, som er hjemløse eller som ikke kan tilpasse sig det almindelige samfundsliv. Stormly drives som en selvejende institution under KFUM s Sociale Arbejde i Danmark og har driftsoverenskomst med Esbjerg Kommune. Der modtages beboere fra hele landet, men primært fra nærmiljøet. Visitationen foretages af ledelsen på Stormly. Stormlys primære tilbud indbefatter et botilbud med mulighed for at yde omsorg og aktiverende støtte ved behov. Mål for indsatsen Det overordnede formål med Stomlys indsats er at tilbyde kvinder midlertidigt ophold i et beskyttet miljø med henblik på at støtte dem i: At komme ud af selvdestruktive adfærdsmønstre At opbygge og aktivere egne ressourcer, selvtillid og selvværd At få skabt de livsbetingelser den enkelte kvinde kan fungere under Målgrupper Stormlys målgruppe er hjemløse kvinder. Ved hjemløse forstås også mennesker, der ikke kan opholde sig i eget hjem, fx på grund af angst eller en voldelig samlever. Den aldersmæssige spredning er fra år. Kvinder, som indskrives på Stormly har svære, sammensatte problemer, bl.a.: Følgevirkninger efter traumatiske sociale begivenheder (skilsmisse, dødsfald, fyring mv.) Årelangt alkohol- eller blandingsmisbrug Problemer med bolig

3 Page 3 of 16 Psykiatriske lidelser, kombineret med misbrug Følgevirkninger efter seksuelt misbrug eller vold Manglende, brugbart socialt netværk Det er muligt at kombinere opholdet på Stormly med andre tilbud, som er målrettet: Kvinder med et alkoholmisbrug. Et ophold på Stormly kan kombineres med ambulant behandling på Alkoholambulatoriet, som er et lovpligtigt tilbud under sygehuslovens 16. Kvinder med et stofmisbrug. Et ophold på Stormly kan kombineres med metadonbehandling, såfremt kvinden ikke er aktiv stofmisbruger. Kvinder som modtager støtte fra distriktspsykiatrien. Et ophold på Stormly, kombineret med distriktspsykiatriske behandlinger, kan være et alternativ til længere indlæggelser. Det er en forudsætning for at tage ophold på Stormly, at man i udstrakt grad er selvhjulpen. Det vil sige, at man ikke har behov for hjælp til personlig pleje og praktisk bistand i boligen. Værdier og normer Grundopfattelsen for Stormlys arbejde er, at ethvert menneske er ubetinget værdifuldt og har ret til et værdigt liv og krav på menneskeværdig behandling. 6 Grundopfattelse er samstemmende med de grundholdninger, som er formuleret for KFUM s Sociale Arbejde i Danmark. Tilhørsforholdet til KFUM afspejler sig i Stormlys ånd og kultur. Arbejdet på Stormly tager således udgangspunkt i respekt for den enkeltes værdighed og integritet. Deltagelse i et forpligtende socialt fællesskab er den vigtigste forudsætning for personlig udvikling og et vigtigt middel til at opbygge en positiv selvfølelse. Der er tradition for at respektere den enkeltes valg, ønsker og behov. Nøgleord for Stormlys arbejde er: fællesskab, aktivitet og hjemlig atmosfære. Mere information om KFUM s Sociale Arbejde i Danmark kan findes på hjemmesiden: Den fremtidige indsats på området I efteråret 2006 træder ny lovgivning i kraft på området for støttekontaktpersonordninger. Hermed udvides ordningen til også at omfatte Stormlys målgruppe. Dette giver flere handlemuligheder i forhold til indsatsmetoder for Stormlys målgruppe, og derfor påtænkes en udbygning af støttekontaktpersonordningen i forhold til støtte i eget hjem. Her lægges

4 Page 4 of 16 vægt på, at støtten skal ydes i tilknytning til døgntilbuddet. Derfor undersøges muligheden for at oprette et skæve huse -boligprojekt til den gruppe af særligt udsatte kvinder, som støttekontaktpersonordningen omfatter. Her tilgodeses de kvinder, som på grund af deres misbrugsadfærd marginaliseres og udstødes i de boligområder, de ellers bor i. I forbindelse med strukturreformen 1. januar 2007 overgår Pensionatet Stormly fra at have driftsoverenskomst med Ribe Amt til at have driftsoverenskomst under Esbjerg Kommune. I perioden frem til denne dato udbygges samarbejdet med Esbjerg kommune. 7 Stormlys tilbud og ydelser Stormlys primære ydelser er følgende: Botilbud Omsorg og aktiverende støtte I forbindelse med et ophold på Stormly tilbydes følgende ydelser: Kontaktpersonordningen Aktivitets- og samværstilbud Efterfølgende støtte netværksaktiviteter Alternativ afsoning Behandlingsmetode Stormly er ikke et behandlingstilbud, og derfor kan det være misvisende at tale om egentlige behandlingsmetoder. Stormly sætter ind med socialpædagogisk arbejde for at skabe en positiv udvikling hos sine beboere. Stormly henviser til andre behandlingsinstitutioner, såfremt der er et egentligt behandlingsbehov. Det fremgår af vejledning nr. 45 af 10. marts 1998 at: Det er en central målsætning for tilrettelæggelse af tilbuddene til gruppen af hjemløse og andre, som har vanskeligheder med at opholde sig i egen bolig, at tilbuddet gennem forebyggelse, pleje, social støtte, aktivering og omsorgsforanstaltninger skal sikre, at den enkelte psykisk, fysisk og socialt får styrket sine ressourcer og forbedret sin livssituation, således at vedkommende bliver bedre i stand til at klare tilværelsen selv. For hjemløse i bred forstand betyder det, at de får mulighed for at få: En bolig, ophold i bo- eller opgangsfællesskab eller anden bomulighed

5 Page 5 of 16 Den nødvendige støtte i boligen, så at de ikke falder tilbage til deres problemer Aktiverende støtte og omsorg Tilbud om beskæftigelse, tilpasset beboernes individuelle behov Tilbud om fritidsaktiviteter, herunder af netværksskabende art Ved optagelse i en boform efter 110 bør opmærksomheden rettes mod, om der er behov for særlig behandlingsmæssig støtte eller mere omfattende hjælp i en periode, fx: Behandling for alkoholmisbrug Bo- og/eller behandlingstilbud til stofmisbrugere Bo- og/eller behandlingstilbud til kvinder med adfærdsmæssige problemer af psykisk eller social karakter Bo- og/eller behandlingstilbud til sindslidende Bo- og/eller behandlings- og rekreationstilbud til kvinder med små børn samt Familiebehandling evt. i form af et døgnophold for hele familien I disse tilfælde skal henvises til bo- og behandlingstilbud, som er tilrettelagt særligt for disse målgrupper. 8 Pædagogiske metoder Stormlys motto er En aktiv dag er en god dag, og derfor er deltagelse i Stormlys hverdagsaktiviteter et vigtigt element i Stormlys pædagogiske arbejde. Der arbejdes med at strukturere hverdagen for kvinderne, samt at give dem individuelle samtaler og vejledning omkring deres problemer. På Stormly benyttes forskellige socialpædagogiske metoder og tilgange, tilpasset bestemte situationer og behov. Der arbejdes blandt andet med: Empowerment dvs. at styrke den enkelte til at tage ansvaret for eget liv Systemiske metoder dvs. at individet ses i en sammenhæng Kognitive metoder dvs. at arbejde fokuseret med bestemte adfærdsmønstre Recovery dvs. at man i det pædagogiske arbejde bevarer troen på, at enkeltindivider ikke befinder sig i en fastlåst tilstand, men at alle har mulighed for at bedre sin egen tilstand Analyseredskaberne CAN og GAS, som bruges i tilrettet form i arbejdet med beboernes

6 Page 6 of 16 handleplaner. Derudover anvendes følgende metoder som redskaber i det daglige arbejde på Stormly - metoderne kan medvirke til at nedbringe søvnløshed, abstinenser, angst og uro, drikketrang: NADA øreakupunktur Massage Angstdæmpende fysiske øvelser Afslapningsmusik Yoga/afspænding Stormlys botilbud De basale ydelser i bo-tilbuddet er kost, logi og muligheden for bad og tøjvask. Der er 3 daglige hovedmåltider på faste tidspunkter, og der er desuden fælles formiddagskaffe. Derudover har beboerne mulighed for at lave kaffe og te eller smøre sig en mad, da køkkenerne altid er åbne. Det praktiske arbejde i forbindelse med husets drift dvs. madlavning, rengøring og havepasning udføres af beboere og medarbejdere i fællesskab. Hverdagen følger en fast rytme, hvor man står op om morgenen og er med i det praktiske arbejde, med mindre andet er aftalt. En struktureret og aktiv hverdag er et vigtigt skridt på vej mod social integration for en del af beboerne. For de kvinder, der i årevis har haft et liv uden fast struktur, tager det lang tid og kræver meget medarbejderstøtte at finde ind i en stabil rytme. Den grundlæggende struktur er med til at skabe tryghed for den enkelte og styrke fællesskabet, men i forhold til den enkelte er der også behov for stor fleksibilitet og individuelle hensyn. Medarbejderne afvejer disse forhold og understøtter brugeren ved at have fokus på den enkeltes ressourcer og ved at skabe en varm atmosfære med en anerkendende og respektfuld kommunikation. CAN-metoden: (Camberwell Assessement of Need) er et redskab til at afdække brugerens behov. GAS-metoden: (Goal Attainment Score) bruges til at vurdere, hvor langt man er nået i forhold til fastsatte mål i handleplanen. 9 Stormly fast nattevagt. Idet Stormly dermed har personaledækning døgnet rundt, skabes en håndgribelig - men også en mental - tryghed blandt beboerne. Nattevagten er med til at sikre, at beboerne kan få kontakt til personalet døgnet rundt, hvilket kan være vigtigt for beboere med psykiske lidelser.

7 Page 7 of 16 Den faste nattevagt mindsker dels tilbagefald i misbrug, dels forhindre at voldelige ekspartnere eller andre uheldige elementer får adgang til Stormly. I kraft af døgndækningen har Stormly akutpladser, og kan derfor modtage kvinder i akutte kriser. Omsorg og aktiverende støtte til den enkelte beboer Indsatsen overfor den enkelte bruger spænder bredt. Det kan være hjælp i det daglige til at komme i bad eller til at vaske tøj. Men det kan også være hjælp til at håndtere konflikter eller hjælp til at finde strategier til at afhjælpe drikketrang. Når en beboer indskrives, finder beboeren og Stormly i fællesskab ud af, hvilke mål der skal arbejdes med, og hvordan det skal gøres. Hele personalegruppen medvirker til at yde omsorg og aktiverende støtte til den enkelte beboer og har kendskab til den enkelte beboers situation. Omsorgen og den aktiverende støtte kan fx udføres ved at: Støtte beboeren i at fungere i hverdagen på Stormly Afsøge behovet for behandling Støtte beboeren i at etablere kontakt til relevante behandlingsinstanser Ledsage beboeren til behandling Hjælpe beboeren med at administrere sin medicin Støtte beboeren i at få afklaret sin boligsituation Støtte beboeren i at få styr på sin økonomi Støtte beboeren i at genetablere forholdet til familien Støtte beboeren i at få etableret et nyt socialt netværk Støtte beboeren i en afklaring i forhold til arbejdsmarkedet Støtte beboeren i bedre adfærds- og reaktionsmønstre i dagligdagen Der er overlapninger og glidende overgange mellem den praktiske bistand og den mere målrettede og udviklende støtte, som gives efter servicelovens 83 og 85. Erfaringerne fra den praktiske bistand vil ofte være handlegrundlag for den målrettede støtte. Kontaktperson-ordningen Alle beboere som indskrives på Stormly har mulighed for at få en kontaktperson blandt Stormlys personalegruppe. Kontaktpersonordningen giver den enkelte beboer mulighed for at have en tættere tilknytning til én person blandt personalet. Dermed åbnes der særlige muligheder for at give personlig støtte i en tryg og velkendt relation. Kontaktpersonen har ofte et bedre overblik og

8 Page 8 of 16 indblik i beboerens situation og har en privilegeret indgang til at støtte hende. Personalegruppen har dog altid et fælles ansvar for at tage sig af alle beboere. Den enkelte beboer vælger selv en kontaktperson blandt de af Stormlys medarbejdere, der har ledig kapacitet. Kontaktpersonen er hovedansvarlig for at tilbyde og være med til at udfærdige en handleplan samt løbende opfølgning på handleplanen, ligesom kontaktpersonen skal tilbyde at bistå ved kontakt til behandlingssystemet, socialforvaltningen eller kontakt til andre personer eller instanser. 10 Ved indskrivning får beboeren desuden en kontaktperson blandt de øvrige beboere, som hjælper den nye beboer med at komme ind i husets rytme og giver praktiske oplysninger. Aktivitets- og samværstilbud Beboerne på Stormly tilbydes en række forskellige aktivitets- og samværstilbud. Dels for at mindske isolation og mistrivsel ved at deltage i sociale sammenhænge. Men i høj grad også for at hjælpe beboerne med at sætte fokus på egne ressourcer og interesser, som kan opdages eller genopdages igennem meningsfyldte aktiviteter. Disse aktiviteter medvirker til at skabe et positivt miljø for beboernes personlige udvikling. Der udarbejdes, sammen med beboerne, en månedlig aktivitetsplan, hvor der fx kan indgå svømning, strikkeklub, yoga og udflugter. Beboerne kan desuden deltage i aktiviteter, der arrangeres i forbindelse med netværksarbejdet for tidligere beboere. Efterfølgende hjælp netværksarbejde Når en beboer udskrives fra Stormly, har hun mulighed for modtage støtte og indgå i det sociale netværk af tidligere beboere. Dette netværksarbejde tilbydes for at understøtte den enkelte i en positiv udvikling og for at forebygge tilbagefald til den livssituation, som udløste indskrivningen på Stormly. Hvis en beboer ønsker at deltage i det sociale netværk, afholdes der en visitationssamtale, hvor der tages stilling til, hvad hun har behov for. Omfanget og sammensætningen af ydelser kan ændres løbende. I det sociale netværk er der følgende tilbud: Hjemmebesøg, med henblik på at støtte den tidligere beboer i at tackle hverdagens problemer

9 Page 9 of 16 Medicinadministration Deltagelse i aktivitetsgrupper Deltagelse i sociale netværksgrupper enten på Stormly eller på skift hos deltagerne De medarbejdere, som yder den opfølgende støtte i netværksarbejdet, indgår også i det daglige arbejde på Stormly og kender derfor beboerne på forhånd. Den efterfølgende kontakt til Stormly er vigtig for mange tidligere beboere. Dette ses både i form af tilslutning til netværksarbejdet, men også ved at beboerne opretholder en uformel kontakt til Stormly ved at ringe eller komme på besøg. Alternativ afsoning Et ophold på Stormly kan benyttes som alternativ til at afsone en dom i et fængsel, hvis det skønnes formålstjenstligt. En sådan ordning indebærer, at den dømte kun forlader huset efter aftale. Ellers indgår den pågældende i husets liv på lige fod med de andre beboere. 11 Fysiske rammer Stormly er beliggende tæt på strand og indkøbscenter og har til huse i 4 delvist sammenhængende rækkehuse, der indgår helt anonymt i et boligkvarter. Der er lagt vægt på at indrette Stormly som et hjem. Vedligeholdelsesstandarden vægtes højt udfra den antagelse, at hyggelige og velholdte rammer fremmer trivslen og motiverer til at passe på tingene. Rækkehusene er lejeboliger, og derfor medhjælper boligforeningens vicevært til en del af vedligeholdelsen. Husene er i 2 etager, og Stormly kan derfor ikke modtage beboere med alvorlige bevægelseshandicap. Antal pladser Stormly har plads til 12 kvinder. Heraf er 1 af pladserne forbeholdt en akutfunktion. Akutpladsen er forbeholdt kvinder, der har brug for øjeblikkelig, kortvarig hjælp. Faciliteter Boligforhold Stormly har 12 fuldt møblerede beboerværelser fordelt på 4 huse.

10 Page 10 of 16 De 12 beboere er fælles om 6 beboerbadeværelser. Fælles faciliteter I 3 af husene er de oprindelige køkkener bevaret. De øvrige fællesrum er 1 spisestue, 2 opholdstuer, samt forskellige servicerum. Der er fri adgang til vaskemaskine og tørretumbler. Til hvert rækkehus hører en lille have. Andre faciliteter Desuden er der på Stormly kontor, administrationskontor, personalekontor og konferencerum. 12 Information for brugere og pårørende Dette afsnit henvender sig til brugere og pårørende, som ønsker information om: Hvordan man bliver indskrevet på Stormly Hvilke rettigheder og pligter man har som beboer på Stormly Brugerinddragelse og brugerforeninger Ventetider og sagsbehandling Pårørende Indskrivning på Stormly Brugeren har mulighed for selv at rette henvendelse til Stormly med henblik på indskrivning. Mange brugere er dog henvist fra kommunale socialforvaltninger, psykiatriske afdelinger, psykiatrisk skadestue, alkoholambulatorier, kriminalforsorgen, praktiserende læger med flere. Visitationen foretages af Stormlys ledelse. Indskrivningen foregår ved en personlig samtale, hvor man bliver orienteret om Stormlys tilbud og præsenteret for Stormlys forventninger til beboerne. Desuden orienteres der om, at rusmidler ikke er tilladt på Stormly. Hvor meget og hvilken form for hjælp og støtte den enkelte beboer får, beror på et individuelt skøn af beboerens behov. Behovet vurderes løbende, da beboernes komplekse problemer gør, at behovet kan være meget svingende. Indskrivning på Stormly sker ofte i forbindelse med en kulmination af problemer, som under opholdet ofte vil mindskes, og kvinden vil opleve en bedring i egen tilstand. Men også senere i forløbet kan tilstande svinge, fx forårsaget af en depression. Stormlys tilbud tilrettelægges i samarbejde med den enkelte beboer for at udnytte det

11 Page 11 of 16 udviklingspotentiale, der ligger i at medvirke til og have medansvar for egne handlinger og eget liv helt ned i de gøremål der findes i hverdagen. Optagelse i akutfunktionen kan ske ved personlig henvendelse til Stormly, ved henvisning fra andre offentlige myndigheder eller fra andre hjemløse-boformer og kvindekrisecentre. Akutfunktionen kan ikke bruges i forbindelse med planlagte udskrivelser fra psykiatriske afdelinger eller andre behandlingssteder. Rettigheder og pligter Ved indskrivning på Stormly har man ret til at modtage et botilbud, omsorg, aktiverende støtte og efterfølgende hjælp ved behov. Det forventes, at man deltager i husets måltider og daglige gøremål. Havde man før indflytning på Stormly bopæl i en anden kommune, skifter man ikke automatisk folkeregisteradresse og hjemkommune. Beboerne betaler for kost og logi, den tid de bor på Stormly. (takster for 2007) for logi kr. 59,25 for kost kr. 66,25 i alt pr. døgn kr. 125,50 13 Taksterne for ophold i hjemløse-boformer fastsættes en gang årligt af kommunen. Taksterne fastsættes ud fra niveauet for boligudgifter for lignende boform i lokalområdet. Betalingen fastsættes, som udgangspunkt, som et samlet månedligt beløb, der betales månedligt forud. Betalingen kan dog fastsættes som en takst pr. døgn, udregnet efter de gennemsnitlige udgifter til ydelserne. Der er adgang til at give beboerne mulighed for at fravælge et eller flere måltider. Det betyder, at der kan ydes kostrefusion efter den enkelte boforms regler med hensyn til afmelding af måltider. Lederen kan beslutte, at en beboer i en speciel situation bør indtage mindst et måltid om dagen på boformen, såfremt dette skønnes nødvendigt af hensyn til omsorgsforpligtelsen. Som led i efterbehandling og forberedelse til udslusning kan betalingen endvidere fastsættes således, at beboeren får mulighed for en opsparing. Nedsættelse af betalingen Personer, der er uden indtægt, opkræves ikke betaling for opholdet. Her vil der blive rettet kontakt

12 Page 12 of 16 til kommunen med henblik på udbetaling af kontanthjælp, pension eller lignende. Personer, der bevarer egen bolig under opholdet, betaler som udgangspunkt ikke for logi, der betales dog for andre ydelser, herunder kost. Betalingen fastsættes således, at der tages hensyn til udgifter i forbindelse med opretholdelsen af den hidtidige bolig. Betalingen fastsættes endvidere således, at beboeren har økonomisk mulighed for at opretholde sine hidtidige forpligtelser, samt at beboeren har et rimeligt beløb til rådighed. Brugerinddragelse Brugerinddragelse i hverdagen Brugerinddragelse er et nøgleelement i Stormlys tilbud. Brugerne tilskyndes til at tage ansvar for eget liv på flere planer. Derfor inddrages brugerne både i forhold til tilrettelæggelse af daglige aktiviteter på Stormly og i udfærdigelse af egen handleplan, valg af kontaktperson mm. Husmøder På Stormly afholdes jævnligt husmøder, hvor beboerne deltager. Her diskuteres forskellige former for aktiviteter, madplaner og justering af husregler. Stormlys brugerforening Stormly har sin egen brugerforening, som fungerer som en selvstændig forening uafhængigt af Institutionen Stormly. Brugerforeningen arrangerer aktiviteter for tidligere og nuværende brugere. Stormlys medarbejdere deltager ofte i disse arrangementer, men altid som gæster. Ribe Amts Nærudvalg Desuden findes der i det tidligere Ribe amt en lokal organisation, som repræsenterer alle beboerne på hjemløse-boformer. Kontaktpersonen for Nærudvalget i tidligere Ribe amt er : Torben Høecke, Telefon: , mobil: , S.A.N.D. (Sammenslutningen af Nærudvalg i Danmark) Derudover findes der en overordnet paraplysammenslutning for nærudvalg i Danmark. Denne er en politisk overbygning til de lokale Nærudvalg. Yderligere information om S.A.N.D. findes på hjemmesiden: Kvalitetsstandard for Stormly Information for brugere og pårørende 14 Ventetider og sagsbehandling Der kan ikke siges noget generelt om ventetiderne på Stormlys tilbud. Det er muligt at blive skrevet på venteliste til Stormlys tilbud. For nærmere oplysninger om venteliste, kontakt Stormly.

13 Page 13 of 16 Da Stormly også har en akutfunktion, kan ventelisten dog sættes ud af kraft ved særligt akut behov. Pårørende Familie og venner er velkomne på besøg i huset. Børn kan overnatte i huset i weekender og ved korte ferier. Mænd må ikke overnatte i huset, men i nærheden af pensionatet findes tilbud om billig overnatning. 15 Klagemuligheder På det sociale område er klageinstanserne Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen. Klageinstanserne behandler blandt andet klager over afgørelser om enkeltpersoners rettigheder og pligter efter den sociale lovgivning. Når der træffes en afgørelse sker dette skriftligt og der gives en klagevejledning hvoraf fremgår hvor en eventuel klage skal sendes. I første omgang skal alle klager sendes til: Esbjerg Kommune Socialetilbud Torvegade Esbjerg Hvis klagen skal behandles andre steder, vil Esbjerg Kommune sørge for at videresende klagen sammen med sagens oplysninger. Der kan ikke klages til de almindelige klageinstanser over kommunernes fastsættelse af det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud og pladser der skal være til rådighed i kommunen og takster for tilbudene. Sådanne klager må rettes til kommunalbestyrelsen. En klage, der ikke vedrører tilsidesættelse af regler for sagsbehandling, men for eksempel personalets optræden skal rettes til myndighedens ledelse. 16 Personale Personalenormering Der er 10,47 normerede stillinger til at dække arbejdsplanen på Stormly, heri er også indregnet netværksarbejdet. I normeringen indgår 1 fuldtidselev eller studerende. Der er dermed i alt 12 ansatte.

14 Page 14 of 16 9,47 normerede stillinger til fast personale 1,00 normeret stilling til elevplads eller studerende Udover Stormlys almindelige personalenormering financierer Esbjerg kommune støtte af tidligere beboere i eget hjem pt. 38 timer ugentligt. Personalets sammensætning Personalet er tværfagligt sammensat af bl.a. pædagoger, social- og sundhedsassistenter, husassistent, ergoterapeut, elev eller studerende. Alle medarbejdere på Stormly deltager både i det pædagogiske og i det praktiske arbejde. Der er samtidig en arbejdsdeling, så den enkelte medarbejder udnytter sine faglige og personlige ressourcer bedst muligt. Alle medarbejdere har en bred viden om psykiatriske lidelser og misbrug. Samfundstjeneste Efter aftale med kriminalforsorgen er der mulighed for at afsone samfundstjeneste på Pensionatet Stormly. Tilrettelæggelsen af samfundstjenestens omfang og opgaver forhandles i fællesskab mellem kriminalforsorgen og Stormly. Personalepolitik Pensionatet Stormly refererer til Esbjerg Kommune personalepolitik, Stormly har udmøntet egne personalepolitikker på følgende områder: Rygepolitik, uddannelsespolitik, sygefraværspolitik og alkoholpolitik. I forhold til personalets efteruddannelse vælger Stormly hvert år et fokusområde, som er vejledende i forhold til hvilke kompetencer, man ønsker at fremelske i personalegruppen. I 2006 er fokus på NADA øreakupunktur og massage. 17 Organisation og drift Stormly blev oprettet i 1971 af KFUM s Sociale Arbejde i Danmark. Institutionen drives som en selvejende institution under KFUM s Sociale Arbejde i Danmark. Institutionen har driftsoverenskomst med Esbjerg Kommune, og ledes af en bestyrelse med 6 medlemmer. Her er de 5 udpeget af KFUM s Sociale arbejde i Danmark og 1 af Socialudvalget i Esbjerg Kommune. Formanden for bestyrelsen er Karen Marie Dyekjær. Den daglige ledelse varetages af forstander Jytte Madsen og stedfortræder Karen Margrethe

15 Page 15 of 16 Tonnesen. Samarbejdspartnere Stormly har en lang række samarbejdspartnere. De mest relevante oplistes ved navn og samarbejdsrelation nedenfor: Beboernes hjemkommuner: Kommunale rådgivere kan henvise til Stormly og deltager ofte i indskrivningssamtalen. Under opholdet afholdes samarbejdsmøder, hvor kommunen informeres og inddrages i brugerens handleplan. Kommunen inddrages ofte i udslusningen af brugeren. Psykiatrien i Esbjerg Kommune: De psykiatriske afdelinger kan henvise til Stormly. Stormly har et bredt samarbejde med psykiatrien, og Stormly deltager ofte i opfølgende samtaler og lignende med beboernes samtykke. Praktiserende læger: Praktiserende læger kan henvise til Stormly. Stormly kan efter aftale bestille beboeres medicin hos den praktiserende læge. Alkoholambulatoriet henviser brugere til Stormly ofte med henblik på en stabilisering af brugeren, før der sættes ind med en behandlingsindsats. Misbrugscenteret i Esbjerg Kommune: Misbrugscenteret henviser brugere til Stormly ofte med henblik på en stabilisering af brugeren før der sættes ind med en behandlingsindsats. Andre hjemløse-boformer i Danmark: Hjemløse-boformer i Danmark er indbyrdes forpligtigede i forhold til at henvise til andre boformer, hvis de ikke selv har plads. Kvindekrisecenteret i Esbjerg: Krisecenteret kan henvise kvinder til Stormly, hvor brugeren passer bedre til Stormlys målgruppe end til krisecenterets. Kriminalforsorgen: Kriminalforsorgen samarbejder med Stormly omkring alternativ afsoning, og hvor Stormly huser beboere, som er løsladt med vilkår om tilsyn. Andre alkoholbehandlingssteder: Stormly samarbejder med alkoholbehandlingssteder om, hvornår behandlingsforløb kan påbegyndes samt omkring efterfølgende støtte, når behandlingen har fundet sted. Samarbejdsaftale med Esbjerg Kommune: Af Stormlys udskrevne beboere har de mest belastede brug for et længerevarende og mere intensivt tilbud om støtte. Dette er en kommunal opgave, men for at skabe kontinuitet i forhold til beboerens ophold på Stormly, er der indgået en samarbejdsaftale med Esbjerg Kommune, som financierer pt. 38 ugentlige timer, som bruges til at dække dette behov for 7 9 tidligere beboere. 18 Lovgrundlag

16 Page 16 of 16 Stormlys tilbud ydes efter lov om social service 110: Servicelovens 110 fastslår kommunens forpligtelse til at levere det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Ud over de primære opgaver på Stormly finder en række øvrige bestemmelser i serviceloven endvidere anvendelse i forbindelse med personers ophold i tilbuddet: Personlig hjælp og pleje samt praktisk hjælp ( 83) Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte til optræning og udvikling af færdigheder ( 110) 19 Kontakt For yderligere information kontakt venligst: Pensionatet Stormly Jerrigsvej 40, Sædding 6710 Esbjerg V Tlf.: Fax: Oprettet af Birte Vester Rasmussen/ Rettet af Birte Vester Rasmussen Vises til arkiveres ikke

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kvalitetsstandard 2009

Kvalitetsstandard 2009 Kvalitetsstandard 2009 Herning, marts 2008 Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold, samt eventuelt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Bilag 1. Slagelse Kommunens Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Ambulant psykosocial behandling...2 Dagbehandling...3 Kursusforløb Krop og Læring :...3 Forbehandlingsgruppen:...3

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum.

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Kirkens Korshærs herberg, Benediktsgade 23, 5000 Odense c Tlf. nr: 66 12 15 93 Redaktør: Jan LP Billedmateriale: Maj-Britt Boa. Kirkens Korshærs herberg

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer

Læs mere

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 1 INDLEDNING Gaderummet tænkes fremover som et hus, der indeholder tre funktioner - en værestedsfunktion med en bo- og en rådgivningsfunktion. Indledningsvis

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Assertive Community Treatment (ACT) Manual

Assertive Community Treatment (ACT) Manual Assertive Community Treatment (ACT) Manual 1 Dette notat indeholder en manual for den sociale metode Assertive Community Treatment (ACT). Notatet er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen

Læs mere

Intensive Case Management (ICM) Manual

Intensive Case Management (ICM) Manual Intensive Case Management (ICM) Manual Marts 2015 1 Denne manual for den sociale metode Intensive Case Management (ICM) er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen af Hjemløsestrategiens

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere