Præsentation af pensionatet Stormly Mål for indsatsen Målgrupper Værdier og normer...5. Den fremtidige indsats på området...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af pensionatet Stormly... 5. Mål for indsatsen... 5. Målgrupper... 5. Værdier og normer...5. Den fremtidige indsats på området..."

Transkript

1 Page 1 of 16 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Misbrug/udsatte Stormly Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for pensionatet Stormly Præsentation af pensionatet Stormly... 5 Mål for indsatsen... 5 Målgrupper... 5 Værdier og normer...5 Den fremtidige indsats på området...6 Stormlys tilbud og ydelser...7 Behandlingsmetode...7 Pædagogiske metoder...8 Stormlys botilbud...8 Omsorg og aktiverende støtte til den enkelte beboer...9 Kontaktperson-ordningen...9 Aktivitets- og samværstilbud...10 Efterfølgende hjælp netværksarbejde...10 Alternativ afsoning Fysiske rammer...11 Antal pladser Faciliteter Information for brugere og pårørende...12 Indskrivning på Stormly...12 Rettigheder og pligter...12 Brugerinddragelse Ventetider og sagsbehandling...14 Pårørende Klagemuligheder...15 Personale...16

2 Page 2 of 16 Personalepolitik Organisation og drift...17 Samarbejdspartnere Lovgrundlag Kontakt...19 Kvalitetsstandard for Stormly - Præsentation af pensionatet Stormly 5 Præsentation af pensionatet Stormly Stormly er et beskyttet pensionat for kvinder over 18 år, som er hjemløse eller som ikke kan tilpasse sig det almindelige samfundsliv. Stormly drives som en selvejende institution under KFUM s Sociale Arbejde i Danmark og har driftsoverenskomst med Esbjerg Kommune. Der modtages beboere fra hele landet, men primært fra nærmiljøet. Visitationen foretages af ledelsen på Stormly. Stormlys primære tilbud indbefatter et botilbud med mulighed for at yde omsorg og aktiverende støtte ved behov. Mål for indsatsen Det overordnede formål med Stomlys indsats er at tilbyde kvinder midlertidigt ophold i et beskyttet miljø med henblik på at støtte dem i: At komme ud af selvdestruktive adfærdsmønstre At opbygge og aktivere egne ressourcer, selvtillid og selvværd At få skabt de livsbetingelser den enkelte kvinde kan fungere under Målgrupper Stormlys målgruppe er hjemløse kvinder. Ved hjemløse forstås også mennesker, der ikke kan opholde sig i eget hjem, fx på grund af angst eller en voldelig samlever. Den aldersmæssige spredning er fra år. Kvinder, som indskrives på Stormly har svære, sammensatte problemer, bl.a.: Følgevirkninger efter traumatiske sociale begivenheder (skilsmisse, dødsfald, fyring mv.) Årelangt alkohol- eller blandingsmisbrug Problemer med bolig

3 Page 3 of 16 Psykiatriske lidelser, kombineret med misbrug Følgevirkninger efter seksuelt misbrug eller vold Manglende, brugbart socialt netværk Det er muligt at kombinere opholdet på Stormly med andre tilbud, som er målrettet: Kvinder med et alkoholmisbrug. Et ophold på Stormly kan kombineres med ambulant behandling på Alkoholambulatoriet, som er et lovpligtigt tilbud under sygehuslovens 16. Kvinder med et stofmisbrug. Et ophold på Stormly kan kombineres med metadonbehandling, såfremt kvinden ikke er aktiv stofmisbruger. Kvinder som modtager støtte fra distriktspsykiatrien. Et ophold på Stormly, kombineret med distriktspsykiatriske behandlinger, kan være et alternativ til længere indlæggelser. Det er en forudsætning for at tage ophold på Stormly, at man i udstrakt grad er selvhjulpen. Det vil sige, at man ikke har behov for hjælp til personlig pleje og praktisk bistand i boligen. Værdier og normer Grundopfattelsen for Stormlys arbejde er, at ethvert menneske er ubetinget værdifuldt og har ret til et værdigt liv og krav på menneskeværdig behandling. 6 Grundopfattelse er samstemmende med de grundholdninger, som er formuleret for KFUM s Sociale Arbejde i Danmark. Tilhørsforholdet til KFUM afspejler sig i Stormlys ånd og kultur. Arbejdet på Stormly tager således udgangspunkt i respekt for den enkeltes værdighed og integritet. Deltagelse i et forpligtende socialt fællesskab er den vigtigste forudsætning for personlig udvikling og et vigtigt middel til at opbygge en positiv selvfølelse. Der er tradition for at respektere den enkeltes valg, ønsker og behov. Nøgleord for Stormlys arbejde er: fællesskab, aktivitet og hjemlig atmosfære. Mere information om KFUM s Sociale Arbejde i Danmark kan findes på hjemmesiden: Den fremtidige indsats på området I efteråret 2006 træder ny lovgivning i kraft på området for støttekontaktpersonordninger. Hermed udvides ordningen til også at omfatte Stormlys målgruppe. Dette giver flere handlemuligheder i forhold til indsatsmetoder for Stormlys målgruppe, og derfor påtænkes en udbygning af støttekontaktpersonordningen i forhold til støtte i eget hjem. Her lægges

4 Page 4 of 16 vægt på, at støtten skal ydes i tilknytning til døgntilbuddet. Derfor undersøges muligheden for at oprette et skæve huse -boligprojekt til den gruppe af særligt udsatte kvinder, som støttekontaktpersonordningen omfatter. Her tilgodeses de kvinder, som på grund af deres misbrugsadfærd marginaliseres og udstødes i de boligområder, de ellers bor i. I forbindelse med strukturreformen 1. januar 2007 overgår Pensionatet Stormly fra at have driftsoverenskomst med Ribe Amt til at have driftsoverenskomst under Esbjerg Kommune. I perioden frem til denne dato udbygges samarbejdet med Esbjerg kommune. 7 Stormlys tilbud og ydelser Stormlys primære ydelser er følgende: Botilbud Omsorg og aktiverende støtte I forbindelse med et ophold på Stormly tilbydes følgende ydelser: Kontaktpersonordningen Aktivitets- og samværstilbud Efterfølgende støtte netværksaktiviteter Alternativ afsoning Behandlingsmetode Stormly er ikke et behandlingstilbud, og derfor kan det være misvisende at tale om egentlige behandlingsmetoder. Stormly sætter ind med socialpædagogisk arbejde for at skabe en positiv udvikling hos sine beboere. Stormly henviser til andre behandlingsinstitutioner, såfremt der er et egentligt behandlingsbehov. Det fremgår af vejledning nr. 45 af 10. marts 1998 at: Det er en central målsætning for tilrettelæggelse af tilbuddene til gruppen af hjemløse og andre, som har vanskeligheder med at opholde sig i egen bolig, at tilbuddet gennem forebyggelse, pleje, social støtte, aktivering og omsorgsforanstaltninger skal sikre, at den enkelte psykisk, fysisk og socialt får styrket sine ressourcer og forbedret sin livssituation, således at vedkommende bliver bedre i stand til at klare tilværelsen selv. For hjemløse i bred forstand betyder det, at de får mulighed for at få: En bolig, ophold i bo- eller opgangsfællesskab eller anden bomulighed

5 Page 5 of 16 Den nødvendige støtte i boligen, så at de ikke falder tilbage til deres problemer Aktiverende støtte og omsorg Tilbud om beskæftigelse, tilpasset beboernes individuelle behov Tilbud om fritidsaktiviteter, herunder af netværksskabende art Ved optagelse i en boform efter 110 bør opmærksomheden rettes mod, om der er behov for særlig behandlingsmæssig støtte eller mere omfattende hjælp i en periode, fx: Behandling for alkoholmisbrug Bo- og/eller behandlingstilbud til stofmisbrugere Bo- og/eller behandlingstilbud til kvinder med adfærdsmæssige problemer af psykisk eller social karakter Bo- og/eller behandlingstilbud til sindslidende Bo- og/eller behandlings- og rekreationstilbud til kvinder med små børn samt Familiebehandling evt. i form af et døgnophold for hele familien I disse tilfælde skal henvises til bo- og behandlingstilbud, som er tilrettelagt særligt for disse målgrupper. 8 Pædagogiske metoder Stormlys motto er En aktiv dag er en god dag, og derfor er deltagelse i Stormlys hverdagsaktiviteter et vigtigt element i Stormlys pædagogiske arbejde. Der arbejdes med at strukturere hverdagen for kvinderne, samt at give dem individuelle samtaler og vejledning omkring deres problemer. På Stormly benyttes forskellige socialpædagogiske metoder og tilgange, tilpasset bestemte situationer og behov. Der arbejdes blandt andet med: Empowerment dvs. at styrke den enkelte til at tage ansvaret for eget liv Systemiske metoder dvs. at individet ses i en sammenhæng Kognitive metoder dvs. at arbejde fokuseret med bestemte adfærdsmønstre Recovery dvs. at man i det pædagogiske arbejde bevarer troen på, at enkeltindivider ikke befinder sig i en fastlåst tilstand, men at alle har mulighed for at bedre sin egen tilstand Analyseredskaberne CAN og GAS, som bruges i tilrettet form i arbejdet med beboernes

6 Page 6 of 16 handleplaner. Derudover anvendes følgende metoder som redskaber i det daglige arbejde på Stormly - metoderne kan medvirke til at nedbringe søvnløshed, abstinenser, angst og uro, drikketrang: NADA øreakupunktur Massage Angstdæmpende fysiske øvelser Afslapningsmusik Yoga/afspænding Stormlys botilbud De basale ydelser i bo-tilbuddet er kost, logi og muligheden for bad og tøjvask. Der er 3 daglige hovedmåltider på faste tidspunkter, og der er desuden fælles formiddagskaffe. Derudover har beboerne mulighed for at lave kaffe og te eller smøre sig en mad, da køkkenerne altid er åbne. Det praktiske arbejde i forbindelse med husets drift dvs. madlavning, rengøring og havepasning udføres af beboere og medarbejdere i fællesskab. Hverdagen følger en fast rytme, hvor man står op om morgenen og er med i det praktiske arbejde, med mindre andet er aftalt. En struktureret og aktiv hverdag er et vigtigt skridt på vej mod social integration for en del af beboerne. For de kvinder, der i årevis har haft et liv uden fast struktur, tager det lang tid og kræver meget medarbejderstøtte at finde ind i en stabil rytme. Den grundlæggende struktur er med til at skabe tryghed for den enkelte og styrke fællesskabet, men i forhold til den enkelte er der også behov for stor fleksibilitet og individuelle hensyn. Medarbejderne afvejer disse forhold og understøtter brugeren ved at have fokus på den enkeltes ressourcer og ved at skabe en varm atmosfære med en anerkendende og respektfuld kommunikation. CAN-metoden: (Camberwell Assessement of Need) er et redskab til at afdække brugerens behov. GAS-metoden: (Goal Attainment Score) bruges til at vurdere, hvor langt man er nået i forhold til fastsatte mål i handleplanen. 9 Stormly fast nattevagt. Idet Stormly dermed har personaledækning døgnet rundt, skabes en håndgribelig - men også en mental - tryghed blandt beboerne. Nattevagten er med til at sikre, at beboerne kan få kontakt til personalet døgnet rundt, hvilket kan være vigtigt for beboere med psykiske lidelser.

7 Page 7 of 16 Den faste nattevagt mindsker dels tilbagefald i misbrug, dels forhindre at voldelige ekspartnere eller andre uheldige elementer får adgang til Stormly. I kraft af døgndækningen har Stormly akutpladser, og kan derfor modtage kvinder i akutte kriser. Omsorg og aktiverende støtte til den enkelte beboer Indsatsen overfor den enkelte bruger spænder bredt. Det kan være hjælp i det daglige til at komme i bad eller til at vaske tøj. Men det kan også være hjælp til at håndtere konflikter eller hjælp til at finde strategier til at afhjælpe drikketrang. Når en beboer indskrives, finder beboeren og Stormly i fællesskab ud af, hvilke mål der skal arbejdes med, og hvordan det skal gøres. Hele personalegruppen medvirker til at yde omsorg og aktiverende støtte til den enkelte beboer og har kendskab til den enkelte beboers situation. Omsorgen og den aktiverende støtte kan fx udføres ved at: Støtte beboeren i at fungere i hverdagen på Stormly Afsøge behovet for behandling Støtte beboeren i at etablere kontakt til relevante behandlingsinstanser Ledsage beboeren til behandling Hjælpe beboeren med at administrere sin medicin Støtte beboeren i at få afklaret sin boligsituation Støtte beboeren i at få styr på sin økonomi Støtte beboeren i at genetablere forholdet til familien Støtte beboeren i at få etableret et nyt socialt netværk Støtte beboeren i en afklaring i forhold til arbejdsmarkedet Støtte beboeren i bedre adfærds- og reaktionsmønstre i dagligdagen Der er overlapninger og glidende overgange mellem den praktiske bistand og den mere målrettede og udviklende støtte, som gives efter servicelovens 83 og 85. Erfaringerne fra den praktiske bistand vil ofte være handlegrundlag for den målrettede støtte. Kontaktperson-ordningen Alle beboere som indskrives på Stormly har mulighed for at få en kontaktperson blandt Stormlys personalegruppe. Kontaktpersonordningen giver den enkelte beboer mulighed for at have en tættere tilknytning til én person blandt personalet. Dermed åbnes der særlige muligheder for at give personlig støtte i en tryg og velkendt relation. Kontaktpersonen har ofte et bedre overblik og

8 Page 8 of 16 indblik i beboerens situation og har en privilegeret indgang til at støtte hende. Personalegruppen har dog altid et fælles ansvar for at tage sig af alle beboere. Den enkelte beboer vælger selv en kontaktperson blandt de af Stormlys medarbejdere, der har ledig kapacitet. Kontaktpersonen er hovedansvarlig for at tilbyde og være med til at udfærdige en handleplan samt løbende opfølgning på handleplanen, ligesom kontaktpersonen skal tilbyde at bistå ved kontakt til behandlingssystemet, socialforvaltningen eller kontakt til andre personer eller instanser. 10 Ved indskrivning får beboeren desuden en kontaktperson blandt de øvrige beboere, som hjælper den nye beboer med at komme ind i husets rytme og giver praktiske oplysninger. Aktivitets- og samværstilbud Beboerne på Stormly tilbydes en række forskellige aktivitets- og samværstilbud. Dels for at mindske isolation og mistrivsel ved at deltage i sociale sammenhænge. Men i høj grad også for at hjælpe beboerne med at sætte fokus på egne ressourcer og interesser, som kan opdages eller genopdages igennem meningsfyldte aktiviteter. Disse aktiviteter medvirker til at skabe et positivt miljø for beboernes personlige udvikling. Der udarbejdes, sammen med beboerne, en månedlig aktivitetsplan, hvor der fx kan indgå svømning, strikkeklub, yoga og udflugter. Beboerne kan desuden deltage i aktiviteter, der arrangeres i forbindelse med netværksarbejdet for tidligere beboere. Efterfølgende hjælp netværksarbejde Når en beboer udskrives fra Stormly, har hun mulighed for modtage støtte og indgå i det sociale netværk af tidligere beboere. Dette netværksarbejde tilbydes for at understøtte den enkelte i en positiv udvikling og for at forebygge tilbagefald til den livssituation, som udløste indskrivningen på Stormly. Hvis en beboer ønsker at deltage i det sociale netværk, afholdes der en visitationssamtale, hvor der tages stilling til, hvad hun har behov for. Omfanget og sammensætningen af ydelser kan ændres løbende. I det sociale netværk er der følgende tilbud: Hjemmebesøg, med henblik på at støtte den tidligere beboer i at tackle hverdagens problemer

9 Page 9 of 16 Medicinadministration Deltagelse i aktivitetsgrupper Deltagelse i sociale netværksgrupper enten på Stormly eller på skift hos deltagerne De medarbejdere, som yder den opfølgende støtte i netværksarbejdet, indgår også i det daglige arbejde på Stormly og kender derfor beboerne på forhånd. Den efterfølgende kontakt til Stormly er vigtig for mange tidligere beboere. Dette ses både i form af tilslutning til netværksarbejdet, men også ved at beboerne opretholder en uformel kontakt til Stormly ved at ringe eller komme på besøg. Alternativ afsoning Et ophold på Stormly kan benyttes som alternativ til at afsone en dom i et fængsel, hvis det skønnes formålstjenstligt. En sådan ordning indebærer, at den dømte kun forlader huset efter aftale. Ellers indgår den pågældende i husets liv på lige fod med de andre beboere. 11 Fysiske rammer Stormly er beliggende tæt på strand og indkøbscenter og har til huse i 4 delvist sammenhængende rækkehuse, der indgår helt anonymt i et boligkvarter. Der er lagt vægt på at indrette Stormly som et hjem. Vedligeholdelsesstandarden vægtes højt udfra den antagelse, at hyggelige og velholdte rammer fremmer trivslen og motiverer til at passe på tingene. Rækkehusene er lejeboliger, og derfor medhjælper boligforeningens vicevært til en del af vedligeholdelsen. Husene er i 2 etager, og Stormly kan derfor ikke modtage beboere med alvorlige bevægelseshandicap. Antal pladser Stormly har plads til 12 kvinder. Heraf er 1 af pladserne forbeholdt en akutfunktion. Akutpladsen er forbeholdt kvinder, der har brug for øjeblikkelig, kortvarig hjælp. Faciliteter Boligforhold Stormly har 12 fuldt møblerede beboerværelser fordelt på 4 huse.

10 Page 10 of 16 De 12 beboere er fælles om 6 beboerbadeværelser. Fælles faciliteter I 3 af husene er de oprindelige køkkener bevaret. De øvrige fællesrum er 1 spisestue, 2 opholdstuer, samt forskellige servicerum. Der er fri adgang til vaskemaskine og tørretumbler. Til hvert rækkehus hører en lille have. Andre faciliteter Desuden er der på Stormly kontor, administrationskontor, personalekontor og konferencerum. 12 Information for brugere og pårørende Dette afsnit henvender sig til brugere og pårørende, som ønsker information om: Hvordan man bliver indskrevet på Stormly Hvilke rettigheder og pligter man har som beboer på Stormly Brugerinddragelse og brugerforeninger Ventetider og sagsbehandling Pårørende Indskrivning på Stormly Brugeren har mulighed for selv at rette henvendelse til Stormly med henblik på indskrivning. Mange brugere er dog henvist fra kommunale socialforvaltninger, psykiatriske afdelinger, psykiatrisk skadestue, alkoholambulatorier, kriminalforsorgen, praktiserende læger med flere. Visitationen foretages af Stormlys ledelse. Indskrivningen foregår ved en personlig samtale, hvor man bliver orienteret om Stormlys tilbud og præsenteret for Stormlys forventninger til beboerne. Desuden orienteres der om, at rusmidler ikke er tilladt på Stormly. Hvor meget og hvilken form for hjælp og støtte den enkelte beboer får, beror på et individuelt skøn af beboerens behov. Behovet vurderes løbende, da beboernes komplekse problemer gør, at behovet kan være meget svingende. Indskrivning på Stormly sker ofte i forbindelse med en kulmination af problemer, som under opholdet ofte vil mindskes, og kvinden vil opleve en bedring i egen tilstand. Men også senere i forløbet kan tilstande svinge, fx forårsaget af en depression. Stormlys tilbud tilrettelægges i samarbejde med den enkelte beboer for at udnytte det

11 Page 11 of 16 udviklingspotentiale, der ligger i at medvirke til og have medansvar for egne handlinger og eget liv helt ned i de gøremål der findes i hverdagen. Optagelse i akutfunktionen kan ske ved personlig henvendelse til Stormly, ved henvisning fra andre offentlige myndigheder eller fra andre hjemløse-boformer og kvindekrisecentre. Akutfunktionen kan ikke bruges i forbindelse med planlagte udskrivelser fra psykiatriske afdelinger eller andre behandlingssteder. Rettigheder og pligter Ved indskrivning på Stormly har man ret til at modtage et botilbud, omsorg, aktiverende støtte og efterfølgende hjælp ved behov. Det forventes, at man deltager i husets måltider og daglige gøremål. Havde man før indflytning på Stormly bopæl i en anden kommune, skifter man ikke automatisk folkeregisteradresse og hjemkommune. Beboerne betaler for kost og logi, den tid de bor på Stormly. (takster for 2007) for logi kr. 59,25 for kost kr. 66,25 i alt pr. døgn kr. 125,50 13 Taksterne for ophold i hjemløse-boformer fastsættes en gang årligt af kommunen. Taksterne fastsættes ud fra niveauet for boligudgifter for lignende boform i lokalområdet. Betalingen fastsættes, som udgangspunkt, som et samlet månedligt beløb, der betales månedligt forud. Betalingen kan dog fastsættes som en takst pr. døgn, udregnet efter de gennemsnitlige udgifter til ydelserne. Der er adgang til at give beboerne mulighed for at fravælge et eller flere måltider. Det betyder, at der kan ydes kostrefusion efter den enkelte boforms regler med hensyn til afmelding af måltider. Lederen kan beslutte, at en beboer i en speciel situation bør indtage mindst et måltid om dagen på boformen, såfremt dette skønnes nødvendigt af hensyn til omsorgsforpligtelsen. Som led i efterbehandling og forberedelse til udslusning kan betalingen endvidere fastsættes således, at beboeren får mulighed for en opsparing. Nedsættelse af betalingen Personer, der er uden indtægt, opkræves ikke betaling for opholdet. Her vil der blive rettet kontakt

12 Page 12 of 16 til kommunen med henblik på udbetaling af kontanthjælp, pension eller lignende. Personer, der bevarer egen bolig under opholdet, betaler som udgangspunkt ikke for logi, der betales dog for andre ydelser, herunder kost. Betalingen fastsættes således, at der tages hensyn til udgifter i forbindelse med opretholdelsen af den hidtidige bolig. Betalingen fastsættes endvidere således, at beboeren har økonomisk mulighed for at opretholde sine hidtidige forpligtelser, samt at beboeren har et rimeligt beløb til rådighed. Brugerinddragelse Brugerinddragelse i hverdagen Brugerinddragelse er et nøgleelement i Stormlys tilbud. Brugerne tilskyndes til at tage ansvar for eget liv på flere planer. Derfor inddrages brugerne både i forhold til tilrettelæggelse af daglige aktiviteter på Stormly og i udfærdigelse af egen handleplan, valg af kontaktperson mm. Husmøder På Stormly afholdes jævnligt husmøder, hvor beboerne deltager. Her diskuteres forskellige former for aktiviteter, madplaner og justering af husregler. Stormlys brugerforening Stormly har sin egen brugerforening, som fungerer som en selvstændig forening uafhængigt af Institutionen Stormly. Brugerforeningen arrangerer aktiviteter for tidligere og nuværende brugere. Stormlys medarbejdere deltager ofte i disse arrangementer, men altid som gæster. Ribe Amts Nærudvalg Desuden findes der i det tidligere Ribe amt en lokal organisation, som repræsenterer alle beboerne på hjemløse-boformer. Kontaktpersonen for Nærudvalget i tidligere Ribe amt er : Torben Høecke, Telefon: , mobil: , S.A.N.D. (Sammenslutningen af Nærudvalg i Danmark) Derudover findes der en overordnet paraplysammenslutning for nærudvalg i Danmark. Denne er en politisk overbygning til de lokale Nærudvalg. Yderligere information om S.A.N.D. findes på hjemmesiden: Kvalitetsstandard for Stormly Information for brugere og pårørende 14 Ventetider og sagsbehandling Der kan ikke siges noget generelt om ventetiderne på Stormlys tilbud. Det er muligt at blive skrevet på venteliste til Stormlys tilbud. For nærmere oplysninger om venteliste, kontakt Stormly.

13 Page 13 of 16 Da Stormly også har en akutfunktion, kan ventelisten dog sættes ud af kraft ved særligt akut behov. Pårørende Familie og venner er velkomne på besøg i huset. Børn kan overnatte i huset i weekender og ved korte ferier. Mænd må ikke overnatte i huset, men i nærheden af pensionatet findes tilbud om billig overnatning. 15 Klagemuligheder På det sociale område er klageinstanserne Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen. Klageinstanserne behandler blandt andet klager over afgørelser om enkeltpersoners rettigheder og pligter efter den sociale lovgivning. Når der træffes en afgørelse sker dette skriftligt og der gives en klagevejledning hvoraf fremgår hvor en eventuel klage skal sendes. I første omgang skal alle klager sendes til: Esbjerg Kommune Socialetilbud Torvegade Esbjerg Hvis klagen skal behandles andre steder, vil Esbjerg Kommune sørge for at videresende klagen sammen med sagens oplysninger. Der kan ikke klages til de almindelige klageinstanser over kommunernes fastsættelse af det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud og pladser der skal være til rådighed i kommunen og takster for tilbudene. Sådanne klager må rettes til kommunalbestyrelsen. En klage, der ikke vedrører tilsidesættelse af regler for sagsbehandling, men for eksempel personalets optræden skal rettes til myndighedens ledelse. 16 Personale Personalenormering Der er 10,47 normerede stillinger til at dække arbejdsplanen på Stormly, heri er også indregnet netværksarbejdet. I normeringen indgår 1 fuldtidselev eller studerende. Der er dermed i alt 12 ansatte.

14 Page 14 of 16 9,47 normerede stillinger til fast personale 1,00 normeret stilling til elevplads eller studerende Udover Stormlys almindelige personalenormering financierer Esbjerg kommune støtte af tidligere beboere i eget hjem pt. 38 timer ugentligt. Personalets sammensætning Personalet er tværfagligt sammensat af bl.a. pædagoger, social- og sundhedsassistenter, husassistent, ergoterapeut, elev eller studerende. Alle medarbejdere på Stormly deltager både i det pædagogiske og i det praktiske arbejde. Der er samtidig en arbejdsdeling, så den enkelte medarbejder udnytter sine faglige og personlige ressourcer bedst muligt. Alle medarbejdere har en bred viden om psykiatriske lidelser og misbrug. Samfundstjeneste Efter aftale med kriminalforsorgen er der mulighed for at afsone samfundstjeneste på Pensionatet Stormly. Tilrettelæggelsen af samfundstjenestens omfang og opgaver forhandles i fællesskab mellem kriminalforsorgen og Stormly. Personalepolitik Pensionatet Stormly refererer til Esbjerg Kommune personalepolitik, Stormly har udmøntet egne personalepolitikker på følgende områder: Rygepolitik, uddannelsespolitik, sygefraværspolitik og alkoholpolitik. I forhold til personalets efteruddannelse vælger Stormly hvert år et fokusområde, som er vejledende i forhold til hvilke kompetencer, man ønsker at fremelske i personalegruppen. I 2006 er fokus på NADA øreakupunktur og massage. 17 Organisation og drift Stormly blev oprettet i 1971 af KFUM s Sociale Arbejde i Danmark. Institutionen drives som en selvejende institution under KFUM s Sociale Arbejde i Danmark. Institutionen har driftsoverenskomst med Esbjerg Kommune, og ledes af en bestyrelse med 6 medlemmer. Her er de 5 udpeget af KFUM s Sociale arbejde i Danmark og 1 af Socialudvalget i Esbjerg Kommune. Formanden for bestyrelsen er Karen Marie Dyekjær. Den daglige ledelse varetages af forstander Jytte Madsen og stedfortræder Karen Margrethe

15 Page 15 of 16 Tonnesen. Samarbejdspartnere Stormly har en lang række samarbejdspartnere. De mest relevante oplistes ved navn og samarbejdsrelation nedenfor: Beboernes hjemkommuner: Kommunale rådgivere kan henvise til Stormly og deltager ofte i indskrivningssamtalen. Under opholdet afholdes samarbejdsmøder, hvor kommunen informeres og inddrages i brugerens handleplan. Kommunen inddrages ofte i udslusningen af brugeren. Psykiatrien i Esbjerg Kommune: De psykiatriske afdelinger kan henvise til Stormly. Stormly har et bredt samarbejde med psykiatrien, og Stormly deltager ofte i opfølgende samtaler og lignende med beboernes samtykke. Praktiserende læger: Praktiserende læger kan henvise til Stormly. Stormly kan efter aftale bestille beboeres medicin hos den praktiserende læge. Alkoholambulatoriet henviser brugere til Stormly ofte med henblik på en stabilisering af brugeren, før der sættes ind med en behandlingsindsats. Misbrugscenteret i Esbjerg Kommune: Misbrugscenteret henviser brugere til Stormly ofte med henblik på en stabilisering af brugeren før der sættes ind med en behandlingsindsats. Andre hjemløse-boformer i Danmark: Hjemløse-boformer i Danmark er indbyrdes forpligtigede i forhold til at henvise til andre boformer, hvis de ikke selv har plads. Kvindekrisecenteret i Esbjerg: Krisecenteret kan henvise kvinder til Stormly, hvor brugeren passer bedre til Stormlys målgruppe end til krisecenterets. Kriminalforsorgen: Kriminalforsorgen samarbejder med Stormly omkring alternativ afsoning, og hvor Stormly huser beboere, som er løsladt med vilkår om tilsyn. Andre alkoholbehandlingssteder: Stormly samarbejder med alkoholbehandlingssteder om, hvornår behandlingsforløb kan påbegyndes samt omkring efterfølgende støtte, når behandlingen har fundet sted. Samarbejdsaftale med Esbjerg Kommune: Af Stormlys udskrevne beboere har de mest belastede brug for et længerevarende og mere intensivt tilbud om støtte. Dette er en kommunal opgave, men for at skabe kontinuitet i forhold til beboerens ophold på Stormly, er der indgået en samarbejdsaftale med Esbjerg Kommune, som financierer pt. 38 ugentlige timer, som bruges til at dække dette behov for 7 9 tidligere beboere. 18 Lovgrundlag

16 Page 16 of 16 Stormlys tilbud ydes efter lov om social service 110: Servicelovens 110 fastslår kommunens forpligtelse til at levere det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Ud over de primære opgaver på Stormly finder en række øvrige bestemmelser i serviceloven endvidere anvendelse i forbindelse med personers ophold i tilbuddet: Personlig hjælp og pleje samt praktisk hjælp ( 83) Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte til optræning og udvikling af færdigheder ( 110) 19 Kontakt For yderligere information kontakt venligst: Pensionatet Stormly Jerrigsvej 40, Sædding 6710 Esbjerg V Tlf.: Fax: Oprettet af Birte Vester Rasmussen/ Rettet af Birte Vester Rasmussen Vises til arkiveres ikke

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Ophold på forsorgshjem mv.

Ophold på forsorgshjem mv. Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 110 Ophold på forsorgshjem mv. Godkendt af socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger... 3

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Forstander: Jeanette Perri Larsen Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 109. Hvilke behov dækker ydelsen Herfølge Krisecenter for Kvinder og Børn tilbyder midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Page 1 of 6 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Jernbanegade Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for : BOFÆLLESSKABET

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk Indledning Hanne

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter 2 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Formålet med ophold på kvindekrisecenter

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 109

Kvalitetsstandard Botilbud 109 Kvalitetsstandard Botilbud 109 Ydelsens lovgrundlag Servicelovens 109: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A. Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter 2013 1 1. Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold,

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold i botilbud Servicelovens 107 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Lunden, Samstyrken og Socialpsykiatrien Godkendelse Udvalget for Social

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål Kvalitetsstandard Længerevarende ophold i botilbud Servicelovens 108 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Servicedeklaration Socialpsykiatri Nord

Servicedeklaration Socialpsykiatri Nord Lovgrundlag Servicedeklaration Socialpsykiatri Nord Lov om Social Service 85. Kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne Kvalitetsstandard Serviceloven 108 Længerevarende botilbud til voksne Godkendt i Byrådet 26. maj 2009 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard O vers krift Midlertidige botilbud Handic ap Servic elovens 107 Lovgrundlag Servicelovens 107 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere, som på grund af betydelig

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard 2009

Kvalitetsstandard 2009 Kvalitetsstandard 2009 Herning, marts 2008 Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold, samt eventuelt

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Job og Social Service Journalnr. : 2007060956 Socialcenter Dato...: 15.06.2007 Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby 1. Målgruppe og antal

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2015

Servicedeklaration for Glim Refugium 2015 Servicedeklaration for Glim Refugium 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere