STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj

2 Udbudsmateriale Nyt intranet baseret på standardløsning i Sharepoint 0. Indledning Dette udbudsmateriale er annonceret på Vallensbæk Kommunes hjemmeside og i h.h.t. Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, nr af 07/12/2007. Udbudsmaterialet rummer de krav, Vallensbæk Kommune har til et kommende intranet og til samarbejdet med leverandør. Vallensbæk Kommune arbejder i et Microsoft miljø og har en strategisk målsætning om at udvikle og integrere inden for dette miljø. Vi har CAL licenser til Sharepoint og dette, sammenholdt med vores strategiske målsætning, gør, at vi ønsker at erstatte det eksisterende intranet med et nyt intranet baseret på en standardløsning på Sharepoint 2013 eller nyere. Se afsnit 5.1 for en nærmere definition af standardløsningen. Derudover ønsker vi at arbejde med responsivt webdesign som det bærende designelement, da intranettet skal kunne tilgås af eksterne medarbejdere fra både mobiltelefoner og tablets. Det nye intranet skal styrke vidensdeling og kommunikation både vertikalt mellem ledelse og medarbejdere samt horisontalt mellem de enkelte afdelinger og medarbejdere. Søgning, personalisering og integrationer til AD, Outlook, Lync, Acadre (ESDH), Opus/KMD er afgørende funktioner ved vores nye intranet, således at organisationen oplever intranettet som den centrale indgang til viden og værktøjer. For at beskrive funktioner og formål nærmere, har vi udarbejdet en række brugerscenarier, som tilbudsgiver skal forholde sig til i sin tilbudsgivning. Implementeringen af et nyt intranet er opdelt i to faser, hvor vi ønsker at gå i luften med første version af intranettet ved udgangen af fase 1. Tilbudsgivning skal forholde sig til fase 1 og tidsplanen for denne samt prissætte elementerne planlagt til udvikling og implementering i fase 2. Når fristen for tilbudsgivning er udløbet, inviteres alle de tilbudsgivere, som lever op til kravene i udbudsmaterialet, til at give en præsentation af deres løsning hos Vallensbæk Kommune. 1. Baggrund for nyt intranet Vallensbæk Kommunes eksisterende intranet blev redesignet i 2009 ovenpå den oprindelige version fra 2005 i Intranote. Frem til i dag er intranettet kun blevet vedligeholdt, men ikke videreudviklet, hvilket betyder, at intranettet ikke længere er tidssvarende i struktur, design og funktionalitet. Ledelsesmæssige og organisatoriske målsætninger om øget vidensdeling, samarbejde på tværs af afdelinger og øget digitalisering/effektivisering i form af selvbetjening for medarbejderne, gør at der er behov for at udvikle et helt nyt intranet, som er let tilgængeligt, uanset om man er på mobil, tablet eller pc. I øjeblikket er der tre administratorer, der fastsætter rettighederne for medarbejdere oprettet i AD eller med Uni login. Alle medarbejdere, der er oprettet i AD eller har et UniC login, har adgang til at læse og oprette meddelelser. Pt. har 1006 brugere rettighed til at læse og oprette meddelelser. Målet er, at alle kommunens ca ansatte skal have adgang til det nye intranet enten via AD, Uni login eller andet login. 2

3 2. Målsætning Visionen for et nyt intranet i Vallensbæk Kommune er at skabe en lettilgængelig digital indgang for politikere, ledelse og medarbejdere, hvor organisationens behov for information og vidensdeling er i centrum. Den ønskede effekt: Medarbejderne finder det, de har brug for, på intranettet og oplever intranettet som et nyttigt redskab, der gavner dem i hverdagen. Intranettet understøtter den nye nærværs-organisation og er et effektivt redskab Intranettet skal: Være politikerne, ledelsen og medarbejdernes digitale indgang til information Kunne tilgås fra flere forskellige platforme (responsiv). Give adgang til nemme og attraktive selvbetjeningsmuligheder, værktøjer og information. Give overblik over organisationen og de enkelte medarbejderes arbejdsområder. Tilbyde god funktionalitet samt en intuitiv navigation og søgning. Vallensbæk Kommune ønsker at gå i luften med version 1 af et nyt intranet primo oktober Formalia og tidsplan Vallensbæk Kommune er ikke ansvarlig for omkostninger, som tilbudsgiver måtte have i forbindelse med udarbejdelsen af tilbudsmateriale eller demonstrationer. Ved at afgive svar accepterer tilbudsgiver at medvirke ved en leverandørpræsentation og dialog. Vallensbæk Kommune forbeholder sig retten til at gå videre med dele af de foreslåede løsninger, med mindre det modsatte er stipuleret i tilbudsmaterialet. 3.1 Konsortium Såfremt flere leverandører byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til Vallensbæk Kommune. Det skal af tilbuddet fremgå med hvilken leverandør Vallensbæk Kommune kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for den/de øvrige leverandører(er). Ved sammenslutninger af leverandører (konsortium) skal oplysningerne under annonceringsmaterialets afsnit 4 gives for hver deltager i konsortiet. 3.2 Formkrav Alle punkter i udbudsmaterialets afsnit 4-12 skal besvares, og bilag 1 og 2 skal udfyldes. Alle krav i udbudsmaterialets afsnit 4-5 skal opfattes som minimumskrav. Kravene i afsnit 6, svarende til projektets fase 2, er optioner, hvor der skal gives en beskrivelse af løsningsforslag samt prissætning for udvikling og implementering. Hvis leverandøren ikke kan opfylde enkelte af optionerne i afsnit 6, skal det fremgå af bilag 2 under ikke opfyldt. Ved omgåelse af dette, vil besvarelsen blive betragtet som ikke-konditionsmæssigt og ikke komme i betragtning til det videre forløb. Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i fire eksemplarer. Forslag til design og IA fremsendes på USB sammen med det skriftlige materiale. 3

4 Tilbudsmaterialet skal leve op til kravene i udbudsmaterialet, og der accepteres ikke alternative tilbud eller forbehold for udbudsmaterialet. 3.4 Sprog Tilbud og kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter må være på dansk, svensk, norsk og engelsk. Ved bilagsmateriale af generel karakter forstås produktblade, regnskaber mv. Såfremt Vallensbæk Kommune anmoder om det, skal tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for tilbudsgivers regning. 3.5 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Vallensbæk Kommunes ejendom, og vil ikke blive returneret eller udleveret. 3.6 Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål til udbudsmaterialet kan fremsendes til Mette Damm Sørensen løbende, dog senest d. 4. juni 2014 kl Anonymiserede spørgsmål og svar vil løbende blive publiceret på Vallensbæk Kommunes hjemmeside: dog senest d. 4. juni 2014 kl Vallensbæk Kommune er ikke ansvarlig for, at tilbudsgiver ikke modtager spørgsmål og svar, og tilbudsgiver opfordres således til jævnligt at tjekke hvor alle spørgsmål og svar løbende uploades. 3.7 Tidsfrister Skriftligt tilbud i fire eksemplarer skal være ordregiver i hænde senest den 12. juni 2014 kl på følgende adresse: Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Att.: Projektleder Mette Damm Sørensen Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af tilbudsfristen vil tilbuddet ikke komme i betragtning. Den detaljerede tidsplan er beskrevet i afsnit Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være gældende til 1. december Aflysning Indtil udbuddet er afsluttet med indgåelse af kontrakt, vil Vallensbæk Kommune kunne aflyse udbuddet eller dele heraf hvis Vallensbæk Kommune har saglig grund hertil. 4

5 3.9 Projektets overordnede tidsplan & økonomi År Uge Dato Kl. Aktivitet maj Annoncering juni Deadline for spørgsmål til materiale juni Deadline for publicering af spørgsmål og svar juni Deadline for aflevering af tilbudsmateriale juni 19. juni Demonstration af løsningen/ tilbudspræsentation. (ca. 1,5 timer pr. leverandør) Valg af leverandør juni juni 4. Indgåelse af kontrakt juli juli Opstart af projektet Primo oktober Primo december Nyt intranet version 1 går i luften Fase 2 vedr. integrationer og selvbetjening påbegyndes. Den økonomiske ramme for nyt Intranet i Vallensbæk kommune ligger idenfor annonceringspligtens tærskelværdier. Vallensbæk Kommune vælger leverandør baseret på det samlet set økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvorunder pris vægtes højt (jv. Tildelingskriterierne i afsnit 13). 4. Skriftlig redegørelse for tilbudsgiver Tilbudsgiver skal vedhæfte regnskab for de seneste 3 år og kunne dokumentere udbredelse i markedet ved at fremsende referencer. Derudover skal den skriftlige redegørelse indeholde følgende: Kort redegørelse for tilbudsgivers historie, herunder baggrund, antal ansatte, udviklingskompetencer etc. Kompetenceprofiler på projektledere samt angivelse af projektledernes erfaring med agile processer. Hvis der er en underleverandør eller samarbejdspartner, så ønskes også en kort redegørelse for dennes historie, herunder baggrund, antal ansatte etc. Hvilke standardintranetmoduler og funktioner arbejder tilbudsgiver med i Sharepoint? Hvilke typer service- og supportaftaler tilbyder tilbudsgiver? 3-4 referencer til andre kommuner og/eller offentlige institutioner, som tilbudsgiver, og eventuelle samarbejdspartnere, har leveret en sammenlignelig løsning til. Tilbudsgiver skal kunne arbejde agilt og dele samarbejdsværktøjer og taskhåndteringsystem med Vallensbæk Kommune og eventuelt andre leverandører. Oplysninger om koncept for kvalitetssikring af det færdige produkt. Tilbudsgiver skal kunne udpege faste kontaktpersoner for Vallensbæk Kommune, som kan indgå i et tæt samarbejde med Vallensbæk Kommune om implementeringen af løsningen. 5

6 Hvis der udføres tilpasninger og udvidelser, opnår Vallensbæk Kommune fulde rettigheder til disse. Tilbudsgiver skal udfylde og underskrive Erklæring om forfalden gæld til det offentlige og artikel 45. Det er et ufravigeligt krav, og manglende udfyldelse og underskrift vil medføre, at tilbudsgiver fravælges. 4.1 Projektorganisation Vallensbæk kommune ønsker leverandørens bidrag til en projektorganisation etableret i forbindelse med projekt Nyt Intranet. Projektorganisationen skal sikre projektets fremdrift, entydig beslutningsstruktur og organisatoriske forankring/implementering. Projektorganisationen består af en styregruppe, hvori leverandøren deltager med en repræsentant på chef/direktør niveau. Formand for styregruppen er kunden/systemejeren ved kommunens IT- og digitaliseringschef. Herudover deltager 1-2 repræsentanter på leder/chef niveau fra kommunen. Kommunens projektleder deltager i styregruppemøderne med observatørstatus. Styregruppen mødes ved behov for beslutning om større principielle eller konkrete problemstillinger og ved endelig godkendelse af større leverancer i projektet herunder overtagelses og driftsprøver. Derudover består projektorganisationen af en projektgruppe, der som minimum består af leverandørens projektleder samt kommunens projektleder. Derudover kan særlige af projektets interessenter deltage i projektgruppen. Som udgangspunkt mødes projektgruppen ofte igennem hele projektperioden og som minimum, når leverancer i projektet skal reviewes og indstilles til godkendelse af styregruppen. Eskalering af større issues/problemstillinger i projektet kan alene eskaleres til styregruppen af kommunens og leverandørens projektledere. Endelig består projektorganisationen af en eller flere arbejdsgrupper, der efter agile arbejdsmetoder løser projektets arbejdsopgaver. I arbejdsgrupperne deltager også leverandørens og kundens projektledere. Leverandøren bedes oplyse: Navn og titel på styregruppedeltager Navn og titel på projektleder Navn og titel på leverandørens deltagere i arbejdsgruppe(r). 5. Tilbudsgivning på projektets fase 1 Projektet består af 2 faser, hvor fase 1 har deadline primo oktober 2014 og indeholder: 5.1 Platform 5.2 Informationsarkitektur og responsivt web-design 5.3 Søgning 5.4 Telefonbog: Find en kollega 5.5 Mobil adgang 6

7 5.6 Vidensdeling og målrettet information (personalisering) 5.7 Anvendelse af Rich Media 5.8 Links til fagsystemer og RSS feeds 5.9 Kalender 5.10 Måling og opfølgning 5.11 Udvikling af sidetyper Tilbudsgiver skal levere en beskrivelse af, hvordan hver af de ovenstående dele løses samt overslag over antal timer og omkostninger. 5.1 Platform Vallensbæk Kommune ønsker at basere sit fremtidige intranet på en standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere. Med en standardløsning intranetløsning menes en løsning, der så vidt muligt kan implementeres out of the box, og som dækker kravene beskrevet i fase 1. Derudover skal løsningen kunne videreudvikles og tilpasses Vallensbæk kommunes behov for integrationer beskrevet i fase 2. Løsningen skal nemt kunne opgraderes, når der for eksempel kommer nye internet browsere, versioner etc. Opgraderingen skal så vidt muligt ske inden for rammerne af standardløsningen. Det skal tydeligt fremgå af leverancebeskrivelsen, hvilke moduler der er dækket af standardopgraderinger og er ens for alle kunder, og hvilke moduler der er tilpasset Vallensbæk Kommune og derfor kræver en tilpasset opgradering. Tilbudsgiver skal fremlægge en roadmap for udvikling af standardløsningen, da det er vigtigt for Vallensbæk Kommune i valg af leverandør, at leverandøren kan dokumentere evne og vilje til at udvikle på platformen. Det er et krav, at løsningen er udviklet i responsivt webdesign, da intranettet skal kunne tilgås af eksterne medarbejdere fra både mobiltelefoner og tablets. 5.2 Informationsarkitektur og responsivt web-design Beskrive proces for udvikling og implementering af design og IA, samt dokumentere erfaring med IA via referencer og tidligere projekter. Beskrivelse af hvordan en informationsarkitektur kan udarbejdes i samarbejde med Vallensbæk Kommune. Løsningen skal have mulighed for fleksibel brug af iframing og integration af xml fra 3. part. Designet skal være responsivt Brugervenlighed er et nøgleord for design og IA. Intranettet skal være let og intuitivt for alle brugergrupper - både interne og eksterne - at anvende, uanset om det sker via pc, tablet eller smartphone. Tilbudsgivers oplæg til IA og responsivt webdesign bliver en væsentlig del af vurderingen af tilbuddet og ses som et udtryk for tilbudsgivers generelle forståelse for Vallensbæk Kommunes behov. Det er et krav, at tilbudsgiver laver konkrete visuelle oplæg til forside inkl. navigationsstruktur. Tilbudsgiver skal kunne udarbejde prototyper med klikbare wireframes til brug for intern demo og brugertests. 7

8 Det er et krav, at der skal afholdes workshop om løsningens IA og opbygning hos Vallensbæk Kommune med tilbudsgivers deltagelse. Omkostningerne til afholdelse af workshops skal tydeligt fremgå at tilbudsmaterialet. 5.3 Søgning Søgning er en vigtig funktion på intranettet og skal kunne leve op til nedenstående brugerscenarie: Jeg skal finde information om eksempelvis befordringsgodtgørelse og anvender søgefunktionen. Når jeg begynder at taste kommer der forslag op (auto-suggest). Resultaterne filteres efter type (fx dokument, nyhed, formular, blogs, wikies, fotos), mest søgte, dato, så jeg nemt kan få et overblik og finde det, jeg søger. Måske bruger jeg et andet ord, fx kørselsgodtgørelse, men det giver også et brugbart resultat. Hvis søgeresultatet =0 træder, er der en mente du funktion, som træder i kraft. Tilbudsgiver skal angive, hvilken søgemaskine, der anvendes i løsningen og pris på eventuel licens for at benytte denne. 5.4 Telefonbog: Find en kollega Telefonbogen skal hente oplysninger på medarbejdere fra AD. Derudover skal det være muligt for den enkelte medarbejder at tilføje sin profil yderligere oplysninger samt billede - gerne med hjælp fra start up assistent eller Wizard. Det skal også være muligt at oprette brugere uden om AD, da ikke alle medarbejdere er oprettet her. For eksempel skal lærere og pædagoger kunne logge på med Uni login. Telefonbogen skal integrere til MS Lync og Outlook i fase 2, da MS Lync fra årsskiftet bliver Vallensbæk Kommunes nye telefonsystem. Intranettets telefonbog skal kunne håndtere følgende brugerscenarier: Brugerscenarie 1: Jeg skal finde en kollega og søger i telefonbogen. Resultatet giver mig vedkommendes kontaktoplysninger: Navn, titel, afdeling, direkte nr., mobil nr., mail. Ved at klikke på afdelingen under vedkommendes kontaktinfo, kan jeg også få en oversigt over kollegaer, der sidder med samme område. Brugerscenarie 2: Jeg har en opgave, som jeg har brug for hjælp til, men ved ikke præcist, hvem jeg skal have fat på. Det drejer sig om økonomi. I telefonbogen kan jeg søge på kompetencer og skriver her økonomi. Jeg får en liste over kollegaer, der beskæftiger sig med dette og kan kontakte den person, der bedst modsvarer mine søgekriterier. Det skal fremgå tydeligt af tilbuddet, hvilke dele af kravene til telefonbogen, der ligger inden for standardløsningen og hvilke dele, der kræver tilpasning. 5.5 Mobil adgang En stor del af Vallensbæk Kommunes medarbejdere er eksterne på skoler, daginstitutioner, hjemmeplejen og i Vej og Park uden adgang til PC. Derfor skal intranettet kunne tilgås fra mobile enheder - smartphones og tablets. Brugerscenarie: 8

9 Jeg er mobil medarbejder i eksempelvis skolen eller dagplejen og har kun adgang til Intranettet via mobil enhed, hvor jeg kan logge ind med Uni login eller anden form for login. Jeg skal let kunne følge med i nyheder, få adgang til telefonbogen m.m. Indholdet på intranettet skal tilpasse sig, at det er en mobil enhed (responsivt design), så Intranettets indhold ikke bliver uoverskuelig. 5.6 Vidensdeling og målrettet information (personalisering) Alle skal have mulighed for at oprette nyheder og meddelelser, men visningen kan variere alt efter rettigheder, og om det er en meddelelse til afdelingen eller rettet mod alle. Man er automatisk og obligatorisk - tilknyttet info fra Borgmesteren og Direktionen, driftsmeddelelser fra IT samt ens afdeling og chef. Man kan selv frit vælge at abonnere på nyheder fra andre afdelinger. Alle har mulighed for at pushe nyheder og meddelelser til alle. Man kan like, kommentere og dele nyheder, meddelelser og blogs på tværs af organisationen. Derudover skal det være muligt for alle medarbejdere at oprette og tilmelde sig blogs og wikis. Brugerscenarie 1 Når jeg logger ind på intranettet får jeg både nyheder og information, der er målrettet til mig og mit område/afdeling samt generelle nyheder/information for hele kommunen. Jeg kan klikke de nyheder af, som jeg har læst, så de ikke optager plads. Hvis jeg ønsker nyheder fra andre afdelinger, skal jeg selv aktivt tilmelde mig. Brugerscenarie 2 Jeg er medarbejder i en videns-tung afdeling og har brug for et sted hvor jeg kan dele en Wiki/ FAQ artikler, blog, debatindlæg, notater m.m. med enten kollegaer i egen afdeling, eller med udvalgte afdelinger eller hele kommunen. Hvis jeg har skrevet et indlæg på eksterne platforme som fx LinkedIn eller Twitter kan disse indlæg vises på intranettet. 5.7 Anvendelse af Rich Media Vi forventer i stigende grad at arbejde med billeder og video i vores kommunikation. Derfor er det vigtigt, at det er nemt at oploade billeder til de forskellige sidetyper, og at vi kan afspille videoer fra kanaler som YouTube og/eller Vimeo. 5.8 Links til fagsystemer og RSS feeds Egentlig integration til værktøjer og systemer er del af fase 2. Men indtil fase 2 er implementeret, skal der være adgang til fagsystemer via links. Det er ønskeligt men ikke et krav, at fagsystemet genkender den enkelte medarbejder via hans/hendes login på intranettet. Dvs. medarbejderen kun behøver at logge på intranettet, så kan han/hun gå direkte i kommunens ESDH (Acadre), KMD rollebaseret indgang (Opus) mv., forudsat naturligvis at han/hun har rettigheder til disse systemer. Derudover kan hver enkelt medarbejder/leder via et RSS feed abonnere på egne interesseområder fx FLIS, sundhed.dk, Tabulex, dr.dk, dialogportalen etc. Medarbejderen skal selv kunne tilføje og afmelde disse 5.9 Kalender For at skabe større synlighed omkring møder og begivenheder i organisationen ønskes en kalendervisning på forsiden af intranettet. Kalenderen integrerer med Outlook og viser politiske møder, møder i MED udvalgene samt større begivenheder i organisationen som fx personalefester og lignende. Man har mulighed for at importere begivenheder fra intranettets kalender til egen Outlook Måling og opfølgning 9

10 Der skal være adgang til en besøgsstatistik via Google Analytics eller anden statistikfunktionalitet, således at intranettet løbende kan justeres i forhold til statistikken. Hvis Google Analytics eller anden statistik ikke er del af standardløsningen og implementeringen, skal tilbudsgiver redegøre for, hvad der er indeholdt i statistikfunktionaliteten samt hvordan statistikfunktionaliteten implementeres samt prissætte implementeringen Udvikling af sidetyper Politikerne i Vallensbæk Kommune deltager i diverse fora, fx er kommunens borgmester formand for Væksthus Hovedstadsregionen. Dette arbejde ønsker de andre politikere at kunne følge via dagsordner og referater. Det skal derfor være muligt at udvikle en sidetype, hvor der er adgang til møder og referater fra disse fora og hvor adgang til at læse, skrive, redigere og kommentere styres vha. rettigheder. I første omgang lægges materialet på manuelt, men på sigt skal dagsordner og referater fra disse fora trækkes fra Acadre. Derudover skal det være let at udvikle nye sidetyper af både midlertidig og mere blivende karakter. Det skal også være muligt at oprette webformularer og mini surveys. 6 Fase 2: Integrationer og selvbetjening Fase 2 igangsættes primo december I denne fase ønsker vi en større grad af integration til fagsystemer (Acadre, KMD rollebaseret indgang/opus), Outlook og MS Lync samt selvbetjeningsløsninger, således at medarbejdere og ledere oplever intranettet som et konkret arbejdsredskab, der kan lette de daglige arbejdsgange. Fase 2 indeholder: 6.1 Integration: Telefonbog, MS Lync og Outlook 6.2 Integration: Acadre (ESDH) 6.3 Integration: KMD rollebaseret indgang/opus 6.4 Integration: MS Officepakke 6.5 Integration: Skoleintra 6.6 Integration: Mine oplysninger 6.7 Selvbetjening: Bestillinger af services og produkter 6.8 Selvbetjening: Ferie og fraværsregistrering Tilbudsgiver skal levere en beskrivelse af, hvordan hver af de ovenstående dele løses samt overslag over antal timer og omkostninger. 6.1 Integration: Telefonbog, MS Lync og Outlook Telefonbogen på intranettet skal hente oplysninger fra MS Lync og Outlook. Dvs. hvis man laver et opslag i telefonbogen på en person, få man vedkommendes Lync status op (ledig, ikke tilstede, kun tilstede med chat etc.). Hvis jeg indtaster et møde i min Outlook, så registeres dette i min Lync status og dermed også på intranettet. Lync klienten integreres i intranettet som en fast del af forsiden. Dvs. når jeg åbner mit intranet om morgenen, så åbner jeg også automatisk for Lync og har den som en synlig del af min forside på intranettet. Se også afsnit 5.4 for yderligere information om telefonbogen. 10

11 6.2 Integration: Acadre (ESDH) Dagsordner og referater inkl. bilag fra de politiske møder og MED udvalg publiceres på intranettet direkte fra Acadre. Brugerscenarie: Når jeg opretter et referat i Acadre bliver det automatisk publiceret på intranettet hos de relevante afdelinger og medarbejdere og gerne med en notifikation om, at der er kommet en dagsorden eller et referat. Se også afsnit 5.8 for information om integration med login til fagsystem. 6.3 Integration: KMD rollebaseret indgang/opus Primært lederne har behov for at kunne trække ledelsesrapporter og statistikker fra KMD/Opus: Som leder/chef vil jeg gerne have adgang til min månedlige ledelsesrapport som PDF fra Intranettet. Hvis jeg er leder/chef kan jeg se min afdelings/institutions samlede sygefravær i % til d.d samt se hvilke medarbejdere, der er sygemeldt den pågældende dag og hvor mange dage de har været syge. 6.4 Integration: MS Officepakke Dokumenter skrevet i Word kan gemmes direkte på intranettet: Jeg ønsker at skrive et indlæg, og åbner Word. Dernæst skriver jeg min tekst mv. og har derefter mulighed for at gemme direkte i intranettet: Jeg trykker gem, og bliver dernæst guidet til at placere dokumentet det rigtige sted og kan ikke komme til at gøre det forkert pga. rettighedsstyring. 6.5 Integration: Skoleintra For at sikre at skoleledere, lærere og pædagoger har adgang til information på kommunens intranet, ønskes en integration til Skoleintra: Brugerscenarie 1 Jeg er skoleleder, lærer eller pædagog på en af kommunens skoler eller institutioner og benytter derfor SkoleIntra som mit primære intranet. Jeg vil gerne have mulighed for at få adgang til kommunens intranet direkte fra SkoleIntra uden at skulle logge på igen (single sign-on). Brugerscenarie 2 Som lærer vil jeg foretrække at kommunens intranet kan pushe beskeder / overskrifter med link til artikler m.v. direkte ud i SkoleIntra, så jeg er sikker på, at jeg ser informationen. Se endvidere afsnit 5.5 og 5.6 om mobil adgang og vidensdeling. 6.6 Integration: Mine oplysninger Det skal være muligt for den enkelte medarbejder at få et samlet overblik over ansættelse, løn, ferie og fravær. Adgang til løn sker via link til e-boks, hvor lønsedlerne ligger. Ferie og fravær hentes fra lønsystemet (KMD/Opus). Brugerscenarie: Jeg ønsker et overblik over min ansættelse, løn, ferie, fravær mv. Det får jeg ved at klikke på Mine oplysninger på intranettet, der giver et fuldt og overskueligt overblik. Her har jeg adgang til min kontrakt, jeg kan se min løn og få adgang til mine lønsedler via link til e-boks, jeg kan se, hvor meget ferie jeg har brugt, og hvor meget fravær jeg har haft frem til dags dato. 11

12 Det er også under Mine oplysninger at den enkelte medarbejder kan gå ind og rette sin profil (telefonnr., kompetencer, billede). De opdaterede oplysninger slår også igennem i telefonbogen. Se også afsnit Selvbetjening: Bestillinger af services og produkter I Vallensbæk Kommune har primært Center for IT og Digitalisering behov for, at organisationen kan bestille services og produkter online via intranettet. Vi forestiller os en slags webshop, der kan håndtere følgende brugerscenarier: Jeg har brug for en ny mobil telefon, bærbar computer, musetrapper mm. og går i webshoppen på intranettet og bestiller det. Der sendes en mail til min leder, som godkender bestilling / omkostning. Center for IT og Digitalisering går derefter i gang med at behandle min bestilling. Jeg mangler et stykke software på min computer. Jeg går i webshoppen på intranettet og bestiller det. Hvis softwareren er en del af en kommunelicens, installeres software med det samme. Hvis ikke sendes der en mail til min leder, som godkender bestilling / omkostning, og installation starter herefter. Jeg har glemt mit password til... På intranettet går jeg ind under selvbetjening og nulstiller mit gamle password og opretter et nyt. Alternativt kan der være tale om en iframe integration mod lokalt eller 3. parts system til håndtering af bestillinger. Tilbudsgiver skal tydeligt angive, om tilbuddet indeholder en indbygget webshop på selve platformen, eller om der er tale om en integration til 3. parts system samt prissætning. 6.8 Selvbetjening: Ferie og fraværsregistrering For at effektivisere arbejdsgangene og for at få et mere samlet overblik, ønsker Vallensbæk Kommune en funktion på intranettet, hvor man kan registrere ferie og fravær. Funktionen skal kunne håndtere følgende brugerscenarier: Brugerscenarie 1 Ferietiden nærmer sig, og jeg skal registrere min ferie. Det gør jeg ved at klikke på Ferieregistering og udfylde med de datoer, jeg ønsker at holde fri. Herefter klikker jeg gem, og mine ferieoplysninger er nu gemt. Mine ønsker til ferie sendes automatisk til godkendelse hos min nærmeste chef. Så snart min chef har godkendt min ferie, får jeg besked om, at min ferieanmodning er godkendt. Oplysningerne sendes herefter til Lønafdelingen og til min Outlook. Brugerscenarie 2 Jeg er desværre blevet syg og melder mig syg ved at klikke på Fravær. Her får jeg to muligheder: Jeg kan vælge Fravær pga. sygdom eller Fravær pga. barn syg (nærmeste chef skal altid sige OK til Fravær pga. barn syg ). Jeg kan også indsætte dato for, hvornår jeg forventer at være tilbage. Jeg klikker gem, og mine oplysninger sendes nu til nærmeste chef og kolleager i afdelingen. Samtidig registreres mit fravær automatisk i Outlook og Lync (nye telefonsystem) som Ikke til stede. Min telefon viderestilles herefter automatisk til afdelingen. Oplysningerne og viderestilling fjernes den dato, jeg har angivet som forventet tilbagekomst. 12

13 7 Hosting Tilbudsgiver skal give et bud på sourcing samt tilkendegive, hvilken løsning, tilbudsgiver vil anbefale, samt hvordan de enkelte løsninger vil påvirke integrationsmuligheder, både nu og på sigt. On premise (hos Vallensbæk Kommune) Ekstern hosting (hos tilbudsgiver eller ekstern partner) Cloud service (eks. Office 365) Hvis tilbudsgiver vælger en on premise løsning skal det beskrives hvordan mobile brugere kan få adgang til intranet på en sikker måde, samt forudsætninger for løsning. Hvis tilbudsgiver vælger ekstern hosting eller cloud service skal følgende krav overholdes: Som minimum skal intranettet være tilgængeligt indenfor normal åbningstid (hverdage kl. 8-16, torsdag dog kl ). Dette skal overvåges af tilbudsgivers overvågningssystem, og SLA omkring fejlretningstider, oppetider m.m. skal beskrives. Operativsystem, Sharepoint, databaseserver mm. skal løbende patches med sidste nye sikkerhedsopdateringer, servicepacks, cumulative updates mm.. Ved hosted løsning skal sikkerhed i løsning beskrives, og hvordan brugerne kan tilgå intranet på en sikker måde både når de er på kommunens netværk, og uden at skulle logge ind på siden (single sign on), men også hvordan mobile brugere tilgår site fra internettet. Det skal ligeledes beskrives hvordan integrationer mod kommunens systemer/servere og eks. KMD / Kombit kan laves og hvilke begrænsninger der er ved valg af outsourced løsning. Ligeledes skal forudsætninger beskrives (eks. MPLS linje, site to site VPN, federation service osv.) Der skal som minimum dagligt tages backup af løsning og underliggende systemer. Generelt skal god skik omkring drift og sikkerhed følges. Skulle Vallensbæk Kommune ønske at skifte til anden hosting partner, skal tilbudsgiver være behjælpelig og sørge for, at vi kan få adgang til data. 8 Teknisk implementering Tilbudsgiver skal afgive tilbud på den tekniske implementering af løsningen samt tidsplan for gennemførelse. 9. Sikkerhed I de tilfælde, hvor der er afgrænsning af adgang til følsomme oplysninger på intranettet, skal dette styres ved hjælp af rettigheder. Sikkerheden skal være tænkt ind i forhold til eksempelvis Mine oplysninger i afsnit Kurser Tilbuddet skal indeholde kurser til uddannelse af administratorer og redaktører i brugen af systemet, herunder opsætning af rettigheder. Der skal påregnes undervisning af ca. 10 medarbejdere på redaktørkursus og 3 medarbejdere på administratorkursus. Det skal fremgå tydeligt af tilbudsmaterialet, hvor mange timer der er afsat til undervisning samt pris. 13

14 11. Dokumentation Af tilbudsmaterialet skal det fremgå, at der udarbejdes af dokumentation/manual for brug og udvikling af løsningen samt pris for dokumentation/manual. Manualen skal være tilgængelig senest ved intranettets lancering i oktober Support og vedligehold Tilbuddet skal indeholde en detaljeret oversigt over den tekniske support samt vedligehold inkl. pris, som tilbudsgiver kan tilbyde over en 4 årig periode. 13. Tilbudsafgivning og tildeling Tilbudsmaterialet skal bestå af: En løsningsbeskrivelse som lever op til kravene beskrevet i afsnit 5-12 Prisinformation både på de enkelte dele i fase 1 og 2 og en total pris for det samlede projekt (bilag 2). Tilbuddet skal afleveres senest den 12. juni 2014 kl Præsentation og demonstration af foreslået løsning er den juni Vallensbæk Kommune vælger leverandør baseret på det samlet set økonomisk mest fordelagtige tilbud. I vores udvælgelse af leverandør lægger vi vægt på følgende parametre (i prioriteret rækkefølge): Funktionalitet og kvaliteten af løsningsforslag til kravene i afsnit 5-6. Det vægtes positivt jo flere optioner leverandøren har med i tilbuddet, som samlet set skal holde sig indenfor tærskelværdierne for annoncering. Pris Design Generel kvalitet af besvarelsen og forståelse for målet med Vallensbæk Kommunes nye intranet Besked om valg af leverandør udsendes via mail til den/de kontaktpersoner, der er angivet i tilbudsmaterialet senest den 27. juni

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase Fakta-ark Brugerportalinitiativ Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase 6. oktober 2014 2 INDHOLD 1. ANALYSESPOR 3: FAKTAARK 1: PROCESSER OG FUNKTIONALITET...

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 Benny Christen Grandahl Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 OfficeTips.dk 2012 1 Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook Af Benny Christen Grandahl, OfficeTips.dk 1. udgave, 1.oplag, Februar

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Redaktion v. Danmarks Bløderforening i samarbejde med Dansk Epilepsiforening, Kræftens Bekæmpelse & Center for Små Handicapgrupper

Redaktion v. Danmarks Bløderforening i samarbejde med Dansk Epilepsiforening, Kræftens Bekæmpelse & Center for Små Handicapgrupper Cybermusen: Hej, hvordan går det i dag Netnørden: Det går bedre, tak. Har fået mere styr på sagerne. Og dig? Cybermusen: Jeg styrer for vildt. Vi er klar til årsmøde.altså sådan næsten Netnørden: Håber

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere