STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj

2 Udbudsmateriale Nyt intranet baseret på standardløsning i Sharepoint 0. Indledning Dette udbudsmateriale er annonceret på Vallensbæk Kommunes hjemmeside og i h.h.t. Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, nr af 07/12/2007. Udbudsmaterialet rummer de krav, Vallensbæk Kommune har til et kommende intranet og til samarbejdet med leverandør. Vallensbæk Kommune arbejder i et Microsoft miljø og har en strategisk målsætning om at udvikle og integrere inden for dette miljø. Vi har CAL licenser til Sharepoint og dette, sammenholdt med vores strategiske målsætning, gør, at vi ønsker at erstatte det eksisterende intranet med et nyt intranet baseret på en standardløsning på Sharepoint 2013 eller nyere. Se afsnit 5.1 for en nærmere definition af standardløsningen. Derudover ønsker vi at arbejde med responsivt webdesign som det bærende designelement, da intranettet skal kunne tilgås af eksterne medarbejdere fra både mobiltelefoner og tablets. Det nye intranet skal styrke vidensdeling og kommunikation både vertikalt mellem ledelse og medarbejdere samt horisontalt mellem de enkelte afdelinger og medarbejdere. Søgning, personalisering og integrationer til AD, Outlook, Lync, Acadre (ESDH), Opus/KMD er afgørende funktioner ved vores nye intranet, således at organisationen oplever intranettet som den centrale indgang til viden og værktøjer. For at beskrive funktioner og formål nærmere, har vi udarbejdet en række brugerscenarier, som tilbudsgiver skal forholde sig til i sin tilbudsgivning. Implementeringen af et nyt intranet er opdelt i to faser, hvor vi ønsker at gå i luften med første version af intranettet ved udgangen af fase 1. Tilbudsgivning skal forholde sig til fase 1 og tidsplanen for denne samt prissætte elementerne planlagt til udvikling og implementering i fase 2. Når fristen for tilbudsgivning er udløbet, inviteres alle de tilbudsgivere, som lever op til kravene i udbudsmaterialet, til at give en præsentation af deres løsning hos Vallensbæk Kommune. 1. Baggrund for nyt intranet Vallensbæk Kommunes eksisterende intranet blev redesignet i 2009 ovenpå den oprindelige version fra 2005 i Intranote. Frem til i dag er intranettet kun blevet vedligeholdt, men ikke videreudviklet, hvilket betyder, at intranettet ikke længere er tidssvarende i struktur, design og funktionalitet. Ledelsesmæssige og organisatoriske målsætninger om øget vidensdeling, samarbejde på tværs af afdelinger og øget digitalisering/effektivisering i form af selvbetjening for medarbejderne, gør at der er behov for at udvikle et helt nyt intranet, som er let tilgængeligt, uanset om man er på mobil, tablet eller pc. I øjeblikket er der tre administratorer, der fastsætter rettighederne for medarbejdere oprettet i AD eller med Uni login. Alle medarbejdere, der er oprettet i AD eller har et UniC login, har adgang til at læse og oprette meddelelser. Pt. har 1006 brugere rettighed til at læse og oprette meddelelser. Målet er, at alle kommunens ca ansatte skal have adgang til det nye intranet enten via AD, Uni login eller andet login. 2

3 2. Målsætning Visionen for et nyt intranet i Vallensbæk Kommune er at skabe en lettilgængelig digital indgang for politikere, ledelse og medarbejdere, hvor organisationens behov for information og vidensdeling er i centrum. Den ønskede effekt: Medarbejderne finder det, de har brug for, på intranettet og oplever intranettet som et nyttigt redskab, der gavner dem i hverdagen. Intranettet understøtter den nye nærværs-organisation og er et effektivt redskab Intranettet skal: Være politikerne, ledelsen og medarbejdernes digitale indgang til information Kunne tilgås fra flere forskellige platforme (responsiv). Give adgang til nemme og attraktive selvbetjeningsmuligheder, værktøjer og information. Give overblik over organisationen og de enkelte medarbejderes arbejdsområder. Tilbyde god funktionalitet samt en intuitiv navigation og søgning. Vallensbæk Kommune ønsker at gå i luften med version 1 af et nyt intranet primo oktober Formalia og tidsplan Vallensbæk Kommune er ikke ansvarlig for omkostninger, som tilbudsgiver måtte have i forbindelse med udarbejdelsen af tilbudsmateriale eller demonstrationer. Ved at afgive svar accepterer tilbudsgiver at medvirke ved en leverandørpræsentation og dialog. Vallensbæk Kommune forbeholder sig retten til at gå videre med dele af de foreslåede løsninger, med mindre det modsatte er stipuleret i tilbudsmaterialet. 3.1 Konsortium Såfremt flere leverandører byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til Vallensbæk Kommune. Det skal af tilbuddet fremgå med hvilken leverandør Vallensbæk Kommune kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for den/de øvrige leverandører(er). Ved sammenslutninger af leverandører (konsortium) skal oplysningerne under annonceringsmaterialets afsnit 4 gives for hver deltager i konsortiet. 3.2 Formkrav Alle punkter i udbudsmaterialets afsnit 4-12 skal besvares, og bilag 1 og 2 skal udfyldes. Alle krav i udbudsmaterialets afsnit 4-5 skal opfattes som minimumskrav. Kravene i afsnit 6, svarende til projektets fase 2, er optioner, hvor der skal gives en beskrivelse af løsningsforslag samt prissætning for udvikling og implementering. Hvis leverandøren ikke kan opfylde enkelte af optionerne i afsnit 6, skal det fremgå af bilag 2 under ikke opfyldt. Ved omgåelse af dette, vil besvarelsen blive betragtet som ikke-konditionsmæssigt og ikke komme i betragtning til det videre forløb. Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i fire eksemplarer. Forslag til design og IA fremsendes på USB sammen med det skriftlige materiale. 3

4 Tilbudsmaterialet skal leve op til kravene i udbudsmaterialet, og der accepteres ikke alternative tilbud eller forbehold for udbudsmaterialet. 3.4 Sprog Tilbud og kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter må være på dansk, svensk, norsk og engelsk. Ved bilagsmateriale af generel karakter forstås produktblade, regnskaber mv. Såfremt Vallensbæk Kommune anmoder om det, skal tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for tilbudsgivers regning. 3.5 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Vallensbæk Kommunes ejendom, og vil ikke blive returneret eller udleveret. 3.6 Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål til udbudsmaterialet kan fremsendes til Mette Damm Sørensen løbende, dog senest d. 4. juni 2014 kl Anonymiserede spørgsmål og svar vil løbende blive publiceret på Vallensbæk Kommunes hjemmeside: dog senest d. 4. juni 2014 kl Vallensbæk Kommune er ikke ansvarlig for, at tilbudsgiver ikke modtager spørgsmål og svar, og tilbudsgiver opfordres således til jævnligt at tjekke hvor alle spørgsmål og svar løbende uploades. 3.7 Tidsfrister Skriftligt tilbud i fire eksemplarer skal være ordregiver i hænde senest den 12. juni 2014 kl på følgende adresse: Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Att.: Projektleder Mette Damm Sørensen Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af tilbudsfristen vil tilbuddet ikke komme i betragtning. Den detaljerede tidsplan er beskrevet i afsnit Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være gældende til 1. december Aflysning Indtil udbuddet er afsluttet med indgåelse af kontrakt, vil Vallensbæk Kommune kunne aflyse udbuddet eller dele heraf hvis Vallensbæk Kommune har saglig grund hertil. 4

5 3.9 Projektets overordnede tidsplan & økonomi År Uge Dato Kl. Aktivitet maj Annoncering juni Deadline for spørgsmål til materiale juni Deadline for publicering af spørgsmål og svar juni Deadline for aflevering af tilbudsmateriale juni 19. juni Demonstration af løsningen/ tilbudspræsentation. (ca. 1,5 timer pr. leverandør) Valg af leverandør juni juni 4. Indgåelse af kontrakt juli juli Opstart af projektet Primo oktober Primo december Nyt intranet version 1 går i luften Fase 2 vedr. integrationer og selvbetjening påbegyndes. Den økonomiske ramme for nyt Intranet i Vallensbæk kommune ligger idenfor annonceringspligtens tærskelværdier. Vallensbæk Kommune vælger leverandør baseret på det samlet set økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvorunder pris vægtes højt (jv. Tildelingskriterierne i afsnit 13). 4. Skriftlig redegørelse for tilbudsgiver Tilbudsgiver skal vedhæfte regnskab for de seneste 3 år og kunne dokumentere udbredelse i markedet ved at fremsende referencer. Derudover skal den skriftlige redegørelse indeholde følgende: Kort redegørelse for tilbudsgivers historie, herunder baggrund, antal ansatte, udviklingskompetencer etc. Kompetenceprofiler på projektledere samt angivelse af projektledernes erfaring med agile processer. Hvis der er en underleverandør eller samarbejdspartner, så ønskes også en kort redegørelse for dennes historie, herunder baggrund, antal ansatte etc. Hvilke standardintranetmoduler og funktioner arbejder tilbudsgiver med i Sharepoint? Hvilke typer service- og supportaftaler tilbyder tilbudsgiver? 3-4 referencer til andre kommuner og/eller offentlige institutioner, som tilbudsgiver, og eventuelle samarbejdspartnere, har leveret en sammenlignelig løsning til. Tilbudsgiver skal kunne arbejde agilt og dele samarbejdsværktøjer og taskhåndteringsystem med Vallensbæk Kommune og eventuelt andre leverandører. Oplysninger om koncept for kvalitetssikring af det færdige produkt. Tilbudsgiver skal kunne udpege faste kontaktpersoner for Vallensbæk Kommune, som kan indgå i et tæt samarbejde med Vallensbæk Kommune om implementeringen af løsningen. 5

6 Hvis der udføres tilpasninger og udvidelser, opnår Vallensbæk Kommune fulde rettigheder til disse. Tilbudsgiver skal udfylde og underskrive Erklæring om forfalden gæld til det offentlige og artikel 45. Det er et ufravigeligt krav, og manglende udfyldelse og underskrift vil medføre, at tilbudsgiver fravælges. 4.1 Projektorganisation Vallensbæk kommune ønsker leverandørens bidrag til en projektorganisation etableret i forbindelse med projekt Nyt Intranet. Projektorganisationen skal sikre projektets fremdrift, entydig beslutningsstruktur og organisatoriske forankring/implementering. Projektorganisationen består af en styregruppe, hvori leverandøren deltager med en repræsentant på chef/direktør niveau. Formand for styregruppen er kunden/systemejeren ved kommunens IT- og digitaliseringschef. Herudover deltager 1-2 repræsentanter på leder/chef niveau fra kommunen. Kommunens projektleder deltager i styregruppemøderne med observatørstatus. Styregruppen mødes ved behov for beslutning om større principielle eller konkrete problemstillinger og ved endelig godkendelse af større leverancer i projektet herunder overtagelses og driftsprøver. Derudover består projektorganisationen af en projektgruppe, der som minimum består af leverandørens projektleder samt kommunens projektleder. Derudover kan særlige af projektets interessenter deltage i projektgruppen. Som udgangspunkt mødes projektgruppen ofte igennem hele projektperioden og som minimum, når leverancer i projektet skal reviewes og indstilles til godkendelse af styregruppen. Eskalering af større issues/problemstillinger i projektet kan alene eskaleres til styregruppen af kommunens og leverandørens projektledere. Endelig består projektorganisationen af en eller flere arbejdsgrupper, der efter agile arbejdsmetoder løser projektets arbejdsopgaver. I arbejdsgrupperne deltager også leverandørens og kundens projektledere. Leverandøren bedes oplyse: Navn og titel på styregruppedeltager Navn og titel på projektleder Navn og titel på leverandørens deltagere i arbejdsgruppe(r). 5. Tilbudsgivning på projektets fase 1 Projektet består af 2 faser, hvor fase 1 har deadline primo oktober 2014 og indeholder: 5.1 Platform 5.2 Informationsarkitektur og responsivt web-design 5.3 Søgning 5.4 Telefonbog: Find en kollega 5.5 Mobil adgang 6

7 5.6 Vidensdeling og målrettet information (personalisering) 5.7 Anvendelse af Rich Media 5.8 Links til fagsystemer og RSS feeds 5.9 Kalender 5.10 Måling og opfølgning 5.11 Udvikling af sidetyper Tilbudsgiver skal levere en beskrivelse af, hvordan hver af de ovenstående dele løses samt overslag over antal timer og omkostninger. 5.1 Platform Vallensbæk Kommune ønsker at basere sit fremtidige intranet på en standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere. Med en standardløsning intranetløsning menes en løsning, der så vidt muligt kan implementeres out of the box, og som dækker kravene beskrevet i fase 1. Derudover skal løsningen kunne videreudvikles og tilpasses Vallensbæk kommunes behov for integrationer beskrevet i fase 2. Løsningen skal nemt kunne opgraderes, når der for eksempel kommer nye internet browsere, versioner etc. Opgraderingen skal så vidt muligt ske inden for rammerne af standardløsningen. Det skal tydeligt fremgå af leverancebeskrivelsen, hvilke moduler der er dækket af standardopgraderinger og er ens for alle kunder, og hvilke moduler der er tilpasset Vallensbæk Kommune og derfor kræver en tilpasset opgradering. Tilbudsgiver skal fremlægge en roadmap for udvikling af standardløsningen, da det er vigtigt for Vallensbæk Kommune i valg af leverandør, at leverandøren kan dokumentere evne og vilje til at udvikle på platformen. Det er et krav, at løsningen er udviklet i responsivt webdesign, da intranettet skal kunne tilgås af eksterne medarbejdere fra både mobiltelefoner og tablets. 5.2 Informationsarkitektur og responsivt web-design Beskrive proces for udvikling og implementering af design og IA, samt dokumentere erfaring med IA via referencer og tidligere projekter. Beskrivelse af hvordan en informationsarkitektur kan udarbejdes i samarbejde med Vallensbæk Kommune. Løsningen skal have mulighed for fleksibel brug af iframing og integration af xml fra 3. part. Designet skal være responsivt Brugervenlighed er et nøgleord for design og IA. Intranettet skal være let og intuitivt for alle brugergrupper - både interne og eksterne - at anvende, uanset om det sker via pc, tablet eller smartphone. Tilbudsgivers oplæg til IA og responsivt webdesign bliver en væsentlig del af vurderingen af tilbuddet og ses som et udtryk for tilbudsgivers generelle forståelse for Vallensbæk Kommunes behov. Det er et krav, at tilbudsgiver laver konkrete visuelle oplæg til forside inkl. navigationsstruktur. Tilbudsgiver skal kunne udarbejde prototyper med klikbare wireframes til brug for intern demo og brugertests. 7

8 Det er et krav, at der skal afholdes workshop om løsningens IA og opbygning hos Vallensbæk Kommune med tilbudsgivers deltagelse. Omkostningerne til afholdelse af workshops skal tydeligt fremgå at tilbudsmaterialet. 5.3 Søgning Søgning er en vigtig funktion på intranettet og skal kunne leve op til nedenstående brugerscenarie: Jeg skal finde information om eksempelvis befordringsgodtgørelse og anvender søgefunktionen. Når jeg begynder at taste kommer der forslag op (auto-suggest). Resultaterne filteres efter type (fx dokument, nyhed, formular, blogs, wikies, fotos), mest søgte, dato, så jeg nemt kan få et overblik og finde det, jeg søger. Måske bruger jeg et andet ord, fx kørselsgodtgørelse, men det giver også et brugbart resultat. Hvis søgeresultatet =0 træder, er der en mente du funktion, som træder i kraft. Tilbudsgiver skal angive, hvilken søgemaskine, der anvendes i løsningen og pris på eventuel licens for at benytte denne. 5.4 Telefonbog: Find en kollega Telefonbogen skal hente oplysninger på medarbejdere fra AD. Derudover skal det være muligt for den enkelte medarbejder at tilføje sin profil yderligere oplysninger samt billede - gerne med hjælp fra start up assistent eller Wizard. Det skal også være muligt at oprette brugere uden om AD, da ikke alle medarbejdere er oprettet her. For eksempel skal lærere og pædagoger kunne logge på med Uni login. Telefonbogen skal integrere til MS Lync og Outlook i fase 2, da MS Lync fra årsskiftet bliver Vallensbæk Kommunes nye telefonsystem. Intranettets telefonbog skal kunne håndtere følgende brugerscenarier: Brugerscenarie 1: Jeg skal finde en kollega og søger i telefonbogen. Resultatet giver mig vedkommendes kontaktoplysninger: Navn, titel, afdeling, direkte nr., mobil nr., mail. Ved at klikke på afdelingen under vedkommendes kontaktinfo, kan jeg også få en oversigt over kollegaer, der sidder med samme område. Brugerscenarie 2: Jeg har en opgave, som jeg har brug for hjælp til, men ved ikke præcist, hvem jeg skal have fat på. Det drejer sig om økonomi. I telefonbogen kan jeg søge på kompetencer og skriver her økonomi. Jeg får en liste over kollegaer, der beskæftiger sig med dette og kan kontakte den person, der bedst modsvarer mine søgekriterier. Det skal fremgå tydeligt af tilbuddet, hvilke dele af kravene til telefonbogen, der ligger inden for standardløsningen og hvilke dele, der kræver tilpasning. 5.5 Mobil adgang En stor del af Vallensbæk Kommunes medarbejdere er eksterne på skoler, daginstitutioner, hjemmeplejen og i Vej og Park uden adgang til PC. Derfor skal intranettet kunne tilgås fra mobile enheder - smartphones og tablets. Brugerscenarie: 8

9 Jeg er mobil medarbejder i eksempelvis skolen eller dagplejen og har kun adgang til Intranettet via mobil enhed, hvor jeg kan logge ind med Uni login eller anden form for login. Jeg skal let kunne følge med i nyheder, få adgang til telefonbogen m.m. Indholdet på intranettet skal tilpasse sig, at det er en mobil enhed (responsivt design), så Intranettets indhold ikke bliver uoverskuelig. 5.6 Vidensdeling og målrettet information (personalisering) Alle skal have mulighed for at oprette nyheder og meddelelser, men visningen kan variere alt efter rettigheder, og om det er en meddelelse til afdelingen eller rettet mod alle. Man er automatisk og obligatorisk - tilknyttet info fra Borgmesteren og Direktionen, driftsmeddelelser fra IT samt ens afdeling og chef. Man kan selv frit vælge at abonnere på nyheder fra andre afdelinger. Alle har mulighed for at pushe nyheder og meddelelser til alle. Man kan like, kommentere og dele nyheder, meddelelser og blogs på tværs af organisationen. Derudover skal det være muligt for alle medarbejdere at oprette og tilmelde sig blogs og wikis. Brugerscenarie 1 Når jeg logger ind på intranettet får jeg både nyheder og information, der er målrettet til mig og mit område/afdeling samt generelle nyheder/information for hele kommunen. Jeg kan klikke de nyheder af, som jeg har læst, så de ikke optager plads. Hvis jeg ønsker nyheder fra andre afdelinger, skal jeg selv aktivt tilmelde mig. Brugerscenarie 2 Jeg er medarbejder i en videns-tung afdeling og har brug for et sted hvor jeg kan dele en Wiki/ FAQ artikler, blog, debatindlæg, notater m.m. med enten kollegaer i egen afdeling, eller med udvalgte afdelinger eller hele kommunen. Hvis jeg har skrevet et indlæg på eksterne platforme som fx LinkedIn eller Twitter kan disse indlæg vises på intranettet. 5.7 Anvendelse af Rich Media Vi forventer i stigende grad at arbejde med billeder og video i vores kommunikation. Derfor er det vigtigt, at det er nemt at oploade billeder til de forskellige sidetyper, og at vi kan afspille videoer fra kanaler som YouTube og/eller Vimeo. 5.8 Links til fagsystemer og RSS feeds Egentlig integration til værktøjer og systemer er del af fase 2. Men indtil fase 2 er implementeret, skal der være adgang til fagsystemer via links. Det er ønskeligt men ikke et krav, at fagsystemet genkender den enkelte medarbejder via hans/hendes login på intranettet. Dvs. medarbejderen kun behøver at logge på intranettet, så kan han/hun gå direkte i kommunens ESDH (Acadre), KMD rollebaseret indgang (Opus) mv., forudsat naturligvis at han/hun har rettigheder til disse systemer. Derudover kan hver enkelt medarbejder/leder via et RSS feed abonnere på egne interesseområder fx FLIS, sundhed.dk, Tabulex, dr.dk, dialogportalen etc. Medarbejderen skal selv kunne tilføje og afmelde disse 5.9 Kalender For at skabe større synlighed omkring møder og begivenheder i organisationen ønskes en kalendervisning på forsiden af intranettet. Kalenderen integrerer med Outlook og viser politiske møder, møder i MED udvalgene samt større begivenheder i organisationen som fx personalefester og lignende. Man har mulighed for at importere begivenheder fra intranettets kalender til egen Outlook Måling og opfølgning 9

10 Der skal være adgang til en besøgsstatistik via Google Analytics eller anden statistikfunktionalitet, således at intranettet løbende kan justeres i forhold til statistikken. Hvis Google Analytics eller anden statistik ikke er del af standardløsningen og implementeringen, skal tilbudsgiver redegøre for, hvad der er indeholdt i statistikfunktionaliteten samt hvordan statistikfunktionaliteten implementeres samt prissætte implementeringen Udvikling af sidetyper Politikerne i Vallensbæk Kommune deltager i diverse fora, fx er kommunens borgmester formand for Væksthus Hovedstadsregionen. Dette arbejde ønsker de andre politikere at kunne følge via dagsordner og referater. Det skal derfor være muligt at udvikle en sidetype, hvor der er adgang til møder og referater fra disse fora og hvor adgang til at læse, skrive, redigere og kommentere styres vha. rettigheder. I første omgang lægges materialet på manuelt, men på sigt skal dagsordner og referater fra disse fora trækkes fra Acadre. Derudover skal det være let at udvikle nye sidetyper af både midlertidig og mere blivende karakter. Det skal også være muligt at oprette webformularer og mini surveys. 6 Fase 2: Integrationer og selvbetjening Fase 2 igangsættes primo december I denne fase ønsker vi en større grad af integration til fagsystemer (Acadre, KMD rollebaseret indgang/opus), Outlook og MS Lync samt selvbetjeningsløsninger, således at medarbejdere og ledere oplever intranettet som et konkret arbejdsredskab, der kan lette de daglige arbejdsgange. Fase 2 indeholder: 6.1 Integration: Telefonbog, MS Lync og Outlook 6.2 Integration: Acadre (ESDH) 6.3 Integration: KMD rollebaseret indgang/opus 6.4 Integration: MS Officepakke 6.5 Integration: Skoleintra 6.6 Integration: Mine oplysninger 6.7 Selvbetjening: Bestillinger af services og produkter 6.8 Selvbetjening: Ferie og fraværsregistrering Tilbudsgiver skal levere en beskrivelse af, hvordan hver af de ovenstående dele løses samt overslag over antal timer og omkostninger. 6.1 Integration: Telefonbog, MS Lync og Outlook Telefonbogen på intranettet skal hente oplysninger fra MS Lync og Outlook. Dvs. hvis man laver et opslag i telefonbogen på en person, få man vedkommendes Lync status op (ledig, ikke tilstede, kun tilstede med chat etc.). Hvis jeg indtaster et møde i min Outlook, så registeres dette i min Lync status og dermed også på intranettet. Lync klienten integreres i intranettet som en fast del af forsiden. Dvs. når jeg åbner mit intranet om morgenen, så åbner jeg også automatisk for Lync og har den som en synlig del af min forside på intranettet. Se også afsnit 5.4 for yderligere information om telefonbogen. 10

11 6.2 Integration: Acadre (ESDH) Dagsordner og referater inkl. bilag fra de politiske møder og MED udvalg publiceres på intranettet direkte fra Acadre. Brugerscenarie: Når jeg opretter et referat i Acadre bliver det automatisk publiceret på intranettet hos de relevante afdelinger og medarbejdere og gerne med en notifikation om, at der er kommet en dagsorden eller et referat. Se også afsnit 5.8 for information om integration med login til fagsystem. 6.3 Integration: KMD rollebaseret indgang/opus Primært lederne har behov for at kunne trække ledelsesrapporter og statistikker fra KMD/Opus: Som leder/chef vil jeg gerne have adgang til min månedlige ledelsesrapport som PDF fra Intranettet. Hvis jeg er leder/chef kan jeg se min afdelings/institutions samlede sygefravær i % til d.d samt se hvilke medarbejdere, der er sygemeldt den pågældende dag og hvor mange dage de har været syge. 6.4 Integration: MS Officepakke Dokumenter skrevet i Word kan gemmes direkte på intranettet: Jeg ønsker at skrive et indlæg, og åbner Word. Dernæst skriver jeg min tekst mv. og har derefter mulighed for at gemme direkte i intranettet: Jeg trykker gem, og bliver dernæst guidet til at placere dokumentet det rigtige sted og kan ikke komme til at gøre det forkert pga. rettighedsstyring. 6.5 Integration: Skoleintra For at sikre at skoleledere, lærere og pædagoger har adgang til information på kommunens intranet, ønskes en integration til Skoleintra: Brugerscenarie 1 Jeg er skoleleder, lærer eller pædagog på en af kommunens skoler eller institutioner og benytter derfor SkoleIntra som mit primære intranet. Jeg vil gerne have mulighed for at få adgang til kommunens intranet direkte fra SkoleIntra uden at skulle logge på igen (single sign-on). Brugerscenarie 2 Som lærer vil jeg foretrække at kommunens intranet kan pushe beskeder / overskrifter med link til artikler m.v. direkte ud i SkoleIntra, så jeg er sikker på, at jeg ser informationen. Se endvidere afsnit 5.5 og 5.6 om mobil adgang og vidensdeling. 6.6 Integration: Mine oplysninger Det skal være muligt for den enkelte medarbejder at få et samlet overblik over ansættelse, løn, ferie og fravær. Adgang til løn sker via link til e-boks, hvor lønsedlerne ligger. Ferie og fravær hentes fra lønsystemet (KMD/Opus). Brugerscenarie: Jeg ønsker et overblik over min ansættelse, løn, ferie, fravær mv. Det får jeg ved at klikke på Mine oplysninger på intranettet, der giver et fuldt og overskueligt overblik. Her har jeg adgang til min kontrakt, jeg kan se min løn og få adgang til mine lønsedler via link til e-boks, jeg kan se, hvor meget ferie jeg har brugt, og hvor meget fravær jeg har haft frem til dags dato. 11

12 Det er også under Mine oplysninger at den enkelte medarbejder kan gå ind og rette sin profil (telefonnr., kompetencer, billede). De opdaterede oplysninger slår også igennem i telefonbogen. Se også afsnit Selvbetjening: Bestillinger af services og produkter I Vallensbæk Kommune har primært Center for IT og Digitalisering behov for, at organisationen kan bestille services og produkter online via intranettet. Vi forestiller os en slags webshop, der kan håndtere følgende brugerscenarier: Jeg har brug for en ny mobil telefon, bærbar computer, musetrapper mm. og går i webshoppen på intranettet og bestiller det. Der sendes en mail til min leder, som godkender bestilling / omkostning. Center for IT og Digitalisering går derefter i gang med at behandle min bestilling. Jeg mangler et stykke software på min computer. Jeg går i webshoppen på intranettet og bestiller det. Hvis softwareren er en del af en kommunelicens, installeres software med det samme. Hvis ikke sendes der en mail til min leder, som godkender bestilling / omkostning, og installation starter herefter. Jeg har glemt mit password til... På intranettet går jeg ind under selvbetjening og nulstiller mit gamle password og opretter et nyt. Alternativt kan der være tale om en iframe integration mod lokalt eller 3. parts system til håndtering af bestillinger. Tilbudsgiver skal tydeligt angive, om tilbuddet indeholder en indbygget webshop på selve platformen, eller om der er tale om en integration til 3. parts system samt prissætning. 6.8 Selvbetjening: Ferie og fraværsregistrering For at effektivisere arbejdsgangene og for at få et mere samlet overblik, ønsker Vallensbæk Kommune en funktion på intranettet, hvor man kan registrere ferie og fravær. Funktionen skal kunne håndtere følgende brugerscenarier: Brugerscenarie 1 Ferietiden nærmer sig, og jeg skal registrere min ferie. Det gør jeg ved at klikke på Ferieregistering og udfylde med de datoer, jeg ønsker at holde fri. Herefter klikker jeg gem, og mine ferieoplysninger er nu gemt. Mine ønsker til ferie sendes automatisk til godkendelse hos min nærmeste chef. Så snart min chef har godkendt min ferie, får jeg besked om, at min ferieanmodning er godkendt. Oplysningerne sendes herefter til Lønafdelingen og til min Outlook. Brugerscenarie 2 Jeg er desværre blevet syg og melder mig syg ved at klikke på Fravær. Her får jeg to muligheder: Jeg kan vælge Fravær pga. sygdom eller Fravær pga. barn syg (nærmeste chef skal altid sige OK til Fravær pga. barn syg ). Jeg kan også indsætte dato for, hvornår jeg forventer at være tilbage. Jeg klikker gem, og mine oplysninger sendes nu til nærmeste chef og kolleager i afdelingen. Samtidig registreres mit fravær automatisk i Outlook og Lync (nye telefonsystem) som Ikke til stede. Min telefon viderestilles herefter automatisk til afdelingen. Oplysningerne og viderestilling fjernes den dato, jeg har angivet som forventet tilbagekomst. 12

13 7 Hosting Tilbudsgiver skal give et bud på sourcing samt tilkendegive, hvilken løsning, tilbudsgiver vil anbefale, samt hvordan de enkelte løsninger vil påvirke integrationsmuligheder, både nu og på sigt. On premise (hos Vallensbæk Kommune) Ekstern hosting (hos tilbudsgiver eller ekstern partner) Cloud service (eks. Office 365) Hvis tilbudsgiver vælger en on premise løsning skal det beskrives hvordan mobile brugere kan få adgang til intranet på en sikker måde, samt forudsætninger for løsning. Hvis tilbudsgiver vælger ekstern hosting eller cloud service skal følgende krav overholdes: Som minimum skal intranettet være tilgængeligt indenfor normal åbningstid (hverdage kl. 8-16, torsdag dog kl ). Dette skal overvåges af tilbudsgivers overvågningssystem, og SLA omkring fejlretningstider, oppetider m.m. skal beskrives. Operativsystem, Sharepoint, databaseserver mm. skal løbende patches med sidste nye sikkerhedsopdateringer, servicepacks, cumulative updates mm.. Ved hosted løsning skal sikkerhed i løsning beskrives, og hvordan brugerne kan tilgå intranet på en sikker måde både når de er på kommunens netværk, og uden at skulle logge ind på siden (single sign on), men også hvordan mobile brugere tilgår site fra internettet. Det skal ligeledes beskrives hvordan integrationer mod kommunens systemer/servere og eks. KMD / Kombit kan laves og hvilke begrænsninger der er ved valg af outsourced løsning. Ligeledes skal forudsætninger beskrives (eks. MPLS linje, site to site VPN, federation service osv.) Der skal som minimum dagligt tages backup af løsning og underliggende systemer. Generelt skal god skik omkring drift og sikkerhed følges. Skulle Vallensbæk Kommune ønske at skifte til anden hosting partner, skal tilbudsgiver være behjælpelig og sørge for, at vi kan få adgang til data. 8 Teknisk implementering Tilbudsgiver skal afgive tilbud på den tekniske implementering af løsningen samt tidsplan for gennemførelse. 9. Sikkerhed I de tilfælde, hvor der er afgrænsning af adgang til følsomme oplysninger på intranettet, skal dette styres ved hjælp af rettigheder. Sikkerheden skal være tænkt ind i forhold til eksempelvis Mine oplysninger i afsnit Kurser Tilbuddet skal indeholde kurser til uddannelse af administratorer og redaktører i brugen af systemet, herunder opsætning af rettigheder. Der skal påregnes undervisning af ca. 10 medarbejdere på redaktørkursus og 3 medarbejdere på administratorkursus. Det skal fremgå tydeligt af tilbudsmaterialet, hvor mange timer der er afsat til undervisning samt pris. 13

14 11. Dokumentation Af tilbudsmaterialet skal det fremgå, at der udarbejdes af dokumentation/manual for brug og udvikling af løsningen samt pris for dokumentation/manual. Manualen skal være tilgængelig senest ved intranettets lancering i oktober Support og vedligehold Tilbuddet skal indeholde en detaljeret oversigt over den tekniske support samt vedligehold inkl. pris, som tilbudsgiver kan tilbyde over en 4 årig periode. 13. Tilbudsafgivning og tildeling Tilbudsmaterialet skal bestå af: En løsningsbeskrivelse som lever op til kravene beskrevet i afsnit 5-12 Prisinformation både på de enkelte dele i fase 1 og 2 og en total pris for det samlede projekt (bilag 2). Tilbuddet skal afleveres senest den 12. juni 2014 kl Præsentation og demonstration af foreslået løsning er den juni Vallensbæk Kommune vælger leverandør baseret på det samlet set økonomisk mest fordelagtige tilbud. I vores udvælgelse af leverandør lægger vi vægt på følgende parametre (i prioriteret rækkefølge): Funktionalitet og kvaliteten af løsningsforslag til kravene i afsnit 5-6. Det vægtes positivt jo flere optioner leverandøren har med i tilbuddet, som samlet set skal holde sig indenfor tærskelværdierne for annoncering. Pris Design Generel kvalitet af besvarelsen og forståelse for målet med Vallensbæk Kommunes nye intranet Besked om valg af leverandør udsendes via mail til den/de kontaktpersoner, der er angivet i tilbudsmaterialet senest den 27. juni

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform.

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Dialogbaseret platform til rehabilitering Aalborg kommune.

Dialogbaseret platform til rehabilitering Aalborg kommune. Annoncering Dialogbaseret platform til rehabilitering Aalborg kommune. Indledning I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune er i gang med en udbygning af dagplejens legestue Sydstjernen. Sydstjernen vil fremadrettet både bestå af en legestue

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Region Syddanmark ønsker at anskaffe og implementere et nyt intranet for alle medarbejdere i organisationen.

Region Syddanmark ønsker at anskaffe og implementere et nyt intranet for alle medarbejdere i organisationen. Nyt intranet til Region Syddanmark 1. Introduktion Region Syddanmark ønsker at anskaffe og implementere et nyt intranet for alle medarbejdere i organisationen. Dette dokument er et oplæg til dialog om

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Annoncering. Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Annoncering. Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Annoncering Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne 1. Baggrund Der har fra daginstitutionerne været stigende efterspørgsel på et kommunikationsredskab i hverdagen.

Læs mere

A nnonce. Den 16. oktober 2013. Sags ID: 2013-06002. lwi@kl.dk Direkte 3370 3150 Mobil 2643 4614. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S

A nnonce. Den 16. oktober 2013. Sags ID: 2013-06002. lwi@kl.dk Direkte 3370 3150 Mobil 2643 4614. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S A nnonce Udbud (annoncering efter tilbudsloven) af digitalisering af værktøjer til tidlig opsporing af sygdomstegn, underernæring og nedsat funktionsniveau hos den ældre medicinske patient apps til smartphone

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d annonceres følgende: A N N ONCE IT-løsning til digital mødeforberedelse til KL I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d annonceres følgende: KL ønsker

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Indretningskoncept, budget, tidsplan og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX

UDBUDSBETINGELSER. Indretningskoncept, budget, tidsplan og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX UDBUDSBETINGELSER Indretningskoncept, budget, tidsplan og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX Side 2 af 9 1. OVERORDNEDE RAMMER FOR UDBUDDET 1.1 Det ordregivende selskab

Læs mere

Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse. Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg

Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse. Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Sundhed og Socialservice Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Udbud på touchskærme og pocket pc er til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Side

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Annoncering i henhold til Tilbudsloven Afsnit II Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Sagsnr. 2012-160040 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Annoncering af udarbejdelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit- kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 OM MIT KVARTER... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit Kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter... 4 KVARTER-FUNKTIONER

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Quick Guide. til. DRs udbudsportal

Quick Guide. til. DRs udbudsportal Quick Guide til DRs udbudsportal Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 Oprettelse som bruger i systemet:... 4 1.2 Find annoncering/udbud... 5 1.3 Vælg udbud... 6 2. Afgivelse af anmodning

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs og Norddjurs Kommunes hjemmesider samt www.udbud.dk,

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Lejemålsmapper og Boligafdelingsmapper

Lejemålsmapper og Boligafdelingsmapper PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud på levering af ESDH-løsning til Arbejdernes Andels Boligforening i Aarhus omhandlende: Lejemålsmapper og Boligafdelingsmapper Projekt ESDH Emne Lejemåls- og Boligafdelingsmapper

Læs mere

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning 1 Indledning... 3 1.1 Om Aalborg Kommune...

Læs mere

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Kolding Kommune, HR-Arbejdsmiljø ønsker et tilbud på levering af et elektronisk handlingsplansværktøj. Kolding Kommune ønsker, at indgå

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE EU-UDBUD på levering af Samarbejdsportal og ESDH til Frederikshavn Kommune Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 193-341218 Oktober 2014, rev. 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Prækvalifikation...

Læs mere

Det kommunale intranetlandskab 2016

Det kommunale intranetlandskab 2016 Det kommunale intranetlandskab 2016 Introduktion Vi har foretaget denne undersøgelse i et forsøg på at sætte intranettet på den kommunale dagsorden, samt at undersøge opfattelsen af intranettets funktion

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune har et offentligt parkområde ved Rissingevej, hvor der er opført offentlig legeplads. Området fremstår hovedsageligt som

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit-kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 Indholdsfortegnelse: Om Mit-Kvarter... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit-kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter...

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Spørgsmål/Svar Udbud af Kontrakt om udvikling af koncernintranet til Skatteministeriets koncern

Spørgsmål/Svar Udbud af Kontrakt om udvikling af koncernintranet til Skatteministeriets koncern Notat 14. december 2017 J.nr. 2017-7596 Kontor: Koncernkommunikation og Kanaler Spørgsmål/Svar Udbud af Kontrakt om udvikling af koncernintranet til Skatteministeriets koncern Initialer: AK Nr. Dato for

Læs mere

Dato for revision: 24. september 2014

Dato for revision: 24. september 2014 Dato for revision: 24. september 2014 Spørgsmål og svar til nationalt udbud: Callcenterløsning (inkl. Licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: Prisoplysninger,

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5 ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET 21-02-2013 1 af 5 1. INDLEDNING Disse betingelser gælder for Rigspolitiets (herefter benævnt "Ordregiver") indhentning af tilbud på en testportefølje

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Ofte Stillede Spørgsmål

Ofte Stillede Spørgsmål Ofte Stillede Spørgsmål Markedsovervågning I dette dokument kan du finde en overskuelig samling af de ofte stillede spørgsmål vi møder i forbindelse med vores markedsovervågning. Klik på det spørgsmål

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

Hvorfor skal du vælge TempNet?

Hvorfor skal du vælge TempNet? TempNet Hvorfor skal du vælge TempNet? Cloud-løsning TempNet er cloud-baseret løsning. Det betyder du kan bruge systemet på alle dine enheder, samt alle data er realtime alle steder i systemet. Software

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Fremtidens mobile intranet

Fremtidens mobile intranet Fremtidens mobile intranet Cand.comm. Mads Richard Møller KL Kommunikationsdøgn 6. november 2014 Inklusive kort beskrivelse af 10 udvalgte eksempler på mobil real practice Kort om baggrund og erfaring

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2013-12-02 /JET Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Første login... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

FAQ. kursusportalen.regionh.dk. Oversigt over centrale administratorer findes særskilt.

FAQ. kursusportalen.regionh.dk. Oversigt over centrale administratorer findes særskilt. FAQ kursusportalen.regionh.dk Supportside: http://www.regionh.dk/menu/uddannelse/kursusportalen/ Adgang til Kursusportalen Jeg kan ikke åbne kursusportalen på min computer? Problemet kan skyldes browser-versionen.

Læs mere

Talent Recruiter. Førende leverandør af HRog rekrutteringssystemer TALENT SOLUTIONS +45 72 44 06 44. www.hr-manager.dk info@hr-manager.

Talent Recruiter. Førende leverandør af HRog rekrutteringssystemer TALENT SOLUTIONS +45 72 44 06 44. www.hr-manager.dk info@hr-manager. TALENT SOLUTIONS Talent Recruiter +45 72 44 06 44 www.hr-manager.dk info@hr-manager.dk Førende leverandør af HRog rekrutteringssystemer HR Manager Talent Solutions Nørregade 26, 2. sal 1165 København K

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS):

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Bjørn M. Nielsen Tlf.: 46464041 bjni@lejreforsyning.dk Dato: 11-09-2013

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 3 2. Afgiv tilbud... 5 2.1

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere