Høring vedrørende ændring af lov om leje af erhvervslokaler mv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring vedrørende ændring af lov om leje af erhvervslokaler mv"

Transkript

1 Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé København Ø Høring vedrørende ændring af lov om leje af erhvervslokaler mv 10. august 2016 Dansk Erhverv har modtaget ovennævnte lovforslag i høring og vi skal hermed komme med vores bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Dansk Erhverv har flere gange peget på, at den nuværende erhvervslejelov på visse områder ikke sikrer den fornødne gennemsigtighed, hvilket kan være medvirkende til konflikter mellem lejere og udlejere. Den nuværende erhvervslejelov var resultatet af et kompromis opnået på møder med både lejer- og udlejerrepræsentanter. Det fremsatte forslag er derimod ikke udtryk for den samme balancerede tilgang. Lovforslaget indeholder reelt kun to ting: 1. En præcisering af den allerede eksisterende pligt til at give fyldestgørende oplysninger ved varsling af regulering til markedsleje. Denne del har Dansk Erhverv ikke nogle problemer med, men det skal samtidig bemærkes, at der ikke er tale om en materiel ændring af loven men alene en præcisering af, hvad der allerede burde være gældende ret, samt at der kan være behov for at indføre sanktioner for manglende overholdelse af reglerne. 2. En ensidig ændring til fordel for udlejerne i forhold til reglerne om tidsbegrænsede lejemål. En øget adgang til indgåelse af tidsbegrænsede lejemål vil have betydelige skadevirkninger for detailhandlen, da det blandt andet vil medføre: a. En tilsidesættelse af lovens almindelige opsigelsesregler og dermed beskyttelsen af de erhvervsbeskyttede lejere, b. Betydelig risiko for, at tidsbegrænsede lejemål vil blive indgået på ikke-markedskonforme vilkår, og c. En urimelig skævvridning af parternes forhandlingsposition i udlejers favør. Butikkerne har ofte betydelige investeringsomkostninger i forbindelse med etableringen af lejemålene og en øget adgang til tidsbegrænsede lejemål vil betyde, at butikkerne risikerer store tab, hvis de ikke har sikkerhed for at kunne blive i lejemålet i en længere årrække. På den baggrund kan Dansk Erhverv ikke støtte de foreslåede ændringer til erhvervslejelovens 63. BDA Side 1/1 - Deres ref.: Sag Vores ref.: SAG

2 Nedenfor følger mere udførlige bemærkninger til de foreslåede ændringer samt punkter, som Dansk Erhverv gerne så indgik som en del af lovforslaget. Under hensyntagen til, at dette lovforslag har været sendt i høring henover sommerferieperioden, forbeholder vi os i øvrigt retten til at komme med yderligere bemærkninger til forslaget. Specifikke bemærkninger 5 lejeaftalen Fællesomkostninger, varmeregnskab mv. Udlejer skal i henhold til 5, stk. 2 komme med et skøn over de omkostninger, som lejer skal betale ud over lejen. Vores medlemmer oplever desværre jævnligt, at disse fællesomkostninger er skønnet meget for lavt, og at der derfor meget hurtigt varsles stigninger i fællesudgifterne. Dansk Erhverv har forståelse for, at der kan ske ændringer i fællesudgifterne, men der skal være et loft over, hvor meget eller hvor hurtigt fællesudgifterne kan sættes op som følge af et fejlskøn fra udlejers side. Det skal i den forbindelse bemærkes, at butikkerne lægger budgetter efter de oplysninger, som de modtager fra udlejer, og at det derfor kan have store økonomiske konsekvenser, hvis de præsenteres for store pludselige stigninger i fællesomkostningerne som følge af et fejlskøn fra udlejers side. Endvidere vil det være hensigtsmæssigt, hvis det i loven præciseres, at der skal være tale om omkostninger, der kan henføres til det lejede. Vi ser eksempler på markedsføringsomkostninger herunder bustransport af potentielle kunder fra et område til et andet hvor omkostningerne betragtes som fællesomkostninger. Dette er især problematisk for kæder, der måtte have butikker i både det område, som kunderne kommer fra og det de køres til, da der reelt bliver tale om, at de pågældende butikker betaler for at flytte kunder fra en af deres butikker til en anden. Derudover er der behov for en øget gennemsigtighed i opkrævningen og opgørelsen af fællesomkostninger, varmeregninger og andre øvrige omkostninger. Flere af vores medlemmer oplever i dag, at de blot modtager opkrævninger, hvor kravene ikke er dokumenterede, og hvor det for eksempel ikke er muligt for lejer at gennemskue, om opkrævningen baserer sig på de oprindeligt aftalte fordelingstal for ejendommen. Da manglende betaling af leje har meget store konsekvenser, føler lejer sig ofte presset til at betale selvom de ikke er sikre på, at opkrævningen er korrekt. 9 fastsættelsen af lejen De fremgår af bestemmelsen, at lejen fastsættes i parternes aftale. Der er fortsat en del lejemål, hvor lejen fastsættes på baggrund af lejers omsætning, og her ser vi, at udlejerne ofte kræver, at lejer omsætning på en eventuel e-handelsportal ligeledes indgår i fastsættelsen af den omsætningsbestemte leje. Side 2/2

3 Det sker for eksempel via bestemmelser som denne: Der betales omsætningsbestemt leje svarende til 8 % af den samlede bruttoomsætning ekskl. moms beregnet af alt salg fra lokaliteterne, herunder den totale omsætning vedrørende salg og leasing af varer og/eller tjenesteydelser foretaget i eller fra lokaliteterne inkl. telefon-, internet- og postordresalg og omfatter såvel kontant- som kreditsalg. Det bliver mere og mere almindeligt, at de danske virksomheder afsætter deres produkter gennem forskellige kanaler, men i forhold til et fysisk lejemål, er det ikke i alle tilfælde rimeligt, at den omsætningsbestemte leje også skal omfatte lejers eventuelle netbutik især ikke, hvis netbutikken ikke drives fra det pågældende lejemål. 13 regulering til markedsleje Dansk Erhverv har ingen bemærkninger til ordlyden af lovforslaget vedrørende vurdering af markedslejen, idet dette blot er en præcisering af den allerede gældende bestemmelse vedrørende markedslejeregulering, men som det fremgår længere nede mener vi, at der kan være behov for, at det af bemærkningerne tydeligere fremgår, hvilke oplysninger, der skal gives. Stk. 1 reguleringsmulighed for begge parter Udgangspunktet i lovens 13, stk. 1 er, at adgangen til at varsle en regulering til markedslejen tilkommer såvel lejer som udlejer. Vi ser dog ofte, at udlejer i sin kontrakt ensidigt fraviger bestemmelsen for så vidt angår lejers mulighed for at få reguleret lejen ned, hvis markedet ændrer sig i nedadgående retning. Det kan blandt andet ske med formuleringer som nedenstående: Lejer kan ikke med henvisning til erhvervslejelovens 13, kræve minimumslejen nedsat til et beløb lavere end den aftalte minimumsleje pr. [dato], eller Regulering af minimumslejen efter lovgivning og ændring af lejevilkår 11.1 Uanset uopsigelighed, nettoprisindeksering eller anden særlig aftalt regulering og eventuelle andre aftalte forhøjelser er udlejer berettiget til at foretage forhøjelser af årslejen i henhold til den til enhver tid gældende lejelovgivning, herunder Som følge af ændringer i skatter og afgifter, såvel udgifts- som forbrugsændringer, jfr. erhvervslejeloven 10-12, medmindre skatter og afgifter refunderes efter regning, Til markedsleje, jfr. erhvervslejeloven 13 eller Som følge af forbedringer, jfr. erhvervslejeloven Forhøjelser af udlejers udgifter til det offentlige Lejer er derimod ikke berettiget til at kræve nedsættelse af lejen efter de nævnte bestemmelser. Formålet med bestemmelsen er at sikre en lige adgang for begge parter til at få reguleret lejen, hvis markedet udvikler sig i tiden efter aftaleindgåelsen. Det forekommer ikke hensigtsmæssigt, at en be- Side 3/3

4 stemmelse, der skal beskytte begge parter, kan fraviges alene for den enes vedkommende og bestemmelsen skal derfor ændres således, at bestemmelsen fortsat kan fraviges, men kun hvis fravigelsen gælder for begge parter. Stk. 1 fastsættelsen af markedslejen Det fremgår allerede af den eksisterende lov, at det er den part, der ønsker lejen reguleret, der har bevisbyrden for, hvad markedslejen er. Vi har på det seneste set eksempler på sager, hvor udlejer i forbindelse med varsling af stigninger til markedsleje har undladt at oplyse lejer om, at der er givet betragtelige rabatter til lejerne/nogle af lejerne i de lejemål, der ellers angives som sammenlignelige og derfor lægges til grund for varslingen af lejestigningen. Det er naturligvis uholdbart, at det ikke er det fulde sammenligningsgrundlag, der bliver præsenteret for modtageren af varslingen, da det kan have stor betydning for fastsættelsen af markedslejen. Det skal bemærkes, at rabatterne også kan gives ved, at udlejer helt eller delvist betaler for omfattende renoveringer af lejemålet forud for lejers indflytning. Mange af disse rabatter og tilskud aftales i side letters til selve lejekontrakten, og det er derfor vigtigt, at også disse sideletters indgår som en del af vurderingen af markedslejen. Det skal i øvrigt bemærkes at nye regnskabsregler, jfr. IFRS 16, medfører, at rabatter og/eller tilskud af enhver art i forbindelse med indgåelse af en lejekontrakt (at betragte som en leasingkontrakt, jfr. IFRS 16), skal periodiseres over den aftalte uopsigelighedsperiode således, at det regnskabsmæssigt kommer til at fremstå som en rabat på den aftalte leje. Dette er med til at understrege vigtigheden af, at sådanne rabatter og tilskud oplyses i forbindelse med en varsling af regulering til markedslejen. Endvidere skal lukkede lejemål ikke kunne indgå i forbindelse med regulering til markedsleje, hvilket vi desværre har set eksempler på i forhold til nogen af vores medlemmer. Baggrunden for, at lejemålene er opsagt kan netop være, at lejen har været for høj, og så skal lejemålet ikke kunne bruges som argumentation for at hæve lejen på andre lejemål. Dansk Erhverv er derfor tilfredse med, at den foreslåede ændring ny vil gøre det tydeligere, at alle relevante aftaler og aftaler vilkår skal indgå i vurderingen af, hvad markedslejen kan siges at være. Dog mener vi, at bestemmelsen fortsat er for uklar, og at det af bemærkningerne til bestemmelsen tydeligere bør fremgå, hvad det er for oplysninger, der skal fremlægges for modparten i forbindelse med varslinger af regulering til markedsleje. Det er vores håb, at det samlet set vil kunne medvirke til at reducere antallet af retssager vedrørende regulering til markedslejen. Samtidig vil vi understrege, at der kan være behov for at indføre sanktioner for manglende overholdelse af forpligtelserne til at oplyse om rabatter med videre i forbindelse med reguleringen til markedsleje for at sikre, at reglerne overholdes. Stk. 4 reguleringen sker over 4 år Side 4/4

5 Efter bestemmelsens stk. 4 skal reguleringen af lejen fordeles over fire år således, at reguleringen pr. år udgør ¼ af den samlede regulering. Det er imidlertid meget almindeligt, at bestemmelsen om at en regulering til markedsleje skal ske over fire år fraviges således, at reguleringen træder i kraft umiddelbart efter det 3 måneders varsel, der skal gives. Det kan for eksempel ske med en bestemmelse som denne: Udlejer kan forhøje minimumslejen til markedslejen i overensstemmelse med 13 i Erhvervslejeloven. Lejeforhøjelsen fordeles ikke over 4 år, men er gældende straks ved udløbet af varslet på 3 måneder. Dansk Erhverv foreslår, at denne bestemmelse gøres delvist præceptiv således, at bestemmelsen ikke kan fraviges, men at reguleringen altid skal ske over en periode på fire år. Det vil sikre, at parterne får mulighed for at tilpasse sig det regulerede lejeniveau og den deraf nye økonomiske situation, som parterne bringes i hvad enten lejen stiger eller falder. Det gør sig især gældende i situationer, hvor lejer har foretaget større investeringer i forbindelse med indretningen af lejemålet, og hvor lejer derfor vil være særlig sårbar overfor markante stigninger i lejeniveauet. Stk. 9 og 10 processen i forbindelse med varsling Bestemmelsens stk. 9 og 10 vedrører processen ved en varsling om ændring af lejen. Udgangspunktet er, at den der modtager varslingen har seks uger fra modtagelsen af varslingen til at gøre indsigelse (stk. 9), hvorefter den anden part senest seks uger fra udløbet af fristen i stk. 9 skal anlægge en sag ved boligretten, hvis kravet om lejeregulering ønskes fastholdt (stk. 10). Efter almindelige principper må det betyde, at der IKKE skal betales den varslede lejestigning, hvis der gøres indsigelse, men vi ser flere eksempler på udlejere, der kræver, at der under behandlingen af spørgsmålet om regulering til markedsleje, skal betales den forhøjede leje: Det sker for eksempel med en bestemmelse som denne: Hvis lejer gør indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse, er udlejer berettiget til at opkræve forhøjelsen som en foreløbig lejeforhøjelse, indtil der er truffet endelig afgørelse eller aftale om lejeforhøjelsens størrelse. Denne bestemmelse vil, især i kombination med en fravigelse af 13, stk. 4 om fravigelse af den normale 4-årige indfasning af stigningen og den meget lange sagsbehandlingstid i sager om regulering til markedslejen, være særligt bebyrdende for lejer. Dansk Erhverv foreslår, at det i forbindelse med stk. 9 og 10 præciseres, at den regulerede leje ikke kan opkræves, hvis der er gjort indsigelse mod reguleringen. Vi er derudover blevet oplyst om, at der er udarbejdet lejekontrakter, hvor pligten til at anlægge en sag ved boligretten væltes over på modtageren af varslingen (typisk lejeren). Da værdien af sagen sættes til Side 5/5

6 fem gange den varslede lejeforhøjelse kan det medføre ganske store omkostninger til lejeren til betaling af henholdsvis rets- og berammelsesafgift. Dansk Erhvervs foreslår, at det af stk. 10 skal fremgå, at det altid er den part, der varsler reguleringen, der har pligten til at anlægge sag, hvis der gøres indsigelse mod reguleringen, og at dette ikke kan fraviges. 63 indgåelse af tidsbegrænsede lejemål Dansk Erhverv er bekymret for det fremsatte lovforslag, der giver fri adgang til indgåelse af tidsbegrænsede lejemål. Adgangen til frit at kunne indgå tidsbegrænsede lejemål vil efter Dansk Erhvervs vurdering ikke opfylde det angivne hovedformål med lovforslaget, idet de nuværende regler i erhvervslejeloven ikke ses at udgøre barrierer for hverken konkurrence eller vækst på detailhandelsmarkedet. Muligheden for frit at indgå tidsbegrænsede lejeaftaler vil alene være til gavn for udlejere, men derimod ikke for detailhandelsmarkedet (lejerne), som regeringen med lovændringen ønsker at tilgodese. Ifølge vores vurdering vil gennemførelsen af lovforslaget frem for de ønskede virkninger få følgende uhensigtsmæssige konsekvenser: i) tilsidesættelse af erhvervslejelovens opsigelsesregler og dermed beskyttelsen af de erhvervsbeskyttede lejere, ii) betydelig risiko for, at tidsbegrænsede lejeforhold (i hvert fald på attraktive beliggenheder) vil blive indgået på ikke-markedskonforme vilkår, iii) urimelig ulighed i parternes forhandlingsposition i udlejers favør. Ad i) tilsidesættelse af opsigelsesvilkårene Mange lejere på detailhandelsmarkedet er erhvervsbeskyttede og nyder som følge heraf særlig beskyttelse mod opsigelse fra udlejers side, og såfremt en erhvervsbeskyttet lejer opsiges vil denne modtage erstatning og goodwill kompensation, således at lejer kompenseres for det tab af kundekredsen, som flytning af lejers butik til en anden beliggenhed medfører. En opsigelse af en erhvervsbeskyttet lejer medfører, at lejer skal starte forfra med opbygning af kundekreds på en ny placering, hvilket kan tage adskillige år og i værste tilfælde kan betyde, at lejeren må lukke butikken, idet opbygning af ny kundekreds kan tage så lang tid, at tabene for lejer i den mellemliggende periode, kan blive så store, at det ikke vil være rentabelt for lejer at opretholde sin forretning. Den erhvervsbeskyttede lejer, der har oparbejdet en stor kundekreds vil endvidere ved et tidsbegrænset lejeforholds ophør, hvor udlejer måtte vælge at indgå ny lejekontrakt med en anden (konkurrerende) lejer, gratis komme til at afgive sin kundekreds og værdien af den kundekreds som lejren har opbygget til den nye lejer. Endvidere vil en udlejer selv kunne overtage den tidligere lejers kundekreds ved ophøret af en tidsbegrænset lejeaftale ved selv at starte forretning op fra lejemålet. Konsekvensen af ophævelsen af erhvervslejelovens 63, stk. 3 vil dermed kunne blive, at en udlejer gratis kan overtage en af hans lejer oparbejdet kundekreds og den goodwill der er knyttet hertil. Side 6/6

7 Dansk Erhverv ser helst, at opsigelsesreglerne og reglerne om erhvervsbeskyttelse ikke udvandes ved vedtagelse af reglerne om mulighed for frit at aftale tidsbegrænsede lejemål, men såfremt reglerne desuagtet ønskes gennemført bør reglerne som minimum suppleres med en bestemmelse om, at en udlejer ved udløbet af en tidsbegrænset lejeperiode, skal være forpligtet til at yde den fraflyttende erhvervsbeskyttede lejer erstatning og kompensation for tabet af kundekredsen (goodwill kompensation). Videre vil indgåelse af tidsbegrænsede lejeaftaler kunne få den konsekvens, at det bliver udlejerne, der kommer til at bestemme udviklingen af et detailhandelsområde frem for den efterspørgsel som forbrugerne må have, idet en udlejer ved ophøret af en tidsbegrænset lejeaftale står frit i forhold til at vælge en anden lejer. Udlejer kan så at sige vælge at indgå lejeaftale med højstbydende frem for at det er efterspørgslen på markedet, der er afgørende for, hvorvidt en detailhandlende måtte ønske at fortsætte sin forretning fra de lejede lokaler. Ad ii) vilkår i tidsbegrænsede lejeforhold Dansk Erhverv er bekymret for den manglende mulighed for at kræve lejen markedslejereguleret i den tidsbegrænsede lejeperiode, idet dette medfører, at der er væsentlig risiko for at lejen såvel ved indgåelse af lejekontrakten som løbende i den tidsbegrænsede periode vil ligge væsentligt højere end markedslejen. Særligt for brancher, som eksempelvis dagligvarer, hvor de planretlige regler sætter betydelige begrænsninger for både beliggenheden, størrelsen og antallet af lejemål, der må anvendes til dagligvarehandel, vil der være stor risiko for, at en udlejer vil kunne komme igennem med en leje der ligger væsentligt højere end markedslejen, alene fordi de forskellige dagligvareoperatører kan være nødtvunget til at acceptere dette, idet det i modsat fald slet ikke vil være muligt at bevare/få en dagligvarebutik i området. Ad iii) forhandlingspositionen Det er Dansk Erhvervs oplevelse ved forhandlinger af lejekontrakter, om særligt de attraktivt beliggende lejemål, at der allerede i dag er betydelig konkurrence med de nugældende regler i erhvervslejeloven, idet vores medlemmer ofte oplever, at udlejere sidder i en overordentlig gunstig forhandlingsposition og stort set kan diktere de vilkår, udlejer måtte ønske vedrørende lejemålet, som lejer må acceptere, hvis lejer ønsker lejemålet. Muligheden for frit at indgå tidsbegrænsede lejeaftaler vil yderligere forbedre udlejers forhandlingsposition, idet udlejer herved også vil blive begunstiget med vilkårene om, at lejemålet ikke skal opsiges i henhold til erhvervslejelovens opsigelsesregler, herunder udlejers overtagelse af lejers kundekreds (goodwill) gratis og i øvrigt ikke kan blive mødt med et krav om markedslejenedsættelse fra lejer i perioden. Skævvridningen af forhandlingspositionen medfører derimod ingen ændringer i forhold til detailhandelsmarkedets (lejernes) konkurrenceevne og vækstbetingelser, idet detailhandelsmarkedet ikke skal konkurrere på huslejens størrelse og lejevilkår, men derimod på de fra lejemålet solgte varer. En forbedring af udlejers forhandlingsposition kan tvært imod medføre, at konkurrenceevnen vil blive forværret, idet et lejemål, der samlet set er dyrere for den enkelte detailhandlende alt andet lige vil medføre stigende priser på de solgte varer. Det er følgelig Dansk Erhvervs bekymring, at lovændringen vil Side 7/7

8 medføre konkurrence på lejevilkårene alene til gavn for udlejer frem for konkurrence så at sige på dåsetomater. Derfor vil vedtagelsen af lovforslaget efter vores vurdering tværtimod hindre konkurrence og vækstbetingelserne på detailhandelsmarkedet i modstrid med lovgivers hensigt og formål med lovforslaget. For særligt pladskrævende butikker gælder det, at de meget ofte har store og ofte også irreversible investeringsomkostninger i for eksempel brandsikring eller andre former for sikring. Det vil blive meget svært for denne typer af butikker at finde et lejemål, hvis de ikke kan være sikre på at have lejemålet i en længere årrække. På den baggrund kan Dansk Erhverv ikke bakke op om de foreslåede ændringer i 63, da de efter vores opfattelse alene er til fordel for udlejerne, og dermed ikke skaber den fornødne balance mellem lejere og udlejere, som bør være målet med erhvervslejeloven. Forhold ved siden af erhvervslejeloven Dansk Erhverv er bevidste om, at processen i forbindelse med retssager vedrørende uenighed om regulering til markedslejen ikke er behandlet i erhvervslejeloven, men ikke desto mindre er den meget lange sagsbehandlingstid på netop markedslejesager særlig kritisk. Det gælder især i de sager, hvor de almindelige reguleringsmekanismer er sat ud af spil og hvor det måske ovenikøbet er aftalt, at den regulerede leje også skal betales under en eventuel klagesag. Den lange sagsbehandlingstid ved Boligretten er med til at skabe økonomisk usikkerhed for både lejere og udlejere, og Dansk Erhverv opfordrer derfor til, at det undersøges, hvad der kan gøres for at sikre en hurtigere behandling af sagerne til gavn for begge parter. Med venlig hilsen Bo Dalsgaard Chefkonsulent Side 8/8

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Fremsat den {dato} af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag

Fremsat den {dato} af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag Fremsat den {dato} af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Tidsbegrænsning af erhvervslejeaftaler og vurdering af markedslejen)

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Høring vedrørende lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (tidsbegrænsning af erhvervslejeaftaler og vurdering af markedslejen)

Høring vedrørende lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (tidsbegrænsning af erhvervslejeaftaler og vurdering af markedslejen) Erhvervsstyrelsen erhvervsregulering@,erst.dk, iulai'in(a,erst.dk -peterm(,erst.dk 10. august 2016 Ref: LAB Direktør Lars Brondt Telefon +45 33 12 03 30 Iab@ejendomsforeningen.dk Høring vedrørende lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Markedsleje. Erhvervslejeret

Markedsleje. Erhvervslejeret Markedsleje Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Markedsleje Vilkårsændringer i vedvarende kontraktforhold. Aftalt uopsigelighed. Lejefastsættelse og regulering i uregulerede kommuner. Introduktion Fastsættelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. oktober 2016 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Tidsbegrænsning

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 21. januar 2016 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

En ny fleksibel erhvervslejelov på lige vilkår

En ny fleksibel erhvervslejelov på lige vilkår Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 22 Bilag 2 Offentligt Revision af erhvervslejeloven En ny fleksibel erhvervslejelov på lige vilkår I dette efterår skal Folketinget vedtage en revision af

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

By, Bolig og Landdistrikter 5. september 2013. Gammel Mønt 4 1117 København K

By, Bolig og Landdistrikter 5. september 2013. Gammel Mønt 4 1117 København K By- og Boligudvalget 2013-14 L 34 Bilag 1 Offentligt FRITIDSHUSEJERNES LANDSFORENING By, Bolig og Landdistrikter 5. september 2013. Gammel Mønt 4 1117 København K Vedr.: Høring over forslag til lov om

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse

Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse Eksamensspørgsmålet Erhvervslejeret Udlejers adgang til at foretage arbejder i og omkring det lejede herunder udlejers ret til forbedringsforhøjelse.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 Sag 3/2010 (1. afdeling) Jørgen Nørgaard (advokat Janus Fürst) mod Alm. Brand Ejendom II A/S (advokat Carl Henrik Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V

Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V København 30. oktober 2017 Frederik Foged Specialistadvokat T +45 72 27 35 71 frf@bechbruun.com Sagsnr. 001445-0342 aa/frf/ssk Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Albertslund Kommune Rådhuset 2620 Albertslund (herefter kaldet udlejer) og Gate 21 Vognporten 2 2620 Albertslund (herefter kaldet lejer) indgår hermed

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Erhvervslejekontrakter. Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust

Erhvervslejekontrakter. Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust 1 Erhvervslejekontrakter Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust Emner Lejerettens system og anvendelsesområde Det lejedes brug Vedligeholdelse Lejeregulering markedsleje indeksering

Læs mere

I henhold til Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning på møde den 2. februar 2015 udarbejdes notat vedr. erhvervslejemålene på Køge Marina.

I henhold til Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning på møde den 2. februar 2015 udarbejdes notat vedr. erhvervslejemålene på Køge Marina. NOTAT Dato Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Erhvervslejemål på Køge Marina I henhold til Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning på møde den 2. februar 2015 udarbejdes notat vedr. erhvervslejemålene

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Sendt pr. e-mail til: boliglov(qtbst.dk «?k(a:itbst.dk og lag@tbst.dk 23. august 2017 Ref: PHU Juridisk konsulent Pernille Lind

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Forord. Carsten Jarlov Direktør i Bygningsstyrelsen

Forord. Carsten Jarlov Direktør i Bygningsstyrelsen Indhold Bygningsstyrelsen lejer på statens vegne Indgåelse af kontrakt i et privat lejemål Den løbende administration af lejemålet Energioptimering Opsigelse og fraflytning af lejemålet 4 6 8 10 13 Forord

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål November 2009 Når staten bor til leje hos private ejere Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) indgår på statens vegne lejekontrakter

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Tidsbegrænset lejekontrakt 1: Paterne og det lejede. Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter benævnt udlejer) Og Hvidovre Fodbold A/S Sollentuna Alle 1-3 2650 Hvidovre (herefter

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem 11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem Løvbjerg Ejendomsinvest A/S CVR-nr. 35 53 38 18 Strandkærvej 5 8700 Horsens som udlejer og [Navn] [CPR-nr.] [Nuværende adresse] [Mailadresse]

Læs mere

Analyse af erhvervslejeloven

Analyse af erhvervslejeloven Erhvervs- og Vækstministeriet Finansministeriet Analyse af erhvervslejeloven Dato 11. februar 2016 Baggrund Erhvervslejeloven regulerer forholdet mellem lejer og udlejer i erhvervslejeforhold. Formålet

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Indsæt billede: og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Ved partner Andreas Antoniades ERHVERVSLEJELOVEN BAGGRUND

Læs mere

Lyngby Hovedgade 66B, 1. sal, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte:

Lyngby Hovedgade 66B, 1. sal, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte: Lyngby Hovedgade 66B, 1. sal, 2800 Kongens Lyngby Lyngby Hovedgade 66B, 1. sal, 2800 Kongens Lyngby 206 m2 kontorer i Kgs. Lyngby Information Stor markant ejendom med mange muligheder for indretning af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer AREALLEJEKONTRAKT Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer og Økonomiforvaltningen Center for Sikker By, Vanløse Lokaludvalg Københavns Rådhus Rådhuspladsen

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder.

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Vejledning Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Lovforarbejderne er en af de vigtigste retskilder når der kan drages tvivl

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 468 m² i København N Information Lejemålet har kontorer af forskellig størrelse, mødelokale, tekøkkenfaciliteter og toilet. Placeret på 2. sal med indgang fra Kontorer i forskellige størrelser

Læs mere

Energirenovering i erhvervslejemål

Energirenovering i erhvervslejemål - 1 Energirenovering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i november 2014 et lovforslag, der skal fremme energirenovering

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Tidsbegrænset lejekontrakt 1: Parterne og det lejede. Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter benævnt udlejer) Og Hvidovre Fodbold A/S Sollentuna Alle 1-3 2650 Hvidovre (herefter

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T 1. PARTERNE... 3 2. DET LEJEDE... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE... 4 4. LEJEMÅLETS BEGYNDELSE... 4 5. OPSIGELSE... 4 6. LEJE... 5 7. REGULERING AF LEJEN...

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn]

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn] FREMLEJEKONTRAKT mellem Husbådelauget Sluseholmen og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Liggepladsen... 2 2. Liggepladsens anvendelse... 2 3. Fremlejemålets ikrafttræden og opsigelse... 3 4. Deltagelse

Læs mere