Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase"

Transkript

1 Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase

2 Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder, myndigheder m.fl. til at indsende kommentarer, ideer, forslag, spørgsmål og indsigelser. Alle henvendelser skal fremsendes, så de er modtaget i Banedanmark senest den 23. juni Henvendelse kan ske til Banedanmark Projekt Havn Amerika Plads København Ø Udgivet af Banedanmark Maj 2010 Kortgrundlag: Trafikstyrelsen, Banedanmark, Kort & Matrikelstyrelsen Foto: Peter Thornvig ISBN

3 Forord Der skal anlægges en enkeltsporet godsbane til Havn, hvis de involverede parter kan blive enige om finansieringen. Derfor har Trafikstyrelsen igangsat et projekt, der skal undersøge, hvordan dette bedst muligt lader sig gøre. Pr. 1. maj 2010 er anlægsopgaverne i Trafikstyrelsen blevet overført til Banedanmark, som nu viderefører opgaverne. Staten har bevilget et tilskud på 100 mio. kr. til projekterings- og anlægsarbjedet, men det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at der er lokal medfinansiering, og at der søges om EUstøtte. Beslutningen tager udgangspunkt i den politiske aftale En grøn transportpolitik fra 29. januar Her blev det besluttet at gennemføre en undersøgelse af mulighederne for at styrke godstransport på jernbane dels på havnearealer og dels på restbaner. Undersøgelsen blev færdig i efteråret, og det blev herefter besluttet at yde puljepenge til et havneprojekt i. I det forberedende arbejde indgår en hovedløsning og et alternativ, og det indgår desuden i projektet at afdække, om disse løsninger forhindrer et eventuelt senere anlæg af et dobbeltspor til person- og godstransport. Også 0-Alternativet skal undersøges, - altså konsekvenserne i den situation, hvor der ikke anlægges nye spor. Undersøgelsesarbejdet omfatter bl.a. indledende projektering og undersøgelse af projektets påvirkninger af omgivelserne samt afværgeforanstaltninger. Projektet gennemløber en proces med 2 offentlige høringer. Den første offentlige høring er en idéfase, som igangsættes med projektets overordnede indhold i dette debatoplæg. Høringsperioden er fra den 12. maj til den 23. juni I samme periode gennemføres tillige en strategisk miljøvurdering af planen. Den anden offentlige høring gennemføres i efteråret 2011 på baggrund af en høringsudgave af miljøredegørelsen, og der afholdes et borgermøde om projektet. I miljøredegørelsen beskrives projektet og dets påvirkninger af omgivelserne. Der skal foreligge et beslutningsgrundlag til politisk behandling i Med dette debatoplæg informerer vi på et foreløbigt grundlag om projektets baggrund og muligheder. God debat! Martin Munk Hansen Områdechef

4 Baggrund I den politiske aftale En grøn transportpolitik fra januar 2009 indgået mellem Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance lægges der vægt på styrkelse af gods på jernbanen. Det hedder bl.a., at navnlig på lange distancer er godstransport på banenettet en vigtig og miljøvenlig transportmulighed for virksomhederne. Parterne ønsker at styrke banegodstrafikkens konkurrencedygtighed, så den i højere grad bliver et attraktivt alternativ for erhvervslivet. Det bemærkes videre i aftalen, at de samlede investeringer i forbedring og udbygning af jernbanen tillige vil styrke mulighederne for godstransporten, men der er derudover behov for en særlig indsats i forhold til jernbanegods, herunder bedre forbindelser til havnene. På baggrund af aftalen blev der iværksat en indledende undersøgelse af en række godsbane- og havnebaneprojekter, herunder også for Havn. I den politiske aftale fra oktober 2009 En moderne jernbane gentager forligskredsen ønsket om styrkelse af gods på jernbanen. Udover at igangsætte en række banegodsinitiativer blev parterne også enige om at styrke samspillet mellem jernbanen og havnene i bl.a.. Inden for rammerne af jernbanegodspuljen på 200 mio. kr. blev der afsat 100 mio. kr. til et statsligt bidrag til en ny sporforbindelse til Havn, og det anføres i aftalen, at projekterne kun gennemføres, hvis der er lokal opbakning, og at der tilvejebringes privat/kommunal/eu medfinansiering. Trafikstyrelsen har efterfølgende igangsat et projekt, som hermed præsenteres i forbindelse med den første offentlige høring, nemlig idéfasen. Pr. 1. maj 2010 er anlægsprojekterne i Trafikstyrelsen overført til Banedanmark, hvor de videreføres. 4

5 2 forslag til løsninger samt 1 undersøgelsestema Baneprojektet for Havn indeholder i dette debatoplæg 2 forslag til løsninger samt yderligere et undersøgelsestema. Løsning 1 betragtes som hovedforslaget, og løsning 2 betragtes som alternativet hertil. Undersøgelsestemaet er medtaget for at kunne afdække eventuelle forhindringer i de 2 fremlagte løsninger for en eventuel gennemførelse i fremtiden af undersøgelsestemaet. Også 0-Alternativet skal undersøges, altså konsekvenserne i den situation, hvor der ikke anlægges nye spor. De nuværende sporforhold Den eksisterende, dobbeltsporede jernbane fra Bramming løber fra øst mod vest gennem by, hvor den drejer i en skarp kurve mod syd til Station. Der er sporforbindelser mellem de 2 hovedspor i og Bramming, men ikke i Tjæreborg. Den eksisterende, enkeltsporede bane fra Herning via Varde til løber fra nord mod syd til Station, hvor sporene flettes sammen med sporene fra Bramming. Sporene fortsætter gennem Station, og efter perronerne samles sporene i 2 spor, som i en skarp kurve svinger mod vest til Havn. Det er disse sporforhold, som er udgangspunktet for forslagene til anlæg af en godsforbindelse til Havn. De 2 forslag er udelukkende godsforbindelser, hvor den ene anlægges fra vest for Tjæreborg, og den anden anlægges fra Station. Varde Bramming motorvejen Novrupvej Veldbæk Østre Havnevej Tjæreborgvej Gammel Ringvej Måde Eksisterende spor 0 1km N 5

6 Havn Havn har planer om at udvide havneaktiviteterne til et helt nyt havneområde med en godsterminal sydøst for de eksisterende havneaktiviteter, og der ønskes en jernbaneforbindelse til dette område. Dermed kan der skabes et intermodalt og effektivt knudepunkt, hvor der kan udveksles gods mellem transportformerne skib, bane og vej. Den nuværende bane til havnen herunder rangersporene kan ikke anvendes i relation til banebetjening af havneudvidelsen mod sydøst. Isoleret set har havnen ingen interesse i at få en jernbaneforbindelse for persontrafik øst om byen. Men Kommune har udtrykt ønske om, at der i forbindelse med anlæg af en godsbane ikke lægges hindringer i vejen for en eventuel senere udvidelse til en kombineret person- og godsbane syd om. Derfor undersøges en sådan på overordnet niveau. 6

7 Løsning 1: Godsspor fra Tjæreborg I løsning 1 afgrener et nyt spor fra hovedbanen i det åbne landskab vest for Tjæreborg i en kurve mod sydøst (hen mod fotografen). Trafikken Denne løsning baseres på, at Havn betjenes direkte af godstog fra og til øst. Godstog, der kommer fra nord, må derfor vende både på Station og i Bramming for herefter vest for Tjæreborg at kunne køre sydøst om til et nyt industriområde på havnen. Lokomotivet kører til og fra en ny godsterminal, hvor godsvognene kan rangeres, og godset omlæsses. Varde Bramming motorvejen Novrupvej Veldbæk Østre Havnevej Tjæreborgvej Gammel Ringvej Måde Løsning 1 Eksisterende spor 0 1km N 7

8 Infrastrukturen I denne løsning anlægges en ca. 5,6 km lang enkeltsporet godsbane, som afgrener på den eksisterende bane fra Kolding vest for Tjæreborg i retning sydøst om via Veldbæk og Måde til et planlagt industrikvarter på havnen syd for Gammelby Ringvej. På havneområdet etableres en godsterminal med mindst 2 spor på hver 750 m. Det ene spor skal anvendes til hensætning af vogne, det andet til rangering. Som fremtidssikring kan der etableres et 3. spor, så der bliver kapacitet til både et ankommende, et afgående samt et rangerende tog. Påvirkning af omgivelserne I korridoren for løsningen har Banedanmark identificeret et antal naturlokaliteter, der skal undersøges nærmere som led i miljøundersøgelserne. Det drejer sig om vandhuller, vandløb, moser og enge, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Hertil kommer yderligere lokaliteter, der kan have biologisk værdi og være levesteder for Bilag 4-arter i henhold til habitatdirektivet eller arter opført i Rødlisten. Korridoren indeholder dele af Natura 2000-området H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde, men løsningen berører ikke området direkte. Under anlægsarbejdet og i selve driften af jernbanen vil der ske en øget støjpåvirkning i området. Banedanmark igangsætter undersøgelser, som skal afklare omfanget af støjpåvirkning samt indbygge afværgeforanstaltninger for støjgener i projektet. 8

9 Løsning 2: Godsspor fra Station I løsning 2 anlægges et nyt spor syd for stationsområde i en kurve mod øst (mod venstre). Trafikken Denne løsning baseres på, at alle godstog ekspederes gennem Station og videre et stykke ad den eksisterende bane til havnen, og ved Østre Havnevej drejer banen syd om mod øst til et nyt industriområde på havnen. Lokomotivet kører til og fra en ny godsterminal, hvor godsvognene kan rangeres, og godset omlæsses. Ved denne løsning skal godstogene køre en længere strækning end i løsning 1, og de kommer til at køre gennem beboelseskvartererne langs den eksisterende bane til Station og videre til havnen. Varde Bramming motorvejen Novrupvej Veldbæk Østre Havnevej Tjæreborgvej Gammel Ringvej Måde Løsning 2 Eksisterende spor 0 1km N 9

10 Infrastrukturen I denne løsning anlægges en ca. 2,4 km lang enkeltsporet godsbane, som afgrener fra den eksisterende bane syd for Station, hvor den drejer mod øst til et planlagt industrikvarter på havnen syd for Gammelby Ringvej. På havneområdet etableres en godsterminal med mindst 2 spor på hver 750 m. Det ene spor skal anvendes til hensætning af vogne, det andet til rangering. Som fremtidssikring kan der etableres et 3. spor, så der bliver kapacitet til både et ankommende, et afgående samt et rangerende tog. Påvirkning af omgivelserne Denne baneløsning føres igennem et industriområde uden beskyttede naturområder. Løsningen planlægges dog i umiddelbar nærhed af Natura 2000-området H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde, og det skal vurderes, om projektet vil kunne påvirke natur, der er beskyttet efter EU-regler. Under anlægsarbejdet og i selve driften af jernbanen vil der ske en øget støjpåvirkning i området, som dog allerede i dag er præget af erhvervsaktiviteter. Banedanmark igangsætter undersøgelser, som skal afklare omfanget af støjpåvirkning samt om nødvendigt indbygge afværgeforanstaltninger for støjgener i projektet. 10

11 Tema: Eventuel person- og godsbane Trafikken Dette undersøgelsestema omfatter en eventuel, dobbeltsporet bane til såvel person- som godstransport syd om. Togtrafikken ledes i løsningen til Station syd om byen, og dermed ophører trafikken på banen gennem beboelseskvarterne i den østlige del af. Hvis det besluttes at anlægge spor som i løsningerne 1 og 2, vil den valgte løsning kunne give begrænsninger i mulighederne for eventuelt senere at anlægge denne løsning. For at kunne vurdere disse forhold undersøges dette tema, men kun på et overordnet niveau. Infrastrukturen I temaet anlægges der en dobbeltsporet bane til såvel person- som godstransport, der ligner en kombination af løsning 1 og 2. Den dobbeltsporede bane afgrener fra den eksisterende bane vest for Tjæreborg i retning sydøst om via Veldbæk og Måde til et planlagt industrikvarter på havnen syd for Gammelby Ringvej. Herfra videreføres banen mod vest, hvorefter den drejer mod nord og kobles til den eksisterende bane ved Østre Havnevej syd for Station. Den samlede banelængde er på ca. 6,8 km. På havneområdet etableres en godsterminal med mindst 2 spor på hver 750 m. Det ene spor skal anvendes til hensætning af vogne, det andet til rangering. Som fremtidssikring kan der etableres et 3. spor, så der bliver kapacitet til både et ankommende, et afgående samt et rangerende tog. Varde Bramming motorvejen Novrupvej Veldbæk Østre Havnevej Tjæreborgvej Gammel Ringvej Måde Eventuelt senere Eksisterende spor Togtrafik ophører 0 1km N 11

12 Påvirkning af omgivelserne I korridoren for løsningen har Banedanmark identificeret et antal naturlokaliteter, som skal undersøges nærmere som led i miljøundersøgelserne. Det drejer sig om vandhuller, vandløb, moser og enge beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Hertil kommer yderligere lokaliteter, der kan have biologisk værdi og være levesteder for Bilag 4-arter i henhold til habitatdirektivet eller arter opført i Rødlisten. Løsningen forløber i umiddelbar nærhed af Natura 2000-området H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde, men berører ikke området direkte. Under anlægsarbejdet og i selve driften af jernbanen vil der ske en øget støjpåvirkning i området. Banedanmark igangsætter undersøgelser, som skal afklare omfanget af støjpåvirkning samt indbygge afværgeforanstaltninger for støjgener i projektet. 12

13 I dette område planlægges udvidelse af Havn, og hér kan der placeres en godsterminal som endepunkt for hver af de 2 løsninger. 0-Alternativet Også 0-Alternativet skal undersøges. 0-Alternativet beskriver den situation, hvor der ikke anlægges nye spor, og hvor der tages udgangspunkt i den trafikale situation på det tidspunkt, hvor en løsning kunne være udført. 0-Alternativet betegnes også som Basissituationen og tjener således som et sammenligningsgrundlag i forhold til en eventuelt kommende, ændret situation. Arealbehov Det forudsættes i baneprojektet, at der er foretaget den nødvendige kystopfyldning på havneområdet, inden en ny bane etableres. Banen følger den udlagte korridor, der er reserveret til en godsbane i kommuneplanen. Der vurderes ikke at være specielle problemer i forbindelse med arealerhvervelse, idet størsteparten af de nødvendige arealer til en bane ligger på landbrugsjord eller på ikke udnyttede erhvervsområder. 13

14 Påvirkninger af miljøet Som en del af projektet gennemføres undersøgelser af anlæggenes mulige påvirkning af omgivelserne, bl.a. naturområder, beskyttede dyre- og plantearter, kulturhistoriske interesser og grundvandsforhold. Banedanmark vil undersøge jernbanens mulige påvirkning af et antal naturlokaliteter. Korridoren for jernbanen indeholder dele af Natura 2000-området H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde. En ny jernbane i nærheden af Natura 2000-området vil virke som en øget barriere for dyr, der krydser banen. Det betyder, at dyrenes muligheder for at sprede sig i landskabet forringes. Dette kan afhjælpes ved forskellige former for faunapassager under banen eller ved erstatningsområder for de dyrearter, der bliver påvirket. Som følge af jernbanens placering i nærhed af Vadehavet foretager Banedanmark undersøgelser af, hvordan et forandret klima vil kunne påvirke anlægget. Anlægsarbejde vil medføre forøget støj i området i den periode, hvor arbejdet står på. Støjen øges bl.a. i forbindelse med etablering af f.eks. en bro og ved kørsel af jord og materialer. Også under driften af jernbanen vil støjen kunne øges. Banedanmark igangsætter undersøgelser, som skal afklare omfanget af støjpåvirkning samt indbygge afværgeforanstaltninger for støjgener i projektet. 14

15 Det videre forløb En idéfase er den første af 2 offentlige høringer om et nyt, stort anlægsprojekt. I denne fase kan alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder, myndigheder m.fl. fremkomme med kommentarer, indsigelser eller helt alternative forslag samt ideer til, hvad der bør belyses, således at flest mulige hensyn kan indgå i den videre planlægning. I idéfasen bliver alle henvendelser om projektet registreret. Henvendelserne bliver bearbejdet og vurderet af Banedanmark, og de vil eventuelt indgå i det videre arbejde. Banedanmark vil efter idéfasen udarbejde et høringsnotat, der dokumenterer forløbet af idéfasen. Notatet offentliggøres på tryk og på Banedanmarks hjemmeside, hvor der også vil være adgang til at læse henvendelserne i deres fulde omfang. Fra idéfasen og frem til den anden offentlige høring vil Banedanmark foretage en indledende projektering og i den forbindelse udarbejde en miljøredegørelse, der beskriver anlæggets påvirkning af omgivelserne. Den anden offentlige høring i efteråret 2011 er på 8 uger og igangsættes på baggrund af projektets miljøredegørelse. Der vil i denne periode blive afholdt et borgermøde i. Tid og sted for mødet vil blive annonceret i de lokale medier. Offentligheden kan således igen fremkomme med synspunkter både mundtligt og skriftligt om projektet. Efter den offentlige høring udarbejder Banedanmark et høringsnotat som dokumentation på den gennemførte proces. Forslag, ideer og kommentarer vil blive indarbejdet i projektet i det omfang, det er muligt under hensyntagen til de økonomiske, tekniske og miljømæssige rammer. I 2012 fremlægger Banedanmark grundlag for en politisk beslutning, og hvis der er politisk ønske om at fremme projektet, skal der herefter udarbejdes forslag til anlægslov med henblik på vedtagelse i Folketinget. Baneprojektet i er beskrevet på et forundersøgelsesniveau i en rapport fra september 2009 om screening af havneforbindelser og restbaner. Rapporten findes på Trafikstyrelsens hjemmeside under Baneprojekter > Godsscreening.

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14.

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14. AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK 14. januar 2014 1 Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17.

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG.

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG. PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er et Kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan

Læs mere

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen og miljøet

Femern Bælt forbindelsen og miljøet Femern Bælt forbindelsen og miljøet Miljøkonsultationsrapport 2006 Udgivet af Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Tyskland Transport- og Energiministeriet, Danmark Støttet af EU Kommissionen

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 10. april 2012 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 51 44 25 94

Læs mere

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1305421 Dok. Nr.: 1528936 Dato: 22. september 2014 Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere