Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering"

Transkript

1 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med til at udvikle barnets personlige og sociale identitet. Barnet tilegner sig viden om, at der er forskellige kulturer, som vi skal respektere Barnet tilegner sig viden om kultur og kunst, særligt danske traditioner Barnet deltager i forskellige kulturelle og kunstneriske oplevelser og traditioner Barnet får mulighed for at eksperimentere med mange forskellige udtryksformer og materialer, og lærer derigennem, at udtrykke sig skabende og kreativt Børn og voksne udviser engagement og glæde ved aktiviteterne De voksne er velforberedt og har fokus på børn, aktivitet og læringsmål Børnene kender deres omverden(familie, navn, alder, adresse) Børnene taler om at de skal gå Lucia, spørger hvornår det er jul, påske, fastelavn osv. Børnene fortæller og tegner fantasifuldt og kreativt Når de fysiske rammer er udtryk for børnenes kreative udtryk, når forældrene giver udtryk for at vi udfører et godt stykke pædagogisk arbejde. Den pædagogiske tilgang, strukturen og organiseringen af hverdagen. Der er to kulturelle eksperter, der er ansvarlige for den overordnede koordinering, læringskasser og vidensdeling De voksne er synlige og bevidste kulturbærere og formidlere i det daglige samvær. De voksne lytter til børnene og bruger alle de naturlige anledninger der er til at tale om kultur, kunst, traditioner og værdier. De voksne sørger for at barnets præsenteres for forskellige materialer og udtryksformer. Hverdagen i huset: højtlæsning (den danske kulturskat og anden kultur), rollelege, kreative aktiviteter, arbejde med ler, modellervoks, saltdej, træ, farver og andre materialer, hatteteater, musik/sanglege om fredagen, mulighed for at børnene kan give udtryk for deres indtryk, Oplevelser udenfor huset: Teater og biografture, biblioteksbesøg på EB skolen, Årshjul: fastelavn, påske, bedsteforældredag, forårsudstilling, høstprojekt, jul, klippedag på skolen, Luciafest Børn, der har svært ved det kulturelle: Vi arbejder med særlig små grupper, med øje for barnets venskaber. Vi giver barnet positiv særbehandling. Børn der har svært ved det sociale: Vi bruger barnets styrke indenfor de kulturelle udtryksformer og værdier til at øge barnets sociale kompetencer. Indadtil: Logbøger, iagttagelser, procesbeskrivelser, handlingsplaner for projekter og foto af læringsforløb. Indadtil i forhold til læreplanen: Den evalueres på p.mødet i april

2 2. TEMA: Natur og naturfænomener. Barnet skal opleve naturen. Naturen giver oplevelser og motorisk træning. Barnets kompetence indenfor natur og naturfænomener bliver udviklet gennem aktiviteter i naturen og samtale om det. Barnet tilegner sig kendskab til naturen og lærer at respektere den Barnet oplever glæden ved at færdes i naturen, naturen og friluftslivet bliver et naturligt rum for leg og fordybelse Barnet får erfaringer med at være ude i al slags vejr Barnet lærer sit nærmiljø at kende Barnet tilegner sig kendskab til forskellige dyrearter og planter Barnet tilegner sig kendskab til begreberne jord, ild, vand og luft, samt årstiderne Børnene giver udtryk for at de vil ud, at de vil på tur, at de genfortæller oplevelser fra naturen, og når børnene via tegninger og andre kreative udtryk viser kendskab til naturen. Børnene viser interesse for dyr og planter når vi er på tur Børnene stiller spørgsmål om natur, naturfænomener, dyr og planter og årstiderne. Børnene genkender mange dyr og planter fra eget og andre lande Den pædagogiske tilgang, strukturen og organiseringen af hverdagen. Der er to natur eksperter, der er ansvarlige for den overordnede koordinering, læringskasser og vidensdeling De voksne er engagerede og bevidste rollemodeller for respektfuld opførsel i naturen. De voksne lytter til børnene, og bruger alle de naturlige anledninger der er til, at tale om naturen og naturfænomener. De voksne sørger for at barnet præsenteres for kreative måder at bruge naturmaterialerne på i leg og aktivitet. Hverdagen i huset: højtlæsning (natur,dyr), sange om vejr, årstider og dyr, lave årstidsrelateret pynt, mærker naturen med vores sanser, bruger naturfund til snak og fordybelse, lege med kastanjer og andre naturmaterialer, laver bål og bålmad, 2 timer på legepladsen hver dag næsten uanset vejret. Oplevelser udenfor huset: Ture i nærmiljøet, hvor vi samler bær, æbler, kastanjer mm., tur til skoven, Dalskoven, besøge Ryhavegård, hente juletræ. Årshjul: Skraldprojekt, Lejr, høstprojekt Børn, der har svært ved/ringe interesse for natur og naturfænomener: Vi arbejder med særlig små grupper, med øje for barnets venskaber. Vi giver barnets positiv særbehandling. Børn med særlige sociale behov: Vi bruger barnets styrke indenfor naturen og naturfænomener til at øge barnets sociale kompetencer Indadtil i forhold til læreplanen: Den evalueres på p.møde i oktober

3 3. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Barnet skal udfordres og støttes i den personlige udvikling og samtidig føle sig værdsat. At barnet er glad, udvikler sig og trives At barnet føler selvværd, barnet bliver set og holdt af, føler sig tryg og elsket, som det er. At barnet har selvtillid, at barnet tør prøve noget nyt At barnet har selvdisciplin, jeg-styrke, holder fast i sine meninger, kan sige til og fra samt være i stand til at udsætte egne behov. At barnet har selvfølelse, er robust, kan håndtere modstand, frustrationer, konkurrence og kærlighed At barnet er selvstændigt, kan tage alderssvarende initiativer og ansvar. Barnet kan tænke, føle og handle i overensstemmelse med sine egne ønsker At barnet er aldersvarende selvhjulpent Børnene kommer glade ind ad døren og viser at de har lyst til at være i børnehaven. Børnene har overskud til at engagere sig i fællesskabet på alderssvarende niveau Børnene deltager aktivt i de aktiviteter der tilbydes, børnene er nysgerrige Børnene deltager i alderssvarende lege og har venner Børnene tør på et alderssvarende niveau vise følelser, kender dem Børnene tager egne initiativer i forhold til andre børn(sætte lege i gang, gør opmærksom på egne behov) Børnene hjælper og trøster hinanden og møder hinanden med anerkendelse og engagement Børnene tager ansvar overfor egne handlinger, står ved dem og argumenterer for dem Børnene siger til og fra, kender sine egne grænser Børnene er opmærksomme på, at alle er en del af børnegruppen De ældste børn kan arbejde selvstændigt i længere tid uden voksenkontakt De ældste børn kan beherske deres temperament, frustrationer og udsætte egne behov. Tør prøve noget svært Den pædagogiske tilgang, strukturen og organiseringen af hverdagen. Især opdelingen i mindre grupper, ud fra alder og udviklingsniveau i den enkelte aktivitet. Tid og rum til børnenes selvorganiserede lege. Den primære kontaktperson Legetøj: Ved at sikre at der er en mangfoldighed af legetøj og et generelt varierende aktivitetstilbud både inde og ude, som appellerer til såvel drenge som piger, såvel 3-årige som 6-årige. Den voksne møder barnet i børnehøjde og giver udtryk for, at alle børn er ok. Den voksne forsøger at forstå og følge børns måder at se og være i verden på. Den voksne støtter barnet med opmuntring, anerkendelse og hensigtsmæssige udfordringer. Den voksne taler MED barnet. Den voksne lader barnet deltage i de praktiske gøremål, som at dække bord, den voksne lader barnet gøre det, barnet selv kan, f.eks. toiletbesøg. De voksne hjælper barnet med at igangsætte deres ideer, og gennemføre dem, så de oplever succes. Den primære kontaktperson og de 2 AKT (adfærd, kontakt og trivsel) eksperter. Vi bruger TS-møder. Børn med særlige sociale og alsidige udviklingsbehov: Vi arbejder med særlig små grupper, med øje for barnets venskaber. Vi giver barnet positiv særbehandling. Vi bruger barnets styrker til at øge barnets svageste kompetencer relationsskemaer Indadtil i forhold til læreplanen: Den evalueres på p.møde i januar

4 4. TEMA: Sprog. (særlig fordybelse i ) Barnets sprog bliver udviklet ved at barnet bruger sproget. Sproget er vigtigt for barnets udvikling og sociale samvær. Det har stor betydning for barnets trivsel at barnet har rige muligheder for at bruge og udvikle sit sprog 5. Barnet har et alderssvarende sprog og begrebsverden Barnet har forståelse for det verbale og nonverbale sprog og bruger disse alderssvarende Barnet kan i forhold til sin alder sætte ord på sine tanker og følelser Barnet har et høfligt nuanceret dansk sprog som medvirker til at barnet kan indgå i sociale fællesskaber Børnene spørger nysgerrigt til deres omverden og udtrykker sig verbalt alderssvarende Børnene forsøger at løse konflikter verbalt alderssvarende. Børnene har en høflig omgangstone. Børnene reagerer alderssvarende på andres nonverbale udtryk Børnene vil gerne synge og deltage i enkelte sanglege, de vil gerne lege med lyde, rim og remser Børnene kender begrebet bogstaver og flere bogstaver, tal og farver Børnene kan på aldersvarende niveau fortælle om en oplevelse, så andre kan forstå den De ældste børn mestrer præpositionerne: foran, bagved, ved siden af, på, i, igennem De ældste børn tør og kan give en besked De ældste børn har en stor viden om sig selv og sin omverden og kan sætte ord på Den pædagogiske tilgang, strukturen og organiseringen af hverdagen. Især opdelingen i mindre grupper, ud fra alder og udviklingsniveau i den enkelte aktivitet. Den primære kontaktperson. Der er to sprog eksperter, der er ansvarlige for den overordnede koordinering og vidensdeling. De voksne er engagerede og bevidste rollemodeller ved at tale et tydeligt nuanceret dansk sprog med bevidsthed på betydningen af det nonverbale også. Den voksne taler MED barnet. Den voksne stiller åbne spørgsmål. Den voksne forsøger at forstå og følge børns måder at se og være i verden på, og hjælper barnet med at sætte ord på oplevelser og følelser. Den voksne hjælper barnet med at løse konflikter verbalt. Den voksne støtter barnet med opmuntring, anerkendelse og hensigtsmæssige sproglige udfordringer. Aktiviteter: højtlæsning, fortællinger, fortællerrunde, samlinger, sange/sanglege, fredagssamlingerne, rim og remser, fri adgang til gode bøger, fagtesange, spil der appellerer til udvikling af nuanceret sprog eller øget ordforråd, sprogkasser, skriftsprog hvor det falder naturligt. Vi bruger TS-møder, talepædagog, 2 sprogvejleder hhv. sproggrupper for de børn der kræver en særlig indsats. De voksne er særligt opmærksomme på at gentage ord, sætninger korrekt. De voksne er særligt opmærksomme på at observere barnets nonverbale signaler. Enkelt barn eller lille gruppe får Sprogstimulering, supervision ved talepædagog. Tæt samarbejde med forældrene om særlig indsats Sprogvurdering, TRAS, Børn med særlige sociale behov: Vi bruger barnets styrke indenfor sprog til at øge barnets sociale kompetencer Udadtil: I dagligdagen i fremmødemapperne og jævnligt via ForældreIntra. Børnenes forskellige udtryk som udstillinger, Indadtil i forhold til læreplanen: Den evalueres på: p.møde i august 2011 og maj 2012

5 6. TEMA: Barnet udvikler sociale kompetencer gennem relationer til andre, f.eks. i venskaber, i leg og i grupper. Sociale relationer er en forudsætning for barnets trivsel og udvikling. Barnet danner og udvikler alderssvarende venskaber Barnet kan begå sig alderssvarende i sociale fællesskaber Barnet føler sig som en del af gruppen, bidrager hertil og oplever glæden herved Barnet kan respektere andre og accepterer forskelligheder Barnet har en fornemmelse for og en interesse i andres følelser Barnet kan give og opnå anerkendelse af de andre Børnene forsøger at løse konflikter verbalt, få børn der slår Børnene er glade for at komme i børnehave, de er gode til at lege og ønsker ofte at lave legeaftaler Børn knytter venskaber, alle børn har mindst én bedste ven, børnene spørger efter hinanden Børnene forstår de sociale spilleregler på et alderssvarende niveau, de har fornemmelse for hvad der er rigtigt og forkert Børnene har en høflig omgangstone Børnene bruger hinandens forskellighed som styrke, børnene hjælper hinanden, børn henter voksenhjælp. Børnene viser hensyn til andre og lader andre få opmærksomhed Børnene tør kontakte andre børn og giver hensigtsmæssig reaktion, når andre kontakter. De kan indgå i regellege, enkle spil Børnene respekterer andres grænser De ældste børn forstår kollektiv besked, de kan give udtryk for medfølelse og udskyde egne behov, vente på tur Den pædagogiske tilgang, strukturen og organiseringen af hverdagen. Især opdelingen i mindre grupper ud fra venskabsgrupper og fælles interesser. Tid og rum til børnenes selvorganiserede lege. Den primære kontaktperson Den voksne er engageret og bevidst rollemodel, som viser hvordan man opfører sig ordentligt. De viser de sociale spilleregler og omgangstone via egen adfærd, Den voksne støtter barnet i at danne venskaber, sætte lege i gang herunder hjælper vi med rollefordelingen. Vi hjælper dem med at sætte ord på følelser og lærer dem om konsekvenserne af deres handlinger, vi guider dem med nye hensigtsmæssige handlinger. Vi griber ind ved mobning, vi taler om hvad det vil sige at være en god kammerat/ven, Vi opfordrer børnene til at hjælpe hinanden. Hverdagen: plads til leg, legetøjsdag om fredagen, samlinger, Den primære kontaktperson og de 2 AKT eksperter. Vi bruger TS-møder Vi arbejder med særlig små grupper, med øje for barnets venskaber. Vi giver barnets positiv særbehandling. Vi bruger barnets styrker til at øge barnets svageste kompetencer Indadtil i forhold til læreplanen: Den evalueres på p.møde i marts, børn med særlige behov: p.møde i september 7. TEMA: Krop og bevægelse: (særlig fokusemne i , jf. bestyrelses princip) Barnets krop og sanser bliver udviklet gennem udfordring. Barnet skal haave trygge, udfordrende og aktive miljøer, og have mulighed for at arbejde med kropsforståelse, ernæring, sundhed og hygiejne.

6 Barnet oplever glæde ved at være i bevægelse Barnet styrkes i fin-/grovmotoriske færdigheder i forhold til sin udvikling Barnets sanser udvikles alderssvarende Barnet er alderssvarende selvhjulpet Barnet har en alderssvarende kropsforståelse- og bevidsthed Barnet kender til sund kost, gode kostvaner, sundhed og hygiejne på et alderssvarende niveau Børnene er i forskellige former for bevægelse det meste af deres børnehavedag Børnene kan lide at komme ud på legepladsen, i hallen og på krudttønden. Børnene går uden besvær ned til brugsen Børnene vasker automatisk hænder når de har været på toilet, skal spise mm. Børnene kan lide at spise sund mad Børnene har rumopfattelse, kan gå udenom ting, kan krybe og kravle (koordinering af krydsbevægelser) Børnene kan åbne madkasse, tage sig eget tøj af og på, holde rigtigt på en blyant, klippe efter en streg, hoppe med samlede ben, hoppe fremad og baglæns Børnene kan mærke og give udtryk for, hvis noget gør ondt De ældste børn kan være koncentreret et stykke tid, selvom der foregår andet i rummet De ældste børn kan klare toiletbesøg med lukket dør, kan selv pudse næse, holde styr på egne ting De ældste børn kan tegne efter skabelon, sidde roligt på en stol, gribe en bold, kender højre og venstre Den pædagogiske tilgang, strukturen og organiseringen af hverdagen. Især opdelingen i mindre grupper, ud fra alder og udviklingsniveau i den enkelte aktivitet. Primære kontaktperson. Der er 3 bevægelses eksperter, der er ansvarlige for den overordnede koordinering og vidensdeling De voksne er engagerede og bevidste rollemodeller for bevægelse, sund kost og god hygiejne. De voksne støtter børnene i at være selvhjulpne, f.eks. tøj af og på, toilet besøg. De voksne er opmærksomme på om alle børn får rørt sig på forskellige måder. Frokost og andre måltider bruges som naturlige anledninger til at tale om sund kost og gode kostvaner. Hverdagen: 2 timer på legepladsen hver dag; cykler, gynger, snurrer, løber, rutsjer, er på tarzanbanen, finmotoriske morgen- og eftermiddagsaktiviteter (klippe, klister, perler, maler) børn bruger krudttønden(grovmotorisk), pigerne har krudttønden torsdag morgen, bygger med klodser, plus plus, sanglege, rytmik, Aktiviteter: smør selv dage, Hallen og krudttønden om onsdagen, ture ud ad huset, pulsen op, Årshjul: 2 cykeluger 3 bevægelseseksperter planlægger forløb med børn med særlige motoriske behov. Om onsdagen foregår der særlige forløb for nogle grupper af børn. F.eks. motorikbanen i hallen, afspænding i krudttønden eller hvad børnegruppen har brug for. Hver dag er der en mindre gruppe børn, som træner på tarzanbanen. Tæt samarbejde med fysioterapeuten, bl.a. via TS-møder. Især opmærksomme på børn, der mangler sanseintegration. Børn med særlige sociale behov: Vi bruger barnets styrke indenfor krop og bevægelse til at øge barnets sociale kompetencer skemaer? Indadtil i forhold til læreplanen: Den evalueres på p.møde i november

7 Hele den pædagogiske læreplan evalueres på p.mødet i juni

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Opmærksomhedsområder i forbindelse med vurdering af skole/sfo-parathed

Opmærksomhedsområder i forbindelse med vurdering af skole/sfo-parathed 1. Kompetencer vedr. motorik og sanser: At kunne koncentrere sig et stykke tid ad gangen At kunne koncentrere sig, når der foregår andre ting omkring en. At være motorisk selvhjulpen, f.eks. at kunne klæde

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER SOCIALE KOMPETENCER Vi vil hjælpe barnet med: At kunne sige til og fra At vide hvordan man er en god ven eller kammerat At lære at respektere egne og andres grænser At kunne vente og udsætte egne behov

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen.

Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen. Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen. Kære Vi vil gerne indbyde jer til en samtale om jeres barn. Formålet er - at drøfte barnets hverdag hjemme og i vuggestuen - dialog mellem os om jeres barns

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny s dagpleje Annys Dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny Schlünsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner:

Pædagogiske læreplaner: Pædagogiske læreplaner: Brunebjerg børnehave: Kulturelle udtryksformer og værdier. Udvikler forståelser for forskellige kulturelle værdier og praksisser. Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014 Afdeling: Krudtuglen Alsidig personlige udvikling Mål Mål for Barnet bliver selvhjulpent Barnet kan mærke egne grænser Barnet oplever sig selv som en vigtig del af en gruppe Barnet kan udtrykke egne behov

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO . materiale. Fra børnehave til tidlig SFO Læringstemaer Den personlige og følelsesmæssige udvikling 1. Sætte ord på følelser, eller det, der er svært 2. Kan vise og udtrykke forskellige følelser som vrede,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Barnets alsidige personlige udvikling. Alle børn skal opleve at blive mødt med: Faste kendte voksne, som er glade for at se dem Opmærksomhed, accept, interesse og

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Fra børnehave til skole

Fra børnehave til skole Fra børnehave til skole Til forældre med børn, som skal i Rønbjerg Skole Handleplan for overgangen fra børnehave til skole. Beskrivelse af skoleparathed Rønbjerg Børnehave / Rønbjerg Skole Kære forældre

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Ajourført af bestyrelsen og personalet i Dybbølsten Børnehave den 16. januar 2014

Pædagogiske læreplaner. Ajourført af bestyrelsen og personalet i Dybbølsten Børnehave den 16. januar 2014 Ajourført af bestyrelsen og personalet i den 16. januar 2014 Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale

Læs mere

Alfer Vuggestue/Børnehave

Alfer Vuggestue/Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Alfer Vuggestue/Børnehave Krop og bevægelse Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og kommunikation.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst:

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: - sikre at der er plads til at udfolde sig på fysisk. - tilbyde forskellige bevægelseslege,sanglege,hoppelege.

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

For barnet betyder det at Det knytter venskaber Det hjælpes til at løse konflikter selv Det opfordres til at hjælpe andre børn

For barnet betyder det at Det knytter venskaber Det hjælpes til at løse konflikter selv Det opfordres til at hjælpe andre børn I Holsted børnehave styrker vi barnets sociale kompetencer Fordi børn der er sociale har større forudsætning for at samarbejde, de bliver mere tolerante, og alvorligt drilleri/mobning mindskes. Det knytter

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Signe s Signe dagpleje

Signe s Signe dagpleje Signe s dagpleje Signes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Signe Jørgensen Holleskovvej 24 6683 Føvling Tlf.: 22 25 47 64 Signe Jørgensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere