LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006"

Transkript

1 Til OMX Den Nordiske Børs. Hørsholm, den 5. marts 2007 LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for Resumé: Bestyrelsen i LifeCycle Pharma har i dag godkendt årsregnskabet for regnskabsåret. Selskabet har realiseret et driftsunderskud på 149,1 mio. for sammenlignet med 94,3 mio. i. Pr. 31. december udgjorde selskabets likvide beholdninger 464,7 mio. sammenlignet med 87,2 mio. ved udgangen af. Resultatet for var i overensstemmelse med ledelsens forventninger til året. LifeCycle Pharma A/S (OMX:LCP) offentliggjorde i dag at bestyrelsen har godkendt årsregnskabet for regnskabsåret. De væsentligste finansielle begivenheder for LifeCycle Pharma i sammenlignet med fremgår af nedenstående. LifeCycle Pharma realiserede i et driftsunderskud på 149,1 mio. og et nettounderskud på 147,7 mio. I var det tilsvarende driftsunderskud og nettounderskud på henholdsvis 94,3 mio. og 95,2 mio. Stigningen kan primært henføres til de øgede kliniske aktiviteter som følge af videreførelsen af selskabets produktportefølje. Omsætningen steg fra 2,8 mio. i til 9,7 mio. i. Omsætningsfremgangen kan henføres til selskabets samarbejdsaftaler med Sandoz, Recordati og Merck Generics. Forsknings- og udviklingsomkostninger steg med 48,5 mio., eller 60%, fra 80,9 mio. i til 129,4 mio. i. Stigningen i forsknings- og udviklingsomkostninger kan primært henføres til de øgede kliniske aktiviteter som følge af videreførelsen af LifeCycle Pharmas produktportefølje. Generelt udgjorde forsknings- og udviklingsomkostninger 86,8% af vores samlede driftsomkostninger i sammenholdt med 84,2% i efter regulering for aktiebaseret vederlag. Administrationsomkostningerne steg med 13,2 mio., svarende til 82%, fra 16,2 mio. i til 29,4 mio. i. De øgede administrationsomkostninger kan primært henføres til en væsentlig stigning i omkostninger til aktiebaseret vederlag i. Omkostninger til aktiebaseret vederlag steg med 9,0 mio. fra 1,0 mio. i til 10,0 mio. i. Side 1 af 15

2 Til trods for de væsentligt højere administrationsomkostninger er deres andel af vores samlede driftsomkostninger generelt faldet i til 13,2% i forhold til 15,8% i, efter regulering for aktiebaseret vederlag. Finansielle poster, netto, steg med 2,1 mio. fra finansielle udgifter på 0,8 mio. i til finansielle indtægter på 1,3 mio. i. Stigningen afspejler virkningen af vores styrkede likviditetsmæssige stilling ved gennemførslen af børsnoteringen på Den Nordiske Børs i november. LifeCycle Pharmas likvider udgjorde 464,7 mio. pr. 31. december. I udgjorde selskabets pengestrømme til driftsaktiviteter 125,8 mio. i forhold til 86,8 mio. i. Stigningen kan primært henføres til højere forsknings- og udviklingsomkostninger afledt af de øgede kliniske aktiviteter som led i videreførelsen af LifeCycle Pharmas produktportefølje. I udgjorde vores pengestrømme fra finansieringsaktiviteter netto 510,5 mio. Dette afspejler primært indgående pengestrømme fra gennemførslen af børsnoteringen på Den Nordiske Børs i november, som gav selskabet et nettoprovenu på ca. 500 mio. De samlede omkostninger forbundet med børsnoteringen udgjorde ca. 56,5 mio. Nøgletal Følgende hoved- og nøgletal er beregnet i overensstemmelse med den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Hoved- og nøgletallene overholder kravene i henhold til IFRS og de danske krav til regnskabsaflæggelse. Alle hoved- og nøgletal er i overensstemmelse med den nuværende regnskabspraksis. Side 2 af 15

3 Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december (i tusinder, undtagen nøgletal pr. aktie) (1) Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger... ( ) (80.919) (36.542) (8.743) (3.180) Administrationsomkostninger... (29.395) (16.170) (12.543) (6.607) 0 Driftsresultat... ( ) (94.335) (44.437) (15.160) (3.180) Finansielle nettoudgifter/indtægter (834) (281) Årets resultat... ( ) (95.169) (44.718) (15.020) (3.055) Basis og udvandet EPS... (7,65) (6,82) (4,58) (3,00) (0,90) Balance pr. 31. december (i tusinder) (1) Aktiver Anlægsaktiver i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital (1.647) Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gæld i alt Passiver i alt Investeringer i materielle anlægsaktiver Side 3 af 15

4 Hoved- og nøgletal Pengestrømsopgørelse for perioden 1. januar 31. december (i tusinder) (1) Pengestrømme fra driftsaktiviteter... ( ) (86.771) (43.530) (15.057) (504) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter... (7.222) (13.572) (15.169) (4.348) (1.510) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Likvider pr. 31. december Andre hovedtal (1) Antal fuldt indbetalte aktier pr. 31. december (2) Vægtet gennemsnitligt antal aktier for året (3) Aktiver/egenkapital ultimo... 1,11 1,48 N/A 1,23 1,42 Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere i årets løb (fuldtidsstillinger) (1) Hoved- og nøgletal for 2002 er ændret i forhold til årsrapporten for Ændringen vedrører præsentationen af driftsomkostninger. Ændringen/udarbejdelsen er ikke revideret. (2) På bestyrelsesmøde afholdt 5. december blev aktiekapitalen forøget med aktier aktier er indbetalt efter 31. december. (3) Vægtet gennemsnitligt antal aktier i perioden er justeret i henhold til udstedelsen af fondsaktier i forholdet 3:1. Side 4 af 15

5 Væsentligste begivenheder i Hovedbegivenheden for LifeCycle Pharma i var selskabets notering på OMX Den Nordiske Børs den 13. november. Ved børsnoteringen fik LifeCycle Pharma et nettoprovenu på ca. 500 mio. gennem udbuddet af i alt 12,65 millioner nye aktier til en udbudskurs på 44 pr. aktie. Børsnoteringen var nødvendig for at sikre et solidt økonomisk grundlag for den fortsatte kliniske udvikling af vores eksisterende produkter samt for at muliggøre videreudviklingen af vores nye produktkandidater gennem præklinisk udvikling og kliniske studier. En anden væsentlig begivenhed var indsendelsen af en ansøgning om et nyt lægemiddel ( NDA ) til de amerikanske sundhedsmyndigheder ( FDA ) i henhold til paragraf 505(b)(2) om at fremstille og markedsføre vores produkt LCP-FenoChol mod en kolesterolsænkende indikation i USA. Som offentliggjort i december måned godtog FDA vores ansøgning om nyt lægemiddel og påbegyndte sagsbehandlingen. Indsendelsen af ansøgningen bevidner LifeCycle Pharmas stærke egenskaber inden for forskning og udvikling, da vi på mindre end 4 år har kunnet føre en produktkandidat fra det indledende idéstadie frem til en ansøgning til FDA. Ud over ovenstående hovedbegivenheder nåede LifeCycle Pharma en række andre vigtige milepæle i. De vigtigste forretnings- og forskningsmæssige milepæle var: Positive pivotale data for LCP-FenoChol, som viser, at LifeCycle Pharmas LCP-FenoChol har en forbedret absorption i sammenligning med Antara samt ingen fødeinteraktion Positive fase I pilotdata for LCP-Tacro, et anti-afstødningsprodukt til brug indenfor organ transplantation, som viser en én-gang-om-dagen profil samt en stigning på over 49% i biotilgængelighed sammenlignet med Prograf. Der blev i september indledt yderligere kliniske fase I studier Sandoz fik tildelt eneret i USA og Merck Generics eneret i Europa til at udvikle og kommercialisere LCP-Feno, et kolesterolsænkende produkt Udvidelse af samarbejdet med Recordati vedrørende samarbejdet omkring LCP-Lerc Indgåelse af en serviceaftale med Lundbeck, hvor Lundbeck vil anvende MeltDose teknologien til to af deres nye prækliniske stoffer Igangsættelse af kliniske fase I studier med LCP-AtorFen, et kombinationsprodukt bestående af to kolesterolsænkende stoffer, fenofibrat og atorvastatin Tildeling af det første EU-patent for MeltDose teknologien Side 5 af 15

6 Forventninger til 2007 I 2007 vil LifeCycle Pharma fortsætte med at videreudvikle selskabets 6 navngivne produktkandidater, hvor den ene er til registreringsbehandling hos FDA, og de øvrige fem er i forskellige stadier af klinisk udvikling. Selskabets forskere vil løbende undersøge nye produktkandidater med henblik på eventuel tilføjelse til vores voksende produktportefølje. I 2007 forventer LifeCycle Pharma at føre LCP-FenoChol gennem FDA s sagsbehandlingsproces for at sikre, at produktet er klar til lancering på det amerikanske marked i starten af Lanceringen af et sådant produkt på det amerikanske marked kræver salgskompetencer, som LifeCycle Pharma ikke besidder på nuværende tidspunkt, og selskabet undersøger i øjeblikket muligheden for at udlicensere LCP-FenoChol som alternativ til at opbygge en salgsstyrke i USA på dette stadie. LifeCycle Pharma planlægger endvidere at indlede to kliniske fase II undersøgelser med LCP-Tacro til behandling af organtransplantationspatienter og patienter med autoimmune sygdomme. Selskabet modtog i februar 2007 positive kliniske data fra sit fase I program med LCP-AtorFen, og selskabet planlægger at igangsætte et klinisk fase II studie med LCP-AtorFen til behandling af patienter med anormale lipidniveauer. Endelig forventer LifeCycle Pharma at udvide sin eksisterende produktportefølje med ét navngivent produkt ved at videreføre en af vores interne prækliniske produktkandidater til kliniske undersøgelser i Da de udvidede regulatoriske og kliniske udviklingsaktiviteter vil medføre højere omkostninger, forventes LifeCycle Pharmas driftsomkostninger at blive væsentligt større i 2007 end i. LifeCycle Pharma forventer et driftsunderskud i 2007 på mio. sammenlignet med 149 mio. i. Under de ovenfor beskrevne forudsætninger forventes nettoresultatet for 2007 at blive et underskud på mio. i forhold til et nettounderskud på 148 mio. i. Pr. 31. december udgjorde selskabets likvide beholdninger ca. 465 mio., og selskabets likvide beholdninger pr. 31. december 2007 forventes at ligge i niveauet mio. Disse forventninger kan ændre sig, afhængigt af timingen og variationen af vores kliniske aktiviteter, samt de afledte omkostninger heraf og valutakursudsving. Forventningerne forudsætter endvidere, at der ikke indgås yderligere udlicenseringsaftaler i løbet af 2007, som kan få væsentlig indvirkning på resultaterne. Årsrapporten for forventes at være tilgængelig på selskabets hjemmeside den 12. marts Side 6 af 15

7 Ledelsen i LifeCycle Pharma vil afholde en telefonkonference for at gennemgå selskabets resultater for Tirsdag den 6. marts 2007 kl CET (14.00 GMT / 9.00 Eastern) Opkaldsnumre er som følger: Deltagere i Danmark: Deltagere udenfor Danmark: Spørg efter LifeCycle Pharma telefonkonferencen. Telefonkonferencen vil blive afholdt på engelsk. Vi ser frem til deres deltagelse i konferencen. En version af telefonkonferencen vil efterfølgende være tilgængelig på LifeCycle Pharmas hjemmeside Tildeling af warrants Bestyrelsen har i dag besluttet at tildele warrants (aktietegningsoptioner) til nye medarbejdere i selskabet. Ingen medlemmer af selskabets bestyrelse eller direktion blev tildelt warrants. Ud af de warrants er warrants tildelt ledende medarbejdere og de resterende warrants er tildelt øvrige medarbejdere. Hver warrant giver ret til at tegne én aktie af nominelt kr. 1 i selskabet mod kontant indskud der svarer til lukkekursen på selskabets aktier på OMX Den Nordiske Børs den 6. marts 2007, for at sikre at udnyttelseskursen reflekterer markedskursen pr. aktie efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen. Markedsværdien af warrantprogrammet kan ved anvendelse af Black-Scholes formlen beregnes til kr. 17,77 pr. warrant baseret på en udnyttelseskurs på 54,50, svarende til lukkekursen på selskabets aktier på OMX Den Nordiske Børs den 5. marts 2007, en rentesats på 4,00% og en volatilitet af LifeCycle Pharmas aktier fastsat til 35%. Udstedelsen har til formål at motivere de pågældende nye medarbejdere til at arbejde for en positiv udvikling af selskabet og dermed en øget markedspris for selskabets aktier. De udstedte warrants optjenes med 1/48 per måneds ansættelse fra tildelingstidspunktet. Udnyttelsesperioderne er fastlagt til 21 dage efter offentliggørelse af selskabets årsregnskabsmeddelelser hhv. halvårsrapporter. Første udnyttelsesperiode er 21 dage efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2007 og sidste udnyttelsesperiode er 21 dage efter Side 7 af 15

8 offentliggørelsen af halvårsrapporten for første halvår Warranttildelingen gennemføres ved bestyrelsens delvise udnyttelse af bemyndigelse i vedtægternes 8, hvorefter bestyrelsen indtil 1. juli 2011 er bemyndiget til at udstede, ad én eller flere gange, op til warrants, der hver giver ret til at tegning én aktie af nominelt kr. 1 i LifeCycle Pharma uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Efter udstedelse af de warrants resterer der warrants, som kan tildeles under denne bemyndigelse og det samlede antal warrants som selskabet har udstedt udgør warrants. Side 8 af 15

9 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december (i tusinder) Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger ( ) (80.919) (17.356) (10.853) Administrationsomkostninger (29.395) (16.170) (3.942) (2.169) Driftsresultat ( ) (94.335) (19.992) (12.652) Finansielle indtægter Finansielle udgifter (1.648) (1.779) (221) (239) Resultat før skat ( ) (95.169) (19.811) (12.764) Skat af årets resultat Resultat ( ) (95.169) (19.811) (12.764) Bestyrelsen foreslår at nettounderskuddet overføres til næste år. Basis og udvandet EPS ( / EUR) (7,65) (6,82) (1,03) (0,91) Vægtet gennemsnitligt antal aktier (1) * Beløb i Euro er omregnet til informationsformål. Disse beløb er ikke revideret (1) Vægtet gennemsnitligt antal aktier i er justeret i henhold til udstedelsen af fondsaktier i forholdet 1:3. Side 9 af 15

10 Balance Aktiver pr. 31. december (i tusinder) Licenser og rettigheder Immaterielle anlægsaktiver Procesanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender fra kapitalforhøjelse Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver * Beløb i Euro er omregnet til informationsformål. Disse beløb er ikke revideret Side 10 af 15

11 Balance Passiver pr. 31. december (i tusinder) Aktiekapital Overkurs Overført resultat ( ) ( ) (38.804) (20.765) Egenkapital Finansiel leasing Langfristede gældsforpligtelser Finansiel leasing 6, Leverandørgæld Udskudt omsætning Gæld til aktionærer Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gæld Passiver * Beløb i Euro er omregnet til informationsformål. Disse beløb er ikke revideret Side 11 af 15

12 Pengestrømsopgørelse for perioden 1. januar til 31. december (i tusinder) Driftsresultat ( ) (94.335) (19.992) (12.652) Aktiebaseret vederlæggelse Afskrivninger Ændring i driftskapital Pengestrømme fra driftsaktiviteter før renter ( ) (85.937) (17.055) (11.526) Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende (1.648) (1.779) (221) (239) Pengestrømme fra driftsaktivitet ( ) (86.771) (16.874) (11.638) Køb af materielle anlægsaktiver (7.222) (13.572) (969) (1.820) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (7.222) (13.572) (969) (1.820) Provenu fra banklån og finansiel leasing Afdrag på banklån og finansiel leasing (4.829) (3.941) (648) (529) Nettoprovenu fra udstedelse af aktier Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Stigning/fald i likvider Likvider pr. 1. januar Likvider pr. 31. december Pr. 31. december udgør likvider: Indestående på anfordringskonto og likvide beholdninger * Beløb i Euro er omregnet til informationsformål. Disse beløb er ikke revideret Side 12 af 15

13 Egenkapitalopgørelse 1. januar til 31. december (i tusinder, undtagen antal aktier) Overført Antal aktier Aktiekapital Overkurs resultat Ialt Ialt Egenkapital pr. 1. januar ( ) Indkomst: Årets resultat ( ) ( ) (19.811) Total indkomst ( ) ( ) (19.811) Udstedelse af aktier Udnyttelse af warrants Aktiebaseret vederlæggelse Udstedelse af bonusaktier (13.290) Omkostninger ved kapitalforhøjelse 0 0 (56.485) 0 (56.485) (7.576) Egenkapital pr. 31. december ( ) Aktiekapitalen kan ikke udloddes, mens andre reserver kan udloddes som udbytte i henhold til bestemmelserne i aktieselskabsloven. * Beløb i Euro er omregnet til informationsformål. Disse beløb er ikke revideret Side 13 af 15

14 Egenkapitalopgørelse 1. januar til 31. december (i tusinder, undtagen antal aktier) Overført Antal aktier Aktiekapital Overkurs resultat Ialt Ialt Egenkapital pr. 1. januar (61.692) (1.647) (221) Indkomst: Årets resultat (95.169) (95.169) (12.764) Total indkomst (95.169) (95.169) (12.764) Udstedelse af aktier Udnyttelse af warrants Aktiebaseret vederlæggelse Omkostninger ved kapitalforhøjelse 0 0 (1.180) 0 (1.180) (158) Egenkapital pr. 31. december ( ) * Beløb i Euro er omregnet til informationsformål. Disse beløb er ikke revideret For yderligere oplysninger, kontakt venligst: LifeCycle Pharma A/S Flemming Ørnskov Michael Wolff Jensen Administrerende direktør Finansdirektør Tel.: Tel.: oo0oo--- Side 14 af 15

15 Om LifeCycle Pharma: LifeCycle Pharma er et farmaceutisk specialistselskab under udvikling med en helstøbt, fremskreden produktportefølje indenfor følgende sygdomsområder: kolesterolregulering, hypertension (forhøjet blodtryk) og organtransplantation. LifeCycle Pharmas mest fremskredne produkt er søgt godkendt hos de amerikanske sundhedsmyndigheder, U.S. Food and Drug Administration ( FDA ) og forventes at kunne lanceres i USA i første kvartal af LifeCycle Pharmas produktkandidater er patentbeskyttede og er udviklet til at forbedre kvaliteten af allerede eksisterende lægemidler ved at forbedre frigivelse og optagelse i kroppen. LifeCycle Pharmas patentbeskyttede teknologiplatform, MeltDose teknologien muliggør lavere dosering, reducerede bivirkninger, forbedret sikkerhed og patientefterlevelse, samt forkortet udviklingstid og lavere produktionsomkostninger. LifeCycle Pharma har indgået aftaler med adskillige store farmaceutiske virksomheder og forestår klinisk udvikling af produktkandidater indenfor en række sygdomsområder herunder kolesterolregulering, hypertension (forhøjet blodtryk) og organtransplantation. LifeCycle Pharma er noteret på OMX Den Nordiske Børs under handelssymbolet (LCP). Se for yderligere information om LifeCycle Pharma A/S. Side 15 af 15

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012

Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for første halvår 2012, forventet finansiering, revideret

Læs mere

o Fald i marginen på produktsalg, herunder services, til 35% (19% nedgang i forhold til

o Fald i marginen på produktsalg, herunder services, til 35% (19% nedgang i forhold til Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2008 Til OMX Den Nordiske Børs København Vedbæk, 12. marts 2008 Exiqon årsregnskabsmeddelelse for 2007 Bestyrelsen for Exiqon A/S har i dag behandlet og godkendt den reviderede

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

HØJDEPUNKTER I ÅR 2000

HØJDEPUNKTER I ÅR 2000 Årsregnskab 2000 VOR MISSION Genmab er et bioteknologisk selskab, der skaber og udvikler fuldt humane antistoffer til behandling af livstruende og alvorlige sygdomme. I øjeblikket udvikler Genmab fire

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 The Orphan Oncology Innovator DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Aktieselskab med en selskabskapital på EUR 7.872.661 Hovedkontor: 49 Boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris 410 910 095 RCS Paris

Læs mere

Det kommercielle perspektiv for SCF inden for de to aktivitetsområder, Advanced Materials og Energy, vurderes uændret som værende attraktivt.

Det kommercielle perspektiv for SCF inden for de to aktivitetsområder, Advanced Materials og Energy, vurderes uændret som værende attraktivt. SCF Technologies A/S Smedeholm 13B DK-2730 Herlev Fondsbørsmeddelelse Delårsrapport, 1. halvår 2008 Tlf.: +45 8830 3200 Fax: +45 8830 3211 E-mail: info@scf-technologies.com www.scf-technologies.com CVR

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884)

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) Rettet emission af 4.471.202 stk. Aktier à nom. DKK 1 Tegningskurs: DKK 454,65 pr. Aktie Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. LifeCycle Pharma A/S, Hørsholm 21. april 2010

Ordinær Generalforsamling. LifeCycle Pharma A/S, Hørsholm 21. april 2010 Ordinær Generalforsamling LifeCycle Pharma A/S, Hørsholm 21. april 2010 Velkomst Thomas Dyrberg, næstformand for bestyrelsen Side 2 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne

Læs mere

LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 26527767)

LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 26527767) Prospekt 2008 LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 26527767) Udbud af op til maksimalt 24.078.880 stk. nye Aktier à nom. DKK 1 til kurs DKK 17 med fortegningsret for Eksisterende

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2006. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder 2006

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2006. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder 2006 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 35/2006 Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2006 Resumé: Pharmexa-koncernen realiserede omsætning og andre driftsindtægter på 20.649 t.kr.

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Bestyrelsen foreslår den reviderede årsrapport godkendt og at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

Bestyrelsen foreslår den reviderede årsrapport godkendt og at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion. Til OMX Den Nordiske Børs København 2008 Hørsholm, den 14. april Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LifeCycle Pharma A/S Hørsholm, den 14. april 2008; Bestyrelsen for LifeCycle Pharma A/S (OMX:

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

4. kvt. 2013. Ændring %/pp Nettoomsætning 689 612 12,5 % 2.410 2.205 9,3 % Bruttomargin 21,4 % 23,5 % -2,1pp. Ændring %/pp 2014

4. kvt. 2013. Ændring %/pp Nettoomsætning 689 612 12,5 % 2.410 2.205 9,3 % Bruttomargin 21,4 % 23,5 % -2,1pp. Ændring %/pp 2014 Årsregnskabsmeddelelse for Organisk vækst i nettoomsætningen på 9 % i Solid overskudsgrad på 11 % fastholdt Resultatet i hovedtal Nettoomsætningen steg med 9,3 % til DKK 2.41 mio. Resultat af primær drift

Læs mere

SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 20 80 36

SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 20 80 36 SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 2 8 36 Årsrapport for 1. juli 25 31. december 26 27. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 27 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 184

SELSKABSMEDDELELSE NR. 184 Hovedkvarter: Stationsparken 25 2600 Glostrup Danmark Telefon: (+45) 70 25 22 23 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com SELSKABSMEDDELELSE NR. 184 31. marts 2014 Årsrapport

Læs mere

Virksomheder, der ikke er børsnoterede eller under børsnotering, er ikke forpligtet til at følge:

Virksomheder, der ikke er børsnoterede eller under børsnotering, er ikke forpligtet til at følge: Forord Deloittes IFRS-modelregnskab Deloittes IFRS-modelregnskab er udarbejdet som et modelregnskab for en fiktiv dansk ikke-børsnoteret koncern i regnskabsklasse C (stor). Modelregnskabet omfatter såvel

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS ÅRSRAPPORT 2003 P U R E S I L I C O N ÅRSRAPPORT 2003 Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS P U R E S I L I C

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007/08

Delårsrapport 1. halvår 2007/08 22. februar 2007 Meddelelse nr. 39 Delårsrapport 1. halvår 2007/08 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2007 31. december 2007) for regnskabsåret 2007/08.

Læs mere