Rottehandlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rottehandlingsplan"

Transkript

1 Rottehandlingsplan Egedal Kommune

2 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Bekæmpelse i Egedal Kommune Myndighedsopgaver Forebyggelse og bekæmpelse i byzone Forebyggelse og bekæmpelse i landzone Bekæmpelse i kloaknettet Sikringsordninger Bekæmpelse udenfor åbningstid Evaluering af tidligere rottehandlingsplan Mål og indsatsområder for rottebekæmpelse i Indsatsområder for rottebekæmpelse Ressourcer og finansiering i perioden Vedtagelse... 9 R o t t e h a n d l i n g s p l a n Side 1

3 Indledning Egedal Kommune dækker et areal på 125 km, eller ha, og har tæt ved indbyggere. I forhold til landets andre 98 kommuner er Egedal Kommune arealmæssigt nr. 68 og befolkningsmæssigt nr. 51. Egedal Kommune varetager administrationen og myndighedsopgaven angående rotter. Kommunen har den 1. januar 2016 indgået kontrakt med skadedyrsbekæmpelsesfirmaet Anticimex, som udfører det praktiske bekæmpelsesarbejde hos den enkelte borger. Perioden er på 3 år, med mulighed for et ekstra år, hvorefter den igen skal i udbud. Kommunen er i løbene dialog med bekæmpelsesfirmaet. 1. Formål Egedal Kommunes mål er at bekæmpe rotter, idet de kan sprede forskellige sygedomme til dyr og mennesker og forårsage skader blandt andet på bygninger. Det er ved lov bestemt, at forekomsten af rotter skal bekæmpes og at rotter er uønskede i Danmark. Rotter kan være vanskelige at bekæmpe, da de har en unik evne til at tilpasse sig menneskeskabte omgivelser. De trives derfor i alle miljøer både i byen og på landet. Det er et krav i Rottebekendtgørelsen 2012, at kommunerne skal udarbejde en handlingsplan. Dette skal gøres for at sikre en effektiv og målrettet bekæmpelse og forebyggelse mod rotter. Formålet med planen er, at synliggøre indsatsen samt at give den kommunale administration mulighed for, at evaluere om målene nås. Handlingsplanen skal revideres hvert 3. år. Handlingsplanen skal jf. 6 i rottebekendtgørelsen indeholde følgende minimumskrav: Overordnede mål for rottebekæmpelse i kommunen Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevet mål Antallet af rotter i Egedal Kommune skal reduceres. Det skal gøres gennem forebyggelse og bekæmpelse. Planen skal fremme kommunens forebyggende indsats, idet en forebyggende indsat er både en økonomisk og miljømæssigt gevinst. Anmelderpligt Enhver der observere rotter, har pligt til at anmelde det til kommunen (Rottebekendtgørelsen 2). Borgere og virksomheders anmeldelser er meget vigtige for rottebekæmpelsen. Anmeldelsen skal ske digitalt via Rotteweb På kommunens hjemmeside ( R o t t e h a n d l i n g s p l a n Side 2

4 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune Egedal Kommune har et overordnede mål om, at rotter skal bekæmpes hurtigst muligt og mest effektivt året rundt. Borgerne skal have besøg af skadedyrsbekæmperen, senest 4 dage efter anmeldelsen er modtaget via rotteweb (På kommunens hjemmeside). Indendørs rotter betragtes som en akut indsatssag, hvor skadedyrsbekæmperen skal komme inden for 24 timer. Ved anmeldelser på lørdage, søndage eller helligdage vil skadedyrsbekæmperen komme på den førstkommende hverdag. Årstal Antal rotteanmeldelser i Egedal Rotteanmeldelser i Danmark Endnu ikke oplyst fra Naturstyrelsen Tabel 1: Rotteanmeldelser i Egedal Kommune samt anmelderser på landsplan. Kilde: Naturstyrelsen Der er jf. tabel 1 generelt en stigning i antallet af rotter både kommunalt og på landsplan. Der er flere faktorer, der spiller ind. Stigningen skyldes blandt andet øget bevågenhed, milde vintre og ændrede regler for brug af rottegift. Kommunens sagsbehandling sker via programmet Rotteweb. Det tilgås fra kommunens hjemmeside. Programmet er et webbasseret fagsystem til håndtering af rottebekæmpelse. I praksis foregår det administrative arbejde ved, at der dagligt tjekkes op på nye rotteanmeldelser i Rotteweb, tjekkes om opfølgninger overholdes af rottebekæmperen, telefonisk kontakt med borgerne og Anticimex (rottebekæmperen). I nogle tilfælde skal der sende et varsel eller påbud om oprydning af affald, foder mm. for at bekæmpelsen kan være mest mulig effektiv. Rotteweb hjælper kommunen og skadedyrsbekæmperen med at holde et overblik over anmeldelserne, opfølgning mm. Rotteweb udkommer med en ny version, som forventes at være færdig udviklet i efteråret Myndighedsopgaver Kommunen er iht. bekendtgørelsen forpligtiget til at bekæmpe rotter. Mere specifikt har Egedal Kommune følgende myndighedsopgaver: Udsende, varsler og påbud om renholdelse, kloakbrud mm. I fornødent omfang. Bruge af Rotteweb som administrationsgrundlag Kommunen har valgt Rotteweb i lighed med næsten alle andre kommuner i landet. Kontakt til Anticimex (Rottebekæmpelsesfirmaet) Der er sagsbehandling i relation til varsel/påbud, kloakbrud, og tidskrævende sager. Kontakt med borgerne, der er i tvivl om hvordan de skal anmelde, spørgsmål til processen mm. Sikre der sker opfølgning på åbne sager i Rotteweb Vedligeholde information på kommunens hjemmeside Sikre kontakt til Furesø Egedal Forsyning angående kloakbrud på offentlige kloakledninger Sikre oplysning af borgerne 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i byzone Rotter i byejendomme skyldes ofte utætheder på kloakken eller afløbsinstallationen. Ved tegn på rotter vil den kommunale rottebekæmper, udføre undersøgelse af kloakken eller afløbsinstallationen, typisk ved hjælp af en røgprøve. Hvis rottebekæmperen ved sin undersøgelse konstaterer et brud på kloakken udleveres en færdigmeldingsblanket til borgeren. Blanketten skal underskrives af den autorisereret kloakmester og indsendes til kommunen, når R o t t e h a n d l i n g s p l a n Side 3

5 Kloakarbejdet er færdigt. Færdigmeldingsblanketten er et dokument på, at skaden er udredt af en autoriseret kloakmester, som bliver registreret i rotteweb og kommunens sagsbehandlingssystem. Forekommer der rotter indendørs i beboelse og/eller forretninger, skal rottebekæmperen besøge og op starte sin bekæmpelse seneste et døgn efter anmeldelsen eller på den førstkommende hverdag. Virksomheder og borger kan tilkalde en hvilken som helst anden skadedyrsbekæmper, hvis der observeres rotter indendørs uden for bekæmpelsesfirmaets åbningstider. Dette er dog for egen regning. Kommunen vil hvert år sikre sig, at borgerne er tilfredse med den udførte rottebekæmpelse. Dette sker hhv. ved stikprøvekontrol og borgertilfredsundersøgelse. Kommunernes rottebekæmpelse Borgere/virksomheden skal have en besøgsrapport efter et besøg af rottebekæmperen. Besøgsrapporten skal indeholde en beskrivelse af bekæmpelsestiltagene, samt hvilke anbefalinger der ved nærmere gennemgang af afløbsinstallationen er identificeret, f.eks., fjernelse af bevoksning, oprydning eller andre forebyggende foranstaltninger. Forebyggelse Forebyggelse er en vigtig del hvis antallet af rotteantallet skal holdes nede er det vigtigt at udføre forebyggende tiltag. Dette skal kommunikeres ud til borgerne. Derfor er vejledning om tv-inspektion, bygningsgennemgang og vejledning om korrekt foderhåndtering og affaldshåndtering en del af rottebekæmperens arbejde. 2.3 Forebyggelse og bekæmpelse i landzone Rotter i landzonen skyldes ofte let adgang til foder og gode gemmesteder for rotterne. I henhold til rottebekendtgørelsen skal en landzoneejendom besøges en gang hvert andet år. Besøget registreres jf. tabel 2. Den enkelte landejendom gennemgås af rottebekæmperen, om muligt i følgeskab med ejeren eller dennes repræsentant. I et rapportskema noterer rottebekæmperen de fundne fødemuligheder, gemmesteder, adgangsmuligheder til bygninger osv. Grundejeren bliver informeret om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Rottebekæmperen registrerer efterfølgende resultatet i Rotteweb. Farve Grøn Gul Rød Betydning Ejendomme, hvor der ikke er forekomst af rotter. Ejendomme, der ikke længere har rotter. Ejendomme, hvor der er forekomst af rotter. Bekæmpelses hyppighed Ejendomme, vil kun blive besøgt hvert 2 år. Tabel 2: Oversigt over besøgsfrekvens på landejendomme Der udføres tilsyn med en hyppighed pr. 6 måneder. Ved 3 på hinanden følgende tilsynsbesøg, uden forekomst af rotter, ændres farvekoden til grøn. Der skal foretages tilsynsbesøg med 6 måneders intervaller. 2.4 Bekæmpelse i kloaknettet Rotter lever primært i kloakkerne, men søger fra tid til anden op til overfladen i søgen efter tørre rede muligheder, føde eller etablering af nye familiestrukturer. Adgang til jordoverfladen sker gennem utætte kloakker, u afproppede døde kloakstik (rørstrækninger eller stik, som ikke benyttes) og/eller fejl/uforsigtighed i forbindelse med byggeopgaver. Når der i forbindelse med rotteanmeldelser konstateres utætte kloakker, skal der hurtigst muligt ske udbedringer af problemet så rotternes levesteder og spredningsmuligheder reduceres. Egedal Kommune og Furesø Egedal forsyning har et velfungerende samarbejde omkring forebyggelse og bekæmpelse af rotter i forbindelse med anmeldelser af kloakbrud. Ledningsbrud forekommer ofte i kloakstik på privat grund R o t t e h a n d l i n g s p l a n Side 4

6 (spildevandsledning fra hustand til kloakledning i offentlig vej) og mere sjældent i tilkobling mellem ledning og brønde i hovedkloakken. I kommunen er der ca brønde, kloakstik og 580 km spildevands-, regnvands- og fællesledninger. Bekæmpelse i kloaknettet foregår således primært ved reparation af utætte kloakker samt ved brug af elektroniske fælder og i mindre grad giftudlægning. 2.5 Sikringsordninger En sikringsordning er en indgået aftale om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Aftalen indgås mellem en autoriseret person og en grundejer eller lejer. Reglerne for indgåelse af sikringsordning findes i rottebekendtgørelsens 17 og 18. En sikringsordning har til formål at standse rotterne, før de bliver til et problem. En sikringsordning indebærer opsætning af et giftdepot og efterses løbende. Giftdepotet står året rundt og når rotter kommer og spiser af giften, dør de inden for kort tid. Det forebygger således, at rotter ikke når at komme i hus, stald, hønsehus mm. Hvis der laves en sikringsordning med et privat firma, er det firmaet og ikke den kommunale rottebekæmper, der står for bekæmpelsen af rotter på ejendommen. Indgåelse af en privat sikringsordning sker for egen regning. Der kan ikke indgås sikringsordningsaftale med et firma, hvis der foregår kommunal rottebekæmpelse på ejendommen. En sikringsordning skal opfattes som en forebyggende indsats og kan derfor kun indgås, hvis der ikke er rotter på lokaliteten. Når en sikringsordning indgås: Ved indgåelse af en kontrakt om sikringsordning, skal fejl og mangler identificeres på bygninger, afløbssystemer og arealer af den autoriserede rottebekæmper. Dette gøres ved en bygningsgennemgang. Bygningsgennemgangen skal kortlægge, om rotter har adgang til, eller kan opholde sig, de pågældende steder. Bygningsgennemgangen skal dokumenteres i en rapport, der beskriver fejl og mangler i forhold til sikring mod rotter. Grundejer eller lejer skal have en kopi af rapporten, som registreres i kommunen sagsbehandlingssystem Acadre. Bygningsgennemgangen skal fornys hvert 3 år. 2.6 Bekæmpelse udenfor åbningstid Egedal Kommune har et samarbejde med skadedyrsbekæmpelsesfirmaet Anticimex, som rykker ud alle hverdage for kommunen. I weekenden eller på helligdage er det muligt for egen regning, - at kontakte et andet bekæmpelsesfirma, i tilfælde af rotteforekomst indendørs eller på fødevarevirksomhed. Efterfølgende skal kommunen underrettes om rotteforekomsten. 3. Evaluering af tidligere rottehandlingsplan Det var et overordnet mål i handlingsplan , at reducere antallet af rotteanmeldelser. Målet blev ikke nået. I perioden er der set en stigning på rotteanmeldelser både kommunalt og på landsplan. Årsagen til dette skyldes øget bevågenhed, milde vintre og ændrede regler for brug af rottegift. I nedenstående tabel 3 ses et samlet overblik over planlægningsopgaver fra tidligere handlingsplan. Tabellen giver et overblik over, hvilke opgaver der er afsluttet, hvilke der ikke er afsluttet eller kun delvist afsluttet. R o t t e h a n d l i n g s p l a n Side 5

7 Emne Afsluttet Ikke afsluttet Delvis afsluttet Kommentar Vedtagelse af Rottehandlingsplan 2013 Pilot projekt Wisetrap Pilot projekt afsluttes og evalueres i 2017 Borgertilfredshedsundersøgelse x Dette punkt er overført til den nye Etablering af rottespærrer på kommunale institutioner plan Mangler plejehjem. Daginstitutioner og skoler har fået opsat rottespærrer Informationskampagner x Orienterings materiale udsendes hvert år Orienteringsannoncer Forår/efterår i lokalavisen Sikringsordning Kommunen har været i kontakt med de firmaer der har sikringsordninger i Udarbejdelse af ny rottehandlingsplan Kontakt til byggesag vedr. praksis i byggesager ang. rotteforebyggelse Tabel 3: Evaluering af opgaver fra tidligere handlingsplan. x kommunen. Handlingsplanen udarbejdes og handlingsplanen forventes vedtaget i slutningen af Dette punkt er overført til denne plan En del mål i den tidligere rottehandlingsplan, blev ikke nået på grund af ressourcemangler, disse overføres til den nye rottehandlingsplan. Et af målene var bekæmpelse af rotter i kloaknettet med elektroniske fælder. Pilotprojektet er endnu ikke afsluttet og wisetrap fælderne er fortsat i kloakkerne. Projektet vil blive evaluret i foråret 2017 sammen med firmaet Wisecon. I projektet forlægges og afgrænses områder, hvor der er et særlig højt antal af rotter. 4. Mål og indsatsområder for rottebekæmpelse i Det overordnede mål er at reducere antallet af rotteanmeldelser. Reduktion i antal rotteanmeldelser søges opnået gennem målrettede indsatser med fokus på forebyggelse og bekæmpelse. Rottehandlingsplanen målsætninger og succeskriterier er derfor: Målrettede indsatser: At forebygge og gennemføre en effektiv rottebekæmpelse At have fokus på andre bekæmpelsesmetoder end gift At der ikke skabes tilholdssteder udenfor kloakkerne At Egedal Kommune yder en tilfredsstillende service til borgerne og erhverv At sikre en kompetent vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. R o t t e h a n d l i n g s p l a n Side 6

8 Succeskriterier: Reduktion i antallet af rotteanmeldelser Borgerne er tilfredse med rottebekæmpelse i Egedal Kommune Mindre forbrug af gift Videreuddannelse af personale Optimere samarbejdet med interne og eksterne partnere Bedre oplysning af borgerne Succeskriterier Reduktion af antallet af rotteanmeldelser Borgerne er tilfredse med rottebekæmpelse Reduktion af gift forbrug til rottebekæmpelse Videreudd annelse af personale Rotteweb- Optimalt samarbejde internt/eksternt Bedre oplysning til borgerne Målrettede indsatser Forebyggelse/gen nemføre x x x effektiv rottebekæmpelse Fokus på andre bekæmpelsesmet oder end gift Ikke skabe tilholdssteder x x udenfor kloakkerne Egedal Kommune yder en x x x tilfredsstillende service internt/eksternt Kompetent vejledning vedr. x x x x forebyggelse/bek æmpelse Forbedring af informationspligt en x x x Tabel 4: Sammenhængen mellem målrettede indsatser og succeskriterierne. Skemaet specificerer indsatsresultaterne. I ovenstående tabel 4 illustreres sammenhængen mellem kommunens målsætninger og kommunens succeskriterier for rottebekæmpelse i perioden Indsatsområder for rottebekæmpelse Indsatsområderne er de områder, hvor der skal foretages en handling for at gennemføre indsatsen og nå målet. Indsatsen skal ske i rottehandlingsplanens planperiode Nedenstående er en kort beskrivelse af hvert indsatsområde. Rotter vedr. dyrehold Kommunikation på tværs Internt/eksternt Borger tilfredshed Borgeroplysning Rottespærrer på plejehjem R o t t e h a n d l i n g s p l a n Side 7

9 Rotter vedr. dyrehold Egedal Kommune vil forebygge rotteforekomst i relation til dyrehold, blandt andet ved at lave informationsmateriale om rottesikring ved bygningsvedligehold og foderhåndtering. Kommunikation på tværs Internt/Eksternt Egedal Kommune vil etablere et samarbejde med andre kommuner evt. nabo kommunen Furesø, for at udveksle erfaring og måske etablere fælles rottebekæmpelse i fremtiden. Endvidere vil kommunen have fokus på et tæt samarbejde med Anticimex (Bekæmpelsesfirmaet), blandt andet ved at holde evalueringsmøder, telefonisk kontakt mm. Samtidigt vil kommunen have fokus på at optimere kontakten med Furesø Egedal Forsyning og andre centre i kommunen. Borgertilfredshed Et af Egedal kommunes målsætninger, fra tidligere handlingsplan ( ) var at lave brugerundersøgelser. Da målet ikke blev nået er det overført til den nye handlingsplan. Egedal Kommune påtænker at gennemføre borgertilfredshedsundersøgelsen interviewe borgerne telefonisk. Kommunen håber på den måde dels at inddrage borgerne men også at udtænke, gode ideer og forslag, - nye tiltag mm. Borgeroplysning Egedal Kommune vil udarbejde en folder vedrørende rottebekæmpelse, som rottebekæmperen uddeler ved første besøg på matriklen samt en speciel folder til uddeling ved tilsyn landzone. Endvidere vil Egedal Kommune forbedre og udvide annonceringen i Egedal Lokalavis, på kommunens hjemmeside og via Facebook Rottespærrer på plejehjem Egedal Kommune, skal, jf. rottebekendtgørelsen, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, opsætte rottespærre på kloakledninger, der føres ind til eksisterende kommunale skoler, daginstitutioner og plejehjem I tidligere Rottehandlingsplan var et af indsatsområderne opsætning af rottespærrer. Egedal Kommune har opsat rottespærrer i dagsinstitutioner og skoler planen er at fortsætte projektet og opsætte rottespærrer på kommunens plejehjem. R o t t e h a n d l i n g s p l a n Side 8

10 Planlægningsopgaver: Nedenstående tabel 5 viser på oversigtform de planlægningsopgaver Egedal kommune har i den nye handleplan År Planlægningsopgaver 2016 Vedtagelse af Rottehandlingsplan 2016 Fortsættelse af pilotprojekt med wisetrap-fælder Rottespærrer på kommunale institutioner Forberedelse af et nyt registreringssystem og forventet start efteråret 2016 (Rotteweb 2) Borgertilfredsundersøgelse Autorisationskursus for kommunale medarbejder Offentliggørelse af rottehandlingsplan i lokalavisen, kommunens hjemmeside samt kommunens facebook side 2 årlige informationskampagner i lokalavisen Etablere et samarbejde med andre kommuner (evt. Furesø Kommune) Info materiale til borgerne 2017 Kortlægning af overordnede plan for opsætning af rottespærrer Afslutning og evaluering af pilotprojekt med wisetrap-fælder Borgertilfredsundersøgelse Rottespærrer på kommunale bygninger 2 årlige informationskampagner i lokalavisen Opdatering af kommunens procedure (D4) Samarbejde med center for interne ejendomme, forsyning, byggesagsafd, borgerservice årlige informationskampagner i lokalavisen Påbegyndelse af rottehandlingsplan Udbud af rottebekæmpelse i Egedal Kommune Borgertilfredsundersøgelse Tabel 5: Egedal Kommunens opgaver i forbindelse med rottebekæmpelsen Ressourcer og finansiering i perioden Kommunens rottebekæmpelse er brugerfinansieret, og fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, dvs. indtægter og udgifter skal balancere set over en periode. Kommunen opkræver afgiften til rottebekæmpelsen via ejendomsskattebilletten. I 2016 opkræves der i Egedal Kommune o/oo af ejendomsværdien. I budgettet for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Egedal Kommune i perioden er der afsat 1.7 mio. kr. årlige. Dette beløb omfatter udgift til rottebekæmpelses firmaet Anticimex, Wisecon fælder, rotte-webdrift, serviceaftaler, rottespærrer, og administrativ arbejde. De årlige udgifter til rottebekæmpelse forventes ikke at ændre sig nævneværdigt i 2017 og Der kan ikke dispenseres fra gebyret, heller ikke hvis en ejer eller en virksomhed får foretaget rottebekæmpelse for egen regning f.eks. i forbindelse med en sikringsordning. Gebyret dækker kommunens udgifter til administration af rottebekæmpelsen til bekæmpelsesdrift. 6. Vedtagelse Indeværende Rottehandleplan er vedtaget af Byrådet den 31. august R o t t e h a n d l i n g s p l a n Side 9

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan 2013-2015 Lene Skovmose Herning Kommune 2 Indhold Lovgrundlag 3 Status...3 Organisering af rottebekæmpelsen..4 Budget for årene 2013

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Opdateret 13.oktober 2014. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2011-2013 1 Indhold Lovgrundlag... 3 Status... 3 Organisering af rottebekæmpelsen... 3 Budget for årene 2011-2013... 3 Vision... 4 Mål... 4 Indsatsområder...

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2017 Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune... 4 Anmeldelser på landsplan... 7 Årsager til stigninger

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune. Opdateret 17.oktober 2014. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE Rottehandlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE 2016-2018 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indhold Indledning - rotter og handlingsplan... 5 Organisering og økonomi... 6 Servicemål for den

Læs mere

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m.

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m. Kravspecifikation 1. Lovgrundlag Rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune skal foretages i overensstemmelse med reglerne i: Bekendtgørelsen af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010, Bekendtgørelsen

Læs mere

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune Evaluering af Rottehandlingsplan 2013-2015 Køge Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 STATUS FOR ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 3 1.1 Det igangværende pilotprojekt med WiseTraps videreføres 3 1.2 Skoler og

Læs mere

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL takker for modtagelse af udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. KL støtter op om behovet

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

Status rotter, april 2016 manglende ressourcer

Status rotter, april 2016 manglende ressourcer 2016 Status rotter, april 2016 manglende ressourcer cks Hvidovre Kommune/Vej- og Parkafdelingen 08-04-2016 Indhold Resume... 2 1.0 Antal årlige rotteanmeldelser... 3 2.0 Nye krav fra Naturstyrelsen...

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 696 af 26/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-4400-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2018 1 Indhold Rottehandlingsplan 2016 2018... 3 Skadedyrsenheden... 5 Styrke dialogen med københavnerne til gavn for forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter... 6 Inddrage københavnere,

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. nst@nst.dk Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter KL har den 10. februar 2012 modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter. Overordnet set har den nye rottebekendtgørelse rigtig

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 1 Udarbejdet af konsulent Ann-Charlotte Heiberg i samarbejde med Center for Anlæg og Ejendomme Juni 2016 Kontaktperson: Hanne Hansen, Center for Anlæg og Ejendomme, Tlf. 7994

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

Rottehandlingsplan. for Bornholm

Rottehandlingsplan. for Bornholm Rottehandlingsplan 2016-2018 for Bornholm Teknik & Miljø - Marst 2017 Indholdsfortegnelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune... 3 Rottehandlingsplan 2016-2018... 3

Læs mere

Status for rottebekæmpelsen

Status for rottebekæmpelsen Status for rottebekæmpelsen På udvalgsmødet den 6. marts 2017 blev der anmodet om en nærmere redegørelse for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. Baggrunden herfor var indslaget i DR s Kontant den 2. marts

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Rottehandlingsplan Varde Kommune

Rottehandlingsplan Varde Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Varde Kommune Siden 1. januar 2013 har alle kommuner skulle have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Rottehandlingsplanen

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 1904 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00086 Senere ændringer

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile- Skadedyrsrådgivning Disposition: 1) Hvad siger loven? 2) Investerer kommunerne i

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - April 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - April 2012 Plan-, Bygge- og Miljøcenter NOTAT Sagsbehandler: LON Journal-nummer: 201200592 Dato: 2. august 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - April 2012 Plan-, Bygge- og Miljøcenter

Læs mere

Kære beboer på Park Allè, Nylandsvej, Kløvermarken, Bellisvej, Nørregade, Jyllandsgade og Linde Allè.

Kære beboer på Park Allè, Nylandsvej, Kløvermarken, Bellisvej, Nørregade, Jyllandsgade og Linde Allè. «EJER_NAVN» «EJER_CONAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» «VEDR» Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 9. juni 2016 Kære beboer på Park Allè,

Læs mere

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2017-2019 2017-2019 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 VI BETALER ALLE TIL DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE... 4 ANTALLET AF ROTTEANMELDELSER

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere