Budget Bemærkninger og oversigter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter"

Transkript

1 Bemærkninger og oversigter

2 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 15 Sundhedsudvalget 23 Socialudvalget 28 Psykiatriudvalget 32 Teknikudvalget 36 Miljø- og Klimaudvalget 42 Børne-, Unge- og Familieudvalget 47 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 56 Oversigter 60 Investeringsoversigt 61 Tværgående artsoversigt 62 Takster 63 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 63 Socialudvalget 67 Teknikudvalget 68 Miljø- og Klimaudvalget 68 Børne-, Unge- og Familieudvalget 73 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

3 Forord Dette er det ottende budget for den nye Vordingborg Kommune. For syvende gang sker det i enighed blandt de partier, der i dag sidder rundt om bordet. Kun i 2008 blev vi ikke enige, og den daværende flertalsgruppe måtte bære ansvaret alene. I dag kan jeg faktisk ikke engang huske, hvorfor vi ikke kunne opnå enighed, og det var ikke engang valgår. Grundlæggende har samarbejdet kendetegnet den nye kommune. Vi har formået at løfte de ideologiske kampe til fordel for fællesskabet. De første fire år var budget og regnskaber præget af en stålsat vilje i budgetterne til at gøre en forskel. Regnskaberne udviste dog en manglende budgetdisciplin - det er vi kommet efter. Den stålsatte vilje til at gøre en forskel har vi ikke mistet hvilket årets budget er et bevis på. Igennem de sidste syv år har vi formået at få bragt økonomisk orden i eget hus. Trods nedskæringer på mange områder har vores personale formået at levere varen. Det har ikke altid været lige nemt for hverken medarbejderne eller kommunalbestyrelsen. Vi har været nødt til at tilpasse os til en ændret udvikling færre borgere færre unge og dermed også færre penge. Vores budgetaftaler har altid bestået af mere end tal. Og det er netop i tekstafsnittet, at vi skal finde grunden til, at vi i fællesskab har nået resultater. For det er her, vi reelt har sat dagsordenen for det kommende år. Det er her vi har fastholdt ønsket om, at vi på trods af nedgang i befolkningen og økonomiske udfordringer vil udvikling. Dette er også gældende for budget 2014 Henrik Holmer Borgmester - 3 -

4 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger resultat tet resulterer i et overskud på ordinær drift på 110,1 mio. kr., og samlede anlægsudgifter på 88,7 mio. kr. Dette giver et samlet overskud på det skattefinansierede område på 21,4 mio. kr. Resultatet af det brugerfinansierede område er et underskud på 2,5 mio. kr. nettoafdrag på glkd samt finansforskydninger udgør 23,7 mio. kr. Samlet set er der et likviditetsforbrug i budgettet for 2013 på 4,8 mio. kr. Dette fremgår også af nedenstående oversigt, som indeholder totalbudgettet, udvalgenes budgetrammer samt konsekvenserne for likviditeten prisniveau Beløb i 1000 kr B u d g e t o v e r s l a g forslag (2014-pr) (2014-pr) (2014-pr) (2014-pr) SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Indtægter 05 Skatter Udligning og tilskud Refusion af købsmoms Indtægter, i alt Drift og refusion 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Sundhedsudvalg Socialudvalg Psykiatriudvalg Teknikudvalg Miljø- og Klimaudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Pris- og lønstigninger vedr. HK Drift og refusion, i alt Renter Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Sundhedsudvalg Socialudvalg Psykiatriudvalg Teknikudvalg Miljø- og Klimaudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Anlægsudgifter, i alt Resultat af skattefinansierede områder BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER 35 Miljø- og Klimaudvalg, drift Brugerfinansieret drift, i alt Miljø- og Klimaudvalg, anlæg Brugerfinansieret anlæg, i alt Resultat af brugerfinansierede områder Finansforskydninger Afdrag på lån Låneoptagelse Ændring af likvid beholdning Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter Generelle bemærkninger - 4 -

5 Generelle bemærkninger tets funktion tet er Kommunalbestyrelsens årlige prioritering af midler mellem de forskellige områder. Denne budgetpublikation indeholder således samtlige indtægter og udgifter i 2014 samt en fordeling af bevillinger på de forskellige kommunale opgaveområder. Derudover har budgetpublikationen det formål at informere kommunens borgere, interessenter og centrale myndigheder om økonomi og målsætninger på de kommunale opgaveområder. Bevillingsbeføjelse Bevillingsbeføjelsen er hos kommunalbestyrelsen. Det vil sige, at ingen uden kommunalbestyrelsens godkendelse må påbegynde foranstaltninger, der ligger uden for budgettets økonomiske rammer. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, kan dog iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må i disse tilfælde efterfølgende indhentes snarest muligt. Bevillingsniveau Ved budgettets vedtagelse fastsætter kommunalbestyrelsen de økonomiske rammer for fagudvalg m.v. For 2014 er hvert fagudvalg meddelt en nettobevilling vedrørende driften, og rådighedsbeløb vedrørende anlæg. Driftsbevillingen kan bestå af både budgetramme 1 og budgetramme 2, hvor budgetramme 1 er løn og serviceudgifter og budgetramme 2 hovedsageligt er overførselsudgifter. Inden for driftsbevillingen kan udvalget foretage omplaceringer inden for budgetramme 1 jf. principper for økonomistyring, blot må bevillingsrammen ikke ændres. Fagudvalgets budgetramme kan opdeles i et eller flere politikområder. Hvert politikområde tildeles en eller flere netto-budgetrammer. Et politikområde er typisk identisk med en udvalgsaftale. Fagudvalgene kan foretage omplaceringer mellem udvalgets politikområder. Anlægsbevilling godkendes i kommunalbestyrelsen før et projekt kan påbegyndes og rådighedsbeløb frigives. Såfremt det afsatte rådighedsbeløb i indeværende år ikke er tilstrækkeligt, ansøges der om en tillægsbevilling til rådighedsbeløb samt eventuelt tillægsbevilling til anlægsbevilling. afvigelser på anlægsprojekter, der ikke er tillægsbevilget, finansieres af udvalgets egen driftsramme jf. principper for økonomistyring. forløb procedure og tidsplan for budget blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i marts Målsætningerne for budgetprocessen er udledt af den vedtagne økonomiske politik. Det betyder at der med uændrede skatteprocenter skal være økonomisk råderum til investeringer på 100 mio. kr., råderum til udvikling, markedsføring og bevillingsreserve på 45 mio. kr., gennemsnitlig kassebeholdning på 150 mio. kr. samt en nettoafvikling af kommunens langfristede gæld. Der skal gennem effektivisering og innovation hvert år skabes et økonomisk råderum på mio. kr. til prioritering, investering og finansiering af nye effektiviseringstiltag. I den forbindelse blev der gennemført analyser af administrationen, analyse af den kommunale bilpark og en analyse af etablering af ejendomscenter. Sideløbende er der hvert år fokus på digitaliseringsmuligheder og indkøbsbesparelser. Generelle bemærkninger - 5 -

6 Generelle bemærkninger proceduren har haft til hensigt at sikre en god dialog og medinddragelse af relevante interessenter, således at der kunne skabes ejerskab til det endelige resultat. Aftale om kommunernes økonomi for 2014 tet for årene 2014 til 2017 er lagt indenfor rammerne af aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for Denne aftale blev indgået i lyset af vækstplan DK, som blandt andet har til formål at imødegå den vedvarende økonomiske krise, gældskrise og finanskrise, som har ramt hele Europa. Den danske regerings intentioner, om at leve op til EU's henstilling om at nedbringe underskuddet på de offentlige finanser, betyder at den samlede ramme for kommunernes økonomi i 2014, tager udgangspunkt i uændrede service- og anlægsudgifter, inklusive en konvertering af 2 mia. kr. fra service til anlæg, som blev vedtaget i januar I aftalen er der afsat et løft på 300 mio. kr. på sundhedsområdet, til forebyggelse af genindlæggelser, samt 300 mio. kr. på folkeskoleområdet, beløbet dækker merudgifter til implementering af folkeskolereformen og kompensation for ændring af 60-årsreglen. Der er endvidere afsat 1, 0 mia. kr. i perioden til efteruddannelse af lærere. Og der er indført et loft over anlægsudgifterne på 18,1 mia. kr. på landsplan. De kommende års begrænsede muligheder for vækst i de offentlige udgifter betyder, at udviklingen af den kommunale service skal ske inden for de nuværende økonomiske rammer. Servicerammen skal også i 2014 overholdes ved såvel budgetvedtagelse som regnskabsaflæggelse. Det betyder at den særlige regnskabssanktion, der både indeholder en individuel og en kollektiv strafafgift også gælder for grundlaget 2014 har taget udgangspunkt i det vedtagne budget Der er reguleret for nye udgifter eller indtægter affødt af Lov- og cirkulæreprogrammet for 2014, Kommunalbestyrelsesbeslutninger som påvirker budgetterne i og budgetrammerne er endvidere reguleret i forhold til den forventede demografiske udvikling på alle områder. Herudover er budgetterne fastholdt uændret, og der er sket fremskrivning med KL s seneste skøn over den forventede pris- og lønudvikling fra 2013 til Befolkningsudviklingen Vordingborg Kommunes befolkningsprognose for årene 2013 til 2026 viser et generelt faldende befolkningstal med et gennemsnitligt fald på omkring 278 borgere om året frem til et estimeret befolkningstal på personer i år Kommunens samlede befolkningsudvikling Antal pr. 1. Ændringer fra Historik Historik Udgangsår januar 2026 Vordingborg Antal % Kommune 0 år , år , år , år , år , år , år , år , år ,54 Total ,94 Befolkningsudviklingen fordelt på aldersklasser i udvalgte år Generelle bemærkninger - 6 -

7 Generelle bemærkninger Som det fremgår af tabellen er der i prognoseperioden frem til 2026 et kraftigt fald i antallet af borgere op til pensionsalderen. Der er foretaget demografisk regulering af budget i overensstemmelse med den ovenstående prognose. Det betyder at budgetterne på de fleste områder er reduceret som følge af faldende befolkningstal i områdets målgruppe. Den demografiske fremskrivning af budget 2014 og overslagsårene er alene en korrektion af budgetrammer baseret på befolkningsudviklingen i Vordingborg Kommune, og omfatter ikke ændringer i efterspørgsel, aktivitets- og serviceniveau. De demografiske fremskrivninger af budgetrammerne er foretaget på de variable udgifter, som er fastsat til 70 % af områdets udgiftsramme og omfatter hele budgettet undtaget forsørgelsesudgifter på arbejdsmarkedsområdet, snerydning i vej- og trafikområdet samt medfinansiering af regionale udgifter på sundhedsområdet. Den samlede demografiregulering for alle områder udgør en reduktion på 6,5 mio. kr. for 2014 i forhold til det vedtagne budget forlig Den 29. august 2013 blev der mellem samtlige partier i kommunalbestyrelsen indgået aftale om Vordingborg Kommunes økonomi for Aftalen fastholder linjen fra budget 2013, der sikrer langsigtet balance i den kommunale økonomi og rum til investeringer for fremtiden og omfatter blandt andet: Fastholdelse af de nuværende skattesatser. Fortsat fokus på effektiviseringer i den kommunale organisation Et investeringsbudget i 2013 på ca. 89 mio kr. mio. kr. er til udvikling af hele kommunen. forliget kan i sin helhed ses på Vordingborg Kommunes hjemmeside og indgår i det samlede budget som formelt vedtaget den 10. oktober Driftsbudgettet Driftsudgifterne er budgetteret til mio. kr., og driftsindtægterne er budgetteret til 883 mio. kr., hvilket giver et nettodriftsbudget på mio. kr. Serviceudgifternes andel udgør mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. under Vordingborg Kommunes andel af den udmeldte serviceramme (1.802 mio. kr.). I driftsbudgettet er der ikke de store udsving, eller forøgelser i bevillingerne, hvilket betyder at serviceniveauet stort set er uændret. Dog er det blevet til ekstrabevillinger til finansiering af folkeskolereformen, hvor folkeskoleområdet tilføres 6,4 mio. kr. Ligesom der på sundhedsområdet er afsat 2,4 mio. kr., hvor der skal sættes ind for at få færre genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser, akutte korttidsindlæggelser og færdigbehandlede patienter på sygehuset. Beløbet er fordelt med 0,8 mio. kr. til hvert af de tre udvalg; Sundheds-, Social- og Psykiatriudvalget. Derudover er der afsat 10 mio. kr. yderligere til aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsnet, således er budgettet afspejler det forventede forbrug. Desuden er der afsat 0,25 mio. kr. til private forsamlingshuse, og Vordingborg Erhvervsudvikling tilføres 1,5 mio. kr. I driftsbudgettet er afsat en udviklings- og markedsføringspulje på 12,3 mio. kr., puljen skal sikre tilstrækkelige muligheder for udviklingsinitiativer således der skabes mulighed for at investere i tiltrækning af nye borgere for at vende den nedadgående befolkningsudvikling. For at sikre et robust budget er der afsat 10,9 mio. kr. i en bevillingsreserve. Generelle bemærkninger - 7 -

8 Generelle bemærkninger Efterfølgende er vist nettodriftsudgifternes fordeling på fagudvalg. Beløb i mio. kr. UDVALG Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 326,1 332,5 324,2 303,6 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 566,8 669,7 697,4 693,5 Sundhedsudvalg 151,6 214,1 228,9 242,4 Socialudvalg 418,4 431,7 438,0 446,9 Psykiatriudvalg 128,7 146,8 145,5 145,6 Teknikudvalg 80,3 73,5 92,0 99,2 Miljø- og Klimaudvalg 22,6 23,7 25,1 27,5 Børne-, Unge- og Familieudvalg 668,8 686,5 671,4 665,8 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 54,4 56,6 57,1 57,8 Driftsudgifter i alt 2.417, , , ,3 Note: Nettotal i mio. kr. i det enkelte års prisniveau. Nettodriftsudgifter fordelt på udvalg 2014 Generelle bemærkninger - 8 -

9 Generelle bemærkninger Anlægsbudgettet Der er budgetteret med en nettoanlægsramme på 88,7 mio. kr. og der fastholdes dermed en markant investering i fremtiden. En samlet oversigt over anlægsprojekter fremgår af investeringsoversigten. Anlægsrammen på det skattefinansierede område er fordelt på fagudvalg jf. nedenstående: UDVALG mio. kr. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 6,2 Sundhedsudvalg 0,0 Socialudvalg 2,0 Psykiatriudvalg 0,0 Teknikudvalg 28,0 Miljø- og Klimaudvalg 16,2 Børne-, Unge- og Familieudvalg 33,5 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 2,8 Anlægsudgifter i alt 88,7 Finansiering Skatter, tilskud, udligning og refusion af købsmoms er de væsentlige finansieringskilder og bidrager med samlede indtægter på mio. kr. Endvidere er der indregnet en låneoptagelse på 18 mio. kr. samt afdrag på nuværende lån på 38,2 mio. kr. Der er budgetteret med renteudgifter på 35,9 mio. kr. og renteindtægter på 5,0 mio. kr. Det giver en nettorenteudgift på 30,9 mio. kr. Den væsentligste renteudgift er til langfristet gæld hovedsageligt i KommuneKredit. De væsentligste renteindtægter er fra den likvide beholdning, ejendomsskattelån til pensionister samt garantiprovision fra Vordingborg Energi Holding og Vordingborg Havn. Der forventes et forbrug af likviditeten på 4,8 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med det høje investeringsniveau, samt en planlagt gældsafvikling på ca. 20. mio. kr. tet indeholder en uændret personskatteprocent på 25,2 % og en grundskyldspromille på 32,32. Kirkeskatten er ligeledes uændret 1,02 % og de budgetterede indtægter og udgifter betyder at der opkræves kr. mere end der udbetales. Kirkens tilgodehavende hos Vordingborg Kommune vil herefter være kr. Der opkræves fortsat ikke dækningsafgift for forretningsejendomme. Skatteindtægterne udgør mio. kr. og fordeler sig således: Personskat mio. kr. Selskabsskat 8 mio. kr. Grundskyld 188 mio. kr. Dækningsafgift offentlige ejendomme 7 mio. kr. Skatteindtægter og generelle tilskud er i 2014 baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Generelle bemærkninger - 9 -

10 Generelle bemærkninger Likviditet Der er budgetteret med et likviditetsforbrug på 4,8 mio. kr. i Likviditeten vurderes i Vordingborg Kommune primært i forhold til den gennemsnitlige kassebeholdning set over 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at være 173 mio. kr. i starten af På grund af det budgetterede kasseforbrug forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at være reduceret til omkring 141 mio. kr. ved udgangen af Oversigt over anvendte pris- og lønskøn Ved budgetlægningen er anvendt skøn over udviklingen i priser og lønninger, som Kommunernes Landsforening i samarbejde med Finansministeriet har anbefalet. I nedenstående tabel er angivet de procenter, der er lagt til grund for fremskrivningen af de enkelte arter i forbindelse med budget Art Artstekst ÅR 0/ÅR1 ÅR 1/ÅR 2 ÅR 2/ÅR 3 ÅR 3/ÅR / / / / Lønninger 1.0 Løn 1,20 1,80 1,80 1,80 2 Varekøb 2.2 Fødevarer 1,48 1,44 1,44 1, Brændsel og drivmidler 2,07 1,20 1,20 1, Køb af jord og bygninger 2,00 1,20 1,20 1, Anskaffelser 1,78 1,20 1,20 1, Øvrige varekøb 0,70 1,20 1,20 1,20 4 Tjenesteydelser m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms 1,81 1,81 1,81 1, Entreprenør- og håndværkerydelser 1,79 1,79 1,79 1, Betalinger til staten 1,35 1,76 1,76 1, Betalinger til kommuner 1,35 1,76 1,76 1, Betalinger til regioner 1,64 2,15 2,15 2, Øvrige tjenesteydelser m.v. 1,81 1,81 1,81 1,81 5 Tilskud og overførsler 5.1 Tjenestemandspension m.v. 1,20 1,80 1,80 1, Overførsler til personer 1,60 1,60 1,60 1, Øvrige tilskud og overførsler 2,15 2,15 2,15 2,15 6 Finansudgifter 7 Indtægter 7.1 Egne huslejeindtægter 1,35 1,76 1,76 1, Salg af produkter og ydelser 1,35 1,76 1,76 1, Betalinger fra staten 1,35 1,76 1,76 1, Betalinger fra kommuner 1,35 1,76 1,76 1, Betalinger fra regioner 1,35 1,76 1,76 1, Øvrige indtægter 1,35 1,76 1,76 1,76 8 Finansindtægter 8.6 Statstilskud 1,60 1,60 1,60 1,60 Generelle bemærkninger

11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab Drift 311,5 327,8 303,6 301,1 299,2 299,1 ramme 1 286,2 300,5 275,2 271,1 269,2 269,1 Andre faste ejendomme 0,1-2,0-1,9-1,9-1,9-1,9 Driftssikring af boligbyggeri 1,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Redningsberedskab 12,2 10,1 9,8 9,8 9,8 9,8 Andre kulturelle opgaver 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Sundhedsfremme og forebyggelse 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 1,2 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Alkoholbehandling 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles formål 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9,1 9,0 8,8 8,7 8,7 8,7 Kommissioner, råd og nævn 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Valg m.v. 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Administrationsbygninger 8,7 11,1 7,5 7,5 7,5 7,5 Sekretariat og forvaltninger 191,1 138,6 109,5 107,2 106,6 106,6 Fælles IT og telefoni 0,0 1,3 29,6 29,6 29,6 29,6 Administration vedrørende jobcentre 23,3 21,9 21,8 21,6 21,6 21,6 Administration vedrørende naturbeskyttelse 3,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 9,6 7,8 7,7 7,6 7,5 7,5 Byggesagsbehandling 0,0-0,7-1,6-1,5-1,5-1,5 Voksen-, ældre- og handicapområdet 0,0 11,8 11,5 11,3 11,3 11,3 Det specialiserede børneområde 0,0 15,9 16,0 15,9 15,8 15,8 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 0,0 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 Udviklings- og markedsføringspulje - 0,1 16,0 13,4 13,4 12,9 13,4 Turisme 6,6 3,6 3,6 3,6 3,9 3,6 Erhvervsservice og iværksætteri 5,1 2,5 4,0 4,0 4,0 4,0 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 0,6 0,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Løn- og barselspuljer - 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne forsikringspuljer 1,0-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 Generelle reserver 0,0 0,0 10,9 10,8 10,7 10,7 Rengøring 17,0 15,7 18,0 18,2 18,4 18,4 puljer 0,0 27,3-6,2-7,4-8,4-8,6 ramme 2 25,3 27,3 28,5 30,0 30,0 30,0 Tjenestemandspension 25,3 27,3 28,5 30,0 30,0 30,0 ramme 3 - Anlæg 33,9 8,4 6,2 28,2 47,0 27,9 Udvalget for Økonomi, Planl. og Udvikl. i alt 345,4 336,2 309,8 329,3 346,2 327,0 + = Udgift, - = Indtægt Udvalget for Økonomi, planlægning og Udvikling

12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Opgaver Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er ansvarlig for følgende delområder: Redningsberedskab Udgifter til den politiske organisation Administrationsbygningerne Udgifter til den administrative organisation Lønpuljer og tjenestemandspensioner Erhvervsudvikling Turisme og landdistrikter Forsikringsområdet Rengøringsområdet Generelt Udvalgets samlede nettodriftsbudget er i 2014 på 303,6 mio. kr. mod 327,8 mio. kr. i budget Godt 68 % af budgettet er afsat til den administrative organisation, herunder administrationsbygningerne. Omkring 12,8 % er afsat til lønpuljer og tjenestemandspensioner. Herudover er der blandt andet afsat budget til turisme- og erhvervsfremme samt til kommunens beredskab. Da Vordingborg Brandvæsen løser opgaver for andre myndigheder og borgere er 17,8 % af redningsberedskabets virksomhed indtægtsdækket. Note: Under administrativ organisation indgår bl.a. forventede indkøbsbesparelser på 2,8 mio. kr. og forventede besparelser vedrørende digitaliseringsstrategiens udmøntning på 1,9 mio. kr. i Bl.a. forventes det at indførelse af Obligatorisk Digital Service (Borgerservice m.fl.) vil kunne give besparelser på 2,1 mio. kr. pr. år. Fra budget 2014 er indlagt budgetreduktion på 1,5 mio. kr. vedr. administrationsanalyse og digitaliseringsstrategi. Den samlede besparelse forventes udmøntet i besparelser på indkøb med et beløb på 0,5 mio. kr. samt besparelser på energiudgifterne med 0,5 mio. kr. De resterende 0,5 mio. kr. forventes at blive udmøntet i konkrete reduktioner under hvert direktørområde. De ovenfor nævnte besparelser er alle lagt som poster under ØPU s område, men vil blive udmøntet på de øvrige fagudvalgs kontoområder. Udvalget for Økonomi, planlægning og Udvikling

13 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Lønpuljer og tjenestemandspensioner udgør 38,8 mio. kr. (12,8 %) af den samlede driftsramme og indeholder en bufferpulje (bevillingsreserve) på 10,8 mio. kr. samt budgettet til kommunens afholdelse af udgifter til tjenestemandspensioner på 28,4 mio. kr. Øvrige områder udgør 17,2 mio. kr. (5,7 %) og indeholder størstedelen af rengøringsudgifterne vedrørende hele Vordingborg Kommunes betaling til rengøringsfirmaer. til rengøringsløsning udgør 15,8 mio. kr. vedr. decentrale institutioner/områder. Der er samlet set et fald i udgifterne på budgetramme 1 på 25,3 mio. kr. fra budget 2013 til budget Dette kan henføres til at allerede ved budget 2013 s vedtagelse var budget ,3 mio. kr. lavere idet puljebeløb på 20,0 mio. kr. til finansiering af forventet forbrug af overførsler ikke er videreført i Desuden er besparelser vedrørende digitaliseringsstrategiens udmøntning og forventede indkøbsbesparelser stigende fra 4,1 mio. kr. i 2013 til 7,6 mio. kr. i I nedenstående figur kan det aflæses at Vordingborg Kommunes administrative udgifter pr. indbygger er fra at ligge over niveauet for andre kommuner i 2007 til at være på niveau for sammenligningskommuner og kommunerne i Region Sjælland i Kilde: ECO-nøgletal Væsentlige anlægsprojekter Af væsentlige anlæg er der i budget 2014 hensat 5,0 mio. kr. til ny proces for administrationsbygning, mens der for budgetårene er hensat 88,9 mio. kr. Der er ligeledes afsat midler til Kulturarvskommuneprojektet med 0,7 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i Udvalget for Økonomi, planlægning og Udvikling

14 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Målsætning Rammer for udvikling - Vi er en aktiv partner i udviklingen af kommunen som et attraktivt og konkurrencedygtigt område Bosætning/vækst/erhverv: Fastholdelse og bosætning ift. børnefamilier Det gode liv, infrastruktur m.m. Koordineret indsats ift. Købstadsprojektet, Citymanager, Vordingborg.nu, brandingsekretariat og LAG) Kommuneplanstrategi Dialog med erhvervslivet om rammevilkår for erhverv Understøtte temaerne erhverv, turisme, vækst og udvikling (evt. ny selskabsform) Serviceudviklingsopgaver - Vi leverer målrettet service af god kvalitet til borgerne og kan dokumentere det Kvalitet i kerneydelser: Udvikle den kommunale service (synlige serviceforbedringer) gennem forbedrede rammer for virksomhedsledere og opstilling af effektmål Tværgående mål vedrørende sundhed Tværgående mål vedrørende digitalisering Velfærdsteknologi: Fokus på velfærdsteknologi, afprøvning og implementering af løsninger. Intern organisationsudvikling - Vi optimerer og effektiviserer løbende vores organisation og prioriterer på tværs Administration Revision af aftalestyringskoncept (færre projekter, bedre sammenhæng med planstrategi, forenkling af opfølgning og evt. digitalisering) Opfølgning på administrationsanalysen Tværgående mål vedrørende sygefravær Udvalget for Økonomi, planlægning og Udvikling

15 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab Drift 703,6 704,4 693,5 681,5 675,4 675,4 ramme 1 26,5 26,7 26,7 26,6 26,4 26,4 Beboelse integration 0-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Andre faste ejendomme 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5,1 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 Specialpædagogisk bistand til voksne 6,2 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 Produktionsskoler 3,6 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 6,2 7,1 7,0 7,0 6,7 6,7 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinst. 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 4,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Servicejob 0 0,0 ramme 2 677,1 677,7 666,8 654,9 649,0 649,0 Erhvervsgrunduddannelser 1,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Integrationsprogram og introduktionsforløb -0,2-0,1-1,8-1,8-1,8-1,8 mv. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 4,9 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 Repatriering 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt før ,3 28,6 33,5 33,5 33,5 33,5 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter ,2 41,2 48,8 48,8 48,8 48,8 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 183,5 197,5 184,3 178,9 173,0 173,0 Sygedagpenge 86,0 83,5 86,0 78,5 78,5 78,5 Sociale formål 1,0 1,4 2,1 2,1 2,1 2,1 Kontanthjælp 56,3 44,4 39,1 39,1 39,1 39,1 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af -0,6 0,0 flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 42,3 40,4 44,8 45,7 45,7 45,7 Dagpenge til forsikrede ledige 102,3 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 Revalidering 6,1 6,0 6,4 6,4 6,4 6,4 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud 66,8 62,9 52,2 52,2 52,2 52,2 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 27,9 29,0 28,9 29,0 29,0 29,0 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 16,2 22,6 22,1 22,1 22,1 22,1 Seniorjob til personer over 55 år 1,2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Beskæftigelsesordninger 2,1 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 ramme 3 - Anlæg 1, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg I alt 704,6 704,4 693,5 681,5 675,4 675,3 + = Udgift, - = Indtægt Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

16 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Opgaver Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget varetager opgaver i forbindelse med den aktive beskæftigelsesindsats, uddannelsesvejledning og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne, den beskæftigelsesrettede integration af flygtninge og indvandrere samt administration og udbetaling af sociale ydelser. Den aktive beskæftigelsesindsats omfatter: Jobcenterets rådgivning og vejleding af ledige modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp herunder den særlige indsats over for unge ledige, der modtager uddannelseshjælp Tilvejebringelse af relevante beskæftigelsesrettede tilbud til ledige og sygemeldte herunder de kommunale tilbud Jobcenterets opfølgning og vejleding af modtagere af sygedagpenge Jobcenterets opfølgning og vejleding af fleksjobberettigede herunder særlig vejledning af ledige fleksjobberettigede Jobcenterets samarbejde og dialog med lokale virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Uddannelsesvejledningen og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne omfatter: Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialundervisning til voksne Ungdomsuddannelser til unge med særlige behov (STU) Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser (EGU) m.v. Den beskæftigelsesrettede integration omfatter: Modtagelse af og bistand af borgere, der har fået asyl Jobcenterets beskæftigelsesrettede indsats over for kontanthjælpsmodtagere i integrationsperioden Rådgivning og vejledning selvforsørgede indvandrere i integrationsperioden Tilvejebringelse af tilbud om danskundervisning m.v. til målgruppen Administration og udbetaling af sociale ydelser omfatter: Ydelseskontorets administration og udbetaling af uddannelseshjælp, aktivitetstillæg og kontanthjælp herunder enkeltydelser Administration og udbetaling af sygedagpenge herunder refusion til arbejdsgivere Administration og udbetaling af ledighedsydelse Administration og udbetaling af løntilskud til virksomheder ved jobtræning og fleksjob Udvalgets opgaver omfatter endvidere myndighedsopgaver i forbindelse med tilkendelse af førtidspension, fleksjob og revalidering. Udvalgets opgaver varetages i tæt samarbejde med de to rådgivende organer på området Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Integrationsrådet. Generelt Den kommunale beskæftigelsesindsats bliver i stort omfang tilpasset landspolitiske målsætninger og prioriteringer på området, ligesom rammevilkårene for udførelsen af den kommunale beskæftigelsesindsats er afhængig den generelle økonomiske konjunkturudvikling. Folketinget vedtog i slutningen af 2012 en reform af fleksjob og førtidspension. Denne reform er blevet implementeret i løbet af de første måneder af 2013 bl.a. med etablering af tværgående rehabiliteringsteam på tværs af relevante kommunale forvaltninger. Rehabilteringsteamene skal sikre en helhedsorienteret indsats over for borgere, der risikerer at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

17 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Bestræbelserne på at reformere beskæftigelsesindsatsen vil fortsætte i resten af 2013 og Den nødvendige lovgivning er vedtaget i sommeren 2013, og følger op på den politiske aftale om en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen, som træder i kraft fra starten af 2014, betyder væsentlig ændringer i beskæftigelsesindsatsen over for specielt unge under 30 år. Unge under 30 vil ikke længere (som udgangspunkt) kunne modtage kontanthjælp, men derimod uddannelseshjælp. De unge skal derfor målrettet motiveres til, og forberedes på, at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse på ordinære vilkår. Som led heri anbefales at den kommunale indsats, opfølgning og kontakt med de unge kontanthjælpsmodtagere skal foregå tæt på uddannelsesmiljøet og Vordingborg Kommune undersøger derfor muligheden for, at etablere nye organisatoriske rammer for kommunens ungeindsats på Vordingborg Uddannelsescenter. I sommeren 2013 er der også indgået politisk aftale om en mere lempelig indfasning af den kortere dagperiode for forsikrede ledige. Det betyder bl.a. forlængelse af den nuværende særlige uddannelsesordning for ledige, som mister dagpengeretten, og fra starten af 2014 indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Endelig har regeringen nedsat en ekspertgruppe, som skal foretage en analyse af den samlede beskæftigelsesindsats og på baggrund heraf komme med forslag til en reform af indsatsen. Reformen forventes at komme til at omfatte aktiveringsindsatsen, herunder kommunale beskæftigelsestilbud, samt administrationen af indsatsen i jobcentre og a-kasser. I sommeren 2012 indgik regeringen og KL aftale om, at der skal fremlægges forslag til en omlægning af den kommunale refusion. Forslaget og udmøntningen af dette afventes fortsat. Mål, strategi og rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats fastlægges årligt i beskæftigelsesplanen, som udarbejdes i samarbejde mellem Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Beskæftigelsesplanen for 2014 er udarbejdet og godkendt parallelt med godkendelse af det kommunale budget for indsatsen. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de udfordringer, Vordingborg Kommune står overfor på det beskæftigelsespolitiske område: Erhvervsstrukturen er under forandring både de private og offentlige erhverv. Manuelle, arbejdskraftintensive funktioner bortrationaliseres eller flytter ud, og hvor det for nogle år siden primært ramte produktionsvirksomhederne, begynder det også at ramme de serviceproducerende erhverv. Østdanmark står i de kommende år over for en række store infrastrukturinvesteringer - Femern Bælt, jernbane/motorveje, fængsel m.v. Det kan give en dobbelt udfordring: At sikre, at virksomheder, medarbejdere og ledige i lokalområdet får størst mulig gavn og udbytte af disse investeringer, og at modvirke, at lokale virksomheder taber i konkurrencen med infrastrukturprojekterne om at tiltrække den fornødne kvalificerede arbejdskraft. Faktaboks borgere i kommunen indgår i de erhvervsaktive aldersgrupper, år. Heraf udgør arbejdsstyrken 70,8 % eller personer. Siden 2008 er arbejdsstyrken faldet med 10 % Der er arbejdspladser på virksomheder i kommunen. Siden 2008 er antallet af arbejdspladser reduceret med Næsten borgere i kommunen pendler til job uden for kommunegrænsen pendler ind i kommunen borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper har en anden etnisk baggrund end dansk knap 900 fra ikkevestlige lande og godt 700 fra vestlige lande. De største enkeltgrupper kommer fra Polen og Tyskland personer i de erhvervsaktive aldersgrupper modtog en permanent offentlig forsørgelsesydelse i 2012 efterløn, førtidspension, fleksjob eller ledighedsydelse modtog sygedagpenge i løbet af 2012 (gennemsnit 720 hver dag) modtog a- dagpenge (gennemsnit 1.000) modtog kontanthjælp (gennemsnit 1.150) Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

18 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Udviklingen i beskæftigelse, arbejdsstyrke og erhvervsaktive befolkning i Vordingborg Kommune 2001 til Prognose fra 2013 til 2015 Note: Prognose for udviklingen er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsprognose for Vordingborg Kommune og de kendte beskæftigelses- og erhvervsfrekvenser i 2012 Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik, og egne beregninger Der er fortsat en relativ høj ledighed på arbejdsmarkedet. På lidt længere sigt forventes det dog, at den demografiske udvikling øger risikoen for mangel på nogle typer af uddannet arbejdskraft. Afgangen fra arbejdsmarkedet udgøres fortsat af store årgange fra efterkrigsårene, mens tilgangen kommer fra små unge-årgange. Derudover er der i kommunen en relativt stor fraflytning af unge mellem 16 og 25 år. Denne fraflytning opvejes ikke af tilflytning af personer senere i livsforløbet. Af ovenstående figur Udviklingen i beskæftigelse, arbejdsstyrke og erhvervsaktive må det som følge af udviklingen - forventes, at antallet af personer i den erhvervsaktive aldersgruppe, arbejdsstyrken og antallet af beskæftigede i 2015 vil være reduceret med % i forhold til niveauet i 2008 med de konsekvenser, det vil få for den kommunale økonomi og skattegrundlag. Den demografiske sammensætning af arbejdsstyrken viser, at der i de kommende år vil være forholdsvis mange med en faglært eller videregående uddannelse, som forlader arbejdsmarkedet. Det betyder at der er behov for en særlig uddannelsesmæssig opkvalificering, som ligger ud over mulighederne i beskæftigelseslovgivningen, hvis denne afgang på grund af den meget lille tilgang til arbejdsstyrken skal erstattes af personer i den eksisterende arbejdsstyrke. Den officielle ledighed a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere er faldet siden starten af 2010 og forventes fortsat at falde frem til Omvendt har der i 2012 og starten af 2013 været en kraftig stigning i antallet af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere. Den stigning forventes at fortsætte frem til udgangen af 2013, men herefter forventes antallet at falde en smule, jf. figuren på næste side. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

19 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Udviklingen i antal modtagere af a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere i Vordingborg Kommune 4. kvartal 2009 til 4. kvartal Prognose fra 2. kvartal 2013 Kilde: Egne beregninger baseret på jobindsats.dk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Mere end hver fjerde i de erhvervsaktive aldersgrupper er afhængige af en offentlig overførselsindkomst og en stigende andel af disse borgere står helt uden for arbejdsmarkedet. Det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for den enkelte, og det er en stor økonomisk udfordring for kommunen. Tabellen Modtagere af forsørgelsesydesler viser en opgørelse over modtagere af forsørgelsesydelser, der er i de erhvervsaktive aldersgrupper, og hvor det er kommunen der har ansvaret for tildeling og udbetaling af ydelsen. Modtagere af forsørgelsesydelser, Modtagere af ydelse Fuldtidspersoner Vordingborg Kommune, marts 2013 (berørte) Ændring fra Ændring fra Antal samme måned året før Antal samme måned året før Arbejdsløshedsdagpenge (inkl. aktiverede) % % Kontanthjælp i alt (inkl. aktiverede) % % Jobklare % % Ikke-jobklare % % Revalidering (inkl. for-revalidering) 52-9 % 51-9 % Sygedagpenge % % Alle midlertidige ydelser* % % Ledighedsydelse % % Fleksjob** % % Førtidspension % % Alle permanente ydelser* % % Alle ydelser* % % Andel af befolkningen (aldersgrupperne år) 26 % 24 % Noter: * Hvis en person har modtaget mere end én ydelse i løbet af en måned, er personen talt med mere end én gang under antal modtagere (berørte) ** Data er kun opdateret til ultimo Tal for fleksjob vedrører derfor udvikling december 2011 til december Kilde: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

20 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mange af de unge, der forlader folkeskolen, får ikke nogen erhvervsuddannelse. Det betyder, at de har en øget risiko for varigt at blive afhængig offentlig forsørgelse lige som det forstærker den fremtidige risiko for mangel på uddannet arbejdskraft. Figuren herunder viser, at risikoen for at stå uden for arbejdsmarkedet, når du er i 30 års alderen, og blive varigt afhængig af offentlig forsørgelse er 4-10 gange stor for personer, der har folkeskolen som eneste uddannelse, end den er for personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Socialøkonomisk status for årige efter uddannelsesniveau. Vordingborg Kommune 2012 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Frem til 2008 lykkedes det år for år at reducere andelen af 30 årige uden en kompetencegivende uddannelse, men i de senere år er denne udvikling gået i stå. I 2012 var det i gennemsnit hver 6. af de unge under 30 år i Vordingborg Kommune, der modtog en offentlig forsørgelsesydelse (ekskl. SU). Vordingborg Kommune har de seneste år haft særlig fokus på at reducere udgifterne til sygedagpenge. Pr. 1. april 2011 indgik kommunen et tre-årigt offentligt-privat partnerskab (OPP) med dette formål. Dette samarbejde har siden starten mere end halveret antallet af lange sygedagpengeforløb over 52 uger, ligesom det har betydet et generelt fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Når aftalen udløber i 2014 forventes antallet af lange sager at være reduceret til 80 mod ca. 200 på det tidspunkt, hvor samarbejdet blev indgået. Det er lykkedes at gennemføre denne indsats, uden at det har ført til et tilsvarende træk på kommunen udgifter til førtidspension, jf. figur Udvikling i antal lange sygedagpengeforløb og tilkendelser af førtidspension. De gode resultater betyder, at det overvejes at overføre erfaringerne med det igangværende OPP til andre dele af beskæftigelsesområdet. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

21 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Udvikling i antal lange sygedagpengeforløb og tilkendelser af førtidspension. Vordingborg Kommune Kilde: Jobindsats.dk Målsætning Beskæftigelsesministeren fastlægger gennem de årlige ministermål en række overordnede målsætninger for den kommunale beskæftigelsesindsats. I 2014 tager indsatsen udgangspunkt i følgende ministermål: Flere unge skal have en uddannelse - Jobcenteret skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på førtidspension. Jobcenteret skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Langtidsledighed skal bekæmpes - Jobcenteret skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder - Jobcenteret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen De fire ministermål for 2014 er en videreførelse af ministermålene for Det vil naturligvis afspejle sig i de strategiske sigtelinjer i beskæftigelsesplanen for 2014, som i stort omfang vil videreføre strategierne fra 2013 under hensyn til de justeringer og ændringer, der er begrundet i de igangsatte reformer på beskæftigelsesområdet. Vordingborg Kommune vil i løbet af efteråret, i tæt samarbejde med Det lokale Beskæftigelsesråd, fastlægge kvantitative måltal hver af disse ministermål. Herudover vil det fortsat være kommunens mål at sikre en kvalificeret vejledning, rådgivning og aktivering af ledige uddannelses- og arbejdssøgende. Indsatsen skal øge den enkeltes muligheder for at opnå selvforsørgelse, og samtidig være med til at sikre det størst mulige, kvalificerede arbejdsudbud. Endelig er det kommunens målsætning at sikre kvalitet og rettidig omhu i kontakten med ledige, sygemeldte og virksomheder. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

22 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mål og visioner for beskæftigelsesområdet Den overordnede vision for beskæftigelsesindsatsen er at understøtte den enkelte i at opnå selvforsørgelse og at medvirke til det størst mulige udbud af kvalificeret arbejdskraft. Gennem jobcenterets rådgivning og vejledning af ledige og virksomheder medvirker beskæftigelsesindsatsen til at understøtte og øge gennemsigtighed og mobilitet på arbejdsmarkedet. Gennem de årlige ministermål fastlægger beskæftigelsesministeren inden for rammerne af denne vision en række landsdækkende prioriteringer, som kommunens indsats tilpasses. Herudover fastlægger kommunalbestyrelsen i forbindelse med de årlige beskæftigelsesplaner en række lokale prioriteringer af indsatsen. De kvantitative mål for indsatsen vil blive fastlagt endeligt i slutningen af Væsentlige anlægsprojekter Der forventes ikke igangsat store anlægsprojekter på udvalgets område i 2014 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

23 Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab Drift 231,8 232,2 242,4 241,9 240,7 240,7 ramme 1 63,1 64,1 64,4 64,4 64,2 64,2 Andre faste ejendomme 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Kommunal genoptræning og vedl.holdelsestræning 16,5 16,7 16,8 16,9 16,9 16,9 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 6,3 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 Kommunal tandpleje 18,4 17,1 16,1 16,5 16,5 16,5 Sundhedsfremme og forebyggelse 4,7 6,9 8,1 7,6 8,0 8,0 Kommunal sundhedstjeneste 7,7 7,7 7,6 7,6 7,3 7,3 Alkoholbeh. og behandlingshjem for alkoholskadede 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Behandling af stofmisbrugere 7,0 6,9 7,0 7,0 6,7 6,7 ramme 2 168,7 168,1 178,0 177,5 176,5 176,5 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsomr. 168,7 168,1 178,0 177,5 176,5 176,5 ramme 3 Anlæg 1, Sundhedsudvalget i alt 233,7 232,2 242,4 241,9 240,7 240,7 + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Sundhedsudvalget består af politikområdet Sundhed, og har følgende ansvarsområder: Forebyggelse Sundhedscentre Tandpleje Sundhedspleje Genoptræning / rehabilitering Sundhedsplejersker i nært samarbejde med Børn, Unge- og Familieudvalget Finansiering af sundhedsudgifter (Sygesikringsydelser og sygehusbetaling) Behandling af alkohol- og stofmisbrug Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Generelt Borgernes sundhedstilstand varierer kommunerne imellem. Sammenlignet med de øvrige kommuner i Danmark, placerer Vordingborg Kommune sig i den laveste tredjedel på områderne lønindkomst, uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning. Denne placering afspejles i borgernes sundhedstilstand, da der er en tæt sammenhæng mellem indkomst og helbred. Den sociale ulighed i sundhed er en af de væsentligste, sundhedsøkonomiske udfordringer i øjeblikket - også for Vordingborg Kommune, som ligger nr. 92 ud af 98 kommuner mht. middellevetid. Sundhedsudvalget

24 Sundhedsudvalget På lang sigt er der både økonomiske og sundhedsmæssige gevinster ved en tidlig, forebyggende indsats. Sundhedsplejens systematiske besøg hos småbørnsfamilier, og faste undersøgelser af skolebørn på særlige klassetrin, er vigtige og veldokumenterede eksempler herpå, ligesom regelmæssig, gratis tandbehandling til børn og unge er et evidensbaseret tilbud, der samtidig mindsker social ulighed i sundhed. Den systematiske sundhedsscreening af alle småbørn synliggør, hvor en ekstra, mere målrettet indsats, er nødvendig. Den målrettede ydelse gives ofte i et tværfagligt samarbejde mellem sundhedsaktører som Rusmiddelcentret eller Træningsenheden og næsten altid i et samspil med familie-, skole- eller daginstitutionsområdet. Også beskæftigelsesområdet er en nær samarbejdspartner i den helhedsorienterede indsats. Forebyggelse i hverdagslivet Kommunernes største potentiale består i muligheden for at servicere borgerne på tværs af forvaltningsområder. Således løses forebyggelsesopgaven kun, hvis sundhedsperspektivet integreres på skoler, i daginstitutioner, jobcenter, ældresektor, socialpsykiatrien og den fysiske planlægning i kommunen. Sundhed skal med andre ord være indtænkt, hvor borgerne færdes til hverdag. Den gældende sundhedspolitik beskriver, hvordan dette kan praktiseres. Stigende ældrebefolkning Ifølge befolkningsprognosen vil gruppen af 60+-årige vokse væsentligt i de kommende 10 år. Det vil være nødvendigt at imødekomme den stigende ældrebefolkning med sundhedsfremmetilbud rettet mod vedligeholdelse af kroppens funktioner og evne til egenomsorg hos de raske årige og hos de borgere, der allerede har erhvervet en kronisk, livsstilsbetinget sygdom. Målet er, at sikre flest muligt en selvhjulpen alderdom med maksimal livskvalitet. Fokus på det nære sundhedsvæsen Mange borgere i Vordingborg Kommune har med Region Sjællands sygehusplan fået endnu længere til et specialiseret sygehustilbud. Derfor er kapacitets- og kvalitetsopbygning nødvendig, så sundhedsydelser, der ikke kræver sygehusteknologi eller speciallægelig kompetence, kan løftes lokalt på et højt fagligt niveau. Vordingborg Kommunes diagnosespecifikke patientskoler er et eksempel på, at det er muligt at tilbyde effektiv lokal rehabilitering. For de sygeste og mest ressourcesvage borgere er lang transport ofte er en barriere for fremmøde. Derfor tilstræbes det, at alle sundhedstilbud tilbydes flere steder i kommunen. Det gælder såvel træningstilbud som misbrugsbehandling og tandpleje. Regeringens seneste udmøntning til forebyggelsesområdet betyder, at Vordingborg Kommune fra 2014 har yderligere 2,4 mio. kr. til en koordineret indsats for at nedbringe indlæggelser, primært af ældre medicinske patienter, misbrugere og psykisk syge. Heraf hører kr. til Sundhedsudvalgets budget. Faktaboks - 26% ryger dagligt - 22% har en risikabel alkoholadfærd - 39% er fysisk aktive mindre end 30 min. om dagen - 18% vurderer, at de har et dårligt eller mindre godt helbred - 7% har diabetes/sukkersyge - 27% har slidgigt - 17% er svært overvægtige - 20% oplever et højt stressniveau - På en liste over middellevetid placerer Vordingborg Kommune sig i den tunge ende, som nr. 92 ud af 98 (Kilde: Sundhedsprofilen 2010 for Vordingborg Kommune. Ny sundhedsprofil offentliggøres primo 2014) Aktivitetsbestemt medfinansiering Produktionen i det regionale sygehusvæsen øges år for år, hvilket afspejles i kommunernes udgift til medfinansiering af indlæggelser og ambulant behandling. Stigningen i medfinansiering dækker over komplekse sammenhænge, med ringe mulighed for at analysere, da kommunerne ikke har datamæssig adgang til at følge den enkelte patients vej genne sundhedsvæsenet. Vordingborg Kommune følger, sammen med regionens øvrige kommuner, udviklingen i medfinansiering nøje, og arbejder gennem KL for en mere transparent afregningsmodel med incitamenter der understøtter samarbejde mellem sektorerne. For at imødekomme den forventede stigning, har Kommunalbestyrelsen øget medfinansieringsbudgettet for 2014 med 10 mio. kr. Sundhedsudvalget

25 Sundhedsudvalget Note: Den store stigning i 2012 skyldes reform af den aktivitetsbestemte medfinansiering. Den reelle merudgift er 3,8 mio. kr. svarende til 2,4%. Sundhedsudvalget

26 Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget

27 Sundhedsudvalget Styringsredskaber og lovgivning på sundhedsområdet Sundhedsloven om forebyggelse, sundhedspleje, tandpleje, genoptræning og alkoholbehandling. Serviceloven 101 om stofmisbrug og 86 om vedligeholdelsestræning Sundhedsaftalen med Region Sjælland Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer Regions Sjællands forløbsprogrammer Vordingborg Kommunes sundhedsprofil (2011) Sundhedspolitik Vordingborg Kommune Befolkningsundersøgelser og sundhedsfremmeforskning Målsætning I henhold til Sundhedspolitik for Vordingborg Kommune skal sundhed og forebyggelse være en naturlig del af hverdagslivet. Sunde valg bør være tilgængelige og attraktive for alle på tværs af sociale forhold. Mål og visioner for sundheds-området Sundhedsområdets overordnede mål er derfor: Sundere rammer om borgernes liv afspejler sig i en forbedret sundhedsprofil i Forbedringen gælder i særlig grad forekomst af social ulighed i sundhed. Forebyggelse og sundhedsfremme får større fokus i alle kommunens forvaltningsområder og kan aflæses i konkrete indsatser for borgere og ansatte i kommunen. Der arbejdes mod målene gennem følgende indsatsområder: Mere sundhed i hverdagslivet. Flere og bedre tilbud til de mest udsatte. Forebyggelse af og flere tilbud til kronisk syge. Sundhedsudvalget

28 Socialudvalget Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab Drift 453,2 440,6 446,9 454,7 461,8 461,7 Politikområde Pension & Boligstøtte ramme 1 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 Andre sundhedsudgifter 4,5 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Øvrige sociale formål 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ramme 2 45,1 45,5 45,8 46,0 46,3 46,3 Personlige tillæg m.v. 6,7 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 Boligydelser til pensionister 23,0 24,3 24,8 25,1 25,5 25,5 Boligsikring 15,4 14,3 14,1 14,0 13,9 13,9 Politikområde Ældre ramme 1 400,5 396,7 402,7 410,3 417,0 417,0 Andre faste ejendomme 0,4-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Andre sundhedsudgifter 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1,2-2,5-1,0-1,0-1,0-1,0 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 340,5 335,7 344,8 352,5 359,4 359,4 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 20,5 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 Plejehjem og beskyttede boliger -0,9 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 32,9 33,2 28,5 28,4 28,3 28,2 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4,9 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0 ramme 2 2,9-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2 Ældreboliger 2,2-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0 Sociale formål 0,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 ramme 3 - Anlæg 23,9 29,0 2 Socialudvalget i alt 477,1 469,6 448,9 454,7 461,7 461,7 + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Socialudvalget består af 2 politikområder: Pension & boligstøtte samt Ældre. Politikområdet Pension og Boligstøtte har følgende ansvarsområder: Begravelseshjælp og befordring Boligydelser og boligsikring Politikområdet Ældre løser både Myndigheds og leverandør opgaver i relation til ældre og plejekrævende borgere. Det drejer sig om visitation og levering af: Sygepleje Personlig hjælp Praktisk bistand Aktivering Madservice Hjælpemidler Forebyggende indsats for årige Hertil kommer uddannelse af elever og studerende Socialudvalget

29 Socialudvalget Generelt Andelen af ældre i Vordingborg Kommune er stigende. Dette har betydning for politikområde Pension og boligstøtte samt politikområde Ældre Pension & Boligstøtte området omhandler personlige tillæg med videre til offentlig pension, indtægter og udgifter vedrørende boligydelse og boligsikring, begravelseshjælp, befordring til læge og speciallæge samt visitering til handicapkørsel. Udbetaling Danmark har overtaget myndighedsansvaret for en stor del af opgaverne vedrørende pension og boligstøtte. Fra marts 2013 udbetales ydelser med kommunal medfinansiering, hvor der hver måned sker en overførsel til og fra Kommunerne og Udbetaling Danmark. Det giver ikke anledning til nogen budgetmæssige ændringer for Socialudvalgets ramme for 2014 og overslags år, idet det fortsat er Vordingborg Kommune der har budgetansvaret. Medarbejderne på området, er overgået til Udbetaling Danmark, men de er aflønnet under Økonomiudvalget. Ældre Ældreområdet har til opgave at medvirke til at ældre og plejekrævende borgere gives mulighed for, at mestre eget liv længst muligt uden at få behov for omfattende hjælp. Indsatsen ydes i samarbejde med borgeren og dennes netværk, frivillige og eventuelle interesseorganisationer. Der samarbejdes med Sundhedssekretariatet i forhold til træning og sundhedsfremme. De politiske målsætninger, kvalitetsstandarder og det givne budget danner rammen for en fortsat stram økonomistyring samtidig med en fortløbende udvikling af området Når plejekrævende borgere udskrives efter behandling på sygehus eller ambulant behandling, fortsætter behandling eget hjem i samarbejde med praktiserende læger. Den forcerede behandlingsindsats og opgaveflytning fra regioner stiller, med Det nære sundhedsvæsen, store krav til sygeplejerskers og øvrigt sundhedspersonales kompetencer og evner. Det forventes at det samlede sundhedspersonaler kanprioritere opgaver, formidle, rådgive og vejlede og har evne til at afstemme forventninger hos borgere og pårørende, samt til at dokumentere og synliggøre områdets tilbud. Samtidig betyder fokus på at hindre (gen)indlæggelser store krav til både den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, relevant brug af velfærdsteknologi, samt at der ydes akut og tidlig indsats i hjemmet eller på akut-/ aflastningsbolig. Den rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende indsats udfordres af årligt stigende omkostninger til kørsel, kombineret med at nogle borgere fravælger træning, når de selv skal betale transport hvilket ofte øger disse borgeres behov for indsats i hjemmet. Ressourcer til opgavevaretagelse skal findes indenfor de givne rammer, hvor løbende justering af arbejdsgange og udvikling af kompetencer for alle faggrupper finder sted. Faktaboks Udgiftsniveauet i Vordingborg Kommune på ældreområdet, ekskl. ældreboliger, er faldet med 17,5 % fra 2008 (regnskab) til 2013 (budget) Faste priser. Landsgennemsnit er 13,7 %.(kilde: ECO-nøgletal) Der er i Vordingborg Kommune 400 plejeboliger og 44 aflastningspladser fordelt på 10 plejecentre i 9 distrikter. Derudover er der 374 ældreboliger 13,9 % af de årige i Vordingborg Kommune modtager hjemmehjælp. På landsplan er tallet 14,2 % (2012, kilde: ECOnøgletal) Fritvalgsprisen for Madservice inkl. udbringning er i 2013 kr. 47,96, hvilket placerer Vordingborg Kommune som den 10 billigste kommune (kilde: Fritvalgsdatabasen) 23,3 % af Vordingborg Kommunes borgerne er over 64 år, hvor landsgennemsnittet er 17,8 %. 23,7 % af borgerne over 64 år var indlagt i 2011, hvilket er nøjagtig som landsgennemsnittet. kilde: ECOnøgletal. Området er reguleret af lovgivning, diverse aftaler og overenskomster. Den gældende lovgivning har indbyrdes indflydelse på muligheder for forenkling og effektivisering af arbejdsgange og arbejdsvilkår. En udviklingstendens der ikke forventes ændret fra foregående år. Politikområde Ældre har over årene fastholdt et lavt niveau af visitation set i forhold til resten af Danmark. Dette kan lade sig gøre som følge af tidlig og rehabiliterende indsats, høj grad af tværfaglighed hos de ansatte og kyndig myndighedsudøvelse ved bevilling af hjælp. Socialudvalget

30 Socialudvalget Nøgletal Visiterede ydelser pr. uge Antal borgere Timer Gns. pr. borger Plejeboliger, aflastning mv ,03 Eget hjem, kom. leverandør ,83 Eget hjem, priv. leverandør ,87 Kilde: CSC omsorgssystem maj (En borger kan godt have både Kommunal og privat leverandør) Kilde: ECO-nøgletal Udgiftsniveauet pr. 65+ borger er fortsat meget lavt i Vordingborg kommune. Også i forhold til sammenligningsgruppen, hvor der er kommuner med højere udgiftspres og ressourcepres. Det er kommunerne Guldborgsund, Morsø, Tønder, Hjørring m.fl. Når Vordingborg Kommunes graf stiger i 2012, skyldes det primært en ændret regnskabspraksis, hvor indtægter for ældreboliger på ca. 8,5 mio. først blev bogført i Kilde: ECO-nøgletal Når det i Vordingborg Kommune er lykkedes at holde udgifterne nede, er det primært på grund af det meget lave personaleforbrug. Inden for den samlede ældrepleje (inkl. Madservice) var der i 2012 registreret 83,2 medarbejder pr ældre, mens det i sammenligningsgruppen er 102,1 og på landsplan 103,3 medarbejder pr ældre. Socialudvalget

31 Socialudvalget Målsætning Der er store forskelle i ældres ønsker, behov og forventninger til et godt ældreliv. Ældre har alderen til fælles, men er ellers lige så forskellige som resten af befolkningen. Mange ældre kan klare sig langt op i årene, hvis de har de rigtige rammer, mens andre får brug for mere hjælp. Derfor skal kommunens indsats målrettes de værdier, som ældre føler og oplever som værdige. Socialudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen har derfor i 2013 revideret Ældrepolitikken og erstattet den med Politik for pleje og omsorg. Socialudvalget sikrer at politikken omsættes i konkret handling i den aftale, der indgås med fagsekretariatet. Fagsekretariatet sikrer overensstemmelse mellem aftalen med Socialudvalget, de virksomhedsaftaler, der indgås med de tilknyttede virksomheder, de leverandørkontrakter der indgås med de private leverandører og de handleplaner der udarbejdes i forhold til Handicappolitik, Sundhedspolitik og Politik for Frivillighed. Mål og visioner for Socialområdet Vision Vordingborg kommune ønsker, gennem kompetent og venlig indsats, at den aldrende borger har mulighed for at leve en sund, tryg og stimulerende tilværelse, der danner et godt fundament for et ønsket liv med færrest mulige begrænsninger og derved størst mulige frihed. En rehabiliterende indsats skal understøtte vejen til et værdigt liv, ved at den enkelte med funktionsbegrænsninger, kan takle sit daglige liv bedst muligt. En behandlende og lindrende indsats skal hjælpe den alvorligt syge og plejekrævende borger. Mål Vordingborg Kommune vil være kendt for: At ældre med få eller ingen behov for pleje og omsorg har mulighed for at være aktive borgere med et socialt og sundt liv At ældre med behov for rehabilitering og socialt netværk bevarer et godt liv uden afhængighed af andre At borgere med behov for pleje og omsorg modtager behandling og hjælp og ved alvorlig sygdom lindring, støtte og nærhed Væsentlige anlægsprojekter Der er afsat 40 mio. kr. til opførelse af en ny institution for ældre, sundhed og idræt i Præstø. Byggeriet forventes færdigt medio Der tages løbende stilling til om ældreboligmassen med fordel kan ændres til nye formål målrettet andre borgergrupper. Der er i 2014 afsat 2 mio. kr. til ombygning af ældreboliger på 1. sal af Solvang til ændret anvendelse som plejeboliger for demente. Socialudvalget

32 Psykiatriudvalget Psykiatriudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab Drift 156,9 146,9 145,6 147,3 146,9 146,9 ramme 1 156,1 150,8 149,5 151,2 150,8 150,8 Specialpædagogisk bistand til voksne 2,6 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 Indtægter fra den centrale refusionsordning -6,3-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner -0,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) 3,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 61,5 54,5 55,7 57,5 57,1 57,1 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 85 og 107) 60,5 58,0 57,6 57,6 57,6 57,6 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 14,6 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 18,2 22,3 20,7 20,7 20,7 20,7 Øvrige sociale formål 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 ramme 2 0,8-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9 Ældreboliger 0,8-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9 ramme 3 Anlæg 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Psykiatriudvalget i alt 195,9 146,9 145,6 147,3 146,9 146,9 + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Psykiatriudvalget har følgende ansvarsområder, såvel myndigheds- som driftsopgaver: Borgere med handicap med behov for hjælp, omsorg og aktiviteter Borgere med psykiske lidelser der har behov for hjælp, omsorg og aktiviteter Social virksomhed / beskyttet beskæftigelse Dagtilbud / aktivitetshuse Boliger rettet mod borgere indenfor socialpsykiatrien og Bo og naboskaber Tilbud til borgere med autisme Synscentralen Visitation psykiatri og handicap Tilsyn med tilbud inden for psykiatri og handicap i Vordingborg Kommune Godkendelse af nye tilbud inden for psykiatri og handicap i Vordingborg Kommune Støtte til frivilligt socialt arbejde 18 Institutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Generelt Psykiatri- og handicapområdet strækker sig over et bredt spektrum af problemstillinger. I den ene ende af spektret handler det om at udvikle løsninger med gode varierede og strukturerede dagtilbud, som skal sikre, at det enkelte menneske kan mestre sit eget liv i egen bolig og så tæt på egne behov som muligt. I den anden ende af spektret kræves der løsninger, som er Psykiatriudvalget

33 Psykiatriudvalget meget specielle og nogle gange skal findes i andre kommuner, regionen eller privat regi. Det er derfor vigtigt at fokusere på, hvad Vordingborg Kommune vil vi være rigtig gode til hvad vi vil være kendt for? I Vordingborg har vi højt specialiserede tilbud til autisme, et fagligt stærkt og godt ungemiljø, gode værksteder og botilbud til mennesker med sindslidelser, og ikke mindst meget varierede tilbud, i den Sociale Virksomhed. Der tilbydes også særlig tilrettelagt uddannelse, STU. Psykiatri og Handicap er et område, der medfører et relativt stort udgiftspres i kommunernes budgetter. Da det er et mål at opnå gode løsninger hvor borgeren er så tæt på en almindelig hverdag som muligt - er der brug for at finde løsninger, som kan leveres til en lavere pris end den nuværende, og samtidig er et tilbud med høj kvalitet. Det er derfor af stor betydning at der opnås gode politiske løsninger på området. Den strukturelle udvikling betyder at Vordingborg er en kommune, der sælger pladser til andre kommuner. Vordingborg kommune sælger flere pladser til andre kommuner end kommunen selv køber. I 2011 blev lov om ændret handleforpligtelse vedtaget. Loven indebærer bl.a., at andre kommuner har forventning om at kunne spare midler ved at nedsætte antallet af visiterede ydelser, som de køber i Vordingborg Kommune. Tendensen er, at der kommer et stigende antal yngre borgere, som har brug for støtte til at klare en hverdag. Det drejer sig ofte om behov for socialpædagogisk støtte til at få struktur på hverdagen. Udviklingen går mod flere ordninger, hvor borgerne får hjælp i eget hjem Faktaboks Antallet af borgere der får socialpædagisk bistand i eget hjem ( 85) er stigende Antallet af borgere i døgnplads ( 108) er svagt faldende Der ses en svag stigning på egne borgere i Vordingborg Kommunes egne institutioner Der er svagt faldende antal borgere fra andre kommuner i Vordingborg Kommunes egne institutioner sammen med et velstruktureret dagtilbud, som gør, at de ikke får behov for at blive flyttet i et egentligt botilbud. Der vil dog fortsat være behov for at udvikle de egentlige botilbud. Tendensen er også, at der er flere og flere med ADHD, som har brug for hjælp ofte hele familier hvor både voksne og børn har ADHD. Der er også selvmordstruede unge mennesker, unge med selvskadende adfærd f.eks. cuttere, personer med spiseforstyrrelser og hjemvendte soldater med psykiske problemer. Regeringens seneste udmøntning til forebyggelsesområdet betyder, at Vordingborg Kommune fra 2014 har yderligere 2,4 mio. kr. til en koordineret indsats for at nedbringe indlæggelser, primært af ældre medicinske patienter, misbrugere og psykisk syge. Heraf hører kr. til Psykiatriudvalgets budget. Psykiatriudvalget

34 Psykiatriudvalget Psykiatriudvalget

35 Psykiatriudvalget Målsætning Målsætningen i Vordingborg Kommune er at skabe fleksible tilbud, som retter sig mod de aktuelle behov og de behov der vurderes at blive brug for at møde i fremtiden. Målsætningerne er derfor, at: 1. Udvikle visitationen, så visitation sker så målrettet som muligt i forhold til loven på området og Vordingborg Kommunes serviceniveau. 2. Udvikle tilbud, som understøtter den enkelte borger i at opnå en hverdag med oplevet livskvalitet, og så tæt på egne ønsker som muligt. Tilbud skal udvikles så de er attraktive for borgeren og samtidig udvikles til lavest effektive omkostningsniveau, det såkaldte LEON princip. Derved opnås får fagligt stærke og omkostnings lave tilbud, som giver flere tilbud indenfor konkurrencedygtig økonomisk ramme, således at andre kommuner ønsker at bruge vores tilbud 3. fortsætte uddannelsen af personale i Visitationen og i Virksomhederne, så de er parate til at møde nye behov 4. Have fokus på hvordan frivillige i højere grad kan være med til at give borgerne øget livsindhold og skabe bedre balance mellem det omgivende samfundet og de kommunale tilbud 5. Videreudvikle koncepter som Butikken i Vordingborg By, så borgere med funktionsnedsættelse gøre synlige i bybilledet som ressourcefulde medborgere 6. Afholde dialogmøder, med brugere og pårørende og de tilknyttede frivilligforeninger samt organisationer, om udvikling af tilbud 7. Udvikle tilbud til unge udviklingshæmmede med væsentlige funktionsnedsættelser. Tilbuddene tilknyttes aktivitetshuset Elverhøjen i Stege 8. Udvikle målgruppe-specifikke kompetencecentre Vision Visionen er at Vordingborg Kommune er klar til at møde de behov der er, og kommer, på det specialiserede socialområde. Visionen er også, at skabe større sammenhæng mellem det specialiserede socialområde og normalområdet, det vil sige øget inklusionen og bedre balance mellem det omgivende samfund og de kommunale tilbud. Visionen er derudover at borgerne oplever et godt, ligeværdigt, møde med kommunen i alle sammenhænge, herunder i sammenhænge hvor stat, region eller andre kommunale enheder indgår, samt at tilbud er attraktive såvel fagligt som økonomisk. Endelige er det visionen at borgerne i mødet med kommunen oplever at blive betragtet som et ligeværdigt og helt menneske uanset livssituation. Psykiatriudvalget

36 Teknikudvalget Teknikudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab Drift 80,3 93,2 99,2 97,0 96,5 96,8 Politikområde Bygningsvedligeholdelse ramme 1 7,3-2,3 0,1-0,5-1,0-1,0 Jordforsyning, bolig- og erhvervsformål 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Faste ejend., vedligeholdelses- og effektiviseringspulj. 7,0-2,2-0,6-1,2-1,7-1,7 Faste ejendomme, beboelse - -0,5-0,1-0,1-0,1-0,1 Andre faste ejendomme 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 Naturområdet ramme 1-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 Jordforsyning, offentlige og ubestemte formål -0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 ramme 1 63,5 88,5 92,1 90,5 90,5 90,8 Faste ejendomme, offentlige toiletter 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 Fælles formål, trafiktælling, maskiner, vejpersonale 24,4 22,7 15,9 17,3 17,1 17,0 Arbejder for fremmed regning 0,1-1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 Driftsbygninger og pladser 0,6 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 Parkering - 0, Vejvedligeholdelse 7,5 5,5 10,7 10,7 10,8 11,0 Belægninger 0,4 25,0 27,8 24,6 24,7 24,9 Kollektiv trafik, administration 0,3 0,1 3,5 0,9-0,4-0,4 Busdrift 20,2 25,1 23,6 26,4 27,7 27,7 Færgedrift 0,9 1,3 0,8 0,8 0,8 0,8 Havne, Klintholm havn 0,2 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 Lystbådehavne - 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 Befordring af elever i grundskolen 8,4 7,5 7,1 7,0 7,0 7,0 ramme 2 9,9 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 Vintertjeneste 9,9 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 ramme 3 Anlæg 54,0 43,5 28,0 39,2 38,1 46,9 Teknikudvalget i alt 134,3 136,7 125,0 136,2 134,6 143,7, + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Teknikudvalget består af 2 politikområder: 1. Bygningsvedligeholdelse; herunder dele fysiske APV-arbejder (ArbejdsPladsVurdering) 2. Vej- og Trafikområdet Bygningsvedligeholdelse har følgende ansvarsområder: Jordforsyning herunder arealer til beboelse, erhverv, offentlige formål, landbrugsarealer, forpagtning og ubestemte formål Faste ejendomme fælles formål herunder vedligeholdelsespulje og tværgående effektiviseringspuljer Faste ejendomme fælles formål herunder beboelsesudlejning og andre faste ejendomme Teknikudvalget

37 Teknikudvalget Vej og Trafik har følgende ansvarsområder: Faste ejendomme - offentlige toiletter og rutebilstationer og ventesale Drift af offentlige veje og grønne områder Vejmyndighed og parkeringskontrol Kollektiv trafik og kørsel af elever, ældre m.v. Færge og havnedrift Anlæg på vejområdet Generelt Bygningsvedligeholdelse Prioritering af vedligeholdelsesarbejder tager udgangspunkt i den vedligeholdelsesregistrering af de kommunale bygninger, som blev igangsat i 2008 og bliver løbende revideret/opdateret i kommunens digitale vedligeholdelsesdatabase. Der arbejdes efter en rullende 5 års plan. APV-arbejder tager afsæt i gennemført APV fra 2011 og arbejderne prioriteres og udføres i samarbejde med kommunens stab for HR/Personale. Jordforsyning omfatter salg af kommunale erhvervs- og boliggrunde, hvor der generelt grundet finanskrisen er lav aktivitet. Der arbejdes på en samlet strategi og ensretning af udbudsmateriale for grundsalg. Andre arealer, herunder vedligehold af offentlige områder, forpagtning m.v. ligger i Natursekretariatets regi. Faste ejendomme omfatter blandt andet boligudlejning og anden udlejning. Boligudlejning er efterhånden en mindre aktivitet, idet udlejningsejendomme i udvalgets regi så vidt muligt forsøges afhændet. Landbrugsarealer - der bortforpagtes 186 ha landbrugsjord fordelt på 46 forpagtningsaftaler. Arealerne er erhvervet med henblik på senere udstykning til boligformål eller erhvervsarealer. Administrationen omfatter annoncering og udbud, udarbejdelse af forpagtningskontrakter og opkrævning af forpagtningsafgift. Faktaboks Vordingborg Kommune råder over ca. 140 ejendomme med ca etage m2. Vordingborg kommune har opnået energibesparelser på samlet 3.4 mill. kr. mod en investering på 26 mill. fra Dette svarer til en CO2 reduktion på ca ton. Vordingborg kommune råder over erhvervsarealer i større eller mindre omfang i Vordingborg, Ørslev, Stensved, Præstø og Stege. Kolonihaver - der udlejes 82 kommunalt ejede kolonihaver samt en samlet udlejning af 2,6 ha i Stege til en privat kolonihaveforening. Administrationen omfatter vedligeholdelse af en venteliste, udfærdigelse af lejekontrakter, vandforsyning og renovation samt vedligeholdelse af stier og beplantninger. Vej- og Trafikområdet Vordingborg Kommune har et meget stort vejnet. Vej- og Trafiksekretariatet står for vedligeholdelse af hele vejnettet, herunder renhold, samt pasning af rabatter m.m. Vej- og Trafiksekretariatet er endvidere vejmyndighed på både offentlige veje, og private fællesveje i kommunen. I 2013 blev arbejdsbeskrivelserne for drift af de kommunale veje implementeret og evalueret, som udgangspunkt for effektiv planlægning af driftsopgaver. Beskrivelserne vil i de kommende år, blive afstemt efter budgetter og politiske prioriteringer. Trafiksikkerhed er generelt et emne, der bruges ressourcer på i Vordingborg. I 2012 blev der udarbejdet en ny Trafiksikkerhedsplan for Vordingborg Kommune, så nye projekter fremover prioriteres i forhold til hinanden, samtidig med at uheld og trafikmængder bliver analyseret. Teknikudvalget

38 Teknikudvalget Områdefornyelsen i Vordingborg by er færdiggjort i Algade, Kirketorvet og Voldgade/Karolinegangen har fået et løft, og skabt en dynamisk bymidte. Der vil fortsat være anlægsprojekter der bidrager til, at skabe større sammenhæng i Vordingborg by. Havneområdet er i sidste fase, i en større omstrukturering, så de kommunale havne fremover bliver organiseret i Vordingborg Havne. Der er også planer om istandsættelse og udvidelse, af flere af de kommunale havne. Derudover er der særlig fokus på Vesthavnen i Vordingborg, som udbygges. Vej- og Trafiksekretariatet vil være særligt involveret i forbindelse med Fehmern Bælt-projektet, samt ændringer vedrørende jernbanen og problematikken omkring Storstrømsbroen. Der er i 2013 indgået 4-årige aftaler om vedligeholdelse af ca. ¼ af kommunens broer og broværker. I 2013 blev der lavet en ny busplan for den kollektive trafik. Denne giver flere, og mere fleksible busser. Busplanen medfører bl.a. flere afgange på forskellige buslinjer, samt billigere flexture. Vej- og Trafik har i 2013 ansøgt om støtte i Trafikstyrelsen, til forbedret busdrift. Faktaboks Der er 974 km offentlige veje i Vordingborg Kommune Antallet af trafikuheld er faldende i Vordingborg Kommune Vej og Trafik beskæftiger ca. 80 medarbejdere Der er 27 havne i kommunen, hvoraf 17 er kommunale havne Den kommunale kørsel og offentlige bustrafik varetages af Kørselskontoret, som årligt disponerer et beløb på ca. 50 mio. kr. Sygefraværet i Vej og Trafik (2012: 4,27 %) ligger fortsat lavere end kommunen i øvrigt (2012: 5,24 %). Figuren viser, at Vej- og Trafiksekretariatet har haft forholdsvis lave udgifter til Vordingborg Kommunes veje, opgjort pr. indbygger i perioden Det høje udgiftsniveau i 2013 skyldes omplacering af midler fra anlæg til drift. Kilde ECO nøgletal Teknikudvalget

39 Teknikudvalget Figuren herover viser, igen, at Vej- og Trafiksekretariatet har haft forholdsvis lave driftsudgifter. Denne figur viser endvidere, at udgiften ligeledes er relativt lav, når der fokuseres på driften pr. meter vej. Den høje værdi i 2010 skyldes en hård vinter. Kilde: ECO nøgletal Udvikling i skadegraden ved trafikuheld i perioden Denne figur viser udviklingen i skadesgraden ved trafikuheld i perioden , samt Færdselssikkerhedskommissionens målsætning på en 40 % reduktion frem til 2012 med udgangspunkt i tallene fra Set henover hele perioden fra har Vordingborg Kommune opnået en reduktion af antallet af dræbte og tilskadekomne på 61 %. Teknikudvalget

40 Teknikudvalget Målsætning Målsætning for Bygningsvedligeholdelse I forbindelse med bygningsvedligeholdelsesarbejder, herunder APV-arbejder, tilstræbes det til stadighed at opnå synergieffekt med andre bygningsrelaterede puljer, herunder energibesparende tiltag og den afsatte energipulje til dette formål. På den baggrund opnås på sigt en bygningsvedligeholdelsesstand, der sikrer det fysiske arbejdsmiljø, lavt energiforbrug og fastholdelse af værdien af kommunens bygningsmasse. Målsætningerne er derfor, at: der til stadighed sikres sammenhæng mellem anlægspuljerne Bygningsvedligehold og Energibesparende foranstaltninger, således at der tænkes helhedsorienteret med henblik på at opnå optimale opgaveløsninger. Bygningsvedligehold- og energiprojekter bliver udført under størst mulig hensyntagen til økonomi, kvalitet, tid og de involverede virksomheder. projekter, inden udførelse, afstemmes med politiske beslutninger, således at der alene investeres i ejendomme der er sikret en fortsat anvendelse. Målsætning for Vej- og Trafikområdet Som næste skridt i udarbejdelse af en digital driftsplan, og i forlængelse af implementering af arbejdsbeskrivelserne for drift af de kommunale veje, vil der i 2014 være fokus på udarbejdelse af et kvalitetsstyringssystem, der understøtter og sikrer, at opgaverne løses som aftalt og så effektivt som muligt. Ligeledes vil der være fokus på at gennemgå hele maskinparken og planlægge, hvordan udskiftning og vedligehold af materiel kan ske fremover. Der vil være konstant fokus på nedbringelse af antallet af uheld og tilskadekomne i kommunen, dette for at opfylde kommunens målsætning, om en reduktion af antallet af tilskadekomne. Særligt ønskes størst mulig tryghed for de lette trafikanter. Veje og broer skal være i en stand, så der ikke er risiko for uheld for trafikanterne. Dette skal samtidigt udføres så effektivt som muligt. Cykelstierne skal være i en stand, så det er attraktivt at benytte cyklen, som alternativt transportmiddel. Dette vil bl.a. ske ved fokus på cykelstiernes stand, udvidelse af cykelstinettet og gennem oplysningskampagner. Der er fortsat fokus på at gøre det mere attraktivt, at benytte kollektiv trafik. Dette vil blandt andet ske ved samarbejde med Movia/Flextrafik, samt ved bedre information. Målsætningerne er derfor, at: der udarbejdes et kvalitetsstyringssystem i forbindelse med løsning af driftsopgaver der skal udarbejdes driftsplaner for både arbejdets udførelse og for materiellet anlægsprojekter bliver udført under størst mulig hensyntagen til økonomien antallet af tilskadekomne skal nedsættes og trygheden forbedres for alle trafikanter der er indgået funktionskontrakter for vedligehold af cykelstier der er indledt samarbejde med relevante interessenter om gennemførelse af cyklistkampagner borgerinddragelse og høringer i videst muligt omfang belægningsprocenten på busområdet øges i de kommende år. Teknikudvalget

41 Teknikudvalget Mål og visioner Mål og visioner for Bygningsvedligeholdelse Inden 1. januar 2014 er der udarbejdet prioriteret plan for gennemførelse af bygningsvedligehold og APV arbejder for Der er i 2013 udarbejdet og godkendt strategi for energibesparende foranstaltninger. Denne strategi følges op af ny handleplan for energibesparende foranstaltninger og der vil således, i 2014, blive arbejdet hen mod de mål og visioner opstillet i strategi og handleplan. Mål og visioner for Vej- og Trafikområdet Inden 1. maj 2014 er der udarbejdet driftsplaner for arbejdets udførelse samt materielplaner Ultimo 2014 er der udarbejdet et oplæg til kvalitetsstyringssystem i forbindelse med planlægning og løsning af driftsopgaver. Der er et fald i antallet af tilskadekomne fra perioden til Ultimo 2014 er der indgået funktionskontrakter på cykelstierne, med start i I løbet af 2014 har Vej og Trafik iværksat cyklistkampagne i samarbejde med fagsekretariaterne Sundhed og Skoler. Sygefraværet i Vej og Trafik skal fortsat ligge lavere end kommunen i øvrigt, og der skal være en forebyggende indsats mod stress. Projektet om Fremtidens Havne er under fortsat implementering. Væsentlige anlægsprojekter Bygningsvedligeholdelsespulje: Omfatter blandt andet vedligehold af kommunens bygninger (klimaskærm), og tekniske installationsanlæg, samt energiledelse, herunder sammenhæng med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. APV arbejder er nu en integreret del af bygningsvedligehold, og også her indgår energibesparende foranstaltninger i planlægning af projekterne. Energibesparende foranstaltninger: Der er i 2014 afsat pulje til energibesparende foranstaltninger på 7,6 mio. kr. med en forventet besparelse på 0,60 mio. kr., hvoraf de 0,45 mio. kr. tilfalder kommunekassen. Der arbejdes primært med solcelleanlæg, varmepumpeanlæg og projekter med baggrund i kommunens energimærkning af ejendomsporteføljen. Handicappolitisk handleplan, forbedring af tilgængelighed og teleslyngeanlæg: Der er i 2014 afsat 1,0 mio. kr., og der gennemføres tilgængelighedsarbejder specielt på skoler og offentlige bygninger. Arbejdet koordineres og prioriteres i samarbejde med handicaprådets repræsentanter. Vej og Trafik har ansvaret for mange anlægsprojekter, og følgende projekter repræsenterer kun de væsentligste i 2014: Vesthavnen. Havnen udvides med 135 meter ny kaj og havneområde på m2. Næstvedvej. I 2014 vil projekteringen af oplægningen af Næstvedvej gennemføres. Trafiksikkerhed. Der gennemføres fortsat anlægsprojekter for at følge op på de seneste års indsatser på trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen, og ambitionerne i trafiksikkerhedsplanen. Cykelstiplan. Cykelstinettet udbygges med de afsatte midler. Inden arbejderne med cykelstierne starter i 2014, bliver prioriteringerne opdaterede, så de er tilpasset den nye skolereform. Istandsættelse af broer og tunneler. Arbejdet med istandsættelse af broer og tunneler vil fortsætte. Klasse 6 veje. Arbejdet med, at sætte de dårligste klasse 6 veje i stand fortsætter. Teknikudvalget

42 Miljø- og Klimaudvalget Miljø- og Klimaudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab Drift 24,3 28,7 27,5 27,0 27,2 27,2 Politikområde Naturområdet ramme 1 21,4 22,5 22,3 21,8 22,0 22,0 Grønne områder og naturpladser 9,4 10,5 9,7 9,7 9,6 9,6 Stadion og idrætsanlæg 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Naturforvaltningsprojekter 2,7 2,3 2,3 2,3 2,6 2,6 Natura ,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Vandløbsvæsen, fælles formål 1,8 1,9 1,9 1,4 1,4 1,4 Vedligeholdelse af vandløb 3,4 3,2 3,7 3,7 3,7 3,7 Bidrag for vedligeholdelsesarbejder 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Politikområde Byfornyelse og Miljøbeskyttelse ramme 1 2,2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Byfornyelse 1,6 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Miljøbeskyttelse, fælles formål 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Jordforurening 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Bærbare batterier Miljøtilsyn virksomheder -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Skadedyrsbekæmpelse -0, Brugerfinansieret 0,7 3,3 2,4* 2,4* 2,4* 2,4* Affaldshåndtering -0,4 2,6 2,0 2,0 2,0 2,0 Affaldshåndtering, genbrugsstationer 1,1 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 ramme 3 Anlæg 7,4 9,0 16,2 12,4 6,1 5,5 Miljø- og Klimaudvalget i alt 31,7 37,7 43,7 39,4 33,3 32,7 + = Udgift, - = Indtægt * = Brutto: udgifter på i alt 50,2 mio. kr. og indtægter på i alt 47,8 mio. kr. Opgaver Miljø- og Klimaudvalget består af 2 politikområder, Naturområdet samt Byfornyelse og Planog Miljøbeskyttelse. Natur har følgende ansvarsområder: Hegnssyn og Miljøråd samt Fredningsnævn Jordforsyning og Kolonihaver Parker og grønne områder Stadion og idrætsanlæg Naturforvaltning Vandløbsvæsen Miljø- og Klimaudvalget

43 Miljø- og Klimaudvalget Politikområdet Byfornyelse og Plan- og Miljøbeskyttelse har følgende ansvarsområder: Jordforurening Miljøtilsyn Grundvand og vandforsyning Godkendelse af landbrug og virksomheder Spildevand VVM og SMV Miljøvagt Affald Klimakoordinering Byggetilladelser Landzonetilladelser Lokalplaner og kommuneplantillæg Sommerhuslovgivningen Byfornyelse Udvikling af landdistrikter Kulturarv Ejendomsbeskatning BBR-registrering Forbrugsopkrævning GIS Generelt Naturområdet Naturområdet forvaltes i henhold til Vordingborg Kommunes Naturpolitik. Forvaltningen omfatter myndighed, planlægning, anlæg og driftsopgaver. Areal- og opgavemæssigt er der både tale om arealer som Vordingborg Kommune ejer og arealer, der tilhører private lodsejere. Naturområdet er præget af en stigende fokus på naturen og dens positive indflydelse på borgernes trivsel og sundhed samt på vandmiljø og naturkvalitet. Myndighed og planlægningsopgaver: Der varetages myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende rekreative områder, naturbeskyttelsesområdet (naturbeskyttelsesloven m.fl.), råstofområdet (råstofloven) samt vandløb og søer (vandløbsloven m.fl.). Hertil kommer forskellige sekretariatsopgaver. Driftsopgaver: Hovedparten af de driftsopgaver som løses på Naturområdet er udliciteret eller løses på kontrakt. Driftsopgaverne er i hovedtræk: Jordforsyning og Kolonihaver, parker og grønne områder, strande, beskæftigelsesprojekt, udendørs idrætsanlæg, natur- og fortidsmindepleje, vandreruter, bjørneklobekæmpelse, kvalitetssystem på natur- og miljøområdet, Natura 2000 samt vedligeholdelse af vandløb. Anlægsopgaver: På Naturområdet gennemføres der hvert år forskellige anlægsopgaver. I den nuværende investeringsplan (2014) er der anlægsprojekter inden for Fritidsområder (Renovering af parker og grønne områder, Renovering af Frederiksmindeanlægget, Anlæg af ny Blå Flag-strand), Fritidsfaciliteter (Renovering af udendørs idrætsanlæg) samt Vandløbsvæsen (Vand- og naturprojekter, Vandoplandsplan og Vådområdeprojekter). Samlet budgetramme til anlægsprojekter (2014): 9,3 mio. kr. Faktaboks Der er udlagt 407 ha til offentlige grønne områder i Vordingborg Kommune. Der er 19 nyanlagte, offentlige legepladser spredt i kommunen. Vordingborg Kommune vedligeholder 246 km. vandreruter. Der er registreret 598 jordfaste fortidsminder. Kommunen plejer og formidler 50 af de vigtigste. Der er fredet ha af Vordingborg Kommunes landareal, svarende til 10,9 %. Der er registreret ha 3 naturarealer i kommunen. Der er registreret søer over 100 m2. Der er 389 km målsatte vandløb i kommunen. Miljø- og Klimaudvalget

44 Miljø- og Klimaudvalget Byfornyelse og Plan- og Miljøbeskyttelsesområdet På grundvandsområdet skal indsatsplanen for Møn afsluttes. Regionen foretager kortlægning af grundvandsressourcerne på Sjælland. Dette arbejde forventes afsluttet sidst i 2014, hvorefter Miljø skal udarbejde indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for vores del af Sjælland indenfor et år. Når Statens vandplan er endeligt godkendt, forventeligt primo 2014, skal ca årige vandindvindingstilladelser fornyes. Vandforsyningsplanen forventes endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen primo På landbrugsområdet forventes aktiviteten også i 2014 at blive relativ lav. Der er vedtaget nye regler for landbrudstilsyn, der sikrer, at de landbrug der forurener mest, eller får flest påtaler for manglende overholdelse af gældende regler, får hyppigere miljøtilsyn. Omvendt får de landbrug der overholder gældende regler, færre tilsyn. Hvert år skal tilsynsplanen offentliggøres med navnene på de virksomheder, der skal besøges. Samlet set bliver omfanget af tilsynsarbejdet større end hidtil, da der nu også skal udarbejdes risikovurderinger for hver bedrift. Når Vandplanen er endeligt vedtaget, skal der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen, idet det forventes, at ca. 200 ejendomme i det åbne land, alligevel ikke skal have påbud om forbedret spildevandsrensning. Det forventes, af Vandplanen fortsat vil pålægge kommunen, at der skal gives påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land for 200 ejendomme hvert år. Der vil fortsat være et stort aktivitetsniveau med godkendelse af Forsyningsselskabets spildevandsprojekter. I 2014 vil det primært være kloakseparering. Aktiviteterne på klimaområdet følger klimaplanen, for at kunne leve op til Borgmesterpagten og klimaaftalen med DN. Den strategiske energiforsyningsplan forventes afsluttet i Den nye affaldsplan skulle være godkendt i 2013, men har afventet Statens ressourcestrategi. Denne plan forventes godkendt medio 2014, hvorefter affaldsplanen kan endeligt afsluttes. På virksomhedsområdet er der, i lighed med landbrugsområdet, indført nye regler for miljøtilsyn, som vil øge arbejdsmængden. Der har været gjort en stor indsats for at effektivisere arbejdsgangene på Plan og Byggeområdet, og sagsbehandlingstiderne er blevet reduceret. Denne tendens forventes fortsat i Presset på lokalplanområdet forventes også i 2014 fortsat at være stort. Indsatspuljen ophører i 2013, og de tilsagn til projekter der er givet i 2013, skal være udnyttet og afsluttet i I stedet for indsatspuljen, har Staten med Vækstpakken etableret en ny pulje, kaldet pulje for landsbyfornyelse, i alt 200 mio. kr. i 2014 og Vordingborg Kommune har fået en ramme på 6,2 mio. kr. til Den kommunale medfinansiering udgør 4,1 mio. kr. Dertil kommer 2 mio. kr. i byfornyelsesmidler med tilhørende kommunal medfinansiering på 2 mio. kr. i byfornyelsesmidler, Samlet vil der i 2014 skulle gennemføres puljefinansierede projekter for ca. 16 mio. kr. Der blev i 2012 påbegyndt et projekt der skal rette op på fejl i BBR (Bygnings- og boligregisteret). Der er i alt fundet ca bygninger der enten ikke er registreret i BBR, eller har et væsentligt større areal end angivet i BBR. Af disse forventes det at der skal ske lovliggørelse af ca bygninger, hvilket vil blive en stor opgave for især byggesagsbehandlerne og BBRmedarbejderne. Til dette projekt er der tilknyttet 3 projektansatte medarbejdere. Projektet financierer sig selv, og der forventes et nettooverskud, som tilgår kassebeholdningen. Projektet forventes afsluttet i Miljø- og Klimaudvalget

45 Miljø- og Klimaudvalget Målsætninger Målsætning for Naturområdet Naturområdet arbejder indenfor følgende politiske målsætninger: Naturens mangfoldighed af bestande, arter, naturtyper og landskaber beskyttes, bevares, plejes og forbedres. Udvikling og udbygning af større naturområder, herunder naturparker til gavn for natur, miljø, sundhed, erhverv og befolkning. Kommunen vil arbejde for en nationalpark på Møn. Opfyldelse af målsætninger for naturområder, vandløb og søer. Medvirke til gennemførelse af de mål, der fremgår af nationale som internationale aftaler herunder vand- og natura 2000 planer. Der sættes fokus på bevaring og udvikling af grønne områder som en integreret del af byudviklingen. Der etableres partnerskaber om naturtiltag. Målsætning for Byfornyelse og Miljøbeskyttelsesområdet Der er stadig fokus på effektiv sagsbehandling, både på planområdet, men også på miljøområdet. Der vil blive lagt yderligere bestræbelser ind på, at virksomheder og borgere oplever 1 indgang til det kommunale system. Ved udgangen af 2014 skal vi være klar til en verden, hvor al korrespondance mellem kommune og borger sker elektronisk. Digitalisering af papirarkiverne skal således være afsluttet ved udgangen af Der opleves et øget arbejdspres med stadig reducerede ressourcer, hvilket sætter personalet under pres. Der vil derfor til stadighed være trivselsprojekter med fokus på personalets trivsel og arbejdssituationer med afsæt i vores værdier. For at øge omgivelsernes opmærksomhed på området, vil vi arbejde med mere synlighed. Det vil ske med nyhedsbreve og brug af pressen. Målsætningerne er derfor, at der: Gennemføres en digitalisering af papirarkiverne Sker en synlig reduktion af sagsbehandlingstider At det forvejen lave sygefravær reduceres eller som minimum fastholdes Plan- og miljøområdet bliver mere synligt Nye it-systemer implementeres i det omfang det viser sig muligt. Mål og visioner Mål og visioner for Naturområdet Naturområdet arbejder med følgende områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål: Natur og miljø: Begrænse anvendelsen af pesticider mest muligt jfr. aftalen mellem KL og Miljøministeriet. Grønne områder: Implementering Strategi- og prioriteringsplan for kommunens grønne områder. Vandløb og søer: Udarbejdelse af den kommunale vandhandleplan til Statens vandplaner. Natur: Kvaliteten af naturen i Vordingborg Kommune sikres og forbedres via konkrete naturprojekter indenfor naturpleje, naturgenopretning og bekæmpelse af invasive arter. Kulturarv: Sikre og forbedre formidling af kulturarv i Vordingborg Kommune. Gennemførelse af konkrete projekter indenfor formidling og pleje. Mål og visioner for Byfornyelse og Miljøbeskyttelsesområdet Ny vandforsyningsplan godkendt primo 2014 Ny affaldsplan godkendt medio 2014 Alle aftalte miljøtilsynsfrekvenser overholdes Der gives mindst 200 påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land Der gennemføres puljefinansierede projekter for ca. 16 mio. kr. Miljø- og Klimaudvalget

46 Miljø- og Klimaudvalget Mål og visioner for Plan-området Bygningsgeokodning følger tidsplanen med henblik på at rette fejl i BBR Der igangsættes puljefinansierede projekter for ca. 16 mio. kr. Væsentlige anlægsprojekter Som et led i udviklingen af Vordingborg Kommunes strande og kyster etableres der endnu en Blå Strand i Vordingborg Kommune. Der igangsættes renovering af parker og grønne områder i overensstemmelse med Strategiog prioriteringsplanen samt de 16 grønne udviklingsplaner. Fortsat renovering af Frederiksmindeanlægget i Præstø. Arbejdet er igangsat i 2013, og omfatter en omlægning af stinettet samt renovering af beplantning og inventar. Renovering af udendørs idrætsanlæg omfatter en fortsat forbedring af kommunens udendørs idrætsanlæg. Arbejdet omfatter kontrol af drænanlæg, forbedring af vækstlaget for at sikre græsset gode betingelser, adgangsveje og p-pladser, boldhegn og beplantninger. Miljømålsloven omfatter Vordingborg Kommunes indsats på vand- og naturområdet. Indsatsen vil både indebære planlægningsopgaver som fysiske projekter. På planlægningssiden skal nævnes igangsætning af arbejdet med at udarbejde nye vandløbsregulativer, i første omgang udarbejdelse af et nyt fællesregulativ for alle kommunens vandløb. Herudover skal der gennemføres fysiske forbedringer i vandløbene, der både tilgodeser vandmiljø og vandafledning. På naturområdet er der planlagt flere mindre naturgenopretningsprojekter, blandt andet af strandenge på Knudshoved. Af de afsatte midler til Klima- og Varmeplan udarbejdes en strategisk energiplan, hvor der tages stilling til, hvordan opvarmningsformerne i kommunens enkelte områder skal fremmes. Med den sidste del af indsatspuljen, byfornyelsesmidlerne og den nye pulje til landsbyfornyelse vil der kunne igangsættes projekter for ca. 16 mio. kr. Midlerne kan hovedsageligt anvendes i landsbyerne og det åbne land, og er i særdeleshed påtænkt renovering af eller fjernelse af nedslidte, overflødige boliger. Byfornyelsesmidlerne kan dog også anvendes i byområderne. Miljø- og Klimaudvalget

47 Børne- Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab Politikområde Skoler ramme 1 384,8 373,5 373,6 376,7 371,7 367,5 Stadion og Idrætsanlæg 3, Folkeskoler 228,1 245,8 214,1 214,0 214,0 214,0 Fællesudgifter Folkeskole 17,3 39,2 36,5 40,1 35,7 31,5 Syge- og Hjemmeundervisning 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Skolefritidsordninger 32,5 18,4 30,0 29,6 29,0 29,1 Specialundv. i regionale tilbud 3,8 0,9 4,3 4,3 4,3 4,3 Specialundervisning 43,5 21,6 31,6 31,6 31,6 31,6 Privatskoler 32,7 31,1 33,8 33,8 33,8 33,8 Efterskoler 7,1 8,0 7,2 7,2 7,1 7,1 Kulturel virksomhed, Avnø 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Ungdomsskolevirksomhed 9,7 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 Særlige dagtilbud og klubber 6,0 0 2,5 2,5 2,5 2,5 ramme 3 - Anlæg 36,3 10,3 24,7 7,9 6,0 5,1 Politikområde Dagtilbud ramme 1 146,1 150,3 143,0 138,4 134,6 132,5 Fælles område 19,8 28,2 24,0 19,4 15,6 13,5 Dagpleje 43,8 42,5 35,4 35,4 35,4 35,4 Børnehaver 38,1 32,9 32,5 32,5 32,5 32,5 Integrerede daginstitutioner 31,5 32,0 37,0 37,0 37,0 37,0 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 1,2 0,5 0, Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje 11,7 14,2 14,1 14,1 14,1 14,1 ramme 3 - Anlæg 3,1 10,8 8,8 1,2 1,0 0 Politikområde Børn og Familie ramme 1 149,6 144,0 140,4 138,2 136,4 135,8 Pædagogisk psykologisk rådgivning og forebyggelse 16,6 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3,1-1,8-1,6-1,6-1,6-1,6 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 90,5 88,8 85,7 83,6 81,8 81,2 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 23,8 24,9 24,5 24,5 24,5 24,5 Døgninstitutioner for børn og unge 17,2 14,1 13,7 13,7 13,7 13,7 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 3,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 ramme 2 8,9 8,1 8,0 8,1 8,1 8,1 Børn med nedsat funktionsevne 8,9 8,1 8,0 8,1 8,1 8,1 ramme 3 - Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børn- Unge- og Familieudvalget i alt 728, ,5 670,5 657, = Udgift, - = Indtægt Børne- Unge og Familieudvalget

48 Børne- Unge- og Familieudvalget Opgaver Børn- Unge og Familieudvalget består af tre politikomårder: Politikområdet Skoler har følgende ansvarsområder: Folkeskolerne Undervisning generelt Ungdomsskolen Avnø Naturskole Politikområdet Dagtilbud har følgende ansvarsområder: Dagtilbud herunder specialbørnehaver og dagpleje for bør samt pladsanvisning Institutioner med driftsoverenskomst Samarbejde med private og selvejende institutioner indenfor udvalgtes område Politikområdet Børn og Familie har følgende ansvarsområder: PPR og Forebyggelse, der er beskæftiget med PPR opgaver i skoler og dagtilbud og andre opgaver af forebyggende karakter Familiecenter Kalvehave, der er beskæftigede med forebyggende foranstaltninger i henhold til serviceloven Særlig støtte til udsatte børn og unge, herunder anbringelser Kompenserende støtte til forældre med børn med funktionsnedsættelser Generelt Skoler Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 23. februar 2012 Fokus på Folkeskolen, der medfører følgende: Ny skolestruktur med 5 distriktsskoler, 10. klasses center samt oprettelse af Kompetencecenter Kalvehave Faktaboks Ny økonomisk model for ressourcetildeling De fem distriktsskoler er: Indholdsreform med særlig fokus på Inkluderende miljøer Gåsetårnskolen Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) Kulsbjerg Skole Faglighed og faglig læsning Kompetenceudvikling Holddannelse og fleksibel skole I budget 2014 er der afsat et samlet potentiale vedr. den nye skolestruktur på i alt 9,0 mio. kr., som fordeler sig: Potentiale skolestruktur 7,6 mio. kr. Ledelsespulje 1,4 mio. kr. I de 7,6 mio. kr. vedr. potentiale skolestruktur indgår besparelse vedr. lukning af Klosternakkeskolen pr. 1. august Den afsatte pulje på 9,0 mio. kr. vil i 2014 blive anvendt således: 4 mio. kr. til kompetenceudvikling, overføres til skolerne 1 mio. kr. til fællesudgifter vedrørende kurser 3 mio. kr. til IT 1 mio. kr. til senere anvendelse Præstø Skole Møn Skole Svend Gønge Skolen Skoleåret 2013/2014 Timeantal: 0. kl. 750 timer 1. 3 kl. 750 timer kl. 825 timer kl. 960 timer 10. kl. 900 timer Klassestørrelse i budgettildelingen: 22 elever Lærernes undervisningsandel: 680 timer Børne- Unge og Familieudvalget

49 Børne- Unge- og Familieudvalget Fra skoleåret 2014/2015 implementeres den nye folkeskolereform. Hovedelementerne i folkeskolereformen er: Flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning, som supplerer den fagopdelte undervisning Faktaboks Skoleåret 2014/2015 Timetallet i dansk, matematik, natur/teknik og musik forhøjes Timeantal: 0. kl. 600 timer Undervisning i engelsk fra 1. klasse, andet fremmedsprog fra kl. 760 timer klasse og valgfag fra 7. klasse kl. 920 timer Den nye understøttende undervisning kan varetages af lærere, kl. 960 timer pædagoger eller andre medarbejdere med relevante kompetencer 10. kl. 900 timer Motion og bevægelse skal indgå i skoledagen med gennemsnitligt Klassestørrelse i 45 min. om dagen budgettildelingen: Tilbud om faglig fordybelse og lektiehjælp 22 elever Forenkling af Fælles Mål: Mere præcise mål for elevernes læring Kommunerne skal sikre et samarbejde mellem folkeskolen og det Lærernes undervisningsandel: lokale idræts-, kultur- og foreningsliv 760 timer Folkeskolen og de kommunale musik- og billedskoler forpligtes til et gensidigt samarbejde Personalets understøttende Styrket efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere undervis- Færre regler i forhold til elevplaner, kvalitetsrapporter, pædagogisk ningsandel: råd, klasselæreropgaven mv timer Endvidere har kommunalbestyrelsen besluttet en plan for modernisering og renovering af kommunens skolebygninger. Skoleområdet er ved budgetforliget for 2014 blevet tilført ekstra 6,4 mio. kr. De 6,4 mio. kr. er dannet af 2,4 mio. kr., som ekstraordinært er tilført Vordingborg Kommune, til øgede indsatser for udvikling af kvaliteten i skoletilbuddet. Derudover er Vordingborg Kommune tilført 4 mio. kr. til finansiering af omstillingen til den nye reform. Ud af de 4 mio. kr. er der Elevernes timetal til understøttende undervisning: 0. kl. 382 timer 1. 3 kl. 222 timer kl. 160 timer kl. 186 timer 10. kl. 0 timer afsat 1,6 mio. kr., som først disponeres, når resultaterne fra evalueringen af Fokus på Folkeskolen foreligger midt i Faktaboks Udgiftsniveauet til Folkeskolen (inkl. SFO) opgjort pr. 6 til 16-årig er i perioden faldet med 4%. Fokus på Folkeskolen har betydet at udgiftsniveauet for 2013 bliver på niveau 2008 (kilde: ECO-nøgletal) Øvrige ECO-nøgletal er udeladt, idet de af kommunen indberettede budgettal for 2013 er foretaget som en samlet indberetning af summen den enkelte distriktsskolens decentrale budgetramme. Derved bliver tallene ikke sammenlignelige med øvrige kommuners indberetning. Indberetningsformen er ændret fra Børne- Unge og Familieudvalget

50 Børne- Unge- og Familieudvalget Tildelingsmodel til beregning af skolernes budget 2014 Skolerne tildeles ressourcer efter en overvejende elevtalsbaseret model. Denne model tilskynder optimering af klassestørrelser, tiltrækning og fastholdelse af elever, decentralisering, langsigtet planlægning samt åbenhed og tydeliggørelse af kommunens ydelser til sine borgere. Forudsætningerne bygger på enkelhed, gennemskuelighed og synlighed. Modellen omfatter både undervisning, SFO og specialundervisningsområdet. Indtil den 1. august 2014 er tildelingsmodellen den samme som for skoleårene 2012/13 og 2013/14. Med virkning fra den ajourføres skolernes tildelingsmodel i overensstemmelse med Folkeskolereformen og med eventuelle ændringer som følge af evalueringen af Fokus på Folkeskolen. Ressourcetildelingen til undervisning tager udgangspunkt i en tildeling pr. elev. Undervisningstaksterne er opdelt i indskoling, mellemtrin og udskoling samt 10. klasse og består af følgende elementer: Almindelig fagdelt undervisning Skolestartordning Inklusion og holddannelse Specialundervisning Faktaboks Ifølge befolkningsprognosen falder børnetallet samlet set 20% fra Børne- Unge og Familieudvalget

51 Børne- Unge- og Familieudvalget Dagtilbud Det politisk vedtagne Fælles Faglige Fundament på dagtilbudsområdet udgør et grundlæggende udgangspunkt for arbejdet og udviklingen på dagtilbudsområdet i den kommende periode. Det handler især om organiseringen af arbejdet, så børnene oplever den nødvendige struktur og forudsigelighed, så de kan trives og udvikle deres potentialer. Den nye Børne- og Ungepolitik er samtidig et godt tværfagligt udgangspunkt for hele børne- og ungeområdet, og vores fælles arbejde, hvor fokus er at alle børn skal opleve sig som en del af et inkluderende fællesskab. I forhold til dagtilbudsområdet arbejdes der fortsat med struktur og organisering, så der sker en tilpasning af området til den tidligere gennemførte strukturændring på dagtilbudsområdet. Derfor er det vigtigt, at der stadig er plads til at tænke i andre arbejdsgange og nye måder at løse opgaverne på, hvor også forældrene og de øvrige samarbejdspartnere inddrages. På denne baggrund er der fortsat fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne ved at tilbyde nogle målrettede og praksisnære forløb, der tager udgangspunkt i det vi ved, at børn har brug for gennem deres opvækst. Det væsentlige er her, at tilrettelægge en pædagogisk praksis, der skaber struktur og gennem voksenstyrede aktiviteter fremmer tryghed, organiseret leg og læring i kommunens dagtilbud. Dagtilbudsområdet har ligeledes fokus på dokumentationen af de pædagogiske indsatser, og arbejder i den forbindelse målrettet med at skabe tid til planlægning og forberedelse af arbejdet både på kort og langt sigt, og i forhold til individuelle indsatser for det enkelte barn. Dette arbejde hænger også tæt sammen med fokusfelterne fra Vordingborg Kommunes nye børneog ungepolitik. Sundhed, kost og trivsel vigtige tværgående fokusfelter, hvor 0-6 års alderen har særlig betydning. Det er her børns vaner grundlægges og forældrene kan have stort behov for pædagogisk vejledning og opmærksomhed bl.a. i forhold til børnenes kost og fysiske aktivitet. Det faldende børnetal gør det herudover nødvendigt at arbejde med en tilpasning og udvikling af området uden at kvaliteterne af de pædagogiske indsatser mindskes. I den forbindelse er det vigtigt, at udnytte de digitale muligheder både til at styrke samarbejdet med forældrene, dokumentere det pædagogiske arbejde og generelt i arbejdet med børnene. Endelig prioriteres det højt, at ny viden og forskning på området også får opmærksomhed og bliver omsat i praksis i en form, der passer til de vilkår der gælder for Vordingborg Kommunes borgere. Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 år Udgiftsniveau, indeks Vordingborg Sammenligningskommuner Region Hele landet 92,1 93,8 96,1 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 96,4 96,5 98,7 100 Beregnet serviceniveau, indeks 95,5 97,3 97,5 100 Faktaboks Udgifts- og serviceniveauet i Vordingborg Kommune på dagtilbudsområdet ligger på et lavere niveau end sammenlignelige kommuner og region. niveau 2008 (kilde: ECO-nøgletal) Børne- Unge og Familieudvalget

52 Børne- Unge- og Familieudvalget Børn og familie Børne- og familieområdet består af virksomhederne PPR og Forebyggelse, Familiecenter Kalvehave og afdelingen Børn og Unge, der tager sig af myndighedsopgaver på børneområdet. Områdets arbejde retter sig mod børn og unge i udsatte positioner, deres familier og de lærere og pædagoger, barnet eller den unge møder i dagtilbud og skoler. Dertil retter områdets arbejde sig mod børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier. I samarbejde med andre sektorer tager arbejdet udgangspunkt i kommunens Børne- og Ungepolitik. Støtten til barnet/den unge og deres familier har til formål at: Sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk, Sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk, Understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse, Fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og Forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold. Udvikling i antal helårsanbringelser Antal Helårsanbringelser 2010 Antal Helårsanbringelser 2011 Antal Helårsanbringelser 2012 Antal Helårsanbringelser pr. 30/ Plejefamilier 105,30 103,47 98,53 97,53 Netværksplejefamilier 15,60 14,85 13,50 11,33 Opholdssteder 45,90 44,85 42,73 32,22 Kost- og Efterskoler 26,30 16,89 12,54 14,20 Eget Værelse 24,40 25,08 24,88 21,52 Skibsprojekter 1,70 0,88 1,00 1,56 Døgninstitutioner, fysisk/psykisk handicap og social adfærd - samlet 23,8 17,71 13,21 18,92 I ALT 243,00 223,73 206,24 197,28 Faktaboks Antallet af helårsanbringelser er faldet med ca. 8,5 % både fra og Det forventes at antallet fra vil faldet med 4,3 % til 2012 (regnskab) Området har de sidste 3 år haft en særlig fokus på nedbringelse af antallet af anbringelser. Antallet af anbringelser uden for hjemmet er faldet, hvilket skyldes større systematik i sagsbehandlingen, fokus på den tidlige indsats, herunder etablering af Familiecenter Kalvehave og tilbud om en målrettet og hurtig indsats til familierne med udgangspunkt i lokalområdet. Efter nogle turbulente år rent økonomisk er økonomien kommet ind i en stabil gænge og de tidligere års oparbejdede merforbrug forventes afviklede i løbet af Børne- Unge og Familieudvalget

53 Børne- Unge- og Familieudvalget Faktaboks Udgiftsniveauet i Vordingborg Kommune til børn og unge med særlige behov, ekskl. indtægter fra den særlige refusionsordning, er faldet med 12,5 % fra 2010 (regnskab) til 2012 (regnskab) (kilde: ECO-nøgletal) Kilde: Regnskabstal samt budget ECO nøgletal Målsætning Skoler Efter den politiske godkendelse af Børne- og Ungepolitikken skal skole-, dagtilbuds-, sundheds-, børn og unge- samt kultur og fritidsområderne udarbejde handleplaner, som virkeliggør den overordnede politik. Handleplanerne skal vise, hvordan man inden for det enkelte fagområde konkret omsætter Børne- og Ungepolitikken til ny praksis i hverdagen. Konsekvensen vil være, at Børne- og Ungepolitikken også fremover bliver et tydeligt element i alle ledere og medarbejderes dagligdag. Et centralt pejlemærke for den reviderede Børne-, Unge- og Familiepolitik er, at den skal være en politik for alle børn i Vordingborg Kommune, hvilket er en ændring i forhold til den eksisterende politik, som har sit hovedfokus på de udsatte børn og unge Mål og visioner for skoleområdet I forslaget til udvalgsaftale for skoleområdet er der indarbejdet følgende målsætninger: Mål for skoleområdet vedrørende Børne- og Ungepolitikken At alle medarbejder har kendskab til politikken og ser en sammenhæng mellem det daglige arbejde og politikkens 3 mål. At sikre alle børns trivsel At sikre at alle børn mødes med tilpasse udfordringer. At færrest mulige børn modtager et undervisningstilbud uden for den almene folkeskole Mål vedrørende Fokus på Folkeskolen Der sættes fokus på at alle elever lærer mere i alle fag at der fastsættes mål for elevernes læring, en systematisk opfølgning på effekter af læreprocesserne samt en evaluering af samme skolevæsenets pædagogik, undervisningsdifferentiering, teamet og læringsmiljøet inklusion af elever med særlige forudsætninger og særlige behov Børne- Unge og Familieudvalget

54 Børne- Unge- og Familieudvalget den didaktiske IT-vejleder og at alle lærere integrerer digitale læremidler i alle skolens fag at alle lærere i deres årsplaner for fagene inddrager IT som middel til at understøtte elevernes læring at Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2013 har fokus på faglighed og faglig læsning at Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2013 har fokus på kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledelser at Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2013 har fokus på holddannelse og fleksibel skole at skolerne overholder budgetterne Dagtilbud Målsætningerne for dagtilbudsområdet er: At styrke dagtilbuddenes muligheder for at arbejde særlig målrettet med børns sproglige udvikling som en integreret del af de voksenstyrede aktiviteter i hverdagen. Her har både arbejdet med børns sproglige udvikling og sociale kompetencer stor betydning for barnet videre forløb. At arbejde med målrettet med struktur og planlægning i dagtilbuddene som en måde til at give børn den forudsigelige ramme, de har behov for, når de skal opleve tryghed, trivsel og udvikle sig. At tilbyde kurser og kompetenceudviklingsforløb til alle medarbejdere, så de oplever, at de har de nødvendige kompetencer til at skabe inkluderende fællesskaber for alle børn, så børnene føler sig set, hørt og mødt. At vejlede både børn og forældre i sundhed, kost og fysisk aktivitet, så de vaner børn grundlægger i de tidlige år, er sunde. Mål og visioner for dagtilbudsområdet Skabe trygge, omsorgsfulde og udviklende rammer for børn Skabe moderne læringsmiljøer på 0-6 års området i alle kommunens dagtilbud Generelt tage afsæt i de enkelte børns ressourcer og behov på en anerkendende måde Medvirker til at udvikle fælles og sammenhængende indsatser på tværs af de forskellige fagligheder, der hver især har en vigtig viden om børns behov og i fællesskab kan styrke barnets livsmuligheder. Børn og Familie Helhed, sammenhæng og kvalitet Kommunens arbejde med børn og unge i udsatte positioner og deres familier skal være præget af helhed, sammenhæng og højt fagligt niveau. Der skal skabes sammenhæng i børnenes liv. Derfor skal alle overgange for børn og unge i udsatte positioner, ske rettidigt. Forældrene, barnet og den unge skal opleve tryghed og sammenhæng i overgangene fra et system til et andet. Arbejdet med børn og unge i udsatte positioner skal være præget af høj faglig kvalitet. Det betyder, at kompetenceudvikling for alle medarbejdere skal prioriteres med særlig fokus på indsatser, der virker. Børn og unge skal sikres medindflydelse på anliggender, der vedrører deres egen situation. Almenområdet og den sammenhængende børne- og ungepolitik Den overordnede vision samt målet om helhed, sammenhæng og kvalitet omfatter alle kommunens børn og unge. Vi ønsker at give kommunens børn og unge en sund, tryg og udviklende opvækst, der danner et godt fundament for et velfungerende voksenliv. At alle børn og unge skal trives og udvikle sig hver dag, vil derfor være den fælles ledestjerne for alle, der kommer i kontakt med Vordingborg Kommunes børn og unge. Den politiske målsætning er: at alle børn og unge trives, at alle børn og unge udfolder deres potentialer samt at alle børn og unge er med i fællesskaber Børne- Unge og Familieudvalget

55 Børne- Unge- og Familieudvalget Mål for Børne- og Familieområdet i 2014 Børn i udsatte positioner skal hjælpes i det nære og lokale miljø. Det være sig hjem, skole eller dagtilbud Børne- og Familieområdet vil understøtte inklusion på almenområdet og forbygge eksklusion Vi vil handle hurtigt og effektivt ved mistanke eller viden om overgreb på børn og unge Vi vil understøtte, at marginaliserede unge inkluderes i uddannelse, fritidstilbud og andre områder i lokalsamfundet Vi vil have fokus på indsatser, der virker Vi vil iværksætte projekter i samarbejde med andre afdelinger og sektorer for at skabe lokale løsninger præget af helhed og sammenhæng Vi vil sikre overholdelse af budget og et ensartet serviceniveau Væsentlige anlægsprojekter Skoler Børne-, Unge og Familieudvalget fremsendte i forbindelse med budgetlægningen Plan for modernisering og renovering af kommunens skolebygninger. Med udgangspunkt heri besluttede kommunalbestyrelsen med budget 2013 at afsætte 48 mio. kr. i 2012, 2013 samt overslagsårene 2014 til 2016 til modernisering/renovering af bygningerne på skoleområdet (2012- niveau). I forbindelse med budgetlægningen for 2014 er der afsat yderligere 5,1 mio. kr. i Investeringer på skoleområdet I alt Kulsbjerg afd. Stensved afd. 4,5 9,1 13,6 Kulsbjerg afd. Stensved afd. og Børn og Familieafd. - Havnevej 2, Kalvehave 1,0 5,0 6,0 Præstø Skole 1,0 7,0 8,0 Gåsetårnskolen, Marienberg afd. 1,0 3,8 7,2 12,0 Nedrivningen af 1911-bygningen Gåsetårnskolens Marienberg-afd. 2,3 2,3 Stege Skole 0,7 0,7 1,4 Svend Gønge-skolen - Lundby 1,8 6,0 3,6 11,4 Mern, SFO-2, renovering 0,5 0,5 Bårse, delvis renovering 1,0 1,0 I alt (mio. kr.) 1,0 11,5 24,7 7,9 6,0 5,1 56,2 Dagtilbud I 2013 er der igangsat et vigtigt anlægsprojekt med at bygge en helt ny daginstitution i Kastrup/Ndr. Vindinge. Børne- Unge og Familieudvalget

56 Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab Drift 59,8 57,7 57,8 56,5 56,3 56,2 ramme 1 59,8 57,7 57,8 56,5 56,3 56,2 Stadion og idrætsanlæg 10,6 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Folkebiblioteker 19,6 19,8 18,8 18,7 18,7 18,7 Museer 6,4 4,8 6,3 6,3 6,3 6,3 Biografer 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Teater 3,0 3,2 3,3 2,3 2,3 2,3 Musikarrangementer 5,9 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Andre kulturelle opgaver 3,5 5,5 4,7 4,5 4,3 4,2 Fælles formål 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 Folkeoplysende voksenundervisning 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2,7 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 Lokaletilskud 4,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Svend Heinild Centeret 1, ramme ramme 3 - Anlæg 4,8 11,9 2,8 10,5 9,8 0,8 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget i alt 64,6 69,6 60,6 67,0 66,1 57,0 + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget består af 3 politikområder: Kultur og Fritids politik som omhandler kulturelle aktiviteter indenfor områderne o Folkeoplysning, musik, teater, billedkunst, museumsdrift og biblioteksvirksomhed o Idrætspolitik o Aktiviteter indenfor idræt, sundhed og forebyggelse o Folkeoplysningspolitik o Rammesættende for det folkeoplysendes arbejde for sundhed, trivsel, undervisning, udfoldelse og den deraf følgende sammenhængskraft i Vordingborg Kommune. Generelt Kultur og Fritids politikken baseres på forskellige lovgivninger og økonomiske rammer f.eks. Folkeoplysningsloven, Teaterloven, Biblioteksloven. Musikloven og Museumsloven. Politikken skal understøtte kulturlivets mod til at agere utraditionelt og derved bidrage til at samle og integrere Idrætspolitikken fremmer og understøtter aktiviteter indenfor idræt, sundhed og forebyggelse. Motivering af alle borgernes idrætsdeltagelse og i forlængelse heraf et særligt fokus på motionssvage borgere. Ligeledes skal det lokale idrætsliv så vidt muligt indtænkes i socialt og præventivt arbejde. Idrætspolitikken skal understøtte vækst og samarbejder omkring idrætsfaciliteter og uddannelse af frivillige trænere og ledere, som nogle af flere virkemidler til at fastholde borgere i at være idræts, - og motionsaktive. Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget

57 Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget Desuden understøtter politikken udvikling af idræt for handicappede, udvikling af eliteidræt samt have et fokus på mulighederne for internationalt samarbejde. Politikken understøtter dette arbejde ved at rådgive, vejlede og være behjælpelig med at etablere folkeoplysende aktiviteter. Samtidig skal Folkeoplysningens værdier, kvaliteter og potentialer indtænkes i politikområder hvor fritidslivet og folkeoplysning ikke traditionelt ses som et aktiv. Der skal ligeledes indtænkes en særlig indsats målrettet uorganiserede idrætter. Sidst er det vigtigt i egen organisation at opbygge strukturer og samarbejder, der skaber grundlag og forudsætninger for lige adgang og muligheder for deltagelse. Kultur, Idræts og Fritidsområdet i Vordingborg Kommune indeholder en meget bred og mangfoldig vifte af kulturelle institutioner, frivillige foreninger, klubber, aftenskoler og idrætslige og kulturelle ildsjæle. Over 225 frivillige godkendte foreninger fordelt ud over hele Vordingborg Kommunes geografi er med til at sikre både sammenhængskraft og lokal forankring. Et velfungerende biblioteksvæsen sammen med et stort udbud af kulturelle aktiviteter omkring billedkunst, musik og teater er nogle af de styrker som er med til at sætte Vordingborg Kommune på det nationale kulturkort. Regionalt spillested Stars, Egnsteater Cantabile 2, performance Teatret Neander, Billedkunstnerisk grundkursus, Vordingborg Musikskole, Vilde Vulkaner Vordingborg, Borgcentret, Geocenter Møns Klint, Musikforeningen Cæcilia, lokale kunstforeninger, osv. er blot et lille udpluk af de kulturelle tilbud der er til borgere i Vordingborg Kommune. En mangfoldighed af tilbud som i henhold til Strategiplan 2021 samt den vedtagne brandingstrategi skal synliggøres og benyttes som varemærke for Vordingborg kommune i langt større grad end det er tilfældet i dag. Målsætning Hele Vordingborg Kommune sætter over de kommende par år yderligere fokus på, hvordan vi styrker dialog, udvikling og synlighed i forhold til vore borgere og brugere. Målsætningerne for kultur og fritid er: Kultur og fritid skal spille en afgørende rolle i den samlede brandingstrategi af Vordingborg Kommunen. Det giver store perspektiver og muligheder - og mange ny opgaver. Vi skal brande os udenfor Vordingborg blandt andet ved hjælp af de store spillere på banen Stars, bibliotekerne, museerne, Cantabile 2, Borgcenter. Det kræver nye netværker og nye samarbejdsformer, der skal udvikles og dyrkes. De opgaver vi kender og løser nu ser anderledes ud i morgen, og de kan ikke løses med de værktøjer vi har i dag. Vi har brug for nye kompetencer, ny viden og helt nye måder at løse opgaverne på. Faktaboks Svømmehaller: Iselinge: 91,5 åbningstimer pr. uge heraf 42 til offentlig svømning Besøgende i alt , fordelt med besøgende til offentlig svømning, og fra skoler, foreninger og klubber. Gennemsnit besøgende pr. uge Bosei: 32,5 åbningstimer pr. uge heraf 18,5 til offentlig svømning Gennemsnit 410 besøgende pr. uge i 40 uger. Folkebiblioteker: Samlet åbningstimer pr. uge i 2014 på et hovedbibliotek, 3 afdelingsbiblioteker og en bogbus: 126 betjente åbningstimer. 304 selvbetjente åbningstimer. Samlet udlån i 2012: Pr. år: Pr. uge: Besøgende i alt Musikskolen: aktivitetselever Forskole: Rytmikundervisning for aldersgruppen 0-8 år i musikskolens lokaler og på alle kommunens skoleenheder. Hovedskole: Instrumental- og sangundervisning på alle instrumenttyper 7-25 år. Sammenspil: Rytmisk og klassisk samspilsundervisning, kor, teori m.m. Billedskole: klasse. Folkeoplysning og foreningsarbejde: 10 aftenskoler 189 foreninger med i alt medlemmer heraf under 25 år Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget

58 Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget Mål og visioner for Kultur, Idræts og Fritidsområdet Visionen er: Vordingborg Kommune vil være kendt for attraktive og alsidige kultur- og fritidstilbud og købstæder med sjæl, fællesskab, og kvalitet. Overordnet målsætning: Vi vil samle, koordinere og markedsføre Vordingborg Kommunes mangfoldige kultur- og fritidstilbud, så borgere, gæster og turister kan opleve den spændvidde og kreativitet som de mange professionelle og frivillige bidrager til. Kun når vi står sammen, kan vi gøre en forskel! Kultur- og Fritidssekretariatet vil derfor i de kommende år arbejde med tre fokusområder for at nå visionen og målsætningerne. Fokusområder 1. Styrke samarbejdet foreninger, frivillige og ildsjæle I Vordingborg Kommune spiller aktive og kreative foreninger og ildsjæle en vigtig rolle i det lokale samfund. Et stærkt foreningsliv og et aktivt fritidsliv skaber oplevelser og netværk af vital betydning for borgerne og bidrager til at binde kommunen sammen. Gennem fælles oplevelser får ikke mindst børn, unge og ældre et uvurderligt tilskud af kulturog fritidsvitaminer. Vi skal derfor arbejde med følgende mål: Ændre arbejdsgangene i Kultur og Fritid, så brugerne oplever, at det er lige til, når de har brug for hjælp, fx ved hjælp af brugerdreven innovation Udvikle og forbedre it-løsninger og kommunikationssystemer Professionalisere netværksdannelse og øge videndeling Understøtte de foreningsløses aktiviteter Skabe bedre rammer og udvikle nye faciliteter Øge samarbejdet på tværs, så vi udvikler helhedsløsninger, der letter livet for foreningerne, fx fælles værktøjer og fælles uddannelse. Knytte kulturinstitutioner, Folkeskoler, daginstitutioner og foreninger tættere sammen. 2. Få kulturinstitutionerne til at skinne igennem Med udgangspunkt i en stærk kulturprofil og gennem en fælles prioriteret og retningsgivende indsats skal områdets mange kulturelle attraktioner sikres en særlig plads i folks bevidsthed. Dette kan gøres ved at alle kulturinstitutioner og eksterne og interne samarbejdspartnere indgår i konkrete markedsføringsinitiativer. Vi skal derfor arbejde med følgende mål: Skabe tættere relationer og nye samarbejdsformer mellem institutionerne og Kultur- og Fritidssekretariatet Udvikle fælles branding- og PR-løsninger, der skal være med til at gøre institutionerne endnu mere kendte i og udenfor kommunen. Bane vejen for nye samarbejder med kulturinstitutionerne, Folkeskoler, daginstitutioner og foreninger Øge samarbejdet på tværs af institutionerne, så vi udvikler helhedsløsninger, der letter livet for dem, fx fælles værktøjer og fælles uddannelse. Udvikle tværkommunalt samarbejde omkring Kulturregion Storstrøm 3. Dyrke Stjernestunderne I de kommende år vil Vordingborg Kommune lægge rum og plads til en lang række projekter, der samlet set kan sætte byen på landkortet. Disse stjernebegivenheder/stjernestunder vil være en god lejlighed til at fastholde og udbrede den gode historie om Vordingborg Kommune som et attraktivt kulturelt energicentrum både lokalt, regionalt og nationalt. Hvis vi skal få det maksimale ud af disse begivenheder, skal vi arbejde med følgende mål: Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget

59 Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget Udvikle projektledelses- og formidlingskompetencerne hos de relevante projektledere Udvikle fælles branding - og PR-løsninger, der skal være med til at gøre projekterne endnu mere kendte i og udenfor kommunen. Øge netværksdannelse og videndeling projekterne imellem. 4. Et solidt fundament De tre foregående fokusområder kan ikke stå alene. De bygger på et solidt fundament. Et fundament, der består af et robust og kompetent sekretariat. Sekretariatet skal udgøre det bærende element i denne kultur- og fritidskonstruktion, og de nye arbejdsområder kræver en ændret organisering. Vi skal organisere vores opgaver og udvikle nye kompetencer og færdigheder således at vi kan levere noget andet end vi gør i dag. Derfor skal vi arbejde med følgende mål: Vi skal kommunikere langt mere effektivt til vores brugere blandt andet gennem vores hjemmeside Vi skal synliggøre de mange initiativer og begivenheder langt bedre fx via pressen Vi skal veksle fra en til en - kommunikation til viden for mange kommunikation. Væsentlige anlægsprojekter Idrætsområdet Der er i alt afsat 13,4 mio. kr., til Multicenter Præstø idrætsfunktionen, heraf er de 7,4 mio. kr. afsat i Multicenter Præstø forventes færdiggjort primo Der er afsat midler til at påbegynde flytning af fodboldbaner i Vordingborg fra det eksisterende stadionanlæg til areal i nærhed af skoler og uddannelsesinstitutioner i Vordingborg. Der er i alt afsat 17,5 mio. kr. til ny sportshal i Vordingborg, hvoraf de 1,5 mio. kr. er afsat i 2014, 8,0 mio. kr afsat i 2015 og 8,0 mio. kr. afsat i Midlerne forventes anvendt i forbindelse med udviklingen af arealet på Solbakken. Derudover er der i 2014 afsat i alt 0,5 mio. kr. til forundersøgelser i forbindelse med evt. anlæg af en ny Svømmehal i Vordingborg Kulturområdet Der er i 2014 samt overslagsårene afsat 0,5 mio. kr. årligt til drift af et kommende Kunstglasmuseum i Præstø. Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget

60 Oversigter Oversigter Oversigter

61 Oversigter Tekst Oversigter overslag overslag overslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udv for Økonomi, Planlægning & Udvikling Byggemodning ved afkørsel Kulturarvskommuneprojektet Køb af Adelgade (Støberihal.) Ny proces for administrationsbygning Nye lokaler til Cantabile Socialudvalg Demens-plejeboliger - Distrikt Solvang Teknikudvalg Bygningsvedligeholdelsespulje Cykelstiplan Cykelstiplan for købstæderne 300 Energibesparende foranstaltninger Fehmern-Bælt (Næstvedvej) Fehmern-Bælt (Orevej) Fehmern-Bælt (Ramme - er prioriteret) Fehmern-Bælt (Sct. Clemensvej) Gadebelysning, investeringsramme Havnerenovering, pulje Istandsættelse af broer og tunneler Istandsættelse af grusveje Kalvehave Havn, renovering Klintholm Havn, toiletbygning 350 Opgradering af busstoppesteder Renovering af P-plads ved Aarsleffsg Renovering af færgen IDA Spuns, Langelinie i Stege 400 Stege Havn, renovering Tilgængelighed og teleslyngeanlæg Trafiksikkerhed Vejafvanding, skift af afløbsledninger Vejbidrag Miljø- og Klimaudvalg By- og områdefornyelse, Køng -313 Grøn Vækst-pulje Grønne udviklingsplaner, lokalrådene Klima- og Varmeplan Kystsikring på Farø Medfinansiering af byfornyelsesramme Miljømålslov - øvrige projekter Pulje til landsbyfornyelse Pumpelag i Masnedsund Renovering af Frederiksmindeanlægget 500 Renovering af parker og grønne områder Renovering af udendørs idrætsanlæg Supplerende arbejder, indsatspuljen Udlæg i fb med Vandoplandsplan Børne-, Unge- og Familieudvalg Børnehaven Parkhaven flyttes Nedrivning af bygning, Marienberg Skole Ny daginstitution, Kastrup/Ndr. Vindinge Nye lokaler, Lundby Skoleafdeling Renovering af Bårse Skoleafdeling Renovering af Lundby Skoleafdeling Renovering af Lundby Skoleafd. SFO Renovering af Marienberg Skoleafd Renovering af Mern Skoleafdeling, SFO 500 Renovering af Stege Skoleafdeling Renovering af Stensved Skoleafdeling Udbygning af Præstø Skoleafdeling Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Flexhallen i Stege Idrætsbaner i fb med ny hal Ny sportshal i Vordingborg Ny svømmehal - undersøgelse 500 Nyt fælles bibliotekssystem 753 Samlet resultat

62 Oversigter 2013 overslag 2014 overslag 2015 overslag 2016 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1 Lønninger Varekøb 2 Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v. 0 Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler 1 Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Indtægter 1 Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Balance Oversigter

63 Takster Takster Takster

64 Takster Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Øvrige attester og gebyrer Oplysninger BBR-ejermeddelelse 70,00 70,00 Vurderingsattest 70,00 70,00 Skatteattest / skattebillet med bilag 50,00 50,00 Folkeregisteroplysning, f.eks. bopælsattest og adresseoplysning Takst pr. oplysning 52,00 52,00 Oplysning om ejerforhold vedr. fast ejendom til vandværker, grundejerforeninger m.v ejendomme 1.200, ,00 Diverse planer Lokalplaner Gebyrfri Gebyrfri Kommuneplaner 100,00 100,00 Spildevandsplaner Gebyrfri Gebyrfri Affaldsplaner Gebyrfri Gebyrfri Opkrævning af ydelser Rykkerskrivelser for krav med udpantningsret Takst for 1. rykker 250,00 250,00 Rykkerskrivelser for krav med udpantningsret Takst for 2. rykker 250,00 250,00 Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret Takst for 1. rykker 100,00 100,00 Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret Takst for 2. rykker 100,00 100,00 Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret Takst for øvrige rykkere pr. stk. 100,00 100,00 Rykkerskrivelser ved misligholdt betalingsaftale Takst pr. rykker 250,00 250,00 Bødestraf efter CPR-loven Ikke rettidig flytteanmeldelse (mere end 1 måneds Overskridelse 600,00 600,00 Manglende anmeldelse af en opgivet flytning 800,00 800,00 Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen 2.000, ,00 Undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger 2.000, ,00 I særlige grove tilfælde eller ved gentagelsestilfælde 2.000, ,00 Øvrige Vielse / registreret partnerskab af personer bosiddende uden for Danmark (udenlandske statsborgere) Takst pr. gang 500,00 500,00 Personnummerbevis 52,00 52,00 Sundhedskort (gult) Takst pr. kort 180,00 180,00 EU-sygesikringskort (blåt) 0 0 Legitimationskort fra og med 16 år Takst pr. kort 150,00 150,00 Knallertbevis 100,00 100,00 Redningsberedskabet Materiel Køretøjer/materiel m.v.: Automobilsprøjte Pr. time kr. 554,- 566,- Vandtankvogn Pr. time kr. 554,- 566,- Redningslift/klinteredning Pr. time kr. 756,- 773,- Redningsvogn Pr. time kr. 520,- 532,- Indsatslederbil Pr. time kr. 350,- 358,- Udkald med redningsbåd Pr. 3 timer udkald kr , ,- Pr. efterfølgende time do Pr. time kr , ,- Takster

65 Takster Pumper og aggregater m.v.: Pumpe over liter i min. Pr. time kr. 327,- 334,- Dykpumper Pr. døgn kr. 218,- 223,- Vandstøvsuger Pr. døgn kr. 272,- 278,- Affugter Pr. døgn kr. 544,- 556,- Generator Pr. døgn (40 kw) kr , ,- Generator Pr. døgn (7,7 kw) kr. 817,- 835,- Generator Pr. døgn (4,4 kw) kr. 381,- 389,- NB: Ved leje af motoriserede aggregater skal dertil lægges forbrug af brændstof m.v. Indkvarteringsmateriel/forplejning: Tæpper (ekskl. vask) Pr. døgn kr. 10,- 10,- Madrasser Pr. døgn kr. 17,- 17,- Termospande Pr. døgn kr. 54,- 55,- Feltkomfur Pr. døgn (første døgn) (+ mandskab) kr , ,- Efterfølgende døgn (+ mandskab) kr. 600,- 608,- Slanger/amaturer for do.: Slanger (pr. 15 meter) 1. døgn pr. stk. kr. 40,- 41,- Amaturer for do. Efterfølgende dage kr. 20,- 20,- Amaturer for do. Pr. døgn kr. 40,- 41,- Brandslukningsmateriel: Udlån af håndslukkere Pr. døgn kr. 25,- 25,- Nysalg af slukkerudstyr, jf. separat prisliste. Årligt eftersyn Pr. enhed kr. 40,- 41,- Trykprøvning Vandfyldt slangevinde (hvert 5. år) kr. 275,- 279,- Trykprøvning Pulverslukker, trykvandslukker og skumslukker (hvert 5. år) kr. 255,- 258,- Trykprøvning Kulsyreslukker (hvert 10. år) kr. 255,- 258,- Operative opgaver Personale: Indsatsleder Pr. time kr. 545,- 552,- Brandmand Pr. time kr. 470,- 476,- ABA alarmer Pr. udkald. Blind alarm kr , Trafikuheld/miljøuheld: Oprydning på vej efter trafik-/miljøuheld Pr. time pr. mand (min. 3 mandetimer) kr. 468,- 474,- Oprydning på vej efter trafik-/miljøuheld Pr. time (indsatsledertime) kr. 544,- 551,- Oprydning på vej efter trafik-/-miljøuheld Pr. sæk kattegrus/ssd kr. 125,- 127,- Flydespærring Jf. forbrug Serviceopgaver Løft borgere: Løft. Ældre/gangbesværede Pr. løft kr , ,- Km tillæg Pr. km kr. 0,- 3,82,- Jf. aftale m. ældreområdet Udkald tyverialarmer m.v.: Tyverialarmer Udkald. Pr. udkald kr , ,- Elevatoralarmer Pr. år. Udkald kr , ,- Takster

66 Takster Vagtcentralydelser Tilslutningsabonnement, vagtcentral: ABA alarmer Overvågning pr. anlæg pr. år kr , ,- ABA alarmer Tilslutning pr. anlæg kr , ,- Tyverialarmer Overvågning pr. anlæg pr. år kr , ,- Tyverialarmer Tilslutning kr , ,- Elevatoralarmer Overvågning pr. elevator kr , ,- Elevatoralarmer Tilslutning kr , ,- Tekniske alarmer Overvågning pr. anlæg pr. år kr , ,- Tekniske alarmer Tilslutning kr , ,- Kurser (max 12 deltagere): Elementær brandbekæmpelse 2 timer kr , ,- Elementær brandbekæmpelse Pr. bog kr. 26,- 30,- Førstehjælp, grundkursus 12 timer kr , ,- Førstehjælp, modulopbygget 3 timer kr , ,- Førstehjælp, virksomhedskursus 3 timer kr , ,- Førstehjælp, vedligeholdelse 3 timer kr , ,- Førstehjælpsbøger 12 timers Pr. bog kr. 87,- 100,- Hjertestarterkursus *1 3 timer kr , ,- Hjertestarterkursus *2 4 timer kr , ,- Kursusbog til hjertestop Pr. bog kr. 87,- 100,- Leje af førstehjælpsdukker Pr. stk. pr. dag kr. 400,- 500,- Hjertestarter model Zoll+ Pr. stk. kr , ,- Hjertestarter model Zoll pro Pr. stk. kr , ,- Instruktør timer Pr. stk. kr. 0,- 575,- Km tillæg Pr. km kr. 0,- 3,82,- *1 deltagerne har kursus i hjerte/lungeredning *2 deltagerne har ingen forudsætninger Lokaleleje Husleje Pr. år. IT-afd. Serverrum kr , ,- (ekskl. el forbrug afregnes efter måler) Alle priser er pr. påbegyndt time/døgn og er ekskl. moms. Herudover betales reparation eller nypris for skader eller bortkomst af det lejede materiel. Takster

67 Takster Socialudvalget Kommunalt Madtakster tilskud Madservice Almindelig hovedret Takst pr. enhed 38,62 39,12 0 Almindelig biret Takst pr. enhed 9,34 9,46 0 Almindelig biret og hovedret Takst pr. enhed 47,96 48,58 0 Specialkost som f.eks findelt, Takst pr. enhed 38,62 39,12 0 proteinberiget, diætkost Morgenmad Takst pr. enhed 28,00 28,36 0 Madpakke/aftensmad Takst pr. enhed 37,33 37,82 0 Udbringsgebyr Takst pr. enhed 8,93 9,88 2,34 Kommunalt Borgere i plejeboliger tilskud Almindelig hovedret Takst pr. enhed 32,63 33,68 5,44 Almindelig biret Takst pr. enhed 7,89 8,15 1,32 Almindelig biret og hovedret Takst pr. enhed 40,52 41,83 6,75 Specialkost som f.eks findelt, Takst pr. enhed 32,63 33,68 5,44 proteinberiget, diætkost Morgenmad Takst pr. enhed 23,66 24,42 3,94 Madpakke/aftensmad Takst pr. enhed 31,54 32,56 5,26 Kaffe/the/drikke Takst pr. enhed 13,14 11,46 1,85 Vask af tøj og linned Borgere i eget hjem Takst pr. uge Ægtepar Takst pr. uge Beboere på plejecentre - Takst pr. måned vask af eget tøg og linned - vask og leje af linned og håndklæder Takst pr. måned Ældreområdet, øvrige takster Personlig og praktisk hjælp - hverdage kl Takst pr. time øvrige tider Takst pr. time Kørsel til dagcenter Takst pr. måned Aflastningpladser omfatter rengøringsmidler,vask af eget tøj, leje og vask af linned) Takst pr. dag 6 6 Omsorgstandpleje Takst pr. år Takster

68 Takster Teknikudvalget Tømning af samletanke Tømning til og med liter Takst pr. tømning 1385, ,00 Tømning til og med liter Takst pr. tømning 2365, ,00 Tømning til og med liter Takst pr. tømning 2960, ,00 For tømning udenfor normal arbejdstid tillægges 3450, ,00 Bortskaffelse af slam på renseanlæg Takst pr. m3 112,00 115,00 Miljø- og Klimaudvalget ALFA Specialaffald Priser 2014 Takster

69 Takster Takster

70 Takster Takster

71 Takster Takster

72 Takster Takster for udlejning af arealer til cirkus Små cirkus (under 300 siddepladser) opkræves kr. pr. besøg. Store cirkus (over 300 siddepladser) opkræves kr. pr. besøg. Takster

Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Drift 703,6 704,5 693,6 681,5 675,4 675,3 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2017 prisniveau Regnska b 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Drift 767,8 787,7 787,4 793,3 796,2 796,2 Arbejdsmarked 714,4

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Regnskab 2012. Budget 2013. Budget 2017 Drift 232 233 232 231 231 230

Regnskab 2012. Budget 2013. Budget 2017 Drift 232 233 232 231 231 230 Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Drift 232 233 232 231 231 230 ramme 1 62 65 64 64 64 64 Andre faste ejendomme 0 0 0 0 0 0 Kommunal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme %

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme % Note Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 Resultat på drift på økonomi pr. 30. 09 2014 Uddannelse og Arbejdsmarked Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder: beskæftigelsesindsats kontant- og uddannelseshjælp fleksjob, revalidering og ressourceforløb dagpenge

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Ældreområdet Udvalgsaftale

Ældreområdet Udvalgsaftale Ældreområdet Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsaftale Ældreområdet Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området...3 Ressourcer...4 Udviklingstendenser...4 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

2016-2019 BUDGET. BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER vordingborg.dk

2016-2019 BUDGET. BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER vordingborg.dk 2016-2019 BUDGET BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER vordingborg.dk Budget 2016-19 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 13 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter og 6.02 Aktivitetstilbud. Beskrivelse af udvalgets budgetområder Nedenstående figur viser

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere