Emotions-Fokuseret Terapi essens og praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emotions-Fokuseret Terapi essens og praksis"

Transkript

1 Hanne Bloch Gregersen oversatte og lettere bearbejdede uddrag fra: Elliott,R.; Watson,J.C.; Goldman, R.N. & Greenberg, L.S.: Learning Emotion-Focused Therapy. The Process-Experiential Approach to Change. The American Psychological Association, 2004, p Emotions-Fokuseret Terapi essens og praksis Emotions-fokuseret terapi er en empirisk underbygget, følelsesfokuseret, humanistisk behandling. Den integrerer klient-centrerede, gestalt og eksistentielle terapier, og fører dem sammen i en nutidig psykologisk tænkning. Neohumanistisk perspektiv Emotions-fokuseret terapi er en unik integration af et humanistisk perspektiv på menneskets natur, dysfunktion og vækst med nutidig emotionsteori og en filosofisk position, som betegnes dialektisk konstruktivisme. Det er en neohumanistisk terapi i den forstand at emotions-fokuserede terapeuter anser: oplevelse for at være central mennesker for at være mere end summen af deres enkeltdele og i stand til at være selv-determinerende alle klienter for at have en iboende tendens til vækst terapeutens autenticitet og nærvær sammen med klienten for nødvendig Imidlertid sættes disse begreber ind i en nutidig referenceramme og terminologi, primært ved anvendelsen af emotionsteori og dialektisk konstruktivisme. Emotions-fokuserede terapeuter anser kort sagt - mennesket for at bestå af flere dele eller stemmer og terapi for typisk at involvere en dialektik mellem stabilitet og forandring. Terapi involverer således ofte det at støtte en vækst-orienteret stemme, som er i konflikt med en mere dominerende negativ stemme, der forsøger at bevare velkendte, men negative tilstande. Basis i forskning Emotions-fokuseret terapi søger at lægge sig tæt op ad både klientens umiddelbare oplevelse og resultater fra forskning omkring behandlingsproces og resultat. Klient-centreret men proces-guidende relationel holdning Emotions-fokuseret terapi er baseret på en bestemt måde at kommunikere med klienter på. Denne måde er essentiel for den konkrete praksis. Det kan beskrives på forskellige måder: Man kunne sige, at terapeuten integrerer væren og gøren med klienten. Det er lidt som at skelne mellem at følge og at lede klienten 1. Terapeuten følger den kurs som klientens indre oplevelse tager efterhånden som den udvikler/udfolder sig fra det ene øjeblik til det næste. Det at følge betyder imidlertid ikke mekanisk omskrivning/reformulering af klientens ord. Det refererer snarere til terapeutens forsøg på vedblivende at være empatisk afstemt med klientens indre oplevelse og løbende at tjekke sin forståelse af denne. Som 1 following and leading - jf. begreberne pacing og leading, præsenteret af HBG i forbindelse med undervisningen omkring elementerne i den terapeutiske proces. EFT-instituttet. Hanne Bloch Gregersen 1

2 udgangspunkt forsøger terapeuten at følge klientens oplevelse fordi terapeuten anerkender, at klienten er menneskelig på samme måde som terapeuten er: et medmenneske, en autentisk kilde til oplevelse, et aktivt handlende menneske, der forsøger at skabe mening, opnå mål og være i kontakt med andre. Terapeuten værdsætter klientens initiativ og søger at hjælpe klienten med at skabe overblik over hans eller hendes situation eller løse eventuelle problemer. Samtidig leder terapeuten aktivt den terapeutiske proces. At lede betyder ikke at formane eller holde forelæsning for klienten, at give gode råd, kontrollere eller manipulere klienten. Det betyder heller ikke at gøre klientens arbejde, at forsøge at løse klientens problem eller forsøge at give klienten indsigt 2. Terapeuten er en oplevelsesmæssig guide, som besidder en viden om subjektivt terræn og emotionelle processer. Proces-guide er faktisk et bedre ord til at beskrive, hvordan terapeuten agerer: terapeuten arbejder altid aktivt frem mod noget sammen med klienten, og alt, hvad terapeuten siger, er samtidigt - rettet mod at opnå følgende: en umiddelbar respons intention (fx at kommunikere forståelse og opmuntre klienten til at udforske sine følelser) en indenfor-sessionen umiddelbart opstået opgave 3 (fx at hjælpe klienten med at forstå en forvirrende overreaktion på en bestemt situation) et overordnet behandlings mål (fx at hjælpe klienten med at opnå sit mål om at komme ud af sin depression eller overens med sin skilsmisse) Terapeutens respons tilbyder kontinuerligt klienten forskellige muligheder for at arbejde med oplevelse. At følge ( following / pacing ) og lede ( leading ) på samme tid lyder umiddelbart som en modsigelse. Men emotions-fokuserede terapeuter opfatter det som en dialektik (dvs. en kreativ spænding) mellem to vitalt vigtige aspekter ved terapi. At følge uden at lede kan resultere i, at terapien ikke udvikler sig effektivt eller går i cirkler og ikke kommer nogen vegne. At lede uden at følge er ineffektivt og kan have den stik modsatte virkning. Det kan underminere forsøgene på at hjælpe klienten til at udvikle sig som en beriget, selvregulerende person. Derfor forsøger emotions-fokuserede terapeuter at integrere dét at følge og dét at lede, således at modsætningen ofte forsvinder, som i en dans hvor partnerne responderer på hinanden ved skiftevis at følge og lede. Den optimale situation i en emotions-fokuseret terapeutisk tilgang er et aktivt samarbejde mellem klient og terapeut, hvor ingen af dem hverken føler sig ledt eller mekanisk fulgt af den anden. I stedet er idealet en utvungen fornemmelse af samarbejde. Terapeuten har hele tiden øje for ( monitors ) den terapeutiske alliances tilstand og den øjeblikkelige terapeutiske opgave med henblik på at vurdere den bedste balance mellem aktiv stimulation og lydhør/forstående afstemning. Når der opstår forskellighed eller uenighed, anser terapeuten altid klienten som ekspert på sin egen oplevelse, og bøjer sig for den. Endvidere tilbydes terapeutens interventioner på en ikke-påtvingende, afprøvende måde som formodninger, perspektiver, eksperimenter eller muligheder, snarere end som en ekspert udtalelser eller sandhedsudsagn. Terapeutens undersøgende respons/reaktions stil På det helt konkrete niveau er emotions-fokuseret terapi kendetegnet ved et karakteristisk mønster af terapeut reaktioner, som er temmelig forskelligt fra den typiske reaktions stil i ikke-oplevelsesorienterede terapeutiske tilgange. Denne type af reaktion kaldes empatisk undersøgelse/udforskning, og den antager adskillige former. Sædvanligvis gøres der indenfor denne stil brug af undersøgende/udforskende refleksioner, som i følgende korte eksempel: 2 enlighten the client. 3 a within-session task EFT-instituttet. Hanne Bloch Gregersen 2

3 Klient: Terapeut: Klient: Jeg ønsker mig bare nok af den, jeg plejede at være, til at jeg kan leve som et menneske. (taler som klienten): Det lyder næsten som Jeg føler mig ikke som et menneske lige nu. Jeg føler mig som et eller andet, der ikke er et menneske. Er det sådan, det føles? Bare som en paranoid lille pige, du ved. Udforskende/undersøgende spørgsmål er også vigtige, så som, Hvordan er det indeni? Hvad oplever du lige nu? eller endda Hvor mærker du følelsen i din krop?. Denne karakteristiske form for terapeut reaktion er aktiv, engageret, talende til følelserne eller udtryksfuld, men samtidig er den typisk prøvende og til tider tilsigtet uartikuleret, når den forsøger at spejle og støtte klientens selv-udforskning af sin netop nu følte oplevelse. Markør-styret opgave strategi Emotions-fokuseret terapi er karakteriseret ved sin klare beskrivelse af terapeutiske markører og opgaver indenfor-sessionen og ved sin kombination af relations og arbejdsprincipper, der medfører både at følge og lede/guide. Markører er adfærd i-sessionen, som signalerer, at klienten er klar til at arbejde med et bestemt problem. Et eksempel er en selv-kritisk splittelses markør, i hvilken en del af personen (en kritiker) kritiserer en anden del (en oplever). Opgaver er forbundet med umiddelbare mål indenfor-sessionen, så som at løse den indbyggede konflikt i en selvkritisk splittelse. Emotions- fokuseret terapi indeholder også bestemte terapeutiske metoder, som terapeuter kan anvende til at hjælpe klienten med at løse opgaver. For eksempel ville terapeuten måske foreslå, at klienten flytter sig frem og tilbage mellem to stole og her skiftes til at tale som kritikeren og opleveren ( to-stols dialog ). Terapeuten lytter efter om klienten præsenterer opgave markører, og tilbyder interventioner, der matcher de opgaver, der dukker op. Ved at hjælp af sprogbrug, der følger og leder, følger terapeuten først de opgaver, klienten præsenterer i form af markører, og guider derefter klienten i frugtbare måder at arbejde med disse opgaver på. OPLEVELSESORIENTEREDE BEHANDLINGS PRINCIPPER En anden måde at beskrive den oplevelsesorienterede terapis essentielle beskaffenhed er at fremlægge de behandlingsprincipper, der styrer terapeutens relationelle holdning og handlinger. Alt hvad en emotionsfokuseret terapeut gør, er udledt af disse behandlingsprincipper, som er opsummes i tabel 1.1. Endvidere afspejles balancen mellem relations og opgave elementer i delingen af disse behandlingsprincipper i to grupper med tre i hver. Som deres rækkefølge antyder, kommer de relationelle principper først og prioriteres i sidste instans højere end de opgave-faciliterende principper. Relations principper Som udgangspunkt er emotions fokuseret terapi baseret på en oprigtig værdsættende, empatisk relation og fordrer at terapeuten er fuldt til stede, respektfuld og yderst lydhør overfor klientens oplevelser. Relationsprincipperne omfatter understøttelse af et fælles engagement i et trygt, opgave-fokuseret terapeutisk forhold. Et forhold som er tilstrækkelig trygt og målrettet til at klienten bliver tilskyndet til at udtrykke og udforske sine personlige problemer og følelsesmæssige smerter. Empatisk afstemning: At gå ind i og afdække klientens umiddelbare oplevelser i stadig bevægelse. EFT-instituttet. Hanne Bloch Gregersen 3

4 Empati er et komplekst begreb som igen får solid opmærksomhed fra psykoterapeuter med forskellige teoretiske orienteringer (Bohart & Greenberg, 1997b). I overensstemmelse med det person-centrerede udgangspunkt og den humanistiske vægtning af den enkeltes oplevelse er empatisk afstemning selve fundamentet for den oplevelsesorienterede terapi. Fra terapeutens side sker den empatiske afstemning sammen med terapeutens tilstedeværelse og basale interesse i klientens oplevelser. Den fordrer at terapeuten udfører en række indre handlinger (se også Greenberg & Elliot, 1997; Greenberg & Geller, 2002; Vanaershot, 1990) så som at slippe forudindtagede meninger om klienten, at gå aktivt ind i klientens verden, gå med i klientens oplevelse samt udvælge og tage fat i de følelser og betydninger som er mest vigtige og dybe for klienten i øjeblikket. Terapeuten forsøger at være til stede og bibeholde en forståelse af klientens indre oplevelse som den kommer til udtryk fra det ene øjeblik til det næste. Terapeuten bruger ikke klientens udsagn som noget der skal vurderes i forhold til en sandhed, en hensigtsmæssighed eller psykopatologi. Ydermere forsøger terapeuten ikke at tolke mønstre, drivkræfter eller forsvar og stiller heller ikke spørgsmålstegn ved irrationelle overbevisninger. Empatisk afstemning er samtidig en kompleks proces der omfatter det at udvælge ét blandt mange forskellige mulige spor, herunder indhold (den overordnede mening udtrykt af klienten), følelser (bitterhed), proces (klientens umiddelbare oplevelse), person (hvordan det er at være klienten) samt iboende betydninger (det som er uklart eller ved at komme til syne). Terapeutiske forbindelser: Kommunikativ empati, medfølelse og tilstedeværelse overfor klienten. Siden Rogers (1957) og andre er den terapeutiske relation blevet betragtet som det overordnede helbredende element i den oplevelsesorienterede terapi. Derfor forsøger terapeuten at udvikle en stærk terapeutisk dialog med klienten. Denne dialog er kendetegnet ved tre indbyrdes afhængige relations elementer: Forståelse og empati, accept og værdsættelse samt tilstedeværelse og oprigtighed. EFT-instituttet. Hanne Bloch Gregersen 4

5 Type af behandlings princip Princip Definition af princip Aktivitet Relationelle principper: Understøt en tryg, frugtbar terapeutisk relation Empatisk afstemning Vær nærværende for at spore klientens umiddelbare oplevelse og den som er ved at udfolde sig/udvikle sig Terapeut oplevelse: giv slip på forudfattede antagelser, gå ind i klientens oplevelse, lad klientens oplevelse give genklang i dig, udvælg og hold fast i hvad der fremtræder som vigtigt og centralt Terapeutisk bånd Kommuniker empati, omsorg og nærvær til klienten Udtryk empatisk afstemning til klienten gennem spejling og andre reaktioner, tjek akkuratheden med klienten. Udvikl og udtryk omsorg gennem accept (tolerance, betingelsesløshed), ved at sætte pris på (aktiv omsorg) og tillid til klienten. Udtryk nærvær gennem følelsesmæssig kontakt med klienten i en virkelig relation. Udvis autenticitet (kongruens, integritet) og gennemsigtighed (faciliterende selvafsløring) baseret på terapeutens selv-awareness. Opgave samarbejde Faciliter involvering i terapiens mål og opgaver (alliancens opgave og målaspekt) Udvikl kontrakt/enighed om mål (hvad der skal arbejdes med) ved at identificere, forstå og støtte klientens mål Udvikl kontrakt/ enighed om opgave (hvordan der skal arbejdes) gennem oplevlsesorienteret undervisning og forhandling Tilbyd en samarbejdende, ikkeekspert tone Hjælp klienten med specifikke opgaver ved at udvikle sprog, oplevelsesorienteret undervisning og udforskning af behandlings vaskeligheder. EFT-instituttet. Hanne Bloch Gregersen 5

6 Type af behandlings princip Princip Definition af princip Aktivitet Opgave principper: Faciliter terapeutisk arbejde med specifikke terapeutiske opgaver Oplevelsesorienteret bearbejdning Fuldførelse af opgave og fokus Hjælp klienten med at arbejde på forskellige måder på forskellige tidspunkter Faciliter klientens fuldførelse af terapeutiske nøgleopgaver Opmuntr bestemte klient mikroprocesser, som er passende i forhold til den aktuelle opgave, fx oplevelsesorienteret udforskning, at udtrykke sig aktivt Opgaveorientering: Lyt efter opgaver, hjælp klienten med at identificere nøgleopgaver Model repræsentation: Kend trinene og blindgyderne i hver enkelt opgave Vær venligt vedholdende: Hjælp klienten med at blive i opgave og med at komme tilbage til efter sidespor Fleksibilitet: Forhandl med klienten om at fortsætte en opgave eller at skifte til en vigtigere opgave Selv-udvikling Frem klientens ansvarlighed og empowerment Empatisk selektion: Lyt efter og vælg vækst-orienterede klient oplevelser/erfaringer (noget nyt, muligheder, styrker, fremskridt, ønske om ændring, selv-sikkerhed, selv-omsorg, oplevelse af personlig magt/kraft) Tilbyd valg: Tillad klienten at vælge, hvad der skal arbejdes med og hvordan Klient - empowerment holdning: Opmuntr klienten til at betragte sig selv som ekspert på sig selv EFT-instituttet. Hanne Bloch Gregersen 6

7 Allerførst forsøger terapeuten at kommunikere en empatisk afstemning, dels for at undersøge om den er akkurat og dels for at give klienten en oplevelse af at være forstået af den anden. Empati kan udtrykkes på mange måder, f.eks. som refleksions- og udforskningssvar. Men også gennem en omhyggelig brug af andre reaktionsmidler så som udlevering af egne oplevelser, et passende toneleje ansigtsudtryk. Dernæst forsøger terapeuten at udvikle, vedligeholde og udtrykke ubetinget accept, anerkendelse og tillid til klienten. Ubetinget accept [onconditional positve regard] er den generelt underliggende holdning, som udtrykker vedvarende, oprigtig og ikke-kritiserende interesse og tolerance overfor alle aspekter af klienten. Rogers (1957) og andre klient-centrerede terapeuter (f.eks. Barrett-Lennard, 1962) kalder denne holdning for ikke-besiddende eller ubetingethed, dvs. den er mere end blot accept og handler om at udvise en umiddelbar og aktiv medfølelse med klienten samt at bekræfte og påskønne klienten som medmenneske, specielt i de øjeblikke hvor klienten er sårbar (Greenberg et al., 1993). Ubetinget acccept og anerkendelse omfatter også en dyb følelse af tillid til klientens egne muligheder for selv-forståelse og positiv udvikling (Harman, 1990; Peschken & Johnson, 1997), herunder basale tilbøjeligheder hen imod helhed, frihed og udvikling. For det tredje er det yderst vigtigt at terapeuten viser en ægte tilstedeværelse overfor klienten og giver klienten en fornemmelse af følelsesmæssig kontakt. Terapeuten må forsøge at være ægte og autentisk (i overensstemmelse med sig selv/kongruent/hel) og passende gennemsigtig eller åben i forholdet. I overensstemmelse med dette anser terapeuten det terapeutiske forhold for at være en ægte relation imellem to mennesker, som begge har mulighed for at opleve og handle og således også begge kan blive beriget heraf. Terapeuten må således undgå at spille roller eller dække sig ind under at være eksperten. Terapeutens tilstedeværelse som et ægte, autentisk menneske som til tider også er åben og uden forstillelse opmuntrer klienten til selv at være åben og modig. Desuden hjælper det klienten til at komme ud af følelsen af isolation. Kontakt, autenticitet og åbenhed understøtter også terapeutens empatiske afstemning og anerkendelse og gør disse troværdige for klienten (vi refererer her til en formålstjenlig åbenhed, som er baseret på terapeutens omhyggelige selvforståelse snarere end impulsive eller udstillende selvafsløringer). Opgave samarbejde: At understøtte involvering i mål og terapeutiske opgaver En effektiv terapeutisk relation kræver at både terapeut og klient involverer sig i generelle behandlingsmål, umiddelbare opgaver i terapisituationen og konkrete terapeutiske aktiviteter som skal udføres i terapien. Disse behandlingsprincipper udgår delvist fra de humanistiske værdier som ligger i at formidle frihed, selvbestemmelse, pluralisme og egalitarisme (tro på at alle mennesker er lige). Det medfører at terapeuten optræder som én klienten samarbejder med snarere end som en ekspert og kræver at terapeuten gør klienten til en aktiv deltager i terapien. I de første behandlinger i et emotions fokuseret terapiforløb arbejder terapeuten derfor med at forstå klientens opfattelse af hovedproblemerne og med at klargøre klientens primære terapeutiske mål. Almindeligvis godtager terapeuten de mål og opgaver som klienten selv fremlægger og arbejder aktivt sammen med klienten med at beskrive de følelsesmæssige processer som disse opgaver medfører. Forskning i emotions-fokuseret terapi viser at et klart, fælles behandlingsfokus ved den femte terapibehandling har stor betydning for den efterfølgende behandlings effekt. Fra første behandling hjælper terapeuten desuden klienten med at gå ind i et overordnet arbejde med at opleve og udforske de følelser, der relaterer sig til hans eller hendes problemer, mål og opgaver. Denne udforskning er initieret af terapeutens samarbejdende (og ikke ekspert orienterede) tone og dennes forslag af terapeutiske opgaver. Derudover tilbyder terapeuten klienten oplysninger om følelser og terapiprocesser med det formål, at give klienten mulighed for at udvikle en generel forståelse af vigtigheden af at arbejde EFT-Instituttet, Hanne Bloch Gregersen.

8 med følelser og give logiske begrundelser for at arbejde med konkrete terapeutiske aktiviteter så som tostols dialog. Opgaveprincipper De tre relationelle principper skaber en model for den optimale klient-terapeut relation indenfor emotions fokuseret terapi. De følges op af tre principper som angiver klientens udførelse af terapeutiske opgaver. Principperne er baseret på den grundlæggende antagelse at mennesker er aktive, målbevidste organismer med medfødte behov for at udforske og beherske deres omgivelser. Disse principper kommer til udtryk gennem terapeutens forsøg på at hjælpe klienten til at løse indre, følelsesorienterede problemer gennem at arbejde med personlige mål og konkrete opgaver i behandlingssituationen. Oplevelsesorienteret bearbejdning (processing): At hjælpe klienten med at arbejde på forskellige måder på forskellige tidspunkter. En overordnet indsigt indenfor emotions-fokuseret terapi er, at klienten har forskellige virkningsfulde måder at arbejde på og at disse hjælper klienten med at udvikle sig gennem forskellige terapeutiske opgaver. Dette synspunkt stemmer overens med den humanistiske værdi som tillægges pluralismen: der findes flere måder at arbejde effektivt med terapi. Dette terapeutiske princip udspringer af den emotionsfokuserede terapis emotionsteori, som skelner imellem forskelligere aspekter af emotion-schemes, forskellige slags følelsesmæssige reaktioner og forskellige følelsesregulerende metoder. Det er derfor meget vigtigt, at terapeuten følger med i klientens umiddelbare tilstand for at hjælpe ham eller hende med at arbejde på forskellige måder på forskellige tidspunkter. I denne bog henviser vi til de forskellige måder at arbejde på som oplevelsesorienterede mikroprocesser. Oplevelsesorienterede mikroprocesser er frugtbare, fra øjeblik-til-øjeblik måder, at arbejde med sine indre oplevelser. Dette kan f.eks. være at være opmærksom på, hvad der fylder i bevidstheden (være til stede) aktivt at søge efter sin indre oplevelse for at identificere og verbalisere det, som er uklart eller er ved at opstå (oplevelsessøgning) aktivt at udleve sin indre oplevelse (aktivt udtryk) at tillade en anden person at få indsigt i ens indre oplevelse (interpersonel kontakt) at reflektere over en oplevelse, for at forstå den og skabe en ny betydning (selvrefleksion) at se fremad på, hvordan man i fremtiden kan komme til at optræde, tænke eller føle anderledes (handlingsplanlægning) De forskellige mikroprocesser er anvendelige i hver deres behandlingskontekst. Derfor benytter terapeuter løbende mikromarkører, dvs. markører for microprocesser, for at kunne lave øjebliks analyser, som viser hvilken microproces, der vil være mest anvendelig på det givne tidspunkt i terapien. Opgaveløsning og fokus: At understøtte klienten i at løse terapeutiske hovedopgaver I modsætning til hvad mange tror, bliver de fleste oplevelsesorienterede opgaver ikke løst ved første forsøg. Klienter oplever terapeutiske hovedopgaver som ufærdige figurer, der bliver ved med at presse sig på mod færdiggørelse i form af en løsning, et fænomen man kalder Zeigarnik effekten. Dette behandlingsprincip stemmer overens med den humanistiske værdi om helhed såvel som med emotionsteorien, der fastslår, at følelser anviser hensigtsmæssige (adaptive) retninger for personen. EFT-Instituttet, Hanne Bloch Gregersen.

9 Det er derfor vigtigt at terapeuten understøtter klienten i at identificere de væsentlige behandlingsområder og hjælper dem med at arbejde med dem gennem flere behandlinger. For at gøre det, starter terapeuten behandlingen med at udvikle klare behandlingsmål sammen med klienten, og derefter spore klientens aktuelle opgaver indenfor hver enkelt terapisession. Terapeuter vægter de oplevelser, som er forbundet med behandlingsfokus; derudover bliver terapeuten lige så roligt ved med at tilbyde klienten mulighed for at holde fast i terapeutiske hovedopgaver og bringer ofte klienten tilbage til opgaven, når der opstår distraktioner, sidespor eller blokeringer. I dette arbejde bliver terapeuten delvist ledt af sin viden om det almindelige løsnings-sekvens indenfor bestemte opgaver og tilbyder således klienten mulighed for at komme videre til næste trin i arbejdet (det kan f.eks. være at give kritikeren i en to-stols dialog mulighed for at bløde lidt op). Det er vigtigt at huske på, at terapeuten ikke kan tvinge klienten til at komme videre til næste trin i opgaveløsningen. Klienten går videre, når han eller hun følelsesmæssigt er klar til det, men terapeuten kan tilbyde klienten muligheden for at komme videre. En rigid fastholdelse af fokus på en konkret opgave har imidlertid en negativ effekt. Det er ofte nødvendigt at terapeuten er fleksibel og følger klienten, når han eller hun skifter til en opgave som er mere nærværende for ham eller hende. Sædvanligvis er det også vigtigt at bibeholde en balance imellem fokus på en opgave på den ene side og den terapeutiske relation på den anden side. Nogle gange kan klienten komme til at opfatte terapeutens bestræbelser på at understøtte ham eller hende i at løse en terapeutiske opgave som et voldsomt pres hen imod at gøre noget, som klienten ikke selv er parat til. Terapeuten skal være opmærksom på denne risiko og skal derfor lytte godt efter og være klar til at tilbyde klienten mulighed for at gå væk fra en opgave eller gå videre til en anden opgave. Det tager normalt adskillige behandlinger, før en klient har fuldført en hovedopgave eller et mål, som f.eks. at få kontrol over traumerelateret angst eller at fjerne vrede og bitterhed rettet mod en forælder, som har svigtet. Terapeuten kan derfor hjælpe klienten til at gå tilbage til en opgave uge efter uge, men kan være nødt til midlertidigt at lade opgaven ligge, hvis der dukker noget mere presserende op eller hvis klientens ubehag ved at udtrykke stærke følelser begynder at forstyrre arbejdet med opgaven. Selv-udvikling: Fremme klientens ansvarlighed og ressourcer [empowerment] Endelig er emotions-fokuseret terapi en humanistisk terapi med eksistentielle rødder; den lægger stor vægt på menneskelig frihed og udvikling gennem hele livet. Derfor lægger emotions-fokuserede terapeuter også vægt på, at klienter har frihed til at vælge deres egne handlinger, i terapisituationen såvel som i andre sammenhænge. Derudover bliver klienten også betragtet som ansvarlig (på en ikke-anklagende måde) for udviklingen af deres følelsesmæssige oplevelser, herunder depression og angst. Terapeuten understøtter således klientens mulighed for og motivation til selvbestemmelse, moden afhængighed af andre og selvudvikling, herunder udvikling af personlig styrke. Terapeuten understøtter først og fremmest klientens udvikling gennem at lytte omhyggeligt efter og hjælpe klienten til at udforske udviklings potentialer i hans eller hendes oplevelser. F.eks. hører terapeuten måske den kategoriske vrede, som ligger implicit i en klients depressive sindsstemning og reflekterer over den. Det at have valgmuligheder bliver også understøttet på forskellig vis. Som f.eks. når klienten tilbydes alternativer i forbindelse med terapeutiske mål, opgaver og handlinger. Således kan terapeuten tilbyde en tilbageholdende klient muligheden for ikke at udforske et smertefuldt emne. Eller terapeuten kan overfor klienten fremføre muligheden af enten at fortsætte selvkritikken eller at udfordre den indre kritiker. Ydermere kan emotions-fokuserede terapeuter fastholde, at de ikke er eksperter i indholdet i klientens oplevelser og at de derfor ikke er i stand til at tolke, dømme, eller give ekspertudsagn omkring klientens problemer. I stedet anser terapeuten klienten for at være sin egen ekspert og den, der i sidste ende skal vælge sin egen identitet. EFT-Instituttet, Hanne Bloch Gregersen.

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Terapeut-åbenhed TERAPEUT-KLIENT RELATIONEN

Terapeut-åbenhed TERAPEUT-KLIENT RELATIONEN Af Gerda Rasmussen Familie- og psykoterapeut MPF Underviser og konsulent Dansk Familieterapeutisk Institut Denne artikel har været bragt i Psykoterapeuten nr. 3, 2010 Terapeut-åbenhed Vi bliver et selv

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING KOMPETENCE FOR KOMPETENCE

MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING KOMPETENCE FOR KOMPETENCE MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING KOMPETENCE FOR KOMPETENCE Copyright 2006, International Coach Federation. ICF føler sig forpligtet til at støtte medlemmerne i at udvide deres coachingfærdigheder. Hver

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 med Elaine Aron og Lise og Martin August Bestyrelsen i HSP foreningen var blandt de 500 deltagere i seminaret. Oplæg med Elaine Aron Hovedemnet

Læs mere

Temadag for kliniske undervisere

Temadag for kliniske undervisere Temadag for kliniske undervisere Navn: Hans Henrik Kleinert Uddannet: Psykoterapeut MPF Specialfysioterapeut Faktabox: Født 1953 Fysioterapeut 1977 Psykologistudie 1980-1985 Psykoterapeut 2000 Supervisor

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Marte Meo metodens principper. At positiv bekræfte initiativ. At sætte ord på egne og andres initiativer. at skabe en følelsesmæssig god atmosfære

Marte Meo metodens principper. At positiv bekræfte initiativ. At sætte ord på egne og andres initiativer. at skabe en følelsesmæssig god atmosfære Marte Meo metodens principper At følge initiativ At positiv bekræfte initiativ At sætte ord på egne og andres initiativer Turtagning Positiv ledelse at skabe en følelsesmæssig god atmosfære at følge, bekræfte

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish 1. Situationen er potentielt behagelig. 2. Situationen er kompleks. 3. En opgave som skal udføres. 4. Nogen prøver at imponere P. 5. Nogen prøver at overbevise

Læs mere

NFH MAJ 2013 DEN TRAUMATISEREDE PATIENT NÅR PSYKEN ER MODSPILLER ERHVERVSPSYKOLOG MICHAEL R. DANIELSEN MRD@PSYKIATRIFONDEN.DK

NFH MAJ 2013 DEN TRAUMATISEREDE PATIENT NÅR PSYKEN ER MODSPILLER ERHVERVSPSYKOLOG MICHAEL R. DANIELSEN MRD@PSYKIATRIFONDEN.DK 30.04.2013 1 NFH DEN TRAUMATISEREDE PATIENT NÅR PSYKEN ER MODSPILLER MAJ 2013 ERHVERVSPSYKOLOG MICHAEL R. DANIELSEN MRD@PSYKIATRIFONDEN.DK PROGRAM Velkommen og ønsker? Om psykisk sårbarhed Det sårbare

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING SPECIFICERET FOR HVER KOMPETENCE. Copyright 2006, International Coach Federation.

MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING SPECIFICERET FOR HVER KOMPETENCE. Copyright 2006, International Coach Federation. MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING SPECIFICERET FOR HVER KOMPETENCE Copyright 2006, International Coach Federation. ICF føler sig forpligtet til at støtte medlemmerne i udviklingen af deres coachkompetencer.

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt børn og voksne. Hvad er vores næste skridt i DDS?

Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt børn og voksne. Hvad er vores næste skridt i DDS? Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt børn og voksne Hvad er vores næste skridt i DDS? Divisionsledelsesstævne januar 2011 Formål med dette oplæg Give et overblik

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Kulturopbygning og nærværsfremmende ledelse. Sammen om en bedre kommune Høyanger, 29. april 2014. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Kulturopbygning og nærværsfremmende ledelse. Sammen om en bedre kommune Høyanger, 29. april 2014. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Kulturopbygning og nærværsfremmende ledelse Sammen om en bedre kommune Høyanger, 29. april 2014. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 20

Læs mere

Den motiverende samtale en kort introduktion

Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale har fokus på at finde ressourcer til forandring hos borgeren og støtte hans eller hendes indre motivation. Rådgiverens vigtigste rolle

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Heste hjælper os på vej

Heste hjælper os på vej Heste hjælper os på vej Hesteassisteret personlig udvikling er ikke nødvendigvis ridning. Det er lige så meget omgangen med heste. Der er således ikke fokus på traditionel rideundervisning. Hesten indgår

Læs mere

RARRT RELATION ANERKENDELSE RESSOURCER REFLEKSION TEORI. Relationskompetent ledelse

RARRT RELATION ANERKENDELSE RESSOURCER REFLEKSION TEORI. Relationskompetent ledelse RARRT RELATION ANERKENDELSE RESSOURCER REFLEKSION TEORI Relationskompetent ledelse Den ledelsesmæssige udfordring: Åbenhed, forhandling og responsivitet versus handlekraft Ledelsesperspektiver To forskellige

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael En voksen for tidligt født, Louise, omtaler et terapiforløb, når hun bl.a. skriver sådan i et tidligere nummer af Livsbladet : - Jeg oplevede

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/

Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/ Regionspsykiatrien Silkeborg Team for personlighedsforstyrrelser Fuglemosevej 1a 8620 Kjellerup Tlf. +45 8770 2200 www.regionmidtjylland.dk Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/ Sanne Bay

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform 1 Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform Lisbjerg lokaldistrikts fælles pædagogiske platform udtrykker og afspejler integrativt et fælles menneskesyn og fælles grundforståelse af børns og unges

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere FTF Lederugen 2011 Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere 1 Hvad er ledelse? Ledelse betyder at søge efter eller at finde nye veje. Ledelsesteori er den disciplin at beskue og tænke over, hvad

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Margrete Bach Madsen Cand. mag. i musikterapi, barselsvikar ved Videnscenter for demens, Vejle kommune. Kontakt:

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

5.6. Kernen i coaching

5.6. Kernen i coaching Coaching Forlaget Andersen 5.6. Kernen i coaching Af redaktør, M.A., Int. Cert. Coach, Lucy Vittrup, Lucy Vittrup & Company lv@lucyvittrup.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Formål 2. Hvem

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

At bygge et hus. I Psykologisk FAMILY DYNAMICS AF FINN WESTH OG KIRSTEN DIERNISSE

At bygge et hus. I Psykologisk FAMILY DYNAMICS AF FINN WESTH OG KIRSTEN DIERNISSE FAMILY DYNAMICS AF FINN WESTH OG KIRSTEN DIERNISSE Om et forebyggende familiebehandlingsprojekt til alle med ondt i familien. Det baserer sig på familiens medejerskab til sin egen udvikling og på familiens

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

PARTERAPI VIRKER. En introduktion til emotionsfokuseret parterapi

PARTERAPI VIRKER. En introduktion til emotionsfokuseret parterapi ARTIKEL: PARTERAPI VIRKER - OM EFT PARTERAPI VIRKER En introduktion til emotionsfokuseret parterapi Tekst: Steen Rassing og Jette Simon Tegninger: Jens Lund Peter læner sig frem og siger med en lav intens

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Netværksmødet Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010 Betingelser for at forandring lykkedes Forstyrrelse Forstyrrelsen skal være tilpas Tid til eftertanke Anerkendelse / værdsættelse Problem- og Mangeltænkning

Læs mere

Om naturlig, hjernevenlig læring. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 knoop@dpu.dk

Om naturlig, hjernevenlig læring. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 knoop@dpu.dk Om naturlig, hjernevenlig læring Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 knoop@dpu.dk continual fear, and danger of violent death human life poor, nasty, brutish,

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY

DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY Empati»( ) evnen til at drage slutninger om mentale tilstande hos en selv og andre» (Rutherford et al., 2010). Adskiller os fra alle

Læs mere