BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR"

Transkript

1 BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

2 Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget 48 Drøftelse af visioner, strategi og udvikling 49 Anmodning fra Løgstør Hallerne om renovering/ombygning af hallerne 50 Ansøgning fra Stenaldercentret 51 Hjemsted for lokalaktiviteter i Haubro 52 Uddeling af priser og påskyndelser 53 Til orientering Fraværende: Ninni Lodahl Gjessing, Torben Myrup og Henrik Degn Bemærkninger til dagsorden Punkt 46 Præsentation af forvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen præsenterer sig for udvalget. Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. januar 2007 punkt 46 Taget til efterretning. Ninni Lodahl Gjessing, Torben Myrup og Henrik Degn deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Punkt 47 Valg af formand og næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget J. nr A14 De stående udvalg vælger selv deres formand. Herudover kan udvalgene beslutte at vælge en næstformand, der i tilfælde af formandens midlertidige fravær, varetager dennes opgaver. Valg af formand sker ved flertalsvalg, med mindre der i udvalget er enighed om en anden

3 fremgangsmåde. Tilsvarende gælder valg af næstformand. Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov 22 og 24. Indstilling fra administrationen - at Kultur- og Fritidsforvaltningen foretager valg af formand og næstformand. Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. januar 2007 punkt 47 Per Bisgaard blev valgt som formand. Asger Andersen blev valgt som næstformand. Ninni Lodahl Gjessing, Torben Myrup og Henrik Degn deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Punkt 48 Drøftelse af visioner, strategi og udvikling Ved dannelsen af Vesthimmerlands Kommune blev det besluttet, at formålet med sammenlægningen af de 4 gamle kommuner er at skabe en stærk udviklingsorienteret og bæredygtig kommune. Den fælles kommuneplan bliver udviklingsplanen, der samler alle de strategiske og udviklingsmæssige muligheder i Vesthimmerlands Kommune. I foråret 2006 startede Vesthimmerlands Kommune et visionsforløb for SLU og forvaltningschefer med en bustur rundt i den nye kommune med fokus på muligheder og udfordringer. Et efterfølgende visionsseminar på Vitskøl Kloster med deltagelse af fremtidsforsker Anne Marie Dahl og en temadrøftelse i SLU har indtil videre udmøntet sig i følgende udsagn: Visionen samler sig i 3 hovedspor: Gode liv Vi vil fastholde og tiltrække nye borgere i alle aldersgrupper ved at være kendt som et godt sted at leve og arbejde. Vesthimmerland prioriteter sundhed, natur, nærhed og ægthed. Virkelyst Vi vil tilbyde borgere og iværksættere gode bo- og etableringsmuligheder i byer, såvel som på landet og i landsbyerne med plads til udfoldelse og virkelyst i et trygt og sikkert miljø. Vesthimmerland prioriterer engagement, initiativ og uddannelse. Overblik Vækst i erhverv og bosætning skal bero på: - bæredygtig planlægning - respekt for områdets natur- og kulturværdier - et tæt samspil med borgerne.

4 Vesthimmerlands Kommune har (mindst) 3 verdener: Kysten, Landet og Byen. De enkelte udvalg skal ud fra ovenstående konkretisere visionen indenfor eget udvalgsområde. Dette sker ved, at udvalgene opstiller mål og diskuterer tiltag og handlinger for en bæredygtig udvikling i overensstemmelse med den overordnede vision. Diskussionen skal tage udgangspunkt i udvalgets ansvarsområder: - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller - Andre fritidsanlæg - Folkebiblioteker - Museer - Biografer - Musikarrangementer - Andre kulturelle opgaver - Folkeoplysning - Folkeoplysende voksenundervisning - Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde - Lokaletilskud - Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven - Udvikling af yder- og landdistriktsområder - Turisme. Indstilling fra administrationen - at Kultur- og Fritidsudvalget opstiller mål og diskuterer tiltag og handlinger i overensstemmelse med den overordnede vision og - at sagen sættes på dagsordenen på udvalgets næste møde den 4. januar Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. december 2006 punkt 35 Sagen genoptages på næste møde. Ninni Lodahl Gjessing og Torben Myrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Genbehandling: Notat om resultatet af udvalgets drøftelse den 11. december 2006 udleveres på mødet. Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. januar 2007 punkt 48 Sagen genoptages på næste møde. Ninni Lodahl Gjessing, Torben Myrup og Henrik Degn deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Punkt 49 Anmodning fra Løgstør Hallerne om renovering/ombygning af hallerne J. nr

5 Løgstør Hallerne anmoder i brev af 17. november 2006 om tilladelse til at foretage renovering af gulvet i hal A og en ombygning af hallernes motionscenter. Renovering og ombygning anslås til kr Renovering og ombygning ønskes finansieret ved bl.a. en forlængelse/omlægning af eksisterende lån i kommunekredit. Låneforlængelsen vil være fra 2011 og frem til Løgstør Hallerne anmoder om en garanti for, at det kommunale tilskud fortsætter uændret frem til 2017 og en forlængelse af kommunegarantien på lånet. Hallerne er bekendt med, at det ekstraordinære tilskud på kr ophører efter Afdelingens redegørelse Det årlige kommunale tilskud til Løgstør Hallerne er beregnet på baggrund af hallernes udgiftsniveau, hvori indgår renter og afdrag på lån i kommunekredit på kr /år. Dette lån er betalt ud En naturlig følge af dette vil være en forhandling om ændring i det kommunale tilskud til hallerne, da hallernes udgiftsniveau reduceres. Muligheden for en ændring i det kommunale tilskud begrundet i en ændret lånesituation udskydes ved en forlængelse af deres lån frem til Løgstør Hallerne har beregnet, at den årlige ydelse reduceres fra kr til kr /år. Låneforlængelsen vil medføre en merudgift over perioden på ca. kr Lånet ønskes bibeholdt i KommuneKredit. Der foreligger p.t. ikke lånetilbud fra KommuneKredit. Låneforlængelsen vil fordre en kommunegaranti, hvilket ikke vil have konsekvenser for den kommunale låneramme. De kommunale tilskud kan ikke garanteres uændret frem til 2017, idet disse fastlægges årligt i forbindelse med den kommunale budgetlægning. Ifølge det oplyste vil udlejning af motionscenter til tredje mand ikke medføre merudgifter for Folkeoplysningsudvalget. Afdelingens indstilling Afdelingen indstiller, at Løgstør Hallernes anmodning sendes videre til Vesthimmerlands Kommunes Folkeoplysningsudvalg/Kultur- og Fritidsudvalg med henblik på en politisk behandling, idet de økonomiske konsekvenser for låneforlængelsen vedrører Vesthimmerlands Kommune. Brev fra Løgstør Hallerne af 17. november Konsekvensberegninger i forbindelse med renovering/ombygning. Dateret 16. november Løgstør Hallernes budget realiseret og budget Beslutning på Undervisnings og Kulturudvalgets møde den 29. november 2006 punkt 67 Sagen videresendes til Økonomiudvalget med en anbefaling af, at Løgstør Hallernes eksisterende lån forlænges/omlægges med en kommunegaranti frem til Endelig afklaring af kommunal tilskud sendes til afklaring i Vesthimmerlands Kommunes Folkeoplysningsudvalg/Kultur- og Fritidsudvalg. Beslutning på Økonomiudvalgets møde den 5. december 2006 punkt 15 Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at sagen oversendes til Vesthimmerlands Kommune til videre behandling. Beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2006 punkt 12 Godkendt. Ninni Lodahl Gjessing var fraværende og deltog ikke punktets behandling.

6 Indstilling fra administrationen - at Løgstør Hallerne kan låneforlænge/omlægge deres eksisterende lån frem til 2017, sådan at de kan påbegynde en renovering/ombygning af hallerne og - at Løgstør Hallernes ønske om uændret tilskud frem til 2017 ikke kan imødekommes. Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. januar 2007 punkt 49 Indstillingen godkendt. Punkt 50 Ansøgning fra Stenaldercentret J.nr Børne- og Kulturudvalget behandlede på sit møde den 24. oktober 2006 en anmodning fra bestyrelsen for Stenaldercentret Ertebølle om økonomisk støtte til drift af Stenaldercentret. Udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget med en anmodning om, at der holdes møde med centrets bestyrelse med henblik på at finde en løsning for centrets fremtid. Sagen blev af Økonomiudvalget oversendt til Vesthimmerlands Kommune med bemærkning om, at finde en varig løsning. Efter aftale med borgmesteren er sagen trukket tilbage fra Vesthimmerlands Kommune og genbehandles i Børne- og Kulturudvalget. Bestyrelsen for Stenaldercentret fremsender ny korrigeret anmodning om støtte til drift af centret. Indstilling fra Børne- og Kulturforvaltningen - at der ansøges om en tillægsbevilling på kr Korrigeret ansøgning fra Stenaldercentret Ertebølle. Årsregnskab 2005 fra Stenaldercentret Ertebølle (udsendt tidligere). Beslutning på Børne- og Kulturudvalgets møde den 21. november 2006 punkt 4 Indstillingen godkendt. Carlo Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen på det foreliggende grundlag. Bestyrelsen for Stenaldercentret Ertebølle er inviteret til kl for at give en orientering om Stenaldercentrets situation, samt at svare på eventuelle spørgsmål fra udvalgets medlemmer. Budget Beslutning på Økonomiudvalgets møde den 5. december 2006 punkt 847

7 Et flertal i Økonomiudvalget indstiller Børne- og Kulturudvalgets indstilling med en tillægsbevilling på kr til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Thorkil Fransgaard kan ikke medvirke til bevillingen, idet det fremsendte budget for 2007 viser, at centret ikke kan køre videre uden et ekstraordinært tilskud fra Vesthimmerlands Kommune, derfor vil det være spild af skattekroner, at kommunen bevilger det ansøgte beløb. Beslutning på Farsø Kommunalbestyrelses møde den 13. december 2006 punkt 808 Økonomiudvalgets flertalsindstilling godkendt med 11 stemmer for og 3 imod (Carlo Nielsen, Thorkil Fransgård, Tage Jensen) og 1 undlod at stemme (Kirsten Moesgaard). Kirsten Moesgaard ønsker at bevilge beløbet på betingelse af, at der findes en varig løsning på Stenaldercentrets fremtid. Beslutning på Vesthimmerlands Kommunes Sammenlægningsudvalgs møde den 18. december 2006 punkt 234 Tillægsbevillingen på kr blev godkendt. Kultur- og Fritidsudvalget optager sagen om Stenaldercentret på udvalgets møde den 4. januar Ninni Lodahl Gjessing, Pia Hansen og Ole B. Sørensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Indstilling fra administrationen - at bestyrelsen for Stenaldercentret Ertebølle indkaldes til møde med udvalget den 1. februar Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. januar 2007 punkt 50 Indstillingen godkendt med bemærkning om, at bestyrelsen fremsender et budget for 2007, som er i balance. Punkt 51 Hjemsted for lokalaktiviteter i Haubro J.nr En række brugergrupper i Haubro har rettet henvendelse til administrationen for at få anvist lokaler til brug for forskellige lokale aktiviteter, som tidligere har fundet sted i biblioteket. Administrationen har den 28. november 2006 afholdt møde med interessenterne, hvor de har uddybet behovene for faciliteter og peget på, at man fortsat ønsker at gøre brug af det hus, hvor biblioteket lå. Huset er lejet af Vesthimmerlands Ungdomsskole, som fortsat er interesseret i at leje ud på samme betingelser som tidligere. Den årlige lejeudgift er kr Notat om anvendelse af bibliotekslokalerne i Haubro.

8 Indstilling fra administrationen - at lejemålet med Vesthimmerlands Ungdomsskole ikke opsiges - at lejeudgiften på kr afholdes af Kultur- og Fritidsforvaltningens eget budget - at bogsamlingen fra biblioteket overdrages borgerforeningen - at brugergrupperne etablerer et husråd, som står for den daglige brug af huset - at der udarbejdes vedtægter for husrådet, som fremsendes til godkendelse i udvalget og - at der til forvaltningen fremsendes en plan for administration af huset. Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. januar 2007 punkt 51 Indstillingen godkendt. Punkt 52 Uddeling af priser og påskyndelser De fire gamle kommuner har traditioner for uddeling af forskellige idræts- og kulturpriser, påskyndelser og kåringer m.v. Rammerne, hvorunder uddelingen sker, er forskellig. Indstilling fra administrationen - at udvalget drøfter principper for uddeling af påskyndelser samt rammer for festligholdelse og - at principperne sendes til udtalelse i Folkeoplysningsudvalget, Kulturelt Samråd og Idrætsvirke. Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. januar 2007 punkt 52 Administrationen udarbejder forslag til principper. Punkt 53 Til orientering Orientering om møde med Erhvervs- og Turist Center Farsø v/per Bisgaard. Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. januar 2007 punkt 52 Taget til efterretning.

9 Mødet hævet kl. Underskrifter.

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Frigivelse af anlægsbevilling til forlængelse af Havnevej i Løgstør 2012 3 002. Kontaktforløb

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

Åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Aars Svømmehal - Ansøgning om tillægsbevilling til tagrenovering 3 002. Løgstør Hallerne

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 27. august 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 27. august 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 27. august 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 143. Forslag til Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune 342 144. Høring af Sundhedsberedskabsplan for

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen,Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Henrik Mehlsen, Jens Andresen og Bent Aabling

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 13-03-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget 3 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget 4 003.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 020. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (fra foreninger og organisationer) 37 021. Udpegning

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. januar 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-16.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02.

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02. Norddjurs Kommune Sammenlægningsudvalget DAGSORDEN Møde nr : 02 Sted : Rådhuset Grenaa Den : 25. januar 2006 Start kl. : 17.00 Slut kl. 18.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere