Fokusgruppeinterview i forbindelse med bolighandlingsplan for Ældreområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokusgruppeinterview i forbindelse med bolighandlingsplan for Ældreområdet 2008-2014"

Transkript

1 Fokusgruppeinterview i forbindelse med bolighandlingsplan for Ældreområdet Udarbejdet af Henriette Zimmermann, august 2014

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Fokusgruppen som metode... 3 Spørgeguide... 4 Placering af plejehjem... 5 Ønsker til plejeboligen/plejecentret... 6 Plejeboligens størrelse, faciliteter og økonomi... 6 Størrelse, lokalitet og specialisering... 7 Det skal føles som et hjem... 8 Ønskelige servicetilbud... 9 Tanker knyttet til naboer med demens... 9 Hvad kan de eksisterende bygninger eventuelt bruges til... 9 Opsummerende

3 Indledning Nærværende sammenfatning af pointer tager afsæt i de 7 fokusgruppeinterviews (5 borgergrupper, 1 personalegruppe og 1 ledergruppe), der blev afholdt i juni/juli måned Udgangspunktet for fokusgruppen var at samle 4-8 borgere, der have lyst til at diskutere ønsker og behov i forbindelse med bolighandlingsplanen for ældreområdet med et særligt fokus på de fire mindre plejehjem/plejecentre: Asp Plejecenter, Solglimt i Hjerm, Rosengården i Humlum og Uglev Ældrecenter. De 5 borgergrupper blev afholdt i: a. Hjerm (5 deltagere) b. Asp (3 deltagere) c. Humlum (5 deltagere) d. Uglev (4 deltagere) e. Struer midtby (4 deltagere) Deltagerne er blevet udvalgt i egenskab af at være enten pårørende (børn, ægtefælle, søskendebørn og lign.), repræsentanter fra plejehjemmenes vennekredse eller borgere med tilknytning til hjemmeplejen. Herudover er der afholdt fokusgrupper i ledergruppen og personalegruppen. Herudover har jeg besøgt og fået rundvisninger på alle kommunens plejehjem, talt med beboere, personale og funktionsledere. Undervejs i fokusgruppe-processen blev jeg bekendt med de beskyttede boliger i Baunekrogen, hvor jeg efterfølgende har aflagt besøg og deltaget i deres torsdags-kaffemik. Fokusgruppen som metode Som metode udmærker fokusgruppen sig ved at være en formel måde at samle folk på til at diskutere et bestemt emne, der på forhånd er specificeret af intervieweren. Det afgørende i en fokusgruppe er at deltagerne ikke blot besvarer de spørgsmål, der stilles af intervieweren men at emnerne diskuteres indbyrdes. Fokusgruppen har givet et indblik ind i borgernes holdninger, idéer og forestillinger knyttet til Struer kommunes utidssvarende plejehjem, til placeringen af et kommende plejehjem og til umiddelbare ønsker og behov knyttet til en eventuel kommende plejebolig. Min rolle som antropolog og interviewer i de syv fokusgrupper har været at moderere diskussionen således at omdrejningspunktet for diskussionen forblev på tanker og holdninger knyttet til selve plejeboligen og placeringen. Det har været min opgave at sørge for, at deltagerne kunne diskutere frit, men inden for det emne jeg præsenterede for dem. Til dette formål præsenterede jeg dem for spørgsmål, der var fleksible nok til at eftersætte interessante afstikker, men strukturerede nok til, at diskussionen ikke tabte sit oprindelige sigte Generelt kan man sige at det ideelle antal deltagere i en fokusgruppe er et sted mellem 4-8 deltagere hvis gruppen er meget større, vil der være risiko for, at der er nogen, der holder sig tilbage og derved vil enkelte i gruppen måske dominere interviewet for meget. Omvendt kan det med en mindre gruppe være en udfordring at få deltagerne til at diskutere det 3

4 pågældende emne. Dette præsenterede sig som en aktuel udfordring i forbindelse med afholdelsen af interviewet i Asp, hvor der kun var tre deltagere. Når borgerne undervejs i deres diskussioner har præsenteret mig for spændende idéer og tanker, har jeg ført dem videre til diskussion i de efterfølgende fokusgrupper. På den måde har spørgsmålene udviklet sig undervejs og emnerne og selve diskussionen er således (indirekte) blevet diskuteret på tværs af de forskellige fokusgrupper. Fokusgrupperne har haft flere funktioner. For det første er der blevet etableret en mulighed for at inddrage borgerens perspektiver, holdninger og idéer i forbindelse med bolighandlingsplanen. Borgene har haft lejlighed til at diskutere egne ønsker for fremtidigt plejecenter både hvad angår placering, udformning, ønsker og potentielle behov. For det andet er der blevet etableret en begyndende forståelse for de ændringer, der måtte komme i forbindelse med bolighandlingsplanen. Vi er da ikke urimelige og vi kan da godt forstå, at der skal ske noget sagde en af borgerne under et interview. For det tredje er der med fokusgrupperne (i en eller anden forstand) blevet etableret et sammenhæng mellem borgerne i de pågældende lokalområder, hvilket ledte til udtalelser i stil med: Vi kan da også godt forstå, at dem i Asp heller ikke har lyst til at deres plejehjem skal lukke. Generelt kan man sige at borgerne har udtrykt bekymring over, hvad der kommer til at ske med lokalområderne, hvis de små plejehjem/plejecentre lukker. Samtidigt påpeger de selv som man kan se i de ovenstående citater at de deler denne bekymring med deres medborgere i de andre lokalområder. Jeg mener derfor at fokusgruppeinterviewet, i denne forbindelse, udover at være en måde at inddrage borgeren på, også kan være en proces for borgeren til at opnå en større forståelse for de eventuelle ændringer, der kan være undervejs. Spørgeguide Spørgeguiden var bygget op over følgende emner: 1. Placering af plejehjem. 2. Ønsker til plejeboligen/plejecentret. 3. Hvad kan de eksisterende bygninger eventuelt bruges til. I de følgende afsnit inddrages eksempler på det, der blev diskuteret jævnfør de overordnede emner i spørgeguiden. 4

5 Placering af plejehjem Hvis vi nu forestiller os at plejehjemmet i dit lokalområde lukker, hvor vil du så helst bo? Lokalområde: Evt. andet lokalområde Struer Midtby Underordnet Hjerm 1 (betinget af helbred) 3 1 Asp 3 Humlum 1 (ville overveje det) 4 Uglev* 3 (2 foretrak Solvang) 1 *Uglev-fokusgruppen repræsenterer en undtagelse, da to af borgerne (der er bosat på Jegindø og Tambohuse) i udgangspunktet foretrækker at flytte til Solvang i Hvidbjerg fremfor Uglev ældrecenter. Dette begrundede de med en forestilling om, at der var noget mere liv i Hvidbjerg og samtidigt gav de udtryk for en større tilknytning til Hvidbjerg end Uglev 1. Generelt gælder det, at flertallet af deltagerne i fokusgrupperne vil foretrække at blive i eget lokalområde. Hvis scenariet ændrer sig og plejehjemmet i deres lokalområde blev nedlagt, så vil flertallet foretrække at flytte til Struer midtby fremfor at flytte til et andet lokalområde i kommunen. Som man kan se i ovenstående er der en mindre gruppe af borgere, der hellere ville flytte til et andet lokalområde fremfor at flytte til Struer, da dette forbindes med større nærhed og lokal forankring. Man føler sig overbevidst om at det lokale landsbymiljø har en mere inkluderende social tilgang til de ældre på plejehjemmet og ser derfor mindre risiko for at blive overladt til sig selv og ensomhed end i den større by som Struer midtby repræsenterer for dem. Under dette spørgsmål er forskellen mellem det at bo i en mindre (lands)by og det at bo i en større (midt)by blevet diskuteret flittigt. Der er generel bekymring for om man kan bevare det lokale og nære fællesskab, hvis de lokale plejehjem lukkes og et nyt bliver placeret i midtbyen. Her tænkes der især på det frivillige arbejde, som plejehjemmenes vennekredse og frivillige yder for de ældre på plejehjemmene. Hertil bliver der udtrykt bekymring for hvad der vil ske med lokalområdet og de frivillige hvis plejehjemmene lukker. Vennekredsen og frivilligheden i lokalområdet har to retninger foruden at bidrage til socialt netværk for borgeren på plejehjemmet, styrker det også den frivilliges eget sociale engagement i nærmiljøet. Dette sociale engagement i nærmiljøet styrker den frivilliges eget sociale netværk, hvilket kan formodes at virke fremmende på den almene trivsel. 1 De repræsenterer også de borgere i Struer kommune, der bor i et område, hvor der ikke et plejehjem. Man må formode at de i højere grad er indstillet på at flytte væk fra eget lokalområde, hvis behovet for en plejebolig skulle opstå, da der i udgangspunktet ikke er placeret et plejehjem i deres eget lokalområde. 5

6 Årsagen til at størstedelen af deltagerne hellere vil flytte til Struer midtby, fremfor et andet lokalområde, hænger sammen et større kendskab og tilhørsforhold til midtbyen end til de andre lokalområder. Tilgængelighed spiller også en væsentlig rolle for deltagerne. Det er en generel betragtning at børn eller søskendebørn ville besøge én uanset, hvor man eventuelt flyttede hen, mens ægtefælle, naboer og venner i højere grad ville have begrænset mulighed for at besøge én i et andet lokalsamfund (eksempelvist virker transportmuligheder mellem Hjerm og Asp uoverskuelige, hvis ikke man har bil). Opsummerende kan man sige, at størstedelen af deltagerne vil foretrække at flytte til et plejehjem i midtbyen, fremfor til et andet lokalområde, hvis de ikke kan blive boende i eget lokalområde. Her bliver Enggård Centrets placering fremhævet som optimal. Muligheden for at gå en tur i anlægget, samt den centrale placering i forhold til indkøbsmuligheder, beskrives som en fordel, da det vil være mere umiddelbart oplagt, at pårørende og tidligere naboer ville aflægge én et visit, når de alligevel var i byen for at handle. Omvendt bliver selve byggeriet og størrelsen fremhævet som uoverskueligt. Dette uddybes under næste afsnit. Ønsker til plejeboligen/plejecentret Hvis vi nu forestiller os en situation, hvor du eller en af dine nærmeste skulle flytte på plejehjem (en plejebolig), hvilke ønsker kunne du så have til denne bolig? Under dette spørgsmål blev både plejeboligens og plejecentrets størrelse og mulige faciliteter diskuteret. Emner, der knyttede sig til selve plejecentret tog blandt andet udgangspunkt i muligheden for socialt samvær, fælles aktiviteter, mad, andre beboere, retten til at være privat samt muligheden for at komme ud i en have eller lignende. Der blev talt om hvordan de forestillede sig et godt plejecenter kunne se ud og hvordan der skulle være. I forhold til selve plejeboligen blev især størrelsen af boligen og følelsen af hjem diskuteret. Plejeboligens størrelse, faciliteter og økonomi I forhold til størrelsen på plejeboligen tog borgerne udgangspunkt i de nye plejeboliger, der er blevet bygget i Struer Kommune. De fleste af deltagerne havde kendskab til størrelse og faciliteter og det var med afsæt i dette, at de diskuterede behov og ønsker for en eventuel plejebolig. Der var umiddelbart enighed om at en torumsbolig var at foretrække således at soveværelse og stue er for sig. Der er forståelse for og enighed om at boligen skal have en vis størrelse, således at personalet er sikret et ordentligt arbejdsmiljø. I forhold til boligens faciliteter undrede de sig over nødvendigheden af plejeboligens potentielle køkkenfaciliteter og indbyggede vaskesøjle på badeværelset. Dette betragtede de overordnet set som unødvendigt og som et ressourcespild. Med til dette hører der et økonomisk aspekt. I deltagernes diskussion af plejeboligens størrelse og faciliteter skabte de et sammenhæng mellem (de unødvendige) faciliteter og udsigten til et uoverskueligt indskud samt en høj husleje. Der blev således udtrykt bekymring for om de ville kunne klare sig økonomisk med en høj husleje og et stort indskud især hvis ens eventuelle ægtefælle skulle have mulighed for at blive boende i eget hjem. Rationalet er at de gerne selv vil vælge, og at der skal være 6

7 mulighed for at kunne vælge en billigere og knap så facilitetsberiget bolig til fordel for en billigere husleje. Både personale, ledelse og borgere ville foretrække at et fremtidigt plejehjems-byggeri blev i et plan, og gerne med udgang til en fælles have-gårdmiljø. Sammenfattende kan man sige at ønsker og behov til plejeboligen blev perspektiveret i forhold til økonomi. De eksemplificerede med historier fra egne eller bekendtes erfaringer og beskrev, hvordan det kunne være svært at betale indskud til de nye plejeboliger. Her kom de blandt andet med eksempler på, hvordan valget af plejehjem kunne hænge sammen med økonomi. De diskuterede muligheden for at få økonomisk støtte af kommunen både i form af lån til indskud og i form af boligsikring men beskrev at det var vanskeligt at finde rundt. De kunne ønske sig og foreslår en medarbejder, der kan hjælpe den ældre, der skal flytte på plejehjem, med at finde rundt i den besværlige proces med at søge om boligsikring og lignende. Denne medarbejder skulle ideelt være fysisk tilgængelig i et fast tidsrum og således én man kunne henvende sig til ansigt-til-ansigt. Størrelse, lokalitet og specialisering I nedenstående anskueliggøres fordele og ulemper i forhold til størrelse og placering sådan som det tager sig ud i datamaterialet. Styrken ved de mindre (lokale) plejehjem: Overskuelighed Lokal forankring Stor frivillighed Nærhed Følelse af hjem Tryghed Ulempen ved de mindre (lokale) plejehjem: Manglende fleksibilitet Svært at rekruttere Boligmassen Logistisk udfordring Mørke utidssvarende gamle bygninger Dårligt arbejdsmiljø for personalet Nedslidte bygninger dårlige rammer Styrken ved større (centrale) plejehjem: Drift boligmassen Fleksibilitet Ulempen ved større (centrale) plejehjem: Potentielt mere uoverskueligt Flere etager Signalerer mindre hjemlighed Generelt kan man sige de store plejehjem associerer mindre nærhed og hjemlighed, hvorimod det mindre plejehjem associerer mere hjemlighed, nærhed, overskuelighed og større tryghed. Det nævnes dog at der i det store etage-plejehjem rummer andre muligheder for at skabe rammerne om en slags etage-familie. Størrelsen på de mindre plejehjem er en driftsmæssig udfordring, hvilket yderligere vanskeliggøres af lokalitet. Ledelsen beskriver at det kan være svært at rekruttere personale til de mindre plejehjem i lokalområderne. Ledelsen påpeger omvendt at denne problematik 7

8 ville være en anden, hvis man tænkte i specialiseringer. Med andre ord giver ledelsen udtryk for, at hvis man vil fremtidssikre boligområdet for ældre så kræver det, at man tænker mere i specialiseringer og i en kapacitet, der kan rumme døgnplejepatienter fra de medicinske afdelinger samt palliative pladser. Dette skyldes at man med den nye sygehusreform i fremtiden vil overføre flere tidligere medicinske patienter fra sygehuset over i kommunal regi. Det formodes at en specialiseret enhed vil tiltrække arbejdskraft uanset placering og man forventer derfor ikke at en specialiseret enhed i lokalområdet vil have samme rekrutteringsudfordringer som de nuværende plejehjem. Som et led i en specialisering nævnes den gruppe borgere, der er demente som følge af alkoholskader. Her ses umiddelbart et potentiale i at samle den gruppe borgere i et bofællesskabslignende tilbud, der med fordel kunne placeres i et af lokalområderne - her nævnes blandt andet Rosengården i Humlum. Det beskrives at denne gruppe borgere ofte opnår et løft i den almene trivsel, når de flytter på plejehjem og med tiden bliver mindre plejekrævende, hvorfor de kunne have glæde af et støttende miljø, eksempelvis i form af et bofællesskab eller lignende. Det skal føles som et hjem Deltagerne talte meget om at plejeboligen og plejecentret skulle ligne og føles som et hjem. Hjemmet og den hjemlige hygge forbinder deltagerne især med størrelsen på plejehjemmet. Der syntes at være enighed om at store plejehjem signalerer mindre hjemlighed, omsorg og nærvær, hvor de mindre signalerer det omvendte samt større kendskab til hinanden og hinandens pårørende, hvilket er med til at skabe en hjemlig og personlig atmosfære. Når det kommer til størrelsen på plejehjemmet er deltagerne enige om at et passende antal boliger ville være omkring 40 boliger her er formodningen at det både kan tilgodese de driftsmæssige udfordringer, men samtidigt ikke for stort til at efterkomme et ønske om en hjemlig og hyggelig atmosfære. Ahh det skal bare føles godt!, sagde én af deltagerne, da jeg spurgte hende, hvad hun mente med, at det skulle føles som et hjem. Det kan være svært at definere, hvad det er, der gør et hjem til et hjem, da det har med vores sanser og følelser at gøre. Denne borger har en mor på plejehjem, og for hende var det vigtigt, at rammerne så ordentlige ud, for det satte hendes mor pris på. For denne familie handler den hjemlige følelse om, at det skal se ordentligt ud, være rent, indbydende og inviterende. Flere andre lagde vægt på at størrelsen på boligen skulle kunne rumme at have gæster i form af besøgene og at boligen, også for de pårørende var et sted, hvor de følte sig velkomne og hjemme. Nu kommer jeg en del rundt på de andre plejehjem, og jeg kan da godt se at de har nogle andre tilbud, men de har ikke den nærhed vi har her Helt generelt taler deltagerne om, at man skal tænke nærhed og hjemlighed ind i et kommende plejecenter. Her kunne de godt ønske sig at man tænker noget af den hygge, nærhed og hjemlighed ind i byggeriet, som de mener, der er på de mindre plejehjem og de foreslår at man laver nicher og små hyggekroge i selve plejecentret. Her skal beboeren kunne slå sig ned med en avis, sysle med noget håndarbejde eller andet. Der skal således være mulighed for at skabe et alternativ til det store fællesskab, i opholdsstuen, og til det private i egen plejebolig. 8

9 For de fleste bliver der desuden etableret et stærkt sammenhæng mellem duften af mad og hjemlighed, hvilket bliver uddybet i det næste. Ønskelige servicetilbud Når deltagerne blev præsenteret for spørgsmål knyttet til ønskelige servicetilbud, var det ofte med vis undren. Når man kommer op i den alder, så er man da ligeglad med om det hele er så moderne, bare det er hyggeligt og at der er noget godt personale, sagde én af borgerne. Omvendt faldt diskussionen ofte på maden og på ønsket om, at der blev lavet mad på selve plejehjemmet/afdelingen fremfor i et storkøkken. Dette begrundes med de sanseindtryk og følelser, der opstår når man kan dufte maden blive lavet, og det betragtes som særligt meningsfuldt, hvis man endda kunne bidrage til og deltage i selve madlavningen (i et eller andet omfang). Det var generelt svært for deltagerne at beskrive, hvilke ønsker de havde til selve plejecentret og deraf ønskelige servicetilbud. Ofte kom det til at handle om den fundamentale ret til at selv at bestemme over eget liv. Ønskerne blev derfor italesat som retten til god pleje, indflydelse på hvornår man kom op om morgenen og retten til selv at bestemme, hvornår man ville være social og hvornår man ville være privat. Generelt ønsker borgerne mulighed for at komme ud enten i en have eller på egen altan. Det beskrives som vigtigt at kunne komme ud og mærke vejret. Tanker knyttet til naboer med demens Der er ret stor forskel på hvad deltagerne siger, når det kommer til spørgsmålet om medbeboere med demens. Nogle fortæller at de ville være meget kede af at bo sammen med demente, hvor andre tænker at det ville være uproblematisk. Undervejs i diskussionerne kommer det frem, at det handler om graden af demens. Hvis scenariet er medbeboere med let demens betragtes det ikke som et stort problem, men hvis det omvendt er i sværere grad, så er der flere, der giver udtryk for at de ville have det svært med det. Både personale, funktionsledere og borgerne efterspørger en større fleksibilitet i forhold til at flytte ind og ud af plejeboligerne således at den tiltagende demente borger nemmere kunne opsige sit lejemål og flytte til en demensenhed og omvendt, hvis vedkommende ville profitere af det. De store økonomiske udgifter i forbindelse med at betale nyt indskud til en anden plejebolig præsenterer sig som en væsentlig udfordring for fleksibiliteten af tilbuddene. Hvad kan de eksisterende bygninger eventuelt bruges til Hvis nu vi forestiller os at dette plejehjem lukker hvad tænker i så at bygningerne kunne bruges til? Generelt handlede denne diskussion om, hvordan man eventuelt kunne skabe eller bevare noget af den tryghed plejehjemmene skaber for de ældre borgere i nærmiljøet. Til dette formål blev der, i de forskellige grupper, talt om, hvorvidt man kunne bruge de eksisterende 9

10 bygninger til at lave et daghjem eller et aktivitetscenter, et kulturhus eller noget tilsvarende. Uanset formuleringen handler forslagene om at etablere (eller bevare) et tilbud, der støtter op om den lokale forankring i nærmiljøet. Man forestiller sig et sted, hvor man samler flere af kommunens servicetilbud. Grupperne diskuterede det sociale potentiale i at samle flere af kommunens serviceopgaver under samme tag og de så således et socialt potentiale i at tænke i en mere aldersintegreret løsning, hvilket følgende er et eksempel på: De skulle tage at vende det hele lidt på hovedet Henriette: Kan du sige noget mere om det? Borger K: Ja, det skulle være et sted, hvor pensionisterne kunne komme og spille bob. Men der kunne måske også være en ungdomsklub. Og det kunne være der, hvor byens foreninger kunne holde møder. Det skulle være for alle aldre. Det tror jeg på! Se, det ville give noget give liv. Formålet skulle være at støtte den ældre medborger i at søge tryghed i hverdagen og samtidigt skabe rammer for socialt fællesskab på tværs af generationer. I tilknytning til dette daghjem, aktivitetscenter, eller kulturhus skulle man ideelt placerer (eller bevarer!) beskyttede boliger, hvor den ældre medborger, der har behov for let støtte, kunne opnå mere tryghed i hverdagen her er tesen at det kunne virke forebyggende på sigt. Her blev Baunekrogen i Struer flere gange nævnt som et godt byggeri, hvor muligheden for socialt fællesskab med sine naboer er til stede, hvilket de formoder kan skabe den trivselsfremmende tryghed i hverdagen. Hvornår er det lige man flytter på plejehjem?, sagde en deltager og fortsatte: Er det når man ligger vandret eller er det når man er frisk nok til at få noget ud af det og ellers fungerer nogenlunde? Han svarede selv på spørgsmålet og sagde: Hvis jeg er derude, hvor jeg alligevel ikke kan noget, så er jeg da ligeglad med om jeg bor i Struer eller et andet sted. Så vil jeg bare derhen, hvor jeg får den bedste pleje. Men hvis det er fordi at jeg er utryg i eget hjem, eller bange for at falde, og derfor kommer på plejehjem, så vil jeg da blive i mit nærmiljø, hvor mine venner og bekendte bor Denne borger ser en fordel i at man differentiere plejen og bevarer noget i lokalområdet for dem, der har brug for støtte i hverdagen. Dette kunne være beskyttede boliger, hvor man fremmer den sociale kontakt i naboskabet. En anden borger sagde Man kunne tage de gamle, der ligger vandret og flytte dem til Struer, og så bevare noget for dem, der måske sidder i kørestol og har brug for trygheden i lokalsamfundet. Så kunne de måske få et par år mere sådan forebyggende. Opsummerende Generelt er deltagerne enige om at det sociale liv og de sociale relationer i det lokale nærmiljø har betydning for helbredet og dermed en forebyggende virkning på alderdommens formodede tiltagende svækkelse. De udtrykker derfor generel bekymring for hvad der kommer til at ske med den gruppe ældre, der umiddelbart har gavn af at komme på plejehjemmet både den ældre, der modtager støtte og opmærksomhed, men også den frivillige, der med sit bidrag indgår i betydningsfulde og potentielt trivselsfremmende sociale relationer. 10

11 Socialforskningen viser, at gode sociale relationer har betydning for trivsel og sundhed. Personer med stærke sociale relationer bliver ikke nær så let syge, og de kommer sig hurtigere, hvis de bliver syge. Der er en tæt tilknytning til stedet i lokalsamfundet det er et aktivt samlingssted for dem, der bor ude i lokalsamfundet. Alle fokusgrupperne er blevet afsluttet med en runde, hvor deltagerne har sat ord på hvad det vigtigste budskab fra dem ville være. Generelt er budskabet, at borgerne ønsker at bevare deres plejehjem. Hvis ikke det kan lade sig gøre, kan størstedelen bedst se sig selv bo i Struer midtby, fremfor et andet lokalområde. 11

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens

Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 Dette notat tager udgangspunkt i den pårørendes vinkel på udformning, ønsker og opmærksomhedspunkter

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt

Læs mere

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder)

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) August 2015 en del af arbejdet omkring kapacitetsanalyse omkring plejeboliger og ny struktur. GRUPPER FORMÅL

Læs mere

Boligkatalog. Ældreboliger. www.struer.dk. Sundheds- og Ældreområdet Myndighed

Boligkatalog. Ældreboliger. www.struer.dk. Sundheds- og Ældreområdet Myndighed Boligkatalog Ældreboliger Sundheds- og Ældreområdet Myndighed 2013 www.struer.dk Indhold Boliger for ældre og handicappede...3 Regler for tildeling af boliger 4 Bytte bolig.5 Voldgade 14 E, Struer...6

Læs mere

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk Fuglsangsø Centret Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter www.herning.dk Velkommen til plejeboligerne Fuglsangsø Centret er et center beliggende med en pragtfuld udsigt over Fuglsangsø.

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Kristian Schnoor, Sejlflod Kommune Indhold: INDLEDNING... 2 JA TAK TIL MERE KONKURRENCE... 2 KOMMUNENS BYGGEPOLITIK... 2 IDÉKONKURRENCER...2 EKSEMPEL

Læs mere

Hovedpointer fra interview med socialudvalget vedr. nyt plejecenter

Hovedpointer fra interview med socialudvalget vedr. nyt plejecenter Hovedpointer fra interview med socialudvalget vedr. nyt plejecenter TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 Dette notat er hovedpointer fra et gruppeinterview afholdt med 3 medlemmer fra socialudvalget.

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården Plejecenter.

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg

Projekt forebyggende hjemmebesøg Projekt forebyggende hjemmebesøg Del 1: Kort sammenfatning af rapporten Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Sundhedsafdelingen

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

Ældrepolitik. Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet

Ældrepolitik. Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet Ældrepolitik Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet Ældre & Omsorg Ældreområdet er under forandring, og kravene til ældreservice udvikler sig hastigt i disse år. Flere ældre

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning Fremtidens plejeboliger Rammesætning På vej mod fremtidens plejeboliger Hvad håber og ønsker vi? Fremtidens plejeboliger. Pejlemærkerne er. Pejlemærke 1 Pejlemærke 2 Pejlemærke 3 Pejlemærke 4 Pejlemærke

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Holmsland, den 10. november 2014 Byrådet Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Kommune Holmsland, den 10. november 2014 Byrådet Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Kommune Holmsland, den 10. november 2014 Byrådet Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Påtænkt lukning af Holmbohjemmet i Kloster. Holmsland Sogneforenings bestyrelse har holdt møde om Byrådets/Social-

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Ældreboligplan oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Definitioner En ældrebolig er en bolig, der er indrettet hensigtsmæssigt til ældre, voksne handicappede og

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang.

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. 09-06-2016 Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. BEDRE PSYKIATRI har på baggrund af den seneste tids tragiske hændelser på bosteder og den tilspidsede

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2016

Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2016 Socialudvalgets opfølgning pr. 1. april 2016 Socialudvalget Ældre og handicappede 53.902.468 237.738.438 183.835.970 17.317.136 39.567.552 175.689.950 136.122.398 14.752.207 053232 Pleje og omsorg mv.

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl og dialogmøde tirsdag den 21. oktober

Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl og dialogmøde tirsdag den 21. oktober TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl. 15.30 og dialogmøde tirsdag den 21. oktober 2014 13.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune

Læs mere

En værdig død Ikke at dø

En værdig død Ikke at dø Vesthimmerlands Kommunes værdighedspolitik 2016-2018 Livskvalitet at forsætte sin udvikling livet lang Respekter de gamles forskellighed Selvbestemmelse et liv med værdighed At være aktiv og have noget

Læs mere

Fremtidens plejeboliger. Udkast til rammesætning

Fremtidens plejeboliger. Udkast til rammesætning Fremtidens plejeboliger Udkast til rammesætning 1 Formål med en rammesætning Formålet med en rammesætning er at: sætte en fælles retning og give et fælles billede af, hvilken vej et projekt bør bevæge

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag GENTOFTE KOMMUNE Alle kommuner skal fra 1. juli 2016 have en værdighedspolitik, som beskriver et værdigt ældreliv for borgere over 65, som modtager hjemmehjælp, rehabilitering,

Læs mere

Medlemmerne og boligforhold

Medlemmerne og boligforhold Analyse for Ældre Sagen: Medlemmerne og boligforhold Rapport August 2007 Indhold Baggrund, formål og metode side 3-4 Del 1: Konklusion side 5-9 Del 2: Detailresultat side 10-58 Side 2 Baggrund, formål,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Redegørelse vedr. brugen af midler fra Værdighedsmilliarden 2016

Redegørelse vedr. brugen af midler fra Værdighedsmilliarden 2016 Redegørelse vedr. brugen af midler fra Værdighedsmilliarden 2016 På baggrund af finanslovsforliget 2016 har Ishøj Kommune modtaget midler til at styrke kommunens arbejde med en værdig ældrepleje. Det er

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Haderslev Kommune Resultater fra borgerundersøgelsen Juni 2017 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune?

Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Plejebolig Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Der kan være mange grunde til at flytte i en plejebolig. Du kan få en plejebolig, hvis: det ikke er

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave 1. Om boenheden Boenhed Plejecentret Krogstenshave Adresse Krogstens Allé 47 og 51, Karise Allé 29 og 31. Tilsynsdato 19. december 2013 Antal pladser

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dalsmark Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dalsmark Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dalsmark Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

- Opgør med den millimeterretfærdige tildeling, den nødvendiggør de stramme tidsplaner/registrering. (dokumentation)

- Opgør med den millimeterretfærdige tildeling, den nødvendiggør de stramme tidsplaner/registrering. (dokumentation) Bordnr.: 6 Arknummer: 5 Arbejdet indenfor hjemmeplejen bør gøres mere attraktivt. Det er nedslidende for personale at høre negativt om branchen hele tiden. Vi er presset af tidsplaner og registrering.

Læs mere

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009 FOKUSGRUPPER Afrapportering Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel +45 39 16 27 00 www.bysted.dk Kontaktperson Adm.dir. Bo Søby Kristensen bsk@bysted.dk

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter,

Læs mere

Frivillige og brugerindflydelse

Frivillige og brugerindflydelse Information fra Sundhed og ældre: Frivillige og brugerindflydelse Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Samarbejde med frivillige På ældreområdet i Randers kommune samarbejder vi med frivillige, fordi det

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 1.1. Metode Side 3 2. Velfærdsteknologi Side 4 2.1. Robotstøvsugere Side 4 3. Bedre udnyttelse af ressourcerne Side

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger en ny leder til Plejecentrene Quistgården og Lützensvej samt Demens daghjemmet Aktivitetshuset,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønningen

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønningen Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønningen Opsummering Plejehjemmet Grønningen Vurdering: Godkendt Sted: Grønnevej 42, 6360 Tinglev Dato for tilsyn: 07.11.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn Page

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

Livskvalitet i seniorbofællesskaber

Livskvalitet i seniorbofællesskaber 5. april 2017 Livskvalitet i seniorbofællesskaber Af Kenneth Thue Nielsen & Max Pedersen Om undersøgelsen Bygger ovenpå tidligere undersøgelse blandt formændene i landets seniorbofællesskaber Målgruppen

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem).

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem). Bilag 2 Opsamling fra fire Borger Arrangementer Opsamling fra Borgerworkshops om Værdighedspolitikken Nedenfor er vist de samlede input fra de fire workshop den 15., 17 og 21 marts 2016 til de fem emner,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Lægerne Bredgade 67 Struer

Lægerne Bredgade 67 Struer Lægerne Bredgade 67 Struer Lægepraksis er beliggende tæt ved centrum af Struer og har haft lokale her siden februar 2007. Læger: Anders Dahl Ingvardsen (f. 50). Været i praksis siden 1986. Tommy Stoltz

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Undersøgelsen Ældre og Ensomhed

Undersøgelsen Ældre og Ensomhed Undersøgelsen Ældre og Ensomhed Datagrundlag I 2012 gennemførte Marselisborg i samarbejde med Socialministeriet og 25 kommuner på landsplan en omfattende undersøgelse om ældres sociale liv Omfattende og

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere