Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kl Mødet starter i Korsgade 22, 8500 Grenaa Kl Mødet fortsætter i mødelokale 2, rådhuset Dato: Mandag den 22. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (I) Lars Sørensen (V) Helle Plougmann (Løsgænger) Harald Grønlund (I) Lars Sørensen (V) Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om projekt "På sporet" Norddjurs Kommunes Beskæftigelsesplan Etablering af mulighed for mikrolån i Norddjurs Kommune Forslag til nye indsatser under driftsloftet Samarbejde med det kommende NBR Revisionsberetning nr. 8 - delberetning regnskab Revisionsberetning nr Budgetopfølgning AU pr ultimo maj Opfølgning på indsatser AU pr. juni Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Gensidig orientering Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen...33 Bilagsoversigt...35 Norddjurs Kommune

3 1. Orientering om projekt "På sporet" G01 15/7144 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har sammen med Favrskov Kommune indgået i et samarbejde med konsulentfirmaet Akantus omkring projekt På sporet sund vej ud af ledighed. Projektet er støttet gennem sundhedsstyrelsens satspuljemidler og løber i perioden Projektet er en håndholdt proces med aktiviteter, som har særlig fokus på at få reduceret eller fjernet de sundhedsmæssige barrierer, som er med til at fastlåse borgerne i mistrivsel og uarbejdsdygtighed. Projektets overordnede mål er at udvikle en tidlig opsporing og indsats, som kan forbedre den mentale og fysiske sundhed blandt socialt udsatte og sårbare borgere og derved øge deres muligheder for at komme i uddannelse og beskæftigelse. Arbejdsmarkedsudvalget vil blive orienteret om projektet og de resultater, der er opnået indtil videre. Orienteringen vil finde sted i Akantus lokaler i Korsgade 22 i Grenaa. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Punktet blev udsat. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. Helle Plougmann, Lars Sørensen og Harald Grønlund deltog ikke i behandling af punktet. 1

4 2. Norddjurs Kommunes Beskæftigelsesplan G01 15/1015 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Beskæftigelsesreformen har medført, at en række proceskrav i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2016 er afskaffet. Det er sket ud fra et ønske om at afbureaukratisere processen og at medvirke til, at processen i størst muligt omfang kan tilrettelægges ud fra lokale forhold. Kommunerne skal fremover fortsat udarbejde en beskæftigelsesplan, som kommunalbestyrelsen skal godkende, men alle form- og proceskrav samt krav om fastsættelse af kvantitative mål er bortfaldet. Eneste lovgivningsmæssige tidsfrist er, at kommunalbestyrelsen senest den 31. december 2015 skal vedtage en beskæftigelsesplan for Umiddelbart herefter sendes beskæftigelsesplanen til orientering til det regionale arbejdsmarkedsråd. Der vil blive udarbejdet en nærmere tidsplan, således at beskæftigelsesplanen kan endeligt godkendes på arbejdsmarkedsudvalgets møde i november Udvalget vil blive inddraget i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen på baggrund af oplæg fra forvaltningen. Forvaltningen foreslår, at Norddjurs Kommunes Beskæftigelsesplan 2016 bliver udarbejdet som et værkstøj, der kan benyttes direkte i det daglige sagsbehandlingsarbejde med borgerne. Det skal fremgå mere enkelt og direkte, hvilken retning arbejdsmarkedspolitikken har, hvor fokus lægges i 2016, og hvilke indsatser der skal understøtte retning og fokus. Beskæftigelsesplanen vil tage udgangspunkt i de 4 ministermål: 1. Flere unge skal have en uddannelse 2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats 2

5 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes Derudover kommer eventuelle lokale mål. Beskæftigelsesplanen skal have et omfang på maksimalt 10 sider med følgende punkter: 1. Indledning 2. Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune 3. Udfordringer, indsatser og mål under hvert af de 4 ministermål 4. Arbejdsmarkedsudvalgets fokusområder og herunder indsatser og mål 5. Bilag Forvaltningen foreslår, at beskæftigelsesplanen bliver skrevet læseventligt og udformet som en brochure, der deles ud til alle medarbejdere i arbejdsmarkedsområdet, og dermed kan fungere som et arbejdsredskab. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at forslag til udformning af Beskæftigelsesplan 2016 drøftes. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Drøftelsen udskudt til næste møde. 3

6 3. Etablering af mulighed for mikrolån i Norddjurs Kommune Ø50 15/32 Åben sag Sagsgang: AU, høring, AU, ØK, KB Sagsfremstilling I budgetaftalen for 2015 blev forligsparterne enige om, at der skal etableres et pilotprojekt, hvor udsatte borgere kan få et mikrolån til at starte egen virksomhed. Hensigten er, at borgerne bliver selvforsørgende. Der er i budget 2015 afsat 0,550 mio. kr. til formålet. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 21. maj 2015, at forvaltningen skal udarbejde et revideret projektoplæg. Mikrolån kan ydes til borgere med udgangspunkt i Lov om aktiv socialpolitik (LAS) 65, der via revalidering giver kommunen mulighed for at støtte arbejdsledige, som ønsker at etablere egen virksomhed samt i Lov om aktiv beskæftigelsespolitik (LAB) 32, der giver mulighed for særlige tilrettelagte forrevalideringsforløb. Forvaltningen foreslår, at puljen til mikrolån i den resterende del af 2015 anvendes til køb af iværksætterrådgivning for borgere med ønske om at blive iværksættere. I december 2015 vurderes resultaterne med mikrolån med henblik på eventuel indarbejdelse i budget En fortsættelse i 2016 kan eventuelt finansieres med et beløb af arbejdsmarkedsudvalgets aktivitetspulje. Projekt for etablering af mulighed for mikrolån i Norddjurs Kommune sendes i høring ved erhvervsudvalget, NBR, Handicaprådet og Ungdomsrådet med frist for høringssvar den 10. september Økonomiske konsekvenser Der er i budget 2015 afsat 0,550 mio. kr. til pilotprojekt med mikrolån. 4

7 Puljen foreslås anvendt således: Aktivitet Beløb (mio. kr.) Introduktion og informationsmaterialer 0,050 Køb af iværksætterrådgivning til potentielle iværksættere. 0,425 Administration 0,075 I alt budget ,550 Mikrolånene finansieres i 2015 ved kassetræk og kan udgøre max kr. pr. borger. Afdrag på lånene sker ved indgåelse af en afdragsaftale med borgeren og påbegyndes normalt første måned efter virksomhedsopstart. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at forslaget godkendes og sendes i høring ved erhvervsudvalget, NBR, Handicaprådet og Ungdomsrådet. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Punktet sendt til godkendelse hos arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer. Forslaget er efterfølgende godkendt pr. mail af alle medlemmer af arbejdsmarkedsudvalget, og sendes derfor til høring ved erhvervsudvalget, NBR, Handicaprådet og Ungdomsrådet. 5

8 4. Forslag til nye indsatser under driftsloftet G01 15/1017 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I Beskæftigelsesplan 2015 har Norddjurs Kommune udpeget de overordnede politiske målsætninger for Ud fra disse målsætninger er der lavet konkrete indsatser indenfor de enkelte målgrupper. Til finansiering af nogle indsatsområder modtager Norddjurs Kommune et rådighedsbeløb ud fra et fastsat driftsloft pr. helårsperson, til andre indsatser er der afsat puljer, og endelig er der i budgetgarantien afsat beløb til bestemte indsatsområder. Driftsloftet er udtryk for driftsudgifter pr. helårsperson, hvortil der kan søges om 50 % refusion fra staten. Driftsloftet til indsatsen for modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp er fastsat til kr. pr. helårsperson. Driftsloftet til indsatsen for revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse er fastsat til kr. pr. helårsperson. Med baggrund i opfølgning på indsatser pr. juni 2015, har det vist sig, at der er økonomisk råderum indenfor driftsloftet til at iværksætte nye tiltag for de to målgrupper. Forvaltningen har udarbejdet forslag til yderligere initiativer: Forløb for unge som har forladt 9. eller 10. klasse uden at opnå karakteren 2 i dansk eller matematik. Der skal etableres et intensivt og særligt tilrettelagt kursus, så de unge kan opfylde minimumskravene til erhvervsuddannelserne. Tidlig indsats for at sikre, at syge medarbejdere i Norddjurs Kommune kan vende tilbage til arbejdspladsen så hurtigt som muligt. Eventuelt i samarbejde med ekstern aktør. 6

9 Motiverende og individuelle forløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere i jobafklaring og ressourceforløb, som skal gøre deltagerne parate til et virksomhedsrettet tilbud. Særligt forløb for borgere, som har været på ledighedsydelse i mere end 18 måneder med henblik på ansættelse i fleksjob. Det skal afklares, hvorvidt der indenfor kommunen kan skaffes specielle arbejdspladser, hvor borgerne indenfor en tidsbegrænset periode kan få et kompetenceløft med henblik på at finde et fast fleksjob. Økonomiske konsekvenser Der er i budget 2015 afsat 34,5 mio. kr. til beskæftigelsesindsatsen beregnet ud fra et forventet antal helårspersoner og driftsloft pr. helårsperson. Ud fra status på forbruget til indsatserne forventes, at der vil være et økonomisk råderum på ca. 5 mio. kr. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at, arbejdsmarkedsudvalget drøfter forslag til nye indsatser indenfor budgetrammen for beskæftigelsesindsatsen i Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Udskudt til næste møde. 7

10 5. Samarbejde med det kommende NBR G01 15/4582 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar 2015, at der skal oprettes et Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR) med følgende sammensætning af medlemmer: Formand og næstformand for arbejdsmarkedsudvalget En lokal repræsentant for Dansk Industri En lokal repræsentant for Dansk Byggeri To lokale repræsentanter for Landsorganisationen i Danmark (LO) En repræsentant for Danske Handicaporganisationer (DH) En repræsentant for Handicaprådet To repræsentanter fra lokale uddannelsesinstitutioner En repræsentant for lægerne i Norddjurs En repræsentant for dialogforum for integration Der mangler forsat at blive udpeget medlemmer fra Dansk Industri, lægerne i Norddjurs og dialogforum for integration (starter først op efter sommerferien). Formålet med NBR er overordnet at sikre et bredt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen i Norddjurs Kommune til gavn for både borgere, virksomheder og kommunen. De overordnede opgaver for Norddjurs Beskæftigelsesråd bliver, at: rådgive kommunen om udfordringer på det lokale arbejdsmarked, herunder det rummelige arbejdsmarked rådgive kommunen om tiltag til fremme af det lokale arbejdsmarked 8

11 foreslå initiativer, som kan afhjælpe konkrete udfordringer på det lokale arbejdsmarked Første møde i NBR er fastsat til den 20. august 2015, og samme dag afholdes dialogmøde med arbejdsmarkedsudvalget. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter det kommende samarbejde med Norddjurs Beskæftigelsesråd samt emner for dialogmødet den 20. august Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Drøftet. Helle Plougmann, Lars Sørensen og Harald Grønlund deltog ikke i behandling af punktet. 9

12 6. Revisionsberetning nr. 8 - delberetning regnskab P00 14/18696 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Norddjurs Kommunes revision, BDO Kommunernes Revision, har pr. 11. maj 2015 afgivet delberetning vedrørende revision af Norddjurs Kommunes regnskab Den endelige beretning for regnskab 2014 modtages i juni I revisionsberetningen påpeges der forhold, som ifølge revisionen bør forbedres eller ændres. Den udførte revision har givet anledning til revisionsbemærkninger, jf. afsnit Som uddybes i afsnit 6.3. Nedenfor gennemgås revisionens bemærkninger med forvaltningens kommentarer og handleplaner: Norddjurs Kommune har modtaget nedenstående bemærkninger i forbindelse med delrevision for regnskab Personsager på det sociale område Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retslige grundlag i sagerne. BDO Kommunernes Revisions bemærkning: På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at følgende områder (som er næremere beskrevet i afsnit 6.3) ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler. Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge 10

13 Tabt arbejdsfortjeneste I forhold til områderne for kontanthjælp, uddannelseshjælp og sygedagpenge har Norddjurs Kommune besluttet at sætte større fokus på ledelsestilsyn m.v., både internt og i samarbejde med revisionen. I forhold til tabt arbejdsfortjeneste er der efterfølgende foretaget en gennemgang af samtlige sager med henblik på sikring af, at der foretages korrekt beregning og udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og pension. Herudover er der gennemført et undervisningsforløb for medarbejderne på området. For det nærmere indhold henvises til afsnit 6.3. Herudover har vi konstateret, at ledelsestilsyn i Myndighedsafdelingen med sager om merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste fortsat ikke fuldt ud foretages i overensstemmelse med de fastsatte regler herfor jfr. afsnit 6.2 i denne revisionsberetning. Vi har fået oplyst, at Myndighedsafdelingen i 2015 har dedikeret en medarbejder, der skal arbejde med ledelsestilsyn på området. Revisionen har i pkt. 6.3 uddybet de enkelte punkter i bemærkningen. Forvaltningen har under de enkelte punkter redegjort for, på hvilken måde administrationen fremover tilrettelægges og hvordan revisionens anbefalinger vil blive implementeret. Kontanthjælp BDO Kommunernes Revisions bemærkning: Der er foretaget gennemgang af 7 sager, og der er konstateret forhold i 5 sager. Forholdene har umiddelbart ingen udbetalings- og /eller refusionsmæssig betydning og kan henføres til følgende: Manglende rettidig afholdelse af jobsamtaler konstateret i 2 sager 11

14 Indholdet i jobsamtalerne er ikke i overensstemmelse med bekendtgørelsens 31, stk. 1 konstateret i 3 sager Manglende underskrift af jobplan/indholdet i jobplanen ikke i overensstemmelse med reglerne konstateret i 2 sager Manglende vurdering af om eventuel læse-, skrive- og regnetest skulle have været foretaget konstateret i 2 sager Manglende rettidigt tilbud konstateret i 3 sager Herudover er der konstateret fejlkontering i 1 sag med refusionsmæssig betydning. Revisionen har fået oplyst, at fejlkonteringen er rettet. Revisionen har fået oplyst, at Norddjurs Kommune vil sætte større fokus på ledelsestilsyn m.v., både internt og i samarbejde med revisionen. Norddjurs Kommunes kommentar: Afdelingen har i 2014 været præget af udskiftning og sygdom i medarbejderstaben samtidig med en fortsat implementering af reformer på kontanthjælp, førtidspension og fleksjob. Med baggrund i de konstaterede fejl har forvaltningen etableret et samarbejde med blandt andet revisionen med henblik på at tilrettelægge forløb for medarbejderne, således at arbejdsgange i relation til rettidighed, sagsafklaring og indhold bliver udviklet og forbedret. Der er således taget initiativ til: At der aftales uddannelses/kursusforløb i relevant lovgivning og understøtning af sagsstyringsredskaber. At revisionen gennemgår de udarbejdede arbejdsgangsbeskrivelser og kommer med forslag til eventuelle tilretninger. At ledelsen sammen med revisionen drøfter og aftaler strategier for, hvorledes der ledelsesmæssigt kan iværksættes tiltag til sikring af sagsbehandlingen, således at de konstaterede fejl fremadrettet ikke gentages. 12

15 At der skal foretages ekstra ledelsestilsyn i de enkelte afdelinger. Der er politisk taget initiativer til at opnormere området, og der er udarbejdet handleplaner på arbejdsmarkedsområdet. Uddannelseshjælp BDO Kommunernes Revisions bemærkning: Der er foretaget gennemgang af 7 sager, og der er konstateret forhold i alle sager. Forholdene har umiddelbart ingen udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning og kan henføres til følgende: Manglende notat om bevilling af uddannelseshjælp konstateret i 1 sag Manglende rettidig opfølgning konstateret i 5 sager Indholdet i samtalerne er ikke i overensstemmelse med bekendtgørelsens 32, stk. 1 konstateret i 5 sager Manglende oplysninger om indholdet i uddannelsespålægget konstateret i 1 sag Manglende rettidig indlæggelse af CV konstateret i 1 sag Manglende vurdering af om evt. test skal foretages konstateret i 1 sag Manglende rettidig 1. tilbud konstateret i 1 sag Revisionen gør opmærksom på, at området er nyt og kommunen har således skullet implementere ny lovgivning i Revisionen har fået oplyst, at Norddjurs Kommune vil sætte fokus på ledelsestilsyn m.v., både internt og i samarbejde med revisionen. Norddjurs Kommunes kommentarer: Der vil i løbet af juni 2015 blive iværksat intern uddannelse af sagsbehandlere og jobkonsulenter for at belyse eventuelle fejl i sagsbehandlingen. Der har været en øget 13

16 arbejdsbyrde på de enkelte ansatte på grund af implementeringen af reformer og sygdom i afdelingen. De konstaterede forhold er blevet drøftet på personalemøder i afdelingen, og der er taget initiativ til at undgå lignende fejl og mangler i sagsbehandlingen fremover. Der er endvidere foretaget en gennemgang og revurdering af antal af tilbud og indhold i tilbud, hvilket sammenholdt med opnormeringen i antallet af sagsbehandlere og jobkonsulenter i foråret 2015 forventes at løse den manglende rettighed, som er konstateret af revisionen. Ledelsen i afdelingen vil sikre, at der fastholdes fokus på området gennem ledelsestilsyn og kompetenceudvikling af sagsbehandlere og jobkonsulenter. Sygedagpenge BDO Kommunernes Revisions bemærkning: Der er foretaget gennemgang af 9 sager og der er konstateret forhold i alle sager, som kan henføres til følgende: Manglende rettidig opfølgning konstateret i 9 sager. Manglende begrundelse for telefonisk samtale i stedet for personlig samtale konstateret i 2 sager. Revisionen har fået oplyst, at forholdene skyldtes, at sagsbehandlerne i forbindelse med indførelsen af den nye dagpengereform pr. 1. juli 2014, skulle forholde sig til 2 sags-stammer og dermed og dermed skulle håndtere sager både efter den gamle og den nye lovgivning. Revisionen har fået oplyst, at Norddjurs Kommune vil sætte større fokus på ledelsestilsyn m.v., både internt og i samarbejde med revisionen. 14

17 Norddjurs Kommunes kommentar: Med baggrund i revisionens bemærkninger, har forvaltningen taget initiativ til at gennemgå sagsgange og sagsflow med henblik på eventuelle justeringer. Desuden vil forvaltningen i samarbejde med revisionen tilrettelægge et forløb for medarbejderne, således at rettighed mv. kan optimeres. Indholdsmæssigt vil der i samarbejdet blive taget initiativ til: At der aftales uddannelses/kursusforløb i relevant lovgivning At revisionen gennemgår udarbejdede arbejdsgangsbeskrivelser og kommer med forslag til eventuelle tilretninger. At ledelsen sammen med revisionen drøfter og aftaler strategier for, hvilke ledelsesmæssige tiltag der kan iværksættes til sikring af sagsbehandlingen, således at de konstaterede fejl kan udgås i fremtiden. At der skal foretages ekstra ledelsestilsyn i afdelingen. Tabt arbejdsfortjeneste BDO Kommunernes Revisions bemærkning: Der er foretaget gennemgang i 5 sager, hvoraf der er konstateret forhold i alle sager, som kan henføres til følgende: Forkert beregnet ydelse 1 sag Manglende vurdering af evt. sparede udgifter 1 sag Forkert pensionsberegning sag Manglende beregning og indbetaling af ATP 2 sager 15

18 Revisionen har fået oplyst, at der efterfølgende er foretaget en gennemgang af samtlige sager med henblik på sikring af, at der foretages korrekt beregning og udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og pension. Herudover er der gennemført et undervisningsforløb for medarbejderne på området. 2.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Revisionen har ligeledes foretaget en opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger omtalt i tidligere revisionsberetninger. Revisionsberetning nr. 6 (side 128): Personsager og forretningsgange på det sociale område Revisionen afgav følgende revisionsbemærkning ved den løbende revision af kommunens regnskab for 2013: Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retlige grundlag i sagerne. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at følgende områder ikke fuldtud administreret i overensstemmelse med gældende regler: Kontanthjælp Revalidering Merudgifter til børn jr. SL 42 Tabt arbejdsfortjeneste jf. SL 42 På områderne revalidering og merudgifter til børn har revisionen ikke konstateret væsentlige forhold i 2014 hvilket gør at BDO anser del af bemærkningen afsluttet. På områderne kontanthjælp og tabt arbejdsfortjeneste varetages administrationen fortsat ikke fuldt ud i overensstemmelse med gældende regler jr. afsnit 6.3. i denne revisionsberetning. Endelig har vi konstateret, at ledelsestilsynet i Myndighedsafdelingen med sager om merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste fortsat ikke fuldt ud foretages i overensstemmelse med de fastsatte regler herfor jf. afsnit 6.2 i denne revisionsberetning. 16

19 For det nærmere indhold henvises til revisionsberetning nr. 6, afsnit 5.2 og 5.3. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at revisionsberetningen tages til efterretning, og at handleplanerne implementeres. Bilag: 1 Åben Norddjurs Kommune beretning nr. 8 løbende revision 2014.pdf 83782/15 2 Åben Udkast til brev til Arbejdsmarkedsstyrelsen med kommentarer fra 84149/15 arbejdsmarkedsforvaltningen.docx Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. Helle Plougmann, Lars Sørensen og Harald Grønlund deltog ikke i behandling af punktet. 17

20 7. Revisionsberetning nr P00 14/18696 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Revisionsberetning nr. 9 Norddjurs Kommunes revision, BDO Kommunernes Revision, har pr. 8. juni 2015 afgivet revisionsberetning nr. 9 vedrørende revision af Norddjurs Kommunes regnskab Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, jf. afsnit Revisionens konklusioner og anbefalinger til årsregnskabet m.m. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, d.v.s. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis. Da der ingen revisionsbemærkning er i revisionsberetning nr. 9, skal der således ikke fremsendes svarbrev til statsforvaltningen vedrørende regnskab Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger, jf. afsnit 1.5.3: Revisionen har i revisionsberetning nr. 8 foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Kontanthjælp Revalidering Merudgifter til børn jf. SL 41 Tabt arbejdsfortjeneste jf. SL 42 18

21 De konstaterede forhold er primært af formel og dokumentationsmæssig karakter, som kan henføres til kommunens administrative arbejdsprocesser. På de få områder, hvor forholdene har en udbetalings og/eller refusionsmæssig betydning er der eller vil der blive foretaget de fornødne rettelser. Kommunen har i 2014 taget en række initiativer til forbedring m.v. af sagsadministrationen af områderne. Revisionen har i forbindelse med den løbende revision af kommunens regnskab for 2014 konstateret, at på områderne kontanthjælp og tabt arbejdsfortjeneste varetages administrationen fortsat ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler jfr. afsnit 6.3 i denne revisionsberetning. På de øvrige områder revalidering og merudgifter til børn har revisionen i 2014 ikke konstateret væsentlige forhold i Endelig har revisionen konstateret, at ledelsestilsynet i Myndighedsafdelingen med sager om merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste fortsat ikke fuldt ud foretages i overensstemmelse med de fastsatte regler herfor jfr. afsnit 6.2 i revisionsberetning nr. 8. For det nærmere indhold, henvises til revisionsberetning nr. 6, afsnit 5.2 og 5.3 Endvidere har revisionen i beretning nr. 8 afgivet en revisionsbemærkning om personsager og forretningsgange på det sociale område i forbindelse med den løbende revision for For det nærmere indhold henvises således til revisionsberetning nr. 8, løbende revision, afsnit 2.2. Temarevision. I henhold til Beskæftigelsesministeriets udmelding af 14. maj 2014 samt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings skrivelse af 8. august 2014 er revisionen blevet bedt om at udføre temarevision i 2015 omhandlende virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. 19

22 De kommunale revisorer skal ved temarevisionen konkret undersøge og besvare følgende fokuspunkter: Om kommunen har etableret hensigtsmæssige forretningsgange herunder kvalitets- og dokumentationskontrol (legalitet) Om kommunens afgørelse om bevilling af tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud hos offentlig eller privat arbejdsgiver er behandlet i overensstemmelse med regler og praksis Om kommunen har hjemtaget refusion korrekt for bevilling af tilbud Temarevisionen omfatter: En gennemgang af kommunens forretningsgange for hjemtagelse af statsrefusion, herunder kvalitets- og dokumentationskontrol (legalitet) på de områder, der er omfattet af temarevisionen. En gennemgang af sagsdokumenterne i 10 konkrete sager (4 sager vedrørende virksomhedspraktik og 6 sager vedrørende løntilskud). Resultat af temarevisionen Virksomhedspraktik Revisionen har ved gennemgangen konstateret fejl i bevillingen af virksomhedspraktik. Den materielle vurdering af om kommunens afgørelser er korrekte, viser samlet set: I 2 sager er afgørelserne korrekte. I 2 sager er afgørelsen ikke korrekt Den materielle vurdering af om kommunens afgørelser er tilstrækkeligt oplyst, viser samlet set: I 2 sager mangler der ingen oplysninger I 1 sag mangler enkelte mindre oplysninger I 1 sag mangler flere og /eller væsentlige oplysninger 20

23 Det er revisionens vurdering, at kommunen generelt har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange, herunder hensigtsmæssig dokumentations- og kvalitetskontrol, til håndtering af aftale, om virksomhedspraktik. Temarevisionen har omfattet 4 sager vedrørende administration af virksomhedspraktik heraf udgør 3 sager i privat virksomhed og 1 sag i offentlig virksomhed. Det er revisionen umiddelbare vurdering, at fejlene ikke har haft udbetalings- eller refusionsmæssig betydning. Ansættelse med løntilskud Revisionen har ved gennemgangen konstateret fejl i bevillingen af løntilskud. Den materielle vurdering af om kommunens afgørelser er korrekte, viser samlet set: I 3 sager er afgørelserne korrekte I 3 sager er afgørelsen ikke korrekt Den materielle vurdering af om kommunens afgørelser er tilstrækkeligt oplyst, viser samlet set: I 3 sager mangler der ingen oplysninger I 1 sag mangler der enkelte mindre oplysninger I 2 sager mangler flere og/eller væsentlige oplysninger Det er revisionens vurdering, at kommunen generelt har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange, herunder hensigtsmæssig dokumentations- og kvalitetskontrol, til håndtering af bevilling af ansættelse med løntilskud. På baggrund af revisionens gennemgang af sager med ansættelse med løntilskud skal revisionen anbefale, at der er større fokus på, at alle relevante punkter i arbejdsgivertilbuddet er udfyldt og at der sker opfølgning med arbejdsgiver, hvis der er mangler i tilbuddet. 21

24 Temarevision har omfattet 6 sager vedrørende administration af ansættelse med løntilskud heraf udgør 4 sager ansættelse i privat virksomhed og 2 sager ansættelse i offentlig virksomhed. Det er revisionens umiddelbare vurdering, at fejlene ikke har haft udbetalings- eller refusionsmæssig betydning. Norddjurs Kommunes kommentarer til temarevisionen: Med baggrund i de nye reformer på beskæftigelsesområdet, hvor en større andel af den aktive indsats for borgere i offentlig forsørgelse skal foregå i virksomheder, og temarevisionens anbefalinger, har Norddjurs Kommune taget en række initiativer for at job- og virksomhedskonsulenterne kan løse de mange forskellige opgaver. I samarbejde med revisionen iværksættes kompetenceudviklingsforløb omkring lovgivning, sagsgange og ledelsestilsyn. Derudover inddrages revisionen i en gennemgang af anvendelse af IT samt skemamateriale ved etablering af virksomhedspraktik og løntilskud både hos private og offentlige virksomheder og ved etablering af virksomhedscentre. Alle initiativer vil blive påbegyndt i efteråret Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at revisionsberetning nr. 9 tages til efterretning, og at handleplanerne implementeres. Bilag: 1 Åben Norddjurs Kommune beretning nr. 9 afsluttende revision /15 endelig.pdf 2 Åben Ledelseserklæring m-underskrift.pdf 89269/15 22

25 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. Helle Plougmann, Lars Sørensen og Harald Grønlund deltog ikke i behandling af punktet. 23

26 8. Budgetopfølgning AU pr ultimo maj S00 15/2 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Overordnet konklusion Drift: Det forventede resultat på driften viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 7,0 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet samlet set. Heraf forventes et mindreforbrug på overførte midler fra 2014 på 2,2 mio. kr. Budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsudvalgets område for maj 2015 tager afsæt i forbruget for perioden januar-maj 2015 samt aktivitetstal til og med maj Endvidere indgår en prognose for udviklingen i målgrupperne for resten af Opmærksomhedspunkt: Antallet af borgere på offentlig forsørgelse er i et vist omfang konjunkturafhængigt. Det betyder, at udviklingen for resten af 2015 kan have stor betydning for det endelige billede og dermed for det endelige forbrug og afvigelser. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 501,6 510,7 9,1 Overførte driftsmidler 3,2 1,1-2,2 Drift i alt 504,8 511,8 7,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2015 tages til efterretning 24

27 Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning AU pr ultimo maj /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. Helle Plougmann, Lars Sørensen og Harald Grønlund deltog ikke i behandling af punktet. 25

28 9. Opfølgning på indsatser AU pr. juni G01 15/431 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets område foretages opfølgning på indsatsområder, som har følgende baggrund: Ministermål (indsats 1-4 i Beskæftigelsesplanen) Norddjurs Kommunes egne mål (indsats 5-8 i Beskæftigelsesplanen) Politiske hensigtserklæringer i budget 2015 Nedenfor præsenteres status for de forskellige indsatsområder. Indsatsområde 1 Flere unge skal have uddannelse Mål: Andelen af unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og som gennemfører en uddannelse, skal stige med 10 % fra 2013 til december 2015 Status: I gennemsnit er 10 uddannelsesparate unge overgået til ordinær uddannelse i perioden januar til maj Der er ikke på nuværende tidspunkt nogen mulighed for at følge op på stigningen i jobindsats. Der er lovning om, at måleredskaber er på vej i jobindsats, ligesom der arbejdes sammen med KMD om at lave en måling. Der vil blive fulgt op på måltallet, så snart det muligt. Indsatsområde 2 Langvarige modtagere af offentlige forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats Mål: Tilgang på 57 personer på førtidspension Status: Tilgang på 50 personer inden for de seneste 12 måneder 26

29 Indsatsområde 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål: 180 langtidsledige personer Status: 171 langtidsledige personer (status i december 2014) Indsatsområde 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål: Samarbejdsgrad på 46 % Status: Samarbejdsgrad 44,1 % i perioden 4. kvt til 3. kvt (seneste måling) Indsatsområde 5 Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Mål: 100 personer på sygedagpenge over 52 uger Status: 88 fuldtidspersoner Indsatsområde 6 Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder Mål: 25 fuldtidspersoner i jobrotationsforløb Status: 27,7 fuldtidspersoner (bevilget i 2015) Indsatsområde 7 Øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet Mål: Andelen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet enten i uddannelse eller job skal øges fra 2013 til 2015 med 10 % Status: Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at følge op på denne indsats. Sammen med KMD er der iværksat en undersøgelse af, hvordan vi kan måle dette indsatsområde rent praktisk. Så snart det er afklaret, vil der blive fulgt op på indsatsområdet. Indsatsområde 8 Øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse Mål: Antallet af personlig assistance-forløb skal øges til 80 i december

30 Status: 74 fuldtidspersoner i perioden januar til maj Indsatsområder 9-11 Udover de otte indsatsområder fra Beskæftigelsesplanen, som er blevet gennemgået, er der yderligere tre indsatsområder, der stammer fra budget De tre indsatsområder er følgende: Lægekonsulenter (indsatsområde 9) Det er målet med denne indsats, at lægekonsulentydelser skal købes hos Region Midtjylland. Status: Kommunalbestyrelsen har den 17. marts 2015 godkendt, at der indgås aftale med Region Midtjylland om køb af lægekonsulentydelse. Aftalen forventes at træde i kraft pr. 1. august Mikrolån kontanthjælpsområdet (indsatsområde 10) Det er målet med denne indsats, at nogle kontanthjælpsmodtagere ved hjælp af mikrolån bliver selvstændige og af den vej selvforsørgende. Status: På arbejdsmarkedsudvalgets møde den 21. maj 2015 blev forvaltningens forslag til pilotprojekt fremlagt. Udvalget ønskede på den baggrund, at forvaltningen udarbejder et nyt forslag til etablering af et pilotprojekt med mikrolån. Dette forslag bliver behandlet på særskilt punkt på dagsordenen. Arbejdsmarkedspolitikken (indsatsområde 11) Det er målet med denne indsats at planlægge og gennemføre aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af ny arbejdsmarkedspolitik. Status: Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet den 30. april 2015 besluttet tre aktiviteter i 2015: Udvidelse af pladser på virksomhedscentre 28

31 Nyttejob som tilbud på integrationsområdet Udvikling af socialøkonomiske virksomheder og undersøge muligheder for særlige tilbud til borgere med stor sårbarhed af sociale eller fysiske/psykiske årsager Forslagene er godkendt i kommunalbestyrelsen den 19. maj Økonomiske konsekvenser I budget 2015 er de økonomiske konsekvenser af ovenstående indregnet. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at opfølgningen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Opfølgning på indsatser AU pr. juni /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. Helle Plougmann, Lars Sørensen og Harald Grønlund deltog ikke i behandling af punktet. 29

32 10. Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet G01 15/29 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 27. februar 2015, at der fremover skal være et fast punkt på dagsordenen, hvor forvaltningen orienterer om status på arbejdet med kommunalbestyrelsens handleplan Ny start. På mødet vil arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk orientere om status på handleplanen. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. Helle Plougmann, Lars Sørensen og Harald Grønlund deltog ikke i behandling af punktet. 30

33 11. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan G01 15/26 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling En ajourført udgave af arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2015 gennemgås og arbejdsplanen drøftes. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Juni møde 89900/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. Helle Plougmann, Lars Sørensen og Harald Grønlund deltog ikke i behandling af punktet. 31

34 12. Gensidig orientering G01 15/29 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Samarbejdsaftale mellem LO Djursland, Jobcenter Syddjurs og Jobcenter Norddjurs Status på GD-lokaler til ungeindsatsen Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Samarbejdsaftale mellem LO Djursland, Jobcenter Syddjurs og Jobcenter Norddjurs 89765/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. Helle Plougmann, Lars Sørensen og Harald Grønlund deltog ikke i behandling af punktet. 32

35 13. Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen G01 15/30 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der er i perioden fra og med den 11. maj 2015 til og med den 11. juni 2015 kommet i alt 20 sager tilbage fra behandling i Ankestyrelsen. Resultatet af behandlingen er følgende: 12 sager er stadfæstet 2 sager er stadfæstet og hjemvist - 1 sag hjemvist på grund af manglende dokumentation for så vidt angår berettigelse til hjælp til 1. måneds husleje og udgifter til flytning af indbo - 1 sag hjemvist på grund af manglende dokumentation for midler til kost 1 sag er hjemvist - 1 sag hjemvist på grund af manglende oplysninger om helbredsmæssige oplysninger på standsningstidspunkt 1 sag er genoptaget - Ankestyrelsen har dispenseret fra klagefristen, idet der er klaget rettidigt 4 sager er afvist - 4 sager, hvor klagen er modtaget for sent Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. 33

36 Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. Helle Plougmann, Lars Sørensen og Harald Grønlund deltog ikke i behandling af punktet. 34

37 Bilagsoversigt 6. Revisionsberetning nr. 8 - delberetning regnskab Norddjurs Kommune beretning nr. 8 løbende revision 2014.pdf (83782/15) 2. Udkast til brev til Arbejdsmarkedsstyrelsen med kommentarer fra arbejdsmarkedsforvaltningen.docx (84149/15) 7. Revisionsberetning nr Norddjurs Kommune beretning nr. 9 afsluttende revision 2014 endelig.pdf (89261/15) 2. Ledelseserklæring m-underskrift.pdf (89269/15) 8. Budgetopfølgning AU pr ultimo maj Bilag til budgetopfølgning AU pr ultimo maj 2015 (89214/15) 9. Opfølgning på indsatser AU pr. juni Opfølgning på indsatser AU pr. juni 2015 (89446/15) 11. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Juni møde (89900/15) 12. Gensidig orientering 1. Samarbejdsaftale mellem LO Djursland, Jobcenter Syddjurs og Jobcenter Norddjurs (89765/15) 35

38 Underskriftsside John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (I) Lars Sørensen (V) 36

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kl. 14.00 Mødet starter i Korsgade 22, 8500 Grenaa Kl. 15.00 Mødet fortsætter i mødelokale 2, rådhuset Dato: Mandag den 22. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Dialogmøde med Handicaprådet kl i Rådssalen.

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Dialogmøde med Handicaprådet kl i Rådssalen. Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Dialogmøde med Handicaprådet kl. 14-15 i Rådssalen. Derefter arbejdsmarkedsudvalgsmøde kl. 15-17.30 i mødelokale 3 Dato: Torsdag den 21. maj 2015 Start

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Hotel Phønix, mødelokale 1 Dato: Mandag den 23. oktober 2017 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 17:40 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Arkitektskolen i Aarhus, møderum A Nørreport 20 8000 Aarhus C Dato: Torsdag den 19. november 2015 Start kl.: 10:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødet startede med virksomhedsbesøg kl. 15.00 hos Kvickly Østerbrogade 55 8500 Grenaa Mødet fortsatte kl. 16.00 i mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 26. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (A) Lars Pedersen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Virksomhedsbesøg på Kystvejens Konferencecenter Mødet fortsættes på Østerbrogade 67E Dato: Mandag den 20. juni 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer:

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Den Gamle Stald, Gl. Estrup Dato: Onsdag den 23. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Diana Skøtt Larsen

Læs mere

VIBORG KOMMUNE. Beretning nr. 7. (side ) Revisionen af de sociale områder med statsrefusion Delberetning for regnskabsåret 2008

VIBORG KOMMUNE. Beretning nr. 7. (side ) Revisionen af de sociale områder med statsrefusion Delberetning for regnskabsåret 2008 Fabrikvej 11 8800 Viborg VIBORG KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 110-116) Delberetning for regnskabsåret 2008 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision med næsten 60% af

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 17. august 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 17. august 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (UP)

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 220, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

VIBORG KOMMUNE. Beretning nr. 4. (side 39-50) Revision af de sociale områder med statsrefusion. Delberetning for regnskabsåret

VIBORG KOMMUNE. Beretning nr. 4. (side 39-50) Revision af de sociale områder med statsrefusion. Delberetning for regnskabsåret Provstegade 10, 2. 8900 Randers Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk Beretning nr. 4 (side 39-50) Delberetning for regnskabsåret 2007 791.000 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING...40

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 10. (side ) Revision af de sociale områder. Delberetning for regnskabsåret 2009

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 10. (side ) Revision af de sociale områder. Delberetning for regnskabsåret 2009 Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777 RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 10 (side 221-232) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision med næsten 60 % af markedet,

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant, DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kulturhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 27. oktober 2016 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (UP)

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen.

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen. R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 28. august 2014 Mødetid 9.00 12.00 Mødested Nygade 56 Skjern lokale 2 Fraværende Afbud fra Linda Nielsen i stedet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 12. juni 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen

Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Besvarelse af bemærkninger vedrørende Revision 2015 Den 29. juni 2016 godkendte Byrådet Revisionsberetningen vedrørende regnskab 2015 samt godkende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødet starter kl. 14 med virksomhedsbesøg på: Gl. Estrup Gartneri Randersvej 7 8963 Auning Mødet fortsætter kl. 15 i: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Torsdag den 29. januar 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger)

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Den Gamle Stald, Gl. Estrup Dato: Onsdag den 23. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Diana

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Sted: Gjerrild Kro Dato: Torsdag den 17. december 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 11. august 2015 Kl. 13:00 Mødelokale 0.04 Hornslet, Ebeltoft Rådhus.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 11. august 2015 Kl. 13:00 Mødelokale 0.04 Hornslet, Ebeltoft Rådhus. 1 of 12 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 11. august 2015 Kl. 13:00 Mødelokale 0.04 Hornslet, Ebeltoft Rådhus Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 16. januar 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl. 14.00 15.00

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Gjerrild Kro Dato: Torsdag den 17. december 2015 Start kl.: 15:35 Slut kl.: 17:35 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Dato: Fredag den 27. februar 2015 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 18:20 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kulturhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 27. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 15:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 9. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 9. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2007, Arbejdsmarkedsudvalget 2. Vision samt overordnede

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-08-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 08-08-2016

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Arkitektskolen i Aarhus, møderum A Nørreport 20 8000 Aarhus C Dato: Torsdag den 19. november 2015 Start kl.: 10:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Budgetopfølgning 28.02.2009 26 014. Forsøg med EGU-pladser på kommunale arbejdspladser

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 27. oktober 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 27. oktober 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 27. oktober 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 055. Orientering fra formanden 118 056. Orientering fra forvaltningschefen 119 057. Tids- og handleplan

Læs mere

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i.

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i. Forord Det går godt med beskæftigelsen i Danmark. Også i Vejen Kommune har vi den laveste ledighed i mange år. Faktisk har vi i efteråret 2018 haft den laveste ledighed i Syddanmark. Udfordringer og muligheder

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 15. marts 2018 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 14:40 Medlemmer: Else Søjmark (Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget)

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f5d2c3cd-bc

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f5d2c3cd-bc file:///c:/adlib%20express/work/20160209t132121.036/20160209t132121.692/f5d2c3cd-bc93-4... Page 1 of 2 09-02-2016 From: Postkasse Jobcenter Sekretariatet Sent: 22-12-2015 06:55:21 To: John Andersen; Jesper

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere