25. august A /2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: Sted: Mødelokale 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25. august 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 106535 Sted: Mødelokale 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde"

Transkript

1 REFERAT Mødedato: Fredag 22. august 2014, kl august A /2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne: Elmer Jacobsen og Thor Temte Bestyrelsesmøde Pkt. nr. : 1 J.nr. : A /2013 Sagsnr. : 6628 Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Pkt. nr. : 2 J.nr. : A /2013 Sagsnr. : 6628 Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde Beslutning: Godkendt. Pkt. nr. : 3 J.nr. : S /2013 Sagsnr. : 6581 Økonomirapport pr. 30. juni 2014 Perioderegnskabet for nævnte periode viser et overskud på t.kr Det periodiserede budget viser et underskud på t.kr , mens den tilsvarende periode sidste år viser et overskud på t.kr

2 I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for forbrændingsanlæggene i Næstved og Slagelse, beløbene er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser. I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne. Underdækning i tidligere års varmeregnskaber indregnes ikke i perioderegnskabet, selv om varmeregnskaberne giver mulighed herfor. Den udskudte indregning i perioderegnskabet skyldes, at den på et senere tidspunkt opgjorte årlige varmepris kan ændre på indregningsmuligheden. Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne. Fordelingen af årsbudgettet for energisalget er baseret på 3 års gennemsnitlig varmeafsætning opgjort i mængder. Ydermere er der i budgettet, på baggrund af de budgetterede omkostninger, ligeledes beregnet varmepriser for perioden, varmepriserne er benyttet ved beregning af de samlede energiindtægter. Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer: Omsætning Den samlede omsætning som budgetteret, dækker over forbedrede affaldsgebyrer og vigende energisalg. Budgetforbedringen for affaldsgebyrerne kan henføres til energiafdelingen og haveaffald samt mindre negativ afvigelse for deponeringsgebyrerne. For deponeringen er der imidlertid tale om fremgang i forhold til sidste år. Energiindtægterne vedrører el og varme, hvor indtægterne for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne, hvorfor vigende omkostninger umiddelbart medfører reducerede energiindtægter. Sammenlignet med sidste år, har den milde vinter medført reduceret brug af gas og dermed reduceret varmepris i Næstved. Varmeprisen er reduceret til trods for samlet vigende varmesalg på ca. 15 %. Varmeprisen er beregnet til ca. 104,5 kr./gj mod sidste års 109,4 kr./gj. Den i år opgjorte varmepris giver umiddelbart mulighed for indregning af tidligere års underdækning med ca. 2,3 mio. kr., mens sidste års varmepris var over prisloftet og derfor medførte et tab på ca. 1,2 mio. kr. 2

3 Varmeprisen i Slagelse er samlet stigende fra sidste års 65,9 kr./gj til i år 72,6 kr./gj. Stigningen er sket trods reducerede omkostninger og skyldes reduceret varmesalg i mængder med ca. 8 %. Hermed vil enhedsprisen stige, mens de samlede varmindtægter reduceres med ca. 0,5 mio. kr. Produktionsomkostninger De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 10,3 mio. kr. mindre end budgetteret, hvor den langt overvejende budgetbesparelse kan henføres til øvrige produktionsomkostninger med 9,3 mio. kr. For øvrige produktionsomkostninger er der tale om større besparelse på omkostninger til gasforbrug på forbrændingsområdet på 6,1 mio. kr. Som følge af reduceret varmesalg bliver afgifter ligeledes reduceret med ca. 1,5 mio. kr. For omkostningsgruppen er der ligeledes budgetbesparelser for el-omkostningerne samt omkostninger til kalk og ammoniak. Udgifterne for køb af genanvendelige materialer er stigende, men mere end opvejes af afdelingens stigende salgspriser. Merforbruget for affaldsbehandlingsomkostningerne kan henføres til genbrugspladserne, hvor den milde vinter har medført større benyttelse af pladserne. De stigende mængder har medført forøgede omkostninger i omegnen af 1,0 mio. kr. Af merforbruget på bygningsområdet på ca. 1,0 mio. kr., kan ca. 1,2 mio. kr. henføres til forsikringsområdet. Regnskabsperioden er således belastet af årets samlede forsikringspræmie. Fællesomkostninger De administrative omkostninger er ca. 0,7 mio. kr. under periodebudgettet og i øvrigt på niveau med sidste år. Der er ikke tale om enkelte større enkeltafvigelser. Øvrige besparelser vedrører administrative bygninger samt eksterne konsulenter. Afvigelsen for bestyrelsesomkostninger skyldes, at honorar og mødediæter er budgetteret som administrationsomkostning men driftsført under bestyrelsesomkostninger med ca. 0,2 mio. kr. Finansielle poster De finansielle poster er netto ca. 0,7 mio. kr. bedre end budgettet og kan henføres til modtaget udbytte af vores værdipapirbeholdning med ca. 0,5 mio. kr. I perioderegnskabet foretages ikke kursregulering af værdipapirbeholdningen. Sammenlignes det segmentopdelte perioderegnskab med budgettet, er der tale om væsentlige positive afvigelser for samtlige afdelinger dog med undtagelse af de to segmenter med den mindste omsætning. 3

4 Sammenlignes med sidste år, er der udelukkende tale om forringet resultat for genbrugspladserne, hvilket skyldes den varme vinter, som har medført stærkt stigende mængder på ikke mindre end ca. 38 % i første kvartal. De stigende mængder medfører forøgede omkostninger til affaldsbortskaffelse. Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet../. Bilag: Økonomirapport pr. 30. juni Beslutning: Rapporten blev taget til efterretning. Pkt. nr. : 4 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6678 Opfølgning Samling af driftsopgaver på affaldsområdet hos AffaldPlus Bestyrelsen besluttede den 20. juni 2014 at tilbyde ejerkommunerne at samle driftsopgaverne på affaldsområdet hos AffaldPlus. AffaldPlus har den 11. juli 2014 sendt brev til udvalgsformændene for de relevante fagudvalg i hver af de 6 Affaldplus-kommuner samt til kommunens hovedadresse. I brevet fremlægges AffaldPlus tilbud med opfordring til, at tilbuddet drøftes nærmere ved et møde mellem kommunens fagudvalg og AffaldPlus formandskab (plus kommunens bestyrelsesmedlemmer hos AffaldPlus, i det omfang disse ikke er medlemmer af fagudvalget). Administrationen har primo juli holdt 2 arbejdsmøder med KGrepræsentanter fra de 6 kommuner, for at drøfte udfordringer, fordel og ulemper ved at samle driftsopgaverne. På baggrund af drøftelserne har AffaldPlus udarbejdet et notat (vedhæftet) om de indtil dato drøftede udfordringer, fordel og ulemper samt AffaldPlus foreløbige bud på, hvordan pågældende udfordringer og ulemper kan håndteres. Notatet udtrykker AffaldPlus holdninger og forslag, men bygger på, hvad kommunerne og AffaldPlus efter de 2 arbejdsgruppemøder har identificeret som udfordringer (og afledte ulemper) ved at samle driftsopgaverne på affaldsområdet. Det færdige notat (vedhæftet) har været forelagt kontaktgruppen, KG, på mødet den 18. august med henblik på yderligere drøftelse og evt. supplering. På bestyrelsesmødet orienteres om KG s evt. yderligere bidrag til notatet. 4

5 2 kommuner (Slagelse og Næstved) har den 11. august 2014 haft AffaldPlus henvendelse til behandling i fagudvalget. På bestyrelsesmødet orienteres om de 2 kommuners beslutninger samt om de andre kommuners planer for behandlingen af AffaldPlus tilbud../. Bilag: Notat dateret juli 2014 Samling af kommunale driftsopgaver på affaldsområdet Udfordringer, ulemper og fordele, som skal belyses og vurderes nærmere i beslutningsprocessen. Beslutning: Fremlæggelsen blev taget til efterretning. EFTERRETNINGSSAGER Pkt. nr. : 5 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6684 Udvikling i affaldsmængder Der tales meget om nedgangen i affaldsmængder og det er også til dels rigtigt for AffaldPlus. Mængden af tilført brændbart affald og deponiaffald er gået ned i perioden Til gengæld er mængden af behandlet haveaffald og pap, papir og plast steget. For genbrugspladserne ses en væsentlig stigning på ca. 12 % i gennemsnit. Der ses samtidig pæn succes med de nyeste fraktioner som porcelæn, isolering, asfalt og træ, som resulterer i bedre genanvendelsesprocent. Udviklingen for årets første 7 måneder gennemgås på mødet. Pkt. nr. : 6 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6683 Status og baggrund for den tidligere udlånsordning for flishuggere og trailere Udlån af flishuggere og trailere var en forsøgsordning på udvalgte genbrugspladser i Vordingborg og Næstved kommuner, hvor borgere kunne leje en flishugger for 200 kr. i maks. 2 dage, vedligeholdt og fyldt op med brændstof samt låne trailere for 0 kr. med det ene formål, at transportere affald til en genbrugsplads. 5

6 Sagen blev aktuel efter at statsforvaltningen havde afgjort, at ordningen ikke på det tidspunkt kunne anses for at være i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne. AffaldPlus behandlede sagen på mødet 25. februar 2011 og besluttede at bringe ordningen til ophør. Supplerende oplysninger om sagen fremgår af bilag 1. Siden februar 2011 er der sket følgende som aktualiserer en mulig genovervejelse af den tidligere trufne beslutning: Øget fokus på at få håndteret affald tættere på den enkelte husstand Øget fokus på øget genanvendelse Prioritering fra tidligere miljøminister om at låne maskiner af hinanden i større stil Da sagen ikke blev prøvet sidst, er der i dag fortsat tvivl om, hvor langt kommuner kan strække sig, for at medvirke til forebygge affald og reducere klimapåvirkning Ordningen var meget populær, og vi får fortsat henvendelser, hvor kunder ønsker at låne trailere og flishuggere. Både udlån af flishuggere mod en betaling svarende til omkostningerne og udlån af trailere, er begge helt konkrete aktiviteter, som har til hovedformål at forebygge affald og begrænse klimabelastningen. AffaldPlus vurderer, at udlån af flishuggere knytter sig tæt til den kommunale opgave, at anvise muligheder for håndtering af haveaffald, uanset om det sker via genbrugspladsen, hjemmekompostering, flisning via kommunalbetalte ressourcer eller som tilfældet, via borgerens egen arbejdskraft at håndtere haveaffald på hjemadressen. Det vurderes videre, at ordningen i dag er lovlig, som den er sammensat, samt at den kunne indføres som en anvisningsordning via de kommunale regulativer på linje med storskraldsordninger. Sagen kan genoptages, hvis Bestyrelsen beder administrationen om at rette henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet og søge om behandling af sagen../. Bilag: Bilag 1, dateret 12. august 2014 Supplerende oplysninger i f.m. den tidligere udlånsordning for flishuggere og trailere. Artikel fra Politiken 20. januar 2013 Miljøminister vil have os til at låne af hinanden. Pressemeddelelse fra FASAN Flishuggeren æder det hele. Billeder af flishugger. 6

7 Pkt. nr. : 7 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6685 Frivillige organisationer og gebyrbetaling på genbrugspladserne En række frivillige organisationer har siden den 1. januar 2012 søgt om fritagelse for at betale gebyr, når de benytter genbrugspladserne (henvendelser til både kommunerne og AffaldPlus). De frivillige organisationer har et CVR-nummer og faktureres derfor som andre virksomheder for brugen af genbrugspladserne. De frivillige organisationer anfører i deres henvendelser, at de blot viderebringer effekter fra husholdninger, som de ikke har været i stand til at sælge eller anvende, og som der er betalt affaldsgebyr for. Det har primært været lokalafdelinger for landsdækkende organisationer, der har henvendt sig, men det skal understreges, at problemstillingen principielt omfatter alle frivillige organisationer. Lokale foreninger, der afholder loppemarkeder, har, så vidt det er administrationen bekendt, ikke henvendt sig, hvilket formentligt skyldes, at man løser problemet ved, at lade privatpersoner aflevere de effekter, der ikke kan sælges. Juridisk er der ikke mulighed for at fritage en erhvervsvirksomhed for genbrugspladsgebyr, når virksomheden benytter genbrugspladsen, og i juridisk forstand er en frivillig organisation med CVR-nummer en virksomhed, og det affald, som virksomheden medbringer, er erhvervsaffald. Fra politisk side er der udtrykt ønske om at kunne hjælpe de frivillige organisationer. I vedhæftede notat er det juridiske grundlag gennemgået nærmere. Derudover beskrives 2 muligheder for at kompensere/friholde de frivillige organisationer for omkostninger til bortskaffelse af effekter fra husholdninger, som ikke har kunnet sælges. De 2 muligheder som administrationen p.t. ser, er følgende: 1. Direkte støtte til den enkelte organisation fra den enkelte kommune eller selskab 2. Etablering af en storskraldsordning for de frivillige organisationer (evt. som udvidelse af eksisterende kommunale storskraldsordninger). Der henvises til notatet for en nærmere gennemgang af de 2 muligheder. Efter administrationens opfattelse vil det være en forudsætning, at en evt. særlig ordning for de frivillige organisationer i givet fald gennemføres i alle 6 AffaldPlus-kommuner. Det vil give store administrative og kommunikationsmæssige udfordringer, hvis en lokalafdeling i en kommune skal håndteres anderledes end en lokalafdeling i en anden kommune. 7

8 Hvis bestyrelsen ønsker, at der skal arbejdes videre med emnet, anbefaler administrationen at der arbejdes videre med mulighed 2. Den rigtige løsning ikke bare for at kunne håndtere de frivillige organisationers ikke-solgte effekter, men også for i højere grad at fokusere på affaldsminimering generelt ved direkte genbrug vil være at etablere en fælles storskraldsordning for hele AffaldPlus opland. Diskussionen om en sådan løsning kommer under alle omstændigheder op i nærmeste fremtid bl.a. som led i implementering af de lige vedtagne affaldsplaner. Udover mere fokus på effekter, der kan genbruges, skal en storskraldsordning hvis den skal kunne løse de frivillige organisationers problem være fleksibel både ift. mængder og afhentningsbehov, da disse ikke kan betjenes med en fast afhentningsdag 6 gange om året med mængdebegrænsninger. En sådan løsning kan dog næppe etableres på meget kort sigt, da den vil indebære ændringer i alle kommunerne, herunder påvirke eksisterende kontrakter i de kommuner, der har storskraldsordninger i dag. På kort sigt vil det være muligt at lade AffaldPlus stå for en storskraldsindsamling fra de frivillige organisationer, som beskrevet i notatet, men en sådan løsning kan give anledning til diskussion af det gebyrmæssige grundlag for denne nye aktivitet. Afslutningsvis skal administrationen opfordre til, at mulighed 1 ikke overvejes yderligere og at AffaldPlus fastholder det hidtidige princip om, at selskabet ikke yder nogen form for økonomisk støtte til frivillige organisationer, bl.a. begrundet i det meget store antal frivillige organisationer, der findes i oplandet. Hvis der skal ydes støtte, kræver dette administration og vil medføre, at andre organisationer, der ikke har gebyrproblemet, også vil bede om støtte. En støtte, der ud fra det for kommuner gældende ligebehandlingsprincip, vil være vanskeligt at afvise, da støtten ikke målrettet kan gives med henblik på at betale gebyr på genbrugspladserne, men skal være en generel støtte til den frivillige organisation../. Bilag: Notat dateret 13. august 2014 Frivillige organisationer og gebyrbetaling på genbrugspladserne. Pkt. nr. : 8 J.nr. : G01/ Sagsnr. : 4557 Kontraktdrøftelser med Næstved Varmeværk Formandskabet orienterer om status på forhandlingerne. 8

9 Pkt. nr. : 9 J.nr. : G /2013 Sagsnr. : 6569 Orientering vedr. afgørelse i sag med SKAT For perioden 12. marts december 2006 har vi anmodet SKAT om afgiftsfritagelse og godtgørelse for kuldioxidafgift af elforbrug i den affaldsbaserede del af vores forbrændingsanlæg i Næstved. Sagen har været behandlet ved Retten i Næstved og domsafsigelse forventes den 19. august. Tvisten drejer sig umiddelbart om 1,6 mio. kr., men da problemstillingen ligeledes er relevant for efterfølgende år indtil 2010, vil det samlede økonomisk krav kunne andrage i størrelsesordenen 5 mio. kr. På nuværende tidspunkt kender vi naturligt ikke afgørelsen, men vil informere yderligere på bestyrelsesmødet. Pkt. nr. : 10 J.nr. : G /2012 Sagsnr. : 6512 Status for røggaskondensering Der vil på mødet blive orienteret om status på sagen, herunder også vedrørende låneoptagelse. Efter orienteringen vil der være mulighed for at besigtige den igangværende installation. Pkt. nr. : 11 J.nr. : G01/ Sagsnr. : 4400 Evt. Mødet hævet kl Sign.: Jørgen Egede Johannessen, Kurt Munck, Benny Christensen, Klaus Hansen, Villum Christensen, Niels O. Pedersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Jørn Elo Hansen. 9

Bestyrelsesmøde. 22. august Peter Fugmann

Bestyrelsesmøde. 22. august Peter Fugmann Bestyrelsesmøde 22. august 2014 Peter Fugmann Perioderegnskab 30/06 2014 Væsentlige vurderinger Årsbudgettet er periodeopdelt på væsentligste områder ud fra historiske data. Varmeafsætningen baseret på

Læs mere

24. november 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107774 Sted: Mødelokale 1

24. november 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107774 Sted: Mødelokale 1 REFERAT Mødedato: Fredag 21. november 2014, kl. 10.00 24. november 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107774 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne:

Læs mere

27. oktober 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107684 Sted: Ved Fjorden 20, Nederste etage

27. oktober 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107684 Sted: Ved Fjorden 20, Nederste etage REFERAT Mødedato: Fredag 24. oktober 2014, kl. 8.30 27. oktober 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107684 Sted: Ved Fjorden 20, Nederste etage JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

DAGSORDEN. Den 22. og 23. maj 2014 i forbindelse med bestyrelsesseminar. Slangerupgaard Hotel og Kursuscenter, Elmuevej 32, Faxe Ladeplads

DAGSORDEN. Den 22. og 23. maj 2014 i forbindelse med bestyrelsesseminar. Slangerupgaard Hotel og Kursuscenter, Elmuevej 32, Faxe Ladeplads DAGSORDEN Mødedato: Sted: Indkaldte: Den 22. og 23. maj 2014 i forbindelse med bestyrelsesseminar Slangerupgaard Hotel og Kursuscenter, Elmuevej 32, Faxe Ladeplads AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer 15. maj

Læs mere

27. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 109315 Sted: Mødelokale 1

27. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 109315 Sted: Mødelokale 1 REFERAT Mødedato: Fredag 24. april 2015, kl. 10.00 27. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 109315 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne: Klaus

Læs mere

14. august 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 106535 Sted: Mødelokale 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde

14. august 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 106535 Sted: Mødelokale 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde DAGSORDEN Mødedato: Fredag 22. august 2014, kl. 10.00 14. august 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 106535 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 24. oktober Peter Fugmann

Bestyrelsesmøde. 24. oktober Peter Fugmann Bestyrelsesmøde 24. oktober 2014 Peter Fugmann Etablering af forbehandlingsanlæg til kildesorteret organisk dagrenovation Pkt. 7 Bestyrelsesmødet, 24. oktober 2014 Haveaffaldspladser, evaluering Afdelingschef

Læs mere

29. september 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107373 Sted: Mødelokale 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde

29. september 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107373 Sted: Mødelokale 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde REFERAT Mødedato: Fredag 26. september 2014, kl. 10.00 29. september 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107373 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud:

Læs mere

26. januar 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108344 Sted: Mødelokale 1

26. januar 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108344 Sted: Mødelokale 1 REFERAT Mødedato: Fredag 23. januar 2015, kl. 10.00 26. januar 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108344 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne:

Læs mere

9. juni A /2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: Sted: I forbindelse med studietur til Californien

9. juni A /2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: Sted: I forbindelse med studietur til Californien REFERAT Mødedato: Onsdag 3. juni 2015, kl. 16.30 9. juni 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 109755 Sted: I forbindelse med studietur til Californien JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

18. februar 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 104256 Sted: Mødelokale 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde

18. februar 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 104256 Sted: Mødelokale 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde REFERAT Mødedato: Fredag 14. februar 2014, kl. 10.00 18. februar 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 104256 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne:

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

17. september 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 113557 Sted: Mødelokale 1

17. september 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 113557 Sted: Mødelokale 1 DAGSORDEN Mødedato: Fredag 25. september 2015, kl. 10.00 17. september 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 113557 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud:

Læs mere

15. december 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108108 Sted: Mødelokale 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde

15. december 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108108 Sted: Mødelokale 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde REFERAT Mødedato: Fredag 12. december 2014, kl. 10.00 15. december 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108108 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne:

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 26. august 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 26. august 2014, kl. 09. 26. august 2014 1846 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 26. august 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: -

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 14. februar 2014. Peter Fugmann

Bestyrelsesmøde. 14. februar 2014. Peter Fugmann Bestyrelsesmøde 14. februar 2014 Peter Fugmann Revideret budget 2014 Forudsætninger Baseret på den i dag gældende lovgivning og kendte fortolkninger. Konsekvenser af SKATs afgiftskontrol er indregnet i

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 24. april 2015. Peter Fugmann

Bestyrelsesmøde. 24. april 2015. Peter Fugmann Bestyrelsesmøde 24. april 2015 Peter Fugmann Årsrapport 2014 Præsentationen deles: Årsrapport Revisionsprotokol Samt it-revision og anlægsrapportering Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Udarbejdelse iht.

Læs mere

Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering. 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen

Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering. 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen Lokalisering Sagen drejer sig om Dimensionering Grundlaget i form af kommunernes affaldsplaner

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09. 19. september 2011 1545 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

16. oktober 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107400 Sted: Ved Fjorden 20, Nederste etage

16. oktober 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107400 Sted: Ved Fjorden 20, Nederste etage DAGSORDEN Mødedato: Fredag 24. oktober 2014, kl. 8.30 16. oktober 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107400 Sted: Ved Fjorden 20, Nederste etage JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/31121 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr gældende for 2011. Gebyret

Læs mere

Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S

Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S 31.03.2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Selskabets redegørelse for prioritering af værditilvækst... 1 1.1 Definition af værditilvækst... 1 1.2 Selskabets

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 20. juni Peter Fugmann

Bestyrelsesmøde. 20. juni Peter Fugmann Bestyrelsesmøde 20. juni 2014 Peter Fugmann Perioderegnskab 30/04 2014 Væsentlige vurderinger Årsbudgettet er periodeopdelt på væsentligste områder ud fra historiske data. Varmeafsætningen baseret på 3

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

16. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108787 Sted: Mødelokale 1

16. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108787 Sted: Mødelokale 1 DAGSORDEN Mødedato: Fredag 24. april 2015, kl. 10.00 16. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108787 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne:

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Mandag den 18. marts 2013 Mødetidspunkt: Kl. 11.00 Sluttidspunkt Ca. 13.00 Mødelokale: Motas, Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia Afbud: DAGSORDEN SIDE PKT. 1: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 23. april 2015. Starttidspunkt 16:30. Afbud fra Inge G. Sørensen fratrådte efter behandling af punkt 2

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 23. april 2015. Starttidspunkt 16:30. Afbud fra Inge G. Sørensen fratrådte efter behandling af punkt 2 Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale InSide, Dalvej 1, Hammel Afbud fra Inge G. Sørensen fratrådte efter behandling af punkt 2 INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2014 - ÅBENT 2

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

31. august 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 113522 Sted: Mødelokale 1

31. august 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 113522 Sted: Mødelokale 1 REFERAT Mødedato: Fredag 28. august 2015, kl. 10.00 31. august 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 113522 Sted: Mødelokale 1 JKU/hah Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne:

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/3733 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr i 2010. Gebyret skal dække

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 28. april Starttidspunkt 16:30. Afbud fra

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 28. april Starttidspunkt 16:30. Afbud fra Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Sløjfen, Evald Tangs Alle, Hadsten Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 2. - Årsrapport 2015 - ÅBENT 5 3. - Budgetopfølgning pr. 29.2.2016 - ÅBENT 7

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Sønderborg Forsyning. Bestyrelsesmøde 2009-06-22

Sønderborg Forsyning. Bestyrelsesmøde 2009-06-22 Sønderborg Forsyning Bestyrelsesmøde 2009-06-22 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 27/4-2009 3. Beretning Beretning Økonomi - Perioderegnskab, likviditet

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9. 17. januar 2012 1600 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 14. maj 2012

Bestyrelsesmøde 14. maj 2012 Bestyrelsesmøde 14. maj 2012 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6/2-2012 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning Beretning Økonomi - Perioderegnskab

Læs mere

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET BUDGET 2011 INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET Koncernen Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Energianlæg... 149.665 134.000 127.700 Losseplads... 16.131 15.600 14.300 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl. 13.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl. 13. 24. juni 2014 1833 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl. 13.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: - Mødet

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober 2014. Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober 2014. Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - ÅBENT 19 12. - Virksomhedsplan 2015 - ÅBENT 21 13. -

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

3. november 2004: Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus.

3. november 2004: Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. november 2006 Fastsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2007 1. Resume Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø anbefaler, at affaldsgebyrerne

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2011/12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer og Peter Frederiksen

Læs mere

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag Baggrund Jf. bilag 1, Affaldsområdets udvikling,

Læs mere

y^ Bestyrelsen for AWI/S DAGSORDEN Mødested: AWs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4 Hjørring DAGSORDEN

y^ Bestyrelsen for AWI/S DAGSORDEN Mødested: AWs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4 Hjørring DAGSORDEN y^ Bestyrelsen for 2113 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AW - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest 1/S Onsdag den kl. 9. 00-12. 00 Mødested: AWs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4 Hjørring Afbud

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Mandag den 22. marts 2010 kl. 14.00-16.00 Deltagere: Peter Hansen, Jan Callesen, Erik Lauritzen, Ole Stisen,

Læs mere

28. september A /2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: Sted: Mødelokale 1. Kurt Munck, Jørgen Egede Johannessen og Villum Christensen

28. september A /2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: Sted: Mødelokale 1. Kurt Munck, Jørgen Egede Johannessen og Villum Christensen REFERAT Mødedato: Fredag 25. september 2015, kl. 10.00 28. september 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 113846 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud:

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord Koncernen Regnskab 2012 Budget 2013 Omsætning: Energianlæg... 139.999 140.000 137.400 Rærup Deponi... 15.629 15.800 16.400 Elektronikaffald... 1.948 157.576 1.900 157.700

Læs mere

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET Budget 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Koncernen Regnskab 2011 Budget 2012 Omsætning: Energianlæg... 156.805 137.400 137.500 Losseplads... 18.522 16.400 16.400 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

NOTAT Den 11. november 2011 hmd

NOTAT Den 11. november 2011 hmd NOTAT Den 11. november 2011 hmd Økonomiprincipper i fællesordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne - Tilmeldeordningen Dette notat beskriver de økonomiske principper i den

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S. Onsdag, den 7. september 2016 kl Nordvej 11, Slagelse

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S. Onsdag, den 7. september 2016 kl Nordvej 11, Slagelse Side 1 af 6 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S Onsdag, den 7. september 2016 kl. 08.00 Nordvej 11, Slagelse Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 19 Mødedato: Torsdag den 6. september 2012, kl. 11.30 13.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Samling af kommunale driftsopgaver på affaldsområdet. Hvad tilbyder AffaldPlus?

Samling af kommunale driftsopgaver på affaldsområdet. Hvad tilbyder AffaldPlus? Samling af kommunale driftsopgaver på affaldsområdet Hvad tilbyder AffaldPlus? Fællesmøde - 28. november 2014 Hvorfor samle driftsopgaverne Den korte version I alt 422 kg - heraf 295 i henteordning Flowet

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Erhvervsgebyrernes udvikling Ordningen startede i 2012 og det første år var det alene muligt at betale pr. besøg. Gebyrerne i 2012 var:

Erhvervsgebyrernes udvikling Ordningen startede i 2012 og det første år var det alene muligt at betale pr. besøg. Gebyrerne i 2012 var: Notat Redegørelse om baggrund m.v. for erhvervsgebyrer 2017 21. september 2016 Sagsnr. Dok. nr. Initialer Side 1 af 5 XXX HEN Efter forespørgsel fra Frederiksberg Kommune er udarbejdet en redegørelse om

Læs mere

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. lørdag d. 17. september 2011 ifm. bestyrelsesseminaret. Scandic, Malmø

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. lørdag d. 17. september 2011 ifm. bestyrelsesseminaret. Scandic, Malmø PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN lørdag d. 17. september 2011 ifm. bestyrelsesseminaret Scandic, Malmø 1. Formanden orienterer 2. Byggeudvalget orienterer 3. Administrationen orienterer 4. J.nr.

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2013/14 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (52. regnskabsår) Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00 i Tjelecenterets forsamlingshus.

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden Bilag 7 - Side 1 af 1 Gennemgang af budget for fællesfonden 15. august KM-projektgruppe J.nr. 0044-1 1. Budgetopfølgningen maj Finansministeriets budgettekniske gennemgang er blandt andet udarbejdet på

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Vedr. Struer Kommunes affalds- og genbrugsgebyr.

Vedr. Struer Kommunes affalds- og genbrugsgebyr. 12-10- 2009 TILSYNET Vedr. Struer Kommunes affalds- og genbrugsgebyr. Du har ved brev af 27. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1920 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/03619

Læs mere

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Administrationen. Referat

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Administrationen. Referat Brønderslev Kommune MED-udvalget for Administrationen Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 4. september 2008 Mødelokale 272 - Rådhuset i Brønderslev kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl

Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl. 14.00 Mødested: Svendborg Kraftvarme, Kantinen, Bodøvej 15, 5700 Svendborg Deltagere: Bestyrelsesformand: Bestyrelsesnæstformand:

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde.

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. NOTAT Næstved, den 17. januar 2014 Version 2 Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. Indledning Vi har den 30-12-2013 modtaget en afrapportering fra Energitilsynet vedrørende revisor

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 55-907 -1.602-1.602

Læs mere

Bestyrelsesmedlem Deniz Celal Kilic (DCK) Bestyrelsesmedlem Berit Torm (BTO)

Bestyrelsesmedlem Deniz Celal Kilic (DCK) Bestyrelsesmedlem Berit Torm (BTO) Referat: Bestyrelsesmøde d. 26.10.2015 Bilag 1.1 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 17.00 19.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Bestyrelsesformand

Læs mere

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningens bemærkninger Bilag 1 Dette notat sammenfatter Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar, herunder hvorvidt høringssvar foreslås at føre til ændringer i den endelige affaldsplan 2015-2026. Nummerering til

Læs mere