25. august A /2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: Sted: Mødelokale 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25. august 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 106535 Sted: Mødelokale 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde"

Transkript

1 REFERAT Mødedato: Fredag 22. august 2014, kl august A /2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne: Elmer Jacobsen og Thor Temte Bestyrelsesmøde Pkt. nr. : 1 J.nr. : A /2013 Sagsnr. : 6628 Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Pkt. nr. : 2 J.nr. : A /2013 Sagsnr. : 6628 Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde Beslutning: Godkendt. Pkt. nr. : 3 J.nr. : S /2013 Sagsnr. : 6581 Økonomirapport pr. 30. juni 2014 Perioderegnskabet for nævnte periode viser et overskud på t.kr Det periodiserede budget viser et underskud på t.kr , mens den tilsvarende periode sidste år viser et overskud på t.kr

2 I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for forbrændingsanlæggene i Næstved og Slagelse, beløbene er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser. I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne. Underdækning i tidligere års varmeregnskaber indregnes ikke i perioderegnskabet, selv om varmeregnskaberne giver mulighed herfor. Den udskudte indregning i perioderegnskabet skyldes, at den på et senere tidspunkt opgjorte årlige varmepris kan ændre på indregningsmuligheden. Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne. Fordelingen af årsbudgettet for energisalget er baseret på 3 års gennemsnitlig varmeafsætning opgjort i mængder. Ydermere er der i budgettet, på baggrund af de budgetterede omkostninger, ligeledes beregnet varmepriser for perioden, varmepriserne er benyttet ved beregning af de samlede energiindtægter. Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer: Omsætning Den samlede omsætning som budgetteret, dækker over forbedrede affaldsgebyrer og vigende energisalg. Budgetforbedringen for affaldsgebyrerne kan henføres til energiafdelingen og haveaffald samt mindre negativ afvigelse for deponeringsgebyrerne. For deponeringen er der imidlertid tale om fremgang i forhold til sidste år. Energiindtægterne vedrører el og varme, hvor indtægterne for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne, hvorfor vigende omkostninger umiddelbart medfører reducerede energiindtægter. Sammenlignet med sidste år, har den milde vinter medført reduceret brug af gas og dermed reduceret varmepris i Næstved. Varmeprisen er reduceret til trods for samlet vigende varmesalg på ca. 15 %. Varmeprisen er beregnet til ca. 104,5 kr./gj mod sidste års 109,4 kr./gj. Den i år opgjorte varmepris giver umiddelbart mulighed for indregning af tidligere års underdækning med ca. 2,3 mio. kr., mens sidste års varmepris var over prisloftet og derfor medførte et tab på ca. 1,2 mio. kr. 2

3 Varmeprisen i Slagelse er samlet stigende fra sidste års 65,9 kr./gj til i år 72,6 kr./gj. Stigningen er sket trods reducerede omkostninger og skyldes reduceret varmesalg i mængder med ca. 8 %. Hermed vil enhedsprisen stige, mens de samlede varmindtægter reduceres med ca. 0,5 mio. kr. Produktionsomkostninger De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 10,3 mio. kr. mindre end budgetteret, hvor den langt overvejende budgetbesparelse kan henføres til øvrige produktionsomkostninger med 9,3 mio. kr. For øvrige produktionsomkostninger er der tale om større besparelse på omkostninger til gasforbrug på forbrændingsområdet på 6,1 mio. kr. Som følge af reduceret varmesalg bliver afgifter ligeledes reduceret med ca. 1,5 mio. kr. For omkostningsgruppen er der ligeledes budgetbesparelser for el-omkostningerne samt omkostninger til kalk og ammoniak. Udgifterne for køb af genanvendelige materialer er stigende, men mere end opvejes af afdelingens stigende salgspriser. Merforbruget for affaldsbehandlingsomkostningerne kan henføres til genbrugspladserne, hvor den milde vinter har medført større benyttelse af pladserne. De stigende mængder har medført forøgede omkostninger i omegnen af 1,0 mio. kr. Af merforbruget på bygningsområdet på ca. 1,0 mio. kr., kan ca. 1,2 mio. kr. henføres til forsikringsområdet. Regnskabsperioden er således belastet af årets samlede forsikringspræmie. Fællesomkostninger De administrative omkostninger er ca. 0,7 mio. kr. under periodebudgettet og i øvrigt på niveau med sidste år. Der er ikke tale om enkelte større enkeltafvigelser. Øvrige besparelser vedrører administrative bygninger samt eksterne konsulenter. Afvigelsen for bestyrelsesomkostninger skyldes, at honorar og mødediæter er budgetteret som administrationsomkostning men driftsført under bestyrelsesomkostninger med ca. 0,2 mio. kr. Finansielle poster De finansielle poster er netto ca. 0,7 mio. kr. bedre end budgettet og kan henføres til modtaget udbytte af vores værdipapirbeholdning med ca. 0,5 mio. kr. I perioderegnskabet foretages ikke kursregulering af værdipapirbeholdningen. Sammenlignes det segmentopdelte perioderegnskab med budgettet, er der tale om væsentlige positive afvigelser for samtlige afdelinger dog med undtagelse af de to segmenter med den mindste omsætning. 3

4 Sammenlignes med sidste år, er der udelukkende tale om forringet resultat for genbrugspladserne, hvilket skyldes den varme vinter, som har medført stærkt stigende mængder på ikke mindre end ca. 38 % i første kvartal. De stigende mængder medfører forøgede omkostninger til affaldsbortskaffelse. Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet../. Bilag: Økonomirapport pr. 30. juni Beslutning: Rapporten blev taget til efterretning. Pkt. nr. : 4 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6678 Opfølgning Samling af driftsopgaver på affaldsområdet hos AffaldPlus Bestyrelsen besluttede den 20. juni 2014 at tilbyde ejerkommunerne at samle driftsopgaverne på affaldsområdet hos AffaldPlus. AffaldPlus har den 11. juli 2014 sendt brev til udvalgsformændene for de relevante fagudvalg i hver af de 6 Affaldplus-kommuner samt til kommunens hovedadresse. I brevet fremlægges AffaldPlus tilbud med opfordring til, at tilbuddet drøftes nærmere ved et møde mellem kommunens fagudvalg og AffaldPlus formandskab (plus kommunens bestyrelsesmedlemmer hos AffaldPlus, i det omfang disse ikke er medlemmer af fagudvalget). Administrationen har primo juli holdt 2 arbejdsmøder med KGrepræsentanter fra de 6 kommuner, for at drøfte udfordringer, fordel og ulemper ved at samle driftsopgaverne. På baggrund af drøftelserne har AffaldPlus udarbejdet et notat (vedhæftet) om de indtil dato drøftede udfordringer, fordel og ulemper samt AffaldPlus foreløbige bud på, hvordan pågældende udfordringer og ulemper kan håndteres. Notatet udtrykker AffaldPlus holdninger og forslag, men bygger på, hvad kommunerne og AffaldPlus efter de 2 arbejdsgruppemøder har identificeret som udfordringer (og afledte ulemper) ved at samle driftsopgaverne på affaldsområdet. Det færdige notat (vedhæftet) har været forelagt kontaktgruppen, KG, på mødet den 18. august med henblik på yderligere drøftelse og evt. supplering. På bestyrelsesmødet orienteres om KG s evt. yderligere bidrag til notatet. 4

5 2 kommuner (Slagelse og Næstved) har den 11. august 2014 haft AffaldPlus henvendelse til behandling i fagudvalget. På bestyrelsesmødet orienteres om de 2 kommuners beslutninger samt om de andre kommuners planer for behandlingen af AffaldPlus tilbud../. Bilag: Notat dateret juli 2014 Samling af kommunale driftsopgaver på affaldsområdet Udfordringer, ulemper og fordele, som skal belyses og vurderes nærmere i beslutningsprocessen. Beslutning: Fremlæggelsen blev taget til efterretning. EFTERRETNINGSSAGER Pkt. nr. : 5 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6684 Udvikling i affaldsmængder Der tales meget om nedgangen i affaldsmængder og det er også til dels rigtigt for AffaldPlus. Mængden af tilført brændbart affald og deponiaffald er gået ned i perioden Til gengæld er mængden af behandlet haveaffald og pap, papir og plast steget. For genbrugspladserne ses en væsentlig stigning på ca. 12 % i gennemsnit. Der ses samtidig pæn succes med de nyeste fraktioner som porcelæn, isolering, asfalt og træ, som resulterer i bedre genanvendelsesprocent. Udviklingen for årets første 7 måneder gennemgås på mødet. Pkt. nr. : 6 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6683 Status og baggrund for den tidligere udlånsordning for flishuggere og trailere Udlån af flishuggere og trailere var en forsøgsordning på udvalgte genbrugspladser i Vordingborg og Næstved kommuner, hvor borgere kunne leje en flishugger for 200 kr. i maks. 2 dage, vedligeholdt og fyldt op med brændstof samt låne trailere for 0 kr. med det ene formål, at transportere affald til en genbrugsplads. 5

6 Sagen blev aktuel efter at statsforvaltningen havde afgjort, at ordningen ikke på det tidspunkt kunne anses for at være i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne. AffaldPlus behandlede sagen på mødet 25. februar 2011 og besluttede at bringe ordningen til ophør. Supplerende oplysninger om sagen fremgår af bilag 1. Siden februar 2011 er der sket følgende som aktualiserer en mulig genovervejelse af den tidligere trufne beslutning: Øget fokus på at få håndteret affald tættere på den enkelte husstand Øget fokus på øget genanvendelse Prioritering fra tidligere miljøminister om at låne maskiner af hinanden i større stil Da sagen ikke blev prøvet sidst, er der i dag fortsat tvivl om, hvor langt kommuner kan strække sig, for at medvirke til forebygge affald og reducere klimapåvirkning Ordningen var meget populær, og vi får fortsat henvendelser, hvor kunder ønsker at låne trailere og flishuggere. Både udlån af flishuggere mod en betaling svarende til omkostningerne og udlån af trailere, er begge helt konkrete aktiviteter, som har til hovedformål at forebygge affald og begrænse klimabelastningen. AffaldPlus vurderer, at udlån af flishuggere knytter sig tæt til den kommunale opgave, at anvise muligheder for håndtering af haveaffald, uanset om det sker via genbrugspladsen, hjemmekompostering, flisning via kommunalbetalte ressourcer eller som tilfældet, via borgerens egen arbejdskraft at håndtere haveaffald på hjemadressen. Det vurderes videre, at ordningen i dag er lovlig, som den er sammensat, samt at den kunne indføres som en anvisningsordning via de kommunale regulativer på linje med storskraldsordninger. Sagen kan genoptages, hvis Bestyrelsen beder administrationen om at rette henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet og søge om behandling af sagen../. Bilag: Bilag 1, dateret 12. august 2014 Supplerende oplysninger i f.m. den tidligere udlånsordning for flishuggere og trailere. Artikel fra Politiken 20. januar 2013 Miljøminister vil have os til at låne af hinanden. Pressemeddelelse fra FASAN Flishuggeren æder det hele. Billeder af flishugger. 6

7 Pkt. nr. : 7 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6685 Frivillige organisationer og gebyrbetaling på genbrugspladserne En række frivillige organisationer har siden den 1. januar 2012 søgt om fritagelse for at betale gebyr, når de benytter genbrugspladserne (henvendelser til både kommunerne og AffaldPlus). De frivillige organisationer har et CVR-nummer og faktureres derfor som andre virksomheder for brugen af genbrugspladserne. De frivillige organisationer anfører i deres henvendelser, at de blot viderebringer effekter fra husholdninger, som de ikke har været i stand til at sælge eller anvende, og som der er betalt affaldsgebyr for. Det har primært været lokalafdelinger for landsdækkende organisationer, der har henvendt sig, men det skal understreges, at problemstillingen principielt omfatter alle frivillige organisationer. Lokale foreninger, der afholder loppemarkeder, har, så vidt det er administrationen bekendt, ikke henvendt sig, hvilket formentligt skyldes, at man løser problemet ved, at lade privatpersoner aflevere de effekter, der ikke kan sælges. Juridisk er der ikke mulighed for at fritage en erhvervsvirksomhed for genbrugspladsgebyr, når virksomheden benytter genbrugspladsen, og i juridisk forstand er en frivillig organisation med CVR-nummer en virksomhed, og det affald, som virksomheden medbringer, er erhvervsaffald. Fra politisk side er der udtrykt ønske om at kunne hjælpe de frivillige organisationer. I vedhæftede notat er det juridiske grundlag gennemgået nærmere. Derudover beskrives 2 muligheder for at kompensere/friholde de frivillige organisationer for omkostninger til bortskaffelse af effekter fra husholdninger, som ikke har kunnet sælges. De 2 muligheder som administrationen p.t. ser, er følgende: 1. Direkte støtte til den enkelte organisation fra den enkelte kommune eller selskab 2. Etablering af en storskraldsordning for de frivillige organisationer (evt. som udvidelse af eksisterende kommunale storskraldsordninger). Der henvises til notatet for en nærmere gennemgang af de 2 muligheder. Efter administrationens opfattelse vil det være en forudsætning, at en evt. særlig ordning for de frivillige organisationer i givet fald gennemføres i alle 6 AffaldPlus-kommuner. Det vil give store administrative og kommunikationsmæssige udfordringer, hvis en lokalafdeling i en kommune skal håndteres anderledes end en lokalafdeling i en anden kommune. 7

8 Hvis bestyrelsen ønsker, at der skal arbejdes videre med emnet, anbefaler administrationen at der arbejdes videre med mulighed 2. Den rigtige løsning ikke bare for at kunne håndtere de frivillige organisationers ikke-solgte effekter, men også for i højere grad at fokusere på affaldsminimering generelt ved direkte genbrug vil være at etablere en fælles storskraldsordning for hele AffaldPlus opland. Diskussionen om en sådan løsning kommer under alle omstændigheder op i nærmeste fremtid bl.a. som led i implementering af de lige vedtagne affaldsplaner. Udover mere fokus på effekter, der kan genbruges, skal en storskraldsordning hvis den skal kunne løse de frivillige organisationers problem være fleksibel både ift. mængder og afhentningsbehov, da disse ikke kan betjenes med en fast afhentningsdag 6 gange om året med mængdebegrænsninger. En sådan løsning kan dog næppe etableres på meget kort sigt, da den vil indebære ændringer i alle kommunerne, herunder påvirke eksisterende kontrakter i de kommuner, der har storskraldsordninger i dag. På kort sigt vil det være muligt at lade AffaldPlus stå for en storskraldsindsamling fra de frivillige organisationer, som beskrevet i notatet, men en sådan løsning kan give anledning til diskussion af det gebyrmæssige grundlag for denne nye aktivitet. Afslutningsvis skal administrationen opfordre til, at mulighed 1 ikke overvejes yderligere og at AffaldPlus fastholder det hidtidige princip om, at selskabet ikke yder nogen form for økonomisk støtte til frivillige organisationer, bl.a. begrundet i det meget store antal frivillige organisationer, der findes i oplandet. Hvis der skal ydes støtte, kræver dette administration og vil medføre, at andre organisationer, der ikke har gebyrproblemet, også vil bede om støtte. En støtte, der ud fra det for kommuner gældende ligebehandlingsprincip, vil være vanskeligt at afvise, da støtten ikke målrettet kan gives med henblik på at betale gebyr på genbrugspladserne, men skal være en generel støtte til den frivillige organisation../. Bilag: Notat dateret 13. august 2014 Frivillige organisationer og gebyrbetaling på genbrugspladserne. Pkt. nr. : 8 J.nr. : G01/ Sagsnr. : 4557 Kontraktdrøftelser med Næstved Varmeværk Formandskabet orienterer om status på forhandlingerne. 8

9 Pkt. nr. : 9 J.nr. : G /2013 Sagsnr. : 6569 Orientering vedr. afgørelse i sag med SKAT For perioden 12. marts december 2006 har vi anmodet SKAT om afgiftsfritagelse og godtgørelse for kuldioxidafgift af elforbrug i den affaldsbaserede del af vores forbrændingsanlæg i Næstved. Sagen har været behandlet ved Retten i Næstved og domsafsigelse forventes den 19. august. Tvisten drejer sig umiddelbart om 1,6 mio. kr., men da problemstillingen ligeledes er relevant for efterfølgende år indtil 2010, vil det samlede økonomisk krav kunne andrage i størrelsesordenen 5 mio. kr. På nuværende tidspunkt kender vi naturligt ikke afgørelsen, men vil informere yderligere på bestyrelsesmødet. Pkt. nr. : 10 J.nr. : G /2012 Sagsnr. : 6512 Status for røggaskondensering Der vil på mødet blive orienteret om status på sagen, herunder også vedrørende låneoptagelse. Efter orienteringen vil der være mulighed for at besigtige den igangværende installation. Pkt. nr. : 11 J.nr. : G01/ Sagsnr. : 4400 Evt. Mødet hævet kl Sign.: Jørgen Egede Johannessen, Kurt Munck, Benny Christensen, Klaus Hansen, Villum Christensen, Niels O. Pedersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Jørn Elo Hansen. 9

16. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108787 Sted: Mødelokale 1

16. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108787 Sted: Mødelokale 1 DAGSORDEN Mødedato: Fredag 24. april 2015, kl. 10.00 16. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108787 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne:

Læs mere

26. januar 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108344 Sted: Mødelokale 1

26. januar 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108344 Sted: Mødelokale 1 REFERAT Mødedato: Fredag 23. januar 2015, kl. 10.00 26. januar 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108344 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne:

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09. 22. april 2015 1889 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06 ÅRSRAPPORT/2013 CVR-nr. 13 50 74 06 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Dato: 25. august 2015 Tidspunkt: 8.30 12.00 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Dato: 25. august 2015 Tidspunkt: 8.30 12.00 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør Referat fra bestyrelsesmøde den 25. august 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag.

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 2 Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens indhold... 6 4.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj 2015. CVR nr. 46076753

ÅRSRAPPORT 2014. Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj 2015. CVR nr. 46076753 ÅRSRAPPORT 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj 2015 CVR nr. 46076753 INDHOLD Side 01 02 03 04 05 06 Interessentskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal....4 Ledelsesberetning...5 Ledelsespåtegning...12

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

forbrænding af affald

forbrænding af affald Kommunernes fremtidige rolle vedrørende forbrænding af affald Analyse af konsekvenser for kommuner og kommunale anlæg ved konkurrenceudsættelse, herunder pligt til udbud af husholdningsaffald Kommunernes

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Miljøprojekt Nr. 717 2002 Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Anders Faber Carl Bro A/S Henrik Holst PricewaterhouseCoopers Niels Remtoft KL Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

RenoSam. Benchmarking på affaldsområder for 2009

RenoSam. Benchmarking på affaldsområder for 2009 Indhold 1. Indledning 1 1.1 Baggrund og formål 1 1.2 Deltagere 2 2. Metode 4 2.1 Indsamling og kvalitetssikring af data 4 2.2 Definitioner og nøgletal 6 2.2.1 Definitioner 6 2.2.2 Nøgletal 6 2.2.3 Støtteprocesser

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Dagsorden. Dato: 19. september 2014 Tidspunkt: 08.30 11.30 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Dagsorden. Dato: 19. september 2014 Tidspunkt: 08.30 11.30 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør Bestyrelsesmøde den 19. september 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S Dato: 19.

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45 Mødested: Harhoff Rådhuset Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov. 2011 REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

ÅRSRAPPORT/2014. CVR-nr. 13 50 74 06

ÅRSRAPPORT/2014. CVR-nr. 13 50 74 06 ÅRSRAPPORT/2014 CVR-nr. 13 50 74 06 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Budget. Skolebestyrelsen Hæfte 3. Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er:

Budget. Skolebestyrelsen Hæfte 3. Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: Publikation: Budget - Skolebestyrelsen Hæfte 3 Skolebestyrelsen Hæfte 3 Budget Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 1. Hvorfor og hvordan? 2. Tilsyn 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt

Læs mere

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Bilag 7 Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Borgmesterens Afdeling August 2013 1 1. Resumé I forlængelse af analysen vedr. de ikke styrbare overførselsområder i 2012 blev det i forbindelse

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere