Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub"

Transkript

1 Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

2 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn til Helsingør Sports Billard Klub herefter benævnt HSBK og med hjemsted i Helsingør kommune. 2 Klubbens Formål: At samle medlemmerne til organiseret billardspil i kammeratlig og sportslig ånd samt at skabe interesse for sporten til fremme for billardspillet i Helsingør kommune. HSBK er medlem af Dansk Idrætsforbund samt Den Danske Billard Union og er til enhver tid underlagt disse organisationers love, vedtægter og reglementer. 3 Generalforsamling: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske med og ved opslag i klubben. Indkaldelsen skal vedlægges årsregnskab for det forløbne regnskabsår samt budgettet for det kommende regnskabsår. 4 Dagsorden: Der er fastsat følgende dagsorden for den ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens forelæggelse af årsregnskab 4. Beretning fra eventuelle udvalg. 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent samt budget 7. Valg af bestyrelsen 8. Eventuelt 5 Forslag til generalforsamling: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag kan fremsendes på eller brevpost. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal bestyrelsen udsende dagsorden samt alle modtagne forslag med eller uden bestyrelsens stillingtagen til medlemmerne på . 6 Valg til bestyrelsen: Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, turneringsleder samt sekretær, der alle vælges af generalforsamlingen. Formand turneringsleder sekretær første suppleant vælges i lige år. Næstformand kasserer samt anden suppleant vælges i ulige år. Genvalg kan finde sted.

3 Stk. 5 Stk. 6 Generalforsamlingen vælger dernæst en intern revisor samt en revisorsuppleant. Såfremt medlemmer af bestyrelsen nedlægger deres valgperiode, indkaldes suppleant/er og bestyrelsen konstituerer sig selv indtil førstkommende generalforsamling. 7 Afstemningsregler: Alle klubbens medlemmer over 18 år (jf. dog 14 stk.2), der ikke er i kontingentrestance, er valgbare til bestyrelsen, når den pågældende har været medlem af klubben i mindst 3 mdr. Der skal foretages skriftlig afstemning, såfremt blot et medlem begærer dette. 8. Ekstraordinær generalforsamling: Stk. 5 Der kan med mindst 14 dages varsel indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når dette er vedtaget af bestyrelsen, eller når det begæres af mindst 1/5 af medlemmerne. Såfremt en sådan begæring fremsættes af medlemmer, skal begæringen indeholde en dagsorden for de spørgsmål, man ønsker behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle spørgsmål, der er indeholdt i den udsendte dagsorden. Bestyrelsen er forpligtiget til at foretage indkaldelsen senest 14 dage efter, at begæringen herom er fremsat af medlemmerne. Der gælder samme afstemningsregler for ekstraordinære som for ordinære generalforsamlinger. 9 Bestyrelsesmøder: Bestyrelsesmøder afholdes mindst en gang hvert kvartal. Bestyrelsens sekretær fører en forhandlingsprotokol over samtlige møde, der offentliggøres til klubbens medlemmer via opslagstavler og klubbens hjemmeside senest 1 uge efter mødets afholdelse. Alle beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog er formandens stemme afgørende ved stemmelighed. Stk. 5 For at bestyrelsen skal være beslutningsdygtig skal minimum 3/5 af bestyrelsesmedlemmerne deltage i bestyrelsesmødet. Inhabilitet: Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af sager, hvori den pågældende har en interesse, der kan være modstridende klubbens interesser eller i personsager, hvor bestyrelsesmedlemmet selv personligt er impliceret i sagen. 10 Regnskab og økonomi: Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

4 Kassereren fører kasserapport over klubbens midler og udarbejder klubbens årsregnskab Klubbens afsluttede årsregnskab indeholdende såvel driftsregnskab som status, skal senest 14 dage inden den ordinære generalforsamling forelægges den interne revisor til revidering og godkendelse. 11 Tegning af klubben: Formand og kasserer kan hver især og alene disponere over klubbens bank/netbankkonti. Bestyrelsen kan dog kun efter forudgående generalforsamlingsbeslutning optage lån i klubbens navn. 12 Optagelse af medlemmer: Som medlem af HSBK kan optages alle personer der skønnes egnede af bestyrelsen, såfremt den pågældende ikke er blevet slettet i en anden billardklub på grund af restance eller karantæne. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. 13 Kontingent: Klubbens kontingent fastsættes hver år på den ordinære generalforsamling og betales månedsvis forud. Æresmedlemmer er kontingentfri. Der er en minimums-/ungdomskontingent til medlemmer under 18 år på kr. 75 om måneden. 14 Overtrædelsen af vedtægterne: Kontingentrestance udover 2 måneder, dårlig opførsel i klubben, medfører sletning som medlem. Overtrædelse af de af Dansk Idrætsforbund, Den Danske Billard Union, samt HSBK s lovligt vedtagne vedtægter og reglementer kan efter at HSBK s bestyrelse har behandlet overtrædelsens omfang medføre karantæne eller udelukkelse af klubben. Den udelukkede/karantæneramte har ret til at forelægge sin sag på førstkommende generalforsamling. 15 Klubbens opløsning: Klubbens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor klubbens opløsning er optaget som et selvstændigt punkt på dagsordenen, såfremt mindst ¾ dele stemmer for forslaget. Afstemningen foretages skriftligt. Såfremt generalforsamlingen jf. stk.1 ikke er beslutningsdygtig, men ¾ dele af de afgivne stemmer er for opløsning af klubben, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvorpå beslutningen kan vedtages med almindelig stemmeflertal, uanset de fremmødtes antal.

5 Såfremt det vedtages at opløse klubben, påhviler det bestyrelsen at realisere klubbens aktiver bedst muligt, at indfri eventuelle gældsforpligtelser samt at deponere eventuelle overskydende midler hos Den Danske Billard Union med henblik på opstart af en ny billardklub i Helsingør kommune under Den Danske Billard Union. 16 Vedtægtsændringer: Vedtægtsændringer skal vedtages på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 3 ugers mellemrum. Påtegning Vedtaget rettelser på ordinær generalforsamling 29. januar 1992, 16. februar 1999, 20. maj 1999, 24..februar 2004, 22. februar 2011, 11. februar 2014, 26. marts 2015

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere