Dokumentation af bevaringsværdige skibe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentation af bevaringsværdige skibe"

Transkript

1 SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring Dokumentation af bevaringsværdige skibe

2 Om Skibsbevaringsfonden SKIBSBEVARINGSFONDENs formål er - at bidrage til bevaring og restaurering af kulturhistorisk værdifulde, danske fartøjer; - at søge, herunder undtagelsesvis også ved køb, at bevare ejendomsretten til sådanne skibe i Danmark; - at øge såvel skibsejeres som den øvrige befolknings forståelse for de kulturhistoriske værdier som skibe og maritime miljøer repræsenterer; - at efter ansøgning yde afdragsfrie lån til konkrete restaureringsprojekter. Fonden søger disse mål fremmet gennem alment oplysende virksomhed, konsulentbistand samt økonomisk støtte, primært ved långivning. Kapitalen kan anbringes i fartøjer mellem 2 og 300 BRT. Fonden udsteder bevaringsværdighedserklæringer, foretager registreringer og opmålinger, udarbejder tegninger, restaurerings- og vedligeholdsplaner for bevaringsværdige skibe. Desuden publiceres artikler og pjecer om skibsbevaring. En opdateret oversigt over Fondens publikationer finder du på vores hjemmeside Om pjecerne Skibsbevaringsfondens serie Pjecer om bevaring henvender sig til ejere af bevaringsværdige skibe og andre, der interesserer sig for bevaring af maritime kulturminder. Pjecerne dækker de forskellige sider af bevaringsarbejdet og har som formål at give inspiration til og argumentation for at bruge traditionelle metoder og midler i arbejdet med skibene. Pjecer i serien: Sejl til bevaringsværdige skibe Olie og maling til bevaringsværdige skibe Ventilation på bevaringsværdige skibe Motorer og bevaringsværdige skibe Dokumentation af bevaringsværdige skibe Pjecerne kan fås ved henvendelse til SKIBSBEVARINGSFONDEN Sekretariatet Skovhusevej 35, 4720 Præstø Tlf./fax: Eller ved henvendelse til Jyllands-kontoret Vorsøvej 14, Søvind, 8700 Horsens Tlf: Fax: Du finder desuden pjecerne på: Forsiden: Bugserbåden Nakskov Havn 1 er totalrestaureret i overensstemmelse med den indsamlede historiske dokumentation. 2

3 Formålet med dokumentation kibsbevaring handler i stor udstrækning om glæden ved at opleve, at traditioner bliver holdt levende. Skibene sejles, vedligeholdes og repareres. Mange mennesker glæder sig hvert år over oplevelsen af de skønne skibe, det være sig som besætning, medsejler eller blot som turist på havnen i byerne, hvor skibene mødes. Grundlaget for den gode oplevelse bygger i høj grad på at skibe og omgivelser er autentiske, og ikke blot sætstykker i en kulisse. Et af SKIBSBEVARINGSFONDENs fornemste formål er at motivere skibsejerne til at bevare de traditioner, der hører til bygning, sejlads og vedligeholdelse af ældre skibe. Dette praktiseres gennem faglig rådgivning og økonomisk støtte til restaurering af fartøjerne. Målet er, at skibene ikke bare ser rigtige ud, men at de helt ned i detaljen er så korrekte som muligt når det gælder materialevalg og udførelse.. Skibsbevaringsfonden kan, efter ansøgning, udstede en bevaringsværdighedserklæring for et fartøj, hvis det vurderes som kulturhistorisk betydningsfuldt. En sådan erklæring giver fartøjet en særlig status. Et bevaringsværdigt fartøj kan ombygges og restaureres, men ikke uden at projektets dokumentation er forelagt Skibsbevaringsfonden på forhånd. I forbindelse med anskaffelsen af et ældre fartøj og den efterfølgende ombygning eller istandsættelse, står kravet til den historiske dokumentation centralt. Hvis målet skal være, at skibet skal fremstå som autentisk, skal man, inden man påbegynder en restaurering, gennemføre en grundig historisk dokumentation af skibet. Dokumentationsarbejdet skal fortsætte under hele istandsættelsesprocessen og afsluttes med en rapport. Dokumentation er nøglen til en korrekt gennemført restaurering og har følgende praktiske formål: At skabe grundlag for valg af senere løsninger og hvorledes disse skal udføres At vurdere fartøjets kulturhistoriske betydning, og dermed kunne formidle dets historie At bevare kildemateriale og dokumentation, hvis fartøjet går tabt eller bliver ombygget/forandret Det historiske analysearbejde vil forhåbentlig afdække skibets tilblivelse og udvikling frem til dags dato, med hovedvægt på en nærmere specificeret periode i dets erhvervsaktive liv. Målet er at tilvejebringe så mange tekniske og historiske oplysninger om skibet som overhovedet muligt. Disse består af såvel skriftligt som fotografisk kildemateriale. Det fremkomne materiales omfang og kvalitet vil være bestemmende for hvorvidt fartøjet skal sættes i stand i dets eksisterende udgave, eller tilbageføres til en nærmere bestemt periode. Begrebet restaurering kan gradbøjes. Graden eller omfanget af en restaurering afhænger af hvad skibet skal anvendes til og hvilket budskab man ønsker det skal formidle. Det mindst radikale stadie er den nænsomme istandsættelse, som indebærer mindre arbejder af vedligeholdsmæssig karakter, små udskiftninger osv., alt sammen i overensstemmelse med det indsamlede dokumentationsmateriale og udført i de repræsenterede håndværksteknikker. Er der tale om et museumsfartøj et sejlende fartøj, der også er en udstillingsgenstand er målet at restaureringen bliver korrekt helt ned i detaljerne. Dette kræver (hvis fartøjet skal fremstå som på byggetidspunktet) paradoksalt nok gerne større indgreb i det eksisterende skib for at afdække og genskabe ældre konstruktionsdetaljer. Skal skibet anvendes som lystfartøj, er der naturligvis andre overvejelser der gøres, inden man påbegynder arbejdet. Men i begge tilfælde er det den historiske dokumentation der skal ligge til grund for istandsættelsen. Et værftsophold for et ældre fartøj vil ofte have vidtgående økonomiske konsekvenser for ejeren. Derfor er det vigtigt at man, allerede inden det praktiske arbejde påbegyndes, har gjort de historiske kildeundersøgelser færdige og således i store træk har fået lagt skibets historie og tidligere udseende fast. Gør derfor dokumentationsarbejdet færdigt, inden du går i gang med kobenet. 3

4 Opsøg kilderne Et godt sted at begynde er hos fartøjets tidligere ejere. Man bør starte med de ældste, i erkendelse af, at gamle mennesker pludselig kan være borte. Men ellers er det en god regel at dokumentere det yngste materiale først. Dagens selvfølgeligheder bliver nemlig tit ikke anset som vigtige og bliver hurtigt til den glemte historie i morgen. De lokale distriktsblade er ofte mere end lykkelige for at kunne hjælpe med til at løse en lille efterlysningsopgave, hvor man finder gamle fotos eller ejere af et fartøj fra lokalområdet. Har man først fundet efterkommere til skibets tidligere ejere, vil man i ganske mange tilfælde opleve, at der hos dem ligger gamle fotos og ofte også papirer. At skibet er hundrede år gammelt eller mere, er ingen hindring for at opnå et godt resultat. Der er adskillige eksempler på vellykkede projekter, hvor tidligere ejere eller efterkommere heraf, nogle mere end 90 år gamle, har kunnet viderebringe uvurderligt, historisk materiale. Under restaureringen af paketten DE TO SØSKENDE blev der gennemført et omfattende dokumentationsarbejde, idet fartøjet skulle forkortes til den oprindelige længde. Bådebygger Morten Müller (t.v.) diskuterer en restaureringsdetalje med Robert Nielsen, skibets tidligere ejer. Skibe over 20 tons har altid en tilsynsbog. I denne bog indskrives alle pålæg som tilsynsmanden har givet skibet ved syn, og tilsvarende hvad og hvornår reparationer er udført. Bogen giver således et nøjagtigt billede af skibets driftshistorie, ofte med relevante detaljer i forhold til rekonstruktion af skibet. De maritime museer er velforsynede med oplysninger om ældre fartøjer. Således vil man på grundlag af deres oplysninger ofte kunne stykke en komplet ejerliste sammen. Også Søfartsstyrelsens skibsregister rummer uvurderlige oplysninger om tidligere ejere. Således er hovedsynsrapporter ofte påført skibets ejers og førers navn. Da de synspligtige skibe har været synet med regelmæssige mellemrum, vil man kunne se skiftende ejere og førere registreret på synspapirerne. Også skibsskøder og målingsbeviser afslører skibets ejere, og et usædvanligt navn er i dag let at spore, idet man kan gå ind på Internettets søgesider og ad den vej finde frem til efterkommere af tidligere ejere. Er der tale om mere almindelige navne må man gå til kirkebøger eller andre kilder. Når det drejer sig om et tidligere statsejet skib, omfatter kildematerialet ofte også tegninger. Arkiver er i denne sammenhæng et ganske vidt begreb og dækker alt lige fra private samlinger over lokalhistoriske arkiver og museer til de offentlige arkiver der findes hos Søfartsstyrelsen, Toldvæsenet, Landsarkiverne, Rigsarkivet, og det Kgl. Bibliotek osv. Det Kgl. Bibliotek Skriftlige kilder findes hos de fleste af ovennævnte institutioner, medens fotografisk materiale primært findes i lokalhistoriske samlinger, museer og Det Kgl. Bibliotek, hvis billedsamling rummer en righoldig samling af havnefotos fra det meste af landet. Søger man billeder fra Københavns havn er her rigtig meget hjælp at hente, og disse billeder kan hentes via Internettet på 4

5 Søfartsmuseerne Søfartsmuseerne er selvskrevne i dokumentationsarbejdet. Flere museer har hjemmesider med databaser, hvor man kan søge efter materiale, i første række fotos. Et eksempel er Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, som har gjort foreløbig ca. 10 % af sin fotos store samling alment tilgængelig via en søgemaskine. Efter ca fik mange skibsbyggere uddannelse i skibskonstruktion og var begyndt at bygge efter tegning. Når det gælder specielt nyere fartøjer, samt større skibe, kan man være så heldig at finde tegningsmateriale i søfartsmuseernes arkiver. Der er dog oftest tale om linjetegninger og spanterids, men også i de mere sjældne tilfælde kan man finde detailtegninger af konstruktive detaljer. Søfartsstyrelsen De mest anvendelige skriftlige kilder findes i Søfartsstyrelsens arkiver. Oplysninger kan inddeles i to hovedkategorier: registrering og tilsyn. Skibsregistrets oplysninger går tilbage til 1867, hvor man lavede et nyt system for skibsregistrering. Tidligere havde man opgjort skibenes lastevne i kommercelæster, men i 1867 gik man over til dagens målesystem i registertons, og i den forbindelse begyndte registreringen i Skibsregistreret. Fra 1893 førte man desuden en fartøjsfortegnelse for fartøjer under 20 tons samt en fortegnelse over både under 5 tons. På alle fartøjer over 5 tons er der indhugget kendingsbogstaver i en bjælke og via dem kan man følge fartøjet tilbage i tiden i f.eks. Danmarks skibsliste, eller som den kaldes, flagbogen. Det er dog fortrinsvis skibe over 20 tons man her kan følge; dog er enkelte skibe på under 20 tons medtaget. I flagbogen kan man følge fartøjerne tilbage til 1883, hvor den første trykte skibsliste udkom. I 1920 besluttedes det, at alle skibe skulle synes med jævne mellemrum, og man indførte en regel om, at nye skibe skulle synes hvert fjerde år og ældre hvert andet år. Fartøjer mellem 5 og 20 tons skulle dog kun synes ved nybygning, maskinudskiftning eller ejerskifte. Fartøjer under 5 tons havde ingen synspligt. I Søfartsstyrelsens arkiv kan man finde de fleste eksisterende skibes arkivalier i forholdsvis komplet orden, og disse arkivalier rummer mange oplysninger, som kan anvendes i forbindelse med en restaurering. En del arkivalier ligger på hovedkontoret i København, men også på regionskontorerne kan der ligge materiale. Arkiverne, som ikke umiddelbart er offentligt tilgængelige, består af målingsrapporter, målingsbeviser, periodiske synsrapporter og hovedsynsrapporter. Specielt målingsrapporterne er anvendelige, idet man ofte får opgivet mål på luger og dæksopbygninger, ligesom man får længde på undermaster og bovspryd på sejlfartøjer. Det er dog nødvendigt at forholde sig kritisk til de mål der opgives i arkivalierne, og sammenholde dem med de oplysninger man får i sin bygningsarkæologiske undersøgelse på selve skibet, ældre fotos osv. Søfartsstyrelsens ældste arkiv er ikke alment tilgængeligt. Skibsbevaringsfonden kan være behjælpelig med at fremskaffe papirer fra Søfartsstyrelsens register. De internationale klassifikationsselskaber (Bureau Veritas, Lloyds Register of Shipping, Germanischer Lloyd og Det norske Veritas) havde kontor i Danmark og førte tilsyn med de skibe, der blev eller var bygget efter klasse i de respektive selskaber. Byggetilsynsprotokoller og protokoller for de periodiske klassesyn blev efterfølgende indbundet alfabetisk i årgangsprotokoller, og mange af disse protokoller er endt i søfartsmuseernes biblioteker. De giver præcise oplysninger om f.eks. dimensioner på skibenes enkeltdele som spant, klædning, rundholter osv. Rigsarkivet Statens centralarkiv omfatter kolossale mængder arkivalier fra de offentlige, maritime institutioner. Skibsregistreringsprotokoller, fortegnelser over skibe under og over 20 tons, fortegnelser over slettede skibe, Overtoldsinspektoratets arkiv og Krydstoldvæsenets arkiv er bare eksempler på relevant kildemateriale. Landsarkiverne Toldarkiver Toldvæsenets arkiver er i første række interessant som kilde ved dokumentation af skibes erhvervsaktive virksomhed: lastens indhold og bestemmelsessted, ejerforhold og navne på besætningsmedlemmer. Da de lokale toldkontor forestod skibenes måling indtil denne opgave overgik til søfartsmyndighederne, kan man derfor også finde oplysninger om skibenes dimensioner og tonnage. 5

6 De regionale toldarkiver findes i landsarkiverne, som der er fire af: to for Jylland (Viborg og Aabenraa), et for Fyn (Odense) og et for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm (København). Man kan foretage indledende søgninger på landsarkivernes hjemmesider, men det møjsommelige arbejde med søgning i protokollerne skal foretages fra arkivernes læsesal. Lokalhistoriske arkiver Også de lokalhistoriske arkiver er sande guldgruber, idet mange private har afleveret gamle fotos her. På grund af mængden af fotos i disse institutioner, er det et omfattende arbejde at se disse arkiver igennem. Men det viser sig ofte, at bestræbelserne giver gode resultater. Skibsbevaringsfondens tegningsarkiv Dette arkiv indeholder, foruden et lille udvalg kopier af skibstegninger fra danske museer, også en hel del opmålingstegninger af eksisterende fartøjer og detaljer knyttet til disse: dæksarrangement, rigning og sejl, konstruktionstegninger af dækshuse, luger, kapper o.l. Det er under overvejelse at digitalisere og gøre dette materiale tilgængelig på Skibsbevaringsfondens hjemmeside. Brug kilderne kritisk Beskrivelse af et skib i en nærmere bestemt periode udgøres af summen af det samlede dokumentationsmateriale. Det er med andre ord ikke nok at basere en forestående rekonstruktion af f.eks. en nu ikke-eksisterende nedgangskappe, på blot én kilde. De samme oplysninger bør kunne kontrolleres i forhold til andet materiale for at eliminere eventuelle fejlkilder. F.eks. er mundtlige kilder ikke altid til at stole på. Det er gerne sådan, at jo ældre erindringsbillederne er, jo sikrere er informanten på, at ens hukommelse ikke tager fejl. Mundtlig dokumentation bør derfor kun anvendes sammen med anden dokumentation. I forbindelse med anvendelse af fotodokumentation, dvs. gamle billeder af skibe, er det vigtigt at man tager højde for den perspektiviske forkortning der er på et foto. Et foto taget fra en anden vinkel end lige fra siden, har en perspektivisk forkortning, således at man ikke kan fastslå f.eks. mastens højde eller gaffelens længde blot ved at måle direkte på billedet. Man er derfor nødt til at konstruere en tegning i det, der hedder et omvendt perspektiv for herved at kunne trække de korrekte mål ud af billedet. En mere indgående instruktion om metoden fås i docent Carl Swenns bog Linieperspektiv fra Man kan også få hjælp til opgaven fra Skibsbevaringsfondens konsulenter. Billedet til venstre viser fordækket på galeasen Skibladner II, bygget i Odense i Fotoet dokumenterer hvordan nedgangskappen fremstod ca og var hovedkilden for en rekonstruktion i Til højre den færdige kappe. 6

7 Endelig er oprindelige tegninger heller ikke entydigt til at stole på. Selv om en byggekontrakt oplyser at Skibet skal bygges efter de samme tegninger som for galeasen Anna, vil der i byggeperioden nok så sikkert være gjort små forandringer. Det er kun tegninger til bygning af klassede skibe, hvor der efter færdigstillelse er udarbejdet reviderede, approberede (godkendte) tegninger, og hvor man skal kunne stole på detaljerne. Man kan derfor sige, at det er kvaliteten af det samlede dokumentationsmateriale, der bestemmer, hvor korrekt en restaurering eller rekonstruktion bliver. Linieperspektiv. Når billedet tages, fanges de mange sigtelinier, der forbinder kameraets linse med de hundredvis af punkter på skibet. Den stråle som går gennem billedets midtpunkt/diagonalernes skæringspunkt, står vinkelret på filmen og gør det muligt at bestemme skibets placering i forhold til billedplanet. Man skal blot kende nogle få mål på skibet, desuden det punkt hvor billedet er taget fra, for at metoden skal kunne anvendes til rekonstruktionsformål. (Tegning: Morten Gøthche) Opmåling Dokumentationsarbejde forudsætter grundige undersøgelser ombord i skibet. Arbejdet består i at kigge på de enkelte delelementer i fartøjet. Således gennemgås fartøjets konstruktion i spanter, bjælkelag, dæk, dæksopbygninger, profiler på bjælker, malingsspor, eventuel rigning m.m. På denne måde kan man finde spor af ændringer i fartøjets udseende. Der er ofte tale om ændringer i lastlugernes antal, størrelse og placering, som ofte afsløres ved at helbjælker er savet over og nu er stikbjælker. Lugebjælker har nemlig større dimensioner end stikbjælker. Nye styrehus eller ruf kan følges gennem papirerne, og flytning af rigning fremgår af gamle spor i kølsvinet eller bolthuller i klædningen. Alle spor af fortidens løsninger dokumenteres ved at de noteres ned, suppleret af fotos og skitser. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at gennemfotografere hele fartøjet. Hvis der planlægges større indgreb, der f.eks. kræver at hele dækket rives ud, er det vigtigt at dokumentere den nøjagtige placering af dæksopbygninger, øjenbolte, gennemføringer o.l. Da skal der en egentlig opmåling til, hvor alle deles placering bliver målt op i forhold til et fixpunkt. Et sådant punkt kan f.eks. være rorstammens centrum, forstævnens bagkant, der hvor den møder dækket el. lign. Dæksarealet kan eventuelt også opdeles i kvadrater optrukket med kridt, hvor hvert kvadrat får sit eget nummer, f.eks. BB1, BB2, hhv. SB1, SB2 osv.. Alt fastmonteret udstyr indenfor kvadratet fotograferes, indtegnes på en tegning og mærkes med et genstandsnummer, der refererer til kvadratet. Udstyrets eksakte placering opmåles i forhold til fixpunkt og eventuelt andre målepunkter. En sådan krydspejling sikrer, at udstyret kan genmonteres på samme sted. Genstandsnummeret sikrer, at det korrekte udstyr bliver genmonteret på sin gamle plads, specielt nyttigt, hvis der findes flere af slagsen om bord. 7

8 I specielle tilfælde er det nødvendigt at opmåle skroget, således at der kan laves en nøjagtig tegning af dets form (linier) og plankeforløb. Dette er et meget omfattende arbejde og skal derfor blot nævnes her. I stedet henvises til speciallitteratur om emnet, f.eks. restaureringsarkitekt Jes Kromans artikel Opmåling, som ligger på Skibsbevaringsfondens hjemmeside. Inden demontering af dækshuse og dæksudstyr skal deres nøjagtige placering registreres. På tegningen til højre er dækket blevet opdelt i nummererede områder (1A, 1B, 1C osv.), og de samme områder om bord er trukket op med kridt og snore. Derefter bliver hvert område gennemfotograferet, og udstyrets nøjagtige placering målt op og tegnet ind. Rapport, tegninger og restaureringsplan Det kan måske synes uoverskueligt at skulle fremstille det historiske dokumentationsmateriale i rapportform. I de fleste tilfælde er dette heller ikke nødvendigt, men efter Skibsbevaringsfondens vurdering ønskeligt. En rapport, opdelt i naturlige kapitler eller ordnet kronologisk, er et uvurderligt hjælpemiddel i planlægningen og gennemførelsen af en større restaurering. Også som formidlingsværktøj, når fartøjet er kommet i drift er den historiske dokumentation et redskab til at binde fortid og nutid sammen. Ligeledes giver en sober dokumentationsrapport et godt indtryk som bilag til ansøgninger om økonomisk støtte. Har man til hensigt at søge Skibsbevaringsfonden om konsulenthjælp og lån til en restaurering, bør materialet samles og fremlægges i en restaureringsplan. Fonden stiller krav til sådanne rapporters form og indhold og har udarbejdet egne rapportskabeloner i Word-format, som kan fås ved henvendelse til Fonden. Et lille udvalg dokumentationsrapporter er desuden lagt ud på Skibsbevaringsfondens hjemmeside. En skitse som denne er en forudsætning for at rigningen af skibets forgrejer bliver historisk korrekt. Den bygger på en konkret granskning af ældre fotos af det pågældende skib, for selv om der gjaldt generelle regler for rigningen, havde skibene tit individuelle detaljer. (Tegning: Morten Gøthche) Et vigtigt element i dokumentationsarbejdet er at lade det indsamlede historiske materiale udmøntes i en restaureringsplan med tilhørende tegninger. Restaureringsarbejdet kræver i mange tilfælde, at oprindelige arrangement, løsninger eller detaljer rekonstrueres, så det færdigt istandsatte fartøj harmonerer med oplysningerne i den historisk-tekniske dokumentation. Gamle fotos granskes med lup for at afsløre detaljer i skrog, på dæk og i rigning. Skitser skal 8

9 tegnes for at finde ud af, om gisninger og antagelser holder stik med de allerede indsamlede opmålinger på skibet, og om det hele vil komme til at fungere i praksis. Specielt vigtige er nøjagtige rignings- og sejltegninger, som i færdig stand, og vurderet af et øvet blik, hurtigt vil kunne afsløre fejl og mangler. Bådeværfterne og sejlmagerne vil også meget gerne have tegninger som grundlag for pristilbud og senere for det aktuelle tømrer- eller sejlmagerarbejde. Tegningerne behøver ikke være af arkitektkvalitet, men skal helst være tegnet i målestok og påført mål, idet man som en hovedregel aldrig måler direkte på en tegning. Perspektivskitser er også meget anvendelige som supplement til tegninger af plan og opstalt. Med udgangspunkt i det indsamlede materiale fra feltarbejdet kan man lave en kronologisk ordnet oversigt over skibets oprindelige udseende og på baggrund heraf udarbejde en detaljeret restaureringsplan for skibets restaurering og eventuelle oprigning, hvis fartøjet har været sejlførende. Relevant litteratur Udvalget af relevant dansk speciallitteratur om dokumentation af fartøjer er sparsomt. Man kan finde publikationer på engelsk om registrering og opmåling af fartøjer, men desværre sjældent noget om den historisk-tekniske dokumentation. Følgende titler kan anbefales: Anderson, Richard K. jr Guidelines for recording historic ships. National Park Service, U.S. Department of Interior Kloster, Johan Dokumentasjon. I: Rasmussen, Tom (red.) Flytende kulturminner. Riksantikvaren, Oslo. Kroman, Jes 2000: Oppmåling. I: Rasmussen, Tom (red.) Flytende kulturminner. Riksantikvaren, Oslo. Lipke, Paul; Spectre, Peter; Fuller, Benjamin Boats. A manual for their documentation. American Society for State and Local History. Nashville, Tennessee. Nielsen, Chr Opmåling af fartøjer. I: Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg - årbog 1958, s Schwenn, Carl Linie perspektiv. Byggeriets studiearkiv, København Flere dokumentationsrapporter er lagt ud på internettet og kan anvendes som eksempler på hvordan disse er opbygget. Skibsbevaringsfondens website og det norske website har udgivet rapporter, der er frit tilgængelige. 9

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Vision og Strategi 2006-2011 Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Layout: Ole Pettersson, Pettersson Grafik Tryk: TS Print Consult, oplag: 1000 stk. Fotos: Kirsten

Læs mere

SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring. Sejl til bevaringsværdige

SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring. Sejl til bevaringsværdige SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring 1 Sejl til bevaringsværdige skibe Om Skibsbevaringsfonden SKIBSBEVARINGSFONDENs formål er - at bidrage til bevaring og restaurering af kulturhistorisk værdifulde,

Læs mere

Restaureringsguide for værfter

Restaureringsguide for værfter Restaureringsguide for værfter En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet

Læs mere

MS ANGELO ex. SS SVENDBORGSUND

MS ANGELO ex. SS SVENDBORGSUND S K I B S B E V A R I N G S F O N D E N MS ANGELO ex. SS SVENDBORGSUND FORPROJEKT TIL PLAN FOR EN TILBAGEFØRING DATABLAD Titel: Forfatter: M/S ANGELO ex. SS SVENDBORGSUND Forprojekt til plan for en tilbageføring

Læs mere

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 Forsidefoto: Skonnerten MARTHA. Foto: John Ottesen Side 6: S/S BJØRN. Foto: Peter Brodin Øvrige fotos: Skibsbevaringsfondens arkiv 2 Indledning Fonden har i

Læs mere

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold:

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold: Bevaringsprincipper Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012 Indhold: INDLEDNING... 2 Hvorfor udarbejde bevaringsprincipper?... 2 Hvad består principperne af?... 2 AFSNIT 1. BESKRIVELSE,

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 3-2010

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 3-2010 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 3-2010 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2010 1 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2010 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.slaegtogdata.dk

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Januar 2006, nr. 9 Læs om M/S Tunø Ole Sohn om skibsbevaring RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 Nyt fra Skibsbevaringsfonden Marstal Navigationsskole

Læs mere

Første samt anden projektperiode

Første samt anden projektperiode Opsamlende afrapportering for det samlede projekt: Social kapital i boligområder, blandt børn, unge og beboere med anden kulturel eller sproglig baggrund end dansk Første samt anden projektperiode Rådgivende

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Fartøjsbevaring i Danmark

Fartøjsbevaring i Danmark Fartøjsbevaring i Danmark Rapport udarbejdet af Skibsbevaringsfonden for Planstyrelsen Rapporten Fartøjsbevaring i Danmark blev udarbejdet af Skibsbevaringsfonden for Planstyrelsen og fremlagt i 1989.

Læs mere

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT Dok-ID: DEF-HM-00-01 Version: 1.0 Dato: 14/04-2000 Status: Endelig Ansvarlige: Mikkel Verner Nielsen, Christian Yndigegn, Kaj Grønbæk Tilgængelighed:

Læs mere

SKIBSBEVARINGSFONDEN. Pjecer om bevaring. Olie og maling til bevaringsværdige

SKIBSBEVARINGSFONDEN. Pjecer om bevaring. Olie og maling til bevaringsværdige SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring 1 Olie og maling til bevaringsværdige skibe Om Skibsbevaringsfonden SKIBSBEVARINGSFONDENs formål er - at bidrage til bevaring og restaurering af kulturhistorisk

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

Rapport. til. kulturministeren. fra. Privatarkivudvalget 2004-2007

Rapport. til. kulturministeren. fra. Privatarkivudvalget 2004-2007 Rapport til kulturministeren fra Privatarkivudvalget 2004-2007 december 2007 Hovedrapport INDHOLD Side 2 Side 3-11 Side 12-41 Anbefalinger Hovedrapport Bilag 1: Redegørelse fra Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635. Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow

Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635. Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635 Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow REDAKTIONEN: (pr. 15.01.09) Redaktører: Andrea Gotved, Esrumvej 17a,II., 3000 Helsingør 2275 5135 andrea@ts-skib.dk

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur.

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur. Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse Bente Adolphsen cand. jur. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn underretningspligt og undersøgelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

FLORA DANICA udgiven af Georg Christian Oeder

FLORA DANICA udgiven af Georg Christian Oeder FLORA DANICA udgiven af Georg Christian Oeder af: Jakob Poulsen vejleder: Bruno Kjær Danmarks Biblioteksskole Ålborg 2002 1 Indledning & problemformulering... side 2 1.1 Silkeborg Biblioteks projektbeskrivelse...

Læs mere

Temahæfte I. Den gode ansøgning. Dansk Projektrådgivning

Temahæfte I. Den gode ansøgning. Dansk Projektrådgivning Temahæfte I Den gode ansøgning Dansk Projektrådgivning Indhold Hvorfor gives der tilskud... 4 Hvorfor søge om tilskud... 5 Den Gode ansøgning... 5 Ansøgningsmaterialets dele... 5 Ansøgningsskema... 6 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad.

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad. Emneregister Opbygningen af et emneregister er også en nydannelse - som det i øvrigt har krævet blod, sved og tårer at konstruere, eftersom vi ikke har kunnet finde noget forlæg, inspiration eller noget,

Læs mere

Plan for bevaring og formidling af spilmediet

Plan for bevaring og formidling af spilmediet Plan for bevaring og formidling af spilmediet Juni 2010 Indledning Spilmediet er hastigt på vej mod almen anerkendelse som kulturelt medie på linie med film og lignende. Selvom dette også er fastslået

Læs mere