Dokumentation af bevaringsværdige skibe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentation af bevaringsværdige skibe"

Transkript

1 SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring Dokumentation af bevaringsværdige skibe

2 Om Skibsbevaringsfonden SKIBSBEVARINGSFONDENs formål er - at bidrage til bevaring og restaurering af kulturhistorisk værdifulde, danske fartøjer; - at søge, herunder undtagelsesvis også ved køb, at bevare ejendomsretten til sådanne skibe i Danmark; - at øge såvel skibsejeres som den øvrige befolknings forståelse for de kulturhistoriske værdier som skibe og maritime miljøer repræsenterer; - at efter ansøgning yde afdragsfrie lån til konkrete restaureringsprojekter. Fonden søger disse mål fremmet gennem alment oplysende virksomhed, konsulentbistand samt økonomisk støtte, primært ved långivning. Kapitalen kan anbringes i fartøjer mellem 2 og 300 BRT. Fonden udsteder bevaringsværdighedserklæringer, foretager registreringer og opmålinger, udarbejder tegninger, restaurerings- og vedligeholdsplaner for bevaringsværdige skibe. Desuden publiceres artikler og pjecer om skibsbevaring. En opdateret oversigt over Fondens publikationer finder du på vores hjemmeside Om pjecerne Skibsbevaringsfondens serie Pjecer om bevaring henvender sig til ejere af bevaringsværdige skibe og andre, der interesserer sig for bevaring af maritime kulturminder. Pjecerne dækker de forskellige sider af bevaringsarbejdet og har som formål at give inspiration til og argumentation for at bruge traditionelle metoder og midler i arbejdet med skibene. Pjecer i serien: Sejl til bevaringsværdige skibe Olie og maling til bevaringsværdige skibe Ventilation på bevaringsværdige skibe Motorer og bevaringsværdige skibe Dokumentation af bevaringsværdige skibe Pjecerne kan fås ved henvendelse til SKIBSBEVARINGSFONDEN Sekretariatet Skovhusevej 35, 4720 Præstø Tlf./fax: Eller ved henvendelse til Jyllands-kontoret Vorsøvej 14, Søvind, 8700 Horsens Tlf: Fax: Du finder desuden pjecerne på: Forsiden: Bugserbåden Nakskov Havn 1 er totalrestaureret i overensstemmelse med den indsamlede historiske dokumentation. 2

3 Formålet med dokumentation kibsbevaring handler i stor udstrækning om glæden ved at opleve, at traditioner bliver holdt levende. Skibene sejles, vedligeholdes og repareres. Mange mennesker glæder sig hvert år over oplevelsen af de skønne skibe, det være sig som besætning, medsejler eller blot som turist på havnen i byerne, hvor skibene mødes. Grundlaget for den gode oplevelse bygger i høj grad på at skibe og omgivelser er autentiske, og ikke blot sætstykker i en kulisse. Et af SKIBSBEVARINGSFONDENs fornemste formål er at motivere skibsejerne til at bevare de traditioner, der hører til bygning, sejlads og vedligeholdelse af ældre skibe. Dette praktiseres gennem faglig rådgivning og økonomisk støtte til restaurering af fartøjerne. Målet er, at skibene ikke bare ser rigtige ud, men at de helt ned i detaljen er så korrekte som muligt når det gælder materialevalg og udførelse.. Skibsbevaringsfonden kan, efter ansøgning, udstede en bevaringsværdighedserklæring for et fartøj, hvis det vurderes som kulturhistorisk betydningsfuldt. En sådan erklæring giver fartøjet en særlig status. Et bevaringsværdigt fartøj kan ombygges og restaureres, men ikke uden at projektets dokumentation er forelagt Skibsbevaringsfonden på forhånd. I forbindelse med anskaffelsen af et ældre fartøj og den efterfølgende ombygning eller istandsættelse, står kravet til den historiske dokumentation centralt. Hvis målet skal være, at skibet skal fremstå som autentisk, skal man, inden man påbegynder en restaurering, gennemføre en grundig historisk dokumentation af skibet. Dokumentationsarbejdet skal fortsætte under hele istandsættelsesprocessen og afsluttes med en rapport. Dokumentation er nøglen til en korrekt gennemført restaurering og har følgende praktiske formål: At skabe grundlag for valg af senere løsninger og hvorledes disse skal udføres At vurdere fartøjets kulturhistoriske betydning, og dermed kunne formidle dets historie At bevare kildemateriale og dokumentation, hvis fartøjet går tabt eller bliver ombygget/forandret Det historiske analysearbejde vil forhåbentlig afdække skibets tilblivelse og udvikling frem til dags dato, med hovedvægt på en nærmere specificeret periode i dets erhvervsaktive liv. Målet er at tilvejebringe så mange tekniske og historiske oplysninger om skibet som overhovedet muligt. Disse består af såvel skriftligt som fotografisk kildemateriale. Det fremkomne materiales omfang og kvalitet vil være bestemmende for hvorvidt fartøjet skal sættes i stand i dets eksisterende udgave, eller tilbageføres til en nærmere bestemt periode. Begrebet restaurering kan gradbøjes. Graden eller omfanget af en restaurering afhænger af hvad skibet skal anvendes til og hvilket budskab man ønsker det skal formidle. Det mindst radikale stadie er den nænsomme istandsættelse, som indebærer mindre arbejder af vedligeholdsmæssig karakter, små udskiftninger osv., alt sammen i overensstemmelse med det indsamlede dokumentationsmateriale og udført i de repræsenterede håndværksteknikker. Er der tale om et museumsfartøj et sejlende fartøj, der også er en udstillingsgenstand er målet at restaureringen bliver korrekt helt ned i detaljerne. Dette kræver (hvis fartøjet skal fremstå som på byggetidspunktet) paradoksalt nok gerne større indgreb i det eksisterende skib for at afdække og genskabe ældre konstruktionsdetaljer. Skal skibet anvendes som lystfartøj, er der naturligvis andre overvejelser der gøres, inden man påbegynder arbejdet. Men i begge tilfælde er det den historiske dokumentation der skal ligge til grund for istandsættelsen. Et værftsophold for et ældre fartøj vil ofte have vidtgående økonomiske konsekvenser for ejeren. Derfor er det vigtigt at man, allerede inden det praktiske arbejde påbegyndes, har gjort de historiske kildeundersøgelser færdige og således i store træk har fået lagt skibets historie og tidligere udseende fast. Gør derfor dokumentationsarbejdet færdigt, inden du går i gang med kobenet. 3

4 Opsøg kilderne Et godt sted at begynde er hos fartøjets tidligere ejere. Man bør starte med de ældste, i erkendelse af, at gamle mennesker pludselig kan være borte. Men ellers er det en god regel at dokumentere det yngste materiale først. Dagens selvfølgeligheder bliver nemlig tit ikke anset som vigtige og bliver hurtigt til den glemte historie i morgen. De lokale distriktsblade er ofte mere end lykkelige for at kunne hjælpe med til at løse en lille efterlysningsopgave, hvor man finder gamle fotos eller ejere af et fartøj fra lokalområdet. Har man først fundet efterkommere til skibets tidligere ejere, vil man i ganske mange tilfælde opleve, at der hos dem ligger gamle fotos og ofte også papirer. At skibet er hundrede år gammelt eller mere, er ingen hindring for at opnå et godt resultat. Der er adskillige eksempler på vellykkede projekter, hvor tidligere ejere eller efterkommere heraf, nogle mere end 90 år gamle, har kunnet viderebringe uvurderligt, historisk materiale. Under restaureringen af paketten DE TO SØSKENDE blev der gennemført et omfattende dokumentationsarbejde, idet fartøjet skulle forkortes til den oprindelige længde. Bådebygger Morten Müller (t.v.) diskuterer en restaureringsdetalje med Robert Nielsen, skibets tidligere ejer. Skibe over 20 tons har altid en tilsynsbog. I denne bog indskrives alle pålæg som tilsynsmanden har givet skibet ved syn, og tilsvarende hvad og hvornår reparationer er udført. Bogen giver således et nøjagtigt billede af skibets driftshistorie, ofte med relevante detaljer i forhold til rekonstruktion af skibet. De maritime museer er velforsynede med oplysninger om ældre fartøjer. Således vil man på grundlag af deres oplysninger ofte kunne stykke en komplet ejerliste sammen. Også Søfartsstyrelsens skibsregister rummer uvurderlige oplysninger om tidligere ejere. Således er hovedsynsrapporter ofte påført skibets ejers og førers navn. Da de synspligtige skibe har været synet med regelmæssige mellemrum, vil man kunne se skiftende ejere og førere registreret på synspapirerne. Også skibsskøder og målingsbeviser afslører skibets ejere, og et usædvanligt navn er i dag let at spore, idet man kan gå ind på Internettets søgesider og ad den vej finde frem til efterkommere af tidligere ejere. Er der tale om mere almindelige navne må man gå til kirkebøger eller andre kilder. Når det drejer sig om et tidligere statsejet skib, omfatter kildematerialet ofte også tegninger. Arkiver er i denne sammenhæng et ganske vidt begreb og dækker alt lige fra private samlinger over lokalhistoriske arkiver og museer til de offentlige arkiver der findes hos Søfartsstyrelsen, Toldvæsenet, Landsarkiverne, Rigsarkivet, og det Kgl. Bibliotek osv. Det Kgl. Bibliotek Skriftlige kilder findes hos de fleste af ovennævnte institutioner, medens fotografisk materiale primært findes i lokalhistoriske samlinger, museer og Det Kgl. Bibliotek, hvis billedsamling rummer en righoldig samling af havnefotos fra det meste af landet. Søger man billeder fra Københavns havn er her rigtig meget hjælp at hente, og disse billeder kan hentes via Internettet på 4

5 Søfartsmuseerne Søfartsmuseerne er selvskrevne i dokumentationsarbejdet. Flere museer har hjemmesider med databaser, hvor man kan søge efter materiale, i første række fotos. Et eksempel er Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, som har gjort foreløbig ca. 10 % af sin fotos store samling alment tilgængelig via en søgemaskine. Efter ca fik mange skibsbyggere uddannelse i skibskonstruktion og var begyndt at bygge efter tegning. Når det gælder specielt nyere fartøjer, samt større skibe, kan man være så heldig at finde tegningsmateriale i søfartsmuseernes arkiver. Der er dog oftest tale om linjetegninger og spanterids, men også i de mere sjældne tilfælde kan man finde detailtegninger af konstruktive detaljer. Søfartsstyrelsen De mest anvendelige skriftlige kilder findes i Søfartsstyrelsens arkiver. Oplysninger kan inddeles i to hovedkategorier: registrering og tilsyn. Skibsregistrets oplysninger går tilbage til 1867, hvor man lavede et nyt system for skibsregistrering. Tidligere havde man opgjort skibenes lastevne i kommercelæster, men i 1867 gik man over til dagens målesystem i registertons, og i den forbindelse begyndte registreringen i Skibsregistreret. Fra 1893 førte man desuden en fartøjsfortegnelse for fartøjer under 20 tons samt en fortegnelse over både under 5 tons. På alle fartøjer over 5 tons er der indhugget kendingsbogstaver i en bjælke og via dem kan man følge fartøjet tilbage i tiden i f.eks. Danmarks skibsliste, eller som den kaldes, flagbogen. Det er dog fortrinsvis skibe over 20 tons man her kan følge; dog er enkelte skibe på under 20 tons medtaget. I flagbogen kan man følge fartøjerne tilbage til 1883, hvor den første trykte skibsliste udkom. I 1920 besluttedes det, at alle skibe skulle synes med jævne mellemrum, og man indførte en regel om, at nye skibe skulle synes hvert fjerde år og ældre hvert andet år. Fartøjer mellem 5 og 20 tons skulle dog kun synes ved nybygning, maskinudskiftning eller ejerskifte. Fartøjer under 5 tons havde ingen synspligt. I Søfartsstyrelsens arkiv kan man finde de fleste eksisterende skibes arkivalier i forholdsvis komplet orden, og disse arkivalier rummer mange oplysninger, som kan anvendes i forbindelse med en restaurering. En del arkivalier ligger på hovedkontoret i København, men også på regionskontorerne kan der ligge materiale. Arkiverne, som ikke umiddelbart er offentligt tilgængelige, består af målingsrapporter, målingsbeviser, periodiske synsrapporter og hovedsynsrapporter. Specielt målingsrapporterne er anvendelige, idet man ofte får opgivet mål på luger og dæksopbygninger, ligesom man får længde på undermaster og bovspryd på sejlfartøjer. Det er dog nødvendigt at forholde sig kritisk til de mål der opgives i arkivalierne, og sammenholde dem med de oplysninger man får i sin bygningsarkæologiske undersøgelse på selve skibet, ældre fotos osv. Søfartsstyrelsens ældste arkiv er ikke alment tilgængeligt. Skibsbevaringsfonden kan være behjælpelig med at fremskaffe papirer fra Søfartsstyrelsens register. De internationale klassifikationsselskaber (Bureau Veritas, Lloyds Register of Shipping, Germanischer Lloyd og Det norske Veritas) havde kontor i Danmark og førte tilsyn med de skibe, der blev eller var bygget efter klasse i de respektive selskaber. Byggetilsynsprotokoller og protokoller for de periodiske klassesyn blev efterfølgende indbundet alfabetisk i årgangsprotokoller, og mange af disse protokoller er endt i søfartsmuseernes biblioteker. De giver præcise oplysninger om f.eks. dimensioner på skibenes enkeltdele som spant, klædning, rundholter osv. Rigsarkivet Statens centralarkiv omfatter kolossale mængder arkivalier fra de offentlige, maritime institutioner. Skibsregistreringsprotokoller, fortegnelser over skibe under og over 20 tons, fortegnelser over slettede skibe, Overtoldsinspektoratets arkiv og Krydstoldvæsenets arkiv er bare eksempler på relevant kildemateriale. Landsarkiverne Toldarkiver Toldvæsenets arkiver er i første række interessant som kilde ved dokumentation af skibes erhvervsaktive virksomhed: lastens indhold og bestemmelsessted, ejerforhold og navne på besætningsmedlemmer. Da de lokale toldkontor forestod skibenes måling indtil denne opgave overgik til søfartsmyndighederne, kan man derfor også finde oplysninger om skibenes dimensioner og tonnage. 5

6 De regionale toldarkiver findes i landsarkiverne, som der er fire af: to for Jylland (Viborg og Aabenraa), et for Fyn (Odense) og et for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm (København). Man kan foretage indledende søgninger på landsarkivernes hjemmesider, men det møjsommelige arbejde med søgning i protokollerne skal foretages fra arkivernes læsesal. Lokalhistoriske arkiver Også de lokalhistoriske arkiver er sande guldgruber, idet mange private har afleveret gamle fotos her. På grund af mængden af fotos i disse institutioner, er det et omfattende arbejde at se disse arkiver igennem. Men det viser sig ofte, at bestræbelserne giver gode resultater. Skibsbevaringsfondens tegningsarkiv Dette arkiv indeholder, foruden et lille udvalg kopier af skibstegninger fra danske museer, også en hel del opmålingstegninger af eksisterende fartøjer og detaljer knyttet til disse: dæksarrangement, rigning og sejl, konstruktionstegninger af dækshuse, luger, kapper o.l. Det er under overvejelse at digitalisere og gøre dette materiale tilgængelig på Skibsbevaringsfondens hjemmeside. Brug kilderne kritisk Beskrivelse af et skib i en nærmere bestemt periode udgøres af summen af det samlede dokumentationsmateriale. Det er med andre ord ikke nok at basere en forestående rekonstruktion af f.eks. en nu ikke-eksisterende nedgangskappe, på blot én kilde. De samme oplysninger bør kunne kontrolleres i forhold til andet materiale for at eliminere eventuelle fejlkilder. F.eks. er mundtlige kilder ikke altid til at stole på. Det er gerne sådan, at jo ældre erindringsbillederne er, jo sikrere er informanten på, at ens hukommelse ikke tager fejl. Mundtlig dokumentation bør derfor kun anvendes sammen med anden dokumentation. I forbindelse med anvendelse af fotodokumentation, dvs. gamle billeder af skibe, er det vigtigt at man tager højde for den perspektiviske forkortning der er på et foto. Et foto taget fra en anden vinkel end lige fra siden, har en perspektivisk forkortning, således at man ikke kan fastslå f.eks. mastens højde eller gaffelens længde blot ved at måle direkte på billedet. Man er derfor nødt til at konstruere en tegning i det, der hedder et omvendt perspektiv for herved at kunne trække de korrekte mål ud af billedet. En mere indgående instruktion om metoden fås i docent Carl Swenns bog Linieperspektiv fra Man kan også få hjælp til opgaven fra Skibsbevaringsfondens konsulenter. Billedet til venstre viser fordækket på galeasen Skibladner II, bygget i Odense i Fotoet dokumenterer hvordan nedgangskappen fremstod ca og var hovedkilden for en rekonstruktion i Til højre den færdige kappe. 6

7 Endelig er oprindelige tegninger heller ikke entydigt til at stole på. Selv om en byggekontrakt oplyser at Skibet skal bygges efter de samme tegninger som for galeasen Anna, vil der i byggeperioden nok så sikkert være gjort små forandringer. Det er kun tegninger til bygning af klassede skibe, hvor der efter færdigstillelse er udarbejdet reviderede, approberede (godkendte) tegninger, og hvor man skal kunne stole på detaljerne. Man kan derfor sige, at det er kvaliteten af det samlede dokumentationsmateriale, der bestemmer, hvor korrekt en restaurering eller rekonstruktion bliver. Linieperspektiv. Når billedet tages, fanges de mange sigtelinier, der forbinder kameraets linse med de hundredvis af punkter på skibet. Den stråle som går gennem billedets midtpunkt/diagonalernes skæringspunkt, står vinkelret på filmen og gør det muligt at bestemme skibets placering i forhold til billedplanet. Man skal blot kende nogle få mål på skibet, desuden det punkt hvor billedet er taget fra, for at metoden skal kunne anvendes til rekonstruktionsformål. (Tegning: Morten Gøthche) Opmåling Dokumentationsarbejde forudsætter grundige undersøgelser ombord i skibet. Arbejdet består i at kigge på de enkelte delelementer i fartøjet. Således gennemgås fartøjets konstruktion i spanter, bjælkelag, dæk, dæksopbygninger, profiler på bjælker, malingsspor, eventuel rigning m.m. På denne måde kan man finde spor af ændringer i fartøjets udseende. Der er ofte tale om ændringer i lastlugernes antal, størrelse og placering, som ofte afsløres ved at helbjælker er savet over og nu er stikbjælker. Lugebjælker har nemlig større dimensioner end stikbjælker. Nye styrehus eller ruf kan følges gennem papirerne, og flytning af rigning fremgår af gamle spor i kølsvinet eller bolthuller i klædningen. Alle spor af fortidens løsninger dokumenteres ved at de noteres ned, suppleret af fotos og skitser. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at gennemfotografere hele fartøjet. Hvis der planlægges større indgreb, der f.eks. kræver at hele dækket rives ud, er det vigtigt at dokumentere den nøjagtige placering af dæksopbygninger, øjenbolte, gennemføringer o.l. Da skal der en egentlig opmåling til, hvor alle deles placering bliver målt op i forhold til et fixpunkt. Et sådant punkt kan f.eks. være rorstammens centrum, forstævnens bagkant, der hvor den møder dækket el. lign. Dæksarealet kan eventuelt også opdeles i kvadrater optrukket med kridt, hvor hvert kvadrat får sit eget nummer, f.eks. BB1, BB2, hhv. SB1, SB2 osv.. Alt fastmonteret udstyr indenfor kvadratet fotograferes, indtegnes på en tegning og mærkes med et genstandsnummer, der refererer til kvadratet. Udstyrets eksakte placering opmåles i forhold til fixpunkt og eventuelt andre målepunkter. En sådan krydspejling sikrer, at udstyret kan genmonteres på samme sted. Genstandsnummeret sikrer, at det korrekte udstyr bliver genmonteret på sin gamle plads, specielt nyttigt, hvis der findes flere af slagsen om bord. 7

8 I specielle tilfælde er det nødvendigt at opmåle skroget, således at der kan laves en nøjagtig tegning af dets form (linier) og plankeforløb. Dette er et meget omfattende arbejde og skal derfor blot nævnes her. I stedet henvises til speciallitteratur om emnet, f.eks. restaureringsarkitekt Jes Kromans artikel Opmåling, som ligger på Skibsbevaringsfondens hjemmeside. Inden demontering af dækshuse og dæksudstyr skal deres nøjagtige placering registreres. På tegningen til højre er dækket blevet opdelt i nummererede områder (1A, 1B, 1C osv.), og de samme områder om bord er trukket op med kridt og snore. Derefter bliver hvert område gennemfotograferet, og udstyrets nøjagtige placering målt op og tegnet ind. Rapport, tegninger og restaureringsplan Det kan måske synes uoverskueligt at skulle fremstille det historiske dokumentationsmateriale i rapportform. I de fleste tilfælde er dette heller ikke nødvendigt, men efter Skibsbevaringsfondens vurdering ønskeligt. En rapport, opdelt i naturlige kapitler eller ordnet kronologisk, er et uvurderligt hjælpemiddel i planlægningen og gennemførelsen af en større restaurering. Også som formidlingsværktøj, når fartøjet er kommet i drift er den historiske dokumentation et redskab til at binde fortid og nutid sammen. Ligeledes giver en sober dokumentationsrapport et godt indtryk som bilag til ansøgninger om økonomisk støtte. Har man til hensigt at søge Skibsbevaringsfonden om konsulenthjælp og lån til en restaurering, bør materialet samles og fremlægges i en restaureringsplan. Fonden stiller krav til sådanne rapporters form og indhold og har udarbejdet egne rapportskabeloner i Word-format, som kan fås ved henvendelse til Fonden. Et lille udvalg dokumentationsrapporter er desuden lagt ud på Skibsbevaringsfondens hjemmeside. En skitse som denne er en forudsætning for at rigningen af skibets forgrejer bliver historisk korrekt. Den bygger på en konkret granskning af ældre fotos af det pågældende skib, for selv om der gjaldt generelle regler for rigningen, havde skibene tit individuelle detaljer. (Tegning: Morten Gøthche) Et vigtigt element i dokumentationsarbejdet er at lade det indsamlede historiske materiale udmøntes i en restaureringsplan med tilhørende tegninger. Restaureringsarbejdet kræver i mange tilfælde, at oprindelige arrangement, løsninger eller detaljer rekonstrueres, så det færdigt istandsatte fartøj harmonerer med oplysningerne i den historisk-tekniske dokumentation. Gamle fotos granskes med lup for at afsløre detaljer i skrog, på dæk og i rigning. Skitser skal 8

9 tegnes for at finde ud af, om gisninger og antagelser holder stik med de allerede indsamlede opmålinger på skibet, og om det hele vil komme til at fungere i praksis. Specielt vigtige er nøjagtige rignings- og sejltegninger, som i færdig stand, og vurderet af et øvet blik, hurtigt vil kunne afsløre fejl og mangler. Bådeværfterne og sejlmagerne vil også meget gerne have tegninger som grundlag for pristilbud og senere for det aktuelle tømrer- eller sejlmagerarbejde. Tegningerne behøver ikke være af arkitektkvalitet, men skal helst være tegnet i målestok og påført mål, idet man som en hovedregel aldrig måler direkte på en tegning. Perspektivskitser er også meget anvendelige som supplement til tegninger af plan og opstalt. Med udgangspunkt i det indsamlede materiale fra feltarbejdet kan man lave en kronologisk ordnet oversigt over skibets oprindelige udseende og på baggrund heraf udarbejde en detaljeret restaureringsplan for skibets restaurering og eventuelle oprigning, hvis fartøjet har været sejlførende. Relevant litteratur Udvalget af relevant dansk speciallitteratur om dokumentation af fartøjer er sparsomt. Man kan finde publikationer på engelsk om registrering og opmåling af fartøjer, men desværre sjældent noget om den historisk-tekniske dokumentation. Følgende titler kan anbefales: Anderson, Richard K. jr Guidelines for recording historic ships. National Park Service, U.S. Department of Interior Kloster, Johan Dokumentasjon. I: Rasmussen, Tom (red.) Flytende kulturminner. Riksantikvaren, Oslo. Kroman, Jes 2000: Oppmåling. I: Rasmussen, Tom (red.) Flytende kulturminner. Riksantikvaren, Oslo. Lipke, Paul; Spectre, Peter; Fuller, Benjamin Boats. A manual for their documentation. American Society for State and Local History. Nashville, Tennessee. Nielsen, Chr Opmåling af fartøjer. I: Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg - årbog 1958, s Schwenn, Carl Linie perspektiv. Byggeriets studiearkiv, København Flere dokumentationsrapporter er lagt ud på internettet og kan anvendes som eksempler på hvordan disse er opbygget. Skibsbevaringsfondens website og det norske website har udgivet rapporter, der er frit tilgængelige. 9

Restaureringsguide for værfter

Restaureringsguide for værfter Restaureringsguide for værfter En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Version: 06-02-2015 Indhold 1. FORMÅL... 3 2. GRUNDLAG... 3 3.

Læs mere

Vedtægt for Odense Stadsarkiv

Vedtægt for Odense Stadsarkiv Vedtægt for Odense Stadsarkiv 1. Stadsarkivet henhører under. Dets arbejdsområde er Odense Kommune. 2. Stadsarkivets opgave er at indsamle, registrere og bevare kommunale arkivalier fra Odense Kommune

Læs mere

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Vision og Strategi 2006-2011 Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Layout: Ole Pettersson, Pettersson Grafik Tryk: TS Print Consult, oplag: 1000 stk. Fotos: Kirsten

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne 2003 Indledning Statens Arkivers generelle kassationsbekendtgørelse Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Havbådene tilbage til Nr. Vorupør. - med skruen i vandet

Havbådene tilbage til Nr. Vorupør. - med skruen i vandet Havbådene tilbage til Nr. Vorupør - med skruen i vandet Der var engang... Prospekt, udarbejdet af foreningen Vorupør Havbåde med støtte fra bl.a. Vesterhavscafeen, Vorupør Landingspladsen ApS Vorupør Vognmandsforretning

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager I nedenstående Vejledning en pdf-fil - er der mange nyttige links til medlemmer af byforeninger og borgere, som gerne vil

Læs mere

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens Caroline og de andre REDIGERET AF HOLGER MUNCHAUS PETERSEN, HANNE POULSEN m.fl. UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SØHISTORISKE SKRIFTER XVIII Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Praksis Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Denne artikel indeholder en præsentation af Statens Arkiver, Danmarks nuværende praksis for indsamling af elektroniske

Læs mere

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn FtSF - Foreningen til Sprydstagens Forevigelse Af Mette Brask og Kaj Madsen Langs Danmarks lange kyst har fiskeri været en vigtig næringsvej

Læs mere

L o k a L a r k i v e r n e

L o k a L a r k i v e r n e L o k a l a r k i v e r n e - hvem er vi? 3 Forord - hvorfor dette hæfte? De danske lokalhistoriske arkiver har gennem de sidste mange år op levet en stigende interesse for den lokale historie. Dermed

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Projekt Restaurering af sejlpaketten Carla af Svendborg

Projekt Restaurering af sejlpaketten Carla af Svendborg SejlforeningenCarla Strandhuse 43. 5700 Svendborg tlf.: 4075 8703 mail. haagenfrederiksen@yahoo.com Cvr.nr. 35374388 Bankkonto Reg.nr. 6840 Kontonr. 1426769 Projekt Restaurering af sejlpaketten Carla af

Læs mere

Indsamling, registrering og formidling. Erik Kann

Indsamling, registrering og formidling. Erik Kann Indsamling, registrering og formidling Erik Kann 3 sider af samme sag? Disposition Dette foredrag Vores trygge hule er blevet opdaget eller noget om, hvad dette foredrag tager fat i Hvad nu hvis der ikke

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

PROFIL. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed

PROFIL. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed PROFIL Sejlskibsforeningen ANNE MARGRETHE af Svendborg har besluttet at profilere sig på følgende tre områder. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed Historisk og kulturel

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Kattegatbåd SVALEN. Hovedskibsregst. for Kgr. Danmark 1894-1927, side 199 bind III. H. 226.

Kattegatbåd SVALEN. Hovedskibsregst. for Kgr. Danmark 1894-1927, side 199 bind III. H. 226. Kattegatbåd SVALEN Kort beskrivelse af skibets tidligste historie, som den er fundet og dokumenteret af bådebygger Hans Bendix og Jes Kroman, SKIBSBEVARINGSFONDEN. SVALEN er bygget af bådebygger Andreas

Læs mere

Projekt Danske Gårdmalere

Projekt Danske Gårdmalere Projekt Danske Gårdmalere Projekt Danske Gårdmalere Indhold Gårdmalere 5 Projektets baggrund 7 Projektets mål 9 Projektbeskrivelse 11 Samarbejdspartnere 13 Kilder og litteratur 15 Projekt Danske Gårdmalere

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.02.2013 Tid 16:00 Sted Rådmandshaven 20, mødelokale 5 Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Svend C. Dahl Søren Drost Broegaard Lindy Nymark Christensen

Læs mere

Gratis fotos og cliparts

Gratis fotos og cliparts Gratis fotos og cliparts Pep dine produktioner op! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvorfor lede efter gratis fotos og clipart?...4 Licenser?...4 Gratis fotos på nettet...4 www.morguefile.com...4

Læs mere

BYGNINGSARKÆOLOGISK RAPPORT HØRHAVEGÅRDEN 10.10.2011-06.01.2012 STUDIO TRANSFORMATION OF ARCHITECTURAL HERITAGE AAA

BYGNINGSARKÆOLOGISK RAPPORT HØRHAVEGÅRDEN 10.10.2011-06.01.2012 STUDIO TRANSFORMATION OF ARCHITECTURAL HERITAGE AAA BYGNINGSARKÆOLOGISK RAPPORT HØRHAVEGÅRDEN 10.10.2011-06.01.2012 STUDIO TRANSFORMATION OF ARCHITECTURAL HERITAGE AAA BYGNINGSARKÆOLOGISK RAPPORT HØRHAVE GÅRDEN 10.10.2011-06.01.2012 STUDIO TRANSFORMATION

Læs mere

Digitalisering i Islands Nationalarkiv

Digitalisering i Islands Nationalarkiv Kære kolleger mine damer og herrer! Overskriften til denne konferense er Arkiven ut till folket. Digitalisering af arkivalier er en metode måske skulle jeg sige et forslag til en metode som vi kan bruge

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 3 Programmerne i kameraet GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Auto S A M... 4 Auto grøn firkant... 5 S Lukkertidsprioriteret... 6 A - Blændeprioriteret...

Læs mere

Byarkivet i Horsens. Arkiver og deres anvendelse

Byarkivet i Horsens. Arkiver og deres anvendelse Byarkivet i Horsens Arkiver og deres anvendelse Arkiverne Rigsarkivet Valdemar 4. Atterdag (1300-tallet): 1. egentlige regeringsarkiv (Vordingborg slot) Midt 1400-tallet: nyere materiale blev samlet på

Læs mere

Faaborg Værft A/S, Værftsvej 7, 5600 Faaborg, Tlf: 62 61 21 10, www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk

Faaborg Værft A/S, Værftsvej 7, 5600 Faaborg, Tlf: 62 61 21 10, www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Faaborg Værft A/S, Værftsvej 7, 5600 Faaborg, Tlf: 62 61 21 10, www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Faaborg Værft A/S er Danmarks førende glasfiberværft når, det drejer sig om såvel nybygninger

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

1) Materiale, der er kopieret. I stedet for originalmaterialet udlånes kopierne.

1) Materiale, der er kopieret. I stedet for originalmaterialet udlånes kopierne. SLA Råd og vejledning Emne: Udlån Dato: 16.5.1994 Om udlån SLA anbefaler medlemsarkiverne at benytte de følgende regler ved ud-/indlån af materiale til andre institutioner eller enkeltpersoner. På side

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

Backcasting for Dummies

Backcasting for Dummies JOHN BERN & CO. Backcasting for Dummies Alle mennesker kan have glæde af tankerne bag fremtidsviften og troen på, at man kan skabe sin egen fremtid. Men mange har ikke tålmodighed eller evner til at sætte

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Indhold Kapitel 1 - Område Kapitel 2 - Bevaring- og kassation Kapitel 3 - Ikrafttrædelse m.v. Bilag Bilag 1

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Sådan bygges en International One Metre

Sådan bygges en International One Metre Sådan bygges en International One Metre En artikel af Robert Bruun Mariager Oprindelig var jeg Seawindsejler Seawind er et færdigfabrikat fra Modelfirmaet Kyosho. I denne klasse er alle bådene fuldstændig

Læs mere

Vurdering af digitale lærermidler

Vurdering af digitale lærermidler Vurdering af digitale lærermidler...1 Indledning...1 Valg af emne...1 Første indtryk...1 Vurdering af Danske-dyr.dk...2 Hvem er www.danske-dyr.dk rettet mod...2 Hvem står bag...4 Indhold...4 Navigation...5

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann viden giver sejlglæde // Kapsejlads - opgavefordeling, kommunikation, boathandling //Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO Forsidefoto:

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Vragdel 4 er det ene af de to vragstykker, som ved første besigtigelse kunne tolkes som dele af styrbord agterskib, der løber ud i et agterspejl.

Vragdel 4 er det ene af de to vragstykker, som ved første besigtigelse kunne tolkes som dele af styrbord agterskib, der løber ud i et agterspejl. Han Herred Havbåde Bagbord skibsside Morten Gøthche, Mathilde Højrup og Thomas Højrup marts 2011 Allerede ved den første besigtigelse viste det sig, at der var drevet et syv bord bredt og 8 meter langt

Læs mere

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015 Klassisk Nr. 124 Maj 2015 120 år Anakonda sejler endnu Kom og mød de andre hurtige i Helsingør 1 Gaffelriggeren Anakonda I sidste nummer sendte bestyrelsen en jubilæumshilsen til alle jubilerende medlemsbåde

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet..

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. NYHEDSBREV Januar 2010 15. årgang Nr.1 Dagsorden Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont Rumlig afbildning For at illustrere en bygning eller et Rum, i et sprog der er til at forstå, for ikke byggefolk, kan det være en fordel at lave en gengivelse af virkeligheden. Perspektiv At illustrerer

Læs mere

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2014 2015

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2014 2015 SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2014 2015 Forsidefoto: ALVILDE, klar til bugsering 2015 fra værftet i Albæk. Foto: Carl Erik Pedersen Bagsidefoto: ARNAQ,, søsat 2015 efter tre års restaurering. Foto:

Læs mere

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Tag 1 fat på sproget Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Samarbejde At tilegne sig et nyt sprog er vanskeligt og for de fleste en lang, omstændelig proces. Vi tror på, at det er muligt

Læs mere

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager I nedenstående Vejledning en pdf-fil - er der mange nyttige links til medlemmer af byforeninger og borgere, som gerne vil

Læs mere

Jelse Odde E Tilføj /Insert 1.4.-15.11. 56º39,50'N 9º09,60'E (9/343 2000) Århus Udtag / Delete Fl(2)G.5s 56º09,93'N 10º14,19'E (9/339 2000)

Jelse Odde E Tilføj /Insert 1.4.-15.11. 56º39,50'N 9º09,60'E (9/343 2000) Århus Udtag / Delete Fl(2)G.5s 56º09,93'N 10º14,19'E (9/339 2000) Kort & Matrikelstyrelsen 10. marts 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 53-65 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne UDKAST 13.3.2015 RA j.nr. 2015-004774 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

OM AT SKRIVE PROGRAM. OM AT SKRIVE PROGRAM - Studio Transformation & Architectural herritage - 6. oktober 2015 - Maj Bjerre Dalsgaard

OM AT SKRIVE PROGRAM. OM AT SKRIVE PROGRAM - Studio Transformation & Architectural herritage - 6. oktober 2015 - Maj Bjerre Dalsgaard Programarbejdet er et analytisk udfoldet undersøgelsesarbejde, der har til formål at udvikle et kvalificeret grundlag for projektarbejdet Fra studieordningen Projektforløb Arbejdsproces Arbejdsmetode PROCES

Læs mere

Stadager Brugsforening. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe. MBP netblad nr. 22, vinter 2007

Stadager Brugsforening. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe. MBP netblad nr. 22, vinter 2007 et netblad, en hjemmeside og en mailruppe Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter MBP netblad nr. 22, vinter 2007

Læs mere

Færger fanget med kamera

Færger fanget med kamera Færger fanget med kamera Østdanmark (1998-2016) Michael Koefoed-Hansen Starnia Færger fanget med kamera - Østdanmark (1998-2016) Af Michael Koefoed-Hansen 1. udgave, 1. oplag 2017: Michael Koefoed-Hansen

Læs mere

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer I medfør af 3, stk. 2, og 5, stk. 1 samt 10 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Danmarks Tropekolonier Lærervejledning og aktiviteter

Danmarks Tropekolonier Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Hvorfor privatarkiver?

Hvorfor privatarkiver? Hvorfor privatarkiver? Birgitte Possing, dr.phil. Seniorforsker, professor og ansvarlig for private personarkiver Rigsarkivet, Danmark Hvad er et privatarkiv? Et arkiv, der består af unika, som ikke tilhører

Læs mere

Bacheloruddannelsen 1. år E15

Bacheloruddannelsen 1. år E15 Bacheloruddannelsen 1. år E15 2 v/jan Fugl 3 Projektionstegning Projek tion -en, -er (lat.pro jectio, til pro jicere-, kaste frem, af pro frem + jacere kaste; jf. Projekt, projektil, projektion) afbildning

Læs mere

INDHOLD. Indledning... 3 Fondens virke... 4 Bevaringsværdighedserklæringer 2012-2013... 5 Historisk monument... 7 Rådgivning og tilsyn...

INDHOLD. Indledning... 3 Fondens virke... 4 Bevaringsværdighedserklæringer 2012-2013... 5 Historisk monument... 7 Rådgivning og tilsyn... SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2012 2013 INDHOLD Indledning... 3 Fondens virke... 4 Bevaringsværdighedserklæringer 2012-2013... 5 Historisk monument... 7 Rådgivning og tilsyn... 11 Konsulentopgaver...

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR

DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR Aalborg 19-11-2014 OVERBLIK Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Avisdigitalisering hvordan Tilgængelighed hvordan får man adgang? Spørgsmål?

Læs mere

Klassisk LÆNGST MULIGT I EGEN BÅD. De første folkebåde. Runabåden er blevet international historie. Nr. 123 Februar 2015

Klassisk LÆNGST MULIGT I EGEN BÅD. De første folkebåde. Runabåden er blevet international historie. Nr. 123 Februar 2015 Klassisk Runabåden er blevet international historie Nr. 123 Februar 2015 LÆNGST MULIGT I EGEN BÅD 1 De første folkebåde La Mouette 120 års jubilaren, Benzon-kutteren La Mouette har mange år, men ikke på

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM 2011 ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED Det overordnede ansvar for det arkæologiske arbejde i Danmark

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Digital på gravning en anden etnografi i felten

Digital på gravning en anden etnografi i felten Når arkæologisk viden bliver til af Jette Rostock Københavns Universitet 2009 Digital på gravning en anden etnografi i felten Under min etnografiske undersøgelse i forbindelse med den arkæologiske udgravning

Læs mere

Eksempel på den aksiomatisk deduktive metode

Eksempel på den aksiomatisk deduktive metode Eksempel på den aksiomatisk deduktive metode Et rigtig godt eksempel på et aksiomatisk deduktivt system er Euklids Elementer. Euklid var græker og skrev Elemeterne omkring 300 f.kr. Værket består af 13

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Referat. Kulturhistorisk Råd

Referat. Kulturhistorisk Råd Referat Den 22. marts 2013, kl. 10:00 holdt ordinært møde på Bornholms Middelaldercenter. Mødet slut kl. 11.30 Medlemmer: Anette Eriksen Dorthe Fink Jacob Bjerring Hansen Niels Erik Rasmussen Niels Geckler

Læs mere

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning Notat om museumsprojekt på Hundested havn Stærk folkelig opbakning Det har længe været ønsket i Hundested, at kunne etablere et museum for Knud Rasmussen. I 1990erne arbejdede stærke, lokale kræfter for

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV),

Læs mere

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

KNUD E. HANSEN A/S NAVAL ARCHITECTS DESIGNERS MARINE ENGINEERS FÆRGEN A/S

KNUD E. HANSEN A/S NAVAL ARCHITECTS DESIGNERS MARINE ENGINEERS FÆRGEN A/S FÆRGEN A/S SKIBSTEKNISK VURDERINGER AF MOLS LINIENS TILBUD FOR FÆRGEBETJENING AF BORNHOLM KNUD E. HANSEN A/S NAVAL ARCHITECTS DESIGNERS MARINE ENGINEERS Lundegaarden Claessensvej 1 DK-3000 Helsingor Denmark

Læs mere

Fra model til virkelighed Elev-arbejdsark til Fra model til virkelighed

Fra model til virkelighed Elev-arbejdsark til Fra model til virkelighed Fra model til virkelighed Elev-arbejdsark til Fra model til virkelighed - et forløb om målestoksforhold, omkreds-, areal og rumfangsberegning Jeres overvejelser er vigtige! Inden I løser en opgave, så

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

Websitet handler om websitet i sin helhed, dvs. hvor mange besøgende du har i alt osv.

Websitet handler om websitet i sin helhed, dvs. hvor mange besøgende du har i alt osv. Statistikmodulet. Statistikmodulet er et grundlæggende værktøj til at forstå og analysere trafikken på dit website, og det kan du benytte til mange ting, lige fra at se hvor mange besøgende du har, til

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere