LOVE & VEDTÆGTER for 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVE & VEDTÆGTER for 1"

Transkript

1 LOVE & VEDTÆGTER for 1

2 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse og udelukkelse af medlemmer 7 Ordinær generalforsamling 8 Dagsorden for generalforsamling 9 Generalforsamlingens ledelse 10 Ekstraordinær generalforsamling 11 Valg af bestyrelse 12 Tegningsregler 13 Regnskab 14 Vedtægtsændringer 15 Foreningens opløsning 2

3 1 Foreningens navn er Morsø Moto Cross Klub forkortet MMCK. Foreningen er hjemmehørende i Morsø Kommune. 2 Foreningens formål er at samle alle motorkørere og motorinteresserede i en forening, at udvikle børn og unge, at varetage fælles interesser og at arbejde for hensynsfuld kørsel samt sportslige konkurrencer. 3 Foreningen er medlem af Danmarks Motor Union og derigennem Dansk Idrætsforbund. Foreningen er dermed underlagt disses love og bestemmelser. 4 Som medlem kan optages enhver motorkører eller motorinteresseret, når bestyrelsen skønner at der ikke er nogen hindring for optagelse. 5 Medlemskontingent betales forud. Kontingent opkræves ved giro første uge i Januar, og betales senest den 1. Februar. Kontingent fastsættes for et år ad gangen, dette sker på den ordinære generalforsamling. Hertil kommer det til enhver tid gældende beløb som pr. medlem skal indbetales til DMU. Kontingent opkræves af kassereren eller en af ham udpeget person, på kassererens ansvar. 6 Udmeldelse skal ske inden den 15. Januar, på grund af reglen om kontingent restance. Hvis kontingent ikke er betalt rettidig, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende medlem. Ingen, der er ekskluderet på grund af kontingent restance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, herunder også et bestyrelsesmedlem af foreningen, hvis 3 ud af bestyrelsen stemmer derfor. Det skal dog findes godt gjort, at vedkommende har forbrudt sig mod klubben, eller har udvist usportslig eller ukammeratlig optræden. Vedkommende medlem kan dog indanke sagen for førstkommende generalforsamling, hvis afgørelse er endeligt. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. Et medlem der er ekskluderet af generalforsamlingen kan kun optages igen på en ny generalforsamling med samme majoritet. 7 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hver år i Februar måned, indkaldes med mindst 21 dages varsel, ved brev, kort, MMCK s hjemmeside eller Morsø Folkeblad. Indkaldelsen skal angive dagsorden. Eventuelle forslag som ønskes behandlet på general forsamlingen skal være formanden i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle forslag skal være skriftlige, og forslagsstilleren skal være tilstede på generalforsamlingen enten personligt eller ved stedfortræder. 3

4 8 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter. 1 Valg af dirigent 2 Formandens beretning 3 Udvalgenes beretninger 4 Fremlæggelse af regnskab 5 Fastsættelse af kontingent 6 Indkomne forslag 7 Valg/udpegning af kernegruppe til alle udvalg 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer 9 Valg af 1. suppleant til bestyrelsen 10 Valg af 2. suppleant til bestyrelsen 11 Valg af revisor 12 Eventuelt 9 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, men skal være medlem af klubben. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, undtaget dog 6, 14 og 15. Kun medlemmer af Morsø Moto Cross Klub har stemmeret. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal, på begæring fra mindst 1 medlem, afstemning og valg foregå skriftlig. Generalforsamlingens beslutninger føres til protokols, og underskrives af dirigent og bestyrelse. Formandens og udvalgenes skriftlige beretninger, samt referat fra den afholdte generalforsamling skal på forlangende tilsendes Morsø Kommune. 10 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer stiller skriftlig krav herom til bestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæring er fremsat over for bestyrelsen, med oplysning om det emne der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske på normal vis. 11 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. Bestyrelsen består af formand, næstformand og yderligere 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår med skiftevis 3 og 4 personer hvert år. Der bør dog være mindst 1 kører i bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen uden for tur, indkaldes supleant til afløsning indtil førstkommende generalforsamling, hvor der så vælges nyt bestyrelsesmedlem for resten af det afgåede medlems periode. Som hjælp og støtte for bestyrelsen, vælges/udpeges der, så vidt muligt en kernegruppe til hvert af følgende udvalg. Maxibane, Microbane, Løb, Kiosk, Pr, Sponsor, Vedligehold og Klubfest. Valget sker for et år ad gangen. 4

5 12 Den ny bestyrelse tiltræder på generalforsamling, og første bestyrelsesmøde skal afholdes inden 14 dage efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen konstituerer sig. Den ny bestyrelses sammensætning, med adresser og telefonnumre tilsendes Morsø Kommune. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal den indeholde de punkter generalforsamlingen har vedtaget. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer er tilstede, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er tilstede. Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres protokol, som offentliggøres, for klubbens medlemmer via mail. Tilmelding nødvendig for modtage disse referater. Dog undlades personsager. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Foreningen tegnes af formanden, ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer. Bestyrelsen er bemyndiget til økonomiske dispositioner. Evt. optagelse af lån, kassekredit og lignende, samt køb og salg af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen underskriver kun som ansvarlig bestyrelse, ikke som privatpersoner. Hverken bestyrelse eller medlemmer hæfter for foreningens gæld. 13 Foreningens regnskabsår er fra den til På generalforsamling forelægges driftsregnskabet, som skal være underskrevet af revisorerne, kassereren samt samtlige bestyrelsesmedlemmer fra regnskabsåret. Til gennemgang af foreningens regnskab vælges 2 kritiske revisorer, som ikke må have økonomiske interesser i foreningen. Revisorerne vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, og afgår med skiftevis 1 og 1 person hvert år. 14 Forandring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 15 Opløsning af foreningen kan kun ske på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Denne er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 1/2 af foreningens medlemmer er tilstede, og der skal være mindst 3/4 af de afgivne stemmer for opløsningen. Hvis ikke generalforsamlingen er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning om foreningens opløsning kan foretages med 3/4 majoritet uanset antal tilstedeværende medlemmer. På generalforsamlingen skal der træffes beslutning om hvad der skal ske med foreningens eventuelle aktiver. Afstemning ved simpel flertal. Dog skal evt. formue anvendes til almen nyttige formål i lokalområdet. 5

6 Denne udgave af MMCK s love og vedtægter er revideret og trykt den 28. Februar 2013, og erstatter alle tidligere udgaver. MMCK 6

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere