Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark. Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark. Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK"

Transkript

1 Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted 3 2. Kredsens formål 3 3. Medlemskab 3 4. Familiemedlemmer 3 5. Ungdomsmedlemmer 3 6. Folkepensionister/førtidspensionister 4 7. Udmeldelse 4 8. Kontingent 4 9. Bestyrelse Generalforsamling Bestyrelsens arbejde, forpligtelser og rettigheder Økonomi Regnskab Disciplinære foranstaltninger Kredsens ophævelse Vedtægtsændringer Ikrafttræden 7 2

3 VEDTÆGTER for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN I AARHUS KOMMUNE 1. Navn og hjemsted Kredsens navn er Schæferhundeklubben, kreds 75, Aarhus N. Schæferhundeklubben Kreds 75 er tilsluttet Schæferhundeklubben for Danmark, der igen er tilsluttet Dansk Kennel Klub. Kredsens hjemsted er Aarhus kommune 2. Kredsens formål Kredsens formål er at arbejde for en stadig forbedring af schæferhunden samt udbrede kendskab til schæferhunden som familie- og brugshund. Til opnåelse af disse formål skal kredsen bl.a.: A. Gennem samarbejde med opdrætsinteresserede medlemmer søge sundt avlsarbejde, med typiske, fysisk og mentalt sunde schæferhunde fremmet. B. Afholde avlskåringer, C. Afholde skuer og udstillinger, D. Afholde lydighedskurser, drive brugshundearbejde og afholde prøver, E. Fremme unge menneskers forståelse for god behandling af hunden som husdyr og brugsdyr. 3. Medlemskab Som medlem kan optages enhver, der fremsætter begæring herom. Udelukket fra optagelse er bl.a. personer, der A. Er medlem af en af DKK ikke anerkendt kynologisk forening, B. Med videresalg for øje opkøber hunde, C. Opdrætter og/eller sælger hunde, der ikke er stambogsførte i DKK, D. Modarbejder Schæferhundeklubbens interesser. 4. Familiemedlemmer Et medlems ægtefælle/samlever kan mod betaling af halvt kontingent opnå fuldt medlemskab. 5. Ungdomsmedlemmer Som ungdomsmedlemmer optages børn og unge under 18 år. Ungdomsmed-lemmer betaler halvt kontingent, men har ikke stemmeret og er ikke valgbare. Ved indmeldelse skal fødselsdato opgives. 3

4 6. Folkepensionister/førtidspensionister Medlemmer, der modtager folkepension/førtidspension, kan mod betaling af halvt kontingent bevare fuldt medlemskab. 7. Udmeldelse Udmeldelse af kredsen sker skriftligt til Schæferhundeklubbens sekretariat. 8. Kontingent Medlemskontingent betales forud for et år ad gangen. Forfaldsdagen fastsættes for de enkelte medlemmer til den 1. i den måned, hvori indmeldelse er sket. Sidste rettidige indbetalingsdag er identisk med forfaldsdagen. Kontingentrestance ud over en måned, regnet fra sidste rettidige indbetalingsdag, medfører fortabelse af medlemskab og tillidsposter. Medlemskab generhverves automatisk ved fornyet indbetaling, men tillidsposter kan ikke automatisk generhverves. 9. Bestyrelse Kredsen ledes af en bestyrelse på 3 eller 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling, som afholdes seneste den 15. februar. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. I kredse, hvor kredsbestyrelsen tæller 3 medlemmer, vælges kredsformand de ulige årstal og kredskasserer og kredssekretær, der tillige er næstformand, de lige årstal. I kredse, hvor kredsbestyrelsen tæller 5 medlemmer, vælges kredsformand og et bestyrelsesmedlem de ulige årstal og næstformand, kredskasserer og kredssekretær de lige årstal. Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter til kredsbestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant eller evt. et revisionsfirma. Vælges suppleanterne til kredsbestyrelsen under en og samme valghandling, er den suppleant, der opnår flest stemmer 1. suppleant. I tilfælde af stemmelighed trækkes der lod om rækkefølgen. Suppleanterne skal indkaldes i den rækkefølge, de er valgt, i tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen eller af andre grunde får varigt forfald. I tilfælde, hvor en suppleant indtræder i bestyrelsen, er denne berettiget til at konstituere sig. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen sættes vedkommendes post på valg ved førstkommende generalforsamling, selvom posten ikke har ordinært valg. Vedkommende skal således vælges for den resterende periode, indtil posten har ordinært valg. Valg af ikke tilstedeværende medlemmer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg. 4

5 10. Generalforsamling Dagsordenen for den årlige generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: A. Valg af dirigent B. Valg af stemmetællere C. Formandens beretning fremlægges til godkendelse D. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. E. Indkomne forslag F. Valg, herunder valg af repræsentanter til Schæferhundeklubben for Damarks repræsentantskab - jvf. iøvrigt Schæferhundeklubbes love 12 Kredsene. G. Eventuelt Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller hvis 25% af kredsens stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver samlet begæring herom til formanden med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Andre spørgsmål kan ikke behandles på ekstraordinær generalforsamling. Afholdelse skal ske senest 1 måned efter begæringens modtagelse og med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen ikke længere er fuldtallig og ikke længere kan blive det, fordi suppleanter ikke er til rådighed. Stemmeberettigede og valgbare ved ekstraordinær generalforsamling er alle kredsens medlemmer, med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for den ekstraordinære generalforsamling og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Vedtagelser på ekstraordinær generalforsamling sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. 5

6 11. Bestyrelsens arbejde, forpligtelser og rettigheder A. Kredsens formål er, på lokalt plan, at virke for formålsparagraffens opfyldelse ved at samle interesserede til arrangementer i schæferhundesagens interesse samt styrke forbindelsen mellem medlemmerne og Schæferhundeklubben for Danmark. B. Bestyrelsen er forpligtet til at arbejde efter Schæferhundeklubbens love og er i ikke lovbestemte forhold til enhver tid underkastet hovedbestyrelsens bestemmelser. C. Kredsbestyrelsen er forpligtet til at oprette træningsplads. Kredsbestyrelsen fastsætter selvstændigt størrelsen af det gebyr, der skal erlægges for deltagelse i det af kredsen organiserede trænings- og brugshundearbejde samt for brug af træningspladsen. (Træningsgebyr er ikke at forveksle med medlemskontingent) D. Udvalg til varetagelse af særlige arbejdsopgaver nedsættes af bestyrelsen og er til enhver tid underkastet dennes bestemmelser. E. De bedømmelsesarrangementer (udstillinger, skuer, hvalpeshows og prøver), som kredsen måtte ønske at afholde, skal til enhver tid være godkendt af hovedbestyrelsen, resp. brugshunderådet/avlsrådet. F. Bestyrelsens arbejde er ulønnet. G. Kredsen tegnes af formanden, alternativ af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Dokumenter vedrørende lån samt køb, salg og pantsætning af kredsens aktiver kræver underskifter fra den samlede bestyrelse 12. Økonomi Bestyrelsen er, indtil der er meddelt ansvarsfrihed på generalforsamlingen, ansvarlig for kredsens regnskab. 13. Regnskab Kredsens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Regnskabet revideres af en revisor, der vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for bestyrelse på det sidste møde inden generalforsamlingen. 14. Disciplinære foranstaltninger Har et medlem ved ord eller gerning modarbejdet Schæferhundeklubbens eller kredens interesser, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for det pågældende medlem. Kredsbestyrelsen kan indstille til HB, at det pågældende medlem tildeles en advarsel eller en misbilligelse jf. Schæferhunde-klubbens love 32 6

7 15. Kredsens ophævelse Kredsen kan kun ophæves, når forslag herom har været optaget på dagsordenen på en generalforsamling, hvor det skal vedtages med tre fjerdedele af de afgivne stemmer, idet blanke stemmer dog ikke medregnes, og vedtagelsen derefter stadfæstes med samme majoritet ved urafstemning. Urafstemning sker skriftligt på en af kredsen autoriseret stemmeseddel, der skal indrettes således, at afstemningen gøres hemmelig, dog skal det være muligt for stemmetællerne at konstatere, at stemmeafgiveren er stemmeberettiget medlem af kredsen. Afstemningsfristen bør være mindst 14 dage. Stemmeoptælling finder sted umiddelbart efter indsendelsesfristens udløb. Stemmeoptælling foretages af, de ved den forudgående generalforsamling valgte, stemmetællere, der tillige skal påse, at indsendelsesfristen er over-holdt, og at stemmesedler modtaget herefter er ugyldige. Vedtagelse af kredsens ophævelse skal være ledsaget af bestemmelse om anvendelse af kredsens midler, der dog kun må anvendes til ungdomsarbejde med relation til hundesporten eller andre formål i hundesagens interesse. Hovedbestyrelsen kan dog dispensere herfra. 16. Vedtægtsændringer Kredsvedtægterne kan kun ændres på generalforsamlingen, når forslag herom er rettidigt fremsendt og når mindste 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer blanke stemmer medregnes ikke stemmer herfor, og er første gældende når repræsentantskabet har ændret de tilsvarende bestemmelser i hovedklubbens love. 17. Ikrafttræden Lovændringer til 1, pkt. 2, 11, 1. afsnit, 14, C., 32 og 33 i klubbens love samt 14 i Kredsvedtægterne er vedtaget på Repræsentantskabsmøde den 23. marts Ændringerne er godkendt af DKK og træder i kraft den 4. april

Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK INDEKS 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Organisation:... 3 3. Klubbens formål:... 3 4. Medlemskab:... 4 5. Familiemedlemmer:... 4 6. Ungdomsmedlemmer:... 4 7. Folkepensionister/invalidepensionister:...

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark 20. august 2000/JHN Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark Navn og Hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere