(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)"

Transkript

1 Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber og -medlemmer i de ti fynske kommuner. Hjemsted er formandens hjemkommune på Fyn. 2. Formål Stk. 1. Fyns Skoleskak er en delkreds under den landsdækkende børne- og ungdomsorganisation Dansk Skoleskak. Kredsen har til formål at: Organisere skoleskak for børn og unge i kredsens område. Samle børn og unge i et aktivt fællesskab uanset alder, køn, sprog, religion og nationalitet, således at de via skoleskak udvikles til opmærksomme og selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund Arbejde ud fra den særlige idé om, at skoleskak styrker børn og unges intellektuelle og sociale udvikling. Arbejde lokalt efter Dansk Skoleskaks formål, vision og strategi. Stk. 2. Dansk Skoleskaks vedtægter gælder for kredsen i det omfang, hvor der ikke er andet vedtaget. 3. Virkemidler Stk. 1. For at realisere formålet, kan følgende virkemidler anvendes: Arrangering af turneringer - både individuelt og for skoleskakhold. Arrangering af ture, skaklejre og alternative arrangementer med socialt indhold. Øvrige aktiviteter på bredt grundlag som tilbud til alle skakinteresserede skoleelever i kredsens område. Stk. 2. Kredsbestyrelsen kan i samarbejde med andre organisationer eller kredse medvirke til afholdelse af arrangementer eller initiativer jf. 2.

2 4. Medlemskab Stk. 1. Medlemmer af Fyns Skoleskak er automatisk medlem af landsorganisationen Dansk Skoleskak. Der arbejdes med to former for medlemskab: 1. Kollektive medlemmer - som er skoler og klubber, hvor skoleelever undervises ifølge undervisningspligten eller er berettiget til at søge statens uddannelsesstøtte (SU). Grupper af skolesøgende elever på tværs af flere skoler, kan også optages som kollektive medlemmer. 2. Individuelle medlemmer - som er ledere og elever, der ikke har tilknytning gennem et kollektivt medlemskab. Ledere er fritaget for kontingentpligt. Stk. 2. Medlemskab af Fyns Skoleskak giver lov til at deltage i arrangementer i kredsen og under Dansk Skoleskak samt benytte sig af medlemstilbud generelt. Stk. 3. Medlemmerne betaler et af kredsmødet fastsat kontingent. Stk. 4. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren. 5. Kredsbestyrelsen Stk. 1. Kredsen ledes i det daglige af en kredsbestyrelse på 5 personer. Stk. 2. Kredsbestyrelsen består både af skoleskakleder(e), forældre-repræsentant(er) samt mindst en ung-repræsentant under 18 år. Stk. 3. Kredsbestyrelsen vælges på kredsmødet med formand (lige årstal), kasserer (ulige år) og sekretær, forældre-repræsentant og ung-repræsentant. Formand og kasserer må ikke være samme person. De vælges for 2 år ad gangen. Øvrige poster besiddes for 1 år ad gangen. Stk. 4. Forældre- og ung-repræsentant har særligt til opgave at organisere henholdsvis forældre og unge i kredsen, således at alle tager aktivt del i kredsens arbejde. Stk. 5. Der vælges eventuelt én suppleant for 1 år ad gangen. Suppleanten deltager i kredsbestyrelsens arbejde, men uden stemmeret. Stk. 6. Kredsbestyrelsen ledes i overensstemmelse med nærværende vedtægter og kredsmødets beslutninger. Stk. 7. Kredsbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Stk. 8. Formanden har ansvaret for indkaldelse til kredsbestyrelsesmøder, når denne eller 2 kredsbestyrelsesmedlemmer skønner det nødvendigt. Bestyrelsesmøde afholdes dog mindst 3 gange årligt.

3 Stk. 9. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Stk. 10. Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som efter bestyrelsens godkendelse lægges på foreningens hjemmeside. Stk. 11. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Stk. 12. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 13. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Stk. 14. Et medlem kan ekskluderes af 2/3 af kredsbestyrelsen, såfremt medlemmet har optrådt uværdigt, handlet i strid med Dansk Skoleskaks formål, i strid med loven eller på anden måde skadet Dansk Skoleskak, hvorfor denne ikke kan være medlem, leder eller i øvrigt beklæde poster i organisationen. Stk. 15. Et ekskluderet medlem har ret til at få sin sag prøvet ved førstkommende kredsmøde. Der kræves 2/3 flertal ved almindelig afstemning for at fastholde ekskluderingen. Medlemmet kan få sin sag prøvet på Dansk Skoleskaks Landsudvalgsmøde, hvis afgørelse er endelig. Stk. 16. Kredsbestyrelsens afgørelser i øvrigt kan indankes Kredsmødet. 6. Kredsmødet/generalforsamlingen Stk. 1. Kredsmødet/generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. Kredsmødets afgørelse er endelig med undtagelse af spørgsmål om eksklusion. Stk. 2. Ordinært kredsmøde afholdes hvert år i andet kvartal. Indkaldelse skal ske skriftligt fx på med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden til alle kollektive medlemmer, kontaktpersoner samt andre interesserede, der har meldt sig til formanden. Stk. 3. Forslag som ønskes behandlet skal tilsendes formanden senest to uger inden mødet. Senest en uge inden generalforsamlingen skal indsendte forslag være tilsendt medlemmerne. Stk. 4. Alle skoleskakspillere, forældre, ledere og øvrige medlemmer af Fyns Skoleskak, revisorer samt repræsentanter fra Dansk Skoleskak har møde- og taleret, men ikke stemmeret. Stk. 5. På kredsmødet har hvert kollektivt medlem én stemme. Ved afstemninger er simpelt flertal afgørende. I forbindelse med vedtægtsændringer kræves dog et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmer. Stk. 6. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot ét af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer kræver det.

4 Stk. 7. Kredsmødet (generalforsamlingen) har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af kredsbestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af materialeopgørelse 4. Fremlæggelse af regnskab og budget herunder fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag 6. Drøftelse af arbejdet for den kommende sæson, herunder fastsættelse af tid og sted for kredsens vigtigste arrangementer 7. Valg af en kredsbestyrelse på 5 personer, bestående af både skoleskakleder(e), forældre-repræsentant og 1 ung-repræsentant). Eventuelt valg af suppleant til kredsbestyrelsen. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Fastsættelse af næste ordinære kredsmøde 10. Eventuelt Stk. 8. Valgperioden for formand og kasserer er 2 år, øvrige poster er 1 år. 7. Ekstraordinært kredsmøde Stk. 1. Ekstraordinært kredsmøde skal holdes, når kredsformanden, et flertal i kredsbestyrelsen eller mindst 1/5 af de kollektive medlemmer kræver det. Kredsbestyrelsen fastsætter tid og sted for det ekstraordinære møde og indkalder hertil med mindst 10 dages varsel. 8. Økonomi Stk. 1. Foreningens drift finansieres ved primært kommunalt tilskud i henhold til folkeoplysningsloven, samt det på generalforsamlingen fastsatte medlemskontingent. Et eventuelt overskud tilfalder Fyns Skoleskak til anvendelse inden for folkeoplysningslovens område. Stk. 2. Kassereren administrerer kredsens økonomi under ansvar overfor kredsbestyrelsen og medlemmerne. Stk. 3. Medlemmer, som er optaget i Fyns Skoleskak, betaler årligt et kontingent til kredsen fastlagt af kredsmødet. Efter landsorganisationens bestemmelser betaler kredsen herefter samlet kontingent til Dansk Skoleskak. Stk. 4. Såfremt medlemskabets økonomiske forpligtelser ikke er indfriet, kan det pågældende kollektive eller individuelle medlem ikke deltage i kvalifikations- og DM-stævner samt øvrige arrangementer efter kredsbestyrelsens vurdering. Stk. 5. Kredsens regnskabsår følger kalenderåret, dvs. fra 1/1 til 31/12. Stk. 6. Regnskabet revideres af den på kredsmødet valgte revisor.

5 9. Vedtægtsændringer Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på kredsmødet, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra det kredsmøde, de vedtages på. 10. Tegningsregler og hæftelse Stk. 1. Kredsen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes kredsen af den samlede bestyrelse. Stk. 2. Der påhviler ikke kredsens medlemmer eller Dansk Skoleskak nogen hæftelse for de forpligtelser, der påhviler Fyns Skoleskak. 11. Opløsning Stk. 1. Kredsorganisationen kan ikke opløses, medmindre det vedtages på to hinanden følgende kredsmøder, hvoraf det ene er ordinært, med mindst 2/3 af de stemmeberettigedes stemmer. Stk. 2. I tilfælde af opløsning overdrages kredsens aktiver til Dansk Skoleskak. Vedtaget på Kredsmødet i Odense, den 30. januar Dirigent Formand

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere