REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL 2012"

Transkript

1 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL 2012 Jørgen Holm Nyland blev valgt som dirigent og takkede for valget. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamling var lovligt varslet og indkaldt efter vedtægterne. 2. Afstemning bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter Forslag til ændring af vedtægter har været drøftet på den ordinære generalforsamling i marts og synlig på klubbens hjemmeside. Forslag blev uddelt på ekstraordinær generalforsamling og blev sat til afstemning. Forslag til ændring af vedtægter blev enstemmigt vedtaget da ingen stemte imod. Se forslag sidst i referat. 3. Orientering om ny lystbådehavn ved næstformand Jan Ipsen Havnen er ikke så langt fremme med den nye lystbådehavn, som det var planlagt. Det er Vejle Kommune som er bygherre for lystbådehavnen, og man er bagud i forhold til tidplanen. Sejlklubben fik på et tidspunkt at vide, at det nok ikke var muligt at få alle både i vandet inden sommerferien. Herfra var svaret, at det kunne man godt glemme alt om. Der har været en række møder for at afklare situationen, og efter Jan Ipsen har haft en samtale med kommunaldirektør Niels Aagesen er der fundet en midlertidig løsning. Vejle Kommune har fået indkaldt ekstra mandskab fra den udførende entreprenør, så vi nu kan tage en af betonbroerne og lægge den ud som midlertidig hovedbro. Havnen er i dette området ikke færdigudgravet, og de bliver udført til næste vinter. Gravearbejdet fortsætter hen over sommeren i de områder, hvor de store både skal være. Vi håber hele havnen er færdig den 1. april Når man skal have sin båd i vandet, så er det suverænt pælemester Kim som bestemmer, hvor man skal ligge. Både som stikker dybt skal ligge på de pladser med stor vanddybde. I den nye lystbådehavn er der nogle 8 meter broer med orange pontoner. Disse er ikke beklædt med træ, så både kan skrabe på metal. Kim går i gang med at montere træ på disse broer. Der arbejdes desuden på en løsning, hvor man kan opgradere disse mindre broer, så det er muligt at gå på dem. Denne opgradering består af ekstra pontoner så broen ikke synker og beklædning oven på ponton. Denne opgradering skal man selv betale for eventuelt sammen med nabobåden. Spørgsmål: Kan man sætte en trappe eller andet så man kan komme op i bådene? Nej men vi arbejder på at købe ens trapper, så vi ikke får mange forskellige. Det bliver en 2-3 trins trappe, og der vil komme noget på hjemmesiden. Spørgsmål: Hvornår kommer der vand og strøm på broerne? Der kommer også noget på de midlertidige pladser, så vi kan bruge det sommeren over. Det er færdigt om ca. 14 dage på de midlertidige pladser. Tidspunkt er ukendt på de nye permanente broer. Spørgsmål: De har gravet langsomt, så er det realistisk de kan nå det? Vi tror den skitserede tidsplan kan holde. Formand Preben Werther sluttede den ekstraordinære generalforsamling med en tak til dirigenten.

2 BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER 2012 GENERALFORSAMLING 15. MARTS OG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL Nuværende vedtægter Forslag til vedtægtsændringer (gennemstreget tekst udgår og understreget tekst tilføjes) Bestyrelsens bemærkninger 1 Klubbens navn er Sejlklubben Neptun, Vejle, forkortet S.N.V. Standeren er rød med tre femtakkede hvide stjerner i standerens øverste hjørne. 2 Klubbens formål er at fremme sejl- og motorbådssporten på Vejle Fjord ved at samle alle, der har interesse heri under klubbens stander, hvilket søges opnået ved: At søge stadigt forbedrede havne- og klubforhold. At fremme uddannelsen til godt sømandsskab, især af ungdommen. At afholde kapsejladser, fællessejladser og at fremme tursejlads. At virke for fællesskabet blandt medlemmerne. At varetage driften og vedligeholdelsen af klubhusene samt klubbens materiel. 3 Klubben er tilsluttet S.I.V. og D.S. og er herigennem medlem af D.I.F. og underkastet disse organisationers vedtægter og bestemmelser. Klubben kan etablere afdelinger ved Vejle Fjord. Disse afdelingers budgetter og regnskaber skal udarbejdes og forelægges klubbens bestyrelse til godkendelse. 4 Klubben har følgende medlemskategorier: A: Fartøjsejere over 20 år. Medlemmer, der ikke længere er fartøjsejere kan blive stående i denne afdeling. B: Andre aktive sejlere, f.eks. Optimister Jollesejlere Surfere Gaster. C: Støttemedlemmer. Fartøjsejere med udenbys liggeplads kan optages som B- eller C-medlemmer, såfremt de er medlem af en anden sejlklub under Dansk Sejlunion. For alle medlemmer over 20 år gælder, at der ved optagelsen betales et indskud, der fastsættes af 5 Indmeldelse i klubben finder sted ved henvendelse til bestyrelsen, der afgør, om optagelse kan finde sted. Ansøgere under 18 år må fremlægge skriftlig tilladelse fra forældre eller værge. 6 Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december, og årskontingentet fastsættes på Familierabat kan ydes efter generalforsamlingsbeslutning. Kontingentet opkræves forud og skal være indgået senest 1. januar. Er kontingent ikke 1 Klubbens navn er Sejlklubben Neptun, Vejle, forkortet S.N.V. Standeren er rød med tre femtakkede hvide stjerner i standerens øverste hjørne. 2 Klubbens formål er at fremme sejl- og motorbådssporten på Vejle Fjord ved at samle alle, der har interesse heri under klubbens stander, hvilket søges opnået ved: At søge stadigt forbedrede havne- og klubforhold. At fremme uddannelsen til godt sømandsskab, især af ungdommen. At afholde kapsejladser, fællessejladser og at fremme tursejlads. At virke for fællesskabet blandt medlemmerne. At varetage driften og vedligeholdelsen af klubhusene samt klubbens materiel. At arbejde for rammer og havneforhold i Vejle 3 Klubben er tilsluttet S.I.V. og D.S. VIF og DS og er herigennem medlem af D.I.F. DIF og underkastet disse organisationers vedtægter og bestemmelser. Klubben kan etablere afdelinger ved Vejle Fjord. Disse afdelingers budgetter og regnskaber skal udarbejdes og forelægges klubbens bestyrelse til godkendelse. 4 Klubben har følgende medlemskategorier: A: Fartøjsejere over 20 år. Medlemmer, der ikke længere er fartøjsejere kan blive stående i denne afdeling. B: Andre aktive sejlere, f.eks. Optimister Jollesejlere Surfere Gaster. C: Støttemedlemmer. Fartøjsejere med udenbys liggeplads kan optages som B- eller C-medlemmer, såfremt de er medlem af en anden sejlklub under Dansk Sejlunion. For alle medlemmer over 20 år gælder, at der ved optagelsen betales et indskud, der fastsættes af Bestyrelsen kan komme med forslag til kontingent for f.eks. familier, studerende og firmaer. Et sådan forslag godkendes hvert år af generalforsamling sammen med kontingentets størrelse. 5 Indmeldelse i klubben finder sted ved henvendelse til bestyrelsen, der afgør, om optagelse kan finde sted. Ansøgere under 18 år må fremlægge skriftlig tilladelse fra forældre eller værge. 6 Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december, og årskontingentet fastsættes på Familierabat kan ydes efter generalforsamlingsbeslutning. Kontingentet opkræves forud og skal være indgået senest 1. januar. Er kontingent ikke Havneforhold nævnes i stedet under Vejle Tilpasninger for at understrege klubbens virke i Vejle En præcisering af de organisationer sejlklubben er tilknyttet. Tilføjelse der vil gøre det muligt at iværksætte initiativer og målrette kontingent, for at tiltrække og øge antallet af medlemmer.

3 indgået, kan medlemsrettighederne, bl.a. pæleplads fortabes. Genoptagelse kan først finde sted, når alle restancer er udlignede. I ganske særlige tilfælde, hvor et medlem er over 67 år, kan bestyrelsen efter ansøgning nedsætte kontingentet til halvdelen. 7 Samtlige medlemmer har ret til at bære klubbens emblem og mærke. Klubbens aktive sejlere må desuden føre klubbens stander. Fartøjsejere har ret til liggeplads og overvintringsplads i det område og omfang, Vejle Lystbådehavn kan anvise. Samtlige medlemmer har ret til at overvære 8 Til æresmedlemmer kan udnævnes enhver, der særligt har bidraget til klubbens og sejlsportens trivsel. Udnævnelsen sker ved enstemmig vedtagelse på en generalforsamling efter indstilling af bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfrie. 9 Udmeldelse af klubben skal finde sted inden 1. december og sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, hvis de ikke mere opfylder betingelserne for medlemsskab af klubben, eller hvis vægtige grunde taler for udelukkelse, f.eks. ved, at fortsat medlemsskab skader klubbens arbejde eller renommé. Udelukkes et medlem, skal dette have det at vide skriftligt, og vedkommende skal have mulighed for at forsvare sig, inden bestyrelsen træffer sin endelige beslutning. Vedkommende er desuden berettiget til ved førstkommende generalforsamling at redegøre for sin sag, hvorefter spørgsmålet afgøres endeligt af generalforsamlingen, idet udelukkelsen stadfæstes, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. 10 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den fastlægger retningslinier for klubbens virke og vedtager de nødvendige vedtægter og bestemmelser herfor. Den vælger formand og bestyrelse til ledelse af klubbens daglige arbejde, ligesom den vælger udvalgsformænd, revisorer og suppleanter. 11 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Bestyrelsen indkalder med 8 dages varsel i pressen. Meddelelsen skal indeholde evt. forslag fra bestyrelsen. Forslag fra medlemmerne til ordinær generalforsamling fremsendes skriftligt til formanden senest 15. februar. 12 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab og budget 4. Fastsættelse af næste års kontingent 5. Beretning fra de forskellige udvalg 6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 7. Valg af bestyrelse 8. Valg af formand (hvert andet år) 9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 10. Valg af udvalgsformænd 11. Valg af revisorer og revisorsuppleant 12. Eventuelt indgået, kan medlemsrettighederne, bl.a. pæleplads fortabes. Genoptagelse kan først finde sted, når alle restancer er udlignede. I ganske særlige tilfælde, hvor et medlem er over 67 år, kan bestyrelsen efter ansøgning nedsætte kontingentet til halvdelen. 7 Samtlige medlemmer har ret til at bære klubbens emblem og mærke. Klubbens aktive sejlere må desuden føre klubbens stander. Fartøjsejere har ret til liggeplads og overvintringsplads i det område og omfang, Vejle Lystbådehavn kan anvise. Samtlige medlemmer har ret til at overvære 8 Til æresmedlemmer kan udnævnes enhver, der særligt har bidraget til klubbens og sejlsportens trivsel. Udnævnelsen sker ved enstemmig vedtagelse på en generalforsamling efter indstilling af bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfrie. 9 Udmeldelse af klubben skal finde sted inden 1. december og sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, hvis de ikke mere opfylder betingelserne for medlemsskab af klubben, eller hvis vægtige grunde taler for udelukkelse, f.eks. ved, at fortsat medlemsskab skader klubbens arbejde eller renommé. Udelukkes et medlem, skal dette have det at vide skriftligt, og vedkommende skal have mulighed for at forsvare sig, inden bestyrelsen træffer sin endelige beslutning. Vedkommende er desuden berettiget til ved førstkommende generalforsamling at redegøre for sin sag, hvorefter spørgsmålet afgøres endeligt af generalforsamlingen, idet udelukkelsen stadfæstes, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. 10 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den fastlægger retningslinier retningslinjer for klubbens virke og vedtager de nødvendige vedtægter og bestemmelser herfor. Den vælger formand og bestyrelse til ledelse af klubbens daglige arbejde, ligesom den vælger udvalgsformænd, revisorer og suppleanter. 11 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Bestyrelsen indkalder med mindst 8 dages varsel i pressen. Meddelelsen skal indeholde evt. forslag fra bestyrelsen. Forslag fra medlemmerne til ordinær generalforsamling fremsendes skriftligt til formanden senest 15. februar. 12 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab og budget 4. Fastsættelse af næste års kontingent 5. Beretning fra de forskellige udvalg 6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 7. Valg af bestyrelse 8. Valg af formand (hvert andet år) 9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 10. Valg af udvalgsformænd 11. Valg af revisorer og revisorsuppleant 12. Eventuelt Ændring da det er meget upraktisk at generalforsamling skal indkaldes én bestemt dag.

4 13 Formanden leder valget af dirigent, som vælges efter forslag fra bestyrelsen eller efter forslag fra de fremmødte medlemmer. Dirigenten leder forhandlingerne og dagsordenens øvrige punkter. 14 Stemmeret ved generalforsamlinger har alle aktive medlemmer over 18 år. (Støttemedlemmer har ikke stemmeret). For at kunne deltage i afstemningen må forfaldent kontingent være betalt. Afstemninger foretages ved håndsoprækning, dog skal der foretages skriftlig afstemning, hvis mindst 5 af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. 15 Forandringer i de nuværende vedtægter kan kun finde sted, når mindst halvdelen af foreningens stemmer er repræsenterede, og når forandringen vedtages med mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer. Er dette ikke tilfældet, indvarsles der med 8 dages varsel til en ny generalforsamling ved bekendtgørelse i pressen, og på denne generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages uden hensyn til de mødte stemmers antal, når mindst 2/3 af de mødte stemmer afgives for denne. 16 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på foranledning af bestyrelsen, og der skal indkaldes hertil, hvis mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom. Der indkaldes som ved øvrige generalforsamlinger. 17 Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af formand og 7 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, der alle skal være myndige. Valgperioden er 2 år. Formanden vælges ved særskilt afstemning. Bestyrelsesmedlemmerne afgår med 4 på lige årstal og 3 på ulige årstal. Genvalg kan finde sted. Mindst 4 bestyrelsesmedlemmer - deriblandt formanden - skal tilhøre kategori A. I tilfælde af afgang i årets løb indtræder suppleanter indtil nyvalg kan finde sted på førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, klubsekretær, havneudvalgsmedlem, samt repræsentanter til henholdsvis ungdomsudvalg, kapsejladsudvalg og Neptun Windsurfing Afdeling. Kasseren kan ikke samtidig bestride andre bestyrelsesposter i S.N.V. 18 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen, og den varetager klubbens daglige arbejde og administrerer midlerne i henhold til vedtægterne og efter de af generalforsamlingen angivne retningslinier. 19 Formanden eller næstformanden repræsenterer klubben udadtil og i alle retsforhold. Optagelse af lån, pantsætning samt køb og salg af fast ejendom kræver formandens og yderligere 3 bestyrelsesmedlemmers underskrift. 13 Formanden leder valget af dirigent, som vælges efter forslag fra bestyrelsen eller efter forslag fra de fremmødte medlemmer. Dirigenten leder forhandlingerne og dagsordenens øvrige punkter. 14 Stemmeret ved generalforsamlinger har alle aktive medlemmer over 18 år. (Støttemedlemmer har ikke stemmeret). For at kunne deltage i afstemningen må forfaldent kontingent være betalt. Afstemninger foretages ved håndsoprækning, dog skal der foretages skriftlig afstemning, hvis mindst 5 af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. 15 Forandringer i de nuværende vedtægter kan kun finde sted, når mindst halvdelen af foreningens stemmer er repræsenterede, og når forandringen vedtages med mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer. Er dette ikke tilfældet, indvarsles der med mindst 8 dages varsel til en ny generalforsamling ved bekendtgørelse i pressen, og på denne generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages uden hensyn til de mødte stemmers antal, når mindst 2/3 af de mødte stemmer afgives for denne. 16 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på foranledning af bestyrelsen, og der skal indkaldes hertil, hvis mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom. Der indkaldes som ved øvrige generalforsamlinger. 17 Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af formand og 7 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, der alle skal være myndige. Valgperioden er 2 år. Formanden vælges ved særskilt afstemning. Bestyrelsesmedlemmerne afgår med 4 på lige årstal og 3 på ulige årstal. Genvalg kan finde sted. Mindst 4 bestyrelsesmedlemmer - deriblandt formanden - skal tilhøre kategori A. I tilfælde af afgang i årets løb indtræder suppleanter indtil nyvalg kan finde sted på førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, klubsekretær, havneudvalgsmedlem, samt repræsentanter til henholdsvis ungdomsudvalg, kapsejladsudvalg og Neptun Windsurfing Afdeling. Kasseren Kassereren kan ikke samtidig bestride andre bestyrelsesposter i S.N.V. 18 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen, og den varetager klubbens daglige arbejde og administrerer midlerne i henhold til vedtægterne og efter de af generalforsamlingen angivne retningslinier retningslinjer. 19 Formanden eller næstformanden repræsenterer klubben udadtil og i alle retsforhold samt herunder som medlem af Match Racing Denmarks (MRD) bestyrelse. Optagelse af lån, pantsætning samt køb og salg af fast ejendom kræver formandens og yderligere 3 bestyrelsesmedlemmers underskrift. Klubbens formand indgår automatisk i formandsskabet i Vejle Næstformand samt 1 bestyrelsesmedlem indgår derforuden i bestyrelsen for Vejle Lystbådehavn I/S. Ændring da det er meget upraktisk at generalforsamling skal indkaldes én bestemt dag. Det nuværende Havneudvalg bliver nedlagt ved oprettelse af Vejle Lystbådehavn I/S, og derfor er formuleringen ikke længere aktuel. Synliggørelse af sejlklubbens samarbejde og tilknytningsforhold til MRD. Præcisering for at understrege klubbens repræsentation i Vejle

5 20 Formanden leder bestyrelsens arbejde og forestår forhandlingerne ved møderne. I formandens fravær overtager næstformanden denne opgave efter formandens bemyndigelse. Til bestyrelsesmøder indkaldes så ofte formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønsker herom. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede (heraf formanden eller næstformanden). Beslutninger vedtages med almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Der skrives referat fra såvel bestyrelsesmøder som generalforsamlinger, og disse referater skal være tilgængelige for ethvert medlem, som ønsker indsigt heri. 21 Udvalgene varetager deres respektive opgaver under ledelse af udvalgsformændene og med ansvar overfor bestyrelsen. Klubbens formand er automatisk formand for havneudvalget, medens de øvrige udvalgsformænd vælges på Udvalgene kan i øvrigt selv vælge størrelse og arbejdsform, men i ungdomsudvalget skal dog lederne af optimist- og juniorafdelingerne have sæde. 22 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Regnskabet skal overgives revisorerne til revision og vurdering senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse, og revisorerne skal have tilendebragt deres revision eller vurdering senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. revisionsbemærkninger skal meddeles generalforsamlingen ved regnskabets forelæggelse. 23 Opløsning af klubben kan kun finde sted efter urafstemning blandt medlemmerne og kan kun besluttes, såfremt mindst 4/5 af disse stemmer for beslutningen. Samme afstemningsregel gælder for ændring af denne paragraf. Opløses klubben, skal evt. midler først anvendes til dækning af klubbens gæld og evt. overskydende midler skal anvendes til gavn for sejlsporten på Vejle Fjord efter nærmere bestemmelser taget af Dansk Sejlunion. Ovenstående vedtægter for Sejlklubben Neptun (stiftet 1881) træder i kraft den 11. marts 2000 og afløser vedtægterne fra marts 2000 P.b.v. Palle Iversen, Formand 20 Formanden leder bestyrelsens arbejde og forestår forhandlingerne ved møderne. I formandens fravær overtager næstformanden denne opgave efter formandens bemyndigelse. Til bestyrelsesmøder indkaldes så ofte formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønsker herom. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede (heraf formanden eller næstformanden). Beslutninger vedtages med almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Der skrives referat fra såvel bestyrelsesmøder som generalforsamlinger, og disse referater skal være tilgængelige for ethvert medlem, som ønsker indsigt heri 21 Udvalgene varetager deres respektive opgaver under ledelse af udvalgsformændene og med ansvar overfor bestyrelsen. Klubbens formand er automatisk formand for havneudvalget, medens de øvrige udvalgsformænd vælges på Udvalgsformænd vælges på Udvalgene kan i øvrigt selv vælge størrelse og arbejdsform, men i ungdomsudvalget skal dog lederne af optimist- og juniorafdelingerne have sæde. 22 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Regnskabet skal overgives revisorerne til revision og vurdering senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse, og revisorerne skal have tilendebragt deres revision eller vurdering senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. revisionsbemærkninger skal meddeles generalforsamlingen ved regnskabets forelæggelse. 23 Opløsning af klubben kan kun finde sted efter urafstemning blandt medlemmerne og kan kun besluttes, såfremt mindst 4/5 af disse stemmer for beslutningen. Samme afstemningsregel gælder for ændring af denne paragraf. Opløses klubben, skal evt. midler først anvendes til dækning af klubbens gæld og evt. overskydende midler skal anvendes til gavn for sejlsporten på Vejle Fjord efter nærmere bestemmelser taget af Dansk Sejlunion. Ovenstående vedtægter for Sejlklubben Neptun (stiftet 1881) træder i kraft den 11. marts 2000 og afløser vedtægterne fra marts 2012 og afløser vedtægterne fra marts 2000 P.b.v. Palle Iversen, Formand 15. marts 2012 På bestyrelsens vegne Preben Werther, formand Det nuværende Havneudvalg bliver nedlagt ved oprettelse af Vejle Lystbådehavn I/S, og derfor er formuleringen ikke længere aktuel. Se også 19. Dato vedtægtsændringer træder i kraft. Rettelse.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009

Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009 Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009 Bestyrelsen foreslår en tilføjelse i 25 vedrørende tildeling af liggeplads. Desuden ønsker bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS)

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) Bilag: Vedtægter for Helsingør Sejlklub (Sejlerafdelingen) Vedtægter for Motorbådsafdelingen LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen.

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 2. Klubbens formål 2.1 Klubbens formål er at fremme sejlsporten

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sigvart Sigvartsen blev valgt. Sigvart takkede for valget og ønskede, vi ville få en god og saglig debat. Sigvart

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere