Ordinært møde. Dato 18. august Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært møde. Dato 18. august 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder"

Transkript

1 Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 18. august 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth Bergen (A) Kristina Frandsen (V) Flemming Rasmussen (DF) Jytte Høyrup (V)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetoplæg Sundhedsudvalget Region Nordjylland har fremsendt endeligt anlægsregnskab for Sundhedshus Sæby I/S Orientering om opsigelse af Den Sygdomsspecifikke Sundhedsaftale for Skizofreni Orientering om arbejdet med opgaveflytninger på sundhedsområdet Orientering om vedtagelserne i "Plan for sygehuse og speciallægepraksis" samt "Psykiatriplan" Beslutninger vedr. møde i Det fysiske Sundhedspanel Sundhedshus Sæby I/S - godkendelse af vedtægtsændringer Udvalgsformanden orienterer...16 Underskrifter: Sundhedsudvalget - Referat august 2015 Side 2 af 17

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /15 Åben SUU- budgetoplæg pdf /15 Åben Høringssvar til SUU vedr. budget og ældrepuljen.pdf /15 Åben Ældrerådets supplerende høringssvar til SUU budget 2016.pdf /15 Åben Politisk forlig Plan for sygehuse og speciallægepraksis pdf /15 Åben Politisk forlig Psykiatriplanen Sundhedsudvalget - Referat august 2015 Side 3 af 17

4 1. Budgetoplæg Sundhedsudvalget Sagsfremstilling Sundhedsudvalgets budgetoplæg for 2016 indeholder en videreførelse af de vedtagne besparelser/omstillinger fra budgetlægningen 2015 hvor der, iht. til økonomiudvalgets beslutning, er indregnet en generel produktivitetsstigning på 1 % i alle udvalg fra og med Åben sag Sagsnr: 15/16285 Forvaltning: cøp Sbh: bohn Besl. komp: SUU For Sundhedsudvalget budgetområde er der således indregnet en produktivitetsstigning svarende til en budgetnedskrivning på ca. 1,2 mio. kr. i 2016, og ligeledes i overslagsårene (fra 2017 og frem). De indregnede besparelser/omstillinger i 2015 blev effektueret ud fra følgende strategi: at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive selvhjulpne, - dette betyder at borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder. at øge produktiviteten i forhold til opgaveløsningen i den øvrige drift Med afsæt i kommunens sundhedspolitik og den overordnede strategi, har forvaltningen, på baggrund af Sundhedsudvalgets beslutning d. 7 april 2015, udarbejdet et administrativt oplæg med forslag til, hvilke indsatsområder der kunne medvirke til at opnå den indregnede produktivitetsstigning svarende til en budgetnedskrivning på ca. 1,2 mio. kr. i Det administrative oplæg præsenteres på mødet. Indstilling Direktøren for Social og Sundhed indstiller budget 2016 til drøftelse. Beslutning Sundhedsudvalget den 12. maj 2015 Drøftelsen fortsætter i næste møde. Supplerende sagsfremstilling På baggrund af Udvalgets møder i April og Maj 2015 og med afsæt i kommunens sundhedspolitik og den overordnede strategi, har direktøren for Social og Sundhed, i samarbejde med Centerchefer og Center for Økonomi og Personale, udarbejdet vedhæftede budgetoplæg, der beskriver forslag og indsatser der kan medvirke til at realisere det indregnede krav til produktivitetsstigning samt forslag og indsatser til Sundhedsudvalget - Referat august 2015 Side 4 af 17

5 udviklingstiltag indenfor det nære sundhedsvæsen Oplægget er udarbejdet med henblik på Udvalgets videre drøftelse på mødet Indstilling Social og Sundhedsdirektøren indstiller at: 1 Det administrative budgetoplæg drøftes. 2. Beslutning af oplæg fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalget. Beslutning Sundhedsudvalget den 9. juni 2015 Fremsendes til ØK med bemærkning om, at Sundhedsudvalget forventer at kunne holde budgettet indenfor de udmeldte rammer. Materialet sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og genoptages i augustmødet. Supplerende sagsfremstilling På baggrund af udvalgets møde i juni blev budgetforslaget fremsendt til høring i h.h.v. Ældreråd og Handicapråd. Handicaprådet har ikke yderligere bemærkninger Ældrerådets supplerende høringssvar foreligger nu og er vedlagt som bilag. Tidligere modtagne og udsendte høringssvar vedlægges ligeledes som bilag. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller høringssvarene til drøftelse. Beslutning Sundhedsudvalget den 18. august 2015 Høringssvarene drøftet. Der sendes et skriftligt svar til Handicaprådet. Formand og næstformand deltager i et møde med Ældrerådet i september. Bilag SUU- budgetoplæg pdf (dok.nr.92244/15) Høringssvar til SUU vedr. budget og ældrepuljen.pdf (dok.nr.98299/15) Ældrerådets supplerende høringssvar til SUU budget 2016.pdf (dok.nr /15) Sundhedsudvalget - Referat august 2015 Side 5 af 17

6 2. Region Nordjylland har fremsendt endeligt anlægsregnskab for Sundhedshus Sæby I/S. Sagsfremstilling Anlægsregnskabet er revideret af BDO. Revisors konklusion er, at projektregnskabet for projekt Sundhedshus Sæby, for perioden 23. maj 2012 til 16. januar 2015, i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i tilsagnsskrivelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 10. februar Åben sag Sagsnr: 15/18064 Forvaltning: LS Sbh: bepd Besl. komp: SUU/ØU/BR Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget vedrører håndværkerudgifter, kr., inventar, kr. og omkostninger, kr. De samlede udgifter til etablering af Sundhedshus Sæby udgør dermed kr. Der er et tilskud fra staten på kr. Restfinansieringen er dermed på kr. Restfinansieringen deles mellem Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune i forholdet 53% / 47%. Beløbet udgør for Frederikshavn Kommune kr. Restfinansiering sker ved at Sundhedshus Sæby optager et lån i Kommunekredit på det fulde beløb. Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune garanterer for lånet. Formålet opførelse af et sundhedshus er ikke låneberettiget, hvorfor garantistillelsen kræver en kommunal deponering af et tilsvarende beløb. Frederikshavn Kommune har søgt om deponeringsfritagelse og fået en låneadgang på mio. kr. Lånet er hjemtaget i regnskab Frederikshavn Kommune har i budget 2014 og 2015 medtaget et beløb på anlægsbudgettet på kr. i hvert af årene i 2014 priser I regnskab 2014 blev bevillingen udnyttet til at deponere et beløb på kr. Det resterende beløb op til bevillingen på kr. blev lagt i kommunekassen. I budget 2015 er der en bevilling på kr. til Sundhedshus Sæby. Der mangler dermed kr. for at opnå den krævede deponering på kr. Beløbet er finansieret af låneadgangen på kr. som blev hjemtaget i Deponeringsperioden er 25 år. Det deponerede beløb frigives med 1/25 del årligt. Indstilling Social og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Byrådet - at godkende anlægsregnskabet for Sundhedshus Sæby - at Frederikshavn Kommune garanterer for kommunens andel af lån til finansiering af Sundhedshus Sæby på kr. - at der gives en tillægsbevilling på kr. finansieret af Sundhedsudvalget - Referat august 2015 Side 6 af 17

7 kommunekassen (lån indgået i regnskab 2014), således at dette beløb sammen med deponeringen foretaget i 2014 og bevillingen i budget 2015 dækker den samlede deponeringsforpligtigelse Beslutning Sundhedsudvalget den 18. august 2015 Indstillingen anbefales med bemærkning om, at der udarbejdes et notat om finansieringsdelen. Sundhedsudvalget - Referat august 2015 Side 7 af 17

8 3. Orientering om opsigelse af Den Sygdomsspecifikke Sundhedsaftale for Skizofreni Sagsfremstilling Region Nordjylland og de nordjyske kommuner har indgået en sygdomsspecifik sundhedsaftale om indsatsen for mennesker med skizofreni. Flere kommuner har truffet politisk beslutning om at tilslutte sig aftalen, der stod overfor at skulle igangsættes. Sundhedsaftalen er imidlertid blevet overhalet af, at der, i forbindelse med satspuljeaftalen for er igangsat et arbejde i regi af Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, der i samarbejde udvikler et nationalt generisk forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser. Åben sag Sagsnr: 14/3027 Forvaltning: CSP Sbh: nikn Besl. komp: SOU/SU Da det kommende forløbsprogram også vil skulle omfatte mennesker med skizofreni, skønnes det mest hensigtsmæssigt, at Sundhedsaftalen vedr. mennesker med skizofreni opsiges, og at denne målgruppe og det arbejde, der er lavet i forhold til målgruppen, fremadrettet indgår i udvikling og implementering af et lokalt forløbsprogram målrettet mennesker med psykiske lidelser. Derfor godkendte Sundhedskoordinationsudvalget på deres møde den 2. juni 2015, at Den Sygdomsspecifikke Sundhedsaftale for Skizofreni opsiges. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget orienteres om opsigelsen af Skizofreniaftalen. Beslutning Sundhedsudvalget den 18. august 2015 Taget til orientering. Sundhedsudvalget - Referat august 2015 Side 8 af 17

9 4. Orientering om arbejdet med opgaveflytninger på sundhedsområdet Sagsfremstilling Resume Åben sag Sagsnr: 14/11864 Forvaltning: CSP Sbh: mskr Besl. komp: SUU I Det nære Sundhedsvæsen er målet, at borgeren får behandling og pleje i et sammenhængende forløb og på det sted, der er mest hensigtsmæssigt for borgeren. Sundhedsaftalen sætter rammerne for dette samarbejde mellem regionens sygehuse, almen praksis og kommunerne. Parterne skal ses som hinandens forlængede arm. Opgavernes placering Den administrative Sundhedsaftale beskriver hvor den konkrete opgave løses. I en sundhedsaftales fire års løbetid sker der naturligt en gradvis faglig udvikling af opgaverne og de teknologiske løsningsmuligheder. Hermed skabes der kontinuerligt behov for revurdering af, hvor opgaverne løses bedst, så borgeren får det rette sundhedstilbud på et hensigtsmæssigt sted. I forlængelse af intensionerne i Det nære Sundhedsvæsen, oplever kommunen, at opgaverne oftere lader sig naturligt løse i kommunalt regi understøttet af egen læge eller med ambulant behandling frem for ved en indlæggelse på sygehus. Mange borgere behandles i dag i eget hjem eller i en plejebolig med telemedicinsk behandling eller medicinsk behandling af hjemmesygeplejen samt ambulatoriekontrol. Med et sundhedsvæsen i hastig udvikling, skifter opgaverne hænder, og der er tale om opgaveflytning, og nogle gange sker denne opgave som en mere upåagtet opgaveglidning. Arbejdet netop nu I den tidligere Sundhedsaftaleperiode blev der udarbejdet en manual for, hvordan en opgaveflytning skal håndteres, når der flyttes opgaver, som i bred forstand dækker hele Nordjylland. Manualen fik dog aldrig den ønskede effekt. Den er anvendt i forbindelse med enkelte opgaveflytninger f.eks. PD dialyse, som er aftalt flyttet, og en aftale om IV behandling, som er på vej. Med Sundhedsaftalen for er det besluttet, at arbejdet omkring opgaveflytning skal gennemgås igen, så der kan skabes en mere brugbar model. Der er i juni 2015 nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med et nyt forslag til Den administrative Styregruppe for de større opgaveflytninger. I samarbejdet mellem Frederikshavn Kommune / almen praksis og Sygehus Sundhedsudvalget - Referat august 2015 Side 9 af 17

10 Vendsyssel, er der, siden Det nære Sundhedsvæsen blev indført i 2012, sket en modning i forhold til at finde veje til, hvor opgaverne løses bedst. Der er etableret en åben dialog, hvor leder af Den kommunale Sygepleje og Sundhedscentrene efter behov mødes med repræsentant fra Sygehus Vendsyssel. Her drøftes opgaver, som i mindre målestok er ved at glide. Kan der findes en lokal løsning og hvad skal der til? Centerchef Jytte Egetoft Thøgersen fortæller om arbejdet. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget orienteres om arbejdet med opgaveflytning Beslutning Sundhedsudvalget den 18. august 2015 Taget til orientering. Sundhedsudvalget - Referat august 2015 Side 10 af 17

11 5. Orientering om vedtagelserne i "Plan for sygehuse og speciallægepraksis" samt "Psykiatriplan" Sagsfremstilling Resumé Regionsrådet vedtog den 24. februar 2015 at sende Plan for sygehuse og speciallægepraksis og Psykiatriplanen i høring. Planerne har været i høring frem til den 24. april Høringsmaterialet og konsekvenserne for Frederikshavn blev drøftet i Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Byrådet i juni måned med fremsendelse af høringssvar fra Frederikshavn Kommune. Åben sag Sagsnr: 14/24217 Forvaltning: CSP Sbh: mskr Besl. komp: SOU/SU På baggrund af høringsversionerne samt det samlede høringsmateriale, er der i Regionen den 28. maj 2015 indgået et politisk forlig for hver plan mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Planerne med justeringer blev endelig godkendt i Regionsrådet 23. juni Sundhedsudvalget og Socialudvalget orienteres her om de væsentligste punkter i de endelige beslutninger, der berører Frederikshavn. Plan for sygehuse og speciallægepraksis Den håndkirurgiske funktion flyttes til Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn De interne medicinske senge på Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn flyttes til matriklen i Hjørring. Beslutningen om at samle neurorehabilitering på sigt fastholdes, men endelig placering afventer en nærmere analyse af mulige placeringer i Brønderslev, Dronninglund, Hjørring og Aalborg. Analysen tager udgangspunkt i tre kriterier: Kvalitet, økonomi og tilgængelighed, og analysen skal være færdig inden 1. oktober i år. I en overgangsmodel samles neurorehabiliteringen på tre matrikler og under én ledelse, under Sygehus Vendsyssel. Det indebærer at Brønderslev Neurorehabiliteringscenter udvides og fastholdes som regionens specialiserede enhed. De resterende neurorehabiliteringssenge samles på matriklerne i Frederikshavn og Thisted. De aktivitetsmæssige tilpasninger, der beskrives i planen, vedtages. Psykiatriplanen Der etableres et nyt specialiseret ambulatorium i affektive sygdomme og psykosesygdomme i Vendsyssel med placering i Hjørring og Frederikshavn. Ambulatorierne i Hurup og Dronninglund nedlægges. Der er fremover ambulatorier i Thisted, Nykøbing, Hjørring, Frederikshavn, Sundhedsudvalget - Referat august 2015 Side 11 af 17

12 Himmerland og Brovst. Psykiatrien udvikler og styrker mulighederne for anvendelse af telepsykiatri i behandlingsarbejdet for at understøtte tilgængeligheden af specialiserede tilbud, sammenhængende patientforløb i overgange og muligheder for en øget patientinddragelse i behandlingen. Psykiatrien skal endvidere undersøge muligheden for anvendelse af mobile løsninger i den ambulante behandling. Den interesserede læser kan se de fulde forligstekster i vedlagte bilag. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget orienteres om de beslutninger, der specifikt berører Frederikshavn i den vedtagne Plan for sygehuse og Speciallægepraksis og Psykiatriplanen. Beslutning Sundhedsudvalget den 18. august 2015 Taget til orientering. Bilag Politisk forlig Plan for sygehuse og speciallægepraksis pdf (dok.nr /15) Politisk forlig Psykiatriplanen (dok.nr /15) Sundhedsudvalget - Referat august 2015 Side 12 af 17

13 6. Beslutninger vedr. møde i Det fysiske Sundhedspanel Sagsfremstilling Resumé Frederikshavn Kommunes Byråd godkendte den 18. september 2013, at omdanne det tidligere Sundhedsråd til et (fysisk) Sundhedspanel. Åben sag Sagsnr: 13/6410 Forvaltning: CSP Sbh: mskr Besl. komp: SUU Det fysiske Sundhedspanel samles til emnebasserede dialogmøder med Sundhedsudvalget 1-2 gange om året. Der er mulighed for involvering af medlemmer andre (f.eks. medlemmer fra Det elektroniske Sundhedspanel, fagudvalg og relevante råd). Sundhedsudvalget skal nu godkende næste mødetidspunkt med Sundhedspanelet samt emne. Orientering om tilpasninger og mødeaktivitet i 2014 Der har været afholdt ét møde den 25. november Her blev Frivillighedspolitikken gennemgået og Sundhedspanelet gav input hertil. Sundhedspanelets sammensætning blev også drøftet her. Der fremkom ønske om, at dagtilbudsbestyrelserne får 1 rep.mod en nedregulering af borgerantallet til 4. Beslutning om tilpasning På møde i Sundhedsudvalget den 11. februar 2014 blev den ønskede regulering godkendt. Sammensætningen af Det fysiske Sundhedspanel er derefter følgende: Medlemmer Sundhedspanelet består af 18 repræsentanter fra forskellige råd og lokalsamfund i kommunen, heraf 4 borgere med interesse for sundhedsområdet. Panelet udgøres af repræsentanter fra følgende: Distriktsudvalget Ældrerådet Beskæftigelsesrådet Integrationsrådet Hjerteforeningen (patientorganisationerne) Erhvervsrådet Sundhed og sygepleje Boligforeningerne Idrætssamvirket Praktiserende læger Den kommunale sundhedspleje Handicaprådet Skolebestyrelserne Sundhedsudvalget - Referat august 2015 Side 13 af 17

14 Dagtilbudsbestyrelserne. Borgere: Da der allerede inden første møde i Sundhedspanelet var valgt 5 borgerrepræsentanter, er det administrativt besluttet, at disse fortsætter. Der nedreguleres i antallet til 4, når en af de 5 borgere udtræder naturligt. Sundhedspanelet har en vigtig rolle i at bidrage til at udfolde de 5 rammesætninger i Sundhedspolitikken: Ulighed i sundhed Den kompetente borger Sundhedsfremme Forebyggelse På tværs fra vugge til grav Sundhedsudvalget aktiverer Sundhedspanelet med henblik på, at få igangsat dialog om disse punkter. På Sundhedsudvalgsmødet den 11. februar 2014 blev det besluttet, at første møde vil dreje sig om - Den kompetente borger. Mødeaktivitet i 2015 Det foreslås, at Det fysiske Sundhedspanel indkaldes til møde 6. oktober kl (i forbindelse med Sundhedsudvalgets ordinære møde i oktober). Hermed tages der hensyn til nyvalg af repræsentanter fra skolebestyrelserne og dagtilbudsbestyrelserne, hvilket forventes af ske i august. Dialogen, på mødet, vil tage udgangspunkt i Sundhedspolitikkens rammesætning: Den kompetente borger. Indstilling Social og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget beslutter: - at der afholdes møde med Det fysiske Sundhedspanel 6. oktober 2015 kl at emnet bliver - Den kompetente borger Beslutning Sundhedsudvalget den 18. august 2015 Indstillingen godkendt. Sundhedsudvalget - Referat august 2015 Side 14 af 17

15 7. Sundhedshus Sæby I/S - godkendelse af vedtægtsændringer Beslutning Sundhedsudvalget den 18. august 2015 Indstillingen godkendt. Lukket sag Sagsnr: 15/21919 Forvaltning: CSP Sbh: mskr Besl. komp: BR Sundhedsudvalget - Referat august 2015 Side 15 af 17

16 8. Udvalgsformanden orienterer Beslutning Sundhedsudvalget den 18. august 2015 Taget til efterretning. Lukket sag Sagsnr: 14/219 Forvaltning: LS Sbh: bepd Besl. komp: SUU Sundhedsudvalget - Referat august 2015 Side 16 af 17

17 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Anders Broholm Irene Hjortshøj Brian Kjær Kenneth Bergen Kristina Frandsen Flemming Rasmussen Jytte Høyrup Sundhedsudvalget - Referat august 2015 Side 17 af 17

18 Bilag: 1.1. SUU- budgetoplæg pdf Udvalg: Sundhedsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 92244/15

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Bilag: 1.2. Høringssvar til SUU vedr. budget og ældrepuljen.pdf Udvalg: Sundhedsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 98299/15

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Bilag: 1.3. Ældrerådets supplerende høringssvar til SUU budget 2016.pdf Udvalg: Sundhedsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

54 Bente Kiel Pedersen Fra: Gitte Kock Rævdal Sendt: 26. juni :22 Til: Børge Arthur Hansen; Rikke Albrektsen; Jytte Egetoft Thøgersen Cc: Bente Kiel Pedersen Emne: Der er taget Beslutning i sag nr: 15/16285 Vedhæftede filer: Høring vedr. Budgetoplæg Sundhedsudvalget.tri Kategorier: Journaliseret Ældrerådets supplerende høringssvar til budgetoplægget for SUU I forlængelse af Ældrerådets (ÆR) høringssvar af 4. juni 2015 til budgetoplægget for Sundhedsudvalget (SUU) fremsendes hermed supplerende høringssvar til det reviderede budgetoplæg (modtaget 12. juni 2015). ÆR har nu haft mulighed for at gennemlæse SUU Budgetopfølgning pr Af denne fremgår det, at der i 2015 stadig vil mangle en finansiering af et merforbrug på ca. 6,8 mio. kr. på den kommunale medfinansiering af de aktivitetsbestemte Regionale sundhedsudgifter. Således foranlediget skal ÆR foreslå, at følgende projekter udskydes: kr. Telecare Nord projekterne 1 og Frivillig center 350* Udg. til implementering af praksisplan 360 SUU A Merudgifter ift. Sundhedsaftalen SUU B Screening for efterfødselsreaktioner mænd 1. del 84 I alt Da en reducering/fjernelse af en budgetoverskridelse ofte vil medføre serviceforringelser, foreslår ÆR, at ovennævnte midler anvendes til nedbringelse af merforbruget på den kommunale medfinansiering. PS. ÆR er godt klar over, at merforbruget på den kommunale medfinansiering er for 2015 og kr. er for budget Men det må være muligt at finde en løsning på dette. Hvor der er vilje, er der vej. *) Vedr. Frivillig center: Det er Ældrerådets opfattelse, at der bør fremlægges en fyldestgørende redegørelse for, hvad pengene skal anvendes til, inden der ydes nævnte tilskud. Gitte Kock Rævdal Center for Sundhed og Pleje Direkte: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn 1

55 Telefon:

56 Bilag: 5.1. Politisk forlig Plan for sygehuse og speciallægepraksis pdf Udvalg: Sundhedsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

57 Der er indgået politisk aftale om Plan for sygehuse og speciallægepraksis. Aftalen er indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre. Der er blandt forligspartierne enighed om, at Plan for sygehuse og speciallægepraksis udgør det rette fundament for udviklingen af det nordjyske sundhedsvæsen frem mod Forligspartierne anerkender samtidig at regionen står over for en række udfordringer på sundhedsområdet, heriblandt en stram økonomi, en vækst i efterspørgslen efter sundhedsydelser samt øgede krav til effektivitet og produktivitet. Plan for sygehuse og speciallægepraksis kan ikke alene løse disse udfordringer, men der er blandt forligspartierne enighed om, at planen tager fat om de centrale udfordringer og adresserer konkrete tiltag med henblik på at imødekomme disse, blandt andet ved at anvise strukturelle besparelse på 10 mio. kr. i 2015 og 40 mio. kr. i de kommende år. Der er enighed om, at der i planperioden kan opstå behov for drifts- og aktivitetsmæssige tilpasninger inden for de aftalte rammer. Plan for sygehuse og speciallægepraksis ses desuden som et væsentligt bidrag i forhold til at indfri regionens strategi 2018 på sundhedsområdet, hvilket blandt andet skal ske ved at implementere planens anbefalinger om udviklingen af patientforløbene. Med planen følger en ny sygehusstruktur i Region Nordjylland. Det centrale element i den nye sygehusstruktur er ønsket om at skabe fagligt og økonomisk bæredygtige sygehusmatrikler og -enheder i Region Nordjylland. Det er forligspartiernes holdning, at dette sker med de ændringer, som planen omfatter. Der er enighed om at lukke sygehusfunktionerne i Nykøbing og samle Sygehus Thy- Mors s funktioner på sygehusmatriklen i Thisted. Hensigten er at styrke det faglige og økonomiske udgangspunktet for sygehusets drift. Forligspartierne anerkender at den endelige profil for sygehusmatriklen i Thisted fastlægges som et led i den aftalte, kommende fusionsproces for Sygehus Thy-Mors og Sygehus Vendsyssel. Denne proces vil ske med involvering af de rette faglige miljøer. Forligspartierne er enige om, at invitere Morsø Kommune til at indgå i en dialog om det fremtidige indhold i sundhedshuset i Nykøbing. Der er ligeledes enighed om at flytte coloncanceroperationerne fra Sygehus Thy-Mors til Aalborg Universitetshospital. Dette sker som et skridt hen imod en samling af kræftkirurgien på Aalborg Universitetshospital. Derfor træffes der også aftale om at flytte coloncancerkirurgien fra Sygehus Vendsyssel til Aalborg Universitetshospital når Nyt Aal-

58 borg Universitetshospital står klar, samt aftale om at flytte mammacancerkirurgien fra Sygehus Vendsyssel til Aalborg Universitetshospital. Sidstnævnte skal ske i løbet af planperioden. Det aftales desuden at Sygehus Vendsyssel tilføres en kirurgisk aktivitet fra Aalborg Universitetshospital, primært brokoperationer. Forligspartierne tilslutter sig anbefalingerne vedrørende øjenspecialet, således at der opretholdes aktivitet både på Aalborg Universitetshospital og Sygehus Thy-Mors, og at der ikke ændres på de ledelsesmæssige forhold. Forligspartierne tilslutter sig ligeledes anbefalingen om at samle audiologifunktionen i en enhed i Aalborg kombineret med decentrale høreklinikker som anbefalet af den faglige arbejdsgruppe. Der er desuden enighed om, at lukke sygehusmatriklen i Dronninglund og flytte sygehusfunktionerne herfra til de øvrige sygehusmatrikler i Region Nordjylland. Dette sker som et led i den tilpasning, der skal ske frem mod Nyt Universitetshospital og fordi der hermed kan opnås mere rationelle driftsvilkår for funktionerne. Som et led heri flyttes den håndkirurgiske funktion til Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn. Sygehus Vendsyssel i Hjørring overtager desuden en del af den medicinske aktivitet fra Dronninglund. De øvrige funktioner på sygehuset omfordeles til Aalborg Universitetshospitals øvrige matrikler. Der er blandt forligspartierne enighed om at fertilitetsbehandlingen flyttes til Aalborg Universitetshospital, Aalborg. Derudover er der blandt forligspartierne enighed om at flytte intensivsengene fra Aalborg Universitetshospital, Hobro til Aalborg samt enighed om at flytte de medicinske senge fra Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn til Hjørring. Begge ændringer sker med henblik på at sikre sammenhægende patientforløb og for at sikre den rette udnyttelse af regionens kapacitet. Regionsrådet har tidligere truffet beslutning om at samle neurorehabiliteringen i Region Nordjylland i et center. Denne beslutning ønsker forligspartierne at understrege, men den endelige placering af funktionen bør dog afvente en nærmere analyse af mulige placeringer i enten Brønderslev, Dronninglund, Hjørring eller Aalborg. Denne analyse skal tage udgangspunkt i tre kriterier: kvalitet, økonomi og tilgængelighed og analysen skal foreligge inden 1. oktober. Herefter vil Regionsrådet tilkendegive ønske om den fremtidige placering. Etablering af centret vil ske, når der er råderum hertil. Som en overgangsmodel er der enighed om at samle neurorehabiliteringen på færre matrikler og under én samlet ledelse under Sygehus Vendsyssel. Dette indebærer at Brønderslev Neurorehabiliteringscenter udvides og fastholdes som regionens specialiserede enhed. Dette indebærer, at jordemoderfunktionen og blodprøvetagningen flyttes til sundhedshuset i Brønderslev. De resterende neurorehabiliteringssenge vil blive samlet på sygehusmatriklen i Thisted og sygehusmatriklen i Frederikshavn. Der forudsættes en faglig samordning af patientforløbene på tværs af de involverede enheder. Side 2 af 3

59 For sygehusmatriklerne i Himmerland er forligspartierne enige om, at skadetilbuddet i Farsø justeres, således at tilbuddet lukkes om natten. Derudover er der enighed om at flytte intensivsengene i Hobro til Aalborg Universitetshospitals matrikel i Aalborg. Forligspartierne er afslutningsvist enige om de aktivitetsmæssige tilpasninger, der indgår i Plan for sygehuse og speciallægepraksis. Aalborg den 28. maj. For Venstre For Socialdemokraterne For Liberal Alliance For Konservative Folkeparti For Radikale Venstre Side 3 af 3

60 Bilag: 5.2. Politisk forlig Psykiatriplanen Udvalg: Sundhedsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

61 Aalborg den 28. maj 2015 Der er indgået politisk aftale om Psykiatriplan Aftalen er indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Forligspartierne ønsker en udvikling af Psykiatrien de kommende år, der sikrer, at patienter og pårørende oplever sikre og effektive forløb med mennesket i centrum. Det er vigtigt, at der sikres reel inddragelse af patienten og dennes pårørende som et fundament for al psykiatrisk behandling. Psykiatriplanen peger på en række store udfordringer, der skal tages hånd om i de nærmeste år. Der har gennem flere år været et stigende antal henvisninger til psykiatrien og mangel på speciallæger i psykiatri. Forligspartierne ønsker med aftalen at understøtte en psykiatri hvor patienternes sikkerhed og behandlingsresultater er i højsædet, og hvor der er fokus på fortsat faglig udvikling, kompetenceudvikling og prioritering af tiltag, der skal skabe bedre muligheder for at kunne rekruttere læger til Psykiatrien. Sammenhæng i patientforløbet er af stor betydning for mennesker med en psykisk sygdom og derfor er der stor opbakning til målsætninger og konkrete indsatser, der fremmer dette bl.a. gennem arbejdet med Patientens Team, koordinering af forløb fra indlæggelse til ambulant behandling samt ved at prioritere samarbejdet med andre aktører. Her er indsatserne i sundhedsaftalerne meget vigtige med fokus på at koordinere overgange for de mennesker, der har behov for en indsats på tværs af sektorer samt indsatser til nedbringelse af overdødelighed hos mennesker med alvorlig psykisk sygdom. For at sikre psykiatriske patienters ret til hurtig udredning og behandling, støtter forligspartierne en udvikling frem mod flere og mere differentierede ambulante behandlingstilbud. Samtidig skal den specialiserede behandling understøtte en behandling af høj kvalitet til gavn for patienters mulighed for at komme sig. Samtidig ønskes der en fortsat prioritering af den kliniske forskning som en del af Aalborg Universitetshospital. Forligspartierne finder også, at nærhed i tilbudene for psykiatriske patienter har stor værdi. Derfor ønskes der en faglig udvikling, hvor der samtidig tages hensyn til geografisk nærhed i tilbudene. Forligspartierne kan med baggrund i ovennævnte bakke op om Psykiatriplanens overordnede anbefalinger med følgende konkrete ændringer og præciseringer til det forslag der er sendt i høring: At sengeafsnittet i N8 bevares med et betydeligt antal sengepladser (12 16 sengepladser inklusiv evt. brugerstyrede senge). Sengeafsnittet specialiseres til behandling af patienter med psykosesygdomme og affektive lidelser. Omlægningen skal samtidig med øget specialisering sikre bedre sammenhæng mellem behandling under indlæggelse og den ambulante behandling for patienter med psykisk sygdom i Thy/Mors.

62 At der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal beskrive det fremtidige sengeafsnit i Thisted, herunder beskrive mulighederne for, at der oprettes enkelte brugerstyrede senge i afsnittet samt at flytte sengeafsnittet fysisk til det somatiske sygehus i Thisted. Mulighederne for at styrke samarbejdet mellem somatikken og psykiatrien for indlagte patienter i Thisted skal også belyses. At der etableres et nyt specialiseret ambulatorium i affektive sygdomme og psykosesygdomme i Vendsyssel med placering i Hjørring og Frederikshavn. Ambulatorierne i Hurup og Dronninglund nedlægges. Der er fremover ambulatorier i Thisted, Nykøbing, Hjørring, Frederikshavn, Himmerland og Brovst. At Psykiatrien udvikler og styrker mulighederne for anvendelse af telepsykiatri i behandlingsarbejdet for at understøtte tilgængeligheden af specialiserede tilbud, sammenhængende patientforløb i overgange og muligheder for en øget patientinddragelse i behandlingen. Psykiatrien skal endvidere undersøge muligheden for anvendelse af mobile løsninger i den ambulante behandling.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 12. maj Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 12. maj Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 12. maj 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth Bergen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. november Tid 15:30. Sygehus Vendsyssel, mødelokale 1, Frederikshavn NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 11. november Tid 15:30. Sygehus Vendsyssel, mødelokale 1, Frederikshavn NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 11. november 2014 Tid 15:30 Sted Sygehus Vendsyssel, mødelokale 1, Frederikshavn NB. Fraværende Flemming Rasmussen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V)

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Psykiatriplan

Psykiatriplan Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation borgermøde i Aars 19. marts 2015 v. Psykiatridirektør Per Lund Sørensen Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb

Læs mere

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 10. februar 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. marts 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 13,30-15,45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/11 Forslag til Frivillighedspolitik

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Det ordinære møde afholdes efterfølgende i Kvissel Stationsbygning.

Det ordinære møde afholdes efterfølgende i Kvissel Stationsbygning. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 7. oktober 2014 Tid 15:30 Sted NB. Fraværende Kvissel Lægehus, Mejlingvej 3, Kvissel Det ordinære møde afholdes efterfølgende i Kvissel Stationsbygning. Irene

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

NB. Udvalget møder kl. 15.30 ved Træningscenter Sæby, Rådhuspladsen 3, Sæby

NB. Udvalget møder kl. 15.30 ved Træningscenter Sæby, Rådhuspladsen 3, Sæby Referat Sundhedsudvalget ordinært møde Dato 11. februar 2014 Tid 15:30 Sted Sæby Rådhus, Byrådssalen NB. Udvalget møder kl. 15.30 ved Træningscenter Sæby, Rådhuspladsen 3, Sæby Fraværende Ingen Stedfortræder

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Ordinært møde. Dato 14. maj 2013. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Ordinært møde. Dato 14. maj 2013. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 14. maj 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Bruno Müller fraværende indtil 15.40. Dialogmødet med Ældrerådet afsluttet kl. 16.00 Mogens Brag Stedfortræder

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 16. marts 2015 Tid 16:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen, Else Schaltz, Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. december 2012 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020.

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020. Afsender: Thisted Kommune Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Thisted Kommune Sundhed og ældre 15. april 2015 CPR / CVR: BrevID.: 1895404 Medarbejder: DRM Høringssvar fra Thisted Kommune

Læs mere

Ordinært møde. Dato 10. november 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 10. november 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 10. november 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Ordinært møde. Dato 10. marts Tid 15:30. Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180, Fr.havn NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 10. marts Tid 15:30. Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180, Fr.havn NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 10. marts 2015 Tid 15:30 Sted Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180, Fr.havn NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj

Læs mere

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Dato: 27. februar 2015 Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Resume - vision Psykiatriplan 2015-2020 er på vej i høring. Den indeholder visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 24. april 2015 Region Nordjylland har den 26. februar

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/27 Status

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Indholdsfortegnelse 46. Rygcentret... 87 85 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Mads Krarup Nielsen Søren

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ordinært møde. Dato 10. november 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 10. november 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 10. november 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 15. august 2012 Tid 09:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland Primær Sundhed i Region Sjælland Att.: Praksisplanudvalget i Region Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Læs mere

Jeg sender her Sundhedskoordinationsudvalgets høringssvar i fht. Sundhedsplanen.

Jeg sender her Sundhedskoordinationsudvalgets høringssvar i fht. Sundhedsplanen. Page 1 of 2 25-08-2017 From: Rikke Balsl w Sent: 17-08-2017 12:20:09 To: Rikke Balsl w / Region Nordjylland Subject: Fwd: Sundhedskoordinationsudvalgets h ringssvar i fht. Sundhedsplan 2017 Attachments:

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 103 044.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 14. Oktober 2016

SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 14. Oktober 2016 SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 14. Oktober 2016 VELKOMST v/ Anders Broholm, næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget DAGENS PROGRAM 8.30-8.35 Velkomst v/anders Broholm 8.35-9.20 Oplæg v/flemming Møller

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Orientering vedr. arbejdet med Sundhedsaftalen

Orientering vedr. arbejdet med Sundhedsaftalen Orientering vedr. arbejdet med Sundhedsaftalen 2015-2018 møde d. 6. juni 2014 Anders Broholm Næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen skal sikre koordinering og sammenhæng

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 07.04.2014 Dato 7. april 2014 Tid 17:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Afbud sendes til Susanne Andersen på mail suan@frederikshavn.dk Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson

Læs mere

Konstitueringsaftale i Region Nordjylland for valgperioden 1. januar december 2021.

Konstitueringsaftale i Region Nordjylland for valgperioden 1. januar december 2021. Konstitueringsaftale i Region Nordjylland for valgperioden 1. januar 2018 31. december 2021. Der er den 22. november 2017 indgået følgende konstitueringsaftale mellem partierne: Socialdemokratiet, SF Socialistisk

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 09-01-2015 Dato 9. januar 2015 Tid 16:00 Sted Beredskabscenter Frederikshavn NB. Bemærk kommissionsmøde kl. 16.00 og nytårsparade kl. 17.00 Fraværende Ingen Stedfortræder

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis Punkt 15. Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2014-38341 Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Socialudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere