VEDTÆGTER FOR HOLTE RIDE-KLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR HOLTE RIDE-KLUB"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR HOLTE RIDE-KLUB 1 NAVN OG FORMÅL Klubbens navn er Holte Ride-klub, forkortelse HRK. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten blandt beboerne i Rudersdal Kommune og omegn og gennem det forpligtende fællesskab og aktive medlemskab at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. Klubbens hjemsted er Rudersdal kommune. Klubbens emblem er en hestesko med klubbens initialer. 2 MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund. Som følge heraf er klubben og hvert enkelt af dens medlemmer forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, derunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser. 3 MEDLEMMERNE I rideklubben kan optages følgende medlemmer: Aktive juniormedlemmer til og med det år, de fylder 24 år. Aktive seniormedlemmer fra og med det år, de fylder 25 år. Stævnemedlemmer, der ikke har adgang til at købe facilitetskort (benytte HRKs faciliteter undtagen ved stævnedeltagelse), men fortsat kan være aktive i ridesporten. Passive medlemmer, der ikke kan deltage i ridesportslige aktiviteter. Junior medlemmer stemmeret mm flyttes til 5, Generalforsamling. Optagelse som medlem i klubben sker ved tilmelding til aldersmæssigt korrekt medlemskab (kontingent) på klubbens hjemmeside og er gældende fra den dato, kontingentet er betalt. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. Ethvert medlem er berettiget til når som helst skriftligt overfor bestyrelsen at fremkomme med kritik af eller forslag til klubbens virksomhed. 1

2 4 KONTINGENT OG ANDRE BESTEMMELSER Kontingent: Kontingentet fastsættes på forslag af bestyrelsen ved den ordinære generalforsamling for tidsrummet 1/7-30/6. Årskontingentet opkræves halvårligt forud den 1/1 og 1/7 ved hjælp af hjemmesidens opkrævningsfunktion. Hvis kontingentet ikke betales rettidigt, er medlemmet automatisk udelukket fra enhver aktivitet på Holte Ride-klub, indtil restancen og evt nyt indskud er betalt. Udmeldelse: Udmeldelse af klubben sker skriftligt senest tre måneder før et halvårsudløb, dvs senest 30/09 eller 31/03. Karantæne: Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog maximalt 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig, kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Rideklubbens afgørelse om karantæne kan indbringes for bestyrelsen i Dansk Ride-Forbunds Distrikt 1 inden 8 dage efter meddelelse om karantænen. Distriktsbestyrelsens afgørelse er inappellabel. Et eventuelt distriktsbestyrelsesmedlem fra Holte Ride-Klub er inhabilt i forbindelse med behandling af en sag i distriktsbestyrelsen om karantæne til et medlem af Holte Ride-Klub. Udelukkelse: I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger. Generalforsamlingen kan i tilfælde af udelukkelse ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion). 5 GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes i anden halvdel af februar eller i marts måned. Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen sker ved samt ved opslag på klubbens hjemmeside og evt opslagstavler. Dagsorden for generalforsamlingen skal udsendes sammen med indkaldelsen. Det er det enkelte medlems eget ansvar at sørge for, at klubbens medlemsdatabase er opdateret med korrekt adresse. Dette gøres ved at logge ind på hjemmesiden og opdatere informationen tilknyttet medlemmets profil. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens kontor, Egebækvej 22, 2840 Holte i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Kandidatur til bestyrelsesmedlemmer skal være kontoret, Egebækvej 22, 2840 Holte i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. For siddende bestyrelsesmedlemmer skal ønske om genvalg eller ikke genvalg fremgå af dagsorden vedhæftet generalforsamlingsindkaldelse. Indkomne forslag og indkomne 2

3 bestyrelseskandidaturer skal offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 10 dage inden generalforsamlingen. Stemmeret på klubbens generalforsamlinger og valgbarhed til klubbens tillidshverv forudsætter medlemskab i mindst 6 måneder samt at medlemmet ikke er i restance med betaling af kontingent eller andre betalinger til klubben for medlemmer, der er fyldt 18 år. Juniormedlemmer er først valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, bortset fra det i 7 nævnte valg af juniormedlem til bestyrelsen. Medlemmer under 18 år kan være repræsenteret ved deres forældre i foreningens demokratiske struktur. Det vil sige, at forældre har møde- og taleret samt stemmeret på klubbens generalforsamling og på ryttermøder, forudsat juniormedlemmet har været medlem i mindst 6 måneder. Afgørelse af de for generalforsamlingen forelagte spørgsmål sker ved simpel stemmeflerhed. Se dog 9. Ved stemmelighed forkastes et forslag. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemningen foregå skriftligt, såfremt bestyrelsen eller mindst 10 stemmeberettigede med-lemmer kræver dette. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 4 eller 5 medlemmer (4 i ulige år, 5 i lige år). Se nedenfor dagsorden punkt 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling bestemmes af bestyrelsen og skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet og budget 4. Fastsættelse af kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i følgende rækkefølge: Rideskolerepræsentant (vælges hvert år blandt rideskolens elever) Juniorrepræsentant (vælges hvert år blandt klubbens juniormedlemmer) 2 seniormedlemmer (vælges ulige år) 3 seniormedlemmer (vælges lige år) 2 suppleanter (afgår skiftevis hvert andet år) 7. Valg af revisor (vælges hvert år) 8. Eventuelt 9. 6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for påkrævet, og skal indkaldes, når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen med angivelse af det nøjagtige beslutningsforslag, som ønskes angivet i indkaldelsen. Bestyrelsen er berettiget til at medtage yderligere punkter og forslag på dagsordenen. For indkaldelse gælder samme regler, som ved den ordinære generalforsamling. En ekstraordinærgeneralforsamling begæret af mindst 30 medlemmer jvf ovenstående skal afholdes senest 5 ugen efter begæringen er modtaget af bestyrelsen. 3

4 7 BESTYRELSEN OG DENS FORHOLD Ledelse, bestyrelsesmedlemmer: Klubbens ledelse varetages af en bestyrelse, der består af 6 seniormedlemmer, heraf 1 medlem der repræsenterer rideskolen, samt 1 juniormedlem. Medlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling, se denne i 5. Af de 6 generalforsamlingsvalgte seniormedlemmer skal de 3 have særlig tilknytning til stedet ved enten som ejere af en i klubbens ridecenter opstaldet hest, være ægtefælle eller samlever med hesteejeren, eller mindst 1 år før valget have haft part på en på ridecenteret opstaldet hest. Et af de på generalforsamlingsvalgte seniormedlemmer skal være aktiv rytter fra den i klubbens ridecenter drevne rideskole, og vedkommende skal således sidde som repræsentant for rideskolen og vælges for et år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen dog bortset fra rideskolemedlemmet og juniormedlemmet, der vælges for 1 år ad gangen. Juniormedlemmet vælges af klubbens juniorer (jvf 3). Valgbar som juniormedlem er juniormedlemmer i til og med det år, hvor de fylder 24 år). Efter underskrift af overenskomst mellem Rudersdal Kommunalbestyrelse og klubben om opførelse af nyt ridehus mv har kommunalbestyrelsen ret til at udpege 2 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer således, at antallet af bestyrelsesmedlemmer derefter skal være 9. For de 2 af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmers vedkommende skal valg på generalforsamlingen ikke finde sted, og deres sæde i bestyrelsen forudsætter ikke medlemskab af klubben eller begrænset valgperiode. Meddelelse om kommunalbestyrelsens valg eller nyvalg til klubbens bestyrelse rettes skriftligt til klubbens formand. Ikke valgbare personer: En af klubben ansat person kan ikke vælges til bestyrelsen, ligesom bestyrelsesmedlemmers valgbarhed skal være i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven. Bestyrelsen konstituerer sig: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er ulønnet og nyder ikke rettigheder af nogen art frem for de øvrige medlemmer. Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling sammentræder bestyrelsen og konstituerer sig med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen fordeler dernæst medlemmernes særlige opgaver således: Forretningsudvalget: formanden, næstformanden, kassereren Sportsudvalget: Formanden, sekretæren, sportslederen, juniormedlem Forretningsudvalget skal føre tilsyn med driften af rideetablissementet, indkøb af foder, halm, sadeltøj, udskiftning eller nyindkøb af skolens heste, ansættelse og afskedigelse af personale, kort sagt overvåge, at driften sker på så god en økonomisk basis, som rammerne som rideklub tillader. Sportsudvalget tager initiativ til og har ansvaret for samtlige de arrangementer og stævner, klubben afholder og skal påse, at klubbens ridebaner er i ordentlig stand, alt i samarbejde med klubbens daglige leder. Endvidere skal sportsudvalget varetage samarbejdet med andre rideklubber under Dansk Ride Forbund, således at stævner og øvrige arrangementer så vidt muligt ikke kolliderer med hinanden. Vakance: I tilfælde af et eller flere bestyrelsesmedlemmers udtræden af bestyrelsen mellem 2 generalforsamlinger, indtræder bestyrelsessuppleanter. Hvis der ikke findes bestyelsessuppleanter til rådighed og der opstår vakance, supplerer bestyrelsen sig selv indtil førstkomne generalforsamling. Hvis dette er den ordinære generalforsamling og der er mere end 6 måneder til dennes seneste afholdelse, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af bestyrelsessuppleanter, der indtræder i stedet for de af bestyrelsen selvsupplerede medlemmer, hvis ikke det er samme personer. 4

5 Bestyrelsesmøder: Bestyrelsen sammentræder på forlangende af mindst et bestyrelsesmedlem. I bestyrelsesmøderne, på hvilke mindst 5 bestyrelsesmedlemmer må være til stede, for at gyldig beslutning kan træffes, afgøres sagerne ved simpelt stemmeflerhed. Er stemmerne lige, gør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget. Over bestyrelsens møder føres en protokol. Tegningsregler: Bestyrelsen disponerer over klubbens midler samt anvendelse af de modtagne tilskud til klubbens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende klubbens virksomhed, men er i øvrigt overfor generalforsamlingen og kommunalbestyrelsen ansvarlig for sine dispositioner. Til at træffe afgørelser i alle vigtigere økonomiske anliggender, der rækker ud over den daglige drift, så som køb, salg og lejemål vedrørende fast ejendom på lejet grund, optagelse af lån, ud-stedelse af pant i klubbens værdier, meddelelse af kvitteringer og påtegninger, herunder til brug for tinglysningsvæsenet, kræves, at mindst 6 af bestyrelsens myndige medlemmer, hvoriblandt formanden eller i dennes forfald næstformanden stemmer herfor. Til at forpligte klubben i forhold til tredjemand i henhold til afgørelser truffet i 7 under tegningsregler 2. afsnit udkræves underskrift af formanden eller i dennes forfald næstformanden og mindst 3 andre myndige medlemmer af bestyrelsen. Formanden og kassereren tegner klubben overfor Rudersdals Kommune i forbindelse med ansøgning om tilskud m.v. Klubbens midler skal indsættes i bank. Den til enhver tid siddende formand, næstformand og kasserer kan disponere over disse konti to i forening, og anses ved udskiftning af stillingsfuldmagt til den ansatte sekretær eller andet personale som underskriftsberettiget over for banken. Der kan meddeles prokura samt meddeles stillingsfuldmagt til disse konti til staldmesteren og den ansatte sekretær. Der skal dog være to i forening til at disponere over kontiene. Bestyrelsens ansvar: Underskrift afgives uden personligt gældsansvar for såvel bestyrelsen som ethvert andet klubmedlem. Bestyrelsen drager omsorg for, at klubben repræsenteres på behørig måde i Dansk Ride Forbund. Efter henstilling fra et klubmedlem eller på eget initiativ kan bestyrelsen indbyde ikke-medlemmer til at deltage i klubbens arrangementer og sammenkomster i det omfang, dette ikke strider imod Danske Ride Forbunds forskrifter. 8 REGNSKAB OG REVISION Klubbens regnskabsår er kalenderåret, og regnskabet skal, underskrevet af den samlede bestyrelse og forsynet med revisors påtegning, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. 9 VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING Ændringer eller midlertidig fravigelse fra Hole Ride-Klubs vedtægter kræves en majoritet af 2/3 af de afgivne stemmer, samt at der er mødt mindst ¾ af det samlede antal stemmeberettigede medlemmer. Er der på en generalforsamling ikke mødt ¾ af det samlede antal stemmeberettigede medlemmer, men der for et af de foran nævnte forslag afgives 2/3 af de mødte stemmer, kan det pågældende forslag vedtages på en senere generalforsamling uden hensyn til antallet af de mødte stemmer, dog kun for så vidt der på ny afgives 2/3 af de mødte stemmer for forslaget. Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, der er indkaldt alene med det formål at opløse klubben. For at en sådan beslutning skal være gyldig kræves, at opløsning på begge generalforsamlinger vedtages med en majoritet af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. I tilfælde af klubbens opløsning skal dens midler overgå til Rudersdals kommune til almennyttige formål. Ovenstående vedtægter er senest revideret og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 16. februar og den ordinære generalforsamling 12. marts

VEDTÆGTER for HOLTE RIDE-KLUB NAVN OG FORMÅL 1

VEDTÆGTER for HOLTE RIDE-KLUB NAVN OG FORMÅL 1 VEDTÆGTER for HOLTE RIDE-KLUB NAVN OG FORMÅL 1 Klubbens navn er Holte Ride-Klub. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten blandt beboerne i Rudersdal Kommune og omegn og gennem det forpligtende

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

Vedtægter for Blaabjerg Rideklub

Vedtægter for Blaabjerg Rideklub Vedtægter for Blaabjerg Rideklub Målsætning: Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af ridekonkurrencer af forskellige art, samt at arbejde for kendskabet til hesten og oplære

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere