Vedtægter. for. AaB Ishockey

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. AaB Ishockey"

Transkript

1 for AaB Ishockey Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling 10. juni 2015 AaBI pr docx Side 1 af 9

2 1. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er AaB Ishockey og har hjemsted i Aalborg. AaB Ishockey s formål er at deltage i konkurrenceidræt og at samle alle kræfter til ishockeysportens fremme i Aalborg. Foreningens sportslige politik er fastlagt i arbejdsdokumentet Den Røde Tråd. AaB Ishockey er tilsluttet de respektive specialforbund under Danmarks Idrætsforbund, og er underlagt disses love og bestemmelser. AaB Ishockey's farver er røde og hvide. 2. Medlemmer Som aktivt medlem kan optages enhver, som ikke har noget økonomisk mellemværende med andre sportsklubber. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er, såfremt de er myndige og opfylder stillede krav omkring valbarhed, valgbare til bestyrelsen. Medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Bestyrelsen har inden for 1 måned fra optagelsesdagen bemyndigelse til at afvise et nyt medlem. Afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen. AaB Ishockey s bestyrelse kan udnævne æresmedlemmer, uddele klubbens ærestegn m.v. 3 Indmeldelse Den, der ønsker at blive optaget som aktivt eller passivt medlem, må afgive indmeldelse eller bekræftelse af fortsat medlemskab, forud for hver sæson, på klubbens ON-LINE medlemssystem (adgang via klubbens hjemmeside) og skal oplyse navn, fødselsdato og bopæl til foreningens bestyrelse. Ved indmeldelse eller bekræftelse af fortsat medskab, opkræves kontingent ON-LINE og medlemsskabet er derefter aktiveret. Som passivt medlem kan optages enhver, der indbetaler det fastsatte kontingent. 4 Udmeldelse Udmeldelse kan kun ske skriftligt til klubbens kasserer med en måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles. Side 2 af 9

3 Overflytning mellem aktivt og passivt medlemskab kan ske med henvisning til det til enhver tid gældende kontingentcirkulære. 5 Kontingent Medlemskontingent, indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af AaB Ishockey's bestyrelse og fremgår detaljeret af det til enhver tid gældende kontingentcirkulære. 6 Restance Såfremt kontingent ikke er registreret som indbetalt 2 uger efter forfaldsdag, registreres medlemmet som værende i restance. Dette sanktioneres med begrænsninger i medlemmets deltagelse i klubbens aktiviteter, indtil indbetaling har fundet sted. Sanktioner fremgår af det til enhver tid gældende kontingentcirkulære. 7 Eksklusion/karantæne Ethvert medlem er forpligtet til at efterkomme foreningens love og ordensregler, og i overtrædelsestilfælde er bestyrelsen berettiget til at ikende vedkommende karantæne, dvs. nægtelse af adgang til foreningens områder i indtil 12 måneder (kalender måneder) eller eksklusion. Nægter et medlem at udrede en ham/hende idømt erstatning for skade på ejendele, kan bestyrelsen forbyde vedkommende adgang til foreningen og søge erstatning inddraget ved privat søgsmål. Spørgsmålet om karantæne eller eksklusion skal afgøres på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, dog først efter at den pågældende har haft lejlighed til at udtale sig til forsvar for sin handlemåde, pga. vedkommende udviser usportslig optræden, vedkommende handler til skade for foreningen eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. En sådan udelukkelse kan indankes for den næste generalforsamling og skal optages som et særligt punkt på dagsordnen. Godkender generalforsamlingen udelukkelsen (kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter), kan det pågældende medlem kun optages i foreningen ved en ny generalforsamlingsbeslutning. 8. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, AaB Ishockey's højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Generalforsamlingen ledes af en på denne valgt dirigent og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i klubbens officielle organ, hvis et sådant haves og ved opslag i klubbens lokaler. Indkaldelsen skal indeholde navne på de personer, der er på valg, samt om disse modtager genvalg. Side 3 af 9

4 En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og status for AaB Ishockey til godkendelse. 4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelse 7. Valg af statsautoriseret revisor 8. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt og være AaB Ishockey s formand i hænde senest den 8 dage før generalforsamlingen. Til varetagelse af beslutninger generalforsamlingen måtte ønske at træffe, kræves almindeligt flertal. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, såvel aktivt som passivt, som er fyldt 16 år, og har været medlem i mindst 3 måneder og ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivning kan kun udøves ved personlig fremmøde. Ved afstemninger er afstemningsmåden skriftlig, såfremt blot ét af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Over generalforsamlinger føres referat. 9 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af AaB Ishockey s bestyrelse og skal desuden afholdes, når mindst 50 af de stemmeberettigede medlemmer af AaB Ishockey skriftligt har forlangt dette overfor AaB Ishockey s formand, med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal i så fald afholdes senest 3 uger efter, at begæring er fremsat. For så vidt angår krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. Over generalforsamlinger føres referat. 10 Bestyrelse Bestyrelsen varetager AaB Ishockey's ledelse, og er ansvarlig for alle forhold foreningen vedrørende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte diverse udvalg efter behov. Side 4 af 9

5 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Ved afstemning i bestyrelsen er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, der skal finde sted mindst én gang om måneden. Han leder forhandlingerne, og i tilfælde af stemmelighed gør hans stemme udslaget. AaB Ishockey s bestyrelse består af 7 medlemmer, som er: 1. Formand 2. Næstformand/sekretær 3. Kasserer 4. Seniorformand, formand for seniorudvalg (Herrer/Damer/Piger) 5. Ungdomsformand, formand for ungdomsudvalg (Drenge) 6. Formand for aktivitetsudvalg 7. Formand for DABIT-udvalg Alle bestyrelsesmedlemmer vælges på AaB Ishockey s ordinære generalforsamling for en 2-årig periode således, at formand, kasserer, seniorformand og DABIT-formand vælges i lige år, medens næstformand/sekretær, ungdomsformand samt aktivitetsudvalgsformanden vælges i ulige år. Genvalg kan finde sted. Ønsker et bestyrelsesmedlem ikke at modtage genvalg, skal dette være bestyrelsesmedlemmerne bekendt senest 21 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. Ingen personer kan vælges til AaB Ishockey's bestyrelse uden mindst 2 års forudgående medlemskab af klubben. Dispensation herfra kræver, at kandidatens eller kandidaternes valgbarhed prøves på generalforsamlingen ved simpel afstemning. Fraværende, men valgbare medlemmer, kan kun vælges, når der foreligger skriftligt tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post. I tilfælde af forfald blandt bestyrelsesmedlemmer, er den tilbageværende bestyrelse berettiget til at udpege et nyt medlem, der så fungerer indtil næste ordinære generalforsamling, hvor nyvalg skal finde sted. Over bestyrelsesmøder føres referat. 11 Tegning - hæftelse Den samlede bestyrelse tegner AaB Ishockey vedrørende optagelse af lån, køb og salg af fast ejendom m.v. Den samlede bestyrelse kan meddele prokura, herunder eneprokura. I sager, der ikke kræver den samlede bestyrelses bemyndigelse, tegnes AaB Ishockey ved formand eller næstformand og mindst 1 bestyrelsesmedlem. Enhver afgørelse truffet ved denne tegningsform skal forelægges den øvrige bestyrelse senest ved førstkommende bestyrelsesmøde. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, ligesom Side 5 af 9

6 ingen medlemmer i foreningen og dennes bestyrelse kan kautionere for foreningens forpligtelser. 12 Regnskab og revision AaB Ishockey's regnskabsår går fra den 1. maj til den 30. april følgende år. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Foreningens pengemidler administreres af bestyrelsen og skal anbringes i et pengeinstitut. Kassereren er pligtig til på formandens eller bestyrelsens anmodning at fremlægge ajourført regnskab for bestyrelsen. Bestyrelsen udarbejder i forbindelse med sæsonstart et hovedbudget, der fremlægges til orientering under den ordinære generalforsamling. AaB Ishockey's regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. AaB Ishockey's reviderede driftsregnskab og status skal være tilgængeligt for medlemmerne senest 1 uge før den ordinære generalforsamling. 13 Ændring af vedtægter. Ændring af AaB Ishockey's vedtægter kan kun ske på en generalforsamling. Til vedtagelse af forslag om ændring af AaB Ishockey s vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. 14 Udvalg Seniorudvalg, ungdomsudvalg, aktivitetsudvalg og DABIT-udvalg supplerer sig selv med personer til varetagelse af aktiviteterne i respektive afdelinger. 15 Koordinationsmøde For at tilgodese en række aktiviteter i tilknytning til AaB Ishockey, kan bestyrelsen, såfremt bestyrelsen skønner det nødvendigt eller der fra aktivitetsgrupperne er fremsat ønske derom, afholde koordinationsmøde/-møder med maks. 2 personer fra følgende aktiviteter/grupper: Aalborg Pirates A/S Forældreforeningen Aktivitetsudvalg Ungdomsudvalg Side 6 af 9

7 Seniorudvalg Sportsudvalg Sponsorudvalg DABIT-udvalg 16 Medlemsmøder Der afholdes to medlemsmøder i løbet af året: det årlige medlemsmøde og det årlige informationsmøde. Medlemsmøde Der afholdes medlemsmøde hvert år inden udgangen af april måned. Medlemsmødet ledes af en på dette valgt dirigent og indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse i klubbens officielle organ, hvis et sådant haves og ved opslag i klubbens lokaler. Dagsorden for det årlige medlems møde skal omfatte: 1. Valg af dirigent 2. Sportsdirektør aflægger sportslig beretning 3. Seniorudvalgsformand aflægger beretning fra seniorafdelingen 4. Ungdomsudvalgsformand aflægger beretning fra ungdomsafdelingen 5. Aktivitetsudvalgsformand aflægger beretning fra aktivitetsudvalg 6. DABIT-udvalgsformand aflægger beretning fra DABIT-udvalg 7. Valg til sekretær/næstformand i seniorudvalg. 8. Valg til sekretær/næstformand i ungdomsudvalg. 9. Valg til sekretær/næstformand i aktivitetsudvalg. 10. Eventuelt Stemmeret har kun medlemmer, der er fyldt 16 år og har betalt forfaldne kontingenter. Stemmeret kan kun udøves personligt. Ved afstemninger er afstemningsmåden skriftlig, såfremt blot ét af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Alle valg sker ved særskilt afstemning og gælder for 1 år. Udvalgsmedlemmer skal være myndige og ingen personer kan vælges til AaB Ishockey's udvalg uden at være registreret som medlem af klubben. Fraværende, men valgbare medlemmer, kan kun vælges, når der foreligger skriftligt tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post. Informationsmøde Der afholdes informationsmøde hvert år i perioden 1. september til 15. september. Informationsmødet ledes af en på dette valgt dirigent og indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse i klubbens officielle organ, hvis et sådant haves og ved opslag i klubbens lokaler. Dagsorden for det årlige informationsmøde skal omfatte: Side 7 af 9

8 1. Valg af dirigent 2. Orientering fra seniorafdelingen 3. Orientering fra ungdomsafdelingen 4. Orientering fra aktivitetsudvalg 5. Eventuelt Over medlemsmøder føres referat. 17 Samarbejdsaftaler. AaB Ishockey har indgået en aftale med Aalborg Pirates A/S fsa benyttelse af den af DIU udstedte licens. Denne aftale giver Aalborg Pirates A/S ret til at benytte AaB Ishockey's licens til at drive kontraktishockey, efter nærmere aftalte vilkår. I væsentlige tilfælde af misligholdelse, er AaB Ishockey's bestyrelse dog berettiget til at bringe denne samarbejdsaftale med Aalborg Pirates A/S til ophør efter forudgående skriftlig advarsel. AaB Ishockey har tillige indgået en aftale med Aalborg Pirates A/S fsa et økonomisk og sportsligt samarbejde med det primære mål, at udvikle aalborgensisk ishockey. 18 Opløsning af AaB Ishockey. Opløsning af AaB Ishockey kan kun stilles i forslag i forbindelse med en ordinær generalforsamling, efterfulgt af en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling, der også godkender nedlæggelse af AaB Ishockey. Til vedtagelse af forslag om opløsning på den ordinære generalforsamling kræves, at mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. For at den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til vedtagelse af opløsning af foreningen på den ekstraordinære generalforsamling kræves, at mindst 3/4 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Ved AaB' Ishockey s opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg eller andre lokale foreninger, til brug til ishockeysportens fremme. AaB Ishockey's pokaler, mesterskabsplaketter og diplomer samt andre erindringsgaver kan i intet tilfælde realiseres, men overgår til Aalborg Idrætsarkiv el. lign. i tilfælde af AaB Ishockey's eventuelle opløsning. 19 Ikrafttrædelsesbestemmelser. Side 8 af 9

9 Disse vedtægter erstatter AaB Ishockey's tidligere vedtægter og træder straks i kraft. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 10. juni Dirigent. Side 9 af 9

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere