DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE OG RØDOVRE KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE OG RØDOVRE KOMMUNE"

Transkript

1 Horten Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr UDKAST EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE OG RØDOVRE KOMMUNE P:\Vores_Vand\Spildevand - indstilling m. m. til kommunerne\supplerende materiale til kommunerne\ejeraftale docx Advokataktieselskabet Horten CVR

2 1. BAGGRUND OG FORMÅL STIFTELSE AFTALENS FORRANG HOLDINGSELSKABETS EJERFORHOLD SAMHANDEL MED SERVICESELSKABET YDERLIGERE KAPITALINDSKUD OG KAUTION GENERALFORSAMLINGEN BESTYRELSERNE I SPILDEVANDSKONCERNEN DIREKTIONERNE I SPILDEVANDSKONCERNEN KE AFLØB A/S' SÆRLIGE GÆLDSFORHOLD UDLODNING AF LÅNEPROVENU OG MODREGNING NYE AKTIONÆRER EJERKOMMUNERNES DISPOSITIONSRET MISLIGHOLDELSE OPHØR AF SPILDEVANDSSAMARBEJDET IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRING AF AFTALEN TVISTER MEDDELELSER UNDERSKRIFTER Side 2 BILAGSOVERSIGT Nr. Titel 1.2 Vision for et spildevandssamarbejde 3.2.A og 3.2.B Vedtægter for [Spildevand] Holding A/S og standardvedtægt for et Spildevandsselskab 4.2 Ejerfordeling Oversigt over samlede honorarer for bestyrelsesposter i Vand- og Spildevandskoncernerne (2013-tal) 10.2 Københavns Kommunes forpligtelse vedrørende KE Afløb A/S

3 EJERAFTALE Side 3 MELLEM Albertslund Kommune CVR-nr Nordmarks Allé 2620 Albertslund Dragør Kommune CVR-nr Kirkevej Dragør Herlev Kommune CVR-nr Herlev Bygade Herlev Hvidovre Kommune CVR-nr Hvidovrevej Hvidovre Københavns Kommune CVR-nr Rådhuset 1599 København V og Rødovre Kommune CVR-nr Rødovre Parkvej Rødovre (tilsammen benævnt "Ejerkommunerne", og hver for sig benævnt "Ejerkommune").

4 Denne ejeraftale ("Aftalen") er indgået den [dato] 2012 i forbindelse med stiftelse af det fælles selskab [Spildevand] Holding A/S ("Holdingselskabet"), der ejer de selskaber, der skal forestå afledning af spildevand i Ejerkommunerne ("Spildevandsselskaberne"). Holdingselskabet og Spildevandsselskaberne benævnes samlet "Spildevandskoncernen". Da visse Ejerkommuner er eller vil blive, jf. pkt. 13.3, indirekte aktionærer i Holdingselskabet via et eller flere heleje(t/de) selskab(er), omfatter definitionerne "Ejerkommune"/"Ejerkommunerne" tillige sådanne selskaber, der også forpligtes af Aftalen. Side 4 1. BAGGRUND OG FORMÅL 1.1 Ejerkommunerne har hidtil varetaget afledning og behandling af spildevand fra deres borgere gennem separate spildevandsselskaber. Drifts- og administrationsopgaver er blevet udført af Spildevandsselskaberne, service- eller holdingselskaber i den enkelte Ejerkommune, fra sommeren 2012 dog af det fælles serviceselskab i Vores Vandkoncernen (hhv. "Serviceselskabet" og "Vandkoncernen"). 1.2 Med det formål i fællesskab at kunne håndtere ekstremregn og oversvømmelser ved at samle kompetencerne på området, fokusere på energibesparelse og følgevirkninger af klimaforandringer og foretage investeringer, hvor det er mest hensigtsmæssigt ud fra en helhedsbetragtning, har Ejerkommunerne besluttet at etablere en fælles koncern, Spildevandskoncernen, som skal drives effektivt og på en måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Ejerkommunerne har et ønske om, at flere spildevandsforsyninger på Sjælland på sigt indtræder i Spildevandskoncernen. Visionen for det fælles spildevandssamarbejde vedlægges som Bilag Etableringen af Spildevandskoncernen giver muligheder i forhold til øget samarbejde mellem Ejerkommunerne i forhold til spildevandsplanlægningen. Det er i den forbindelse hensigten, at der vil blive taget hensyn til lokale forhold, herunder at samarbejdet i Spildevandskoncernen skal understøtte byudviklingen i Ejerkommunerne. 1.4 Spildevandsselskaberne vil få udført drifts- og administrationsopgaver af Serviceselskabet. 2. STIFTELSE 2.1 Holdingselskabet stiftes ved, at hver Ejerkommune, direkte eller indirekte, indskyder sit eksisterende spildevandsselskab i Holdingselskabet. Holdingselskabet har sit hjemsted i Københavns Kommune. 2.2 Spildevandsselskaberne fortsætter indtil videre som separate selskaber, men får i forbindelse med stiftelsen af Holdingselskabet tilføjet "[Navn]" til deres navn. Hvert Spildevandsselskab har sit hjemsted i den Ejerkommune, hvor Spildevandsselskabet har sit primære forsyningsområde. 3. AFTALENS FORRANG 3.1 Aftalen udgør den overordnede regulering af Ejerkommunernes udøvelse af deres ejerskab af Spildevandskoncernen.

5 3.2 Aftalen har mellem Ejerkommunerne forrang for vedtægterne for selskaberne i Spildevandskoncernen, forretningsordener og eventuelle samarbejdsaftaler mellem selskaberne og de enkelte Ejerkommuner. Aftalen suppleres af Ejerkommunernes strategi for Spildevandskoncernen. Vedtægterne for Holdingselskabet og Spildevandsselskaberne (standard) er vedlagt Aftalen som Bilag 3.2 A og 3.2 B. Side Ejerkommunerne udøver loyalt deres rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser i, hensyn bag og principper for Aftalen. Ejerkommunerne er forpligtede til at afstå fra at iværksætte eller fremme aktiviteter, der kan bringe opnåelsen af Aftalens formål i fare. 3.4 Ejerkommunerne er forpligtede til loyalt at varetage hinandens interesser, således at Spildevandskoncernen under iagttagelse af armslængdeprincippet samlet set varetager Ejerkommunernes fælles interesser. 3.5 Ejerkommunerne gør deres repræsentanter i selskabsorganerne, herunder bestyrelsen i Holdingselskabet, bekendt med Aftalen. Ejerkommunerne er forpligtede til at foranledige, at deres repræsentanter træffer beslutninger, der sikrer, at bestemmelserne i, hensynene bag og principperne for Aftalen overholdes fra selskaberne i Spildevandskoncernens side. 4. HOLDINGSELSKABETS EJERFORHOLD 4.1 Ejerkommunerne ejer, direkte eller indirekte, tilsammen 100 % af Holdingselskabets kapital, som udgør nominelt [XXX] kr. fordelt på aktier á 1 kr. eller multipla heraf. 4.2 Holdingselskabets kapital og ejerandele er ved indgåelse af Aftalen fordelt på følgende måde, jf. Bilag 4.2 om ejerfordeling: Kapitalejer Nom. aktiebesiddelse Ejerandel Stemmer (kr.) Albertslund Kommune [xxx] 8,4 % 8,4 % Dragør Kommune [xxx] 4,0 % 4,0 % Herlev Kommune [xxx] 5,6 % 5,6 % Hvidovre Kommune [xxx] 12,0 % 12,0 % Københavns Kommune [xxx] 65,3 % 65,3 % Rødovre Kommune [xxx] 4,7 % 4,7 % I alt [xxx] 100 % 100 % 4.3 Der er ikke udstedt ejerbeviser i selskaberne i Spildevandskoncernen. Ejerbøgerne skal tilføres påtegning om, at aktierne er omfattet af Aftalen og kun kan overdrages i overensstemmelse hermed. 5. SAMHANDEL MED SERVICESELSKABET 5.1 Spildevandsselskaberne indgår samhandelsaftaler med Serviceselskabet om indkøb af administrations- og driftsydelser.

6 6. YDERLIGERE KAPITALINDSKUD OG KAUTION Side Ejerkommunerne er ikke forpligtede til at foretage yderligere kapitalindskud i Spildevandskoncernen. Ejerkommunerne er endvidere ikke forpligtede til at kautionere for eller på anden måde sikre opfyldelse af Holdingselskabets eller Spildevandsselskabernes forpligtelser, jf. dog pkt Eventuelle garantier for lån, der optages af et Spildevandsselskab, stilles af den Ejerkommune, hvor det enkelte Spildevandsselskab har sit primære forsyningsområde. 7. GENERALFORSAMLINGEN 7.1 Generalforsamlingen i Holdingselskabet Generalforsamlingen kan afholdes ved fysisk fremmøde af en repræsentant for hver Ejerkommune Medmindre andet følger af selskabsloven, træffes beslutninger på generalforsamlingen i Holdingselskabet med simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for Spildevandskoncernen skal forelægges generalforsamlingen, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital samt af mindst 3 Ejerkommuner. Dette gælder eksempelvis: Optagelse (direkte eller indirekte) af andre kommuner som medejere af Holdingselskabet Vilkårene for overdragelse af en Ejerkommunes Aktiepost (som defineret i pkt. 13.4), ud over de i pkt nævnte tilfælde Vedtægtsændringer Udlodning af udbytte Opløsning af Holdingselskabet Hvis Holdingselskabet ønsker at overdrage aktier i Spildevandsselskaberne eller andre datterselskaber, som Holdingselskabet måtte stifte eller overtage, kræver dette tilslutning af samtlige Ejerkommuner. Det samme gælder, hvis ejerkredsen i et eller flere af disse selskaber ønskes udvidet ved kapitalforhøjelse, eller hvis der skal træffes beslutninger, der kan medføre modregning i Ejerkommunernes bloktilskud, eller som kan påvirke Ejerkommunernes lånerammer.

7 7.2 Generalforsamlingerne i Spildevandsselskaberne Side Generalforsamlingerne i Spildevandsselskaberne udgøres af en repræsentant for bestyrelsen i Holdingselskabet Forud for generalforsamlingen udpeger bestyrelsen i Holdingselskabet et bestyrelsesmedlem, som af bestyrelsen får mandat til at repræsentere Holdingselskabet og afgive stemme på det enkelte Spildevandsselskabs generalforsamling, jf. pkt Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning skal forelægges generalforsamlingen for de respektive Spildevandsselskaber. Dette gælder eksempelvis: Beslutninger, der kan medføre modregning i Ejerkommunernes bloktilskud eller som kan påvirke Ejerkommunernes lånerammer Køb og salg af ejerandele i andre selskaber Etablering af datterselskaber Større investeringer Optagelse af lån Godkendelse af Spildevandsselskabets budget Væsentlig udvidelse eller indskrænkelse af aktiviteterne Fusion og spaltning af Spildevandsselskaber Indstilling om eller fastsættelse af spildevandstakster mv Fusion af Spildevandsselskaber kræver endvidere tiltrædelse af de Ejerkommuner, hvor de berørte Spildevandsselskaber har deres primære forsyningsområder. 8. BESTYRELSERNE I SPILDEVANDSKONCERNEN 8.1 Holdingselskabet Bestyrelsen for Holdingselskabet udgøres af én repræsentant for hver Ejerkommune samt eventuelle medarbejderrepræsentanter Hver Ejerkommune indstiller én person til valg til bestyrelsen i Holdingselskabet. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis Ejerkommunen indstiller samme person, som er valgt til bestyrelsen for Holdingselskabet i Vandkoncernen Ejerkommunerne er på generalforsamlingen forpligtede til at stemme for de indstillede kandidater fra de øvrige Ejerkommuner, som er indstillet i overensstemmelse med denne Aftale.

8 8.1.4 Bestyrelsesformanden vælges af generalforsamlingen. Næstformanden vælges af bestyrelsen blandt dens medlemmer. Side En kommune, der er medejer af Vandkoncernen, men ikke af Spildevandskoncernen, har ret til at være repræsenteret på bestyrelsesmøderne i Holdingselskabet i Spildevandskoncernen med 1 observatør. Det er hensigtsmæssigt, hvis den pågældende kommune er repræsenteret af samme person i bestyrelserne i de to koncerner De kommuner, der er "Tilknyttede Kommuner" i forhold til Vandkoncernen, jf. ejeraftalen for Vandkoncernen, har ret til at være repræsenteret på bestyrelsesmøderne i Holdingselskabet i Spildevandskoncernen med 1 observatør, så længe den Tilknyttede Kommune har ret til en observatørplads i bestyrelsesmøderne i Holdingselskabet i Vandkoncernen. Det er hensigtsmæssigt, hvis den Tilknyttede Kommune er repræsenteret af samme person i de to bestyrelser De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer eller frem til, at der gennemføres valg heraf: medarbejderobservatører der deltager i bestyrelsesmøderne i holdingselskabet i Vandkoncernen, har ret til at deltage som observatører i bestyrelsesmøderne i Holdingselskabet i Spildevandskoncernen Observatørerne har taleret, men ikke stemmeret. Bestyrelsen i Holdingselskabet kan i konkrete tilfælde beslutte, at observatører ikke kan deltage i bestyrelsens møder eller ved behandling af punkter på dagsordenen. En observatørs deltagelse i bestyrelsesmøderne er betinget af, at observatøren tiltræder en fortrolighedserklæring. 8.2 Spildevandsselskaberne Bestyrelsen i hvert af Spildevandsselskaberne består af mindst 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf 1 bestyrelsesmedlem er administrerende direktør i Holdingselskabet, og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er ansat i det fælles serviceselskab i Vandkoncernen. 8.3 Generelle bestemmelser om bestyrelserne i Spildevandskoncernen Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Første valgperiode udløber dog ved den første generalforsamling i 2014, og valg finder herefter sted på den ordinære generalforsamling i lige år. Genvalg kan finde sted I bestyrelsen træffes beslutning ved simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt På baggrund af et oplæg, som sendes fra Holdingselskabets bestyrelse til Ejerkommunerne senest 1. januar 2016, tager Ejerkommunerne stilling til den fremtidige størrelse og sammensætning af bestyrelserne i selskaberne i Spildevandskoncernen. Ejerkommunernes samlede evaluering skal fore-

9 ligge senest 30. juni Eventuelle ændringer i bestyrelsernes størrelse og sammensætning gennemføres snarest herefter. Side Evalueringen i pkt fremrykkes, hvis antallet af Ejerkommuner inden 1. juli 2015 udgør mindst 12. Senest 6 måneder efter udvidelse af ejerkredsen med den 12. Ejerkommune sender bestyrelsen i Holdingselskabet et oplæg til Ejerkommunerne. Ejerkommunerne tager inden 6 måneder fra modtagelsen af oplægget stilling til den fremtidige størrelse og sammensætning af bestyrelserne i Spildevandskoncernen. Eventuelle ændringer i bestyrelsernes størrelse og sammensætning gennemføres snarest herefter En oversigt over de samlede honorarer for bestyrelsesposterne i Vand- og Spildevands-koncernerne (2013-tal) fremgår af Bilag DIREKTIONERNE I SPILDEVANDSKONCERNEN 9.1 Bestyrelsen i Holdingselskabet ansætter en administrerende direktør til at forestå den daglige ledelse af selskabet. Denne direktør er tillige administrerende direktør i Serviceselskabet. 9.2 Beslutning om ansættelse eller afskedigelse af den administrerende direktør i Holdingselskabet kræver, at det bestyrelsesmedlem, der er indstillet af Københavns Kommune, stemmer for. Denne bestemmelse bortfalder, hvis Københavns Kommune ikke længere har aktiemajoriteten i [Spildevand] Holding A/S. 10. KE AFLØB A/S' SÆRLIGE GÆLDSFORHOLD 10.1 KE Afløb A/S har et gældsforhold til KommuneKredit på ca. 3,1 mia. kr., som hidrører fra stiftelsen af selskabet. Det er under den nuværende lovgivning næppe muligt at indregne serviceringen af dette gældsforhold i spildevandstaksterne Københavns Kommune indestår hermed for, at de øvrige Ejerkommuner ikke påvirkes økonomisk af det i pkt omtalte gældsforhold. I det omfang gældsforholdet afvikles, ophører Københavns Kommunes forpligtelse i henhold til denne bestemmelse. Københavns Kommune har ikke afgivet et direkte og uigenkaldeligt tilsagn om at servicere KE Afløb A/S' gældsforpligtigelser over for KommuneKredit. Gældsforpligtelsen er nærmere fastlagt i Bilag UDLODNING AF LÅNEPROVENU OG MODREGNING 11.1 Hvis det, jf. pkt. 10, bliver muligt for Spildevandsselskaberne at indregne servicering af lån, der optages med henblik på udlodning, i taksterne, og hvis det bliver muligt at udlodde et sådant låneprovenu til Spildevandsselskabernes respektive Ejerkommuner, gælder følgende for beslutninger herom på henholdsvis generalforsamlingen for Spildevandsselskaberne og generalforsamlingen for Holdingselskabet: Når bestyrelsen i Holdingselskabet behandler en forestående generalforsamling i et Spildevandsselskab, hvori der foreslås udlodning, tager bestyrelsen afgørende hensyn til tilkendegivelser fra det bestyrelsesmedlem, der

10 er indstillet af den Ejerkommune, der står til at modtage det udloddede beløb. Eventuel modregning bæres endeligt af den Ejerkommune, der modtager det udloddede beløb. Side Generalforsamlingen for Holdingselskabet er tilsvarende forpligtet til at stemme, således at det muliggøres, at der kan ske en sådan udlodning alene til den pågældende Ejerkommune, hvor det udloddende Spildevandsselskab har sit primære forsyningsområde. Generalforsamlingen for Holdingselskabet er ved afstemningen om udlodning ligeledes forpligtet til at lægge særlig vægt på tilkendegivelser fra denne Ejerkommune Principperne i pkt og gælder med de fornødne tilpasninger, hvis udlodning skal ske efter en fusion af Spildevandsselskaber. 12. NYE AKTIONÆRER 12.1 Kun kommuner og 100 % kommunalt ejede selskaber, der ejer et spildevandsselskab, kan indtræde som aktionærer i Holdingselskabet, og kun hvis det er godkendt af generalforsamlingen i Holdingselskabet i henhold til pkt Nye Ejerkommuner er forpligtede til at tiltræde Aftalen, og Ejerkommunerne er forpligtede til at gøre enhver aktieovergang betinget af, at dette sker Nye Ejerkommuner er forpligtede til at indskyde deres direkte eller indirekte ejede spildevandsselskaber i Spildevandskoncernen Tegningskursen og ejerandelen for nye Ejerkommuner fastsættes efter samme ejerfordelingsmodel, som anvendtes ved stiftelsen af Holdingselskabet De tidsmæssige rammer for indtræden af nye aktionærer fastsættes af bestyrelsen i Holdingselskabet. 13. EJERKOMMUNERNES DISPOSITIONSRET 13.1 Ejerkommunerne kan overdrage deres aktier i Holdingselskabet til nye aktionærer omfattet af pkt Overdragelse kan tidligst ske pr. 1. januar Fra dette tidspunkt kan en Ejerkommune alene, såvel direkte som indirekte, overdrage sine aktier i Holdingselskabet, såfremt det sker i overensstemmelse med dette pkt Ejerkommunerne er ikke berettigede til at pantsætte eller på anden måde behæfte deres aktier i Holdingselskabet, som heller ikke må anvises til genstand for udlæg. Det samme gælder overdragelse af økonomiske rettigheder og/eller forvaltningsmæssige beføjelser Uanset pkt er en Ejerkommune berettiget til at overdrage sine aktier i Holdingselskabet til et af Ejerkommunen, direkte eller indirekte, helejet selskab eller direkte til Ejerkommunen. Ved overdragelse til et af Ejerkommunen helejet selskab eller eksisterende ejerskab af et sådant selskab indestår Ejerkommunen, med endelig og retlig bindende virkning over for

11 de øvrige Ejerkommuner, for det erhvervende/eksisterende selskabs forpligtelser efter Aftalen. Hvis dette selskab ikke længere er, direkte eller indirekte, helejet af Ejerkommunen, skal aktierne i Holdingselskabet tilbageføres til Ejerkommunen med virkning fra tidspunktet for helejerskabets ophør. Side En Ejerkommune kan alene overdrage sin samlede aktiepost ("Aktiepost") Hvis en Ejerkommune ("Overdragende Ejerkommune") ønsker at overdrage sin Aktiepost i Holdingselskabet, har de øvrige Ejerkommuner ("Øvrige Ejerkommuner") forkøbsret og anvisningsret efter reglerne i dette pkt. 13.5: Tilbud om overdragelse af Aktieposten med angivelse af købesum vedlagt dokumentation for kursfastsættelsen samt øvrige vilkår fremsættes skriftligt over for bestyrelsesformanden i Holdingselskabet, der straks videresender tilbuddet til de Øvrige Ejerkommuner. Såfremt de Øvrige Ejerkommuner ønsker at gøre deres forkøbsret gældende, overdrages Aktieposten i forhold til de Øvrige Ejerkommuners respektive ejerandele i Holdingselskabet på accepttidspunktet. De Øvrige Ejerkommuner kan i enighed beslutte at udøve forkøbsretten ved anvisning af Holdingselskabet eller en eller flere andre købere Beslutning om at udøve forkøbsret eller anvisningsret skal meddeles Holdingselskabets bestyrelsesformand inden for 2 måneder efter, at tilbuddet er modtaget af de Øvrige Ejerkommuner. Holdingselskabets bestyrelsesformand videresender straks accepten til den Overdragende Ejerkommune Købesummen for Aktieposten fastsættes af den Overdragende Ejerkommune enten (i) som den samlede pris, som en uafhængig og seriøs tredjemand er villig at betale for Aktieposten og på de vilkår, som nævnte tredjemand betinger sig, eller (ii) den værdi, som 2 uafhængige vurderingsmænd fastsætter på baggrund af de vilkår, der fremgår af tilbuddet Aktieposten overdrages på kontantvilkår og i øvrigt på de vilkår, der fremgår af tilbuddet Købesummen for Aktieposten skal berigtiges kontant senest 1 måned efter meddelelsen om accepten til den Overdragende Ejerkommune. De økonomiske rettigheder og/eller forvaltningsmæssige beføjelser til Aktieposten overgår ved købesummens berigtigelse Udnyttes forkøbs- eller anvisningsretten ikke, er den Overdragende Ejerkommune i 2 måneder efter udløbet af acceptfristen i pkt berettiget til at overdrage Aktieposten til tredjemand, omfattet af pkt. 12.1, 1. led, til den købesum og på de øvrige vilkår, der blev tilbudt de Øvrige Ejerkommuner Den Overdragende Ejerkommune bærer alle rimelige omkostninger ved overdragelsen af Aktieposten, herunder omkostninger til vurderingsmændene i henhold til pkt Ejerkommunerne kan i enighed beslutte, at en Ejerkommune er berettiget

12 til at udtræde ved udlodning af den respektive Ejerkommunes netaktiver. Side MISLIGHOLDELSE 14.1 Hvis en Ejerkommune misligholder Aftalen, tilkommer der de øvrige Ejerkommuner dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelser Væsentlig misligholdelse omfatter enhver væsentlig tilsidesættelse af Ejerkommunens forpligtelser i henhold til Aftalen. Gentagen tilsidesættelse af en Ejerkommunens forpligtelser i henhold til Aftalen eller opretholdelse af ikke-væsentlig misligholdelse efter påkrav vil tillige være at anse som væsentlig misligholdelse De ikke-misligholdende Ejerkommuner sender skriftligt påkrav om ophør af misligholdelsen til den misligholdende Ejerkommune. I påkravet skal den misligholdende Ejerkommune gives en frist på 20 hverdage til at rette for sig ved, at misligholdelsen bringes til ophør, og dens virkninger omgøres/ophæves Hvis den misligholdende Ejerkommune ikke inden for den i pkt. 3 angivne frist har rettet for sig, og mindst 3 af de ikke-misligholdende Ejerkommuner i enighed anser misligholdelsen for væsentlig, suspenderes den misligholdende Ejerkommunes økonomiske rettigheder og forvaltningsmæssige beføjelser i Holdingselskabet samt rettigheder ifølge denne Aftale, indtil misligholdelsen er bragt til ophør eller endeligt afgjort ved mediation eller voldgift, jf. pkt OPHØR AF SPILDEVANDSSAMARBEJDET 15.1 Ved enighed mellem Ejerkommunerne kan Aftalen bringes til ophør Ved ophør af samarbejdet stilles Ejerkommunerne i videst muligt omfang som før Aftalens indgåelse. Aktiver og passiver fordeles i overensstemmelse med Ejerkommunernes respektive ejerandele, medmindre dette er åbenbart urimeligt. 16. IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRING AF AFTALEN 16.1 Aftalen træder i kraft, når samtlige Ejerkommuner har tiltrådt Aftalen, og konkurrencemyndighedernes godkendelse af etableringen af Spildevandskoncernen foreligger Aftalen kan alene ændres ved enighed mellem Ejerkommunerne, og ændringer skal ske skriftligt ved underskrift af repræsentanter for samtlige Ejerkommuner Begrebet "Aftalen" omfatter Aftalen med samtlige skriftlige ændringer og tillæg. 17. TVISTER 17.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Ejerkommunernes ejer-

13 skab af Spildevandskoncernen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, skal søges bilagt ved mediation ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende på det tidspunkt, der indgives en anmodning om mediation. Side Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende på det tidspunkt, voldgiftsagen anlægges. 18. MEDDELELSER 18.1 Alle meddelelser mellem Ejerkommunerne vedrørende forhold, der udspringer af Aftalen, sendes medmindre en Ejerkommune har givet de øvrige Ejerkommuner skriftlig meddelelse om andet, hvilken i så fald vedlægges denne Aftale som et tillæg til nedenstående adresser og personer: Til Albertslund Kommune: Att.: Borgmesteren Nordmarks Allé 2620 Albertslund Til Dragør Kommune: Att.: Borgmesteren Kirkevej Dragør Til Herlev Kommune: Att.: Borgmesteren Herlev Bygade Herlev Til Hvidovre Kommune: Att.: Borgmesteren Hvidovrevej Hvidovre Til Københavns Kommune: Att.: Overborgmesteren Rådhuset 1599 København V Til Rødovre Kommune: Att.: Borgmesteren Rødovre Parkvej Rødovre

14 Side UNDERSKRIFTER Aftalen underskrives i 6 eksemplarer, hvoraf hver Ejerkommune modtager et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale. For Albertslund Kommune: For Dragør Kommune: Steen Christiansen, Borgmester Allan Holst, Borgmester For Herlev Kommune: For Hvidovre Kommune: Thomas Gyldal Petersen, Borgmester Helle Adelborg, Fg. Borgmester For Københavns Kommune: For Rødovre Kommune: Frank Jensen, Overborgmester Erik Nielsen, Borgmester

EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, RØDOVRE KOMMUNE OG

EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, RØDOVRE KOMMUNE OG Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286163418 EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE,

Læs mere

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN MELLEM OG OG OG FAXE KOMMUNE NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S AKTIONÆROVERENSKOMST EJERAFTALE V E D R. Vandsamarbejde Sjælland A/S CVR-nummer []30 53 54 13 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8 EJERAFTALE i INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8 6. SELSKABETS BESTYRELSE 9 7. DIREKTION 9 8.

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Bilag 5.1. Advokatpartnerselskab 07.10.2014. Jacob Christiansen. Advokat. J.nr. 290133-DJU FOR. Energnist I/S herefter Interessentskabet.

Bilag 5.1. Advokatpartnerselskab 07.10.2014. Jacob Christiansen. Advokat. J.nr. 290133-DJU FOR. Energnist I/S herefter Interessentskabet. Bilag 5.1 07.10.2014 Advokatpartnerselskab Jacob Christiansen Advokat J.nr. 290133-DJU VEDTÆGTER FOR Energnist I/S herefter Interessentskabet Side 64 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Interessentskabets navn og

Læs mere

Aktionæroverenskomst

Aktionæroverenskomst Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Aktionæroverenskomst Mellem undertegnede (herefter kaldet

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Companys A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand Farm A/S. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk Biogas a.m.b.a.

Vedtægter for Sønderjysk Biogas a.m.b.a. 1 J.nr. 2009062 JM/ahd Vedtægter for Sønderjysk Biogas a.m.b.a. 1 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Sønderjysk Biogas a.m.b.a.. 1.2 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar.

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX J.nr. 026626-0025 rma/lb VEDTÆGTER Juni 2011 for Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cimber Sterling Group A/S. 1.2 Selskabets binavne er Sønderjyllands Flyveselskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S V E D T Æ G T E R for LifeCycle Pharma A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Selskabets navn er LifeCycle Pharma A/S. Selskabets hjemsted er Birkerød kommune. 1 2 3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark A/S CVR. nr. 78040017

Vedtægter for Topdanmark A/S CVR. nr. 78040017 Vedtægter for Topdanmark A/S CVR. nr. 78040017 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Selskabets navn er Topdanmark A/S. Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. 2. Formål Selskabets formål er at være

Læs mere

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger:

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger: InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 17-2013/14 25. august 2014 Opdateret vedtægter Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2014, som

Læs mere