adrninistrea 2. Aflæggelse af årsberetring for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse #

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "adrninistrea 2. Aflæggelse af årsberetring for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse #"

Transkript

1 adrninistrea $,endørrsdinurri$ nation Referat af ordinær generalforsamling i E/F Essex Park IV Ejerforeningen afholdte ordinær generalforsamling onsdag V.mal2014,kL 19:00, i kælderen under Niebuhr Gade 1 (nedgang mellem etape I og IV), 2630 Taastrup. På generalforsamiingen deltog 7 eiere, heraf 0 ved fuldmagl svarende til et fordelingst alpå2.azb ud af 5.a74. Endvidere deltog christian parby fra Administrea Aps. For generaiforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1". Valg af dirigent & referent. 2. Aflæggelse af årsberetring for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse # årsregnskab med påtegning af revisor. 3. Godkendelse af budget og å conto opkrærminger. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppieanter 5. Valg af revisor. 6. Forslag fra mediemmer. a) Vedtagelse af ny husorden. 7. Eventuelt. Ad 1. Valg af dirigent & referent. Christian Parby biev va t til dirigent og referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutringsdygtig i henhold til foreningens vedtægter 6 & 7. Dog var generalforsamlingor ikke afholdt i anden halvdel af marts måned. Der var ingen indvendinger til generalforsamlingens lovlighed eller aflroldelse. Ad 2- - Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. _ Beretrdngen var udsendt forud for generalforsamlingen og omhandlede følgende: B E STY RE LSEN BERE ThI$f G 2A 13 Bestynelsens beretning omfatter foreningerne Andelsbaligforeningen, Essex PørkTøøsh.up IV. (NB IV) samt Eierfareningen Essex Pørk Taastrup W. GIF M. Ydermere henoises til Grundejerforeningen Essex pørk Tøøstrup (GF). EÆ Essex Park raastrup IV - referat fra ordinær generaiforsamling 07-os Side I af 7

2 admini:tre a QendomsaornrnistraLron Bestyrelserne i år 2013 bestået af: Andel sb oligforuingen AlB IV Sidse Hansen inal, 2 fu AB, Bestyrelsesformand-, 2 år, AB Michael B. Jensen,2 år AB -7..å aalg Irena Niebuhr, 2 år AB -på aølg Steen Simonsen,2 år AB Karina Kaødtman, 7 år AB (suplileant) EjerforenirryenElE IV Grethe lørgensen, Bestyrelsesformand, 2 år, EF Bent Jensen,2 år, EF Sidse Hansen inal, 2 år, AB Michøel B. Jensen,2 år, AB lrena Niebuhr, 2 år AB Thomas Schmidt, EF (suppleant) Der har aæret øfholdt fælles AB og EF bestyrelsesmøder cirka huer anden måned. AB/EF har desuden deltaget med to repræsentanter i de månedlige bestyrelsesmøder i Grundejerforeningen. Ånrr DER GtK... Året 2013 har uæret et år med flere store arbejdsopgaaer i foreningen. De fleste kræfter har oæret løgt i grundeieforeningen, haor man bl.a. har arbejdet på at samle de 4 etøpers udgifter med. henblik på at opnå ensartethed samt hente bedre tilbud hjem. Eksempler på årets opgaaer: - Vedholdende pres mod Høje-Taastrup kommune i sagen omkring uloalig lokalplan - Professionelt samspil med ødookat i stæuning modtaget ft ø 'store GF, - Aktioiteter for at opnå et resultat aedr. udeståender frø s-års gennemgangen - Tiltag til forbedringer i området f.eks.lys, snerydning, aedligeholdelse mi. - Forstærkning af samarbejdet med foreningernes administrator - Udarbejdelse af fælles husorden for alle 4 etaper - Ioærksættelse af parkeringsordning i området omkring Essex park ATFALD Vi hør i år haft store problemer med tilstoppede afføldsskakte sam.følge af, at de ikke har aæret benyttet tigtigt. Der er smidt ting i skaktene, sont ikke har oæret husltoldningsffild, løse poser som hør. sat sig i aentilationen og et stort antøl poser, som har aæret for store til at komme igennem systemet. Der har i løbet af året oæret flere tilstopninger, haor 5 af d"isse hør kræaet ekstra "mobilsugning,, eller nunuel tømning. Haer tømning hnr ntedført en ekstra regning på a000 kr. og en nxasse unødig tidsforbrug i e med opføl gning. forbindels Dette er en udgift, som ai alle godt kunne aære foruden. Derfor iaærksatte GE en udleoering af poser til ale lejliglrcder i Essex Park, idet alle etøper haade det samme problem med tilstopninger af afføldisystemet. EÆ Essex Park raastrup IV * referat rra ordinær gerreralforsamling Side 2 af 7

3 admini:treaft EsendomsadmrnislraLron Flere defekte anlæg betød, at skøkterne blea afspæn'et i flere uger, haorfor der blea opstillet øffaldscontainere. Feilene er nu udbedret, og ui håber derfor på et ztelfungerende affaldssystem. Bestyrelsen opfordrer 7tå det kraftigste til, at alle beboere kun benytter de tillødte poser og kun til lrusholdningsffild - alt andet skal smides ud i miliøskutet! Ved misligholdelse af de giane retningslinjer ail skakterne bliue lukket per.manent. NAI,?VESKILTE I sorumet'en gennemgik bestyrelsen samtlige postkasser i foreningen. Alle naaneskilte er bleaet skiftet samt postkasserne renset og repareret. Bestyrelsen minder om, at det er forbudt at klistre eget naan på postkassen. Når der flytter en ny beboer ind i etapen, skal bestyrelsen kontaktes, og oplyses ltailket naan, der skal stå på postkøssen. OMIÆGNTNG A-F LiN (Ar,tDEL) I det forgange år har bestyrelsen i andelsboligforeningen aæret i dialog med foreningens realkred.itinstitut med lrcnblik på eaentuelt øt omlægge foreningens lån. Idet omlægningsomkostningerne er relatiat høje har bestyrelsen besluttet ikke at omlægge lånene, men i stedet afuente lånenes udløb. Andelsboligforeningen sparer dog op i den t'orbindelse, således at der kan foretøges et kontant afdrøg aed omlægningstidpunktet. Bestyrelsen genoptøger foraenteligt drøftelserne med realkreditinstituttet uttimo Realkreditforeningen haade aarslet en stigning i foreningens bidrag, hailket uille medføre en større ekstra udgift. Det er lykkes foreningen at forhandle et nedsløg i bidrag, hailket spører foreningen for et støre beløb. SALG AT LEILIGHEDER Der er i 2013 bleuet solgt en række leiligheder foreningen, andels- såael som ejertejtigheder. Bestyrelsen ser en generel tendens til at priserne er stigende, og interessen for Essex park, og i særdeleshed. etape M er stigende. Vi er fortrøstningsfulde, og håber på et år med salg af de lejligheder som øllerede er sat til salg. RESTåNCER Gennem det seneste år har ai flere gange måtte rykke beboere for betaling af husleje. Dette er uncceptabelt. Bestyrelsen ail derfor minde om, At huslejen skal betales til tiden ellers ail det medføre rylckerskriuelser og eat. eksklusion for andelsb olighau erne. ARB E J D ET I GR UATDEIERFORENAIG EN Det er bleaet besluttet i alle etaper, at ai samler de tekniske opgaaer omkring aedligholdelse m.m. i GF for at kunne opnå bedre priser og ensartethed i området. Dette har medført, at der er færre opgaaer som haer økonomiske bidrag til GF, som er sat forening skal tage sig af, men det påuirker naturligais også foreningens op, da GF nu afhold.er nogle af de udgifter som tidtigere lå i foreningen. Nedenfor er der en gennemgang af de forhold og opgaaer, som der GF har arbejdet med i det forgangne år. Stæaning "Grundeierforeningen i Høje-Taastrup by, Etape lll" har udtaget stæuning mod bebyggelsens 4 eietforeninger, da man mener øt disse mangler øt efterbetale udgifter aedrørende aedligeholdelse øf området. Sagens kerne er den uloalige lokalplan, som området er reguleret under. Sagen er pt. under behandling. Bestyrelsen ser frem til en aftlaring omkring byparken samt det søgsøgte beløb. EÆ Essex Park Taastrup IV - referat fra ordinær generalforsamling O7-05-ZOL4. Side 3 af 7

4 S-ørs gerutenxgang administre a E3 endomsadmr n ist rat ion Deruæ sag står desaærre sanltte sted som tidligere. Arkitektgruppen anerkend,er ikke eletnenter i de kraa, son't er bleaet påaist i gennemgangen. Da en eaentuel manglende udbedring på sigt kan medføre store udgifter for Essex Park Taastrup, er foreningens ødaokat aedholdende. Dette er desaæn'e også er en juridisk taist, hailket træl<ker en afgørelse i langdrøg. Vedligeholdelse GF ind.førte i august måned en ua.fhængig p-ordning i ontrådet. Ordningen blea ind.ført, da flere beboere parkerede uhensigtstnæssig, hailket bl.a. resulterede i manglende muligheder for at få afhentet ffild, ruanglende snerydning, blokering af handicapltladser nru. Bestyrelsen er oaet'ordnet set tilf'edse med ordningen, men hør ønsket at få ændret aftølen med parkeringsselskabet, således at biler må holde både med og mod køreretningen. Dog ail det fortsat kun aære tilladt at 7tørkere på siden modsat bygningen (Berings Gade). Da den yfue belysningen er pålagt "Den Store Grundejerforening", er der grundet den uooerensstemmelse i forhold til aedligeholdelse og lokalplan ikke bletset uedligeholdt lys i området oaer længere tid. Efter Jlere møder med kommunen er de gået med til at aedligeholde Berings Gøde i forhold til lys, snerydning m.m. indtil stæoningen er ajkløret. Der arbejdes fortsat på etøblering af lys på Niebufu Gøde samt på den store pørkeringsplads. Beboerøktiaiteter Til GF aktiaitetsdøge i maj- og september måned deltog henholdsais 20 og 25 beboere. Tak for jeres indsøts. På øktiaitetsdagen rydder ai op i "Byparken", fjerner øffald samt farskønner området til glæde for Hais ai ikke ølle bøkker op om disse aktiaiteter, uil de oaer tid forsainde. os alle. Den årlige cykelindsamling resulterede igen i et stor antal cykler indsamlet (75 stk.) Disse er alle oaerdraget til politiet med henblik på bortskaffelse. Der blea igen i år afholdt fastelaansfest, med deltøgelse af festligt udklædtebørn og aoksne. Bestyrelsen opfordrer til at endnu flere deltager i de enkelte aktiaiteter. Det er hyggeligt, og det er aigtigt, at ai alle bidrager til at Essex park forbliaer et dejligt sted at bo. REGNSKAB 201"3 _ BUDGET 2014 Perioden har ikke budt på større økonomiske poster. Grundet sammenlægning af aedligeholdelses opgaaer m.fl. i Grundejerforeningen, hør ui mulighed for at opnå samlerabatter og stordriftsfordele i kraft af, øt ai er flere sammen om ud fterne. De enkelte leaerandører er samtidig mø'e aillige i at indgå fornuftige senticeaftaler og abonnenænter med 6n stor forening, frem for flere små. Dette hør oæret medairkende til øt ai igen i år, kommer ud med et balønceret regnskøb, selaom øllepriser generelt er stigende oaer tid. Da ai står oaerfor eaentuelle store udgifter lfin. stæaningen, indstiller bestyrelsen til at det nuaærende udgiftsleje fastholdes, og huslejen / fællesudgifter fastsættes til samme niaeau som perioden Der uil aære en lille huslejestigning grundet behoa for mindre aedligeholdelsesopgaaer i etapen. EÆ Essex Park Taastrup IV - referat fra ordinær generalforsamling

5 admini:tre a Eg endoms adm r ni s I r a t icn AKTIVITETER2Ol4 Året 2014 kommer til at bære præg af den aerserende sag aedr. stæaning. Dette betyder at øarige aktiaiteter, placeres på et praktisk minimum, ud fra huor mange ressourcer der ail aære tilgængelige, Foreningen ørbeider med en aktiaitetsliste, for på den måde at sikre og forankre enkeltstående opgaaer. Nedenfor er eksempler på nogle af de opgaaer som løbende bliaer prioriteret på listen:. Sikring af ån fælles husorden for hele bebyggelsen. Kigge på forsikringer i egen etalte og arzdre. Genforhandling af lån de ntange daglige og GENERELT Skulle du måtte høoe interesse i at deltage i bestyrelsesarbejdet, er du meget aelkommen til at melde dig. Hais tiden eller interessen ikke slår til, håber ai alligeoel at høre fra dig, da alle henaendelser, holdninger osa. har intet'esse. Det er bestyrelsens holdning,at ai alle bør bidrage til aores fælles haerdøg, så ai sikrer et fornuftigt økonomisk leje, et behøgeligt og aedligeholdt område, samt aære medt:irkende til at skabe en tryg og støbil haerdag for os alle. Bestyrelsen holder møder haer måned. OPFORDRTNG Opgaaerne i foreningen er for tiden rigtig mange, med et konstønt forsøg på at holde udgifter nede, sikre et godt og sil<kert miljø at færdes i, samt bidrage til, at bebyggelsen er et rent og behageligt sted øt aære. læanligt opleaer oi øt alt for meget tidbruges på totalt ouerflødige opgaaer:. Affald sont snides i området. Tilstoppede øffaldsskakter. Cykler i opgange ogoedhusnturen. KæledUr som støjer, går løse og efterlader. 'offold'.. Efterlødte effekter ikældergange og opgange.. Husorden og Ltoreregler soru ikke efterleaes o Etc. Dette blandt meget andet, er medairkende til, at bestyrelsen ikke får fremadretted,e opgøaer til gøvn for olle, men ofte er bundet i oaerflødige apgauer. mulighed med at ørbejde med Dedot: Behandl området, opgangene, miljøskuret og dine nøboer sont du sela ønsker øt bliae behandlet. Husk: Det er dine aærdier som påairkes aed dine handlinger. Med oenlig hilsen Andelsbo gligfot' eningen og Ej erforeningen Essex Park Taastrup - Etape IV w?dw, es s exp arkt øastrup. dk EÆ Essex Park Taastrup IV - referat fra ordinær generalforsamling0t Side 5 al7

6 Der var en drøftelse om 5 års gennemgang og lokalplanen. administrea- E; endomsadmi ni st r a t ion Omkostningerne til adrrokaten for at føre sagen, forsøges dækket over forsikringen. Beretningen blev herefter taget til efterretning. Christian Parby fra Administrea ApS gennemgik årsrapporten i hovedtal. Årsrapporten udviser et overskud på kr , der overføres til grundfonden til imødegåelse af eventuelle udgifter i de igangværende tvister. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Ad 3. - Godkendelr= "f budget å conto opkrævninger. Christian Parbv gennerngik budgettet. Der var i budgettet Iagt op til en stigning i ejerforeningsbidraget, svarende til kr. for en lejlighed på 88 m2. 155,- pr. måned Budgettet blev enstemmigt godkendt. Ad 4. - Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg var Sidse Unal & Irena Niebuhr. 2 suppleanter Da der: ikke var andre, der stillede op til besfyrelsesposterne biev Sidse Unal & kene Niebuhr genval5. som suppleant blev Thomas sonne-schmidt & søren Klagenberg vaigt. Bestyrelsen er sammensat således: Grethe ]ørgensen (formand) Bent Andersen Michael Jensen Sidse Unal (vaigt af AE) Irena Niebuhr På valg i 2015 På valg i 2015 På valg i 2015 På valg i2016 På vale i201.6 Thomas Sonne-Schmidt (suppleant) på valg ZOIS Søren Klagenberg på valg i 2015 Ad 5. - Valg af revisor. Bestyrelsen var sidste år blevet bemyndiget til at finde en ny revisor, -"n hurdu i[",1*t dutt". E/F Essex Park raaskup IV - referat fra ordinær generalforsamling i4.

7 administrea- QeMonsadrnrnistration Dirigenten foreslog, at bestyrelserr på ny, fik bem;,ndigelse til at furde ny revisor, og i ørrrigt i samarbejde med de øvrige foreninger. Generalforsamlingen godkendte, at bestyrelsen havde bemyndigelse til, at finde en ny rerrisot dog uden prisstigni.g. Ad 6. - Forslag fra eller medlemmer. Der rzar fra bes rrelsen stiiiet forslag om vedtagelse af ny husorden. Husordenen blev kort drøftet. Dirigenten satte forslaget til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Ld7. - Eventuelt. Der var et ønske om at få en lille gynge, nar legepladsen blev lavet om. Der var fra flere ejere et ønske om at få fibemet fra Waoo, hvilket gav en drøftelse om TDC's net og om man måtte benytte de kabler. Generalforsamlingen drøftede lukning af aitaner. Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. 19:50. Sidse UnaI --- /- - --'--'"rz ff*1u'ut (dirigent) ltl {-')li l,/! ii" I ;1I_^ fløi 'Bent Andersen -fi -',? Grethe Jøriensen (Formand).4i I WdÅ,t J*toq Michaei Jensen ', f,-lticr't','itlr-h'( Irena Niebuhr EÆ Essex Park Taastrup IV - referat fra ordinær generalforsamling

BESTYRELSENS BERETNING 2013

BESTYRELSENS BERETNING 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2013 Marts 2014 Bestyrelsens beretning omfatter foreningerne Andelsboligforeningen, Essex Park Taastrup 3. (A/B3) samt Ejerforeningen Essex Park Taastrup 3. (E/F3). Ydermere henvises

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2014

BESTYRELSENS BERETNING 2014 BESTYRELSENS BERETNING 2014 Høje-Taastrup 2015 Bestyrelsens beretning omfatter foreningerne Grundejerforeningen - Essex Park Taastrup (GF), Andelsboligforeningen - Essex Park Taastrup 3. (AB3) samt Ejerforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN 1 København, 3. juni 2015 Til beboerne. Vedlagt referat for generalforsamlingen den 7. april 2015 samt formandens beretning. I forbindelse med formandens beretning blev byttelisterne nævnt, da disse var

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2012, den 26. april

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

2. Formandens beretning. Formanden aflagde beretning:

2. Formandens beretning. Formanden aflagde beretning: År 2012 den 27. marts, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Kingosparken. Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 78 andelshavere. Endvidere var mødt inspektør Torben

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere