Organisationsbestyrelsesmøde den 16. januar 2012, kl i Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 16. januar 2012, kl. 19.00 i Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse"

Transkript

1 Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 16. januar 2012, kl i Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse Sager til behandling/beslutning Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 7. november Revisionsprotokol Bestyrelsens sammensætning Meddelelser fra formanden Reorganisering af hovedkontoret i Egedal Centret Sammenligning af henlæggelsesniveauer i afdelingerne Forretningsorden for repræsentantskabet Styringsdialog ipads til den papirløse organisationsbestyrelse Stenløsebo Udskiftning af gaskedler Endeligt byggeregnskab Halkærgårds Ungdomsboliger Støttet byggeskadesag byggeregnskab Halkærgårds Ungdomsboliger Ustøttet renoveringssag byggeregnskab Sager til orientering Beboerklagenævnssager /13

2 14. Nyt fra afdelingerne Nyt fra udvalgene Emner til næste møde Kommende møder Eventuelt Bilag 1: Hovedkontoret i Egedal Centret... 5 Bilag 2: Forretningsorden for repræsentantskabet... 6 Bilag 3: Styringsrapport for boligorganisation... 7 Bilag 4: Oplysningsskema for afdeling 13 - Veksølund... 7 Bilag 5: ipads til organisationsbestyrelsen... 8 Bilag 6: Endeligt byggeregnskab pr. 31. oktober 2011 Gaskedeludskiftning... 9 Bilag 7: Endeligt byggeregnskab pr. 30. juni 2011 Byggeskadesag Bilag 8: Endeligt byggeregnskab pr. 30. juni 2011 Renoveringssag Bilag 9: Beboernævnsklagesager /13

3 Sager til behandling/beslutning 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 7. november 2011 Referatet fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt den 7. november 2011 er udsendt den 17. november at organisationsbestyrelsen godkender referatet. 2. Revisionsprotokol Der er ikke sket indførelser i revisionsprotokollen siden seneste møde. at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning. 3. Bestyrelsens sammensætning På repræsentantskabsmødet den 10. oktober 2011 blev foretaget valg til organisationsbestyrelsen. Bestyrelsens sammensætning fremgår af nedenstående. Bjørli Denbak (Afd. 8) 2012 Formand Leif Gade Heller (Afd. 7) 2013 Næstformand, Sanne Skogstad som suppleant Brian Øllegaard (Afd. 1) 2012 Medlem, Aksel H. Pedersen som suppleant Ole Jensen (Afd. 2) 2013 Medlem, Otto Pedersen som suppleant Steffen Bargholz (Afd. 3) 2012 Næstformand, Lene Pedersen som suppleant Anne Sørensen (Afd. 5) 2012 Medlem, Michael Adelsbæk som suppleant Jørgen Hansen (Afd. 6) 2012 Medlem, Margit Nansen som suppleant Mogens Olsen (Afd. 8) 2012 Medlem, Birgit Petersen som suppleant Jens Kristensen (Afd. 11) 2012 Medlem Vanda Jakobsen (Afd. 12) 2013 Medlem, Kirsten Sørensen som suppleant Leif Fynbo (Afd.13) 2012 Medlem, Kate Mogensen som suppleant Jette Thaarup (Afd. 14) 2013 Medlem, Jesper Thaarup som suppleant Torben Tingstrup (Afd. 16) 2013 Medlem, Sanne Nielsen som suppleant Sonja Hansen (Afd. 20) 2012 Medlem, Inga Jeppesen som suppleant Nina Møller (Afd. 24) 2013 Medlem, Christina Borgen som suppleant Anne Larsen (Afd. 25) 2013 Medlem, Kirsten Pedersen som suppleant Mogens Poulsen (Afd. 26) 2012 Medlem, Keld Hansen som suppleant 3/13

4 Tina Degn (Afd. 28) 2012 Medlem, Carsten Dahl som suppleant Jørn Schmidt (Afd. 3) 2013 Medlem Lene Søberg (Afd. 3) 2013 Medlem, Susse Bargholz som suppleant Hanna Brandt (Afd. 14) 2013 Medlem 4. Meddelelser fra formanden Formandskabet ønsker alle et rigtig godt nytår og siger samtidig tak for samarbejdet i året, der gik. Formandskabet ønsker at kigge på og ændre lidt på vores vedtægter. Vi kommer med et forslag til ændringer på HB-mødet i marts i håb om, at vi vil kunne få ændringerne med på repræsentantskabsmødet i maj. Men løfter her sløret lidt for, hvad det er, vi har i tankerne. Vi har jo desværre oplevet et par gange, at vi ikke er nok til at stemme om de forskellige ting, idet at vi har svært ved at samle mere end bestyrelsesmedlemmer til møderne, men vi mener også, at det er de engagerede, vi dermed har fat i. Formandskabet vil derfor foreslå, at vi slanker bestyrelsen til medlemmer plus formand. Vi foreslår også, at vi afskaffer den ene næstformand, men samtidig således at den næstformand, der bliver tilbage, konstitueres som næstformand, så det følger hans valgperiode, og ikke som nu skal konstitueres hvert år. Honoraret skal så selvfølgelig herefter deles ligeligt mellem formand og næstformand. Vi afholder valg på en anden måde end tidligere, idet vi før i tiden pr. automatik tog indstillingerne fra afdelingerne til efterretning, men nu opstilles alle, der har lyst og som har overholdt de i forretningsordenen opstillede regler. Derefter er det antal af stemmer, der afgør, om man er valgt. Dette er jo helt fint, da vi ikke repræsenterer egen afdeling, men repræsenterer boligforeningen. Alle afdelinger kan til stadighed øve indflydelse ved at indsende emner, de ønsker behandlet på HB-møderne til vores forretningsfører eller formandskabet. Dette er som før nævnt, lidt af det vi har i tankerne. Hvis I syntes dette er helt hen i vejret, så er det nu, det skal frem, for så er der ingen grund til, at vi spilder tid på det. Med venlig hilsen formandskabet ved Bjørli Denbak. 4/13

5 5. Reorganisering af hovedkontoret i Egedal Centret KAB har på formandskabets foranledning udarbejdet et notat, der går i dybden med nogle tanker om at reorganisere hovedkontoret. De foreslåede ændringer drejer sig primært om, at reducere arbejdstiden for den stilling, Helle Maglemose bestred. Det foreslås, at arbejdstiden reduceres fra 32 timer til 18 timer. Det foreslås tillige, at der om formiddagen fra kl kun er åbent for telefoniske henvendelser. Om eftermiddagen er der som hidtil åbent for både telefoniske og personlige henvendelser. Det foreslås, at disse ændringer gennemføres i en 1-årig prøveperiode, hvorefter organisationsbestyrelsen evaluerer, hvilke reaktioner der har været på tiltaget. Bilag 1: Hovedkontoret i Egedal Centret at organisationsbestyrelsen godkender den foreslåede reorganisering af hovedkontoret for foreløbigt en 1-årig periode. 6. Sammenligning af henlæggelsesniveauer i afdelingerne Organisationsbestyrelsen besluttede på sit møde den 19. marts 2007, at afdelingernes årlige henlæggelse på 120 kr. burde forøges til 125 kr./m 2. Dette er i det store og hele blevet realiseret. KAB, Christen Mors, Carsten Have og Michael Bjørn Larsen har undersøgt oversigterne over den planlagte og periodiske vedligeholdelse for de såkaldte langtidsplaner. Udgiftsniveauet for de planlagte arbejder over de næste 10 år er sat i forhold til niveauet for de årlige henlæggelser. Organisationsbestyrelsen opfordres til at behandle dette spørgsmål igen på et møde ultimo På baggrund heraf anbefales det, at niveauet for de årlige henlæggelser hæves til 150 kr./m 2. Der er dog enkelte afdelinger der, af individuelle årsager, ikke behøver denne regulering. Afdeling 14 Stengården II/2+3 kan grundet tilstrækkelig opsparing forblive på 125 kr./m 2. Afdeling 16 Stengården II/4+5 er på 189 kr./m 2. Der er dog lavet en særlig ordning om, at en stor del af disse midler skal gå til det lån, der skal hjemtages for at finansiere forestående tagudskiftning. Når lånet er hjemtaget og de årlige ydelser skal betales, falder de årlige henlæg- 5/13

6 gelser til 63 kr./m 2. Det forventes at finde sted ultimo 2012 og henlæggelsesniveauet bør herefter snarest hæves til først 90 kr./m 2 og herefter 125 kr./m 2. Afdeling 19 Halkærgård Ungdomsboliger kan på grund af meget højt huslejeniveau forblive på 144 kr./m 2. Afdeling 20 Kelstedgård og afdeling 23 - Fortehusene kan på grund af behersket udvikling i fremtidigt udgiftsniveau budgetlægges til 140 kr./m 2. Afdeling 24 Teglværksparken har i forbindelse med støttet renoveringssag fået reduceret sine henlæggelser til 95 kr./m 2 i budgettet for Der foreslås derfor en moderat forøgelse til 110 kr./m 2. Afdeling 28 Stenløse Syd vurderes at kunne nøjes med et henlæggelsesniveau på 100 kr./m 2. at organisationsbestyrelsen godkender et fremtidigt niveau for de årlige henlæggelser i afdelingerne på 150 kr./m 2. Denne stigning i de årlige henlæggelser indføres senest i budgetterne for 2014, samt at organisationsbestyrelsen godkender, at følgende afdelinger fraviger niveauet for de årlige henlæggelser i afdelingerne på 150 kr./m 2 : Afdeling 14 Stengården II/2+3, Afdeling 16 Stengården II/4+5, Afdeling 19 Halkærgård Ungdomsboliger, Afdeling 20 Kelstedgård, Afdeling 23 Fortehusene, Afdeling 24 Teglværksparken, Afdeling 28 Stenløse Syd. 7. Forretningsorden for repræsentantskabet Der vedlægges i udkast forretningsorden for repræsentantskabsmøderne i Stenløse-Ølstykke Boligforening. at organisationsbestyrelsen drøfter udkast til forretningsorden for repræsentantskabsmøderne i og efterfølgende godkender dette. Bilag 2: Forretningsorden for repræsentantskabet 8. Styringsdialog I 2011 trådte styringsreformen for den almene boligsektor i kraft. Reformen berører en række områder herunder forholdet mellem boligorganisationer og kommuner. 6/13

7 Fremover er kommunerne forpligtet til at indkalde boligorganisationerne til et årligt dialogmøde. Inden mødet skal boligorganisationen indsende en dokumentationspakke. Den indeholder en styringsrapport, boligorganisationens regnskabsmateriale, årsberetning samt resultater af eventuelle, relevante analyser. Styringsdialogen er en mulighed til at skabe en konstruktiv dialog med kommunen. Derfor er det vigtigt, at boligorganisationerne overvejer, hvilke emner der er vigtige at behandle i styringsrapporten. Styringsdialogen kan også finde sted på fællesmøder, hvor der er mulighed for at diskutere boligpolitik og strategier. Der er udarbejdet et udkast for styringsrapport dels for boligorganisationen og dels for afdeling 13 Veksølund. Det er tanken, at styringsrapporten for Veksølund danner udgangspunkt for udfyldelsen af styringsrapporterne for de øvrige afdelinger. Bilag 3: Bilag 4: Styringsrapport for boligorganisation Oplysningsskema for afdeling 13 - Veksølund at organisationsbestyrelsen drøfter udkast til styringsrapport for samt for afdeling 13 til brug for styringsdialogmødet i foråret ipads til den papirløse organisationsbestyrelse har tidligere truffet beslutning om at øge digitaliseringen af bestyrelsesarbejdet, hvilket har medført, at referater også udsendes i digital form via mail. KAB lancerer nu et nyt koncept for de organisationsbestyrelser, der ønsker at blive fuldstændig papirløse. Konceptet indebærer et tilskud fra KAB til indkøb af ipad/tablet, så disse kan leveres for kr. pr. stk. Hertil lægges et fast årligt administrationsgebyr på kr. pr. ipad. Pakken indebærer, at ipad en leveres med software, der muliggør, at bestyrelsesmedlemmerne kan tilgå KAB s systemer med udstyr, der er godkendt og løbende supporteret af KAB. På denne måde gøres det samlede bestyrelsesmateriale tilgængeligt, således at organisationsbestyrelsens medlemmer alene skal medbringe en ipad til brug for deres mødevirksomhed. Forud for overgang til brug af ipad tilbydes organisationsbestyrelsen et kursus. I beregningen forudsættes ipad til 21 organisationsbestyrelsesmedlemmer samt til driftslederen. 7/13

8 Det er en forudsætning for overgang til papirløs organisationsbestyrelse, at alle medlemmer benytter sig af ipad, og at der således ikke skal fremsendes papirmateriale til enkelte bestyrelsesmedlemmer. Den samlede udgift bliver således: Engangsudgift på 22 * kr. Løbende årlig udgift på 22 * kr kr kr. Bilag 5: ipads til organisationsbestyrelsen at organisationsbestyrelsen beslutter, om man ønsker at overgå til papirløs bestyrelse ved indkøb af ipads til organisationsbestyrelsens medlemmer. Organisationsbestyrelsen kan alternativt beslutte kun at indkøbe ipad til de bestyrelsesmedlemmer, der måtte ønske at overgå til digital kommunikation. I så fald vil der ikke være tilskud fra KAB til indkøb af ipad/tablet. Dagsprisen vil i så fald være kr. inkl. et cover Stenløsebo Udskiftning af gaskedler Endeligt byggeregnskab Projekt og finansiering blev godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 10. marts 2010 og i Egedal Kommune den 28. november Arbejdet blev afleveret den 25. oktober 2010, og organisationsbestyrelsen godkendte byggeregnskab og finansiering den 2. maj Der foreligger nu revisionsgodkendt endeligt byggeregnskab af 31. oktober Det endelige byggeregnskab er som følgende: Reserveret Anvendt Udgifter Byggesagshonorar kr kr. 0 kr. Stempelomkostninger kr kr kr. Revisionshonorar kr kr. 0 kr. Kørsel 720 kr. 0 kr kr. Trykudgifter 0 kr kr kr. I alt kr kr kr. Endeligt Finansiering Byggeregnskab byggeregnskab Difference 10-årig annuitetslån kr kr. 245 kr. Henlæggelsesmidler kr kr kr. Tilskud HMN-gas kr kr. 0 kr kr kr kr. 8/13

9 Det vedtagne anlægsbudget var på kr., og det endelige byggeregnskab er på kr. Dette giver en samlet mindre udgift på kr. Bilag 6: Endeligt byggeregnskab pr. 31. oktober 2011 Gaskedeludskiftning at organisationsbestyrelsen godkender det endelige byggeregnskab Halkærgårds Ungdomsboliger Støttet byggeskadesag byggeregnskab I sagen om helhedsplanen for istandsættelsen af Halkærgård Ungdomsboliger har kommunen ved skrivelse af den 18. juni 2009 godkendt de to byggeregnskaber for sagen. Der resterer alene en opgørelse over de reserverede beløb. Denne er nu udarbejdet og skal fremsendes til kommunens godkendelse. Opgørelsen er som følger: Støttet byggeskadesag: Anlægsudgifter Afsatte beløb Forbrugte beløb Afvigelse Håndværkerudgifter Teknisk rådgivning Trykudgifter Byggesagshonorar Bestyrelsesudgifter Stempelomk., revision mm Statens promillegebyr Beboerinformation Huslejerefusion Eftersyn, 1 og 5 år Kørsel I alt Finansiering Realkreditlån, støttet Reguleringskonto Egen trækningsret Samlet anskaffelsessum /13

10 Mindreforbruget på de kr. giver ikke anledning til bemærkninger. Finansiering Sagen er finansieret med realkreditlån og reguleringskonto. Grundet de relativt store omkostninger til nedbringelse af realkreditlånet anbefales det, at overfinansieringen (mindreforbruget) overføres til afdelingens drift via en reguleringskonto. Bilag 7: Endeligt byggeregnskab pr. 30. juni 2011 Byggeskadesag at organisationsbestyrelsen godkender det endelige regnskab og den tilhørende finansiering Halkærgårds Ungdomsboliger Ustøttet renoveringssag byggeregnskab I sagen om helhedsplanen for istandsættelsen af Halkærgård ungdomsboliger har kommunen ved skrivelse af den 18. juni 2009 godkendt de 2 byggeregnskaber for sagen. Der resterer alene en opgørelse over de reserverede beløb. Denne er nu udarbejdet og skal fremsendes til kommunens godkendelse. Opgørelsen er som følger: Ustøttede forbedringsarbejder: Anlægsudgifter Afsatte beløb Forbrugte beløb Afvigelse Håndværkerudgifter Teknisk rådgivning Trykudgifter Byggesagshonorar Bestyrelsesudgifter Stempelomk., revision mm Beboerinformation Huslejerefusion Eftersyn, 1 og 5 år Kørsel 0 I alt /13

11 Finansiering Realkreditlån, ustøttet Henlæggelsesmidler Egen trækningsret Samlet anskaffelsessum Mindreforbruget på de kr. giver ikke anledning til bemærkninger. Finansiering Sagen er finansieret med realkreditlån, henlæggelsesmidler samt egen trækningsret. Mindreforbruget reguleres alene over egen trækningsret. Bilag 8: Endeligt byggeregnskab pr. 30. juni 2011 Renoveringssag. at organisationsbestyrelsen godkender det endelige regnskab og den tilhørende finansiering. Sager til orientering 13. Beboerklagenævnssager Som bilag vedlægges en oversigt over beboerklagenævnssager i i perioden Bilag 9: Beboernævnsklagesager Nyt fra afdelingerne Der har ikke været større sager i afdelingerne siden seneste organisationsbestyrelsesmøde. 11/13

12 15. Nyt fra udvalgene Det foreslås, at de enkelte udvalg giver en kortfattet orientering om deres arbejde. Kursusudvalg: (Bjørli Denbak, Leif Gade Heller og Steffen Bargholz). Budgetkontroludvalg: (Brian Øllegaard og Mogens Olsen). Handlingsplanudvalg: (Tovholder: Torben Tingstrup, Aksel Hein Pedersen, Mogens Olsen, Steffen Bargholz og Brian Øllegaard). Ungdomsboligudvalg, afdeling 19 Halkærgård Ungdomsboliger: (Tovholder: Jørn Schmidt, Torben Tingstrup og Leif Fynbo). Halkærgård Udvalg: (Vanda Jacobsen, Kirsten B. Sørensen og Aksel Hein Pedersen). Stenløse Syd - følgegruppe: (Bjørli Denbak, Leif Gade Heller, Jørn Schmidt, Torben Tingstrup og Lene Ravn). Boelholm følgegruppe: (Jørn Schmidt, Torben Tingstrup og Nina Møller). Teglværksparken følgegruppe: (Jørn Schmidt og Torben Tingstrup). Fortehusene følgegruppe: (Nina Møller, Brian Øllegaard og Anna Sørensen). 16. Emner til næste møde Der lægges op til, at organisationsbestyrelsesmedlemmerne kan komme med forslag til emner, der bør tages op til behandling på det kommende møde i organisationsbestyrelsen. 12/13

13 17. Kommende møder Organisationsbestyrelsesmøder: Mandag den 5. marts 2012, kl Mandag den 7. maj 2012, kl Mandag den 3. september 2012, kl Mandag den 5. november 2012, kl Repræsentantskabsmøder: Mandag den 21. maj 2012, kl (behandling af regnskab) Mandag den 8. oktober 2012, kl (valg af medlemmer) 18. Eventuelt 13/13

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 5.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Beboerhuset, Horsevænget 33, 2610 Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Beboerhuset, Horsevænget 33, 2610 Rødovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Beboerhuset, Horsevænget 33, 2610 Rødovre Bestyrelsen: Formand Bjarne Clausen, næstformand Helle Nielsen, Dora Arvidsen, Ida

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Tilstede: Kaj Eliasen, Hanne Lentz-Nielsen, Jonna Wildgaard,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den15 december 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 15 december 2011, kl 1700 KAB, Billedsalen Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen,

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Til Stede Leif Tingvad, Grete Andersen, Hanne Olesen, H. Chr. Thigaard og Lisbet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov. 2011 REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Albertslund Boligselskab 5. december 2014

Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. december kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Majbritt Brander, Dorte Nejrup, Birthe Lauridsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde den 17. marts 2011, kl. 17.00 Finsensvej 141

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde den 17. marts 2011, kl. 17.00 Finsensvej 141 #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 17. marts 2011, kl. 17.00 Finsensvej 141 Til stede Afbud fra Fra administrationen Indholdsfortegnelse Selskabet...4 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. marts 2012, kl. 16.00 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. marts 2012, kl. 16.00 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, København V Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 27. marts 2012, kl. 16.00 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, København V Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup

Læs mere