Science-kommuneprojektet samlet set

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Science-kommuneprojektet samlet set"

Transkript

1 Science-kommuneprojektet samlet set Set i forhold til projektmål I projektbeskrivelse for Science-kommuneprojektet (se er der angivet 5 tiltag, som udgør kernen i Science-kommuneprojektet. Tiltagene dannede grundlaget for interviewene, og de er som følger: a. der er en løbende og struktureret dialog om udvikling af naturfagsforløbet i et tværgående forum ( naturfagsbestyrelse ), hvor interesserede aktører fra naturfagskæden er repræsenteret, b. der er en løbende og struktureret dialog om udvikling af naturfagsforløbet i et forum for interesserede naturfagslærere (lærernetværk). Målet i projektperioden er at opnå repræsentation i lærernetværket fra mindst 75 % af relevante uddannelses-institutioner indenfor kommunegrænsen, c. der er overblik over eksisterende udviklingstiltag i kommunens naturfagskæde d. der er formuleret en naturfagsstrategi, der skaber koordination og sammenhæng mellem de forskellige udviklingstiltag på naturfagsområdet og kommunens strategi for erhvervsudvikling, e. udviklingen i børns interesse for naturfag og teknik synliggøres og offentliggøres i forbindelse med kommunens årlige kvalitetsrapport. Sidst i interviewene blev naturfagskoordinatorerne bedt om at forholde sig til disse fem tiltag på en skala fra 1 til 5. Ud over de fem tiltag, blev der også spurgt direkte ind til hvorvidt der på daværende tidspunkt var etableret et samarbejde med erhvervslivet (omtalt som tiltag f i nedenstående). Resultatet af opsummeringen ses i nedenstående opgørelser. Opgørelserne skal tages med alle de nødvendige forbehold, da der her er tale om en stærk reduktion af kompleksiteten, der ligger bag ved hvert svar. Tallene tjener her til at give et meget overordnet billede af situationen på nationalt niveau. Hvor lang er kommunen i at være en science kommune i forhold til... c. e. b. Overblik d. Indgår i Lærernetværk udviklingsstrategi over Naturfags- kvalitetsrapportetiltag a. Naturfagsbestyrelse f. Samarbejde med erhvervsliv Gennemsnit 3 3,78 3,71 3,09 2,7 2,25 SD 1,77 1,19 1,2 1,47 1,54 1,18 Figur 1: Oversigt over de forskellige delelementer af Science-kommuneprojektet. Som det fremgår er det især Science-kommuneprojektets delmål e. og f., som ligger lavt. Derimod synes b. og c. at være godt udbredte. Af Figur 1 fremgår det, at der er stor forskel på status i forhold til Science-kommuneprojektets målbeskrivelse i de forskellige kommuner. Tallene afspejler dels, at det var meget vanskeligt at reducere delelementerne til enkelt tal. Dels handler det om, at måden, de forskellige kommuner har grebet fx etableringen af naturfagsbestyrelsen an på, er meget forskellig. Der er som nævnt allerede i 2009 ikke konsistens i, hvad man kalder denne enhed i de forskellige kommuner. Det samme gælder faktisk de øvrige spørgsmål. I nogle tilfælde er der tale om, at man bevidst har fravalgt at arbejde med delelementet i den enkelte kommune. Fx er det ikke alle naturfagskoordinatorer, som ønsker for at få Science-kommuneprojektet i kvalitetsrapporten på nuværende tidspunkt. Andre vurderer, at det slet ikke er relevant i deres kommune, da der er andre politiske dagsordener i spil

2 eller fordi der allerede er politisk bevågenhed omkring naturfagene på anden vis. Når det er sagt, så er det alligevel tydeligt, at især delelementerne omkring etableringen af lærernetværk (b.) og overblik over udviklingstiltag (c.) er udbredte, mens det ikke er så mange, der har fået skrevet Science-kommuneprojektet ind i kvalitetsrapporten (e.) eller har etableret et samarbejde med erhvervslivet (f.) endnu. For at give et mere nuanceret indtryk af fordelingen angives svarene mere detaljeret enkeltvis nedenfor: Score Antal Antal i procent Score Antal Antal i procent Score Antal Antal i procent

3 Score Antal Antal i procent Score Antal Antal i procent Score Antal Antal i procent Når man ser på de enkelte spørgsmål hver for sig fremgår det, at spørgsmålene omkring a, d og e er præget af en fordeling mod de to yderpunkter, hvilket tyder på, at kommunerne i vid udstrækning enten har valgt at etablere disse delelementer eller har valgt dem fra på nuværende tidspunkt. Fordelingen peger således på, at ikke alle delementerne i Science-kommuneprojektets beskrivelse efterkommes i Science-kommunerne. En af de centrale pointer med Science-Kommuneideen har været, at de tiltag på naturfagsområdet, som fandtes i forvejen, kunne blive udnyttet bedre, hvis der var en koordination på kommunalt niveau på tværs af uddannelsesniveauer. Dette synes at være sket i størstedelen af kommunerne, og de fleste mente også, at Science-kommuneprojektet havde været med til at skabe en bedre koordination af tiltagene på naturfagsomårdet i kommunen.

4 Figur 2: Figuren viser, at naturfagskoordinatorerne i vid udstrækning tilskriver Sciencekommunen en betydning i form af bedre koordination af naturfagstiltag i kommunen. Som det fremgår af Figur 2, så synes det som om, at Science-kommuneprojektet har haft succes med dette delelement. Dette er tilsyneladende et af de tydeligste effekter af Sciencekommuneprojektet indtil videre. Aktiviteter I skoleåret 2009/2010 blev der afviklet en lang række aktiviteter i Science-kommunerne. Nogle af dem var direkte afledt af Science-kommuneprojektet, mens andre var tiltag, som ville være blevet til uafhængigt af projektet. Som det fremstår af nedenstående, så var der igen stor forskel på omfanget og kvaliteten af aktiviteter i den enkelte kommune afhængigt af ressourcerne og prioriteterne i kommunen. Hvad er sket i det forgangne år i Science-kommuneprojektet? Projekt faglig overgang med penge fra UVM Er i gang med at samle information om tilbud til naturfasgundervisere i kommunen Orienteringsmøder med partnerne såsom beskæftigelsesforvaltningen (naturskolen), biblioteket, ungdomsuddannelserne, UU Fortsat meget stort udbud af projekter - nu også projektet Xciters, som gav et nyt frisk pust til gruppen Science Camp Der er blevet etableret science baser overalt i kommunen Ung til ung undervisning med HTX og STX Forskningens døgn afviklet under stor bevågenhed Projekt om uformelle læringsmiljøer

5 Naturfagsmaraton Astronomiprojekt Naturfagsovervågning m Teknisk Forvaltning Der er sket et paradigmeskift i retning af fagligt fokus på lederniveau Science sild Liniefagsuddannelse af lærere Partnerskabsprojekter Etablering af projektgruppen Udformning af kommissorium for Styregruppen Etablering af netværk Inklusion af dagplejen og ungdomsuddannelserne Brintevent (virksomhederne sponsorerede brintbiler til konkurrence) Hul igennem til erhvervslivet Indgået forpligtende samarbejde med gymnasiet omkring udveksling mellem lærere og elever Sikring af økonomien et år frem ved hjælp af centraliserede midler (det skulle gerne blive en fast post på kommunebudgettet) Støtte til udvikling af lærernes egne ideer Oprettelse af et nyt netværk baseret på frivillig deltagelse og projekter Innovationsmesse på ledelsesniveau Styregruppen er blevet forankret Science Cafe Lærerne kan nu bare henvende sig til gymnasiet om lån af lokale mm Folkebibliotekerne har taget ansvaret for naturvidenskabsfestivalen Man har slået igennem i forvaltningen så der kan komme et hard core fokus på naturfag takket være lærerforeningen og skolelederforeningen. Fået grønt flag på flere skoler og seminariet First Lego League (kan være løftestang til kontakt til erhvervslivet) Metodelab Forskningens døgn, naturfagsmaraton Har oprettet en grejbase og en base for undervisningsforløb En del aktiviteter er udeladt fra listen, da de gik igen fra kommune til kommune. Selv om listen er lang og vidner om rigtig mange aktiviteter i projektet, så skal det siges, at der fandtes kommuner, hvor der ikke havde været nogen nævneværdig aktivitet i forbindelse med Sciencekommuneprojektet. Forklaringen på den manglende aktivitet i disse tilfælde skyldtes mangel på ressourcer, store udskiftninger i kritiske stillinger eller at naturfagskoordinatoren ikke haft tid til at sætte aktiviteter i gang, da vedkommende var for ophængt af andre arbejdsopgaver forbundet med sin stilling. Kategorier af Science-kommuner I evalueringsrapporten fra 2009 udfoldes fire kategorier af Science-kommuner. Kategorierne blev til på baggrund af undersøgelsen det år. De repræsenterede fire forskellige overordnede fortællinger om, hvordan den forudgående udvikling i de forskellige kommuner spillede sammen med Sciencekommuneprojektet. Som sådan var de oprindeligt tænkt til at beskrive situationen i 2009 og de forskellige udfordringer, den enkelte Science-kommune stod overfor. Imidlertid viser det sig, at kategorierne også i en vis udstrækning afspejler en model for progression, idet det antydes at Science-kommunerne gerne skulle ende med at blive til etablerede kommuner. Dvs. kommuner, som har en længere tradition for at arbejde udviklingsorienteret med

6 naturfagsundervisningen. I disse kommuner er Science-kommuneprojektet ikke nødvendigvis styrende for udviklingsprocesserne, men bliver en del af allerede etablerede traditioner. Der er naturligt nok en form for progression fra at være nystartet til at blive etableret på et eller andet tidspunkt. En nystartet kommune har hverken de nødvendige mennesker eller praktiske rammer 1 i spil for at kunne gennemføre en større satsning omkring naturfagene. Den første udfordring er derved at opbygge de rette forudsætninger for udvikling 2, før man kan sætte i gang for alvor. Med dette menes at opbygge en fælles forståelse blandt nøgleaktører (ledere, politikere mm.) og få dem til at forpligte sig til projektet, så de praktiske omstændigheder for udvikling er rimelige i forhold til målet med projektet. Den opportune kategori repræsenterede kommuner, hvor der var gode forudsætninger for udvikling ved projektets start. Dvs. hvor der allerede var interesse og mulighed for at iværksætte en satsning på at udvikle naturfagsundervisningen i kommunen. Her kunne science-kommuneprojektet danne ramme om udviklingen og derved også påvirke måden udviklingen blev realiseret. En anden variant af at have gode forudsætninger for udvikling udgøres af den sidste kategori af Sciencekommuner: den overlappende. Her er der tale om kommuner, som allerede var i gang med at satse på naturfagene og som derfor ikke direkte benyttede Science-kommunemodellen til at skabe udvikling, men i højere grad forsøgte at tilpasse projektet til de eksisterende initiativer. Kategorierne udgør ikke kun en betegnelse for forudsætningerne for udvikling, men peger også på forskellige udviklingspotentialer og -barrierer som følger: 1 Med praktiske rammer menes økonomiske, strukturelle, organisatoriske, kommunikationsmæssige osv. forhold, som har betydning for gennemførelsen af Science-kommuneprojektet i den enkelte kommune. For en nærmere beskrivelse af aktørerne omtalt her (menneskene og de pratiske rammer) og deres indbyrdes relationer refereres til 2 Her refereres til begrebet building school capacity, som betegner udviklingspotentialet og behovet for intern og ekstern støtte på den enkelte skole (Harris, A. (2001). "Building the Capacity for School Improvement." School Leadership and Management 21(3): ), King, M. B. and F. M. Newmann (2001). "Building School Capacity Through Professional Development: Conceptional and Empirical Considerations." The International Journal of Educational Management 15(2): 86-93). I denne sammenhæng udvides begrebet til det kommunale niveau. En nærmere begrundelse for dette gives ikke her.

7 Kategori Beskrivelse Potentiale Barrierer Den etablerede Den overlappende Den opportune Den nystartede Kommuner hvor mange af projektets delelementer allerede var i spil inden Sciencekommuneprojektet startede i kommunen, og hvor projektet er en naturlig forlængelse af eksisterende satsninger. Kommuner hvor enkelte elementer af Sciencekommuneprojektet allerede var i spil eller er kommet det som en del af planer, der allerede var lagt inden Sciencekommuneprojektet startede i kommunen. Kommuner hvor man med Sciencekommuneprojektet vælger at satse på naturfagene, fordi der allerede var en udbredt velvilje til det i kommunen. Kommuner hvor man først skal til at etablere en forståelse for at satse på naturfagene eller hvor der er modstand fra afgørende aktører i kommunen. Her skal koordinatorerne både kæmpe for rimelige arbejdsvilkår såvel som rammerne for udviklingen helt ud til skolerne. Mindre udviklingspotentiale i forhold til projektet, da der allerede er høj aktivitet. Til gengæld kan der sættes fokus på nye og hidtil uudforskede muligheder, da grundlaget for udvikling allerede er på plads. Afhængig af, hvor godt projektet spiller sammen med udviklingen, der allerede er i gang, kan projektet virke som katalysator og/eller samlingspunkt for udviklingen. Synligheden giver mulighed for forankring og udbredelse af gode tiltag. Projektet bliver anledning til at sætte gang i den allerede planlagte udvikling. Projektet danner rammen om udviklingen og er med til at give udviklingen retning. Synligheden giver mulighed for forankring og udbredelse af gode tiltag. Sciencekommunemodelllen kan være vanskelig at implementere pga. eksisterende og etablerede forhold. Projektet betragtes blot som endnu et tiltag og ikke som en mulighed for at samle kræfterne udviklingen omkring naturfagene. Risko for stagnation. Hvis de eksisterende tiltag afviger for meget fra Sciencekommunemodellen, kan der opstå uhensigtsmæssig konkurrence om ressourcer og opmærksomhed med eksisterende tiltag. Projektet bliver ikke det samlende projekt, det kunne blive og langsigtede effekter udebliver. De forudgående forudsætninger i kommunen kan være i konflikt med Sciencekommunemodellen. Der kan opstå uventet modstand eller forhindringer, da der er meget der skal opbygges på én gang. Projektet peger på, hvordan Der kan opstå mange man kan starte den større forhindring i processen og proces med at få samlet de det kræver en stor og rette aktører og etablere vedvarende indsats af de få, rimelige forudsætninger for som skal føre an. Det bør udvikling. overvejes meget nøje, om tiden er inde til satsningen eller om der er kritiske forudsætninger, som skal være på plads først. Tabel 1: Ovenstående er en videreudvikling af de fire kategorier oprindeligt beskrevet i 2009

8 evalueringen. De fire kategorier betegner først og fremmest måden Science-kommuneprojektet spillede sammen med de eksisterende forhold i den enkelte kommune ved projektets start, men de kan også delvist bruges som en hypotetisk progressionsmodel for Science-kommunerne. Man kan forestille sig en tænkt sammenhæng mellem kategorierne således: Etableret Opportun Nystartet Figur 3: Den hypotetiske sammenhæng mellem de fire kategorier af Science-kommuner. Udviklingen fra nystartet til etableret Sciencekommune foregår som opportun eller overlappende afhængigt af omstændighederne i kommunen. Selv om der er en vis forklaringsværdi i den foreslåede sammenhæng mellem de fire kategorier, kan de ikke siges at betegne en lineær progression af udviklingsstadier, man gennemgår fra nystartet til etableret. Dertil er virkeligheden meget mere kompliceret, så man skal være lidt varsom med kategoriseringen. En nystartet kommune kan fx sagtens have etableret nogle delelementer (fx et effektivt lærernetværk) og omvendt. Kategorierne kan dog bruges til at søge inspiration til, hvilke muligheder og barrierer, man kan være opmærksom, hvis nye kommuner skal inddrages i Sciencekommunenetværket.

9 I 2009 blev der ikke foretaget en fordeling af Science-kommunerne på de fire kategorier, da kategorierne først udsprang af denne undersøgelse. På baggrund af de fire kategorier blev der foretaget en nærmere undersøgelse af fordelingen i 2010 som følger: Fordeling af forskellige kategorier af Sciencekommuner Etableret Nystartet Udefineret 9 6 Figur 4: Kategorisering af kommunerne i forhold til fire kategorier udviklet på baggrund af rapporten fra Som det ses, er der få "etablerede" og en nogenlunde jævn fordeling blandt resten af kategorierne. Naturfagskoordinatorerne var med til at definere deres kommune i interviewet. Som det fremgår, er det få kommuner, som i 2010 betegnede sig som etablerede og ¼ betegnede sig som nystartede. En enkelt kommune faldt uden for kategorisering, men befandt sig et sted mellem at være opportun og nystartet. De fleste kommuner betegnede sig som overlappende, hvilket ikke er overaskende, da det må formodes, at de kommuner, som allerede havde valgt at satse på naturfagene, havde nemt ved at se sig ind i Science-kommuneprojektet. Der er som antydet et vist overlap mellem kategorierne og udviklingsprocesserne involveret i at blive etableret (som her antages er endemålet). Kategorierne er som nævnt mest en beskrivelse af historikken i kommunen og derfor måske ikke så velegnede til at beskrive forskellige stadier af udvikling. En mere udbredt måde at betragte udvikling på er, at opdele udviklingsprocessen i tre overlappende faser 3 : 1. Initiering: Starten på et nyt tiltag, hvor der skal arbejdes meget med at sætte ting i gang. 2. Implementering: Selve udviklingsprocessen, hvor fokus er på at holde processen kørende 3. Institutionalisering: Forankringsprocessen, hvor man overgår fra at arbejde projektorienteret til at etablere nye vaner, traditioner o.lign. Udviklingsfaserne kan bruges til at synliggøre hvordan udfordringerne naturfagskoordinatorerne står over for hænger sammen med den historik, der har gjort dem til Science-kommune: 3 Tilpasset fra Fullan, M.G. (1991). The new meaning of educational change. New York: Teachers College Press. Jeg har tidligere foreslået, at denne model burde udviddes med en forudgående forberedelsesfase, som i mange henseende er vigtigere end de andre, da det er her man kan vurdere, om det i det hele taget er værd at engagere sig i et givent projekt. Dette diskuteres dog ikke nærmere her.

10 Kategori Den etablerede Den overlappende Den opportune Primære udviklingsfaser Den nystartede Især initiering Alle (der bør være overskud til at sætte nye initiativer i gang) Især implementering og institutionalisering Især initiering og implementering Det er vigtigt at understrege, at kategorierne er meget overordnede og forskellige delelementer vil kunne være i forskellig stadier af udvikling. Fx kan en etableret kommune sagtens have et veletableret lærernetværk, politisk forankring, en velfungerende naturfagsbestyrelse men skulle i gang med at initiere nye projekter op omkring skole/virksomhedssamarbejder. Interviewdataene underbygger delvist denne analyse. De naturfagskoordinatorer, som kommer fra nystartede Science-kommuner betragter primært deres rolle og funktion som igangsætter. Koordinatorerne fra overlappende eller opportune kommuner snakker mere om implementering, koordinering, facilitering og om politiske og strategiske funktioner. De to etablerede kommuner er ikke umiddelbart til at skelne fra de to forudgående kategorier, men det er også vanskeligt at uddrage noget på baggrund af to eksempler. Tilsvarende er der også en interessant sammenhæng mellem kategorierne og de udfordringer naturfagskoordinatorerne nævner:

11 Kategori Nystartet Nystartet Nystartet Etableret Etableret Hvad har været de største udfordringer hidtil som Science-kommune ALT, ingen opbakning overhovedet Umulige arbejdsvilkår økonomisk, politisk, organisatorisk Økonomien og tiden Nogen savner ideer på de andre fagområder, men det er de andre konsulenters rolle; risiko for naturfags-træthed; handleplanen skulle gerne kunne arbejde på at gøre nogle af eventsene permanente Man er nødt til at tage det stiller og roligt. Tingene skal passe ind i folks planer (puljerne skal følge deres dagsordener og ikke omvendt). Politikerne efterlyser synlige eksempler i aviserne Ikke at vide, om ansættelsen fortsætter Prioritering af arbejdsopgaverne (lokale projekter vs. det overordnede arbejde) Få det bredt helt ud til praksis - der er mange andre tilbud Skal hele tiden at være foran i partnerskabsprojektet - skal hele tiden ud og sætte ting i gang. Organiseringen er det svære: så lærerne virkelige kan mødes og deltage i et fælles forum. Man skal starte med en for-forståelse, så alle se, at der er en gevinst ved at deltage, så kan alle bidrage og ikke føle sig tvunget ind i udviklingen. At fastholde lærergruppen Intet nyt, bortset fra finanskrisens effekt på erhvervslivssamarbejdet Svært at nå alt det, man gerne vil. Var meget alene i starten og er først nu ved at finde benene At naturfagsprojektet op at køre igen, at få motivationen op igen Finde ud af, hvordan Science-kommunetanken skal køre i praksis. At de er to instanser de arbejder med naturfagene, men hvor ansvaret er uklart fordelt (det har ikke fungeret så godt hidtil med samarbejdet) At få en ordentlig vinkel til virksomhederne. At få lærerne til at se overordnet på naturfag og finde de ressourcer, der findes. Tværfagligt arbejde Tingene kører, men erhvervslivet er stadig en udfordring. Besparelsesrunden i kommunen truer. Få politisk ro Samarbejde med erhvervslivet At få skaffet tid til lærerne - så det ikke kun er Tordenskjold's soldater Tabel 2: Oversigt over svar om de største udfordringer fordel på kategori. Som det ses, er der tydeligst praktiske udfordringer i form af penge eller tid blandt de "nystartede". Ikke alle svar er inkluderet af hensyn til overblikket og naturfagskoordinatorernes anonymitet. Som det ses, er det først og fremmest tid, penge og organisatoriske forhold, som trænger sig på hos de nystartede. Blandt de andre kommuner synes det at være emner som samarbejdet med erhvervslivet og at facilitere udvikling af praksis ude hos lærerne. Her er det svært at skelne mellem de kommuner, som ikke er nystartet. Science-kommuneprojektets betydning kan være meget vanskelig at skelne fra de mange andre tiltag og indflydelser, der er i spil på naturfagsområdet. For at få et vist indtryk af effekten, spurgte jeg alle naturfagskoordinatorerne om de kunne pege på effekter, som var relativt entydigt en effekt af Science-kommuneprojektet. Svarene opsummeres her (svarene er redigeret for at undgå gentagelser og for at sikre naturfagskoordinatorernes anonymitet): Hvilke effekter vil du pege på, som de vigtigste resultater af SK Masser af naturfagsbegejstring, masser af projekter, masser af ejerskab En årlige temadag: i år var det landbrug. Det har et stort potentiale for at kunne hvile i sig selv.

12 En øget opmærksomhed blandt mange aktører omkring naturfag, hvilket fx betød at 500 interesserede kunne samles Det synlige skoleprojekt som kommunen promovere sig på Skolelederne er meget begejstrede og bakker lærerne op ifm. science aktiviteter (nu kan lærerne selv spørge om at komme afsted til forskellige ting uden at koordinatoren skal ind over) Rekord tilmelding til First Lego League Efterspørgsel på gentagelse af tiltag som Science Camp, Ung-til-ung projektet og til dels Future City Der er kommet en fælles opfattelse blandt skolelederne omkring at lave en naturfagsplan på den enkelte skole Folk er begyndt at kontakte koordinatoren og er opmærksomme på hans eksistens som naturfagskoordinator Koordinator har været med til at "så frø" hos børnehavepædagoger, som så selv har taget ideerne til sig efterfølgende Pengene til initiativpulje mm. Politisk bevågenhed og derigennem fået adgang til skoleledernes beslutninger Netværksdannelse blandt naturfagslærere (skal forsøge at holde liv i dem nu). Seniornetværket savner nye indspark. Større bevågenhed fra ungdomsuddannelserne omkring vigtigheden af naturfagene At have været med i netværk med andre folk som arbejde med naturfag i kommunen: de har gjort en del fodfejl, som man så kan undgå i fremtiden; det gør det muligt at distribuere viden ud til de rette grupper; koordinering og overblik Ingen Andre aktører er begyndt at tage initiativ for forskelle tiltag (folkebibliotekerne, kontakt til gym initiativ til at lave raketforsøg) Naturfagslærerne bliver anerkendt som ressourcepersoner Der bliver rykket for flere netværksmøder og lærerne byder selv ind med temaer Projektet nyder anerkendelse fra det brede politiske liv (bl.a. viceborgermesteren) Ung-til-ung ideen har været en stor succes (rigtige elever fra 9. klasse som underviste omkring klima) Teknologidimensionen (der er elever, som lige pludselig er interesseret i naturfag i at arbejde projektorienteret, det gav dem positiv status blandt andre elever; lærerne oplevede at de godt kunne være mere tovholdere) Der er sket et stort holdningsskift på skolerne i retning af at arbejde med at opbygge en eksperimenterende lærende kultur Naturfagsmaratonen rykkede mange lærere til at arbejde på en anden måde. Sammen med Metodelab og mobilt science lab har det fået læreren til at tænke naturfagligt (eksperimenterende, læreren som vejleder). Som lærerne havde sagt: "det har været svært, men det har været godt". På nogle skoler har lærerne valgt at undervise metodelab til de andre lærere på skolerne. En samarbejdsvirksomhed så pludselig nogle nye muligheder i Science-kommuneprojektet efter at have været med til at overvære og være dommer i First Lego League i kommunen Samarbejdet mellem de nærmeste kommuner betyder, at man nu kan fylde efteruddannelseshold når de udbydes Får tilbagemeldinger fra skoler omkring, at de kan mærke at det kan betale sig at satse på naturfag Strukturen omkring netværkene er faldet på plads, så nu er der mange ting der bobler og spirer De mange arrangementer, der har kørt, ville ikke ske uden en koordinator. Og der skal også

13 være en, som følger op på det (rykker for tilmeldinger osv.). Netværkerne Etableringen af en god grejbase og om hvordan en undervisningsdatabase kan bygges op (i modsætning til skolekom og lign.) Vi er ikke kommet så langt, at vi har set holdningsskift, men vi har kunne frigøre nogle kræfter blandt nogle af lærerne Af ovenstående ses det, at der tilsyneladende har været mange effekter på mange forskellige niveauer fra oprettelsen af konkrete lærernetværk over kulturforandringer på skolerne til politisk anerkendelse. Dette tyder altså på en lang række positive resultater, som kan tilskrives indsatsen omkring Science-kommuneprojektet. Selv i nogle af de nystartede kommuner kunne man komme på positive effekter. Det skal siges, at ovenstående udelukkende er naturfagskoordinatorernes egne beretninger og de er ikke undersøgt nærmere. Men pointen er heller ikke at liste de reelle resultater fra Science-kommuneprojektet (en sådan evaluering række ud over denne rapport). Pointen er, at der allerede nu kan peges på mange forskellige mulige positive effekter, som er væsentlige for udviklingen af naturfagsundervisningen på længere sigt, og som Science-kommunemodellen synes at kunne fremme. Der er derfor gode eksempler at finde blandt landets Science-kommuner, og det bør være en prioritet at få synliggjort disse i den enkelte kommune og til andre kommuner, der overvejer at blive Science-kommuner.

Evaluering af projekt Science-kommuner, 2010. September, 2010 Jan Sølberg Institut for naturfagenes didaktik Københavns Universitet

Evaluering af projekt Science-kommuner, 2010. September, 2010 Jan Sølberg Institut for naturfagenes didaktik Københavns Universitet Evaluering af projekt Science-kommuner, 2010 September, 2010 Jan Sølberg Institut for naturfagenes didaktik Københavns Universitet 1 Indholdsfortegnelse Indledning og læsevejledning...3 Analyse og formidling

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Den lokale naturfaglige kultur et fokus for udvikling

Den lokale naturfaglige kultur et fokus for udvikling MONA 2006 1 7 Den lokale naturfaglige kultur et fokus for udvikling Jan Sølberg Danmarks Pædagogiske Universitet Der er stigende fokus på begrebet den lokale naturfaglige kultur i forbindelse med udvikling

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 På vegne af Science Arbejdsgruppen Elzebeth Wøhlk, skolekonsulent for naturfag Pædagogisk UdviklingsCenter Marts 2011 Handleplan for naturfag i Tårnby Kommune

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med

Læs mere

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats 2012 Vi læser for livet 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Sporttrack. Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv

Sporttrack. Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv Sporttrack Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv Februar 2011 Sine Agergaard Annette Michelsen la Cour Sporttrack Evaluering af

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

SÆT DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN. Inspiration til organisatoriske forandringer, der fremmer leg og bevægelse

SÆT DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN. Inspiration til organisatoriske forandringer, der fremmer leg og bevægelse SÆT DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Inspiration til organisatoriske forandringer, der fremmer leg og bevægelse Sæt drøn på skolegården Inspiration til organisatoriske forandringer der fremmer leg og bevægelse Rapporten

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

science team k projektledelsens erfaringer Og anbefalinger fra perioden 00 006

science team k projektledelsens erfaringer Og anbefalinger fra perioden 00 006 1 science team k projektledelsens erfaringer Og anbefalinger fra perioden 00 006 INDHOLD Forord ved Lundbeckfonden...4 Læsevejledning...5 Introduktion til projektet...6 Projektorganisation og ledelse...7

Læs mere

Lektor, Søren Voxted Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet voxted@sdu.dk tlf. 23119156

Lektor, Søren Voxted Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet voxted@sdu.dk tlf. 23119156 Evaluering af projektet Sjællandske erhvervsskoler: Flere og nye praktikpladser -en evaluering af praktikpladsindsatsen blandt erhvervsskoler i region Sjælland Lektor, Søren Voxted Institut for Ledelse

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere