Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 14. Regionalpolitisk vækstredegørelse April Regeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstforums møde den 27. maj 2009 - bilag til pkt. 14. Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen"

Transkript

1 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen

2

3 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen

4 Regionalpolitisk vækstredegørelse

5 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske udvikling 7 Iværksætterindsatsen i regionerne 11 Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse 17 Flere virksomheder i regionerne skal være innovative 23 Strukturfondsindsatsen 27 Den foreløbige regionale indsats for fortsat at sikre den regionale vækst og erhvervsudvikling 31 Status på de nye rammer for regional vækstpolitik 33 Kommende fokusområder i samarbejdet om regional vækst og erhvervsudvikling 37 3

6 Regionalpolitisk vækstredegørelse

7 1 INDLEDNING

8 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 Den globale finanskrise og den internationale økonomiske afmatning har gennem det seneste halve år ændret vækstudsigterne for dansk økonomi. Der er udsigt til negativ vækst i 2009, og der er usikkerhed om udviklingen på kort sigt. Alle regioner i landet oplever aftagende vækst og stigende ledighed, om end fra et historisk lavt ledighedsniveau. Regeringen har taget en række initiativer for at imødegå den aktuelle økonomiske afmatning, blandt andet med aftalen om Forårspakke 2.0, som indeholder lavere skat på arbejde, muligheden for udbetaling af opsparede SP-midler og etablering af en pulje til renoverings- og bygningsarbejde på 1,5 mia. kr. Også i den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling er der betydelig opmærksomhed på, hvordan man bedst imødegår udviklingen med udgangspunkt i de særlige udfordringer og muligheder, der er regionalt. Der er fokus på strukturforbedrende tiltag inden for uddannelse, iværksætteri og innovation. Det er vigtigt, hvis vi skal komme styrket ud af krisen og stå stærkere i den globale konkurrence. Samtidig er der brug for at gå nye veje. Det er der mange gode eksempler på i den regionale vækstindsats. Flere vækstfora har igangsat aktiviteter, der skal styrke kommercialisering af idéer og løsninger inden for velfærds området i et offentligprivat innovationssamarbejde til gavn for kvalitet og effektivitet i den offentlige service og for vækst og erhvervsudvikling. Andre har sat særlig fokus på nye erhvervspotentialer inden for grønne teknologier og løsninger, og andre igen på vækstmuligheder inden for kultur- og oplevelseserhvervene, blandt andet for at styrke udviklingen i regionernes yderområder. Flere indsatser gennemføres som led i udmøntningen af partnerskabsaftalerne om vækst og erhvervsudvikling, som regeringen og vækstfora indgik i 2007 og fornyede med tillægsaftaler i Regeringen og vækstfora mødes igen i juni 2009 for at drøfte status på implementeringen af partnerskabsaftalerne og fremdriften for de mål, vi har sat i fællesskab. Her vil udviklingen i de enkelte regioner blive drøftet samt eventuelle nye initiativer, som prioriteres i den kommende indsats. Nedenfor beskrives den regionaløkonomiske udvikling i regionerne. Endvidere analyseres udviklingen inden for uddannelse, iværksætteri og innovation, og der gives en række eksempler på de konkrete vækstpolitiske indsatser, der er igangsat regionalt. Der gøres herefter kort status på udmøntningen af kommunalreformen i lyset af, at der i efteråret er valg til regionsråd og kommunalbestyrelser, og at nye vækstfora nedsættes fra Endelig præsenteres kommende fokusområder i samarbejdet om regional vækst og erhvervsudvikling. 6

9 2 Den regionaløkonomiske udvikling

10 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 Både i udlandet og i Danmark er vækstudsigterne blevet svækket i kølvandet på den finansielle krise, og der er stor usikkerhed om udviklingen på kort sigt. Konjunkturin dikatorerne fra Danmarks Statistik, heri blandt forbrugertilliden og virksomhedernes ordrebeholdninger, er faldet til de laveste niveauer i årevis. Det mest overordnede mål for økonomisk velstand og værdiskabelse er bruttoværditilvæksten. Bruttoværditilvæksten opgøres både nationalt og regionalt, men de nationale tal er væsentligt mere aktuelle end de regionale. De foreløbige nationalregnskabstal viser, at den økonomiske vækst i Danmark reelt bremsede op allerede ved udgangen af 2006, jf. figur 2.1. Beskæftigelsen fortsatte imidlertid med at stige frem til midten af 2008, hvorfor tendensen for produktiviteten (bruttoværditilvæksten pr. beskæftiget) har været faldende de seneste par år. Det er ikke unormalt, at produktivitetsvæksten er afdæmpet hen mod slutningen af en højkonjunktur, men svækkelsen har været noget større end normalt. Ifølge den foreløbige opgørelse af nationalregnskabstallene faldt hele landets BNP med ca. 1,3 pct. i 2008, og i 2009 ventes BNP også at falde. Figur 2.1. Hele landets bruttoværditilvækst (BVT), beskæftigelse og arbejdsproduktivitet (sæsonkorrigeret), 2000K1-2008K4 Indeks 2000K1= BVT Beskæftigelse BVT pr. beskæftiget K1 2000K3 2001K1 2001K3 2002K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 Anm.: Faste priser Kilde: Danmarks Statistik 8

11 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 Den økonomiske afmatning ses også i de regionale ledighedstal, som har været stigende siden sommeren 2008 og ind i de første to måneder i 2009, jf. figur 2.2. Region Midtjylland (2,3 pct.), Region Syddanmark (2,4 pct.) og Region Sjælland (2,4 pct.) har den laveste sæsonkorrigerede ledighed, mens Region Nordjylland og Region Hovedstaden har en lidt højere ledighed end landsgennemsnittet. Udviklingen i de regionale ledighedstal dækker over større variationer mellem landsdelene, hvor det ser ud til, at landsdelene Vestog Sydjylland har oplevet de procentvis højeste stigninger i ledigheden, men udviklingen skal ses i forhold til et meget lavt udgangspunkt. De to landsdele havde i forvejen det laveste ledighedsniveau og befinder sig på trods af den seneste udvikling fortsat under landsgennemsnittet. Figur 2.2. Ledige i pct. af arbejdsstyrken fordelt på regioner (sæsonkorrigeret), 2006M M02 Pct M M M M M M M M M M M M M M M M M M M01 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Alle fire beskæftigelsesregioner venter, at de regionale arbejdsmarkeder vil opleve faldende beskæftigelse og stigende ledighed i 2009 og Beskæftigelsen falder først og kraftigst i de konjunktur følsomme brancher, heriblandt serviceerhvervene, bygge- og anlægsbranchen samt industrien. I alle fire beskæftigelsesregioner ventes ledigheden at blive fordoblet i 2010 sammenlignet med Uanset ledigheden er stigende, er der fortsat flaskehalsproblemer og behov for arbejdskraft inden for visse fag og brancher, blandt andet social- og sundhedsområdet. 9

12 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 Regionale og nationale tiltag Danmark har et væsentligt bedre udgangspunkt end mange andre lande for at imødegå den økonomiske afmatning. Ledigheden er lav i alle regioner, og den offentlige gæld er reduceret væsentligt igennem de seneste år Nationale tiltag Der er gennemført en bankpakke i efteråret, der skal sikre stabilitet i den finansielle sektor. Der er gennemført en kreditpakke med mulighed for statslige kapitalindskud i penge- og realkreditinstitutterne på op til 100 mia. kr. Det skal bidrage til, at virksomheder og borgere kan låne penge til sunde projekter. Der er etableret en ny eksportlåneordning mv. på 20 mia. kr. Det er besluttet at forlænge kredittider for virksomhedernes indbetaling af moms og A-skatter mv. for mere end 65 mia. kr., svarende til en renteudgift for staten på ca. 1,5 mia. kr., jf. det fremsatte forslag herom. Med Forårspakke 2.0 er det besluttet at nedsætte skatten på arbejde, etablere en pulje på 1,5 mia. kr. til renoverings- og bygningsarbejde. Endelig ses der på mulighederne for at øge de kommunale anlægsinvesteringer inden for de borgernære serviceområder. Ud over de tiltag, som regeringen har gennemført for at bremse den økonomiske nedgang, jf. boks 2.1, kan de regionale vækstfora også bidrage til at styrke rammerne for vækst. De regionale vækstfora skal fastholde fokus på at forbedre de langsigtede regionale rammevilkår og præstationer inden for indsatsområderne i lov om erhvervsfremme, heriblandt uddannelse, iværksætteri, innovation, videnopbygning og videndeling. Samtidig er det hensigtsmæssigt, at projekterne også på kortere sigt kan skabe arbejdspladser, sikre sunde virksomheder adgang til kapital og forbedre kompetencerne for både ledige og beskæftigede. De følgende tre afsnit viser, at det fortsat er en udfordring i alle landets regioner at få skabt mere vækst i de nye virksomheder, at få øget arbejdskraftens uddannelsesniveau og at få styrket virksomhedernes innovation. De regionale aktører kan yde et vigtigt bidrag til at skabe gode rammevilkår på alle tre områder og herved styrke produktivitets- og beskæftigelsesudviklingen i alle egne af landet. 10

13 3 Iværksætterindsatsen i regionerne

14 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 I de regionale partnerskabsaftaler mellem de regionale vækstfora og regeringen er det målet, at Danmark fortsat skal være blandt de europæiske lande, hvor der hvert år startes flest nye virksomheder, og at Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor der er flest vækstiværksættere. De nyeste tal for etableringsraten er fra 2006, men CVR-registreringerne kan følges frem til Antallet af CVRregistreringer var faldende i løbet af 2008 i alle regioner. Faldet i nyetableringer ventes at fortsætte i 2009 i alle regioner, da iværksætteraktiviteten normalt følger den økonomiske udvikling tæt. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at Danmarks internationale placering vil forringes, idet alle lande må forventes at opleve færre virksomhedsopstarter. sig fortsat ikke så godt som de bedste lande. 1 Generelt synes det dog at gå den rigtige vej, idet indikatoren for andel vækstiværksættere er steget betydeligt de seneste år i Region Hovedstaden, Syddanmark og Midtjylland, jf. figur 3.1. Til gengæld tyder indikatoren på, at andelen af vækstiværksættere ikke er vokset i hverken Region Sjælland eller Nordjylland. De regionale vækstfora og væksthuse kan spille en væsentlig rolle i forhold til at øge andelen af vækstiværksættere. Flere vækstfora er for eksempel allerede i gang med at overveje tiltag, som kan styrke virksomhedernes adgang til kapital. Endvidere er det vigtigt at fastholde fokus på uddannelse, iværksætteri og innovation, blandt andet for at spirende iværksættere realiserer deres vækstpotentiale. Når det gælder om at få nye virksomheder ind i solide vækstforløb, klarer Danmark 1 Kilde: Konkurrenceevneredegørelse 2008 (Regeringen) 12

15 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 Figur 3.1. Indikator for andel regionale vækstiværksættere målt på vækst i antal ansatte, % Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet 4. kv kv kv kv kv kv kv kv Anm.: Vækstiværksættere er virksomheder med en årlig gennemsnitlig vækst i antal ansatte på mere end 20 pct. over en treårig periode. Virksomheden skal have min. 5 årsværk og må være op til 5 år ved vækstperiodens start. Vækstiværksættere sættes i forhold til alle virksomheder, der har min. 5 årsværk, og som er op til 5 år ved vækstperiodens start. Indikatoren for andel vækstiværksættere er baseret på virksomhedernes beskæftigelse ifølge ATP-statistikken, mens de endelige opgørelser af andel vækstiværksættere, som indgår i Konkurrenceevneredegørelsen, bygger på Danmarks Statistiks iværksætterdata. ATP-statistikken er tidsmæssigt mere aktuel end Danmarks Statistiks iværksætterdata, men der kan være forskel på indikatoren og de endelige opgørelser af andel vækstiværksættere. Kilde: Beregninger fra Erhvervs- og Byggestyrelsen på baggrund af data fra Danmarks Statistik De regionale væksthuse blev etableret i 2007 med det formål at skabe høj kvalitet i rådgivningen til iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale. Hvor der før 2007 var 15 erhvervsservicecentre med hver sin struktur, uklar afgrænsning til lokale erhvervsråd og begrænset viden om effekter, er der nu skabt fem væksthuse efter ensartet koncept, med tæt indbyrdes samarbejde og samarbejdsaftaler med lokale enheder og andre aktører samt løbende målinger af aktiviteter, brugertilfredshed og effekter. Der er blevet udviklet et fælles kunderegistrerings system (CRMsystem), som i fremtiden forventes at give mulighed for effektiv videndeling og data til effekt måling. 13

16 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 Boks 3.1. Væksthusene som operatører Væksthusene er operatør på flere nationale og regionale initiativer, fx Early Warning, der skal hjælpe kriseramte virksomheder i alle regioner. Væksthus Hovedstadsregionen er operatør på programmet Fashion Accelerator, der er særligt rettet mod virksomheder i modebranchen, mens Væksthus Midtjylland er operatør på programmerne STARTmidt og STARTvækst og Væksthus Nordjylland på programmet Flere Virksomheder i Vækst. Effekten af de regionale væksthuses indsats måles løbende, blandt andet på de vejledte virksomheders vækst i omsætning og antal ansatte. I alle regioner viser de første opgørelser, at de vejledte virksomheder ser ud til at have en højere vækst i omsætning og antal ansatte end sammenlignelige virksomheder, som ikke har modtaget vejledning. Der er store regionale forskelle på, hvor mange strukturfondsmidler der bruges på iværksætterprojekter. Vækst forum Midtjylland og Vækstforum Nordjylland har anvendt en væsentlig større del af midlerne på iværksætteri end de øvrige vækstfora og har igangsat en række særlige programmer, der supplerer væksthusenes basisydelser. Vækstforum Sjælland og Vækstforum Syddanmark har i mindre omfang prioriteret iværksætterindsatsen. Samtidig har væksthusene i disse regioner haft svært ved at nå vejledningsmålene i deres resultatkontrakter. Et yderligere indsatsområde for væksthusene kan være ejerskifter. Over familieejede aktie- og anpartsselskaber og over enkeltmandsejede virksomheder i Danmark skal igennem et ejerskifte i løbet af de næste 10 år. Boks 3.2. AcceleRace AcceleRace er et 4 måneders intensivt udviklingsforløb, der giver viden om markedet og de værktøjer, der skal til, for at virksomheden vokser internationalt. AcceleRace giver adgang til internationale eksperter og praktikere inden for virksomhedsudvikling via månedlige camps med fokus på kundebehov, kundefordele, positionering, strategi og salg. Virksomheden får hands-on hjælp fra et erfarent team, som hjælper med at få teori og værktøjer omsat til praksis i virksomheden og får mulighed for at afprøve forretningsidéen på et springboard hos Connect Denmark, og løbende introduktion for mulige investorer og partnere. Resultatet af AcceleRace er en konkret, realistisk markedsstrategi, der er klar til at blive sat i værk. AcceleRace bliver til i et samarbejde mellem Symbion Science Park, Tech Transfer Office, ScionDTU, Connect Denmark og de regionale væksthuse. Et ejerskifte eller et skift på direktørposten kan være netop det, der skal til, for at en virksomhed kan øge væksten. Nye øjne på virksomhedens forretnings model, produkter og servicer kan sætte gang i væksten. Og succesrige ejerskifter og overdragelser gavner ikke kun virksomheden, men hele samfundets økonomi og konkurrenceevne. 14

17 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 I alle fem regioner er det over halvdelen af de familieejede selskaber, der skal igennem et ejerskifte i løbet af de næste 10 år. 2 Det er derfor hensigtsmæssigt, at der i væksthusregi ydes rådgivning og vejledning samt konkrete tiltag som længerevarende og vækstorienterede udviklingsforløb om virksomhedsovertagelse og -overdragelse. 2 Kilde: Ejerskifte din virksomheds fremtid, 2008 (Erhvervs- og Byggestyrelsen) 15

18 Regionalpolitisk vækstredegørelse

19 4 Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse

20 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 Uddannelse er vigtigt både for de unge, der endnu ikke er på arbejdsmarkedet, og for dem, der allerede er i arbejde eller har været i arbejde. Samtidig er uddannelse en forudsætning for at øge produktivitet og velstand på længere sigt. I de regionale partnerskabsaftaler mellem de regionale vækstfora og regeringen er det målet, at flere unge i regionerne skal tage en uddannelse og bidrage til at nå de nationale målsætninger om, at mindst 95 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015 (85 pct. i 2010), og mindst 50 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse i 2015 (45 pct. i 2010). De seneste tal viser, at der i alle regioner har været et fald i andelen af unge, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse (erhvervsrettet eller gymnasial), jf. figur 4.1a. Specielt blandt de unge fra Region Syddanmark og Region Sjælland er der fra 2004 til 2006 sket et mindre fald i andelen, som forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse. Både i 2007 og 2008 er der igangsat en række initiativer i regi af de regionale partnerskabsaftaler, Undervisningsministeriet og erhvervsskolerne med henblik på at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. I alle regioner påbegynder hovedparten af de unge (ca. 95 pct.) en ungdomsuddannelse. Muligheden for at øge rekrutteringen er derfor ikke stor. Hvis flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er det nødvendigt at reducere frafaldet. Af den andel, som aldrig opnår en ungdomsuddannelse (restgruppen), kommer hovedparten fra en afbrudt erhvervsuddannelse. I alle regioner er det kun omkring halvdelen af de, der påbegynder en erhvervsuddannelse, som gennemfører, jf. figur 4.1b. En særlig udfordring er at få flere unge med udenlandsk herkomst til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Kun i Region Sjæl land er gennem førelsesprocenten for elever med uden landsk herkomst tæt på niveauet for elever med dansk herkomst. I de øvrige regioner gennemfører færre elever med udenlandsk herkomst en erhvervsuddannelse set i forhold til elever med dansk herkomst. I Køge, hvor der er den største koncentration af unge med anden etnisk herkomst i Region Sjælland, har man fx sendt medarbejdere på kurser og konferencer, så de kunne få et indgående kendskab til unge med anden etnisk herkomst, ligesom der har været fokus på de unges færden på skolen og det senere arbejdsliv. Derudover er der i Køge igangsat et projekt, der var særlig målrettet piger med indvandrerbaggrund med et udvidet grundforløb med fokus på dansk. 18

21 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 Figur 4.1. Andel af regional ungdomsårgang, som vil fuldføre en ungdomsuddannelse (pct., ), og regionale fuldførelsesprocenter på erhvervsrettede ungdomsuddannelser opdelt på herkomst (2006) a. Andel som vil fuldføre en ungdomsuddannelse Mål 2015 (nationalt) Mål 2010 (nationalt) Hele landet Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland b. Fuldførelsesprocent på erhvervsrettede ungdomsuddannelser 60% I alt Dansk herkomst Udenlandsk herkomst 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet Anm.: Data i figur 4.1a er baseret på profilmodellen, som beregner en ungdomsårgangs forventede uddannelsesadfærd i løbet af 25 år, hvor al adfærd i uddannelses systemet (studietider, gennemførelsesprocenter og overgange mellem uddannelser) svarer til uddannelsesadfærden i det enkelte år. Geografien afspejler elevernes bopæl i 8. klasse. Data i figur 4.1b er andel elever, som er påbegyndt en ungdomsuddannelse og forventes at gennemføre (modelberegning). Geografien afspejler institutionernes beliggenhed. Kilde: Uni-C Statistik & Analyse 19

22 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 Den regionale udvikling på ungdomsuddannelsesområdet danner baggrund for, at Danmarks Vækstråd i 2009 har valgt at sætte fokus på temaet Forbedrede rammevilkår på ungdoms uddannelserne under den konkurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler. For at sikre tilgængeligheden til ungdomsuddannelserne og dermed understøtte regeringens 95 pct. målsætning på ungdomsuddannelsesområdet har Undervisningsministeriet desuden i 2008 indført nye tilskudsmodeller for de almene gymnasier og almene voksenuddannelser, der med kommunalreformen overgik fra amterne til at være selvejende institutioner under staten. Hensigten er blandt andet at sikre, at der også i yderområder er økonomisk basis for at opretholde et varieret uddannelsesudbud af almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser. Herudover er med finanslovsaftalen for 2009 indgået aftale om, at den nuværende grundtilskudsmodel for erhvervsskoler (handelsskoler, tekniske skoler, social- og sundhedsskoler mv.) skal justeres med virkning fra Formålet er blandt andet at sikre, at der findes et bredt, varieret og attraktivt tilbud af erhvervsrettet uddannelse i yderområder. Boks 4.1. VOF videncenter om frafald Høje-Taastrup Gymnasium, Tårnby Gymnasium og HF, CPH West, Avedøre Gymnasium, Rødovre Gymnasium og Kongsholm Gymnasium og HF står bag etablering af VOF Videncenter om frafald, som skal mindske frafald på gymnasierne. Projektets formål er at etablere et virtuelt videncenter om frafald, organiseret som et netværk af blandt andet ungdomsuddannelsesinstitutioner, kommunale ungdomsvejledningscentre og kommuner. Videncentret skal danne fælles ramme om udvikling og afprøvning af tiltag, der kan mindske frafald på ungdomsuddannelser. Vigtige samarbejdspartnere er UU-centre, kommuner og Center for Ungdomsforskning ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Projektet løber fra Boks 4.2. Fastholdelseskaravanen Integrationsministeriet har i samarbejde med Undervisningsministeriet fået et socialfondstilskud på knap 25 mio. kr. til projektet Fastholdelseskaravanen et landsdækkende projekt, der skal få flere unge med en anden etnisk baggrund end dansk til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Konkret kompetenceudvikles medarbejdere på erhvervsskolerne med særligt fokus på fastholdelse, forældrekontakten intensiveres, der etableres lokale rollemodelkorps og udvikles gode studiemiljøer med attraktive studie-/lektiehjælpsordninger og nye pædagogiske metoder og værktøjer. 20

23 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 På de videregående uddannelser er der i fire ud af fem regioner en stigende andel af en ungdomsårgang, der forventes at gennemføre en videregående uddannelse, jf. figur 4.2. Som det fremgår af figur 4.2, er Region Sjælland den region, hvor færrest unge forventes at gennemføre en videregående uddannelse, selvom andelen er stigende. Tillige fremgår det af figur 4.2, at der været en markant stigning i Region Hovedstaden i andelen af en ungdomsårgang, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse. I alle regioner er de unge blevet hurtigere til at fuldføre deres videregående uddannelse. Figur 4.2. Andel af regional ungdomsårgang, som vil fuldføre en videregående uddannelse (pct.), Mål 2015 (nationalt) Hele landet Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Anm.: Data er baseret på profilmodellen, som beregner en ungdomsårgangs forventede uddannelsesadfærd i løbet af 25 år, hvor al adfærd i uddannelses systemet (studietider, gennemførelsesprocenter og overgange mellem uddannelser) svarer til uddannelsesadfærden i det enkelte år. Geografien afspejler elevernes bopæl i 8. klasse Kilde: Uni-C Statistik & Analyse 21

24 Regionalpolitisk vækstredegørelse

25 5 Flere virksomheder i regionerne skal være innovative

26 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 I de regionale partnerskabsaftaler mellem de regionale vækstfora og regeringen er det målet at øge andelen af innovative virksomheder i regionerne og herved bidrage til at nå den nationale målsætning om, at danske virksomheder skal være blandt de mest innovative i verden. Figur 5.1. Andel innovative virksomheder i regionerne fordelt på innovationstype, Pct. 50 Prod.inn Procesinn Org. inn Markf.inn Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Hele landet Anm.: Andel produkt-, proces, organisations- og markedsføringsinnovative virksomheder. n=2307. Kilde: Særkørsel på Danmarks Statistiks innovationsdata De nyeste innovationsdata, som vedrører perioden , viser, at der er sket et fald i andelen af danske virksomheder, der har introduceret et nyt produkt, en ny proces eller en ny organisatorisk innovation. I perioden var det kun hver fjerde danske virksomhed, som introducerede et nyt produkt, mens det i var næsten hver tredje virksomhed. 3 Udviklingen betyder, at Danmark fortsat kun befinder sig på en midterplacering sammenlignet med udlandet. De regionale opgørelser af innovationsgraden er behæftet med forholdsvis stor usikkerhed, men viser umiddelbart, at virksomhederne i Region Hovedstaden er lidt mere innovative end virksomhederne i de øvrige regioner, jf. figur 5.1. En betydelig del af Hovedstadens forspring kan dog tilskrives erhvervs strukturen, idet de mest innovative brancher, heriblandt forretningsservice, fylder forholdsvis meget i Region Hovedstaden. I alle regioner er der flere virksomheder, der nyudvikler deres organisation og markedsføring end deres produkter og processer. 3 Kilde: Innovation i Danmark, Økonomi- og Erhvervsministeriet (2008) 24

27 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 Boks 5.1. Midtjysk pulje til projekter under OPI Vækstforum og Regionsrådet for Region Midtjylland har afsat 5 mio. kr. af de regionale midler for erhvervsfremme til en pulje for projekter under Offentlig- Privat Innovation (OPI). Puljen vil primært sigte mod projekter, der omhandler arbejdskraftbesparende teknologier, især målrettet sundheds- og ældreområderne. Baggrunden er, at internationale undersøgelser dokumenterer, at samarbejder på tværs af sektorer og fag har større sandsynlighed for at skabe innovation, end hvis parterne arbejder hver for sig. Vækstforum for Region Midtjylland vil gerne bidrage til udviklingen af sådanne nye samarbejdsformer, der kan skabe synergi mellem innovationsprocesserne i den offentlige og private sektor. De regionale vækstfora har generelt prioriteret innovationsindsatsen højt. Over halvdelen af strukturfondsmidlerne (knap 300 mio. kr.) har medfinansieret innovationsprojekter. Særligt Region Hovedstaden og Region Nordjylland har prioriteret innovationsområdet. Innovation er væsentlig for vækst og velstand på længere sigt. Det store regionale fokus på innovation viser, at vækstfora prioriterer målsætningen om, at danske virksomheder skal være blandt de mest innovative i verden, højt. De regionale og lokale aktører står for en stor del af den offentlige service i Danmark og har således gode muligheder for at skabe synergi mellem udviklingen af den offentlige service og det tilknyttede erhvervsmæssige potentiale, blandt andet på sundheds- og plejeområdet. Det kan blandt andet ske via offentligt-privat innovationssamarbejde (OPI). Regeringen har igangsat udarbejdelsen af en virksomhedsrettet innovationsstrategi, der blandt andet har fokus på at forbedre rammevilkårene for virksomheders innova tionsaktiviteter gennem øget rettighedsbeskyttelse samt mere viden om nye innovationsformer. De regionale vækstfora har i regi af Danmarks Vækst råd drøftet sigtelinjerne for regeringens kommende virksomhedsrettede innovationsstrategi og opfordret til, at strategien særligt bør fokusere på markedsdreven innovation. Boks 5.2. Velfærdsteknologi i Syddanmark Region Syddanmark har i sin handlingsplan for fokus på velfærdsteknologi som et af fire forretningsområder med udgangspunkt i regionens potentialer inden for robotteknologi og telemedicin. Et eksempel på et projekt er fx it-understøttet hjemmebehandling af KOL-patienter (kronisk obstruktiv lungesygdom), hvor der er igangsat et samarbejde mellem det private firma Gits, MedCom, de fynske sygehuse og to sydfynske kommuner om at udvikle metoder til forbedring af hjemmebehandlingen af KOL-patienter i form af en såkaldt patientkuffert. Herudover har de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling, som regeringen har indgået med de regionale vækstfora, bidraget til at styrke dialogen mellem vækstfora og Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) under Videnskabsministeriet. Dialogen har senest udmøntet sig i en samarbejdsaftale 25

28 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 mellem RTI og de regionale vækstfora, som skal styrke sammenhængen mellem den nationale og regionale innovationsindsats. Det skal blandt andet ske ved, at de regionale vækstfora og RTI fokuserer på en række større fælles strategiske satsninger, eksempelvis tværregionale erhvervsmæssige klynger, styrkepositioner eller megasatsninger. 26

29 6 Strukturfondsindsatsen

30 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 Sammenfaldet mellem EU-strukturfondsperiodens og kommunalreformens ikrafttræden 1. januar 2007 gav mulighed for at skabe en bedre sammenhæng mellem den danske EU-finansierede, den nationalt finansierede og den regionalt og lokalt finansierede indsats for vækst og erhvervsudvikling. Den regionale erhvervspolitiske indsats understøttes i perioden med ca. ½ mia. kr. om året fra EU s strukturfonde. Den samlede indsats er bygget op om indsatsområderne innovation, iværksætteri, anvendelsen af ny teknologi, uddannelse, turisme og yderområder. På nuværende tidspunkt er der samlet givet tilsagn for ca. 15 pct. af midlerne i strukturfondsprogrammerne. Vækstforum i Region Midtjylland har forpligtet godt 20 pct. af deres midler, mens Vækstforum Syddanmark kun har forpligtet ca. 10 pct. Tabel 6.1. Anvendelsen af strukturfondsmidler (mio. kr.) Vækstforum Samlet ramme (regionalt fordelte strukturfondsmidler) Tilsagn i alt fra 2007 til ultimo 2008 Tilsagn i % af de samlede rammer fra 2007 til ultimo 2008 Yder områdeandel Bornholm % 100 % Hovedstaden % 0 % Midtjylland % 6 % Nordjylland % 65 % Sjælland % 39 % Syddanmark % 30 % I alt vækstfora % 32 % Konkurrenceudsat pulje % - I alt % - Mindst 35 pct. af strukturfondsmidlerne skal i gennemsnit i perioden komme yderområderne under ét til gavn. I de tilsagn, som er givet i , er yderområdeandelen i alt ca. 32 pct. Andelen trækkes dog i vejret af Region Nordjylland, som har mange yderområder og har forpligtet 14 pct. af strukturfondsmidlerne. Særligt Region Midtjylland har indtil nu prioriteret forholdsvis få midler til gavn for regionens yderområder. 57 pct. af tilsagnene er givet til projekter under Regionalfonden mod 43 pct. under Socialfonden. Det er positivt, at man i alle regioner har formået at inddrage både offentlige og private partnere i såvel regionalfonds- som socialfondsprojekter, og at universiteter og læreanstalter spiller en stor rolle i mange projekter. Hermed sikres udvikling af ny viden og videnspredning til gavn for den samlede regionale udvikling. Langt de fleste partnere er dog fundet inden for egen region, hvilket kunne tyde på, at de regionale projekter og partnere har en tendens til at lukke sig om sig selv og ikke drage nok nytte af de gode erfaringer, der 28

31 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 kunne være at hente hos fx viden- og uddannelsesinstitutioner eller virksomheder i andre regioner og lande. 10 pct. af strukturfondsmidlerne fordeles efter konkurrence mellem de regionale vækstfora inden for temaer, som fastlægges af Danmarks Vækstråd. Erfaringerne med den konkurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler viser, at puljen ikke som ønsket i tilstrækkeligt grad anvendes til at understøtte de mest perspektivrige projekter og større strategiske satsninger, og at processen omkring udmøntningen af puljen har været for lang. Økonomi- og Erhvervsministeriet vil indgå i dialog med de regionale vækstfora om øget fokus på projekternes kvalitet og en hurtigere ansøgnings- og bevillingsproces. Målt på projektbudgetterne er det gennemsnitlige projektbudget i denne struktur fondsperiode 3-4 gange større end i den foregående periode ( ). Det skyldes, at der i flere af regionerne er iværksat en række større strategiske satsninger, blandt andet i Midtjylland, hvor vækstforum har satset på energi, miljø, erhverv og sundhed. Effektmåling Samlet bruger de regionale vækstfora årligt over 1 mia. kr. på at styrke den regionale vækst i Danmark. Det er vigtigt, at man får større viden om de konkrete effekter af de initiativer, som iværksættes for disse penge. I hvilket omfang styrker initiativerne uddannelsesniveauet, iværksætteraktiviteten, virksomhedernes forskning, udvikling og innovation og i sidste ende regionernes værditilvækst, indkomst, produktivitet og beskæftigelse? Det kræver, at projekterne fra begyndelsen opstiller klare målbare mål og indsamler data om deltagende personer og virksomheder. Boks 6.1. Syddansk Vækstforums effektmodel I Region Syddanmark har man sat sig en række ambitiøse mål. Vækstforum vil bruge effektstyring som grundlag for indsatsen. Vækstforum vil vurdere det enkelte projekt på dets effekter på de regionale målsætninger. Det sker ved, at ansøgere skal forholde sig til projektets effekt på en række indikatorer, som kan findes i ansøgningsskemaet. På klyngeområdet vil der blive foretaget en særlig ekspertvurdering (Syddansk Vækstforums Handlingsplan : Omstilling til højere vækst ). Økonomi- og Erhvervsministeriet er i færd med at udvikle flere redskaber, som kan bistå vækstfora i arbejdet med effektmåling. Redskaberne er blandt andet en evalueringsguide og et overvågningsværktøj, der kan måle vækst i omsætning, værditilvækst mv. i de virksomheder, som deltager i regionale strukturfondsprojekter. Økonomi- og Erhvervsministeriet vil i det kommende år prioritere dialogen med vækstfora om effektmåling med henblik på at øge fokus på, at der skabes mest mulig vækst og erhvervsudvikling for pengene. 29

32 Regionalpolitisk vækstredegørelse

33 7 Den foreløbige regionale indsats for fortsat at sikre den regionale vækst og erhvervsudvikling

34 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 Alle regioner mærker virkningerne af den internationale økonomiske afmatning, blandt andet i form af små og mellemstore virksomheders problemer med at skaffe kapital til at finansiere udviklingsprojekter. Det har fået flere vækstfora til at igangsætte initiativer, der kan hjælpe virksomheder og iværksættere med at komme igennem den aktuelle økonomiske situation. Det sker blandt andet ved at etablere kapitalog lånefonde. Vækstforum Sjælland har eksempelvis ved årsskiftet indskudt 10 mio. kr. i en regional fond, der indskyder ansvarlig kapital og giver lån til små og mellemstore virksomheder og iværksættere i regionen. Fælles for de fleste vækstfora er, at de har fokus på at løfte det generelle uddannelses- og kompetenceniveau for både ledige og ansatte. Flere vækstfora har fokus på samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv med henblik på at skabe uddannelser, som matcher erhvervslivets behov. Vækstforum Bornholm har netop igangsat et stort kompetenceudviklingsprojekt, hvor øens største voksenuddannelsesaktører med støtte fra EU s strukturfonde er gået sammen om at tilbyde bornholmske virksomheder hjælp til kompetenceudvikling. Vækstforum Midtjylland har ligeledes fokus på både at opkvalificere og udvide arbejdsstyrken samtidig med, at der arbejdes på at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Flere vækstfora arbejder på trods af krisen videre med udfordringen om en faldende arbejdsstyrke og muligheden for at udvikle nye væksterhverv. I Nordjylland har man særlig fokus på at udforske mulighederne med arbejdskraftbesparende teknologi, fordi regionen de kommende årtier vil komme til at mangle arbejdskraft. I Syddanmark har man særlig fokus på at skabe nye job i blandt andet serviceerhvervene til erstatning for dem, der forsvinder i fremstillingserhvervene. Vækstforum Hovedstaden har i deres drøftelse af finanskrisen blandt andet haft fokus på muligheden for at renovere bygningsmassen og ud over at skabe beskæftigelse også at reducere CO 2 -udledningen i forbindelse med opvarmning af bygninger. De vil derfor arbejde videre med en idé om at samarbejde med finanssektoren om lån til energirigtig renovering. 32

35 8 Status på de nye rammer for regional vækstpolitik

36 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 Det er nu næsten tre år siden, der med kommunalreformen og etableringen af de regionale vækst fora blev skabt en ny platform for den regionale og lokale erhvervsudviklingsindsats. Samtidig har regeringen og de regionale vækstfora indgået partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling for perioden Det har skabt grundlag for en mere målrettet og sammenhængende indsats, og bedre nytte af de betydelige midler, der investeres i regional erhvervsudvikling fra blandt andet regioner, strukturfonde og staten. En sammenhængende national, regional og lokal indsats Der er i dag bred enighed i Danmark om fokusområderne i den regionale og lokale vækstindsats. Uddannelse, innovation, iværksætteri og ny teknologi er gennemgående temaer i de regionale vækstforas erhvervs udviklingsstrategier og i en række kommunale og fælleskommunale strategier. De samme temaer udgør hjørnestenene i den nationale globaliseringsstrategi. De regionale vækstfora er omdrejningspunktet for den regionale erhvervspolitiske indsats. Vækstforas aktiviteter understøttes af EU s strukturfondsmidler og de regionale udviklingsmidler, som supplerer den nationale indsats for vækst, erhvervsudvikling og beskæftigelse. Danmarks Vækstråd fungerer som bindeled mellem den lokale og regionale erhvervsudviklings indsats, den nationale vækstpolitik og EU-indsatsen. Samtidig er der med de regionale partnerskabsaftaler skabt en ramme, der sikrer sammenhæng og fælles mål og indsatser mellem de statslige og regionale aktører. De regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling mellem regeringen og de seks regionale vækstfora blev indgået i juni Formålet med partnerskabsaftalerne var at sikre en lokal og regional forankring af Globaliseringsstrategien og styrke rammerne for vækst og erhvervsudvikling i hele landet, samtidig med at der tages hensyn til særlige regionale forhold og udfordringer. Partnerskabsaftalerne kan derved understøtte de regionale erhvervsudviklingsstrategier og bidrage til at skabe sammenhæng mellem den nationale og den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling. I partnerskabsaftalerne sætter regeringen og vækstforaene en række fælles mål og prioriterer indsatser, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats for. Blandt indsatsområder er uddannelse og arbejdskraftudbud, bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder, innovation, videnspredning, markedsføring af Danmark, energi, landdistrikter og yderområder samt grænseoverskridende samarbejde. I maj 2008 blev der gjort status og indgået tillægsaftaler til de oprindelige partnerskabsaftaler med hvert enkelt vækstforum. Tillægsaftalerne sætter øget fokus på blandt andet tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og studerende, bedre vilkår for innovation og iværksætteri og et større fokus på en række erhvervsklynger. Hertil kommer yderligere fokus på det erhvervsmæssige potentiale inden for energiområdet samt en styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde. Partnerskabsaftalerne har generelt fungeret som en god ramme til at bringe lokale, regionale og nationale aktører sammen om fælles mål og indsatser. Dette understøttes 34

37 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 blandt andet af den indsats, som vækstforaene har igangsat for at skabe et bredt regionalt ejerskab til partnerskabsaftalernes mål og indsatser. Forventningen er, at der indgås nye tillægsaftaler i forsommeren 2009, og at der vil blive indgået nye partnerskabsaftaler med de vækstfora, som nedsættes primo 2010 efter kommune- og regionsvalget. Endvidere skal fem ud af de seks regionale vækstfora i 2010 vedtage en ny regional erhvervsudviklingsstrategi. 4 4 Syddansk Vækstforums strategi løber til

38 Regionalpolitisk vækstredegørelse

39 9 Kommende fokusområder i samarbejdet om regional vækst og erhvervsudvikling

40 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 Regeringen ønsker at fremme et Danmark i balance, hvor mulighederne for vækst og erhvervsudvikling udfoldes i hele landet med afsæt i de særlige udfordringer og muligheder, der er lokalt og regionalt. I nogle regioner vil der de kommende år være et betydeligt potentiale for vækst og erhvervsudvikling i at styrke indsatsen for grøn vækst. Regeringen ønsker derfor, at udviklingen af Danmark som førende grøn vækstøkonomi udfoldes og forankres bredt i det danske samfund. Det vil kunne styrke væksten i hele landet, herunder i yderområderne, samtidig med at vi skaber bedre natur, miljø og klima. Grøn vækst vil derfor være et væsentligt fokusområde for regeringens lokale og regionale vækstpolitiske initiativer i det kommende år. Regionalpolitisk udspil med fokus på grøn vækst Regeringen vil fremme en grøn vækstøkonomi, hvor grønne løsninger inden for blandt andet transport, byggeri, energi samt landbrugs- og fødevareproduktion bidrager til at løse klima- og miljøudfordringer og samtidig skaber nye job. Og hvor naturgenopretning, et godt og sundt miljø og en bedre planlægning kan gøre regioner og lokal områder i hele landet mere attraktive at bo og arbejde i samtidig med, at vækstmulighederne inden for turisme og oplevelsesøkonomi styrkes. Regeringen ønsker, at udviklingen af Danmark til en grøn vækstøkonomi forankres bredt i det danske samfund, og at alle områder i Danmark bidrager aktivt til denne udvikling og får del i de nye grønne vækstmuligheder. Regeringen vil derfor fremlægge et regionalpolitisk udspil om et Danmark i balance med særligt fokus på grøn vækst i efteråret Rammerne for udspillet er blandt andet de politiske aftaler om den danske energipolitik i årene og forårspakken 2.0 og de kommende udspil om grøn vækst på landbrugs- og miljøområdet samt Erhvervsklimastrategien. Initiativerne i et regionalpolitisk udspil om et Danmark i balance kan blandt andet gennemføres i regi af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling mellem regeringen og de regionale vækstfora, der forventes fornyet medio Her kan der blandt andet sættes fokus på de særlige udfordringer og muligheder, som findes for grøn vækst i de enkelte regioner og yderområder og derved yderligere styrke sammenhængen mellem den nationale vækstpolitik og den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling. Endvidere kan der også etableres andre former for grønne partnerskaber mellem regeringen og kommunerne, hvor rammerne for konkrete samarbejder kan fastlægges. Hovedstadens konkurrenceevne I en ny rapport vedrørende Hovedstadsregionens konkurrenceevne påpeger OECD, at Hovedstadsregionen på nogle områder halter efter en række andre nordeuropæiske metropoler, blandt andet for så vidt angår uddannelse, innovation og tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft. OECD foreslår i den forbindelse, at der udarbejdes en fælles strategi for hele regionen med deltagelse af alle de væsentligste aktører. I dag er der flere forskellige strategier udarbejdet af blandt andet kommuner, Region Hovedstaden og Vækstforum i 38

41 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 Hovedstadsregionen. Selv om planerne ikke er decideret modstridende, vurderer OECD, at der ikke opstilles klare prioriteter for, hvordan Hovedstadsregionens konkurrenceevne skal forbedres. 5 En fælles strategi bør ifølge OECD blandt andet fokusere på at øge adgangen til kvalificeret arbejdskraft og styrke indsatsen for innovation og forskning. Regeringen vil i forbindelse med den årlige drøftelse af den regionale partnerskabsaftale med Vækstforum Hovedstaden indgå i dialog med vækstforummet om behovet for en mere sammenhængende indsats for vækst og erhvervsudvikling i Hovedstadsregionen. 5 Kilde: Territorial Review Copenhagen, OECD (2008). 39

42 Regionalpolitisk vækstredegørelse

43 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009:5 Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon Fax: Hjemmeside: Henvendelse om udgivelsen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Erhvervsministeriet Slotsholmsgade København K Telefon: Hjemmeside: Publikationen kan også hentes på ministeriets hjemmeside: Oplag: stk. Pris: Gratis ISBN trykt udgave: ISBN elektronisk udgave: Design omslag: BGRAPHIC Design indhold: Schultz Grafisk A/S Tryk: Schultz Grafisk A/S

44

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark?

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? v/ Pernille von Lillienskjold, Erhvervs- og Byggestyrelsen Regional erhvervspolitik

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Det syddanske Vækstforums Handlingsplan Omstilling til højere vækst

Det syddanske Vækstforums Handlingsplan Omstilling til højere vækst Det syddanske Vækstforums Handlingsplan 2009-2010 - Omstilling til højere vækst Fremtidens erhvervsfyrtårne Temaet for handlingsplan 2009-2010 er: Omstilling til højere vækst Regeringens seneste regionalpolitiske

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 29. APRIL 2008 Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 1. Sammenfatning Dette oplæg er udarbejdet som opfølgning på Rundbordssamtale 2007 mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI)

Læs mere

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den Uddannelsesteam i Regional Udvikling Oplæg til RUF den 9.11.09 1 Fokuspunkter i dag Hvad er regionens rolle og vision på uddannelsesområdet? 2 Hvad er udfordringerne? Hvad gøre vi i fællesskab? Fokus på

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora INNOVATIONDANMARK Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Rådet for Teknologi og Innovation < Strategisk samarbejdsaftale

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS)

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) Bilag 1 Fra Regional Erhvervsudviklingsstrategi (REUS) og Regional Udviklingsplan (RUP) til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) Med strukturreformen fik Regionsrådet til opgave at gå i spidsen

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

(Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget).

(Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Erhvervsudvalget (2. samling) R 6 - Offentligt SKRIFTLIG REDEGØRELSE (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). alpolitisk vækstredegørelse 2008 af 2/4 08. (Redegørelse nr. R 6). Økonomi-

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION NORDJYLLAND

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION NORDJYLLAND 20. juni 2008 TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION NORDJYLLAND Regeringen og Vækstforum for Region Nordjylland indgik i juni

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm FAKTA OM BORNHOLM 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm Bornholm har 41.303 indbyggere (1. jan. 2012). Indbyggertallet har været faldende de seneste år. I perioden 2011-2012 faldt indbyggertallet

Læs mere

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.270.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Vækst og valgmuligheder

Vækst og valgmuligheder N O T A T Til Folketingets Uddannelsesudvalg Vækst og valgmuligheder - regional uddannelsesdækning under fremtidig institutionsstruktur for ungdomsuddannelser 07-12-2010 Sag nr. 09/3091 Dokumentnr. 61199/10

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007 Økonomi- og Erhvervsministeriet Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007 1. Indledning Danmark er et af verdens mest velstående lande og et af de samfund i verden, hvor velstanden er mest ligeligt fordelt.

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Regional Kapitalfond i Hovedstaden

Regional Kapitalfond i Hovedstaden Regional Kapitalfond i Hovedstaden Oplæg til Vækstforum Hovedstadens møde den 25. juni 2009 v/ Koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens beslutning 30. april 2009 Der skal udarbejdes et

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark v/ vicedirektør Anders Hoffmann Kort om strukturfondsindsatsen i Danmark DK har i 2007-2013 fået ca. ½ mia. kr. årligt

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Sags id: Den 2. august 2007

Sags id: Den 2. august 2007 Sags id: 07-9493 Den 2. august 2007 Baggrund og retningslinier for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 9 i handlingsplanen: Syddansk akademikersatsning. 1. Initiativet Vækstforum vil sikre, at regionens

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er Regionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan der sammen kan skabes en attraktiv

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Vækstvilkår i Region Syddanmark

Vækstvilkår i Region Syddanmark Område: al Udvikling Udarbejdet af: Analysegruppen Afdeling: Strategi og Analyser Dato: 29. april 2008 Overvågningsnotat Vækstvilkår i Syddanmark I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora

Læs mere