Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2012-2013"

Transkript

1 Svendborg Kraftvarme A/S Virksomhedsplan for

2 Forord Nærværende dokument er den første virksomhedsplan for Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplanen er udarbejdet det af selskabets direktion og redegør for initiativer, som der skal arbejdes nærmere med i 202 og 203 for at konkretisere de i strategiplanen nævnte målsætninger. Virksomhedsplanen er vedtaget på bestyrelsesmøde den

3 Indledning og præsentation Svendborg Kraftvarme A/S er dannet med virkning fra. januar 200. Selskabet er en selvstændig juridisk enhed, som reguleres efter de selskabsretlige regler (Selskabsloven) og reglerne i Varmeforsyningsloven. Svendborg Kommune ejer alle aktier i selskabet. Svendborg Kraftvarme A/S kerneydelser i dag Inden for rammerne af gældende lovgivning leverer Svendborg Kraftvarme A/S en primær kerneydelse samt to sekundære ydelser: Forbrænding af affald, primær ydelse. o Produktion af varme. o Produktion af El. Svendborg Kraftvarme A/S leverer bortskaffelse af affald via forbrænding. Svendborg Kraftvarme A/S leverer varme til Svendborg Fjernvarme, e, der videreformidler varmen til fjernvarmekunder i Svendborg by. Svendborg Kraftvarme A/S organisation er gearet til at imødekomme de kommende års mangeartede udfordringer. Afsættet er en veltrimmet organisation med fagligt dygtige medarbejdere med tradition for udvikling og et teknisk anlæg i generel god stand. Organisation Personalet ved Svendborg Kraftvarme A/S består af: Stillingsbetegnelse Direktion Driftsleder Økonomikoordinator Økonomimedarbejder Maskinmester El-installatør Operatører Specialarbejder Antal 2 3 Samlet normering 2

4 Svendborg Kraftvarme A/S overordnede målsætning Svendborg Kraftvarme A/S overordnede målsætning: Vi vil sikre vores kunder en økonomisk, bæredygtig og sikker behandling af affald til forbrænding. Målsætningens nøgleord kan uddybes på følgende måde. Bortskaffelse af brændbart affald med maksimal energiudnyttelse. Med økonomisk mener vi, at løsningerne skal være rationelle, langsigtede og omkostningsbevidste. Så kunderne betaler den lavest mulige pris uden at give afkald på forsyningssikkerhed, miljø og kvalitet. Med bæredygtig mener vi, at der konstant skal fokuseres på at minimere både de ydre og de indre miljøpåvirkninger af virksomhedens drift. De kommende års udfordringer Den danske affaldsforbrændingssektor oplever i disse år store omvæltninger. Betingelserne for sektorens drift ændrer sig hastigt, og det stiller nye og større krav til virksomhedens evne til forandring: Rammevilkår Ny lovgivning vedr. organisering af affaldssektoren med krav om udbud af forbrændingsopgaver på et konkurrenceudsat marked. Mulighed for import og eksport af affald indenfor EU. Kunderne har stigende forventninger til kvalitet og service. De miljømæssige krav til virksomheden øges. Svendborg Kraftvarme A/S skal imødekomme disse krav tillige med centralt fastsatte prislofter for affaldsvarme. Affaldssektorloven: Krav om benchmarking, så de enkelte værkers ydelser kan sammenlignes. Anvendelse af årsregnskabsloven, det vil sige øgede regnskabskrav. Åbenhed og gennemsigtighed. Stigende krav til genanvendelse af affald vil medføre faldende affaldsmængder til forbrænding. Øvrige udfordringer Udover disse omfattende ændringer står Svendborg Kraftvarme A/S overfor en række økonomiske og miljømæssige udfordringer omkring anlæggets drift: Vedligeholdelse og fornyelse af produktionsanlægget. Tilpasning af produktionsapparatet med henblik på forbrænding af nye affaldstyper Generationsskifte blandt medarbejderne. Afklaring af grundlaget for fortsat drift af anlægget (udvikling i affaldsmængder mv.) Virksomhedsplanen for Svendborg Kraftvarme rme A/S må derfor tage højde for den generelle usikkerhed omkring rammevilkårene. Så på kort sigt (de kommende fem år) arbejdes der ud fra en strategi om, at Svendborg Kraftvarme A/S i lighed med i dag producerer el og varme ud fra afbrænding af kombinerede brændsler dvs. forskellige typer industri- og husholdningsaffald. I et lidt længere perspektiv skal muligheden for en omlægning til en nicheproduktion undersøges.

5 Fra strategi til handling De konkrete initiativer/projekter, som Svendborg Kraftvarme A/S har planlagt at arbejde med i 202 og 203 kan henføres til tre hovedkategorier: Vi vil drive en effektiv forbrændingsvirksomhed Succeskriteriet er at være blandt den bedste fjerdedel af landets forbrændingsselskaber. Målemetoden er benchmarking målt på driftsomkostninger, kapacitetsprocent, forsynings- sikkerhed, miljø, kvalitet og kundeservice. I forhold til takstudviklingen er udfordringen at vedligeholde selskabets aktiver og samtidig klare udefra kommende opgaver, indhente et økonomisk efterslæb fra tidligere år og agere i et ikke homogent affaldsmarked sammenholdt med, at der fra statslig side er indført et prisloft på varme. Vi vil være en god og eftertragtet arbejdsplads Vi vil være en arbejdsplads, som kan fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere. Deres engagement, forandringsparathed og kreativitet er den vigtigste faktor i sikringen af Svendborg Kraftvarme A/S s fortsatte udvikling. Inden for de næste fem år skal der rekrutteres forholdsvis mange, nye medarbejdere til erstatning for de, der går på pension eller efterløn. Vi vil løbende fokusere på og undersøge medarbejdernes faglige og personlige udvikling, styrke medarbejdernes dernes kompetencer og øge den enkelte medarbejders ansvar og råderum. Vi vil drive en miljøbevidst forbrændingsvirksomhed Miljømyndighederne stiller store krav til affaldsforbrænding i Danmark. Svendborg Kraftvarme A/S har som løbende målsætning at kunne overholde de gældende miljøkrav. For at kunne overholde de gældende miljøkrav skal produktionsanlægget være vel vedligeholdt. Der skal være en konstant fokus på at løse forbrændingsopgaven på en miljømæssig forsvarlig måde. I bilaget til denne virksomhedsplan er de planlagte projekter/initiativer i 202 og 203 nærmere beskrevet.

6 Bilag Effektiv drift Opgave/projekt Beskrivelse Ansvarlig Tid Status Benchmarking: - Reno*Sam - Miljøstyrelsen Via deltagelse i benchmarking med de øvrige forbrændingsanlæg opnås viden om driftsomkostninger og generel performance, som kan bruges til planlægning af forbedringer af den daglige drift. Deltagelse i Miljøministeriets benchmarking er obligatorisk, medens deltagelse i Reno*Sam s benchmarking er frivillig. Mikael Nielsen Ultimo april (Reno*Sam) og. juni (Miljøstyrelsen) Svendborg Kraftvarme har deltaget i begge benchmarkingundersøgelser i både 200 og 20. Afrapportering og kvalitetssikring finder sted i september måned hvert år. Optimering af eksisterende anlæg Turbinestyringen skal tilpasses den nye software i SROanlægget, idet der ikke kan skaffes reservedele til det nuværende system. Poul Erik Jacobsen og Henrik Nielsen 202 Tilbud på projekt vedr. turbinestyring indhentes i efteråret 20. Selve projektet igangsættes i 202. Undersøge mulighederne for alternative brændsler Det undersøges via afbrændingsforsøg om alternative tive brændsler som f.eks. miljøaffald kan bruges som medforbrænding. Hansen 202 På baggrund af et gennemført forsøg med afbrænding af miljøaffald fra KommuneKemi i foråret 20 ansøges der om tilladelse til permanent afbrænding af farligt affald. Undersøgelse af om det er muligt at anvende overskudsvarmen i sommerperiode i stedet for bortkøling. Med de gældende regler betales der tillægsafgift og CO 2-afgift af den bortkølede varme. Hvis denne varme kan anvendes som procesvarme, kan der spares afgift til Staten. Hansen og Morten Skovbakke 202 Det undersøges i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner om overskudsvarmen kan anvendes til at udtørre vådt salt med henblik på at sælge tørstoffet som vejsalt.

7 God og eftertragtet arbejdsplads Opgave/projekt Beskrivelse Ansvarlig Tid Status Input til kommende ny lovgivning vedr. affaldsforbrænding Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet er ved at forberede lovforslag, der skal regulere forholdene vedrørende affaldsforbrænding og varmeloft for affaldsvarme. Svendborg Kraftvarme vil via Reno*Sam og KL komme med relevante input til det forberedende ende lovarbejde med henblik på Svendborg Kraftvarme kan overleve som virksomhed. Alternativt at der sikres finansiering for stranded costs. Kjeld Bussborg, Hansen og Mikael Nielsen Forår 202 KL og Reno*Sam har udgivet en statusrapport i juni 20. I efteråret 20 arbejdes der videre med anbefalingerne fra denne rapport. Miljøministeriet vil i september 20 iværksætte et projekt vedr. stranded costs. Analyse af de ønskede kompetencer hos medarbejderne med henblik på en fortsat forsvarlig drift af kraftvarmeværket og den rette sammensætning af medarbejderstyrken. Det er en kompleks opgave at drive et kraftvarmeværk. Det tager derfor et stykke tid inden nye medarbejdere kan indgå på lige fod med de nuværende medarbejdere i den daglige drift. Hansen 202 og 203 Aldersfordeling af nuværende medarbejdere: < 40 år: år: år: år: 3 Nuværende: De eksisterende medarbejdere skal bevare deres nuværende høje kompetenceniveau og efteruddannes, hvis der er behov herfor. Gennemsnit: 54 år heraf 4 over 60 år. Nye medarbejdere: Ved behov for nyrekruttering skal der udarbejdes en kompentenceprofil og uddannelsesplan, der sikrer, at den nye medarbejder efter en oplæringsperiode kan indgå i den daglige drift/vagtplan.

8 Optimering af miljømæssige forhold Opgave/projekt Beskrivelse Ansvarlig Tid Status Effektivisering af driftsmæssige forhold, så der forbruges mindre el og vand pr. forbrændt ton affald. Vandforbrug målt som leveret vandværksvand i forhold til brændt affald må maksimalt udgøre 0,52 m³ vand pr. ton affald. Elforbrug målt som el i forhold til brændt affald må maksimalt udgøre 94 kwh pr. ton affald. Hansen Der foretages en måling hver måned og desuden opgøres målene som et rullende gennemsnit over de sidste 2 mdr. Indgår som en bestanddel i kvalitetsstyringsprogrammet.

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere