LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever"

Transkript

1 LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever

2 Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s Praktikken s Formål med uddannelsen s Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser s Refleksion s Læringsmiljøet på praktikstedet s Et godt læringsmiljø s Din læring s Ansvarsfordeling s Lederens ansvar s Praktikvejlederens ansvar s Dit ansvar s Samarbejdet mellem skole og praktik s Praktikstedets tilrettelæggelse af praktikperioden s Introduktion s Forventningssamtale s Vejledning s Midtvejsevaluering s Praktikerklæring s Din evaluering af praktikperioden s Vejledende samtale s Helhedsvurdering s Studiepraktikundervisning s Deltagelse i vagter s Sygdom s Ferie s Tavshedspligt/oplysningspligt s Omgangsform s.11 1

3 3.15 Uniformsetikette s Mobiltelefon s Mål for praktikperioderne s Mål for praktikperioderne med midler og metoder s Præsentation af Hjørring Kommune s Beskrivelse af Sundheds- og Ældreområdet, dets arbejdsopgaver og funktioner s Præsentation af de 4 distrikter s De 4 distrikters navne, adresser, telefonnumre og s s Distrikt Nord s Distrikt Øst s Distrikt Syd s Distrikt Vest s Hjemmehjælp s Primærsygepleje s Hyppigst forekommende sundhedsproblemer s Dokumentation s Aktivitetstilbud s Køkkenområdet s Borgersundhed s Hjørring Sundhedscenter s Forebyggende hjemmebesøg s Træningsenheden s Omsorgstandplejen s Den faglige stab s Ældre- og Sundhedsområdets overordnede politikker, strategier og visioner s Sundhedspolitikken s Sundhedsstrategi s Det gode hverdagsliv s.31 2

4 7.0 Samarbejds- og sikkerhedsvilkår s Referencer s.32 Bilag: Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Forventningssamtale Vejledning til ugentlige samtaler Midtvejsevaluering Evaluering af praktikperioden Organisationsdiagram Taksonomi Foråret

5 Velkommen som social og sundhedshjælperelev i Hjørring Kommune Formål med Hjørring Kommunes undervisningsplan Formålet med Hjørring Kommunes undervisningsplan er at give dig mulighed for at orientere dig i, hvorledes praktikken i Hjørring kommune er tilrettelagt, og hvilke rammer og læringsmuligheder, vi kan tilbyde dig. Undervisningsplanen medvirker ligeledes til at systematisere undervisningen, skabe ensartede betingelser for studiemiljøet i de enkelte distrikter og giver et overblik over social og sundhedshjælperens arbejdsfelt og de rammer, som er specifikke for ældreområdet i Hjørring Kommune. Samtidig bruges undervisningsplanen til at sikre fortsat kvalitetsudvikling af praktikken. Undervisningsplanen for social og sundhedshjælperelever i praktik i hjemmeplejen i Hjørring Kommune er udarbejdet af følgende: Sygeplejerske og ansvarlig vejleder Lillian Larsen, distrikt Syd Social og sundhedsassistent og daglig vejleder Mette Storgaard, Syd Social og sundhedsassistent Solveig Lindgaard, ansvarlig vejleder Uddannelseskonsulent Lene Nielsen. Sygeplejerske og ansvarlig vejleder Rikke Stubben Nielsen, Vest Social og sundhedshjælper og daglig vejleder Vivi Christensen, Distrikt Vest Social og sundhedshjælper og daglig vejleder Marian Andersen, Distrikt Vest Social og sundhedsassistent og ansvarlig vejleder Dorte Vinther Jensen, distrikt Øst Uddannelsesansvarlig afdelingsleder Mette Færch, distrikt Øst Foråret

6 1.0 Praktikken 1.1 Formål med uddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen har som overordnet formål, at du som social og sundhedshjælperelev i Hjørring Kommune gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1) Borger rettet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2) Det social- og sundhedsfaglige myndighedsområde 3) Personlig og praktisk hjælp og støtte til egenomsorg 4) Professionel omsorg, pleje og sygepleje 5) Aktivitet i hverdagslivet og rehabilitering 6) Kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion 7) Koordinering, administration og styring Praktikuddannelsen er opbygget, så den giver dig mulighed for at tilegne dig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for ældreområdet. I Hjørring Kommune har vi defineret kompetence som: - noget man har, fordi man ved noget og gør noget, der lever op til udfordringerne i en given situation. (1) Erhvervsfaglig kompetence opnår du ved at kombinere din viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser, så du bliver i stand til at handle professionelt inden for kompetenceområdet som social og sundhedshjælper. Du opnår den erhvervsfaglige kompetence ved at deltage aktivt i den praktiske og teoretiske undervisning på skolen og gennem udførelse af og refleksion over de daglige arbejdsopgaver i praktikuddannelsen. Du skal gennem uddannelsen udvikle dine erhvervsfaglige kompetencer, så du kan varetage jobbet som social og sundhedshjælper i et arbejdsliv, hvor forandring, omstilling, udvikling og fortsat læring er et vilkår. 1.2 Praktikstedets syn på læring Vi betragter læring som en personlig og individuel proces, hvor du gennem samspillet mellem skolelæring, arbejdslæring og hverdagslæring socialiseres til at arbejde professionelt som social 2

7 og sundhedshjælper. (2) I praktikperioderne lærer du i samspillet mellem vejlederne, borgerne. I skoleperioderne lærer du i samspillet mellem lærerne og elevkammeraterne. Praktikken og skolens pædagogiske grundholdning er, at du udvikler dine erhvervsfaglige kompetencer ved at indgå i de faglige og sociale fællesskaber på de enkelte praktiksteder og i skoleperioderne. Bruger/vejleder Elev læring teori Vejledningen i praktikken tilrettelægges ud fra dine forudsætninger, læringsstile, erfaringer og de muligheder der er på det enkelte praktiksted. 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser Læringsprocessen tager udgangspunkt i din teoretiske viden, praktiske erfaring og dine forudsætninger for at tilegne dig disse. Læringen foregår i praksis og består af: her og nu undervisning (sidemandsoplæring) planlagt undervisning refleksion over praksis ved hjælp af logbogen før-, under- og efter vejledning I læringsprocessen tilstræber vi, at der er vekselvirkning mellem kendte opgaver og udfordringer i nye opgaver. Vi forsøger at medvirke ved læringssituationer, hvor du får anledning til at reflektere over din egen praksis. Læringen tager udgangspunkt i praktik målene 1.4 Refleksion Der er flere måder at reflektere over praksis. Der er udarbejdet en værktøjskasse, som beskriver de enkelte metoder. Heri nævnes bl.a. logbogen. Den er dit eget redskab til at træne den skriftlige refleksion over praksis. 3

8 Vi forventer, at du aktivt gør brug af refleksion såvel mundtligt som skriftligt i hverdagen og ved de ugentlige vejledningssamtaler. 1.5 Læringsmiljøet på praktikstedet Vi arbejder bevidst med læringsmiljøet på de enkelte praktiksteder. Ledelsen, vejlederne og personalet på praktikstedet er ansvarlige for at skabe gode rammer for praktikforløbene Et godt læringsmiljø For os er et godt læringsmiljø kendetegnet ved: Personalet er bevidste om at være faglige rollemodeller, og alle har et medansvar for at sikre elevens praktikforløb Der er plads til forskellighed Vejlederne og du er sammen ansvarlige for, at læringsmiljøet er åbent, positivt og motiverende Der tilrettelægges tid til vejledning og refleksion Du oplever at høre til og betyde noget på praktikstedet. Du oplever at forholdet mellem dig og vejlederne er ligeværdigt. Vi er bevidste om, der kan opleves en magtfaktor i forholdet, da det er vejlederne, som udarbejder midtvejsevaluering og vurderer om målene er nået på avanceret niveau ved slutevalueringen Din læring Din læring er i fokus når: Praktikstedet tilrettelægger det enkelte praktikforløb med udgangspunkt i: - Dine faglige og personlige forudsætninger - Dine mål og målene for praktikperioden - Skolens vejledning og - De opgaver der skal løses på praktikstedet. Du bliver vejledt med henblik på udvikling af de erhvervsfaglige kompetencer Du bliver betragtet som en elev, der som led i din uddannelse skal udføre relevante arbejdsopgaver De tildelte opgaver udfordrer dit faglige og personlige niveau og Du får mulighed for at udføre opgaverne med stigende selvstændighed. 4

9 2.0 Ansvarsfordeling I praktikperioderne er der en helt klar ansvarsfordeling 2.1 Lederens ansvar Det ledelsesmæssige ansvar er fordelt mellem uddannelseskonsulenten og de 4 uddannelsesansvarlige afdelingsledere. Uddannelseskonsulenten har ansvaret for at: Optage og koordinere fordeling af elever i samarbejde med de uddannelsesansvarlige afdelingsledere Indgå i samarbejde med skolen omkring koordinering og udvikling af uddannelsen Rådgive og vejlede i uddannelsesrelaterede emner Indgå i konkrete vejledningsopgaver Udarbejde ældreområdets lokale undervisningsplan i samarbejde med de uddannelsesansvarlige afdelingsledere og vejlederne. Den uddannelsesansvarlige afdelingsleder har ansvaret for at: Fordele de enkelte elever i distriktet Sikre at antallet af vejledere svarer til behovet Vejlederne har de kompetencer der efterspørges for at kunne fungere som vejledere Udarbejde ældreområdets lokale undervisningsplane i samarbejde med uddannelseskonsulenten og vejlederne Indgå i konkrete vejledningsopgaver Sikre at der prioriteres ressourcer til vejledning i den daglige drift Sikre at uddannelsesmæssige behov og ledelsesmæssige spørgsmål drøftes med distriktslederen, afdelingslederkollegaer mfl. Indgå i samarbejdet med skolen og vejlederne med henblik på udvikling og koordinering af uddannelsen. 2.2 Praktikvejlederens ansvar Praktikvejlederen har ansvaret for at: Indgå i samarbejdet med dig om tilrettelæggelse af det praktikforløb, så du får mulighed for en fortløbende udvikling af de erhvervsfaglige kompetencer på baggrund af en løbende konstruktiv vejledning. Du får en grundig introduktion 5

10 I samarbejde med dig planlægge og deltage i forventnings-, midtvejs og slutevaluering, samt planlægge og afholde ugentlige vejledningssamtaler Udarbejde skriftlig midtvejsevaluering og praktikerklæring Støtte din læring ved at sikre refleksion og gøre brug af før-, under- og eftervejledning Tilrettelægge dine opgaver så de udfordrer dine aktuelle erhvervsfaglige kompetencer og giver læringsmuligheder så målene for praktikperioden kan nås. Sikre sig de formelle kompetencer, der skal til for at fungere som vejleder og fortsat udvikle disse Holde sig løbende ajour med uddannelsen og indgå i samarbejde med kontaktlæreren Reflektere over egen praksis i vejlederrollen og ajourføre og udvikle egne kvalifikationer. 2.3 Dit ansvar. Du har ansvaret for at: Være aktiv, opsøgende og motiveret for uddannelsen Være medansvarlig for din egen læring Reflektere over, forstå og udvikle din professionelle rolle i samarbejde med vejlederne, kollegaerne og andre samarbejdspartnere for således at opnå de erhvervsfaglige kompetencer som skal til for at blive social og sundhedshjælper Forberede dig skriftligt til forventningssamtaler, midtvejsevalueringer, slutevalueringer, de ugentlige vejledningssamtaler og til anden aftalt vejledning. Anvende din uddannelsesplan i Elevplan for at sikre sammenhæng i uddannelsen Skriftligt at reflektere over praksis Have kendskab til dit eget ansvars og kompetenceområde Sige fra hvis der stilles krav og forventninger, som du ikke kan magte Medvirke til at skabe et trygt og udviklende uddannelsesmiljø og praksisfællesskab 2.4 Samarbejde mellem skole og praktik Praktikken har et tæt samarbejde med skolen under hele din uddannelse. Der er mulighed for at gøre brug af følgende vejledninger: Vejledende samtale Helhedsvurdering 6

11 3.0 Praktikstedets tilrettelæggelse af praktikperioden Praktikperioderne tilrettelægges fortrinsvis med 1. praktikperiode på et ældrecenter og 2. praktikperiode i hjemmeplejen. 3.1 Introduktion Der tilrettelægges en introduktionsperiode af ca. 14 dages varighed i praktik 1 og ca. 1 uge i praktik 2, her følger du fortrinsvis din daglige vejleder eller andet faglært personale. Der gives en introduktion til arbejdsområdet, du møder de brugere, som du skal arbejde hos. Introduktionsperiodens varighed afhænger af dine forudsætninger og tilrettelægges ud fra dine kompetencer. Inden for denne periode afholdes forventningssamtale. 3.2 Forventningssamtale Forventningssamtalen afholdes i løbet af de første 14 dage af praktikperioden med deltagelse af den daglige vejleder, den ansvarlige vejleder og dig. Du skal forberede dig ud fra: Din personlige uddannelsesplan Praktik målene Skolevejledning Evt. udviklingspunkter fra tidligere praktikerklæringer Vi forventer, at du har udarbejdet et skriftligt oplæg til forventningssamtalen med udgangspunkt i skemaet bilag 1. Forventningssamtalen tager udgangspunkt i din uddannelsesbog, din personlige uddannelsesplan og Hjørring Kommunes undervisningsplan med fokus på de pædagogiske overvejelser om, hvad du kan lære her og hvordan. 3.3 Vejledning Vejledning kan være aftalt eller spontant. Vejledning kan være tilrettelagt som før-, under eller efter vejledning og kan være individuelt eller i grupper. Der afholdes som udgangspunkt ugentlige vejledningssamtaler. Disse planlægges og indgår i uddannelsesbogen. Du kan gøre brug af skemaet bilag 2. Vejledningssamtalerne kan tage udgangspunkt i: Dine refleksioner over praksis skriftligt som mundtligt Dine evne til at koble teori og praksis 7

12 Du vejledes via refleksion til at: Koble teori og praksis ud fra praktikmålene Udvikle din bevidsthed om egne holdninger Forholde dig til praktikstedets værdigrundlag Se læringsmuligheder Arbejde målrettet med at tilegne dig de erhvervsfaglige kompetencer. Den ansvarlige vejleder kan deltage i uddannelsessamtalerne efter behov. 3.4 Midtvejsevaluering Midtvejsevalueringen afholdes ca. midtvejs i praktikperioden med deltagelse af din daglige vejleder, din ansvarlige vejleder og dig. Til midtvejsevalueringen har du og vejlederne udarbejdet et skriftligt oplæg med udgangspunkt i: Forventningssamtalen De ugentlige vejledningssamtaler Målene for praktikperioden Din uddannelsesplan Til midtvejsevalueringen støttes du via refleksion til: at forholde dig til din uddannelsesplan at forholde dig til din egen læreproces at se nye udviklingsmuligheder at revidere de personlige uddannelses mål Din midtvejsevaluering kan tage udgangspunkt i skemaet bilag 3. Praktikvejlederne udarbejder en skriftlig evaluering på midtvejsevalueringsskemaet, som er på under praktikforum praktikerklæringer/mål. Du og vejlederne planlægger og justerer i fællesskab det videre uddannelsesforløb for praktikperioden. 3.5 Praktikerklæring Tidligst 14 dage før afslutning af en praktikperiode udarbejder vejlederne en skriftlig praktikerklæring. Praktikerklæringsskemaet findes på skolens hjemmeside under praktikforum - praktikerklæringer/mål. Praktik 1 bedømmes godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er dog ikke sanktionsgivende for dit videre uddannelsesforløb. 8

13 Praktik 2 bedømmes ligeledes godkendt/ikke godkendt. Praktik 2 skal bedømmes godkendt, for at du kan fortsætte din uddannelse. Hvis ikke din praktik bliver godkendt, skal der afholdes en helhedsvurdering. Her tages der stilling til dit videre uddannelsesforløb. Praktikerklæringen gennemgås med dig. Praktikerklæringen udstedes til dig og sendes pr. post til skolen. Skolen skal have skemaet i hænde senest den sidste fredag i praktikperioden. 3.6 Din evaluering af praktikperioden For at vi som uddannelsessted har mulighed for at udvikle vores vejledning, skal du lave en skriftlig evaluering af din praktikperiode. Evalueringen kan tage udgangspunkt i skemaet bilag 4. Skemaet gennemgås med vejlederne efter at praktikerklæringen er gennemgået på sidste vejledningsmøde. Evalueringsskemaerne tages op i de enkelte distrikter på vejledernes 2 årlige møder. 3.7 Vejledende samtale Hvis du mod forventning ikke udvikler dine erhvervsfaglige kompetencer i tilstrækkelig grad, eller du selv synes, du har behov for vejledning, kan der afholdes vejledende samtale. Den vejledende samtale har til formål at vejlede dig til at finde nye og evt. andre løsningsforslag, så du kan nå målene for praktikperioden. Den vejledende samtale kan afholdes på baggrund af ønske fra: Dig Vejlederne Kontaktlæreren I den vejledende samtale deltager du, vejleder og kontaktlærer. Efter behov eller ønske fra deltagerne kan andre relevante personer deltage. Kontaktlæreren udarbejder konklusionsreferat fra mødet på skema, som findes på s hjemmeside under praktikforum - praktikerklæringer/mål. 3.8 Helhedsvurdering En helhedsvurdering er en samlet vurdering af dine skoleperioder og praktikperioder. En helhedsvurdering kan afholdes, hvis ikke du opnår en karakter der er større end 00 eller målene for praktikperioden ikke er nået. 9

14 I en helhedsvurdering deltager du, din arbejdsgiver og, kontaktlæreren. Der er mulighed for at andre deltager efter behov efter ønske fra dig, arbejdsgiveren eller skolen. Kontaktlæreren og vejlederne aftaler, hvem der indkalder til helhedsvurderingen. Kontaktlærer er ansvarlig for at udarbejde konklusionsreferat på skema, som findes på s hjemmeside under praktikforum - praktikerklæringer/mål. 3.9 Studiepraktikundervisning I praktikforløbene er der tilrettelagt fælles studiepraktikundervisning af vores fagvejledere. Undervisningsprogrammet udleveres af vejlederne Deltagelse i vagter Du må deltage i weekendvagter i praktik 1 hver 4. weekend og i praktik 2 hver 3. weekend. Du må ligeledes arbejde på helligdage med samme norm som det fastansatte personale på det pågældende praktiksted. Der gives erstatningsfridag, når der arbejdes på en helligdag. Der udbetales ikke tillæg Sygdom Du skal syge- og raskmelde dig til praktikstedet. Raskmeldingen foregår senest dagen før opstart på praktikforløbet igen inden kl Det fremgår af velkomstbrevet, til hvem du syge- og raskmelder sig. Hjørring Kommune har udarbejdet en syge - fraværspolitik som også er gældende for SOSU elever ansat i kommunen. Fraværspolitikkens mål er at sikre, at medarbejdere og ledelse på en aktiv og værdig måde støtter den enkelte medarbejder i en sygdomsperiode eller et sygdomsforløb. Det er herudover sygefraværspolitikken målsætning: at understøtte et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere om sygefravær og arbejdsfastholdelse at afdække arbejdsrelateret fravær samt at søge det forebygget at søge langtidssyge og dermed udstødningstruede medarbejdere med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne omplaceret eller beskæftiget på særlige vilkår at bidrage til øget tryghed og trivsel hos medarbejderne at nedbringe sygefravær til et så lavt niveau som muligt 10

15 Har du mere end 5 fraværsdage bliver du indkaldt til samtale hos din nærmeste leder. Ved fravær herover inddrages uddannelseskonsulenten. Ved sammenhængende fraværsperiode ud over de 5 dage og efter samtale med afdelingsleder bliver du tilknyttet TI (tidlig indsats) Samtidig er skolens retningslinjer for forebyggelse af fravær også gældende. Pkt. 12 a skolens LUP Ferie Ferien er fastlagt på din turnusplan og kan kun afviges i meget særlige tilfælde og kun efter aftale med afdelingslederen på praktikstedet og den ansvarlige vejleder Tavsheds/oplysningspligt Arbejdet vil medføre kendskab til private forhold, og det må på det kraftigste indskærpes, at du har tavshedspligt. Brugerens forhold må ikke drøftes med andre end det personale, brugeren er tilknyttet. Tavshedspligten omfatter også at dine egne problemer ikke drøftes med brugeren. Overtræder du tavshedspligten kan det medføre omgående bortvisning. Tavshedspligten gælder også efter praktikkens ophør. Hvis du bliver bekendt med forhold i et hjem, hvor brugeren har brug for social bistand, har du pligt til at henvende dig til din nærmeste leder og orientere om situationen. Du må ikke diskutere brugerrelaterede situationer over elektroniske sociale medier så som facebook, twitter ol Omgangsform Din personlige fremtræden samt faglige viden er vigtige elementer i samarbejdet med brugeren og kollegaerne. Det er af stor betydning i den nære relation, at du udviser respekt, venlighed og hjælpsomhed. Du skal være bevidst om, at du er gæst i brugerens hjem. Det er vigtigt, at respektere brugerens kulturelle baggrund, livsanskuelse, ønsker og behov. Du skal huske at præsentere dig ved besøg i et nyt hjem og spørge om brugeren ønsker at være De s eller du s, og om der bruges for - eller efternavn. Du må ikke modtage gaver af væsentlig størrelse fra brugeren, ved tvivl spørg afdelingslederen på praktikstedet. Du har ret til at sige fra, hvis du oplever, at dine personlige grænser overskrides. I samarbejdet med kollegerne er det vigtigt at indgå i et ligeværdigt samarbejde med respekt for hinanden. 11

16 3.15 Uniformsetikette Du skal bruge de udleverede uniformer og den må kun bruges i arbejdstiden. Du skal bruge fodtøj, der af sikkerhedsmæssige grunde er egnet til arbejdsbrug. Brug af kosmetik og parfume afpasses efter arbejdssituationen. Der skal tages hensyn til allergikere. Der må ikke bruges neglelak og påsatte kunstige negle, da dette kan have indvirkning på udbredelse/spredning af resistente bakterier. Langt hår skal samles eller sættes op. Ved brug af tørklæde skal ansigtet være synligt. Tørklædet skal skiftes dagligt. Du må ikke bære ur og smykker bortset fra tætsiddende ørenringe på arbejdet. Er du piercet i tungen, skal du have tydelig og forståelig tale. Du får udleveret ID kort som skal du skal have på i arbejdstiden. Kortet skal afleveres ved praktik 2 ophør Mobiltelefon Brug af privat mobiltelefon i arbejdstiden følger de på praktikstedet gældende regler. 4.0 Mål for praktikperioderne Målene for praktik 1 og 2 er de samme. Der er dog niveauforskel i de krav, der stilles til dig i henholdsvis 1. og 2. praktik. I praktik 1 begynder du at arbejde med de samlede mål for praktikuddannelsen. Vi forventer, at du når målene på begynderniveau og arbejder videre med at nå målene på rutineret niveau. I Praktik 2 forventer vi, at du arbejder videre på det rutinerede niveau, og når de samlede mål på avanceret niveau. I vores vurdering tager vi udgangspunkt i taksonomien bilag 7 Begynderniveau: Du kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte dig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. 12

17 Rutineret niveau: Du kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte dig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på din fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret niveau: Du kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. 4.1 Mål for praktikperioderne med midler og metoder. I tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytning hertil lægges vægt på, at tilrettelæggelsen og vejledningen understøtter din udvikling af erhvervsfaglig kompetence. For at anskueliggøre hvordan målene kan nås i praktikperioderne, er der udarbejdet eksempler på midler/metoder. Dog er vi bevidste om at målene for praktikperioderne kan nås ved hjælp af andre metoder og med andre midler. Mål for praktik 1. Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelser samt kommunens fastlagte kvalitetsstandarder samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante kolleger eller samarbejdspartnere. Forslag til, hvordan du når målene i praktikken: Du skal i samarbejdet med brugeren og vejlederen anvende din teoretiske viden i praksis i forhold til: At kende Hjørring Kommunes procedure for brugerens og pårørendes muligheder for aktindsigt. At overholde tavshedspligten og oplysningspligten. At kende Hjørring Kommunes procedure for indberetning af utilsigtede hændelser (UTH). 13

18 2. Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og begrunde sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårørende og kan se sin egen rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. At kende Hjørring Kommunes fastlagte kvalitetsstandarder og kan arbejde ud fra det fastsatte serviceniveau. Hvis der er behov for ændring at brugerens tildelte hjælp, skal du kontakte planlæggeren, og denne vil kontakte visitationen. Du skal skriftligt dokumentere dine faglige overvejelser for behovet for ændringerne i brugerens journal. At vide hvem du kan søge hjælp og mere viden hos. Eksempelvis planlæggere, sygeplejersker og social og sundhedsassistenter. At sige fra til ansvarlig kollega, hvis ikke du har den nødvendige kompetence. Du skal i samarbejdet med brugeren og vejlederen anvende din teoretiske viden i praksis i forhold til: Mødet med brugeren. Du er gæst i brugerens hjem og skal derfor udvise respekt for dennes ønsker, vaner og behov. Eksempelvis banke på inden du går ind, tage skoene af. Se vores beskrivelse af omgangsform her i undervisningsplanen under pkt At fagligt og etisk kunne begrunde dine handlinger overfor dine kollegaer på skrift som i tale. Sætte teori på: hvorfor gør jeg, som jeg gør At arbejde bevidst med din verbale og nonverbale fremtoning. Eksempelvis kropsprog, ordvalg, se direkte på 14

19 3. Eleven kan kende forskel på personlig pleje efter Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter Sundhedsloven og kender praktikstedets praksis for delegering af sygeplejeopgaver. 4. Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre sengeredning, personlig pleje og omsorg ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre. brugeren. Du skal i samarbejdet med brugeren og vejlederen anvende din teoretiske viden i praksis i forhold til: At kende forskel på, hvornår du løser en personlig plejeopgave efter serviceloven og grundlæggende sygeplejeopgave efter sundhedsloven. Personlig og praktisk hjælp = serviceloven. Eksempelvis bad, nedre toilette og rengøring. Plejemæssige opgaver som skal oplæres i = sundhedsloven. Eksempelvis øjendrypning, skiftning af forbinding og stomipleje. At have kendskab til Hjørring Kommunes instrukser og procedurer for delegering af sygeplejeopgaver. Du skal være meget bevidst om, hvilke opgaver du må løse som SSH elev, og som ligger inden for dit kompetenceområde, og hvilke opgaver du må løse, når du er oplært til disse. Du skal i samarbejdet med brugeren og vejlederen anvende din teoretiske viden i praksis i forhold til: Sengeredning, således tryksår forebygges, og brugeren finder behagelig hvile. Den personlige pleje udføres korrekt efter de hygiejniske principper og tager hensyn til brugerens blufærdighed. Eksempelvis: Kendskab til mappen hygiejniske principper som står i alle grupperum. 15

20 5. Eleven kan varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet. 6. Eleven kan arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i en borgers fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt herpå. 7. Eleven kan på baggrund af observationer reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almentilstand i forhold til kost og ernæring. At yde omsorg for brugeren, så vedkommende føler sig tryg og sikker. Du skal i samarbejdet med brugeren og vejlederen anvende din teoretiske viden i praksis i forhold til: At varetage den personlige og praktiske hjælp med udgangspunkt i at få brugeren til selv at medvirke, for at gøre brug af og styrke brugerens egne ressourcer. Eksempelvis ved at bruge hjælp til selvhjælp, ADL cirkel. At inddrage brugerens livshistorie livsform. Brugeren er i centrum. Du skal i samarbejdet med brugeren og vejlederen anvende din teoretiske viden i praksis i forhold til: At arbejde sygdomsforebyggende ved at motivere brugeren til selv at medvirke til at skabe en indholdsrig hverdag for brugeren. Eksempelvis gøre brug af brugerens livshistorie. At observere ændringer i brugerens sundhedstilstand fysisk, psykisk eller socialt og vide, hvem du skal henvende dig til. Eksempelvis ved ændret adfærd, mere passiv, konfus eller isolerer sig, da henvendelse til tværfaglige samarbejdspartnere. Tidlig opsporing. At kende dit kompetenceområde. Hvad kan du gøre, og hvornår skal du gå videre med dine observationer? Du skal i samarbejdet med brugeren og vejlederen anvende din teoretiske viden i praksis i forhold til: At vejlede brugeren i betydningen af at 16

21 8. Eleven kan skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og kan vurdere, hvornår en tildelt borgers forløb kræver inddragelse af relevante fagprofessionelle kolleger. 9. Eleven kan reflektere over og forstå sin egen professionelle rolle i samarbejdet med relevante få en god kost og drikke rigeligt. Eksempelvis: Kostsammensætning, kalorieindtag, vitaminindhold, væskebehov, forebyggelse af obstipation, tandstatus. Hvilke symptomer dårlige kostvaner, dårlig ernæringstilstand og dehydrering kan give. Eksempler: Sygdomstegn så som sår, konfusion. Betydningen af at anrette og servere maden indbydende. Køkkenhygiejne. At der kan hentes råd og vejledning af Centralkøkkenets diætist. Eksempelvis: Vejledning til småtspisende. Du skal i samarbejdet med brugeren og vejlederen anvende din teoretiske viden i praksis i forhold til: At observere hvis brugerens tilstand ændres og får behov for yderligere hjælp. Eksempelvis observationer i forhold til: sved på panden, ændret hudfarve, fald, ændret bevidsthed. At du fagligt kan forklare, hvad du ser og fagligt begrunde dine vurderinger. At vide hvem du henvender dig til, når brugeren har brug for yderligere hjælp. At du er bevidst om dit kompetenceområde. Hvad må du, og hvem af relevante kollegaer skal inddrages? At du har meddelelsespligt. Du skal i samarbejdet med brugeren og vejlederen anvende din teoretiske viden i 17

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Ringsted Kommune, Sundhed- og Omsorgscenter 1 Generel orientering 1. Præsentation af praktikstedet Ringsted

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Dagsorden. LUU møde. Onsdag den 26. juni 2013 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Dagsorden. LUU møde. Onsdag den 26. juni 2013 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Dagsorden LUU møde Onsdag den 26. juni 2013 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 LUU udvalget: 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedshjælperelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedshjælperelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedshjælperelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, februar 2013 1 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor Dette lille oplæg er en sammenfatning af de tilbagemeldinger, som jeg har modtaget fra mine uddannelseskonsulentkollegaer i

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Februar 2014 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2.

for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2. for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2. Center for Ældre og Handicap Januar 2013 Revideres senest 2015 1 2 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen April 2015 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så du

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1.

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Praktikbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Januar 2015 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord.... 6 Fakta om Fredensborg Kommune...

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik 0 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere