Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation"

Transkript

1 Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr af 20. september 2010 anmelde sine metoder for fastsættelse af priser og vilkår til Energitilsynet. Nedenstående gennemgang indeholder en metodeanmeldelse af Energinet.dk's markedsforskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet. Forskriften træder i kraft den 1. oktober Metodeanmeldelsen er bygget op således, at (a) indledningsvis er metodevalget gengivet direkte fra forskrift F1, (b) såfremt metoden har været genstand for et høringssvar, er der indsat en henvisning til høringsnotat af 24. januar 2012, og (c) afslutningsvis er baggrunden for metodevalget beskrevet. Det er Energinet.dk's vurdering, at de anmeldte metoder kan indstilles til godkendelse, idet de opfylder Elforsyningslovens krav, der fastslår, at vilkår skal være gennemsigtige, objektive, rimelige, ikke-diskriminerende og offentlig tilgængelige, som blandt andet anført i lovens 6, stk. 4 og 31, stk. 2. Dok. 9130/12, Sag 10/3365 1/8

2 Indholdsfortegnelse 4. Principper for DataHub'en DataHub ens rolle i elmarkedet Åbningstider for DataHub'en og Aktørtestsystemet Udvekslingsformater Aktøridentifikation Generelle meddelelsesregler Fejlhåndtering og kvitteringer Tids-, dato- og periodeformater Åbningstider for aktørernes EDI-systemer Identifikation Kommunikationsplatform... 7 Indledning Krav til aktørernes it-systemer Krav til funktionalitet Aktørtestsystem... 8 Dok. 9130/12, Sag 10/3365 2/8

3 Forskrift F1 - EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet 4. Principper for DataHub'en 4.1 DataHub ens rolle i elmarkedet Enhver aktør i elmarkedet skal meddelelsesudveksle direkte med DataHub en, og ingen aktør må meddelelsesudveksle direkte med andre aktører for så vidt angår meddelelser, der indgår i markedsforskrifterne for det danske elmarked. Formålet med dette er, at DataHub en bliver det centrale knudepunkt mellem aktørerne. Dette skal dels kvalitetssikre kommunikationen og dels sikre et centralt sted, hvor data lagres til videre brug. DataHub en får dermed en central rolle i kommunikationen, da den behandler og, hvor nødvendigt, videreformidler kommunikation i elmarkedet. Som anført i bemærkning til Elforsyningsloven (L154: Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v., fremsat den 4. marts 2010, bemærkning til nr. 12 ( 28, stk. 2, nr. 7)) er DataHub'en obligatorisk for alle aktører i elmarkedet Åbningstider for DataHub'en og Aktørtestsystemet Kritisk forretningstid og support Den kritiske forretningstid defineres som tidsrummet fra: - kl til kl alle arbejdsdage. Energinet.dk's support i form af telefonbetjening, it-support, forretningssupport, fejlhåndtering mv., er kun bemandet inden for den kritiske forretningstid. Da tidsfristerne i alle markedsregler vedr. kommunikation med DataHub'en er baseret på arbejdsdage er det vurderet, at det er tilstrækkeligt at yde support af DataHub'en inden for almindelig arbejdstid. 1 "Indførelse af en datahub som afløser for det hidtidige decentrale system vil være obligatorisk for alle aktører i markedet, netvirksomheder, elleverandører og balanceansvarlige på det danske elmarked" Dok. 9130/12, Sag 10/3365 3/8

4 Beslutningen er taget ud fra primært to afvejelser; 1. aktørernes behov for support såfremt der skulle opstå problemer uden for almindelig forretningstid 2. omkostningerne ved at tilbyde en udvidet support uden for almindelig forretningstid, som vil skulle betales af elkunderne via Energinet.dk's tariffer. Det er vurderet, at tidsrummet for support er en afbalanceret løsning. 4.4 Udvekslingsformater Det er DataHub ens opgave at behandle indholdet i de meddelelser, der udveksles. Udvekslingen af meddelelserne foregår i XML eller EDIFACT format via webservices. XML og EDIFACT er de to mest brugte standarder for EDI-kommunikation i elmarkedet i Europa. Energinet.dk følger standarderne for det europæiske og det nordiske marked ved medlemskab af ebix 2, ENTSO-E og nordisk EDI-gruppe. Således bidrager valget af EDI kommunikationsstandarder til at sikre konkurrencen på elmarkedet, ved dels at sikre lave entry barrierer og ved dels at gøre it-systemerne påkrævet til kommunikationen så standardiserede som muligt. 4.5 Aktøridentifikation Reglen for aktøridentifikation er, at én aktør har ét aktør-id i form af et GLN-nummer (Global Location Nummer) eller et ENTSO-E EIC-nummer (Energy Identification Code). ENTSO-E og ebix har vedtaget aftale om aktøridentifikation, som siger, at enten GLN eller EIC kode skal anvendes. Derved følges de internationale standarder. EIC er gratis at få udleveret. Således bidrager valget af aktøridentifikation til at sikre konkurrencen på elmarkedet ved at aktører, som handler på tværs af landegrænser i EU, kan anvende samme identifikation i alle lande. 2 European forum for energy Business Information exchange Dok. 9130/12, Sag 10/3365 4/8

5 5. Generelle meddelelsesregler 5.2 Fejlhåndtering og kvitteringer ( ) - Indholdskvittering: Der kvitteres for en negativ validering af selve dataindholdet i de modtagne meddelelser. Indholdskvitteringen er en EDI-meddelelse og skal sendes maksimum én time efter modtagelse af den oprindelige meddelelse. Er indholdet af den modtagne meddelelse korrekt, sendes ingen indholdskvittering. Endvidere er følgende anført i Bilagsrapport 2 til forskrift F1 (pkt meddelelse sendes til DataHub en) Aktørerne, der er i et meddelelsesudvekslingsforløb med DataHub'en, er til enhver tid forpligtet til at reagere på negative modtagelses- og indholdskvitteringer. Aktørerne skal i forlængelse af en negativ modtaget kvittering være i stand til at identificere den pågældende meddelelse, der har genereret fejlen og iværksætte fejlretning eventuelt i samarbejde med Energinet.dk. Det har været drøftet i forbindelse med etablering af DataHub'en, hvorvidt alle meddelelser skulle kvitteres overfor aktørerne. Den valgte løsning med kvittering alene af fejlagtige meddelelser (enten indhold eller forsendelse) er baseret på, at kun disse meddelelser har værdi for aktørerne. Hvis en kommunikation er fejlbehæftet, har aktøren pligt til at agere på og korrigere sådan fejl, for ikke at obstruere aktiviteterne på elmarkedet. Hvis der kvitteres for alle meddelelser, er der risiko for, at negative kvitteringer bliver overset, og det vil desuden mangedoble meddelelsestrafikken. Metoden er således valgt for at sikre et effektivt marked. 5.3 Tids-, dato- og periodeformater ( ) Tidssynkronisering Det er et krav, at it-systemer, der danner og behandler meddelelser, ikke afviger mere end +/- 1 minut fra lokal tid. I fejlsituationer er det vigtigt, at tidsstempler kan anvendes til at identificere rækkefølgen af indtrufne hændelser. Derfor skal it-systemernes tidssynkronisering være korrekt. Dette er i øv- Dok. 9130/12, Sag 10/3365 5/8

6 rigt i overensstemmelse med almindelig god praksis på området. 5.4 Åbningstider for aktørernes EDI-systemer I princippet bør aktørernes EDI-systemer altid være åbne og dermed har aktørerne webservices til behandling af EDI-meddelelserne. Dog er aktører kun forpligtiget til at have deres systemer åbnet i perioden 08:00 til 17:00. Aktørerne skal kunne yde support inden for normal arbejdstid (8:00-16:00). Inden for den kritiske forretningstid, skal aktørernes EDI-systemer kunne svare på meddelelser inden for de i markedsreglerne angivne tidsfrister. Dvs. en kvittering skal kunne håndteres ind til en time efter den kritiske forretningstid. Således er kravet indført som en sikring af, at aktørernes it-systemer overholder markedsreglerne. 5.6 Identifikation Identifikation af målepunkter GSRN (Global Service Relation Number) er en entydigt defineret nummerserie tildelt af GS1. Nummeret bruges som identifikation i EDI-meddelelser. Alle målepunkter skal identificeres ved hjælp af GSRN-nummeret, der skal være stabilt over tid. Det må ikke ændres efter oprettelse af målepunktet. Nummeret er kun til identifikation, og der er ingen klassifikation indeholdt i nummeret. Dvs. at der ikke kan udledes information fra nummeret. Hver netvirksomhed skal erhverve en nummerserie, der unikt identificerer målepunkter inden for netvirksomhedens netområde(r). Se endvidere høringsnotat af 24. januar 2012 vedr. markedsforskrift D1: Generelt vedr. forskrift D1 GSRN er valgt som standard for målepunktsidentifikation, da dette er standardiseret og unikt for hele verden. Hvis der i fremtiden kommer harmonisering af detailmarkeder i fx EU, vil det således ikke påvirke identifikationen af målepunkter i Danmark, da de vil være unikke. Dok. 9130/12, Sag 10/3365 6/8

7 6. Kommunikationsplatform Indledning Kommunikation mellem en aktør og DataHub'en initieres altid af aktøren. Dette gælder uanset transaktionstype. DataHub en fungerer som et "kø-system", hvori meddelelser til aktøren gemmes. Aktøren skal derfor kontakte DataHub en regelmæssigt og kontrollere, om der er nye meddelelser, der skal hentes og behandles. Kommunikationen med DataHub'en er valgt for at sikre størst mulig sikkerhed for data, da denne form er betydeligt sikrere end den nuværende " " EDI kommunikation. Hvis denne skulle have været valgt, skulle der have været kryptering med nøgler, for at opnå en tilsvarende sikkerhed. Denne kryptering kan lettere sikres centralt i kø-systemet. På samme tid giver systemet fleksibilitet overfor den enkelte aktør, så markedet ikke er afhængig af om en enkelt aktørs system er ude af drift. Dermed sikres et effektivt system for hele markedet. 7. Krav til aktørernes it-systemer 7.1 Krav til funktionalitet It-systemerne (kommunikation, applikationer mv.), der er direkte eller indirekte involverede i meddelelsesudvekslingen med DataHub en, skal opfylde følgende krav: - ( ) - Aktørernes systemer skal sikre logning af meddelelsestrafikken, således at det er muligt at dokumentere de udvekslinger, der har fundet sted. Logningen skal være af en sådan kvalitet, at den kan bidrage til fejlfinding og fejlretning. - Tidligere meddelelser skal efter behov kunne frembringes i læsbar form (dvs. ikke-krypteret) via en let tilgængelig brugergrænseflade. - Systemerne skal i tre år gemme de enkelte meddelelser eller kopier af disse forsvarligt i det format, meddelelserne oprindeligt blev afsendt i. - Systemerne skal kunne bestå en it-systemtest, der er defineret af Energinet.dk med tilhørende testspecifikationer til test af it-systemer. - Aktørerne skal kunne teste deres systemer, uden at det påvirker produktionsdata. - Logning af meddelelsestrafik er vigtigt for at sikre håndtering af fejlsituationer - det skal være muligt at finde dokumentation for meddelelsestrafikken, hvis fejl er opstået og skal løses Dok. 9130/12, Sag 10/3365 7/8

8 - det skal være muligt at dekryptere en meddelelse til brug for fejlsituationer - Den generelle 3-årige forældelsesfrist skal sikres overholdt. - inden et it-system kan accepteres, skal det gennemgå en test, således at det sikres, at det kan udveksle EDI meddelelser uden problemer. Efterfølgende kan der ske opdateringer af systemet, men systemet skal stadig kunne bestå testen - hvis der opstår problemer med et it-system's meddelelsesudveksling kan Energinet.dk kræve gentestning, og i så fald skal dette kunne håndteres uden at produktionsdata bliver påvirket. 8. Aktørtestsystem ( ) Opfyldelse af følgende krav er en forudsætning for at kunne anvende DataHub'en: - Alle aktører og it-systemer skal godkendes i Aktørtestsystemet for at opnå tilladelse til at meddelelsesudveksle med DataHub'en. - Såfremt en aktør eller it-leverandør foretager væsentlige ændringer i det system, der ligger til grund for meddelelsesudvekslingen med DataHub'en, skal denne opnå en ny godkendelse i Aktørtestsystemet. Hænger sammen med 7.1. En gennemført test af it-systemer er en væsentlig forudsætning for en opretholdelse af et effektivt system. Kravene til testen er bestemt ud fra objektive kriterier. Testkravene er fremlagt i form af specificerede testcases, hvilket sikrer opretholdelse af gennemsigtige krav, som er ens for alle aktører afhængig af rolle i elmarkedet. Dok. 9130/12, Sag 10/3365 8/8

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

Forskrift F: EDI-kommunikation

Forskrift F: EDI-kommunikation Forskrift F: EDI-kommunikation September 2009 Rev. 2 Jan. 2007 Feb. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE CCO HEP CCO LSO NAME Aug. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 DATE CCO HEP CCO LSO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V)

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) FORMANDENS AFGØRELSE DEN 28. APRIL 2015 GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 28. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 laa, lrn RESUMÉ 1. Som følge

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

DataHub 31785-10. Bilag 3a Kundens kravspecifikation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624

DataHub 31785-10. Bilag 3a Kundens kravspecifikation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624 DataHub 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010 01-05-2010 02-07-2010 DATE MLM ADA NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED EU-udbud 2010/S 97-149624 31785-10 NAME Doc.

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

EdiDKgas Implementeringsguide

EdiDKgas Implementeringsguide EdiDKgas Implementeringsguide til skift af gasleverandør Status: Til implementering Version: 1.4 Revision: Dato: 9. november 2006 Dokument: 365-v2-EdiDKgas_1_4_- _ARBEJDSUDKAST.DOC 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger

2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger Notat Aspekter vedr. krav til elbil ladeinfrastruktur 29. september 2010 ABH/ LRO 1. Baggrund Det vurderes, at en god ladeinfrastruktur i det offentlige rum er værdifuldt for at understøtte en udbredelse

Læs mere

Delrapport Arbejdsgruppe 23 Endelig rapport 14. september 2012

Delrapport Arbejdsgruppe 23 Endelig rapport 14. september 2012 Delrapport Arbejdsgruppe 23 Endelig rapport 14. september 2012 KOMMISSORIUM for arbejdsgruppen til indførelse af dansk informationsmodel for formidling af data mellem elsektorens aktører Arbejdsgruppen

Læs mere

Introduktion til DataHub projekt

Introduktion til DataHub projekt Introduktion til DataHub projekt Rev. 1 6/4-2010 20/4-2010 DATE JGR MBN NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 20203-10 Energinet.dk Doc. no. DATE NAME Dok. 20203/10, Sag 10/3365 1/11

Læs mere

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0 Regler for bionaturgascertifikater Version 1.0 1. december 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 3 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6 3.1 REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET...

Læs mere

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014 NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014 Høringsnotat om ny elektronikaffaldsbekendtgørelse og ny bekendtgørelse om overførsel af affald Udkast til de 2 nye bekendtgørelser

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten

Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten 30. maj 2013 J. nr. 2202/1839-6010 BILAG Bilag 1 Elpristavlen Bilag 2 Skabelonafregning Bilag 3 Engrosmodellen Bilag 4 Lovændringen vedr. udbud

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere