UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 7. august 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 7. august 2007"

Transkript

1 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 7. august 2007 i sag nr. A : FTF for PROSA - Forbundet af IT-professionelle for PROSA/SAS (advokat Michael Møllegård Jessen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Scandinavian Airlines Danmark A/S SAS-Huset Lufthavnsboulevarden Kastrup (advokat Tine B. Skyum) Dommere: Lars Svenning Andersen, Børge Dahl (retsformand), Børge Elgaard, Oluf Engell, Peter Funch, Knud Erik Linius og Martin Teilmann. Denne sag angår, om et selskab, der har indgået overenskomst med PROSA, med rette kan henføre to medlemmer af PROSA til en overenskomst indgået med Ledernes Hovedorganisation.

2 2 Påstande Klager har nedlagt påstand om, at den indklagede virksomhed skal betale en af Arbejdsretten fastsat bod. Indklagede har påstået frifindelse. Sagsfremstilling PROSA/SAS har i en årrække haft overenskomst for IT-medarbejdere hos Scandinavian Airlines Data Denmark A/S (SAS Data). I overenskomst af 10. maj 2000 hedder det om overenskomstens omfang i 1: Overenskomsten omfatter driftsassistenter, driftsplanlæggere, operatører, tele/lan teknikere, driftskonsulenter, systemkonstruktører, systemkonsulenter, systemprogrammører, multimediemedarbejdere, multimediearkitekter, QA- og metodespecialister, databasespecialister, performanceanalytikere samt kommunikationsarkitekter der er medlem af PROSA/SAS og ansat i Scandinavian Airlines Data Denmark A/S. Denne områdebeskrivelse er med efterfølgende tilføjelse af tele/lan teknikere i overensstemmelse med det af PROSA/SAS og SAS Data den 5. marts 1991 indgåede protokollat om nye løntitler og nye lønskalaer. Som bilag til dette protokollat er vedlagt en beskrivelse af løntitler. I bilag 6 er der således følgende beskrivelse af løntitel driftskonsulent :

3 3 JOBBESKRIVELSE: Jobbet omfatter personale, der varetager opgaver i forbindelse med planlægning, overvågning og afvikling af applikationer i drift, tager mod kundehenvendelser af enhver art og som koordinerer mellem fagområder og omkringliggende interessenter, herunder: Ved effektiv udnyttelse af ressourcer, opnår maximal stabilitet på systemerne. Vurderer og medvirker til løsning af systemproblemer såvel ved direkte indgreb, som i form af kontakt til nødvendig assistance. Disponerer anvendelse af specialist-tid. Igangsætter problemløsninger på vegne af EDB-brugere. Rådgiver og hjælper EDB-brugere. Følger op på SDD s serviceniveau er og uopfordret reagerer på uregelmæssigheder. I en mellem SAS i Danmark og Ledernes Hovedorganisation den 15. marts 2004 indgået overenskomst hedder det om overenskomstens omfang i 1 bl.a.: Aftalen omfatter de i SAS Airline DK ansatte funktionærer med ledelses-/personaleansvar samt de funktionærer, som af SAS anses for virksomhedens tillidsmænd. Ved SAS tillidsmænd forstås personer, der internt eller eksternt kan tegne/forpligte SAS, samt særligt betroede funktionærer. I 2004 outsourcede SAS IT-opgaverne programmering, server- og systemdrift der hidtil havde været henlagt til SAS Data, til CSC Danmark A/S. I den forbindelse overtog det indklagede SASselskab 3 medarbejdere, der blev aflønnet efter henholdsvis PROSA-overenskomsten, CAUoverenskomsten og LH-overenskomsten. I SAS koncernens IT-policy, der senest er opdateret 6. april 2005, hedder det bl.a.:

4 4 IT-strategisk inriktning för SAS Huvudprincippen är att Bolagets behov av tjänster för utveckling, underhåll och drift av IT-system köps externt. Det innebär bl.a. att bolagen inten ska ha: - Egen drift/driftpersonal - Egen systemutveckling/programmering - Egen IT-research, IT-teknologi (typ att följa IBM/Microsoft/andra leverantörers produktutveckling). Jan Waarkjær blev ansat hos SAS i 1978, og hans arbejdsområder kom løbende til at omfatte mere IT. Han blev pr. 1. januar 1994 udnævnt til driftskonsulent under PROSA-overenskomsten. Pr. 1. marts 2002 blev han udnævnt til systemkonsulent under PROSA-overenskomsten. Ved brev af 17. januar 2006 fremsendte SAS et nyt ansættelsesbevis, hvor i det bl.a. hedder: ANSÆTTELSESBEVIS: Vi skal hermed bekræfte, at der mellem SAS og dig er indgået følgende aftale, som erstatter alle tidligere aftaler i dit ansættelsesforhold i SAS: Stilling: IT-koordinator. Startdato: 01. februar SAS-anciennitet: 18. april Ansættelsesforholdet er omfattet af funktionærloven.

5 5 Overenskomstforhold: Din ansættelse er omfattet af overenskomsten mellem SAS og Ledernes Hovedorganisation (LH), Lederaftalen LH/DA, samt de til enhver tid gældende lokalaftaler mellem disse parter. Arbejdstid: Du er ansat på fuldtid, og arbejdstiden er fast i henhold til bestemmelserne i ovenstående overenskomst. Løn: Du aflønnes iht. ovenstående overenskomst. Grundlønsdifference: Der er en på kr ,- pr. mdr. Benny Freilow blev ansat hos SAS i 1969 og arbejdede på en række forskellige områder. Efter at hans jobprofil som Marketing og Salgs EDB-koordinator havde været til vurdering, blev han den 31. maj 1995 overenskomstmæssigt underlagt Ledernes Hovedorganisation. Ved brev af 17. januar 2006 modtog han et nyt ansættelsesbevis, hvori det bl.a. hedder: ANSÆTTELSESBEVIS: Vi skal hermed bekræfte, at der mellem SAS og dig er indgået følgende aftale, som erstatter alle tidligere aftaler i dit ansættelsesforhold i SAS: Stilling: IT-koordinator.

6 6 Startdato: 01. oktober SAS-anciennitet: 01. oktober Ansættelsesforholdet er omfattet af funktionærloven. Overenskomstforhold: Din ansættelse er omfattet af overenskomsten mellem SAS og Ledernes Hovedorganisation (LH), Lederaftalen LH/DA, samt de til enhver tid gældende lokalaftaler mellem disse parter. Arbejdstid: Du er ansat på fuldtid, og arbejdstiden er fast i henhold til bestemmelserne i ovenstående overenskomst. Løn: Du aflønnes iht. ovenstående overenskomst. Da Benny Freilow allerede var omfattet af overenskomsten med Ledernes Hovedorganisation, var der ingen grundlønsdifference. Ansættelsesbeviserne var vedlagt en af IT-chef Allan Sørensen udarbejdet jobprofil for ITkoordinatorerne. Af jobprofilen fremgår bl.a., at IT-koordinatoren rapporterer til IT-chefen, ikke har underordnede medarbejdere, og at jobbet er kategoriseret som en fagspecialist. Det hedder videre i jobprofilen bl.a.:

7 7 NØGLEMÅL (Formål med jobbet): sikre optimal styring, kontrol, drift, forvaltning og udnyttelse af SKC IT-ressourcer (IT komponenter, systemer, telefoni, mm.) sikre at gældende retningslinier, politikker og standards for IT området følges og efterleves samordne og koordinere IT relaterede brugerbestillinger, samt opfølgning på disse sikre korrekt fakturering af IT leverancer igennem en løbende kontrol og opfølgning på volumener og pris sikre at aftalte IT leverancer og serviceniveauer efterleves, og at fejl og mangler rapporteres til rette instans støtte linie funktionerne med en hurtig og effektiv IT support og problemløsninger NØGLEKVALIFIKATIONER (Minimumskrav for jobbet) FAGLIGE Grundlæggende viden om IT opnået gennem praktisk erfaring Indsigt i forretningsområdernes IT løsninger på et teknisk niveau Kendskab til generelle IT komponenter i et kontormiljø, herunder viden om disses sammenhænge og virkemåde Projektarbejde og strukturerede arbejdsmetoder Økonomisk viden. NØGLEAKTIVITETER Inventory Management:

8 8 Kapacitetsplanlægning: Problem Management: Bestilling og opfølgning på indkøbte IT-leverancer: Brugersupport og information: Økonomisk kontrol og opfølgning på IT omkostninger: IT drift/-forvaltning: Kravspecifikationer og projektopgaver: PROSA opfattede SAS s overførsel af Jan Waarkjær til og indplacering af Benny Freilow på overenskomsten med Ledernes Hovedorganisation som en krænkelse af den mellem PROSA/SAS og SAS indgåede overenskomst. FTF anmodede derfor ved brev af 21. december 2006 om fællesmøde, som blev afholdt den 22. januar 2007, uden at enighed kunne opnås. Sagen blev indbragt for Arbejdsretten ved klageskrift af 25. januar Efterfølgende opslog SAS den 23. februar stillinger som IT-koordinator. Det hedder i stillingsopslaget bl.a.: IT-Supporter til SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S

9 9 Beskrivelse af afdelingen: Business Support (CPHDD-B) er en støttefunktion i SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S. SAS Husets forvaltning, infrastruktur, logistic, Crew Support og IT-support er vores hovedopgaver. IT-supporten udgøres af 3 personer. Nu vender en supporter tilbage til flyvning og en går på pension i løbet af 2007, så vi søger nu 2 engagerede, servicemindede medarbejdere, som kan det der med IT. Ansvarsområde: IT-Supporten er ansvarlig for drift og forvaltning af basens lokal netværk med tilhørende hard-, system- og standardsoftware. Desuden er IT-supporten ansvarlig for installation/udskiftning af hard-, system- og applikationssoftware og aktivt medvirkende i systemforvaltningen. Support til brugere af IT udstyr i et omfang som sikrer stabil produktion og trafikafvikling. I opslaget var endvidere oplistet primære arbejdsopgaver, som er identiske med jobprofilens nøglemål, og kompetence krav, der er identiske med jobprofilens faglige nøglekvalifikationer. Forklaringer Jan Waarkjær har forklaret, at han har været ansat hos SAS siden Han er nu ansat som ITkoordinator. Siden 1994 har han lavet det samme, som han laver nu.

10 10 I 2006 blev det oplyst, at SAS ønskede at minimere antallet af overenskomster, og de fik forelagt jobprofilen for IT-koordinatorer, der var identisk med deres hidtidige arbejdsområder. Han fik at vide, at han ikke ville få løntillæg, så længe grundlønsdifferencetillægget ikke var udlignet. Han har mistet ca kr. i forøget arbejdstid og ca kr. i manglende lønstigninger. Der er 3 IT-koordinatorer i SAS. Deres arbejde består i opsætning og installering af nye pc ere og koordinering med eksterne leverandører. Han har på et tidspunkt udviklet et mindre program til drift af projekter. Udover at han fortsat har ansvaret for denne applikation, arbejder de 3 ITkoordinatorer med samme område. Titlen IT-supporter ville være mere rammende, da brugersupport, herunder installering og fejlretning, udgør 50 % af arbejdet. Inden for området problem management lægges fejlretning ud til en ekstern leverandør, men de laver fortsat meget fejlretning internt, ligesom der også på trods af SAS s IT-politik udføres IT-driftsopgaver internt. Således er ikke alle IT-opgaverne blevet outsourcet. Det administrative arbejde, som består i opdatering af brugerprofiler m.m., udgør % af arbejdet. Han har ikke ledelsesfunktioner eller personaleansvar, og han er ikke tillidsmand for SAS, og han kan ikke forpligte SAS. Han køber ind på baggrund af en request fra afdelingen, som er godkendt af direktøren. Benny Freilow har forklaret, at han har været ansat i SAS i snart 40 år. Han har bestridt forskellige stillinger og har nu i en årrække arbejdet med IT-området og support. I midten af 1990 erne var han Edb-koordinator for afdelingen Marketing & Salg, hvilket var et rimeligt stort område.

11 11 Han har nu stort set samme arbejdsopgaver som Jan Waarkjær. Han har dog været involveret i et projekt med at overgå til en mere optimal telefoniløsning. Projektet er afsluttet, men han bruger stadig lidt tid på telefoni. Han har ikke ledelsesfunktioner, han er ikke tillidsmand for SAS, og han kan ikke tegne SAS. Han betragter sig selv som en menig medarbejder og ikke som en særligt betroet medarbejder. Han meldte sig ind i PROSA 1. juni Han var tidligere medlem af Ledernes Hovedorganisation. Den lokale LH-formand havde set på funktionen og sagt, at det ikke var LH-arbejde. Han orienterede lederen af personaleafdelingen, som var indforstået med organisationsskiftet. Han skiftede bl.a. for at kunne følge PROSA s efteruddannelsestilbud. Annette Hansen har forklaret, at hun har arbejdet i branchen i 30 år og været ansat i SAS fra 1984 og indtil SAS Data blev outsourcet til CSC. Hun er formand for PROSA/SAS, hvilket hun har været i ca. 20 år. Hun indgik for PROSA/SAS protokollatet i Denne overenskomst omfattede alt IT-arbejde og alle IT-stillinger i SAS. Overenskomstens 1 opregnede derfor alle de IT-stillinger, der kunne defineres i 1991, hvor det hele hed EDB. Overenskomsten indeholder løntitler, der defineres af arbejdsbeskrivelserne. De pågældende personer kan have mange forskellige titler, da man skelner mellem løntitler og titler på et visitkort. IT-koordinatorerne er omfattet af overenskomsten. Jobprofilens nøgleaktiviteter genkendes fra definitionen af en driftskonsulent og er typiske IT-funktioner. Inventory Management og Økonomisk kontrol og opfølgning på IT omkostninger er dog ikke IT-arbejde, men resten er IT-opgaver, der lønmæssigt er driftskonsulentarbejde.

12 12 Efter salget af SAS Data til CSC beholdt man nogle medarbejdere hos SAS, der skulle være professionelle sparringspartnere til CSC. Hos SAS er der 50 medlemmer af PROSA, som er dækket af overenskomsten. SAS s IT-politik er således ikke dækkende for virkeligheden eller i hvert fald ikke gennemført. PROSA-overenskomsten indeholder i forhold til overenskomsten med Ledernes Hovedorganisation bl.a. lavere arbejdstid, et andet lønskalaforløb og strejkeret. SAS s overførsel af IT-koordinatorerne til overenskomsten med Ledernes Hovedorganisation må derfor, udover et ønske om at få færre overenskomster, opfattes som et valg af en overenskomst, der er billigere og afskærer strejke. Arne Sørensen har forklaret, at han er personalechef i SAS Danmark, hvor han har været ansat i 39 år. Man besluttede på et tidspunkt, at drift og daglig vedligeholdelse af IT-opgaverne skulle outsources, hvorfor SAS Data blev solgt til CSC. Den danske del af SAS koncernen blev da splittet op i 13 aktieselskaber, hvor Scandinavian Airlines Danmark A/S er et af dem. De 3 IT-koordinatorer kom fra 3 forskellige overenskomster og områder, men blev samlet under samme chef. Man gennemgik arbejdsopgaverne, der primært var administration, håndtering og organisering mellem husets brugere. Opgavebeskrivelsen passede ikke på løntitlerne i PROSAoverenskomsten. Allan Sørensen har forklaret, at han siden 2004 er IT-chef hos SAS. Han var chef for Jan Waarkjær og Benny Freilow i en periode, indtil man for et års tid siden oprettede Business Support, hvortil de blev overført. Han har lavet jobprofilen med udgangspunkt i, at CSC skal lave det, de bliver betalt for, herunder brugersupport/helpdesk. IT-koordinatorerne skal derfor udføre et arbejde, der er bety-

13 13 deligt mere administrativt end IT-orienteret. Jobprofilen for IT-koordinatorerne, der blev diskuteret på flere møder, og som medarbejderne var enige i, afspejlede, hvad han mente, der skulle ligge i jobbet. Profilen tog udgangspunkt i et nyt jobområde, idet de tidligere havde arbejdet med områder, der var blevet outsourcet. IT-koordinatorerne udfører ikke arbejde omfattet af PROSAoverenskomsten. Peter Rasmussen har forklaret, at han er leder af Business Support, der er en afdeling med 16 medarbejdere, herunder de medarbejdere han overtog fra Allan Sørensen. Det er ikke hans opfattelse, at IT-koordinatorerne er omfattet af PROSA-overenskomsten. IT-driftsog forvaltningsopgaverne er lagt ud til CSC. IT-koordinatorernes opgave er at holde styr på de ca brugerprofiler og, at SAS får det, de betaler CSC for. Hvis der opstår IT-problemer, skal medarbejderne kontakte First Line Support hos CSC. Business Support skal kun kontaktes ved indkøb, manglende problemløsning fra CSC eller ved gentagne problemer. Der var ikke tiltænkt en ændring i arbejdsopgaverne for IT-koordinatorerne, da SAS søgte efter nye IT-supportere. Opgaverne er fortsat de samme, herunder bestilling af installationspakker, installation af applikationer og oprettelse af netværksforbindelse m.m. Stillingen kræver ikke faguddannelse, men en grundlæggende viden om IT. Parternes argumenter Klager har anført, at Jan Waarkjær og Benny Freilow er omfattet af den mellem Scandinavian Airlines Danmark A/S og PROSA/SAS indgåede overenskomst, da de udfører arbejde omfattet af overenskomsten, og da de er medlemmer af PROSA/SAS. Jobbetegnelsen IT-koordinator er ikke nævnt i overenskomsten, men det er arbejdet bag betegnelsen, der er afgørende. Stillingen er en

14 14 fagspecialist, der refererer til IT-chefen, og jobprofilens nøglemål vedrører IT, hvilket er typisk for en stilling omfattet af PROSA-overenskomsten. Efter vidnet Annette Hansens forklaring må det lægges til grund, at stillingen svarer til en stilling som driftskonsulent, hvilket underbygges af Jan Waarkjærs forklaring om, at han har nogenlunde samme arbejdsområde, som da han var driftskonsulent omfattet af PROSA-overenskomsten. SAS har opfundet en ny titel og henført den under en overenskomst, som den ikke er dækket af. Jan Waarkjær og Benny Freilow har ikke ledelses- og personaleansvar, og de er ikke særligt betroede funktionærer. Jan Waarkjær og Benny Freilow kan derfor ikke henføres til overenskomsten med Ledernes Hovedorganisation en overenskomst, der er væsentlig ringere end overenskomsten med PROSA/SAS. SAS har uretmæssigt overført Jan Waarkjær til og indplaceret Benny Freilow på overenskomsten med Ledernes Hovedorganisation, hvilket er et groft brud på gældende overenskomst. For dette brud skal SAS betale en bod, hvor der ved udmålingen skal tages hensyn til, at Waarkjær har tabt kr. siden 1. februar 2006, og Freilow i 32 måneder har lidt under den månedlige løndifference mellem PROSA- og LH-overenskomsterne på kr.. Der skal endvidere tages hensyn til, at der er tale om et groft brud, hvor SAS har anvendt fremgangsmåden til at presse PROSA/SAS under igangværende overenskomstforhandlinger. Indklagede har anført, at det arbejde, der udføres af Jan Waarkjær og Benny Freilow, ikke er omfattet af PROSA-overenskomsten. Stillingsbetegnelsen IT-koordinator er ikke angivet i overenskomstens 1, der udtømmende angiver overenskomstens anvendelsesområde. IT-koordinatorerne er et bindeled mellem SAS og CSC, og de skal ikke løse IT-opgaverne, men det er naturligvis en fordel, at man kender til området. Stillingen dækker overvejende over administrative opgaver og indkøb,

15 15 hvilket ikke er IT-arbejde, og samlet set må det lægges til grund, at stillingen ikke for halvdelens vedkommende indeholder IT-arbejde. I modsætning hertil udfører en driftskonsulent egentligt programmeringsarbejde. Jan Waarkjærs stilling har ændret karakter under den ændrede selskabsstruktur, og Benny Freilow, der siden 1995 har været omfattet af overenskomsten med Ledernes Hovedorganisation, har lavet stort set det samme i alle årene. SAS har derfor ikke gjort noget forkert ved at henføre stillingerne under overenskomsten med Ledernes Hovedorganisation og skal derfor frifindes. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at det arbejde, som Jan Waarkjær og Benny Freilow faktisk udfører som IT-koordinatorer hos SAS, i det væsentligste må anses for dækket af arbejdsbeskrivelsen for en driftskonsulent i parternes overenskomst. SAS s overflytning af Jan Waarkjær til og indplacering af Benny Freilow på overenskomsten med Ledernes Hovedorganisation udgør herefter et brud på gældende overenskomst. I hvert fald i 2006, da SAS overflyttede Jan Waarkjær fra PROSA-overenskomsten til LHoverenskomsten, burde det være klart for SAS, at både Jan Waarkjær og Benny Freilow efter deres aktuelle arbejde skulle være ansat under PROSA-overenskomsten. Ved bodsudmålingen tages derfor hensyn til, at SAS har opnået en besparelse for hver af dem på kr. Der er derimod ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse overenskomstbruddet vedrørende Benny Freilow for bodspådragende i perioden tilbage til det tidspunkt, hvor han meldte sig ud af LH og ind i PROSA.

16 16 På denne baggrund og under hensyn til overenskomstbruddets karakter fastsættes boden til kr. Thi kendes for ret Scandinavian Airlines Danmark A/S skal inden 14 dage til FTF for PROSA - Forbundet af ITprofessionelle for PROSA/SAS betale en bod på kr. Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Scandinavian Airlines Danmark A/S skal inden 14 dage betale kr. i sagsomkostninger til Arbejdsretten. Børge Dahl

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 i sag nr. A2006.320: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS, Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 i sag nr. A2007.043: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737:

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737: UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 25. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0093: 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Grønvold & Schou A/S (advokat Michael

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 I sag nr.: AR2011.0749 Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Elgiganten A/S (advokat Linda Nordstrøm Nissen) mod Landsorganisationen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014 I sag nr.: AR2012.0643 Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 i sag nr. A2005.659: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark og Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 (konsulent Stephan Agger)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. juni 2015

Arbejdsrettens dom af 30. juni 2015 Arbejdsrettens dom af 30. juni 2015 i sag nr. AR2014.0228 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for Nobina Danmark A/S

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 i sag nr. A2010.0525: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand).

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand). UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 24.august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

KENDELSE. afsagt den 28. oktober 2009. i faglig voldgiftssag FV 2009.0050. CO-industri (CO-i) for HK/Privat (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

KENDELSE. afsagt den 28. oktober 2009. i faglig voldgiftssag FV 2009.0050. CO-industri (CO-i) for HK/Privat (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod KENDELSE afsagt den 28. oktober 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.0050 CO-industri (CO-i) for HK/Privat (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 (DI) for DONG Energy Sales & Distribution

Læs mere

2.1. Industriens Funktionæroverenskomst, hvor det i 1 om overenskomstens område bl.a. hedder:

2.1. Industriens Funktionæroverenskomst, hvor det i 1 om overenskomstens område bl.a. hedder: Kendelse af 3. august 2005 i faglig voldgift: CO-industri for Danske Metal og HK/Privat for LM (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Dansk Industri for TDC A/S på vegne af TDC Totalløsninger A/S

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. december 2005

Arbejdsrettens dom af 1. december 2005 Arbejdsrettens dom af 1. december 2005 i sag nr. A2003.1125: Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) for Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) (advokat Karen-Margrethe Schebye)

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 15. september 2010

Arbejdsrettens dom af 15. september 2010 Arbejdsrettens dom af 15. september 2010 i sag nr. A2010.0147: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI på egne vegne

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod KL for Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten og

Læs mere