Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter"

Transkript

1 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade Silkeborg tlf.:

2 Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering, personale, værdigrundlag, kvalitetssikringsmetode.side 3 Grafisk oversigt over ydelser..side 5 Ydelsesbeskrivelse for Familiekonsulentstøtte..side 6 Ydelsesbeskrivelse for Forældrehjælp....side 9 Ydelsesbeskrivelse for en Samspilsundersøgelse....side 13 Ydelsesbeskrivelse for 11. stk. 3/7 forældrerådgivning...side 16 Ydelsesbeskrivelse for 11. stk. 3/7 ungerådgivning. side 18 Ydelsesbeskrivelse for 76 efterværn samtaleforløb side 20 Ydelsesbeskrivelse for 11.3 forældrekursus..side 22 Ydelsesbeskrivelse for Støttet samvær side 24 Ydelsesbeskrivelse for Overvåget samvær...side 26 Ydelsesbeskrivelse for Samtalegruppe for børn af psykisk syge forældre 11.stk side 28 Ydelsesbeskrivelse for Samtalegruppe for børn af forældre med et alkoholproblem. side 30 Ydelsesbeskrivelse for Netværks- og samtalegruppe for anbragte børn. side 32 Ydelsesbeskrivelse for psykologbehandling til børn på Krisecentret...side 34 Ydelsesbeskrivelse for åben anonym rådgivning 11 stk side 36 2

3 Indledning: I dette hæfte beskrives de ydelser som Silkeborg kommunes Familiecenter tilbyder. Familiecentret er en forebyggende dagbehandlingsforanstaltning for børnefamilier i Silkeborg kommune oprettet i henhold til lov om Social Service. Familiecentret tilbyder praktisk pædagogisk bistand og familiebehandling samt forskellige åbne rådgivningstilbud. Familiecentret er et ambulant tilbud til børnefamilier som har et særligt behov for støtte og hvor der kan etableres et samarbejde på et frivilligt grundlag. De enkelte ydelser kan variere i tid og intensitet. Forløbet planlægges i samarbejde med familien og familiens socialrådgiver. Hæftet beskriver de ydelser som Familiecentret aktuelt tilbyder herunder bl.a. visitering, målgruppe, indhold og metoder for de enkelte ydelser. Beskrivelsen er et øjebliksbillede, idet Familiecentret lægger vægt på løbende at udvikle og tilpasse ydelserne så de matcher behovene. Familiecentrets metoder og tænkning er relations- og ressourceorienteret. Det betyder bl.a. at støtten tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang til familien og at familiens egne ressourcer og ressourcer i netværket inddrages i løsning af familiens vanskeligheder, når det anses for relevant. I Familiecentret har vi også fokus på at udvikle samarbejdet med de frivillige organisationer, fordi vi tror på, at der her findes ressourcer, der kan blive til gavn for børn, der har det svært. De frivillige organisationers indsats vil i mange tilfælde kunne supplere den professionelle indsats vi yder. Værdier der er udgangspunktet for Familiecentrets arbejde: forældre ønsker det bedste for deres børn, men i perioder kan der opstå så store problemer, at familien kan have brug for professionel hjælp det er vigtigt at familien oplever, at samarbejdet med Familiecentret er meningsfyldt forandringer skabes kun hvis familien selv ønsker det og medlemmerne er aktivt deltagende der arbejdes med udgangspunkt i personlige ressourcer der lægges vægt på at inddrage og forstå de relationer og sammenhænge familiens medlemmer indgår i fx i familien, i dagsinstitutionen, i skolen eller i fritiden de voksne omkring et barn er hovedansvarlige for dets trivsel og derfor samarbejdes med fx sundhedsplejersker, PPR, skoler og daginstitutioner i et tæt samarbejde med forældrene 3

4 Empowerment og kvalitetssikringsmetode i Familiecentrets behandlingsarbejde (Feeedback Informed Treatment - FIT) Som et supplement til de metoder der bruges i Familiecentret, benyttes Feedback Informed Treatment (FIT). Gennem brugen af FIT involveres brugeren aktivt i egen behandling gennem de særlige feedback skemaer, som benyttes rutinemæssigt og struktureret. Feedbacken brugerne giver bruges til løbende at tilrettelægge og justere den individuelle indsats. Hermed optimeres og sikres kvaliteten og effekten af behandlingen. Ved at have opmærksomhed på de tilbagemeldinger, som brugerne giver på feedback skemaerne, kan man opfange ufrugtbare behandlingstiltag, og lave tiltag for at få dem til at blive virksomme forløb. Herudover kan feedbacken bruges til at sikre, at samarbejdet mellem behandler og bruger fungere bedst muligt. FIT er ikke en særskilt behandlings metode, men et kvalitetssikrings- og samtaleredskab, der tilknyttes til den almindelige behandling. Feedback Informed Treatment er valideret igennem adskillige forskningsundersøgelser, som viser, at behandlingseffekten af diverse behandlingstiltag kan øges ved at benytte metoden. Systemet anvendes over hele verden til at evaluere og forbedre behandlingsindsatser. I Danmark anvendes FIT af mange forskellige aktører, bl.a. familiebehandlings-, hjemløse- og misbrugs området anvender FIT i deres behandling. FIT er blevet godkendt som en evidensbaseret kvalitetssikrings metode i USA - NREPP (the National Registry of Evidence-based Programs and Practices). FIT indgår også på Socialstyrelsens liste over programmer med evidens. (Link til socialstyrelsens hjemmeside) Organisering: Familiecentret er en leverandørenhed i Familiesektionen, der er en sektion i Børne- og familieafdelingen i Silkeborg Kommune Kontakt: Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20, 8600 Silkeborg. Hjemmeside: Telefon Telefonisk åbningstid: mandag fredag kl

5 Silkeborg kommunes Familiecenter Ydelser der kræver en 50 ICS - undersøgelse + handleplan Overvåget samvær 71 stk. 3 Støttet samvær 71 stk. 2 (ingen 50 us) Gruppe for anbragte børn 7-14 år 52 stk. 7 Forældrehjælp 52 stk.3 nr. 2 Familiekonsulentstøtte/ familiebehandling individuelt eller i gruppe. 52 stk. 3. nr. 3 Samspilsundersøgelse 50 Rådgivningsydelser der kræver en bevilling efter 11 stk. 3/7 og efterværn 76 Unge rådgivning år Efterværn o. 18 år Forældrerådgivning Kurser for forældre Samtalegruppe for børn af Psykisk syge forældre 9-17 år Samtalegruppe for børn af alkoholiker 9-17 år Åbne tilbud efter 11 stk 2 Åben anonym: - familierådgivning - og rådgivning for børn og unge 5

6 Familiecentret: Familiekonsulentstøtte Lovgrundlag Familiebehandling iht. Lov om Social Service 52 stk. 3 nr. 3 Bevillingskompetence Familierådgiveren i Familiesektionen Visitering Dette sker i et samarbejde mellem familierådgiveren i Familiesektionen og visitator i Familiecentret. Der fremsendes en aktuel 50 undersøgelse og handleplan til Familiecentret, hvoraf det fremgår hvad der skal opnås i forhold til barnets udvikling og trivsel med familiens kommentar (partshøring). Der skal tilstræbes størst mulig konkretisering af målene i handleplanen. Der er erfaring for at familier højest kan arbejde med 3-5 mål løbende. Hvis 50 us. er mere end 6 mdr. gl. skal den opdateres. Kan evt. beskrives i et tillæg. Har familien tidligere modtaget familiebehandling er det vigtig at vurdere, om det er sandsynligt familien kan profitere af en genhenvisning. Familiecentret sender mail til familierådgiveren om visitation med opfordring til at aftale opstartsmøde med familien. Mødet afvikles i Familiecentret. Målgruppe Familiekonsulentstøtte/familiebehandling er et tilbud til børnefamilier, som har et særligt behov for støtte, dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere eller længere sigt. Det er en forudsætning, at familien ønsker at skabe en forandring i deres familiemæssige forhold og at det vurderes, at støtten vil kunne bedre familiens trivsel. Samarbejdet med familien skal etableres på et frivilligt grundlag. Formål - at styrke barnets udvikling og trivsel - at sikre at forældrene med støtte kan tilgodese barnets behov - at bevare familien samlet 6

7 Fagligt indhold Hvad: Familiecentret udarbejder en behandlingsplan med udgangspunkt i handleplanen. Familiens vanskeligheder kan være af psykosocial art eller dreje sig om samspillet i familien. Problemerne kan fx dreje sig om; Opdragelsesformer - hvem bestemmer hvad - konflikter mellem forældrene indbyrdes eller i forhold til børnene - at forstå hinandens behov - hvordan taler man sammen - sengetider - samarbejde med børnenes institutioner - problemstillinger i forbindelse med skilsmisse og samkvem mv. Hvor: Støtten ydes i familiens hjem eller i Familiecentret alt efter hvad der er mest formålstjenligt. Hvis målet kan nås lige så godt i Familiecentrets lokaler, så er det den ramme der anvendes. Tilbuddets omfang Hvor ofte: Det kan variere fra flere gange om ugen til en gang om måneden alt efter hvad der er mest formålstjenligt. Forløbet ophører når målene i handleplanen er opnået eller familiebehandlingen ikke længere er formålstjenlig. Som udgangspunkt kan der maximalt ydes familiebehandling i 1 år. Baggrund herfra er evidensbaseret viden, som påpeger at den største forandring sker i starten af et behandlingsforløb. Støtten kan efter en konkret vurdering forlænges udover et år af teamlederen i myndighedssektionen Forventninger til samarbejdet leverandør/ bestiller Familierådgiveren har rollen som koordinator i forhold til den samlede indsats i familien. Det er ofte mange aktører i disse familier og derfor at det vigtig at der fra starten aftales en klar rollefordeling og at denne er kendt og accepteret af både familien og samarbejdspartner. Familierådgiveren indkalder til statusmøde min. hver 6 måned. Familiekonsulenten skal seneste 14 før mødets afholdelse fremsende en statusbeskrivelse. Familierådgiveren skal senest 14 dage efter mødets afholdelse fremsende et beslutningsreferat (journalnotat) til mødedeltagerne. På hvert statusmøde skal tidspunktet for næste statusmøde aftales. Hvis der pga. væsentlige ændringer i familiens situation, er det Familiecentrets ansvar at tage kontakt til familierådgiverne mhp at drøfte evt. justering i handleplanen. Metoder Familiecentrets metoder og tænkning er relations- og ressourceorienteret. Det betyder bl.a. at støtten tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang til familien og at familiens egne ressourcer og ressourcer i netværket inddrages i løsning af familiens vanskeligheder, når det anses for relevant. Familiens problemer løses i nærmiljøet. 7

8 Støtten tilrettelægges med afsæt i handleplanen og ud fra den enkelte families muligheder mhp. at skabe udvikling og forandring i familien. Eksempler på metoder: - reflekterende samtaler - øvelser og aktiviteter - familiemøder/børnemøder - løsningsfokuseret behandling - narrative samtaler - eksternalisering - genogram - rollemodel og praktisk støtte - inddrage ressourcer via netværksmøder - rådgivning og guidning - rollespil - socialt gruppearbejde - mv. 8

9 Familiecentret: Forældrehjælp (forældrekompenserende støtte) Lovgrundlag Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet iht. Lov om Social Service 52, stk. 3 nr. 2. Bevillingskompetence Teamlederen i Familiesektionen Visitering Dette sker i et samarbejde mellem familierådgiveren i Familiesektionen og visitator i Familiecentret. Der skal foreligge en aktuel 50 undersøgelse og handleplan hvoraf det fremgår hvad der skal opnås i forhold til barnets udvikling og trivsel med familiens kommentar (partshøring). Hvis 50 us. er mere end 6 mdr. gl. skal den opdateres. Kan evt. beskrives i et tillæg. Der skal tilstræbes størst mulig konkretisering af arbejdspunkter i handleplanen. Det er ofte mange aktører i disse familier og derfor at det vigtig at der fra starten aftales en klar rollefordeling og at denne er kendt og accepteret af både familien og samarbejdspartner Målgruppe Familier hvor en 50 undersøgelse viser, at forældrenes evne til at drage omsorg for deres børns udvikling og trivsel er utilstrækkelig uden støtte. Ofte vil familien, forud for dette tilbud, have modtaget familiekonsulentstøtte (hjælp til selvhjælp) og det er efterfølgende vurderet, at det ikke er muligt at skabe en tilstrækkelig vedvarende forandring via denne indsats. Det vil ofte dreje sig om forældre med en af følgende problematikker (men andre vil også kunne komme på tale): -umodne forældre - har ofte været udsat for omsorgssvigt i barndommen -forældre med sindslidelser. Det forudsættes at den sindslidende forælder har sygdomserkendelse. -intellektuelt svage forældre med svagt netværk Forældrene kan eksempelvis have; vanskeligt ved at skabe og fastholde kontinuitet og struktur i familiens hverdag - vanskeligheder med at skelne mellem barnets og egne behov - svært ved at udsætte egen behovstilfredsstillelse - utilstrækkelig viden om børns behov - en lav stress-tærskel - en tendens til at isolere sig. 9

10 Formål - at styrke barnets udvikling og trivsel - at sikre at forældrene med støtte kan tilgodese barnets behov - at bevare familien samlet Forældrehjælp er primært kompenserende og vedligeholdende og i mindre grad udviklende. Ofte vil familien forinden have modtaget ydelsen Familiekonsulentstøtte, der har et udviklende fokus. Forældrehjælpen skal dog udvikle forældrenes kompetencer i det omfang det er muligt. Der skal opstilles realistiske og konkrete udviklingsmål for det, der skal samarbejdes med familien om. I nogle familier vil det være tilstrækkelig, at forældrene tilskyndes og fastholdes i at udføre deres forældreopgaver (vedligehold). I andre familier vil det være nødvendigt at igangsætte eller udføre forældreopgaver sammen med forælderen. Der lægges vægt på at den forældrekompenserende støtte ikke underminerer forældreautoriteten yderligere, derfor er det vigtig at forældrene inddrages og engageres. Fagligt indhold Hvad: Forældrehjælpen vil ofte være rette mod både praktisk forældreopgaver og forældrenes følelsesmæssig omsorg overfor børnene. Derfor vil støtten ofte blive ydet i et samarbejde mellem en familiekonsulent og en SOSU-hjælper. Den praktiske støtte kan fx bestå i; - hjælp og støtte til i at få i børnene af sted til børnehave og skole om morgnen - hjælp og støtte til oprydning, rengøring og tøjvask - hjælp og støtte til hensigtsmæssige indkøb - hjælp og støtte vedr. børnenes hygiejne - hjælp og støtte til at strukturer de praktiske opgaver i hjemmet - ledsage forældrene sammen med børnene til fx tandlæge o. lign. Støtten der retter sig mod forælderens omsorg for børnene, kan fx dreje sig om at; - støtte forælderen i at få en bedre kontakt og relation til børnene - støtte forælderen i at samarbejde om opdragelsen af børnene - støtte forælderen til at lave aktiviteter med deres børn - støtte forælderen i at skabe struktur og forudsigelighed for børnene - støtte forælderen i at børnene kommer i fritidsaktiviteter - træning af familien i at tage på ture for at bryde en evt. isolation - ledsage forældrene til møder vedr. børnene - hjælpe og støtte forælderen i deres samarbejde med andre fx. børnenes skoler, daginstitutioner og fritidsaktiviteter - hjælpe familien med at få overblik, ro og overskud Offentlige og private netværk inddrages i udstrakt grad. Forældrehjælp kan ikke træde i stedet for bostøtteordning og hjemmehjælpsordning. 10

11 Hvor: Støtten ydes primært i familiens hjem. Derudover kan der være møder og aktiviteter ud af huset sammen med familien. Rådgivning og guidning gives, som hovedregel på baggrund af observationer foretaget i hjemmet eller på ture uden for hjemmet. Disse læringssamtaler om situationerne tilstræbes afholdt i Familiecentret dels for at skabe ro til samtalen og dels for at tilskynde familien til "aktivitet" uden for hjemmet. Tilbuddets omfang Hvor ofte: Intensiteten kan variere fra besøg flere gange om ugen eller hver 14 dag alts efter, hvor stor en indsats en afhjælpning af problemerne må antages at kræve. I starten vil det ofte være nødvendigt at se familien, der er visiteret til Forældrehjælp flere gange om ugen. Når forholdene er stabiliseret, kan intensiteten ofte reduceres, men der vil fortsat være brug for en tæt kontakt. Varigheden af støtten kan variere fra nogle få måneder til flere år. Forløbet ophører når målene i handleplanen er opnået eller forældrehjælpen ikke længere er formålstjenlig. Forventninger til samarbejdet leverandør/ bestiller Det forventes at effekten af forældrehjælp skal kunne ses på andre områder af barnets liv. Derfor er der i særlig grad behov for, at der støttes op om familien på de arenaer, hvor barnet kommer. Dette sikres ved at der etableres et stående sagsteam, som familierådgiveren indkalder til statusmøde min. hver 6 måned for at vurdere om formålet med forældrehjælpen er opfyldt. Faste deltagere er forældrene, familierådgiveren og familiekonsulenten. Herudover er repræsentanter fra børnenes daginst. og skole vigtige deltager i sagsteamet. Evt. bostøttemedarbejder bør også være en del af sagsteamet. Der kan være andre samarbejdspartner som indkaldes ad hoc. Familierådgiveren har rollen som tovholder på dette faste teamsamarbejde. Det er ofte mange aktører i disse familier og derfor at det vigtig at der fra starten aftales en klar rollefordeling og at denne er kendt og accepteret af både familien og samarbejdspartner. Familiekonsulenten skal seneste 14 før mødets afholdelse fremsende en statusbeskrivelse. Familierådgiveren skal senest 14 dage efter mødets afholdelse fremsende et beslutningsreferat (journalnotat) til mødedeltagerne. På hvert statusmøde skal tidspunktet for næste statusmøde aftales. Hvis der pga. væsentlige ændringer i familiens situation, er det Familiecentrets ansvar at tage kontakt til familierådgiverne mhp at drøfte evt. justering i handleplanen. 11

12 Metoder Støtten tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang til familien, så der skabes mulighed for at familien har en vis tillid til familiekonsulenten og SOSU-hjælperen. Det er familiekonsulenten og SOSU-hjælperen der i samarbejde med familien fastlægger metoderne. Samarbejdet med familien tager afsæt i familiens ressourcer, erfaringer og ønsker for fremtiden kombineret med bekymringen fra Familierådgivningen. Eksempler på metoder: - rollemodel er ofte en central metode - inddragelse af ressourcer i netværket via netværksmøder - rådgivning og guidning - familiesamtaler/børnemøder - ledsage familien til møder mv.(ikke taxakørsel ) - træning i at deltage i aktiviteter - mm. 12

13 Familiecentret: Samspilsundersøgelse Lovgrundlag Undersøgelse iht. Lov om Social Service 50 Bevillingskompetence Familierådgiveren i Familiesektionen Visitering Dette sker i et samarbejde mellem familierådgiveren i Familiesektionen og visitator i Familiecentret. Den foreløbige 50 us. der har afdækket behovet for en samspilsundersøgelsen fremsendes til Familiecentret med en beskrivelse af, hvilke forhold der ønskes observeret med familiens kommentar (partshøring). Den foreløbige 50 undersøgelsen skal forinden være gennemgået med forældrene, så de derved er informeret om bekymringsgraden. Målgruppe 50-undersøgelsen er i sig selv en afdækning og i de tilfælde hvor der dette ikke er tilstrækkeligt evt. suppleret med udtalelser fra institutioner / skoler, kan Familiecentret lave en samspilsundersøgelse. Der kan anmodes om en samspilsundersøgelse i Familiecentret, når det i undersøgelsesfasen ( 50) vurderes, at det er nødvendigt at få observeret samspillet i familien, førend der kan tags endelig stilling til, hvilken støtte familien skal tilbydes. Et behov for at for afklaret om familien kan profitere af familiebehandling, vil altid være en del af en alm. familiekonsulentopgave. Denne afklaring er ikke omfattet af målgruppen for samspilsundersøgelse. Det er en forudsætning at 50 undersøgelsen viser at bekymringsgraden er meget stor. Børnelinealens kategorier afvendes som rettesnor for denne afklaring. Flg. kategorier er omfattet af målgruppen: -familier med børn under 3 år i kategori 4 -familie med børn over 3 år i kategori 4b. 13

14 Børnelinealen Kategori 1 Børn i optimal udvikling. alm. børn med alm. problemer Kategori 2 Børn m. midlertidig risiko for udvikl.problemer - sarte børn Kategori 3 Behovsbørn. Børn med specifikke behov af kronisk karakter. (handicappede) Truede børn Kategori 4a Børn med væsentligt, åbenbart behov for særligt støtte Kategori 4b Børn med risiko for at lide alvorlig skade Familier i kategori 2-4 kan alle være berettiget til 52 foranstaltninger i Serviceloven, men det er kun kategori 4, der er omfattet af målgruppen for samspilsundersøgelse. Formål Samspilsundersøgelsen skal ses som et element der kan indgå i 50 undersøgelsen og derved kvalificerer denne og tilvejebringe et bedre beslutningsgrundlag i forhold til valg af relevant foranstaltning. Fagligt indhold Hvad: Observation af forældrenes omsorgsevne og samspil med barnet/børnene dvs.; I. Tilknytning, herunder bl.a. indlevelse, tilsidesættelse af egne behov mv. II. Stabilitet og struktur herunder bl.a. at holde en daglig rytme III. Stimulation og opdragelse herunder bl.a. evne til at støtte og fremme barnets udvikling Familiecentret anvender en evidensbaseret arbejdsmodel til undersøgelsen. Arbejdsmodellen kan rekvireres i Familiecentret. Modellen er baseret på Kari Killén s forskning og afhandling om omsorgssvigt. Hvor: Undersøgelsen vil typisk finde sted dels i familiens eget hjem og dels i Familiecentret. 14

15 Tilbuddets omfang Hvor ofte: Flere gange om ugen. Typisk besøg af 1½ - 2 timers varighed over en periode på 3 måneder incl. rapportskrivning, fra det tidspunkt, hvor der har været afholdt opstartsmøde i familien sammen med familierådgiveren. I de tilfælde hvor det viser sig at situationen for barnet er åbenbar uholdbar, vil afdækningsperioden blive afkortet. Forventninger til samarbejdet leverandør/ bestiller Når opgaven er visiteret er det familierådgiveren der aftaler opstartsmøde med familien og Familiecentret. Af hensyn til samarbejdet med familien er det vigtig, at der er åbenhed om baggrunden for samspilsundersøgelsen. Familiecentret fremsender rapporten senest 14 dage efter at undersøgelsen er afsluttet til både familien og familierådgiveren. Rapporten gennemgås med forældrene og derefter med familierådgiveren, evt. med forældrene og familierådgiveren sammen. Rapporten vil indeholde en beskrivelse af; - tidsforbruget i familien - hvor samarbejdet er foregået og hvordan det har været - hvad afdækningen/observationen har vist - en sammenfatning, herunder evt. bekymringsområder /vurderinger, problemstillinger samt evt. anbefalinger. Der vil ikke blive peget på konkrete foranstaltninger. - hvis familien ved gennemgangen finder at der er noget af det beskrevne de er uenig i eller ikke kan genkende, så vil det blive tilføjet rapporten. Metoder Fx - observere forældrenes samspil med barnet, når det et vågen - observere forskellige samspilssituationer fx madning, badning, leg, omsorg mv. - observere deres evne til at modtage og omsætte råd og vejledning - observationerne kan tilrettelægges både i og udenfor for hjemmet - mv. Familien bliver undervejs informeret om observationerne og på baggrund heraf rådgivet og vejledt. 15

16 Familiecentret: 11. stk. 3/7 - Forældrerådgivning Lovgrundlag Lov om Social Service 11 stk. 3/7 Bevillingskompetence Familierådgiveren i det Rådgivende team i Familiesektionen. Visitering Dette sker i et samarbejde mellem familierådgiveren i det Forebyggende team i Familiesektionen og visitator i Familiecentret. Familierådgiveren fremsender en skriftlig henvisning til lederen af Familiecentret. Henvisningen skal indeholde familierådgiverens vurdering, stillingtagen til bevillingens omfang samt familiens kommentar. Familiecentret tager kontakt med familien for at aftale tid til samtale. Målgruppe Familier og enlige forsørgere med børn under 18 år. Målgruppen for denne rådgivning og behandling er børn, unge og familier, der har sociale og adfærdsmæssige problemer, der ikke er så store endnu, at der er behov for en mere indgribende indsats efter Servicelovens 52. Det betyder at familier, hvor man har indledt eller påtænker at indlede en 50 undersøgelse mhp. på en mere omfattende foranstaltning som udgangspunkt falder uden for målgruppen. Formål Formålet med støtten efter 11, stk. 3/7, er dels at afhjælpe de problemer, der allerede eksisterer, og som i nogle tilfælde kan have forbigående karakter, dels at forebygge, at problemerne vokser sig større, så der senere bliver behov for at tage mere indgribende foranstaltninger i anvendelse. I særlige tilfælde kan der ydes akut rådgivning. Fagligt indhold Hvad: Ud fra formålet med støtten efter bestemmelsen vurderes den således alene at kunne anvendes til behandlingsforløb af kortere varighed. Der kan ydes rådgivning om problemstillinger i familien der har væsentlig betydning for børn og unge fx; 16

17 Dårlig kommunikation i familien -uenighed om opdragelse Problemstilling der er affødt af at være en sammenbragt familie Teenage-magt forældrene føler at den unge gør som det passer ham/hende Forældre der er skilt og hvor der er uenighed og konflikter der påvirker børnene/den unge Kriser der er opstået i forbindelse med ulykke eller andet. mm. Hvor: Samtalerne foregår altid i Familiecentrets lokaler på Hostrupsgade 20 i Silkeborg. Tilbuddets omfang Hvor ofte: Der kan som udgangspunkt bevilges op til 8 samtaler. Intervallerne aftales mellem familien og Familiecentret. Max 6 måneder. Støtten kan efter en konkret vurdering forlænges udover 6 måneder af teamlederen i det Rådgivende team. Forventninger til samarbejdet leverandør/ bestiller Ved samtalernes afslutning udfærdiges en kortfattet tilbagerapportering til det Rådgivende team om, hvilket temaer der har været arbejdet med og en vurdering af udbyttet. Metoder Samtaler i Familiecentret. Det vurderes i samarbejde med forældrene, i hvilket omfang børnene/den unge skal inddrages i samtalerne. Metoderne kan eksempelvis være: - reflekterende samtaler - rådgivning og vejledning - familiesamtaler - løsningsfokuseret behandling - narrative samtaler - eksternalisering - genogram - mv. 17

18 Familiecentret: 11. st. 3/7 - unge-rådgivning Lovgrundlag Lov om Social Service 11 stk. 3/7 Bevillingskompetence Familierådgiveren i det Rådgivende team i Familiesektionen. Visitering Dette sker i et samarbejde mellem familierådgiveren i det Rådgivende team Familiesektionen og visitator i Familiecentret. Henvisning sker ved at fremsende den indledende undersøgelse fra ICS til lederen af Familiecentret. Henvisningen skal indeholde familierådgiverens vurdering, stillingtagen til bevillingens omfang samt den unges kommentar (partshøring). Forældrene skal være indforstået med henvisningen. Familiecentret tager kontakt med den unge for at aftale tid til samtale. Henvisningen til unge-samtaler kan også ske i.h.t 52 stk. 3 nr. 3 på baggrund af en 50 undersøgelse og en handleplan fra det behandlende team i myndighedssektionen. Målgruppe Unge i alderen år der ikke trives og som er motiveret for samtale, hvor man skønner at et afgrænset samtaleforløb er tilstrækkelige til at hjælpe dem videre. Dvs. målgruppen er unge hvor problemerne ikke er så store endnu, at der er behov for en mere indgribende indsats efter Servicelovens 52. Det betyder at børn og unge, hvor man har indledt eller påtænker at indlede en 50 undersøgelse mhp. på en mere omfattende foranstaltning som udgangspunkt falder uden for målgruppen. Unge der har behov for et længerevarende forløb kan henvises via 52 med en handleplan. Hvis den unge er i tvivl om han/hun kan bruge tilbuddet tilbyder Familiecentret at den unge kan komme til en enkelt samtale inden stillingtagen. Unge med misbrugsproblemer og psykiatriske problemstillinger herunder unge der er selvmordstruet er ikke omfattet af målgruppen. 18

19 Fagligt indhold Hvad: I samtalerne vil der være fokus på støtte ift. de øjeblikkelige vanskeligheder og samtidig at give den unge mulighed for at få øget indsigt og flere handlemuligheder. Der vil også være fokus på at sætte den unge i stand til at løse opstående problemer ved egen hjælp. Den unge kan få vejledning og støtte i emner, som den unge har svært ved at tale med sine forældre om. Emnerne kan være: ensomhed, konflikter i forhold til forældre og venner, gruppepres, usikkerhed og mindreværd, forhold til forældre og skole, tab, omsorgssvigt, mv. Hvor: Samtalerne foregår i Familiecentrets lokaler på Hostrupsgade 20 i Silkeborg. Tilbuddets omfang Hvor ofte: Der kan som udgangspunkt bevilges op til 8 samtaler indenfor 6 måneder. Intervallerne aftales mellem den unge og Familiecentret. Støtten kan efter en konkret vurdering forlænges udover 6 måneder af teamlederen i det Rådgivende team. Forventninger til samarbejdet leverandør/ bestiller Ved samtalernes afslutning udfærdiges en kortfattet tilbagerapportering til det Rådgivende team om, hvilket temaer der har været arbejdet med og en vurdering af udbyttet. Metoder Samtaler i Familiecentret og telefoniske samtaler. Forældre og andre pårørende inddrages i det omfang det kan bidrage at hjælpe den unge videre og såfremt den unge ønsker det. Metoderne kan eksempelvis være: - reflekterende samtaler - familiesamtaler - rådgivning og vejledning - løsningsfokuseret behandling - narrative samtaler - eksternalisering - genogram - mv. 19

20 Familiecentret: 76 - efterværn - samtaleforløb Lovgrundlag Lov om Social Service 76 tilbud til unge fra 18 år til det fyldte 23 år Bevillingskompetence Familierådgiveren i Familiesektionen. Visitering Dette sker i et samarbejde mellem familierådgiveren og visitator i Familiecentret. Henvisning sker ved at fremsendelse af en aktuel handleplan indeholdende den faglige vurdering, der ligger til grund for bevillingen. Det er også vigtig for FC at kende den unges kommentar (parthøring) og ønsker til udbytte af foranstaltningen. Familiecentret tager kontakt med den unge for at aftale tid til samtale. Målgruppe Unge mellem 18 og 23 år, hvor den unge inden det fyldte 18 år har fået støtte efter reglerne i servicelovens 53 skt. 3, nr. 6, nr. 7 og nr. 8. Målgruppen er unge, som forventes at kunne klare sig selv inden det 23 år. Hvis den unge er i tvivl om han/hun kan bruge tilbuddet tilbyder Familiecentret at den unge kan komme til en enkelt samtale inden stillingtagen. Unge hvor hovedproblemstillingen er misbrug eller psykiatriske problemstillinger, herunder unge der er selvmordstruet, er ikke omfattet af målgruppen. Formål Formålet er at støtte den unge ved overgangen til voksenlivet. Fagligt indhold Hvad: Støtte den unges følelsesmæssig og sociale udvikling Hvor: Samtalerne foregår som udgangspunkt i Familiecentrets lokaler på Hostrupsgade 20 i Silkeborg. 20

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Juli 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Nov. 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune

Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune Målsætning Familiekonsulenternes mål er at familierne bliver selvhjulpne og engageret i lokalsamfundet. Langeland Kommune har besluttet at alle

Læs mere

Tilbud til sårbare børn og unge

Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge 0-6 årige, side 7-17 årige, side 18-22 årige, side Tilbud til familier, side Tilbud til familier Aflastningsophold Børn og familiecentrene;

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Familiehuset Rosengården

Familiehuset Rosengården Familiehuset Rosengården FAMILIEHUSETS PJECE Historie Rosengården, det ældste hus i Randers, dannede i en årrække ramme for et projekt til teenagermødre, som havde brug for et ekstraordinært tilbud. Dette

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter 2 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Formålet med ophold på kvindekrisecenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Servicebeskrivelser af PCE indarbejdet i eksisterende og nye ydelsesbeskrivelser i Servicekataloget

Servicebeskrivelser af PCE indarbejdet i eksisterende og nye ydelsesbeskrivelser i Servicekataloget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Charlotte Ørnskov Telefon direkte 76 16 08 00 E-mail chrns@esbjergkommune.dk Servicebeskrivelser af PCE indarbejdet i eksisterende og nye ydelsesbeskrivelser

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 3 Bilag3 Grundpakke for Kvindekrisecentre

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Bilag A. Analyse af underretninger.

Bilag A. Analyse af underretninger. Bilag A. Analyse af underretninger. Analysens sigte er at afdække, hvilke udslagsgivende forhold der underrettes om. De udslagsgivende forhold følger samme systematik som anvendes af Ankestyrelsen. De

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016 Randers Krisecenter Aftalemål 2017 November 2016 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Handlevejledning for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Vedrører samarbejde med Frontteam og Socialrådgiverteam, I Familieafdelingen og Ungekontakten 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støttekontakttilbud til unge

Kvalitetsstandard. Støttekontakttilbud til unge Kvalitetsstandard Støttekontakttilbud til unge Kvalitetsstandard for støttekontakttilbud til unge Vision Visionen på det sociale område er at skabe og videreudvikle et fleksibelt og dynamisk tilbud for

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Beskrivelse af Familiehusenes udgående medarbejderes indsats

Beskrivelse af Familiehusenes udgående medarbejderes indsats Beskrivelse af den udgåendes funktioner... 2 Målgruppe... 2 Målsætning... 2 Visitation... 2 Samarbejdspartnere... 2 Møder... 2 Opgavetyper... 3 Afklaringsopgaven... 3 Udviklingsopgaven... 3 Kontrakten...

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Familiecentret Spiren

Familiecentret Spiren Familiecentret Spiren Tilbud og arbejdsgange på Familiecentret Spiren Oplysningerne er målrettet socialrådgivere Holstebro Kommune Udarbejdet i 2007 Indholdsfortegnelse: Introduktion...3 Tilbud...4 Socialpædagogisk

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Ydelseskatalog for Familiebehandlerteamet

Ydelseskatalog for Familiebehandlerteamet Ydelseskatalog for Familiebehandlerteamet Familiecenter Sabroegaarden Skive Kommune Familiecenter Sabroegaarden 2 I dette katalog præsenteres de ydelser, som Familiebehandlerteamet i Skive Kommune tilbyder.

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Center for Børn og Unge Ungenetværket Næstved Kommune Farimagsvej 65 4700 Næstved Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Konsulentbistand efter 11.3 kan tilbydes i de tilfælde, hvor det må antages, at

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Børneudvalget har i efteråret 2015 vedtaget en række serviceniveauer på det socialfaglige område Hvorfor serviceniveauer? Det konkrete formål

Læs mere

En del af Storskoven Storskoven

En del af Storskoven Storskoven 97 100 100 En del af Storskoven Storskoven Fakta om Viakon Viakon er en del af den selvejende institution Storskoven, der siden etableringen i 2005 har ydet støtte til børn, unge og borgere med særlige

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere