Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter"

Transkript

1 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade Silkeborg tlf.:

2 Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering, personale, værdigrundlag, kvalitetssikringsmetode.side 3 Grafisk oversigt over ydelser..side 5 Ydelsesbeskrivelse for Familiekonsulentstøtte..side 6 Ydelsesbeskrivelse for Forældrehjælp....side 9 Ydelsesbeskrivelse for en Samspilsundersøgelse....side 13 Ydelsesbeskrivelse for 11. stk. 3/7 forældrerådgivning...side 16 Ydelsesbeskrivelse for 11. stk. 3/7 ungerådgivning. side 18 Ydelsesbeskrivelse for 76 efterværn samtaleforløb side 20 Ydelsesbeskrivelse for 11.3 forældrekursus..side 22 Ydelsesbeskrivelse for Støttet samvær side 24 Ydelsesbeskrivelse for Overvåget samvær...side 26 Ydelsesbeskrivelse for Samtalegruppe for børn af psykisk syge forældre 11.stk side 28 Ydelsesbeskrivelse for Samtalegruppe for børn af forældre med et alkoholproblem. side 30 Ydelsesbeskrivelse for Netværks- og samtalegruppe for anbragte børn. side 32 Ydelsesbeskrivelse for psykologbehandling til børn på Krisecentret...side 34 Ydelsesbeskrivelse for åben anonym rådgivning 11 stk side 36 2

3 Indledning: I dette hæfte beskrives de ydelser som Silkeborg kommunes Familiecenter tilbyder. Familiecentret er en forebyggende dagbehandlingsforanstaltning for børnefamilier i Silkeborg kommune oprettet i henhold til lov om Social Service. Familiecentret tilbyder praktisk pædagogisk bistand og familiebehandling samt forskellige åbne rådgivningstilbud. Familiecentret er et ambulant tilbud til børnefamilier som har et særligt behov for støtte og hvor der kan etableres et samarbejde på et frivilligt grundlag. De enkelte ydelser kan variere i tid og intensitet. Forløbet planlægges i samarbejde med familien og familiens socialrådgiver. Hæftet beskriver de ydelser som Familiecentret aktuelt tilbyder herunder bl.a. visitering, målgruppe, indhold og metoder for de enkelte ydelser. Beskrivelsen er et øjebliksbillede, idet Familiecentret lægger vægt på løbende at udvikle og tilpasse ydelserne så de matcher behovene. Familiecentrets metoder og tænkning er relations- og ressourceorienteret. Det betyder bl.a. at støtten tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang til familien og at familiens egne ressourcer og ressourcer i netværket inddrages i løsning af familiens vanskeligheder, når det anses for relevant. I Familiecentret har vi også fokus på at udvikle samarbejdet med de frivillige organisationer, fordi vi tror på, at der her findes ressourcer, der kan blive til gavn for børn, der har det svært. De frivillige organisationers indsats vil i mange tilfælde kunne supplere den professionelle indsats vi yder. Værdier der er udgangspunktet for Familiecentrets arbejde: forældre ønsker det bedste for deres børn, men i perioder kan der opstå så store problemer, at familien kan have brug for professionel hjælp det er vigtigt at familien oplever, at samarbejdet med Familiecentret er meningsfyldt forandringer skabes kun hvis familien selv ønsker det og medlemmerne er aktivt deltagende der arbejdes med udgangspunkt i personlige ressourcer der lægges vægt på at inddrage og forstå de relationer og sammenhænge familiens medlemmer indgår i fx i familien, i dagsinstitutionen, i skolen eller i fritiden de voksne omkring et barn er hovedansvarlige for dets trivsel og derfor samarbejdes med fx sundhedsplejersker, PPR, skoler og daginstitutioner i et tæt samarbejde med forældrene 3

4 Empowerment og kvalitetssikringsmetode i Familiecentrets behandlingsarbejde (Feeedback Informed Treatment - FIT) Som et supplement til de metoder der bruges i Familiecentret, benyttes Feedback Informed Treatment (FIT). Gennem brugen af FIT involveres brugeren aktivt i egen behandling gennem de særlige feedback skemaer, som benyttes rutinemæssigt og struktureret. Feedbacken brugerne giver bruges til løbende at tilrettelægge og justere den individuelle indsats. Hermed optimeres og sikres kvaliteten og effekten af behandlingen. Ved at have opmærksomhed på de tilbagemeldinger, som brugerne giver på feedback skemaerne, kan man opfange ufrugtbare behandlingstiltag, og lave tiltag for at få dem til at blive virksomme forløb. Herudover kan feedbacken bruges til at sikre, at samarbejdet mellem behandler og bruger fungere bedst muligt. FIT er ikke en særskilt behandlings metode, men et kvalitetssikrings- og samtaleredskab, der tilknyttes til den almindelige behandling. Feedback Informed Treatment er valideret igennem adskillige forskningsundersøgelser, som viser, at behandlingseffekten af diverse behandlingstiltag kan øges ved at benytte metoden. Systemet anvendes over hele verden til at evaluere og forbedre behandlingsindsatser. I Danmark anvendes FIT af mange forskellige aktører, bl.a. familiebehandlings-, hjemløse- og misbrugs området anvender FIT i deres behandling. FIT er blevet godkendt som en evidensbaseret kvalitetssikrings metode i USA - NREPP (the National Registry of Evidence-based Programs and Practices). FIT indgår også på Socialstyrelsens liste over programmer med evidens. (Link til socialstyrelsens hjemmeside) Organisering: Familiecentret er en leverandørenhed i Familiesektionen, der er en sektion i Børne- og familieafdelingen i Silkeborg Kommune Kontakt: Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20, 8600 Silkeborg. Hjemmeside: Telefon Telefonisk åbningstid: mandag fredag kl

5 Silkeborg kommunes Familiecenter Ydelser der kræver en 50 ICS - undersøgelse + handleplan Overvåget samvær 71 stk. 3 Støttet samvær 71 stk. 2 (ingen 50 us) Gruppe for anbragte børn 7-14 år 52 stk. 7 Forældrehjælp 52 stk.3 nr. 2 Familiekonsulentstøtte/ familiebehandling individuelt eller i gruppe. 52 stk. 3. nr. 3 Samspilsundersøgelse 50 Rådgivningsydelser der kræver en bevilling efter 11 stk. 3/7 og efterværn 76 Unge rådgivning år Efterværn o. 18 år Forældrerådgivning Kurser for forældre Samtalegruppe for børn af Psykisk syge forældre 9-17 år Samtalegruppe for børn af alkoholiker 9-17 år Åbne tilbud efter 11 stk 2 Åben anonym: - familierådgivning - og rådgivning for børn og unge 5

6 Familiecentret: Familiekonsulentstøtte Lovgrundlag Familiebehandling iht. Lov om Social Service 52 stk. 3 nr. 3 Bevillingskompetence Familierådgiveren i Familiesektionen Visitering Dette sker i et samarbejde mellem familierådgiveren i Familiesektionen og visitator i Familiecentret. Der fremsendes en aktuel 50 undersøgelse og handleplan til Familiecentret, hvoraf det fremgår hvad der skal opnås i forhold til barnets udvikling og trivsel med familiens kommentar (partshøring). Der skal tilstræbes størst mulig konkretisering af målene i handleplanen. Der er erfaring for at familier højest kan arbejde med 3-5 mål løbende. Hvis 50 us. er mere end 6 mdr. gl. skal den opdateres. Kan evt. beskrives i et tillæg. Har familien tidligere modtaget familiebehandling er det vigtig at vurdere, om det er sandsynligt familien kan profitere af en genhenvisning. Familiecentret sender mail til familierådgiveren om visitation med opfordring til at aftale opstartsmøde med familien. Mødet afvikles i Familiecentret. Målgruppe Familiekonsulentstøtte/familiebehandling er et tilbud til børnefamilier, som har et særligt behov for støtte, dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere eller længere sigt. Det er en forudsætning, at familien ønsker at skabe en forandring i deres familiemæssige forhold og at det vurderes, at støtten vil kunne bedre familiens trivsel. Samarbejdet med familien skal etableres på et frivilligt grundlag. Formål - at styrke barnets udvikling og trivsel - at sikre at forældrene med støtte kan tilgodese barnets behov - at bevare familien samlet 6

7 Fagligt indhold Hvad: Familiecentret udarbejder en behandlingsplan med udgangspunkt i handleplanen. Familiens vanskeligheder kan være af psykosocial art eller dreje sig om samspillet i familien. Problemerne kan fx dreje sig om; Opdragelsesformer - hvem bestemmer hvad - konflikter mellem forældrene indbyrdes eller i forhold til børnene - at forstå hinandens behov - hvordan taler man sammen - sengetider - samarbejde med børnenes institutioner - problemstillinger i forbindelse med skilsmisse og samkvem mv. Hvor: Støtten ydes i familiens hjem eller i Familiecentret alt efter hvad der er mest formålstjenligt. Hvis målet kan nås lige så godt i Familiecentrets lokaler, så er det den ramme der anvendes. Tilbuddets omfang Hvor ofte: Det kan variere fra flere gange om ugen til en gang om måneden alt efter hvad der er mest formålstjenligt. Forløbet ophører når målene i handleplanen er opnået eller familiebehandlingen ikke længere er formålstjenlig. Som udgangspunkt kan der maximalt ydes familiebehandling i 1 år. Baggrund herfra er evidensbaseret viden, som påpeger at den største forandring sker i starten af et behandlingsforløb. Støtten kan efter en konkret vurdering forlænges udover et år af teamlederen i myndighedssektionen Forventninger til samarbejdet leverandør/ bestiller Familierådgiveren har rollen som koordinator i forhold til den samlede indsats i familien. Det er ofte mange aktører i disse familier og derfor at det vigtig at der fra starten aftales en klar rollefordeling og at denne er kendt og accepteret af både familien og samarbejdspartner. Familierådgiveren indkalder til statusmøde min. hver 6 måned. Familiekonsulenten skal seneste 14 før mødets afholdelse fremsende en statusbeskrivelse. Familierådgiveren skal senest 14 dage efter mødets afholdelse fremsende et beslutningsreferat (journalnotat) til mødedeltagerne. På hvert statusmøde skal tidspunktet for næste statusmøde aftales. Hvis der pga. væsentlige ændringer i familiens situation, er det Familiecentrets ansvar at tage kontakt til familierådgiverne mhp at drøfte evt. justering i handleplanen. Metoder Familiecentrets metoder og tænkning er relations- og ressourceorienteret. Det betyder bl.a. at støtten tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang til familien og at familiens egne ressourcer og ressourcer i netværket inddrages i løsning af familiens vanskeligheder, når det anses for relevant. Familiens problemer løses i nærmiljøet. 7

8 Støtten tilrettelægges med afsæt i handleplanen og ud fra den enkelte families muligheder mhp. at skabe udvikling og forandring i familien. Eksempler på metoder: - reflekterende samtaler - øvelser og aktiviteter - familiemøder/børnemøder - løsningsfokuseret behandling - narrative samtaler - eksternalisering - genogram - rollemodel og praktisk støtte - inddrage ressourcer via netværksmøder - rådgivning og guidning - rollespil - socialt gruppearbejde - mv. 8

9 Familiecentret: Forældrehjælp (forældrekompenserende støtte) Lovgrundlag Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet iht. Lov om Social Service 52, stk. 3 nr. 2. Bevillingskompetence Teamlederen i Familiesektionen Visitering Dette sker i et samarbejde mellem familierådgiveren i Familiesektionen og visitator i Familiecentret. Der skal foreligge en aktuel 50 undersøgelse og handleplan hvoraf det fremgår hvad der skal opnås i forhold til barnets udvikling og trivsel med familiens kommentar (partshøring). Hvis 50 us. er mere end 6 mdr. gl. skal den opdateres. Kan evt. beskrives i et tillæg. Der skal tilstræbes størst mulig konkretisering af arbejdspunkter i handleplanen. Det er ofte mange aktører i disse familier og derfor at det vigtig at der fra starten aftales en klar rollefordeling og at denne er kendt og accepteret af både familien og samarbejdspartner Målgruppe Familier hvor en 50 undersøgelse viser, at forældrenes evne til at drage omsorg for deres børns udvikling og trivsel er utilstrækkelig uden støtte. Ofte vil familien, forud for dette tilbud, have modtaget familiekonsulentstøtte (hjælp til selvhjælp) og det er efterfølgende vurderet, at det ikke er muligt at skabe en tilstrækkelig vedvarende forandring via denne indsats. Det vil ofte dreje sig om forældre med en af følgende problematikker (men andre vil også kunne komme på tale): -umodne forældre - har ofte været udsat for omsorgssvigt i barndommen -forældre med sindslidelser. Det forudsættes at den sindslidende forælder har sygdomserkendelse. -intellektuelt svage forældre med svagt netværk Forældrene kan eksempelvis have; vanskeligt ved at skabe og fastholde kontinuitet og struktur i familiens hverdag - vanskeligheder med at skelne mellem barnets og egne behov - svært ved at udsætte egen behovstilfredsstillelse - utilstrækkelig viden om børns behov - en lav stress-tærskel - en tendens til at isolere sig. 9

10 Formål - at styrke barnets udvikling og trivsel - at sikre at forældrene med støtte kan tilgodese barnets behov - at bevare familien samlet Forældrehjælp er primært kompenserende og vedligeholdende og i mindre grad udviklende. Ofte vil familien forinden have modtaget ydelsen Familiekonsulentstøtte, der har et udviklende fokus. Forældrehjælpen skal dog udvikle forældrenes kompetencer i det omfang det er muligt. Der skal opstilles realistiske og konkrete udviklingsmål for det, der skal samarbejdes med familien om. I nogle familier vil det være tilstrækkelig, at forældrene tilskyndes og fastholdes i at udføre deres forældreopgaver (vedligehold). I andre familier vil det være nødvendigt at igangsætte eller udføre forældreopgaver sammen med forælderen. Der lægges vægt på at den forældrekompenserende støtte ikke underminerer forældreautoriteten yderligere, derfor er det vigtig at forældrene inddrages og engageres. Fagligt indhold Hvad: Forældrehjælpen vil ofte være rette mod både praktisk forældreopgaver og forældrenes følelsesmæssig omsorg overfor børnene. Derfor vil støtten ofte blive ydet i et samarbejde mellem en familiekonsulent og en SOSU-hjælper. Den praktiske støtte kan fx bestå i; - hjælp og støtte til i at få i børnene af sted til børnehave og skole om morgnen - hjælp og støtte til oprydning, rengøring og tøjvask - hjælp og støtte til hensigtsmæssige indkøb - hjælp og støtte vedr. børnenes hygiejne - hjælp og støtte til at strukturer de praktiske opgaver i hjemmet - ledsage forældrene sammen med børnene til fx tandlæge o. lign. Støtten der retter sig mod forælderens omsorg for børnene, kan fx dreje sig om at; - støtte forælderen i at få en bedre kontakt og relation til børnene - støtte forælderen i at samarbejde om opdragelsen af børnene - støtte forælderen til at lave aktiviteter med deres børn - støtte forælderen i at skabe struktur og forudsigelighed for børnene - støtte forælderen i at børnene kommer i fritidsaktiviteter - træning af familien i at tage på ture for at bryde en evt. isolation - ledsage forældrene til møder vedr. børnene - hjælpe og støtte forælderen i deres samarbejde med andre fx. børnenes skoler, daginstitutioner og fritidsaktiviteter - hjælpe familien med at få overblik, ro og overskud Offentlige og private netværk inddrages i udstrakt grad. Forældrehjælp kan ikke træde i stedet for bostøtteordning og hjemmehjælpsordning. 10

11 Hvor: Støtten ydes primært i familiens hjem. Derudover kan der være møder og aktiviteter ud af huset sammen med familien. Rådgivning og guidning gives, som hovedregel på baggrund af observationer foretaget i hjemmet eller på ture uden for hjemmet. Disse læringssamtaler om situationerne tilstræbes afholdt i Familiecentret dels for at skabe ro til samtalen og dels for at tilskynde familien til "aktivitet" uden for hjemmet. Tilbuddets omfang Hvor ofte: Intensiteten kan variere fra besøg flere gange om ugen eller hver 14 dag alts efter, hvor stor en indsats en afhjælpning af problemerne må antages at kræve. I starten vil det ofte være nødvendigt at se familien, der er visiteret til Forældrehjælp flere gange om ugen. Når forholdene er stabiliseret, kan intensiteten ofte reduceres, men der vil fortsat være brug for en tæt kontakt. Varigheden af støtten kan variere fra nogle få måneder til flere år. Forløbet ophører når målene i handleplanen er opnået eller forældrehjælpen ikke længere er formålstjenlig. Forventninger til samarbejdet leverandør/ bestiller Det forventes at effekten af forældrehjælp skal kunne ses på andre områder af barnets liv. Derfor er der i særlig grad behov for, at der støttes op om familien på de arenaer, hvor barnet kommer. Dette sikres ved at der etableres et stående sagsteam, som familierådgiveren indkalder til statusmøde min. hver 6 måned for at vurdere om formålet med forældrehjælpen er opfyldt. Faste deltagere er forældrene, familierådgiveren og familiekonsulenten. Herudover er repræsentanter fra børnenes daginst. og skole vigtige deltager i sagsteamet. Evt. bostøttemedarbejder bør også være en del af sagsteamet. Der kan være andre samarbejdspartner som indkaldes ad hoc. Familierådgiveren har rollen som tovholder på dette faste teamsamarbejde. Det er ofte mange aktører i disse familier og derfor at det vigtig at der fra starten aftales en klar rollefordeling og at denne er kendt og accepteret af både familien og samarbejdspartner. Familiekonsulenten skal seneste 14 før mødets afholdelse fremsende en statusbeskrivelse. Familierådgiveren skal senest 14 dage efter mødets afholdelse fremsende et beslutningsreferat (journalnotat) til mødedeltagerne. På hvert statusmøde skal tidspunktet for næste statusmøde aftales. Hvis der pga. væsentlige ændringer i familiens situation, er det Familiecentrets ansvar at tage kontakt til familierådgiverne mhp at drøfte evt. justering i handleplanen. 11

12 Metoder Støtten tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang til familien, så der skabes mulighed for at familien har en vis tillid til familiekonsulenten og SOSU-hjælperen. Det er familiekonsulenten og SOSU-hjælperen der i samarbejde med familien fastlægger metoderne. Samarbejdet med familien tager afsæt i familiens ressourcer, erfaringer og ønsker for fremtiden kombineret med bekymringen fra Familierådgivningen. Eksempler på metoder: - rollemodel er ofte en central metode - inddragelse af ressourcer i netværket via netværksmøder - rådgivning og guidning - familiesamtaler/børnemøder - ledsage familien til møder mv.(ikke taxakørsel ) - træning i at deltage i aktiviteter - mm. 12

13 Familiecentret: Samspilsundersøgelse Lovgrundlag Undersøgelse iht. Lov om Social Service 50 Bevillingskompetence Familierådgiveren i Familiesektionen Visitering Dette sker i et samarbejde mellem familierådgiveren i Familiesektionen og visitator i Familiecentret. Den foreløbige 50 us. der har afdækket behovet for en samspilsundersøgelsen fremsendes til Familiecentret med en beskrivelse af, hvilke forhold der ønskes observeret med familiens kommentar (partshøring). Den foreløbige 50 undersøgelsen skal forinden være gennemgået med forældrene, så de derved er informeret om bekymringsgraden. Målgruppe 50-undersøgelsen er i sig selv en afdækning og i de tilfælde hvor der dette ikke er tilstrækkeligt evt. suppleret med udtalelser fra institutioner / skoler, kan Familiecentret lave en samspilsundersøgelse. Der kan anmodes om en samspilsundersøgelse i Familiecentret, når det i undersøgelsesfasen ( 50) vurderes, at det er nødvendigt at få observeret samspillet i familien, førend der kan tags endelig stilling til, hvilken støtte familien skal tilbydes. Et behov for at for afklaret om familien kan profitere af familiebehandling, vil altid være en del af en alm. familiekonsulentopgave. Denne afklaring er ikke omfattet af målgruppen for samspilsundersøgelse. Det er en forudsætning at 50 undersøgelsen viser at bekymringsgraden er meget stor. Børnelinealens kategorier afvendes som rettesnor for denne afklaring. Flg. kategorier er omfattet af målgruppen: -familier med børn under 3 år i kategori 4 -familie med børn over 3 år i kategori 4b. 13

14 Børnelinealen Kategori 1 Børn i optimal udvikling. alm. børn med alm. problemer Kategori 2 Børn m. midlertidig risiko for udvikl.problemer - sarte børn Kategori 3 Behovsbørn. Børn med specifikke behov af kronisk karakter. (handicappede) Truede børn Kategori 4a Børn med væsentligt, åbenbart behov for særligt støtte Kategori 4b Børn med risiko for at lide alvorlig skade Familier i kategori 2-4 kan alle være berettiget til 52 foranstaltninger i Serviceloven, men det er kun kategori 4, der er omfattet af målgruppen for samspilsundersøgelse. Formål Samspilsundersøgelsen skal ses som et element der kan indgå i 50 undersøgelsen og derved kvalificerer denne og tilvejebringe et bedre beslutningsgrundlag i forhold til valg af relevant foranstaltning. Fagligt indhold Hvad: Observation af forældrenes omsorgsevne og samspil med barnet/børnene dvs.; I. Tilknytning, herunder bl.a. indlevelse, tilsidesættelse af egne behov mv. II. Stabilitet og struktur herunder bl.a. at holde en daglig rytme III. Stimulation og opdragelse herunder bl.a. evne til at støtte og fremme barnets udvikling Familiecentret anvender en evidensbaseret arbejdsmodel til undersøgelsen. Arbejdsmodellen kan rekvireres i Familiecentret. Modellen er baseret på Kari Killén s forskning og afhandling om omsorgssvigt. Hvor: Undersøgelsen vil typisk finde sted dels i familiens eget hjem og dels i Familiecentret. 14

15 Tilbuddets omfang Hvor ofte: Flere gange om ugen. Typisk besøg af 1½ - 2 timers varighed over en periode på 3 måneder incl. rapportskrivning, fra det tidspunkt, hvor der har været afholdt opstartsmøde i familien sammen med familierådgiveren. I de tilfælde hvor det viser sig at situationen for barnet er åbenbar uholdbar, vil afdækningsperioden blive afkortet. Forventninger til samarbejdet leverandør/ bestiller Når opgaven er visiteret er det familierådgiveren der aftaler opstartsmøde med familien og Familiecentret. Af hensyn til samarbejdet med familien er det vigtig, at der er åbenhed om baggrunden for samspilsundersøgelsen. Familiecentret fremsender rapporten senest 14 dage efter at undersøgelsen er afsluttet til både familien og familierådgiveren. Rapporten gennemgås med forældrene og derefter med familierådgiveren, evt. med forældrene og familierådgiveren sammen. Rapporten vil indeholde en beskrivelse af; - tidsforbruget i familien - hvor samarbejdet er foregået og hvordan det har været - hvad afdækningen/observationen har vist - en sammenfatning, herunder evt. bekymringsområder /vurderinger, problemstillinger samt evt. anbefalinger. Der vil ikke blive peget på konkrete foranstaltninger. - hvis familien ved gennemgangen finder at der er noget af det beskrevne de er uenig i eller ikke kan genkende, så vil det blive tilføjet rapporten. Metoder Fx - observere forældrenes samspil med barnet, når det et vågen - observere forskellige samspilssituationer fx madning, badning, leg, omsorg mv. - observere deres evne til at modtage og omsætte råd og vejledning - observationerne kan tilrettelægges både i og udenfor for hjemmet - mv. Familien bliver undervejs informeret om observationerne og på baggrund heraf rådgivet og vejledt. 15

16 Familiecentret: 11. stk. 3/7 - Forældrerådgivning Lovgrundlag Lov om Social Service 11 stk. 3/7 Bevillingskompetence Familierådgiveren i det Rådgivende team i Familiesektionen. Visitering Dette sker i et samarbejde mellem familierådgiveren i det Forebyggende team i Familiesektionen og visitator i Familiecentret. Familierådgiveren fremsender en skriftlig henvisning til lederen af Familiecentret. Henvisningen skal indeholde familierådgiverens vurdering, stillingtagen til bevillingens omfang samt familiens kommentar. Familiecentret tager kontakt med familien for at aftale tid til samtale. Målgruppe Familier og enlige forsørgere med børn under 18 år. Målgruppen for denne rådgivning og behandling er børn, unge og familier, der har sociale og adfærdsmæssige problemer, der ikke er så store endnu, at der er behov for en mere indgribende indsats efter Servicelovens 52. Det betyder at familier, hvor man har indledt eller påtænker at indlede en 50 undersøgelse mhp. på en mere omfattende foranstaltning som udgangspunkt falder uden for målgruppen. Formål Formålet med støtten efter 11, stk. 3/7, er dels at afhjælpe de problemer, der allerede eksisterer, og som i nogle tilfælde kan have forbigående karakter, dels at forebygge, at problemerne vokser sig større, så der senere bliver behov for at tage mere indgribende foranstaltninger i anvendelse. I særlige tilfælde kan der ydes akut rådgivning. Fagligt indhold Hvad: Ud fra formålet med støtten efter bestemmelsen vurderes den således alene at kunne anvendes til behandlingsforløb af kortere varighed. Der kan ydes rådgivning om problemstillinger i familien der har væsentlig betydning for børn og unge fx; 16

17 Dårlig kommunikation i familien -uenighed om opdragelse Problemstilling der er affødt af at være en sammenbragt familie Teenage-magt forældrene føler at den unge gør som det passer ham/hende Forældre der er skilt og hvor der er uenighed og konflikter der påvirker børnene/den unge Kriser der er opstået i forbindelse med ulykke eller andet. mm. Hvor: Samtalerne foregår altid i Familiecentrets lokaler på Hostrupsgade 20 i Silkeborg. Tilbuddets omfang Hvor ofte: Der kan som udgangspunkt bevilges op til 8 samtaler. Intervallerne aftales mellem familien og Familiecentret. Max 6 måneder. Støtten kan efter en konkret vurdering forlænges udover 6 måneder af teamlederen i det Rådgivende team. Forventninger til samarbejdet leverandør/ bestiller Ved samtalernes afslutning udfærdiges en kortfattet tilbagerapportering til det Rådgivende team om, hvilket temaer der har været arbejdet med og en vurdering af udbyttet. Metoder Samtaler i Familiecentret. Det vurderes i samarbejde med forældrene, i hvilket omfang børnene/den unge skal inddrages i samtalerne. Metoderne kan eksempelvis være: - reflekterende samtaler - rådgivning og vejledning - familiesamtaler - løsningsfokuseret behandling - narrative samtaler - eksternalisering - genogram - mv. 17

18 Familiecentret: 11. st. 3/7 - unge-rådgivning Lovgrundlag Lov om Social Service 11 stk. 3/7 Bevillingskompetence Familierådgiveren i det Rådgivende team i Familiesektionen. Visitering Dette sker i et samarbejde mellem familierådgiveren i det Rådgivende team Familiesektionen og visitator i Familiecentret. Henvisning sker ved at fremsende den indledende undersøgelse fra ICS til lederen af Familiecentret. Henvisningen skal indeholde familierådgiverens vurdering, stillingtagen til bevillingens omfang samt den unges kommentar (partshøring). Forældrene skal være indforstået med henvisningen. Familiecentret tager kontakt med den unge for at aftale tid til samtale. Henvisningen til unge-samtaler kan også ske i.h.t 52 stk. 3 nr. 3 på baggrund af en 50 undersøgelse og en handleplan fra det behandlende team i myndighedssektionen. Målgruppe Unge i alderen år der ikke trives og som er motiveret for samtale, hvor man skønner at et afgrænset samtaleforløb er tilstrækkelige til at hjælpe dem videre. Dvs. målgruppen er unge hvor problemerne ikke er så store endnu, at der er behov for en mere indgribende indsats efter Servicelovens 52. Det betyder at børn og unge, hvor man har indledt eller påtænker at indlede en 50 undersøgelse mhp. på en mere omfattende foranstaltning som udgangspunkt falder uden for målgruppen. Unge der har behov for et længerevarende forløb kan henvises via 52 med en handleplan. Hvis den unge er i tvivl om han/hun kan bruge tilbuddet tilbyder Familiecentret at den unge kan komme til en enkelt samtale inden stillingtagen. Unge med misbrugsproblemer og psykiatriske problemstillinger herunder unge der er selvmordstruet er ikke omfattet af målgruppen. 18

19 Fagligt indhold Hvad: I samtalerne vil der være fokus på støtte ift. de øjeblikkelige vanskeligheder og samtidig at give den unge mulighed for at få øget indsigt og flere handlemuligheder. Der vil også være fokus på at sætte den unge i stand til at løse opstående problemer ved egen hjælp. Den unge kan få vejledning og støtte i emner, som den unge har svært ved at tale med sine forældre om. Emnerne kan være: ensomhed, konflikter i forhold til forældre og venner, gruppepres, usikkerhed og mindreværd, forhold til forældre og skole, tab, omsorgssvigt, mv. Hvor: Samtalerne foregår i Familiecentrets lokaler på Hostrupsgade 20 i Silkeborg. Tilbuddets omfang Hvor ofte: Der kan som udgangspunkt bevilges op til 8 samtaler indenfor 6 måneder. Intervallerne aftales mellem den unge og Familiecentret. Støtten kan efter en konkret vurdering forlænges udover 6 måneder af teamlederen i det Rådgivende team. Forventninger til samarbejdet leverandør/ bestiller Ved samtalernes afslutning udfærdiges en kortfattet tilbagerapportering til det Rådgivende team om, hvilket temaer der har været arbejdet med og en vurdering af udbyttet. Metoder Samtaler i Familiecentret og telefoniske samtaler. Forældre og andre pårørende inddrages i det omfang det kan bidrage at hjælpe den unge videre og såfremt den unge ønsker det. Metoderne kan eksempelvis være: - reflekterende samtaler - familiesamtaler - rådgivning og vejledning - løsningsfokuseret behandling - narrative samtaler - eksternalisering - genogram - mv. 19

20 Familiecentret: 76 - efterværn - samtaleforløb Lovgrundlag Lov om Social Service 76 tilbud til unge fra 18 år til det fyldte 23 år Bevillingskompetence Familierådgiveren i Familiesektionen. Visitering Dette sker i et samarbejde mellem familierådgiveren og visitator i Familiecentret. Henvisning sker ved at fremsendelse af en aktuel handleplan indeholdende den faglige vurdering, der ligger til grund for bevillingen. Det er også vigtig for FC at kende den unges kommentar (parthøring) og ønsker til udbytte af foranstaltningen. Familiecentret tager kontakt med den unge for at aftale tid til samtale. Målgruppe Unge mellem 18 og 23 år, hvor den unge inden det fyldte 18 år har fået støtte efter reglerne i servicelovens 53 skt. 3, nr. 6, nr. 7 og nr. 8. Målgruppen er unge, som forventes at kunne klare sig selv inden det 23 år. Hvis den unge er i tvivl om han/hun kan bruge tilbuddet tilbyder Familiecentret at den unge kan komme til en enkelt samtale inden stillingtagen. Unge hvor hovedproblemstillingen er misbrug eller psykiatriske problemstillinger, herunder unge der er selvmordstruet, er ikke omfattet af målgruppen. Formål Formålet er at støtte den unge ved overgangen til voksenlivet. Fagligt indhold Hvad: Støtte den unges følelsesmæssig og sociale udvikling Hvor: Samtalerne foregår som udgangspunkt i Familiecentrets lokaler på Hostrupsgade 20 i Silkeborg. 20

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Titel Udgiver ISBN nr Layout og foto Tryk Bestilling Hjemmeside

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere