Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)"

Transkript

1 Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel hos det enkelte barn og i børnegruppen som helhed. Trivsel er en vigtig forudsætning for det enkelte barns personlige og sociale udvikling og for, at læring kan finde sted. Definition af mobning Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer. Der er en vis ubalance i styrkeforholdet. Den, der bliver udsat for de negative handlinger, har problemer med at forsvare sig og er ofte næsten hjælpeløs over for den eller dem, der plager ham eller hende (Dan Olweus). Mobning har en ekskluderende funktion, idet man ønsker at udelukke nogen fra fællesskabet. Her er signalværdien, at man er forskellig fra en given person og ikke ønsker at blive sat i relation til denne (Børns Vilkår). Definition af drilleri Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Mobning må ikke forveksles med drilleri. Der er dog en stor gråzone mellem drilleri og mobning. Erfaringer viser, at mobning starter som generende drillerier. Det er vigtigt at tale med barnet om dets trivsel og finde frem til omfanget af det, som bekymrer. Mobning kan være Verbalt: Negativt og nedladende sprogbrug f.eks.at blive kaldt øgenavne eller negativ kontakt, trusler gennem sms, chat m.m. Socialt: Nedladende, provokerende og ignorerende kropssprog og adfærd eller blive holdt udenfor. Materielt: F.eks. få ødelagt sine ejendele. Psykisk: Groft drilleri eller blive truet eller tvunget til at gøre noget Fysisk: F.eks.at at blive slået, skubbet eller sparket 1

2 Skolens forebyggende indsats mod mobning Børne/elevsamtaler Alle klasser holder børnesamtaler mindst en gang om året. Enten læreren eller pædagogen holder samtaler for at finde ud af, om eleven trives både fagligt og socialt. Forældremøde før start i børnehaveklasse (Indskoling) Her deltager skolens ledelse, børnehaveklasselæreren, kommende klasselærer i 1. klasse og klassens pædagoger. Et punkt på aftenens møde handler om trivsel og samarbejde. Det er vigtigt, at vi går i konstruktiv dialog om, hvordan vi kan fremme og støtte trivslen for det enkelte barn og for klassen som helhed. Vi lægger vægt på at udvikle et godt skole/hjemsamarbejde. Forældremøde før start i 4. klasse (Mellemtrin) og i 7. klasse (Udskoling) På forældremødet deltager skolens ledelse og klassens lærere. Et punkt på aftenens møde handler om, hvordan vi fortsat kan udvikle det gode skole/hjem-samarbejde og fortsat holde fast i den konstruktive dialog og det fælles engagement omkring skolen. Her kan nævnes kommende alderssvarende udfordringer, som det er vigtigt for forældre og skole at stå sammen om. Trivselsforældremøde I børnehaveklassen afholdes et trivselsforældremøde, hvor klassens forældre udarbejder en Trivselsforældreplan. Her aftaler forældrene med hinanden, hvad de kan gøre for at støtte og bakke op om trivslen i klassen. Planen revideres løbende på forældremøder op gennem skoleforløbet. Trivselsdag En dag om året afholdes en trivselsdag for hele skolen, hvor trivsel er i fokus. Klassemøder På skolen har vi besluttet at arbejde med trivsel og forebygge mobning blandt andet ud fra Helle Høibys bog Klassemødet. Klassemødet igangsættes i børnehaveklassen af børnehaveklasselæreren og den kommende klasselærer. Alle klasser på skolen afholder ugentlige klassemøder, hvor klassens sociale liv er på dagsordenen. 2

3 Klasseregler/trivselsplan Vi har fokus på tydelig klasseledelse og faste rutiner, da de er med til at skabe tryghed hos eleverne. Klassen har klasseregler, og læreren/pædagogen har ansvar for at disse regler er tydelige overfor eleverne, og at de implementeres i undervisningen. Eleverne diskuterer og beslutter med støtte af læreren, hvilke sociale spilleregler, der skal gældende i deres klasse for at fremme trivsel hos alle børn. Mange klasser kalder disse sociale spilleregler for klassens trivselsplan. Klassen har fokus på klassereglerne og trivselsplanen i dagligdagen, og der evalueres løbende. Venskabsklasser Hver børnehaveklasse får tilknyttet en venskabsklasse fra 3. klassetrinnet. Dette for at øge tryghed i forhold til større elever. Vi arbejder ud fra kendskab giver venskab. Giraffer Skolen har et korps af elever fra 6. og 7. klassetrin, som uddannes tre dage i konflikthåndtering og elevmægling. De deltager i frikvartererne i indskolingen, hvor de er med til at igangsætte lege og hjælpe med at løse små konflikter. Desuden er de tilknyttet et voksenmæglerkorps, som mægler ved større konflikter. Klassens dag på SFO Alle klasser i indskolingen har på SFO en gang om ugen Klassens dag med deres pædagog. Dagen kan bruges til hygge og samvær men også til børnemøder og trivselsarbejde. Hjerterum på SFO SFOen har et Hjerterum. Rummet er altid åbent og er et sted, hvor børnene kan søge ro, tryghed, trøst og hjælp til legerelationer. Hjerterummet består af to pædagoger, hvoraf den ene har en opsøgende funktion i forhold til børn, som har det svært, er kede af det eller har brug for hjælp. 3

4 Skolens indgribende mobbeplan Når mobning skal stoppes, træder mobbeplanen i kraft. Her er der taget udgangspunkt i Helle Høibys bog Ikke mere mobning, som kan lånes på skolens bibliotek. 1.Orientering og undersøgelsesfase Børnesamtaler Analyse af børnesamtaler opfyldes kriterierne for mobning? 2.Omvæltningsfase Der er konstateret mobning: Teamet holder planlægningsmøde Individuel samtale med den, der bliver mobbet, den der mobber og medløber/medløberne Klassemøde: Fra mobning til godt kammeratskab Aftenmøder med udvalgte forældre Klassemøde 3.Opfølgningsfasen Opfølgende klassemøder Samtaler med udvalgte børn Forældremøde (ca. tre-fire uger efter omvæltningsfasen) 1. Orientering og undersøgelsesfasen Møde med SE-vejlederne og overordnet planlægning Teamet holder møde med SE-vejlederne omkring deres mistanke om mobning. Der indledes børnesamtaler for at undersøge problemets omfang og afdække klassemiljøet. Bliv enige om hvilken lærer eller pædagog i 4

5 teamet, der er bedst egnet til at føre dialogen med klassen. Denne person skal kunne skabe tillid, være troværdig og have naturlig autoritet. Afsæt tid - en uge - til indsatsen. Hvis analysen af børnesamtalerne viser, at der er mobning i klassen, så er det vigtigt, at der er sat tid af til Omvæltningsfasen. Alle klassens voksne er involveret, og skolens ledelse orienteres omkring, at en undersøgelsesfase er sat i gang. Klassens forældre orienteres Teamet informerer klassens forældre om det kommende arbejde, da de har krav på at vide, hvad der foregår i deres børns klasse. Forældrene orienteres om, at man vil holde børnesamtaler om kammeratskabet i klassen, og at en lærer eller pædagog vil tale med hvert enkelt barn om, hvordan det har det i skolen/sfo. Børnene orienteres Klassen skal have besked om, hvad der skal ske i den kommende tid, og at de skal til en samtale med deres lærer eller pædagog. Børnene bliver sikret delvist anonymitet, idet de bliver lovet, at det kun vil være deres lærere/pædagoger, der får at vide, hvad de har sagt. Deres kammerater vil ikke få at vide, hvad de har sagt, men hvis det samlet viser sig, at 15 børn synes, der er for meget larm i timerne, kan antallet blive nævnt, men ingen navne. Når alle samtalerne har fundet sted, vil der blive holdt et klassemøde med alle børn og lærere/pædagoger. Børnesamtaler (mandag, tirsdag, onsdag) For at kunne standse mobning i en klasse/gruppe er det nødvendigt at afdække, hvad der foregår børnene imellem. Find et rart sted at holde samtalen. Start med det barn der bestemmer mindst Understreg før samtalen over for barnet, at formålet med samtalerne er at undersøge, hvordan børnene har det sammen for at kunne hjælpe til med at forbedre kammeratskabet. Lyt aktivt. Den anerkendende holdning, barnet mødes med, skaber tryghed, så det tør fortælle ærligt. I Ikke mere mobning af Helle Høiby findes et samtaleskema s , som man kan tage udgangspunkt i. Fortæl barnet at det skal vente med at fortælle kammeraterne, hvad det blev spurgt om, og hvad det svarede. 5

6 Analyse af børnesamtaler (onsdag) Når børnesamtalerne har fundet sted, mødes teamet og SE-vejlederne igen og vurderer på baggrund af en analyse af børnesamtalerne om der er tale om mobning og om Omvæltningsfasen skal træde i kraft. Er der tale om en elevs mistrivsel, uden der er tale om mobning, laves en SAM-model med henblik på en handleplan for at fremme elevens/klassens trivsel. 2. Omvæltningsfasen Planlægning i samarbejde (onsdag) Teamet orienterer skolens ledelse om den planlagte indsats, hvis mobning er konstateret i en klasse. På mødet deltager også SE-vejlederne. Der laves aftale om det kommende arbejde for at stoppe mobningen herunder tidsplan for torsdag og fredag, opgavefordeling og hvad ledelsen kan bidrage med, såsom at deltage i vanskelige samtaler og forældremøder. Tag kontakt til de forældre, der skal indkaldes til individuelle samtaler. Det drejer sig om forældrene til det barn, der bliver mobbet, forældrene til det eller de børn, der mobber, og forældrene til de børn, der er medløbere. Børneamtaler (torsdag) (Der findes gode råd til disse samtaler i Er du med mod mobning s ) 1. Individuel samtale med det barn der bliver mobbet 2. Kort møde med det barn/de børn, der mobber, én ad gangen 3. Kort møde med medløberne, én ad gangen Klassemøde med alle børnene (torsdag) Fra mobning til et godt kammeratskab. Hovedsigtet med klassemødet er at få de andre elever i klassegruppen til at sige fra over for dem eller den, der mobber. Det tavse flertal skal styrkes, så de begynder at tage medansvar. Der arbejdes med elevernes ønske til en god klasse, og der kan herudover arbejdes med individuelle mål for enkelte elever for at skabe god trivsel i klassen. Klassen lærere/pædagog deltager på klassemødet. Gruppearbejde: Hvad er en god kammerat? Opsamling 6

7 Forældresamtaler (torsdag aften) (Der findes gode råd til disse samtaler i Er du med mod mobning s ) Individuelle samtaler med: forældrene til det barn, der bliver mobbet forældrene til det barn eller de børn, der mobber forældrene til de børn, der er medløbere Opfølgning (fredag) Afholdelse af det andet klassemøde. Fokus er igen på emner som kammeratskab, fællesskab og sociale kompetencer. 3. Opfølgningsfasen Klassemøder I den følgende uge afholdes der klassemøde hver dag i min I den tredje uge afholdes 2-3 klassemøder Forældremøde I slutningen af tredje uge afholdes forældremøde med alle klassens forældre. Klassens lærere og pædagog samt en repræsentant fra skolens ledelse deltager i mødet På dagsordenen for det opfølgende forældremøde er: Orientering om arbejdet med at stoppe mobning. 7

8 Antimobbeplan - forældre Pjecen uddeles på Trivselsforældremødet i børnehaveklassen, hvor den kan inddrages i Forældretrivselsplanen. Definition af mobning Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer. Der er en vis ubalance i styrkeforholdet. Den, der bliver udsat for de negative handlinger, har problemer med at forsvare sig og er ofte næsten hjælpeløs over for den eller dem, der plager ham eller hende (Dan Olweus). Mobning har en ekskluderende funktion, idet man ønsker at udelukke nogen fra fællesskabet. Her er signalværdien, at man er forskellig fra en given person og ikke ønsker at blive sat i relation til denne (Børns Vilkår). Definition af drilleri Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Forebyggende råd mod mobning Tal ikke dårligt om dine børns klassekammerater - eller deres forældre. I er forbilleder for jeres børn. I kan gennem tydelige holdninger og handlinger overfor børnene markere, hvilke handlinger, der er acceptable, og hvilke der ikke er. Støt dit barn i at dyrke mange forskellige bekendtskaber på kryds og tværs i klassen også med de mere usynlige kammerater. Det er en styrke for barnet at have flere bekendtskaber at bygge på. Samtidig mindsker det muligheden for, at nogle klassekammerater føler sig uden for fællesskabet. Sørg for at dit barn deltager så vidt mulig i alle fødselsdage med klassekammeraterne. Det udtrykker respekt for klassekammeraten, der holder fødselsdag. 8

9 Når du selv holder fødselsdag for dit barn, så husk den sociale fødselsdagspolitik, der er indført i klassen. Enten inviteres alle drengene, alle pigerne eller hele klassen. Selektive fødselsdagsinvitationer markerer manglende respekt for klassen som et fællesskab og for det enkelte barn. Prioriter og deltag i forældremøder og andre arrangementer i klassen. Socialt samvær i forældregruppen smitter af på samværet eleverne i mellem og styrker oplevelsen af fællesskab. Giv dit barn opmuntring til at støtte og forsvare kammerater, der ikke kan forsvare sig selv. Vær åben og positiv, når andre forældre fortæller om deres barns problemer. Støt læreren og pædagogen der prioriterer det sociale liv i klassen. Bak op om arbejdet omkring trivslen i klassen. Det er vigtigt, vi samarbejder, hvis indsatsen skal lykkes. Giv børnenes kompetencer, så de både kan være sig selv og tillade andre at have de samme muligheder. Støt og lær dit barn at være empatisk, omsorgsfuld, hensynsfuld, have indlevelsesevne, have forståelse af forskellighed og have accept for andre. Konflikter er en naturlig og nødvendig del af opdragelsen. Børn skal lære at løse konflikter, og at de ikke altid kan få deres vilje. Indgribende råd mod mobning Vi voksne skal lytte og vise forståelse over for den smerte, som mobning medfører. Problemer med mobning kan kun løses i fællesskab. Det er nødvendigt med et nært samarbejde og en tæt informationsudveksling mellem skolen og hjemmet. Vi skal tydeligt vise, at mobning er uacceptabelt og være meget opmærksomme på vores rolle som forbillede for børnene. Oplever du, at dit barn mistrives eller bliver udsat for drilleri/mobning, er det vigtigt, du kontakter dit barns klasselærere/pædagog, så I sammen kan hjælpe dit barn. 9

10 Sig aldrig til dit barn du skal bare lade som ingenting. Det er præcis det, dit barn ikke kan. Mange forældre fortæller deres børn, at de bare skal gøre gengæld, svare eller slå igen. Dette er langt fra en løsning på problemet. 10

Alle børn har ret til et mobbefrit liv

Alle børn har ret til et mobbefrit liv Alle børn har ret til et mobbefrit liv Handleplan mod mobning for Gentofte Skole og Fritidscenter Til børn, medarbejdere og forældre på Gentofte Skole og Fritidscenter Udarbejdet september 2009 Revideret

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole Informationspjece til lærer & forældre på Vadum Skole Indholdsfortegnelse 1. MOBNING HVAD ER DET & HVORDAN OPDAGER DU DET?... 3 Hvorfor beskæftige sig med mobning?... 3 Hvad er mobning?... 3 Definition...

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Hvad er hvad? - Drilleri, konflikt, mobning.

Hvad er hvad? - Drilleri, konflikt, mobning. Hvad er hvad? - Drilleri, konflikt, mobning. Definition: Der er mange myter om mobning. Ofte benyttes begrebet mobning i flere betydninger eller som synonym for mere uskyldige former for drillerier eller

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET?

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET? DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere